Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije STAKLAR prema dualnom modelu obrazovanja (441163) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

NN 71/2020 (23.6.2020.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije STAKLAR prema dualnom modelu obrazovanja (441163) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1404

Na temelju članka 8. stavka 11. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STAKLAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (441163) U OBRAZOVNOM SEKTORU OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

I.

Ovom Odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije STAKLAR prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, koji je sastavni dio ove odluke.

II.

(1) U skladu sa strukovnim kurikulumom koji je sastavni dio ove Odluke, obrazuju se učenici koji upisuju prvi razred srednje škole u strukovnome kurikulumu za stjecanje kvalifikacije staklar prema dualnom modelu obrazovanja počevši od školske godine 2020./2021.

(2) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. u skladu s eksperimentalnim programom za stjecanje strukovne kvalifikacije staklar (441153) prema dualnom modelu obrazovanja, nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/20-05/00016

Urbroj: 533-05-20-0012

Zagreb, 16. lipnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STAKLAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

1. OPĆI DIO

1. Naziv strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije

Staklar prema dualnom modelu obrazovanja.

2. Cilj strukovnog kurikuluma

Kvalifikacije koje se stječu strukovnim obrazovanjem potvrđuju posjedovanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija koje omogućuju obavljanje zanimanja i daljnje obrazovanje, osposobljenost za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća te cjeloživotno učenje u funkciji osobnog razvoja, kao i gospodarskog i općeg razvoja društva.

3. Strukovnim kurikulumom stječe se razina kvalifikacije

4.1

4. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

Završena osnovna škola ili posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1.

5. Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Provjera strukovnih znanja i vještina te njima pripadajuće samostalnosti i odgovornosti. Završni rad uključuje praktični rad te provjeru ostalih strukovnih znanja i vještina koje su predviđene ishodima učenja programa.

6. Datum do kojega je predviđeno upisivanje programa za stjecanje kvalifikacije usklađene sa standardom kvalifikacije staklar

31. kolovoza 2024. godine.

POJMOVNIK

IKT – akr. za informacijsko komunikacijske tehnologije

IS – oznaka za strojeve za proizvodnju staklenih spremnika

CNC strojevi – (akr. od engl. Computer Numerical Control) računalno numerički upravljani strojevi

CAD – (akr. od engl. Computer Aided Design) računalno potpomognuto oblikovanje

CV – (akr. od lat. Curriculum Vitae) životopis

ECVET – europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

EUROPASS – portfelj koji europskim građanima omogućuje jasno i usporedivo predstavljanje stečenih kompetencija na području Europske unije

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije staklar prema modelu dualnog obrazovanja provodi se u okviru 4. i 5. ciklusa u skladu s Nacionalnim kurikulumom za strukovno obrazovanje.

Kvalifikaciju ove razine čine općeobrazovni i strukovni dio kurikuluma koji se sastoji od strukovnog i izbornog modula te učenja temeljenog na radu u određenim postocima u odnosu na ukupan broj godišnjih sati.

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije iznosi 180 ECVET bodova (144 ECVET i 36 HROO bodova) od kojih je 152 na 4. razini skupova ishoda učenja. Uvjet pristupanja: posjedovanje prethodne kvalifikacije na 1. razini.

U sljedećoj su tablici prikazane sastavnice kurikuluma za stjecanje kvalifikacije staklar prema dualnom modelu obrazovanja:

SASTAVNICE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE STAKLAR RAZINE 4.1 PREMA DUALNOM MODELU
OBRAZOVANJA
STRUKTURA/GODINA OBRAZOVANJA4. CIKLUS5. CIKLUS
1.u satima2.u satima3.u satima
122513651184
A.OPĆEOBRAZOVNI DIO23%28021%28022%256
B.STRUKOVNI DIO77%94579%108578%928
B.1STRUKOVNI MODULI22%21023%24517%160
B.2UČENJE TEMELJENO NA RADU78%73565%70069%640
B.2.AUSTANOVA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE / CENTAR KOMPETENTNOSTI57%4200%00%0
B.2.BSVIJET RADA43%315100%700100%640
B.3IZBORNI MODULI0%013%14014%128


U općeobrazovnom se dijelu stječu temeljne kompetencije koje će staklaru na radnome mjestu omogućiti uspješnu komunikaciju na materinskom i stranom jeziku te mu olakšati izgradnju dobrih međuljudskih odnosa sa zaposlenicima i kupcima. Znanja iz matematike staklar će primijeniti u izračunu cijene staklarskih usluga, izračunu utroška materijala, u tehničkom crtanju i prilikom upravljanja strojevima.

Stjecanje znanja i vještina u strukovnom dijelu staklaru će omogućiti neometano obavljanje zadataka uz poštivanje osnovnih pravila u pripremi radnog mjesta, savladavanju radnih procedura i procesa, samostalnoj pripremi i odgovornom radu, ali i u uspješnoj komunikaciji u radnom procesu te u rješavanju mogućih prigovora korisnika staklarskih usluga na materinskom i stranom jeziku.

Dodana vrijednost ovog strukovnog kurikuluma očituje se u digitalnim kompetencijama i učenju temeljenom na radu. Digitalne kompetencije staklar stječe u okviru nastavnog predmeta IKT u struci koji će mu omogućiti uspješno korištenje informatičkih alata u postupku crtanja, izrade tehničko-tehnološke dokumentacije, prezentiranja i prikazivanja staklarskih proizvoda, upravljanja CNC strojevima te ostvarenje komunikacije s korisnicima staklarskih usluga te sa suradnicima.

