Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

NN 68/2020 (12.6.2020.), Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1364

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O INFORMACIJSKOM SUSTAVU TRŽIŠTA NEKRETNINA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja informacijskog sustava tržišta nekretnina (u daljnjem tekstu: eNekretnine), zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti te način korištenja podataka iz istih.

Primjena Pravilnika

Članak 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupcima izrade plana približnih vrijednosti, uspostave, vođenja i održavanja zbirke kupoprodajnih cijena te izdavanja izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti.

Prilozi Pravilnika

Članak 3.

Prilozi koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika su:

− Prilog I. koji čine:

a) obrazac 01 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja zemljišta

b) obrazac 02 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja stanova i apartmana

c) obrazac 03 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja poslovnih prostora

d) obrazac 04 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja stambenih zgrada – obiteljskih kuća i stambenih zgrada – kuća za povremeni boravak

e) obrazac 05 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja poslovnih, gospodarskih i višestambenih zgrada

f) obrazac 06 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja vanjsko-parkirnih mjesta, garaža, parkirno-garažnih mjesta, spremišta i skladišta

g) obrazac 07 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – zakupnina za zemljišta

h) obrazac 08 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – najamnina za stanove i apartmane

i) obrazac 09 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – zakupnina za poslovne prostore

j) obrazac 10 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – najam stambenih zgrada – obiteljskih kuća i stambenih zgrada – kuća za povremeni boravak

k) obrazac 11 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – zakup/najam poslovnih, gospodarskih i višestambenih zgrada

l) obrazac 12 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – zakupnine za vanjsko-parkirna mjesta, garaže, parkirno-garažna mjesta, spremišta i skladišta i

m) obrazac 13 – Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena – kupoprodaja/najam/zakup nekretnina.

− Prilog II. – Evidencijske oznake realiziranog naplatnog prometa nekretnina

− Prilog III. – Evidencija podataka za zbirku kupoprodajnih cijena

− Prilog IV. – Sadržaj izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena i

− Prilog V. – Obrazac zahtjeva za dodjelu ovlasti u sustavu eNekretnine.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) Zakon je Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

b) ISPU je Informacijski sustav prostornog uređenja koji se uspostavlja u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja

c) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

d) ministar je ministar nadležan za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

e) Porezna uprava je tijelo ministarstva nadležnog za poslove financija

f) ugovor je ugovor o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja, najam, zakup, pravo građenja i pravo služnosti)

g) ograničeni set atributa iz zbirke kupoprodajnih cijena je set atributa koji sadrži: ID nekretnine, datum pregleda, datum evidentiranja ugovora u zbirci kupoprodajnih cijena, vrsta nekretnine, ukupna površina nekretnine u prometu (m2), vrijednost nekretnine iz ugovora (kn), podatci o porezu, datum ugovora i status podatka

h) vrijednost nekretnine iz ugovora:

1. za kupoprodaje svih vrsta zemljišta u atributu naziva »promet podliježe plaćanju PDV« prikazuje podliježe li promet plaćanju poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) prema posebnim propisima iz područja poreza na dodanu vrijednost, a u atributu naziva »vrijednost nekretnine« prikazuje vrijednost bez PDV-a

2. za kupoprodaje građevina i njihovih posebnih dijelova u atributu naziva »promet podliježe plaćanju PDV« prikazuje podliježe li promet plaćanju PDV-a prema posebnim propisima iz područja poreza na dodanu vrijednost te ovisno o tome, ako promet podliježe plaćanju PDV-a, u atributu naziva »vrijednost nekretnine« prikazuje vrijednost s PDV-om odnosno u suprotnom slučaju prikazuje se vrijednost bez PDV-a i

3. za promet (osim kupoprodaje) svih vrsta nekretnina u atributu naziva »promet podliježe plaćanju PDV« prikazuje podliježe li promet plaćanju PDV-a prema posebnim propisima iz područja poreza na dodanu vrijednost te ovisno o tome, ako promet podliježe plaćanju PDV-a, u atributu naziva »vrijednost nekretnine« prikazuje vrijednost s PDV-om odnosno u suprotnom slučaju prikazuje se vrijednost bez PDV-a.

i) vrijednost nekretnine (iz atributa naziva »vrijednost nekretnine«) je vrijednost koja je mjerodavna za izradu procjene vrijednosti nekretnine, osim ako procjenitelj u posebnom slučaju može argumentirati drugu vrijednost kao mjerodavnu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se uređuje područje procjene vrijednosti nekretnina te posebnim propisima kojima se uređuju vlasništvo i druga stvarna prava, prostorno uređenje i gradnja, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SADRŽAJ, NAČIN VOĐENJA I PRISTUP eNEKRETNINAMA

eNekretnine

Članak 5.

