Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj

NN 67/2020 (10.6.2020.), Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj

Ponikve voda d.o.o.

1346

Na temelju čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i čl. 23. st. 1. t. 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19), Skupština Ponikve vode d.o.o. donijela je na svojoj redovnoj 43. sjednici od 27. svibnja 2020. godine jednoglasno

ODLUKU

O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ

Članak 1.

Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj, utvrđuju obveznici plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava, način i rok uplate, prava i obveze isporučitelja javne usluge – Ponikve voda d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Naknada za razvoj će se prikupljati radi financiranja i sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj, u skladu s godišnjim i višegodišnjem Planom izgradnje komunalnih vodnih građevina koje donosi Skupština isporučitelja.

Planovi Isporučitelja iz st. 2. ovog članka moraju biti usklađeni s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dobrinj, čiji je sastavni dio program gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 3.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici javnih vodnih usluga na području Općine Dobrinj.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubični isporučene vode 1 (m3).

Naknada za razvoj za sve kategorije korisnika iznosi ­1,50 kn/m3 isporučene vode.

Članak 5.

Naknada za razvoj se obračunava i naplaćuje putem računa za vodne usluge koje korisnicima ispostavlja Isporučitelj vodnih usluga i iskazuje se kao zasebna stavka.

Na iznos naknade za razvoj ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja vodnih usluga.

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj se određuju u skladu s Odlukom o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 7.

Sredstva prikupljena od naknade za razvoj iz čl. 6. ove odluke se koriste za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj u skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za financiranje otplate kredita i zajmova za gradnju tih građevina sukladno financijskom planu Isporučitelja vodnih usluga koji donosi Skupština Isporučitelja.

Članak 8.

Prikupljanje sredstava naknade za razvoj i namjensko korištenje tih sredstava utvrđenih u čl. 2 .i 7. ove Odluke obavlja Isporučitelj vodnih usluga.

Isporučitelj je obvezan evidentirati obračunata i prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na posebnoj poziciji u poslovnim knjigama.

Isporučitelj je obvezan Općini Dobrinj dostaviti godišnje izvješće o obračunatim, prikupljenim (naplaćenim) i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo Općine Dobrinj na temelju dostavljenog izvješća iz čl. 8. ove Odluke.

Članak 10.

Prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na temelju Odluke o naknadi za razvoj (Sl. novine PGŽ 19/10, 5/14), a neutrošena do dana stupanja na snagu ove Odluke koristit će se za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 11.

Ova Odluka važi do donošenja odluke o naknadi za razvoj iz čl. 16. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 66/19), ali ne duže od 18. srpnja 2022. godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon donošenja, a primjenjuje se od 1. lipnja 2020. godine.

Ova Odluka se objavljuje u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Isporučitelja vodnih usluga.

Klasa: 363-01/20-01/4
Urbroj: 2142-03/03-20-5
Krk, 27. svibnja 2020.

Predsjednik Skupštine
Robert Anton Kraljić, v. r.