Dodatno, stjecanje kompetencija jezične pismenosti staklaru će omogućiti samostalno korištenje stranog jezika u struci i direktnu komunikaciju s klijentima na stranom jeziku. Digitalna pismenost osposobit će ga za samostalno korištenje IKT-a u postupku pružanja staklarskih usluga, kao i u segmentaciji tržišta i odabiru ciljne skupine potrošača te praćenju zadovoljstva naručitelja staklarske usluge kao osnove za unapređenje prodaje i usluge elektroničkim putem i putem društvenih mreža.

Budući da veći izbor nastavnih sadržaja ima važnu ulogu u usmjeravanju, specijalizaciji i razvoju karijere polaznika, izborni moduli CNC strojevi za obradu stakla, IS strojevi za proizvodnju staklenih spremnika te Dizajn u staklarstvu također predstavljaju dodanu vrijednost. Ishodi putem kojih će se stjecati znanja i vještine u izbornom modulu omogućuju širok raspon razvoja kompetencija za staklara te staklaru pružaju veću vidljivost na tržištu i komparativnu prednost prilikom zapošljavanja ili pokretanja vlastite djelatnosti.

Učenje temeljeno na radu provodi se u ustanovi za strukovno obrazovanje u specijaliziranom praktikumu te u gospodarskom subjektu. Modul Staklarska praksa polazniku će omogućiti stjecanje vještina kroz rad u fazama tehnološkog procesa izrade staklarskih proizvoda prema staklarskim pravilima i zasadama struke uz kompletnu prezentaciju staklarske usluge. Stjecanje vještina u modulu Staklarska praksa temelji se na planiranju tehnološkog procesa, izradi staklarskih proizvoda te njihovoj prezentaciji. Učenje temeljeno na radu polazniku će omogućiti stjecanje strukovnih vještina, ali i generičkih kompetencija kritičkog mišljenja i samoevaluacije.

Polaznik se nakon stečene kvalifikacije zapošljavanja te samostalno ili uz minimalnu prilagodbu kod poslodavca može odgovoriti na izazove svakodnevnih aktivnosti i zadataka u staklarskim tvrtkama.

U nastavku slijedi grafički pregled nastavnih predmeta u općeobrazovnom dijelu te strukovnih modula i njima pripadajućih predmeta u strukovnome dijelu strukovnog kurikuluma.

Strukovni kurikulum podijeljen je na 4. i 5. ciklus te se preporuča da ga se tako i čita u daljnjem tekstu.

2. SITUACIJSKO UČENJE I POUČAVANJE

Situacijsko učenje i poučavanje predstavlja suvremeni pedagoški pristup koji će uz pomoć digitalnih alata i osmišljavanjem adekvatnih pedagoških metoda rada primjerenih aktivnostima i zadacima omogućiti učenje kroz koje se polaznika vodi prema rješenju zadatka, dok se kroz razgovor polaznika potiče na sudjelujuće učenje te samostalno učenje gdje polaznik sam stječe nova znanja i nalazi rješenja. U takvom procesu učenja polaznik i sam preuzima odgovornost za proces i rezultate učenja.

Kroz pažljivo osmišljene aktivnosti za rješavanje problemskih zadataka koji ishode učenja povezuju sa situacijama iz svakodnevnog života učenicima se na smisleniji i razumljiviji način približavaju apstraktni problemi, čime se pospješuje i potiče njihova motivacija za istraživanjem, razmišljanjem i samostalnim djelovanjem. Takve će aktivnosti polazniku omogućiti da, primjerice:

– prepozna primjenu stakla, odredi alate za rezanje i brušenje stakla, skicira jednostavni stakleni proizvod, da na temelju izrađenog tehničkog crteža planira tijek rada, odredi sredstva zaštite na radu te vrstu i količinu potrebnog materijala, da nakon uspješno izvedenih simulacija, uz primjenu IKT alata i osnovnih pravila poslovne komunikacije, pristupa pripremi alata te provodi radni postupak izrade uratka, uz primjenu pravila zaštite na radu i zaštite okoliša

– priprema motivacijsko pismo i životopis, primjenjujući osnovna pravila poslovne komunikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije; da nakon uspješno izvedenih simulacija, uz primjenu IKT alata i osnovnih pravila poslovne komunikacije, pristupa motivacijskom razgovoru s potencijalnim poslodavcem

– planira tijek izrade običnog stakla za ustakljenje jednostavnog proizvoda te pritom prepoznaje njegovu namjenu, crta i označava mjere i temeljem plana i pripremljenog tehničkog crteža pristupa obradi stakla; da u suradnji sa suradnicima primjenjuje pravila poslovnog bontona u komunikaciji te priprema i rukuje alatima za izradu elemenata od ravnog stakla uz primjenu pravila zaštite na radu i zaštite okoliša

– temeljem narudžbe pristigle e-poštom komunicira s naručiteljem, pristupa planiranju materijala, potrebnih alata, strojeva i uređaja za izradu IZO stakla, planiranju vremena izrade te izradi tehničkog crteža, sheme krojenja i radnog naloga; da nakon uspješno izvedenih simulacija, uz primjenu IKT alata i osnovnih pravila poslovne komunikacije, pristupa pripremi materijala, alata, strojeva i opreme te provodi radni postupak izrade IZO stakla prema radnom nalogu, uz primjenu pravila zaštite na radu i zaštite okoliša