(1) Ministarstvo vodi eNekretnine sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) eNekretnine je modul koji se vodi u elektroničkom obliku i dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Ministarstvo osigurava uvjete za pristup eNekretninama te za arhiviranje i izradu sigurnosnih kopija svih podataka u sustavu eNekretnine za razdoblje koje je određeno Zakonom ili drugim propisima.

Sadržaj eNekretnina

Članak 6.

Sastavni dijelovi koji čine eNekretnine su:

a) Zbirka kupoprodajnih cijena

b) Plan približnih vrijednosti.

Zbirka kupoprodajnih cijena

Članak 7.

(1) Zbirka kupoprodajnih cijena (u daljnjem tekstu: zbirka), sadrži podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja, najam, zakup, pravo građenja i pravo služnosti) na području županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada i pripadne ugovore u elektroničkom obliku koji se putem automatske razmjene podataka preuzimaju od Porezne uprave.

(2) Podatci koji se preuzimaju od Porezne uprave usklađeni s podatcima iz službenih registara sadržavaju dovoljno elemenata kojima se predmetnoj nekretnini jednoznačno može odrediti lokacija.

Ovlaštenje za rad u eNekretninama

Članak 8.

(1) Župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba i velikoga grada odlukom određuje koji službenici upravnih tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada imaju ovlaštenje za rad u eNekretninama.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži odredbu koja obvezuje ovlaštene službenike da sa svim osobnim podatcima iz članka 7. ovoga Pravilnika prilikom rada s eNekretninama postupaju u skladu s odredbom članka 26. ovoga Pravilnika.

(3) Obveza zaštite osobnih podataka iz stavka 2. ovoga članka odnosi se i na sve druge službenike i osobe koji po prirodi posla mogu doći u doticaj s ugovorima.

Plan približnih vrijednosti

Članak 9.

(1) Plan približnih vrijednosti (u daljnjem tekstu: plan) je prostorni sloj koji sadrži kartografski prikaz cjenovnih blokova povezan s pripadajućim atributima i sadržajno oblikovan u skladu s odredbama članka 8. Zakona.

(2) Plan je javno dostupan za pregled putem geoportala ISPU-a na interaktivnoj karti zajedno s drugim u ISPU-u dostupnim prostornim slojevima, podlogama i modulima.

Način vođenja eNekretnina

Članak 10.

(1) Podatci u eNekretninama pohranjuju se u elektroničkom obliku, na način koji omogućava pronalaženje, obradu, analiziranje, prikazivanje i interoperabilnost obrađenih podataka u skladu s uvjetima, svrhom i namjenom njihove obrade ili analize.

(2) Ministarstvo osigurava tehničke i programske osnove za ustrojavanje, vođenje i korištenje eNekretnina te preuzimanje i unošenje podataka putem mrežne aplikacije, koja predstavlja jedan od modula ISPU-a.

(3) Modul eNekretnine povezuje se s drugim modulima ISPU-a radi zajedničkog korištenja podataka potrebnih za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka i istovremenog prikaza prostornih slojeva koji se preuzimaju iz drugih modula ISPU-a i/ili iz vanjskih izvora putem internetskih servisa za razmjenu.

(4) Sastavni dio računalne aplikacije iz stavka 2. ovoga članka su prostorna baza podataka i elektronički oblik priloga iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Svaki unos, izmjena ili brisanje podataka ostaju trajno zapisani na način da se bilježi unos odnosno izmjena odnosno brisanje, zajedno s datumom i vremenom te identifikacijskim brojem ovlaštenog korisnika koji unosi, izmjenjuje ili briše podatak.

(6) eNekretnine zaštićuju se od nedopuštenog korištenja te od mijenjanja podataka od strane neovlaštenih osoba ili od uništenja.

Način pristupa eNekretninama

Članak 11.

(1) Pristup modulu eNekretnine za ovlaštene korisnike ostvaruje se putem geoportala ISPU-a.

(2) Ovlašteni korisnici iz članka 12. ovoga Pravilnika ostvaruju pristup u dio modula eNekretnine za ovlaštene korisnike putem osobnih korisničkih računa kojima se pridružuju ovlasti sukladno sustavu propisanom člankom 13. ovoga Pravilnika.

(3) Prijava u modul eNekretnine za ovlaštene korisnike omogućava se uz provjeru identiteta korisnika (autentifikaciju) i provjeru prava pristupa (autorizaciju) te uz korištenje sigurnosnih protokola za prijenos informacija putem mreže, na način da se osigura pristup podatcima iz eNekretnina prema sustavu ovlasti propisanom u članku 13. ovoga Pravilnika.

