Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana

NN 66/2020 (5.6.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1311

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 22. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O PRODUŽENJU ROKA TRAJANJA KONCESIJE ZA LUKU POSEBNE NAMJENE – LUKU NAUTIČKOG TURIZMA A/C POLJANA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana, klase: 021-04/20-01/3, urbroja: 2170/1-01-01/5-20-22, koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 30. ožujka 2020., a kojom se za koncesiju dodijeljenu trgovačkom društvu Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o., a prenesenu na trgovačko društvo Uvala Poljana d.o.o., produžuje rok trajanja koncesije do 20. travnja 2022., u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima je i dana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/235

Urbroj: 50301-27/20-20-2

Zagreb, 4. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.