– primjenjujući pravila poslovne komunikacije i koristeći informacijsko komunikacijsku tehnologiju, nakon zaprimljenog poziva za hitnu intervenciju, uspješno komunicira s naručiteljem usluge, planira tijek rada, određuje i nabavlja potrebne materijale i alate te organizira prijevoz proizvoda; da nakon obavljenih pripremnih radova provjerava i priprema radno mjesto za izradu i sastavljanje završnog proizvoda te dogovara način montaže staklarskog proizvoda na građevini; da nakon obavljenog posla ispunjava otpremnicu te izdaje e-račun za izvršenu uslugu

– prije samog praktičnog postupka postavljanja stakla ili staklene konstrukcije na objekt planira tijek izrade stakla za ostakljenje, prepoznaje namjenu stakla, planira potreban materijal, alat, strojeve i opremu za izvršenje zadatka te da, temeljem plana i izrađenog tehničkog crteža, pristupa obradi stakla primjenjujući pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa suradnicima te pravila zaštite na radu i zaštite okoliša; da pritom vodi računa o kvalitetnoj pripremi i organizaciji rada i primjeni propisanih normi te o kontroli rada i kvaliteti proizvoda.

Više informacija o situacijskom učenju i poučavaju moguće je pronaći u Metodičko-didaktičkom priručniku za nastavnike i mentore kod poslodavaca za kvalifikaciju staklar.

3. MODEL ORGANIZACIJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

A. OPĆEOBRAZOVNI I STRUKOVNI MODULI

B. UČENJE TEMELJENO NA RADU

*Napomena:

– učenje temeljeno na radu u prvom razredu, u trajanju od 420 sati, izvodi se u školi u staklarskom praktikumu, a nakon motivacijskog razgovora 315 sati realizira se kod poslodavca najkasnije do 20. kolovoza tekuće školske godine

– učenje temeljeno na radu u drugom razredu, u trajanju od 700 sati, realizira se kod poslodavca najkasnije do 20. kolovoza tekuće školske godine

– učenje temeljeno na radu u trećem razredu, u trajanju od 640 sati, realizira se kod poslodavca najkasnije do kraja nastavne godine.

C. IZBORNI MODUL

**Napomena:

– u drugom razredu polaznik odabire jedan od triju ponuđenih izbornih modula s nastavnim predmetima koji pripadaju odabranom modulu

– u trećem razredu polaznik nastavlja s modulom koji je odabran u drugom razredu.

4. CIKLUS

1. Općeobrazovni dio

U 4. ciklusu ili prvom razredu općeobrazovni dio provodi se u okviru 280 sati nastave godišnje, što iznosi 22% ukupnog godišnjeg broja sati nastave.

U prvom se razredu (4. ciklus) provode sljedeći općeobrazovni predmeti:

NASTAVNI PREDMETSATI TJEDNOSATI GODIŠNJE
Hrvatski jezik3105
Strani jezik270
Matematika135
Vjeronauk/Etika135
Tjelesna i zdravstvena kultura135
UKUPNO9280Sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela strukovnog kurikuluma objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih nastavnih predmeta preuzimaju putem sljedećeg linka: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539.

Sadržaji općeobrazovnih nastavnih predmeta trebaju biti u funkciji struke te polazniku omogućiti uspostavljanje aktivne komunikacije na materinskom i stranom jeziku da bi se staklarske usluge mogle realizirati na odgovarajućoj poslovnoj razini. U tu svrhu nastavnici općeobrazovnih i strukovnih nastavnih predmeta trebaju zajedno planirati izvođenje nastave te polazniku omogućiti stjecanje generičkih kompetencija koje će biti usklađene sa standardima poslovanja suvremenog staklara na tržištu.

2. Strukovni dio

Strukovni dio strukovnog kurikuluma usmjeren je na stjecanje kompetencija za kvalifikaciju staklar, a sastoji se od strukovnih modula te učenja temeljenog na radu. U 4. ciklusu ili prvom razredu strukovni dio kurikuluma provodi se u okviru 968 sati nastave godišnje ili 78% od ukupnog godišnjeg broja sati nastave. Sadržaji strukovnog dijela u korelaciji su s učenjem temeljenim na radu pa je potrebno uskladiti njihovo izvođenje.

2.1. Strukovni moduli

Ishodi učenja strukovnih modula temelj su za stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućih kompetencija za zanimanje staklar.

U 4. ciklusu ili prvom razredu strukovni moduli provode se u okviru 210 sati nastave godišnje, što čini 22% ukupnog godišnjeg broja sati strukovnog dijela kurikuluma.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 1.

