Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 70/2020 (19.6.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

1389

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI
OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20 i 50/20) u članku 71.v riječi »tri mjeseca« zamjenjuju se riječima »šest mjeseci«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/1366
Urbroj: 513-07-21-01-20-3
Zagreb, 18. lipnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.