Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

NN 69/2020 (17.6.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Ministarstvo poljoprivrede

1373

Na temelju članka 13., članka 28. stavka 2., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 122/17, 12/18 i 54/18) u članku 11. stavku 1. podstavak 3. briše se.

U stavku 1. dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno u 2020. godini izdaju se i dozvole za 180 dana koje vrijede od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma, odnosno najduže do 31. prosinca 2020. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/61
Urbroj: 525-13/0737-20-10
Zagreb, 12. lipnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.