STRUKOVNI MODULINASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
TEHNOLOGIJA STAKLARSTVATehnologija staklarstvaStaklarski materijali
Matematički izračuni u staklarstvu
Ručni i mehanizirani alati i pribor za obradu i ugradnju stakla
Strojevi i uređaji za obradu i doradu stakla
Tehnološki proces proizvodnje stakla
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMUNIKACIJATehničko crtanje s konstrukcijamaOsnove prostoručnog crtanja
Uvod u tehničko crtanje
IKT u struciPrimjena IKT-a u struci
Poslovanje i poslovna administracija u staklarstvuKomunikacija povezana sa zapošljavanjem staklara


Tablica 1: Strukovni moduli u 4. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Tehnologija staklarstva polazniku omogućuje razumijevanje relevantnih činjenica, pojmova, načela i osnovnih pravila staklarske struke. Ovaj modul polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i njihovu primjenu u području tehnologije staklarstva te se izvodi u okviru istoimenog nastavnog predmeta u 4. ciklusu. Cilj modula Tehnologija staklarstva jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornost u području staklarstva.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Tehnologija staklarstva jest omogućiti polazniku identificiranje staklarskih materijala, razlikovanje obilježja stakla i drugih materijala koji su neophodni za izradu staklarskih proizvoda (vezna sredstva, premazi, materijali za brtvljenje i pomoćni materijali), upoznavanje alata, strojeva i uređaja za obradu, doradu i oblikovanje stakla te upoznavanje osnovnih matematičkih izračuna u staklarstvu. U okviru navedenog nastavnog predmeta polaznik će samostalno interpretirati primjenu stakla i ostalih materijala u svakodnevnom životu, razlikovati vrste stakla, veznih sredstava i sredstava za brtvljenje te interpretirati ulogu pojedinih alata, pribora i strojeva u tehnološkom procesu obrade stakla prema zadanim aktivnostima pri rješavanju problemskih zadataka. Dodatno će polaznik upoznati poslovne staklarske subjekte i tehnološke procese obrade, dorade, oblikovanja i proizvodnje stakla u staklarskim subjektima.

Modul Tehničke vještine i komunikacija polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i njihovu primjenu u području tehničkog crtanja, primijenjenog računalstva i poslovne komunikacije te se u 4. ciklusu izvodi u okviru nastavnih predmeta Tehničko crtanje s konstrukcijama, IKT u struci te Poslovanje i poslovna administracija u staklarstvu. Cilj modula Osnovne tehničke vještine i komunikacija jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti u području staklarstva.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Tehničko crtanje jest poznavanje standarda tehničkog crtanja, s obzirom na to da je tehničko crtanje ključno za proces izrade staklarskih proizvoda. U okviru navedenog nastavnog predmeta polaznik će samostalno nacrtati i skicirati jednostavne i složene 2D i 3D crteže te na temelju 2D dokumentacije prepoznati oblik uratka i iščitati ostale informacije koje se nalaze na tehničkom crtežu.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta IKT u struci jest poznavanje programskih aplikacija za pisanje teksta, izradu jednostavnih tabličnih prikaza, izradu životopisa i motivacijskog pisma, prezentiranje staklarskih proizvoda te istraživanje stručnih staklarskih pojmova, tehnologija i trendova u staklarstvu.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Poslovanje i poslovna administracija u staklarstvu jest poznavanje pravila poslovnog komuniciranja, dokumentacije potrebne za postupak zapošljavanja i motivacijski razgovor, osnova poslovne etike i etičkog kodeksa poslovnog subjekta.

B. RAZRADA MODULA

Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Staklarski materijali
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati sirovine za proizvodnju stakla.Razlikovati sirovine za proizvodnju stakla. Preispitati ulogu dodatnih sirovina u proizvodnji stakla. Predvidjeti dodatne sirovine prema primjeni stakla u gotovom staklarskom proizvodu. Analizirati količinske odnose sirovina u proizvodnji stakla s obzirom na njihovu namjenu (za graditeljstvo, prehrambenu ambalažu i sl.) i estetiku.Razlikovati sirovine za proizvodnju stakla.Preispitati ulogu dodatnih sirovina u proizvodnji stakla.Predvidjeti dodatne sirovine prema primjeni stakla u gotovom staklarskom proizvodu.Analizirati količinske odnose sirovina u proizvodnji stakla s obzirom na njihovu namjenu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Na uzorcima sirovina identificirati sirovine u proizvodnji običnog stakla i kvarcni pijesak.

2.Kategorizirati svojstva stakla.Rasporediti vrste stakla prema njihovoj namjeni. Navesti primjere upotrebe stakla u svakodnevnom životu. Razlikovati svojstva stakla (fizikalno-kemijska, mehanička, estetska) i povezati ih s namjenom stakla u staklarskom proizvodu. Razlikovati ulogu stakla u pojedinim proizvodima (konstrukcijska i estetska uloga). Istražiti ulogu stakla i staklarskih proizvoda kroz povijest. Prezentirati važnost stakla u suvremenom društvu.Navesti primjere upotrebe stakla u svakodnevnom životu i razlikovati ulogu stakla u pojedinim proizvodima (konstrukcijska i estetska uloga).Opisati svojstva stakla. Razlikovati ulogu stakla u pojedinim proizvodima.Istražiti ulogu stakla i staklarskih proizvoda kroz povijest pomoću primjene Interneta.Prezentirati važnost stakla u suvremenom društvu.
3.Identificirati greške na staklu.Razlikovati greške na staklu koje nastaju u proizvodnji, obradi, transportu i skladištenju. Opisati uzroke nastanka grešaka na staklu i staklarskim proizvodima. Povezati uzroke pojedinih grešaka sa sastojcima stakla. Predložiti način sprečavanja nastanka grešaka na staklu.Razlikovati greške na staklu koje nastaju u proizvodnji, obradi, transportu i skladištenju.Opisati uzroke nastanka grešaka na staklu i staklarskim proizvodima.Povezati uzroke pojedinih grešaka sa sastojcima stakla.Na zadanom primjeru predložiti način sprečavanja nastanka grešaka na staklu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Razlikovati svojstva stakla (fizikalno-kemijska, mehanička, estetska) i povezati ih s namjenom stakla u staklarskom proizvodu. Na primjerima razlikovati greške na staklu koje nastaju u proizvodnji, obradi, transportu i skladištenju.

