Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

NN 70/2020 (19.6.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

1394

Na temelju članka 5. stavka 3. točke 2. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak), ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Članak 1.

U Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (»Narodne novine«, broj 115/18, 6/20, 20/20 – ispravak), u članku 1. stavku 5. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. Uredbu (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) (SL L 99, 31. 3. 2020.) (Uredba br. (EU) br. 2020/460).

10. Uredbu (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 130, 24. 4. 2020.) (Uredba (EU) br. 2020/558)«.

Članak 2.

U članku 3. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Kriterij prihvatljivosti iz stavka 1. točke 6. ovoga članka u dijelu koji definira da operacija nije fizički završena ili provedena u cijelosti prije nego što je podnesen zahtjev za financiranje nadležnom tijelu Operativnog programa iznimno se ne primjenjuje za operacije kojima se jačaju kapaciteti za odgovor na krizu u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

(9) Odstupajući od članka 3. stavka 6. Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (»Narodne novine«, broj 115/18, 6/20, 20/20 – ispravak), izdaci operacija za jačanje kapaciteta za odgovor na krizu u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19, prihvatljivi su u skladu s člankom 65. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 1303/2013.«.

Članak 3.

U Prilogu »Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih izdataka te pripadajućih izuzetaka i uvjeta« točka 7. mijenja se i glasi:

7.Troškovi poduzeća s poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama

Neprihvatljivo za KF, bez izuzetka i/ili uvjeta

Neprihvatljivo za EFRR – iznimno, troškovi poduzeća s poteškoćama kako su definirana pravilima Unije o državnim potporama; poduzeća koja primaju potporu u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore (SL C 91, 20. 3. 2020.) ili Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 ne smatraju se poduzećima s poteškoćama, kako je navedeno u članku 3. stavku 3. točki (d) Uredbe (EU) br. 1301/3013


Dodaje se točka 29. koja glasi:

29.Financiranje obrtnog kapitala za MSP-ove

Neprihvatljivo za KF, bez izuzetka i/ili uvjeta

Uvjetno prihvatljivo za EFRR, kada je to potrebno kao privremena mjera za pružanje djelotvornog odgovora na javnozdravstvenu krizu, u skladu s Uredbom (EU) br. 1301/2013.


Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe ovog Pravilnika su usklađene s odredbama Uredbe br. (EU) br. 2020/460 i Uredbe (EU) br. 2020/558 te se njihova primjena, kao i razdoblje prihvatljivosti izdataka utvrđuju na temelju tih uredbi.

(3) Dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ne dovodi u pitanje primjenu odredbi koje se odnose na početak i uvjete pod kojima se uredbe iz stavka 2. ovog članka primjenjuju, a vezano za razdoblje prihvatljivosti izdataka.

Klasa: 011-01/20-02/4
Urbroj: 538-05-1-1-1/123-20-1
Zagreb, 25. svibnja 2020.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.