(4) Podatke za pristup osobnom korisničkom računu iz stavka 2. ovoga članka nije dozvoljeno odavati drugim osobama.

III. OVLAŠTENI KORISNICI

Ovlašteni korisnici

Članak 12.

Ovlašteni korisnici eNekretnina su:

a) službenici Ministarstva koji su zaduženi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva prema Zakonu i koji provode nadzor nad provedbom Zakona

b) službenici upravnih i/ili stručnih tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada koje za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva prema Zakonu imenuju župani odnosno gradonačelnici

c) samostalni procjenitelji i zaposlenici pravne osobe koja je ovlaštena za procjene vrijednosti nekretnina

d) zaposlenici posrednika u prometu nekretnina upisani u Registar posrednika u prometu nekretnina

e) službenici Porezne uprave i službenici ministarstva nadležnog za poslove državne imovine koji su zaduženi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u svrhu postupaka iz područja procjene vrijednosti nekretnina

f) javni bilježnici upisani u imenik Hrvatske javnobilježničke komore

g) članovi visokog procjeniteljskog povjerenstva

h) članovi procjeniteljskog povjerenstva i

i) izrađivači početnog stanja plana.

Ovlasti ovlaštenih korisnika

Članak 13.

(1) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika imaju ovlasti za pregled i pretraživanje svih podataka u sustavu eNekretnine, izradu svih vrsta izvještaja za područje Republike Hrvatske, ažuriranje plana prije javne objave, pregled zahtjeva, izvadaka, obavijesti i izdavanje podataka iz zbirke i plana za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva te nužnih podataka za realizaciju projekata (građevina, drugih zahvata u prostoru i površina) državnog, područnog (regionalnog) i lokalnog značaja, odnosno za procjenu vrijednosti nekretnina.

(2) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika za područje svoje mjesne nadležnosti imaju ovlasti za unos, evaluaciju, pregled i pretraživanje svih podataka u sustavu eNekretnine, ažuriranje plana, zaprimanje zahtjeva, izdavanje izvadaka, obavijesti i podataka iz zbirke i plana ovlaštenim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika i za izradu svih vrsta izvještaja te za područje Republike Hrvatske ovlasti za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke i plana.

(3) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika za područje Republike Hrvatske imaju ovlasti za predaju zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke i plana elektroničkim putem te za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke i plana.

(4) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točaka d), e) i f) ovoga Pravilnika za područje Republike Hrvatske imaju ovlasti za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke i plana.

(5) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke g) ovoga Pravilnika za područje Republike Hrvatske imaju ovlasti za pregled prijedloga ažuriranog stanja plana prije javne objave u svrhu njegovog odobravanja te za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke i plana.

(6) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika za područje svoje mjesne nadležnosti imaju ovlasti za pregled prijedloga ažuriranog stanja plana prije javne objave u svrhu njegovog odobravanja, za pregled prijedloga Izvješća o tržištu nekretnina i davanja prethodne suglasnosti prije javne objave te za područje Republike Hrvatske ovlasti za pregled ograničenog seta atributa iz zbirke i plana.

(7) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke. i) ovoga Pravilnika imaju ovlasti za područje Republike Hrvatske za pregled i pretraživanje podataka u sustavu eNekretnine, ali s pregledom ograničenog seta atributa iz zbirke, do isporuke početnog stanja plana.

(8) Korisnici kojima su dodijeljene ovlasti za unos podataka odgovorni su za pravovremenost i točnost unesenih podataka.

Pojedinačni korisnici

Članak 14.

(1) Pojedinačne korisnike iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika imenuje ministar.

(2) Ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke g) ovoga Pravilnika dodjeljuje Ministarstvo do datuma važenja odluke o imenovanju.

(3) Ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika dodjeljuju se temeljem pisanog zahtjeva župana i gradonačelnika Ministarstvu.

(4) Ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika dodjeljuju se temeljem pisanog zahtjeva župana i gradonačelnika Ministarstvu do datuma važenja odluke o imenovanju.

(5) Ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika dodjeljuju se temeljem pisanog zahtjeva čelnika tijela Ministarstvu u trajanju do jedne godine.

(6) Ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke f) ovoga Pravilnika dodjeljuju se temeljem pisanog zahtjeva čelnika Hrvatske javnobilježničke komore Ministarstvu u trajanju do jedne godine.

(7) Ovlasti pojedinačnim korisnicima iz članka 12. stavka 1. točke i) ovoga Pravilnika dodjeljuje Ministarstvo temeljem pisanog zahtjeva odgovorne osobe izrađivača početnog stanja plana.