4.Analizirati sredstva i materijale za brtvljenje.Opisati karakteristike sredstava i materijala za brtvljenje. Komentirati ulogu sredstava i materijala za brtvljenje stakla. Usporediti karakteristike raznih materijala za brtvljenje. Predložiti izbor sredstava za brtvljenje ovisno o namjeni staklarskog proizvoda.Objasniti ulogu sredstava i materijala za brtvljenje stakla.Opisati karakteristike sredstava i materijala za brtvljenje.Usporediti karakteristike raznih materijala za brtvljenje.Predložiti izbor sredstava za brtvljenje ovisno o namjeni staklarskog proizvoda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati karakteristike sredstava i materijala za brtvljenje.

5.Analizirati vezna sredstva u staklarskim proizvodima.Opisati karakteristike veznih sredstava u staklarskim proizvodima. Objasniti ulogu veznih sredstava u staklarskom proizvodu. Usporediti karakteristike raznih veznih sredstava. Predložiti izbor veznog sredstva ovisno o namjeni staklarskog proizvoda.Opisati karakteristike veznih sredstava u staklarskim proizvodima.Objasniti ulogu veznih sredstava u staklarskom proizvodu.Usporediti karakteristike raznih veznih sredstava.Predložiti izbor veznog sredstva ovisno o namjeni staklarskog proizvoda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Usporediti karakteristike raznih veznih sredstava.

6.Analizirati brusna sredstva u staklarstvu.

Razlikovati materijale i sredstva za ručno i strojno brušenje stakla.

Prepoznati brusna sredstva za brušenje drva, metala i plastike.

Usporediti karakteristike raznih materijala za brtvljenje.

Analizirati i prezentirati brusna sredstva i njihovu primjenu u staklarskim poslovima.

Razlikovati materijale i sredstva za ručno i strojno brušenje stakla.Prepoznati brusna sredstva za brušenje drva, metala i plastike.Usporediti karakteristike raznih materijala za brtvljenje.Analizirati i prezentirati brusna sredstva i njihovu primjenu u staklarskim poslovima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Razlikovati materijale i sredstva za ručno i strojno brušenje stakla.

7.Usporediti premaze za staklo.Razlikovati vrste premaza za staklo. Opisati svrhu premazivanja stakla. Opisati karakteristike premaza za staklo. Ustanoviti i povezati svojstva stakla koja su poboljšana premazima.Razlikovati vrste premaza za staklo.Opisati svrhu premazivanja stakla.Opisati karakteristike raznih premaza za staklo.Ustanoviti i povezati svojstva stakla koja su poboljšana premazima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati karakteristike premaza za float staklo kojima se dobiva ogledalo.

8.Analizirati pomoćne materijale u staklarstvu.

Navesti pomoćne materijale u staklarstvu. Opisati svojstva pomoćnih materijala u staklarstvu.

Navesti i protumačiti mjesta uporabe pomoćnih materijala. Analizirati svojstva i uporabu pomoćnih materijala u staklarstvu.

Navesti pomoćne materijale u staklarstvu.Opisati svojstva pomoćnih materijala u staklarstvu.Navesti i protumačiti mjesta uporabe pomoćnih materijala.Analizirati svojstva i uporabu pomoćnih materijala u staklarstvu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati svojstva pomoćnih materijala u staklarstvu.
Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Matematički izračuni u staklarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Složiti kompoziciju staklenih elemenata na standardnu staklenu ploču.Opisati i izračunati opseg i površinu geometrijskog lika ili geometrijskih oblika koji su sastavljeni od osnovnih geometrijskih likova. Izračunati ostale elemente likova (duljinu
stranica, dijagonalu, polumjer i sl.). Prepoznati i izračunati opseg i površinu dijelova kruga. Izračunati opseg i površinu likova u problemskim zadacima vezanima uz struku. Objasniti Pitagorin poučak.
Izračunati opseg i površinu pravokutnog trokuta, kvadrata, pravokutnika i kruga.Prepoznati i izračunati opseg i površinu likova u jednostavnim problemima vezanima uz struku.Samostalno i sigurno izračunati opseg, površinu i druge elemente trokuta, četverokuta i dijela kruga te geometrijskih oblika koji su od njih sastavljeni.Izabrati strategije za računanje opsega i površine likova u rješavanju problema vezanih uz struku.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Na primjerima radnih situacija izračunati opseg i površinu pravokutnog trokuta, kvadrata, pravokutnika i kruga.

2.Nacrtati geometrijsko tijelo i njegovu mrežu te dijagonalni i osni presjek tijela ravninom.Nacrtati geometrijska tijela (kocku, kvadar, četverostranu prizmu i piramidu, valjak, stožac i kuglu) u kvadratnoj mreži. Prepoznati i nacrtati mreže tijela i dijagonalni i osni presjek tijela ravninom.Prepoznati, imenovati i skicirati geometrijska tijela.Odrediti broj vrhova, bridova i strana geometrijskog tijela i povezati geometrijsko tijelo s njegovom mrežom.Samostalno i uredno nacrtati geometrijsko tijelo i njegovu mrežu.Prepoznati i nacrtati dijagonalni i osni presjek tijela ravninom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: U kvadratnoj mreži nacrtati kvadar duljine bridova a = 6 cm, b = 8 cm i c = 15 cm te crtež povezati s referentnim točkama strojeva za obradu stakla.

