Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN 70/2020 (19.6.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Ministarstvo poljoprivrede

1392

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine, (»Narodne novine« broj 44/19), u članku 13. stavku 1. riječi: »a za 2020. godinu od 2. ožujka do 15. svibnja 2020. godine« zamjenjuju se riječima: »a za 2020. godinu od 2. ožujka do 1. listopada 2020. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/46

Urbroj: 525-14/0847-20-1

Zagreb, 26. svibnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.