Članak 15.

(1) Ovlasti korisnicima iz članka 12. stavka 1. točaka c) i d) ovoga Pravilnika dodjeljuje Ministarstvo, temeljem pisanog zahtjeva podnositelja, do datuma važenja rješenja o imenovanju procjenitelja prema posebnim propisima iz područja pravosuđa odnosno upisa u Registar posrednika u prometu nekretnina prema posebnim propisima iz područja gospodarstva.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva navodi datum važenja imenovanja procjenitelja odnosno navodi registarski broj pod kojim je upisan u Registru posrednika u prometu nekretninama te zahtjev ovjerava vlastoručnim potpisom i otiskom pečata ili elektroničkim potpisom i elektroničkim pečatom.

(3) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka mogu se, na zahtjev odgovorne osobe u pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku, dodijeliti najviše za 5 zaposlenika pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika, u trajanju do jedne godine.

(4) Ovlašteni korisnici iz članka 12. ovoga Pravilnika kojima su ovlasti u sustavu eNekretnine prestale istekom datuma važenja imenovanja ili iz drugih razloga, mogu ponovo postati ovlašteni korisnici sustava podnošenjem novog zahtjeva Ministarstvu za dodjelu ovlasti.

(5) Zahtjevima iz stavaka 1. i 4. ovoga članka prilaže se dokaz o važećem imenovanju suda za obavljanje poslova procjene nekretnina.

Zahtjev za ovlasti

Članak 16.

(1) Obrazac zahtjeva za dodjelu, promjenu ili odjavu ovlasti iz članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika, čini Prilog V. ovoga Pravilnika.

(2) Podnositelj zahtjeva, odnosno ovlašteni korisnik dužan je podnijeti zahtjev za promjenu korisničkih podataka ili odjavu ako su se u razdoblju duljem od 30 dana neprekidno za ovlaštenog korisnika promijenili podatci ili više ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom na temelju kojih su ovlasti dodijeljene.

IV. PRIKUPLJANJE, UNOS I EVALUACIJA PODATAKA

Prikupljanje i unos podataka

Članak 17.

Podatci preuzeti od Porezne uprave, dopunjuju se i prema potrebi ispravljaju postupkom evaluacije propisanom u članku 18. ovoga Pravilnika.

Evaluacija podataka

Članak 18.

(1) Evaluacija podataka iz članka 17. ovoga Pravilnika sadrži:

– identifikaciju nekretnine na temelju podataka preuzetih od Porezne uprave i njezino lociranje (georeferenciranje) u prostoru pregledavanjem i pretraživanjem slojeva dostupnih na geoportalu ISPU-a i drugih raspoloživih izvora i

– dopunu i/ili ispravak podataka o nekretnini preuzetih od Porezne uprave podatcima iz ugovora (npr. potrebno je navesti činjenicu da je stan prodan s parkirnim mjestom, spremištem i/ili sl., navesti opis, veličinu, udio u ukupnoj cijeni pojedinih sastavnih dijelova nekretnine i dr.), prostorno-planske dokumentacije (npr. potrebno je navesti namjenu odnosno vrstu građevinskog korištenja, koeficijent iskoristivosti i sl.) te podatcima iz evidencije akata za gradnju, zemljišnih knjiga, katastra i drugih službenih registara, službenih evidencija stambenog i komunalnog gospodarstva jedinica lokalne samouprave, upravitelja zgrade, vlasnika, posjednika, relevantne znanstvene i stručne literature te po potrebi podatcima pribavljenim s očevida na nekretnini i iz drugih izvora (npr. potrebno je navesti obilježja kakvoće kao što su kategorija zemljišta, katnost, godina izgradnje, pripadnost cjenovnom bloku i drugo prema sadržaju iz Priloga III. ovoga Pravilnika).

(2) Podatci prikupljeni evaluacijom koje nije moguće upisati u zbirku u odgovarajuće atribute iz Priloga III. ovoga Pravilnika i izvori istih (arhivski podatci, javno dostupni podatci i sl.) upisuju se u napomeni.

(3) Evaluaciju podataka provode ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika.