3.Izračunati oplošje i volumen zadanog geometrijskog tijela.Razlikovati i opisati oplošje i volumen tijela. Izračunati oplošje i volumen u problemskim situacijama vezanima uz struku. Primijeniti ispravne mjerne jedinice. Uočiti i primijeniti vezu između mjernih jedinica dm3 i l.Opisati i izračunati oplošje i volumen kocke, kvadra i valjka (uz objašnjenje).Izračunati oplošje i volumen kocke, kvadra, prizme i valjka u jednostavnim problemskim situacijama vezanima uz struku.Opisati i izračunati volumen piramide i stošca u jednostavnim problemskim situacijama vezanima uz struku.Modelirati problemsku situaciju vezanu uz struku pomoću izračuna elemenata geometrijskih tijela.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Izračunati volumen tekućine u jednostavnom akvariju dimenzija a=1 m, b=30 cm, c=30 cm. Volumen tekućine izraziti u sljedećim mjernim jedinicama: dm3 i l. Izračunati utrošak stakla za zadani akvarij (m2), ako je debljina stakla 8 mm.

4.Primijeniti postotni račun u jednostavnim situacijama iz stvarnog života i struke.Razlikovati elemente postotnog računa, postotak, postotni iznos i osnovnu vrijednost u problemskoj situaciji. Izračunati nepoznati podatak. Primijeniti postotni račun za obračun poreza, carine, promjene i izračuna cijena, opisa udjela i druge probleme iz života i struke. Razlikovati i objasniti bruto i neto plaću te primijeniti postotni račun za izračun neto plaće.

Izračunati postotak i postotni iznos.

Osnovnu vrijednost uvećati/umanjiti za postotni iznos u jednostavnim situacijama iz stvarnog života i struke.

Prepoznati i izračunati osnovnu vrijednost u jednostavnim situacijama iz stvarnog života i struke.Prepoznati i izračunati osnovnu vrijednost u složenim situacijama iz stvarnog života i struke.Sigurno i samostalno primijeniti postotni račun u rješavanju problema iz stvarnog života i struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja:

1. Prema zadanom primjeru izraditi shemu krojenja te izračunati postotak iskorištenja stakla.

2. Prema zadanim parametrima izračunati cijenu proizvoda.

5.Primijeniti kamatni račun u jednostavnim situacijama iz stvarnog života i struke.Objasniti veličine koje se javljaju u kamatnome računu. Izračunati jednostavne kamate za dane, mjesece i godine i primijeniti ih u jednostavnim primjerima iz života. Opisati razliku između jednostavnog i složenog ukamaćivanja. Izračunati konačnu i početnu vrijednost uloga i ukupne složene kamate. Primijeniti kamatni račun u primjerima štednje ili dugovanja.Izračunati jednostavne kamate za dane, mjesece i godine te ih primijeniti u jednostavnim primjerima iz života.Opisati razliku između jednostavnog i složenog ukamaćivanja. Izračunati konačnu vrijednost uloga pri složenom ukamaćivanju.Izračunati početnu vrijednost uloga pri složenom ukamaćivanju i ukupne složene kamate.Primijeniti kamatni račun u primjerima štednje ili dugovanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja:

1. Marko je u siječnju dobio račun za plin u iznosu od 670 kuna. Račun je trebao platiti 20. siječnja, no zakasnio je te je platio tek 15. veljače. U slučaju kašnjenja s plaćanjem zatezna kamatna iznosi 15 %.

a) Koliko je dana Marko zakasnio s plaćanjem?

b) Koliku će zateznu kamatu platiti?

c) Koliko će kuna ukupno platiti za plin?

2. Matej je uzeo kredit od 24.000 kuna uz kamatnu stopu od 9 %. Kredit će vraćati u jednakim anuitetima od 1000 kuna mjesečno plaćanjem glavnice i pripadajuće kamate.

a) Koliko će iznositi prvi anuitet?

b) Kolika će biti glavnica, a kolika kamata u prvom anuitetu?

c) Koliko će iznositi posljednja rata?

d) Kolika će biti glavnica, a kolika kamata u zanjem anuitetu?Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Ručni i mehanizirani alati i pribor za obradu i ugradnju stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati geometriju alata za rezanje stakla (rezača).Prepoznati rezač stakla i objasniti ulogu ulja u rezaču. Opisati dijelove rezača stakla. Objasniti funkcioniranje rezača stakla. Prikazati i objasniti geometriju rezanja stakla i usporediti ju s geometrijom ostalih alata.Prepoznati rezač stakla (radlo) i ulogu ulja u rezaču.Opisati pojedine dijelove rezača za staklo i njihovu ulogu.Objasniti funkcioniranje rezača stakla.Prikazati i objasniti geometriju rezanja stakla i usporediti ju s geometrijom ostalih alata.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati dijelove rezača za staklo te način njegova funkcioniranja.

