Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

NN 70/2020 (19.6.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1388

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI
NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, klase: 021-04/20-02/0027, urbroja: 2181/1-01-20-01, koju je donijela Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na sjednici održanoj 25. veljače 2020., a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Seget Donji i luke Trogir.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/253

Urbroj: 50301-27/20-20-2

Zagreb, 18. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.