(4) Podatcima iz članka 17. ovoga Pravilnika u zbirci se dodjeljuju sljedeći statusi:

– izvorno unesen, za podatke unesene u zbirku od strane ovlaštenih korisnika iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika izravno iz ugovora dostavljenog od javnog bilježnika

– preuzet od Porezne uprave, za podatke preuzete od Porezne uprave automatskom razmjenom podataka i koji nisu prošli postupak evaluacije

– evaluacija u tijeku, za podatke kojima nije dovršen postupak evaluacije iz ovoga članka

– neuobičajene ili osobne okolnosti, za podatke dobivene postupkom evaluacije iz ovoga članka za koje se smatra da su pod utjecajem neuobičajenih ili osobnih okolnosti (npr. buduće i trajne površine javne namjene, kupoprodajne cijene koje značajno odstupaju od većine ugovorenih iznosa poredbenih nekretnina na usporedivom području, promet između povezanih osoba i sl.) sukladno odredbama članka 4. stavka 1. točaka 19. i 25. i članka 57. stavaka 1. i 3. Zakona te članka 4. pravilnika kojim se propisuju metode procjene vrijednosti nekretnina i

– provedena evaluacija, za podatke za koje je dovršen postupak evaluacije.

V. IZDAVANJE PODATAKA

Izdavanje podataka

Članak 19.

(1) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika na zahtjev procjenitelja izdaju, za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnine, izvadak ili obavijest iz zbirke i plana.

(2) O zaprimljenim zahtjevima i izdanim izvadcima i obavijestima vodi se evidencija iz koje je vidljiva identifikacijska oznaka zahtjeva, izvatka ili obavijesti, datum zahtjeva i datum izdavanja izvatka ili obavijesti, osnovni identifikacijski podatak o nekretnini koja je predmet traženja izvatka, katastarska oznaka nekretnine i naziv cjenovnog bloka, podatci o podnositelju zahtjeva i identifikacijska oznaka ovlaštenog korisnika eNekretnina koji je izvadak ili obavijest izdao, koji podatci su bili dostavljeni te za kakve namjene i za koju visinu naknade.

(3) Ako traženi podatci nisu na raspolaganju ili bi njihovo izdavanje zahtijevalo znatniju dodatnu obradu ili u slučaju drugih nejasnoća, ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika mogu od procjenitelja zatražiti dodatno obrazloženje zahtjeva i mogu uskratiti izdavanje podataka ako se zahtjev ne smatra razmjernim svrsi, o čemu se izdaje obavijest iz zbirke i vodi evidencija iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika na zahtjev pravosudnih i upravnih tijela izdaju podatke iz zbirke i plana.

Članak 20.

U slučaju da nema podataka o odgovarajućoj usporednoj nekretnini na području županije, Grada Zagreba odnosno velikog grada, procjenitelj može u okviru istog posla podnijeti zahtjev za izdavanje izvatka drugoj županiji, Gradu Zagrebu odnosno velikom gradu te razlog za to obrazložiti u napomeni.

Upravna pristojba

Članak 21.

(1) Za izdavanje izvatka i obavijesti iz zbirke i plana plaća se upravna pristojba u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje plaćanje upravnih pristojbi.

(2) Ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke b) dužni su prije izdavanja izvatka utvrditi da je naknada iz stavka 1. ovoga članka naplaćena.

(3) Na izvatku iz zbirke nalaze se podatci za najviše 20 nekretnina iste vrste koje prema svojim obilježjima približno odgovaraju procjenjivanoj nekretnini iz zahtjeva.

Sadržaj izvatka

Članak 22.

Sadržaj izvatka iz zbirke propisan je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, a izvadak iz plana sadrži podatke iz kartografskog prikaza cjenovnih blokova za promatrana područja ili vrstu nekretnina.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Županija, Grad Zagreb odnosno veliki grad koji su za svoje područje uspostavili evidenciju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (primjerice registar pomoćnih podataka, arhiva i sl.) prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prenijet će vlastitu evidenciju u sustav eNekretnine uz prethodno usklađenje atributa i drugih podataka prema Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka, usklađena prema Prilogu III. ovoga Pravilnika, preuzet će se u bazu eNekretnina kao početno stanje u zbirci i koristiti prilikom izrade početnog stanja plana.

Članak 24.

Nužne podatke za identifikaciju, georeferenciranje i evaluaciju iz ugovora zaprimljenih prije potpune uspostave automatske razmjene podataka s Poreznom upravom prema članku 17. ovoga Pravilnika, putem dostave od javnog bilježnika, ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika unose u zbirku.

Članak 25.

Do uspostave pune funkcionalnosti eNekretnina, zahtjevi za izdavanje izvatka iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika podnose se pisanim ili elektroničkim putem.

Članak 26.

Sa svim osobnim podatcima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18).

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, broj 114/15 i 122/15).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-01/19-04/2

Urbroj: 531-01-20-7

Zagreb, 9. lipnja 2020.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.

PRILOG I.

PRILOG II

PRILOG III.


PRILOG IV.

PRILOG V.