2.Analizirati geometriju alata za brušenje stakla.Prepoznati brusilice za staklo i razlikovati njihove dijelove. Navesti dijelove brusilica za staklo te opisati način rada brusilica. Objasniti pogreške koje se javljaju prilikom brušenja stakla. Prikazati i objasniti geometriju brušenja stakla i usporediti ju s geometrijom ostalih alata.Prepoznati brusilice za staklo i razlikovati njihove dijelove.Navesti dijelove brusilica za staklo te opisati način rada brusilica.Objasniti pogreške koje se javljaju prilikom brušenja stakla.Prikazati i objasniti geometriju brušenja stakla i usporediti ju s geometrijom ostalih alata.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Navesti dijelove brusilica za staklo te opisati način rada brusilica.

3.Analizirati geometriju alata za bušenje stakla.Prepoznati bušilice za staklo i razlikovati njihove dijelove. Navesti dijelove bušilica za staklo i opisati način rada bušilica. Objasniti pogreške koje se javljaju prilikom bušenja stakla. Prikazati i objasniti geometriju bušenja stakla te ju usporediti s geometrijom ostalih alata. Objasniti ulogu vode kod bušenja stakla.Prepoznati bušilice za staklo i razlikovati njihove dijelove.Navesti dijelove bušilica za staklo i opisati način rada bušilica te objasniti ulogu vode.Objasniti pogreške koje se javljaju prilikom bušenja stakla.Prikazati i objasniti geometriju bušenja stakla te ju usporediti s geometrijom ostalih alata.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Prepoznati bušilice za staklo, razlikovati njihove dijelove te objasniti ulogu vode.

4.Analizirati alate za trganje i odvajanje dijelova stakla.Prepoznati alate za trganje i odvajanje dijelova stakla te razlikovati dijelove. Navesti dijelove alata za trganje i odvajanje dijelova stakla te opisati način rada tih alata. Objasniti pogreške koje se javljaju kod trganja i odvajanja dijelova stakla. Analizirati alate za trganje i odvajanje dijelova stakla te prezentiratiti njihov način rada.Prepoznati alate za trganje i odvajanje dijelova stakla te razlikovati dijelove.Navesti dijelove alata za trganje i odvajanje dijelova stakla te opisati način rada tih alata.Objasniti pogreške koje se javljaju prilikom trganja i odvajanja dijelova stakla.Analizirati alate za trganje i odvajanje dijelova stakla te prezentiratiti njihov način rada.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Objasniti pogreške koje se javljaju prilikom trganja i odvajanja dijelova stakla.

5.Istražiti pomoćni pribor, uređaje i alate u obradi stakla i ugradnji staklarskih proizvoda.

Prepoznati ulogu pomoćnog pribora, alata i uređaja u obradi i ugradnji stakla u staklarske konstrukcije. Navesti i opisati ulogu pomoćnog pribora, uređaja i alata prema određenom tehnološkom postupku.

Opisati vakuumske nosače i stol za rezanje. Odrediti potreban pomoćni pribor, uređaje i alate za određeni tehnološki postupak. Samostalno istražiti razne mogućnosti te predložiti drugačiji i ispravan izbor pomoćnih alata, pribora i uređaja za određeni tehnološki postupak.

Prepoznati ulogu pomoćnog pribora, alata i uređaja u obradi i ugradnji stakla u staklarske konstrukcije.Navesti i opisati ulogu pomoćnog pribora, uređaja i alata prema određenom tehnološkom postupku. Opisati vakuumske nosače i stol za rezanje.Odrediti pomoćni pribor, uređaje i alate koji su potrebni za određeni tehnološki postupak.Samostalno istražiti razne mogućnosti te predložiti drugačiji i ispravan izbor pomoćnih alata, pribora i uređaja koji su potrebni za određeni tehnološki postupak.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Prepoznati ulogu pomoćnog pribora, alata i uređaja u obradi i ugradnji stakla u staklarske konstrukcije.Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Strojevi i uređaji za obradu i doradu stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati alate strojeva za obradu stakla.Razlikovati dijelove i geometriju radnih alata strojeva za obradu stakla. Opisati ulogu radnih alata strojeva za obradu stakla. Objasniti utjecaj alata na staklo prilikom obrade. Povezati svojstva stakla s materijalom radnog alata strojeva za obradu stakla.Opisati ulogu radnih alata strojeva za obradu stakla.Razlikovati dijelove i geometriju radnih alata strojeva za obradu stakla.Objasniti utjecaj alata na staklo prilikom obrade.Povezati svojstva stakla s materijalom radnog alata strojeva za obradu stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati ulogu radnih alata strojeva za obradu stakla (svrdla, rezača, brusila).

2.Istražiti strojeve za obradu stakla prema vrsti obrade.Opisati dijelove strojeva za obradu stakla te ulogu njegovih pojedinih dijelova. Objasniti kinematiku rada stroja. Istražiti nove strojeve za obradu stakla.Opisati dijelove strojeva za obradu stakla.Opisati ulogu pojedinih dijelova strojeva za obradu stakla.Objasniti kinematiku rada stroja.Istražiti nove strojeve za obradu stakla i prezentirati novosti u ponudi strojeva za obradu stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Navesti strojeve za obradu stakla i opisati dijelove strojeva (npr. brusilice).

