Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

NN 66/2020 (5.6.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1317

Na temelju članka 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

I.

U Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (»Narodne novine«, broj 81/19), u točki VI. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Za prijevoz maturanata za dane pohađanja ispita državne mature (gimnazijski programi) te maturanata u strukovnim i umjetničkim programima za dane izrade i obrane završnog rada i za dane polaganja ispita državne mature zbog nastavka školovanja, sufinancirat će se, odnosno financirat će se najpovoljniji iznos (pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta) za dane pohađanja ispita državne mature, odnosno za dane izrade i obrane završnoga rada.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/252

Urbroj: 50301-27/25-20-2

Zagreb, 4. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.