Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

NN 67/2020 (10.6.2020.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

Ministarstvo financija

1339

Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 117/2019, 32/2020, 42/2020 i 58/2020) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2020. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (»Narodne novine«, broj 6/20), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, iza brojčane oznake 5258 dodaju se brojčane oznake:

– 5371Donacije za sanaciju posljedica potresa u Zagrebu i okolici
– 5380Donacije za borbu protiv epidemije koronavirusa
Covid-19


U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.8. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava, mijenja se naziv brojčane oznake 4243 koji sada glasi:

– 4243Prisilna naplata ostalih novčanih kazni koje pripadaju državi za prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje, za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava, te novčane kazne izrečene u parničnim postupcima


U istoj glavi u točki 2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA, u podtočki 2.4. Ostali županijski prihodi, iza brojčane oznake 7498 stavlja se zarez i dodaje brojčana oznaka:

– 9024Deponirana sredstva.


II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, u točki 2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, mijenja se naziv podtočke 2.9. Naknada za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama i glasi:

»2.9. Naknada za skladištenje prirodnog plina«

Ispod naziva točke 2.9. Naknada za skladištenje prirodnog plina, dio teksta »Naknada za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama« zamjenjuje se tekstom »Naknada za skladištenje prirodnog plina«.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 2.9.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, dio teksta »Obveznici uplate naknade za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama« zamjenjuje se tekstom: »Obveznici uplate naknade za skladištenje prirodnog plina«.

U istoj glavi u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.9. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, iza KAPELE dodaje se KAPTOL a iza LIŽNJANA – LISIGNANO dodaje se LOVREĆ.

IBANGrad/Općina
HR4510010051717729456KAPTOL
HR8710010051724329453LOVREĆ


III.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2., iza četvrtog stavka dodaju se dva nova stavka i glase:

Izuzetak su sredstva korištena za namirenje nedostajućih sredstava pri izvršenju povrata temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. godinu koja se neće vraćati iz priljeva sredstava na račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak već Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge povrata na teret računa proračuna i dostavlja nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje.

Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 90 kalendarskih dana, Fina nalog za povrat na teret računa proračuna dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna, kreditna institucija nalog vraća Fini. Sredstva korištena za izvršenje povrata temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. godinu koja nisu vraćena na račun državnog proračuna, vraćaju se iz prvoga priljeva sredstava na račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

IV.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) i prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA (promjena naziva računa zajedničkog prihoda).

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/10

Urbroj: 513-05-03-20-3

Zagreb, 2. lipnja 2020.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općineIBANOznaka grada/općineMjerodavna ispostava Porezne uprave
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zagrebu)
ORLEHR3424020061854200006542VELIKA GORICA
 
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Krapini)
ZAGORSKA SELAHR3923900011852100000521KLANJEC
 
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Rijeci)
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAHR7424020061800008005373
 
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)
FERIČANCIHR8924120091811600005116NAŠICE
KNEŽEVI
VINOGRADI
HR8323400091819500000195BELI
MANASTIR
NAŠICEHR1823400091827800005278NAŠICE
VUKAHR1423400091851700004517OSIJEK
 

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

TROGIRHR4824840081846300007463TROGIR
ZADVARJEHR3523900011859500008595OMIŠ


PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE

(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Brojčana oznaka vrste prihodaModel
HR23HR24HR26HR27HR28HR29HR62HR63HR64HR65HR68
A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna
5371

HR68
5380

HR68
B. Vlastiti prihodi županijskih proračuna
9024

HR68


PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

2. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računaModel
HR05HR67

HRxx100100517…2973K

Naknada za skladištenje prirodnog plina

HR05