Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – Brodogradilištu 3. maj

NN 66/2020 (5.6.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – Brodogradilištu 3. maj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1313

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), a u vezi s člankom 68. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), člankom 31. stavkom 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), te člankom 6. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DAVANJE U POTKONCESIJU DIJELA POMORSKOG DOBRA U LUCI POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTU 3. MAJ

I.

Daje se suglasnost na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra, luke posebne namjene – Brodogradilišta 3. maj, danog u koncesiju trgovačkom društvu 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., na temelju Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta 3. maj (»Narodne novine«, br. 95/99, 19/11 i 61/14) i Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta 3. maj, od 4. listopada 1999., Dodatka br. 1. Ugovoru, od 11. veljače 2011. i Dodatka br. 2. Ugovoru, od 7. kolovoza 2014., trgovačkom društvu MKM Yachts d.o.o., Rijeka, pod istim uvjetima pod kojima je dana koncesija, a na rok od 10 godina.

II.

Na temelju ove Odluke trgovačko društvo 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., kao Ovlaštenik koncesije i trgovačko društvo MKM Yachts d.o.o., Rijeka, dužni su u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, sklopiti ugovor o potkoncesiji i dostaviti ga Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, na znanje.

III.

Područje koje se daje u potkoncesiju obuhvaća kopneni i morski dio pomorskog dobra površine 21.493 m², a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Ukoliko se u roku i na način određen u točkama I., II. i III. ove Odluke ne sklopi ugovor o potkoncesiji, ova Odluka prestaje važiti.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/231

Urbroj: 50301-27/20-20-2

Zagreb, 4. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.