Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja

NN 66/2020 (5.6.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1312

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI
NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja, klase: 934-01/18-01/46, urbroja: 2117/1-04-19-10, koju je donijela Županijska skupština Dubrovač­ko-neretvanske županije na sjednici održanoj 13. prosinca 2019., a koja se odnosi na utvrđivanje obuhvata lučkog područja za luke Lumbarda i Prevlaka te proširenje obuhvata lučkog područja za luke Blace, Brna, Cavtat (stara gradska luka), Drače, Hodilje, Lovište, Prigradrica, Slano, Srebreno, Ston i Ubli.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/234
Urbroj: 50301-27/20-20-2
Zagreb, 4. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.