3.Istražiti uređaje za izradu staklarskih proizvoda.Opisati uređaj za punjenje argonom. Objasniti način rada uređaja. Opisati ulogu argona u termoizolacijskom staklu. Objasniti razlog uporabe argona u staklarskoj proizvodnji. Objasniti razloge uporabe UV lampe i način njezina funkcioniranja.Opisati uređaj za punjenje argonom i UV lampu.Objasniti način rada uređaja i ulogu argona u IZO staklu.Objasniti razlog uporabe argona u proizvodnji IZO stakla.Istražiti druge mogućnosti punjenja IZO stakla te objasniti ulogu argona kao ekološki prihvatljivog plina.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati uređaj za punjenje argonom i UV lampu.

4.Analizirati dijelove automatiziranog stola za rezanje.Objasniti ulogu pojedinih dijelova stola za rezanje. Shematski prikazati automatizirani stol uz oznake njegovih dijelova. Usporediti ručno rezanje i rezanje stakla na automatiziranom stolu. Prezentirati automatizirani stol za rezanje stakla pomoću tehničkog crtanja.Objasniti ulogu pojedinih dijelova stola za rezanje.Shematski prikazati automatizirani stol za rezanje stakla uz oznake njegovih dijelova.Usporediti ručno rezanje i rezanje stakla na automatiziranom stolu.Na primjeru prezentirati automatizirani stol za rezanje stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati ulogu pojedinih dijelova stola za rezanje stakla.

5.Usporediti strojeve za brušenje i fazetiranje stakla.Navesti sličnosti i razlike između strojeva za brušenje rubova i fazetiranje. Navesti i opisati načine zaštite na radu kod rukovanja strojevima za brušenje i fazetiranje. Opisati način rada strojeva za brušenje i fazetiranje. Prikazati i usporediti geometriju brušenja stakla i fazetiranja.Navesti sličnosti i razlike između strojeva za brušenje rubova i fazetiranje.Navesti i opisati načine zaštite na radu kod rukovanja strojevima za brušenje i fazetiranje.Opisati način rada strojeva za brušenje i fazetiranje.Prikazati i usporediti geometriju brušenja stakla i fazetiranja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati način rada stroja za brušenje i stroja za fazetiranje te ih usporediti.Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Tehnološki proces proizvodnje stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati tehnološki proces proizvodnje stakla.Opisati postupke zaštite na radu i zaštite okoliša u proizvodnji stakla. Objasniti važnost održavanja čistoće dijelova postrojenja za proizvodnju stakla. Opisati tehnološki postupak proizvodnje stakla te objasniti pojedine faze proizvodnje. Opisati ulogu predkalupa i kalupa u proizvodnji staklenih proizvoda (boca).Opisati postupke zaštite na radu i zaštite okoliša u proizvodnji stakla te važnost održavanja čistoće dijelova postrojenja za proizvodnju stakla.Objasnitii tehnološki postupak proizvodnje stakla po fazama.Opisati ulogu predkalupa i kalupa u proizvodji staklenih proizvoda (boca) i važnost njihova podmazivanja.Obrazložiti postupke zamjene predklaupa i kalupa.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati tehnološki postupak proizvodnje stakla po fazama.

2.Analizirati greške na staklu u strojnoj proizvodnji i njihove uzroke.Navesti i prepoznati moguće greške. Objasniti uzroke nastajanja grešaka na staklu u proizvodnji. Objasniti utjecaj pojedinih čimbenika kvalitete stakla. Analizirati utjecaj sirovine, načina održavanja i upravljanja strojevima i uređajima za proizvodnju stakla.Prepoznati moguće greške u proizvodnji stakla.Objasniti uzroke nastajanja grešaka na staklu u proizvodnji.Objasniti postupak otklanjanja uzroka grešaka.Analizirati utjecaj kalupa i predkalupa i podešenja IS stroja na greške proizvoda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Prepoznati greške koja su nastale u proizvodnji stakla na ponuđenim uzorcima.

3.Kategorizirati osnovne radnje u strojnom oblikovanju stakla.Opisati tehnološki postupak strojnog oblikovanja stakla. Objasniti važnost održavanja čistoće dijelova stroja za oblikovanje stakla. Objasniti pojedine faze oblikovanja stakla. Opisati ulogu predkalupa i kalupa u proizvodji staklenih proizvoda (boca).Opisati tehnološki postupak strojnog oblikovanja stakla.Objasniti važnost redovitog podmazivanja dijelova stroja za oblikovanje stakla.Objasniti pojedine faze oblikovanja stakla.Opisati ulogu predkalupa i kalupa u prizvodnji staklenih proizvoda (boca).

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati tehnološki postupak strojnog oblikovanja stakla.

4.Analizirati osnovne vrste strojne proizvodnje staklenih proizvoda.Opisati tehnološki postupak proizvodnje staklenih proizvoda. Opisati dijelove mehanizama koji se koriste u pojedinim fazama tehnološkog procesa proizvodnje staklenih proizvoda. Objasniti razliku tehnoloških procesa proizvodnje stakla i staklenih proizvoda. Analizirati razlike u podešavanju stroja s obzirom na primijenjeni tehnološki proces.Opisati tehnološki postupak proizvodnje staklenih proizvoda.Opisati dijelove mehanizama koji se koriste u pojedinim fazama tehnološkog procesa proizvodnje staklenih proizvoda.Objasniti razliku tehnoloških procesa proizvodnje stakla i staklenih proizvoda.Analizirati razlike u podešavanju stroja s obzirom na primjenjeni tehnološki proces.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati tehnološki postupak proizvodnje staklenih proizvoda.

5.Analizirati tehnološki postupak taljenja stakla.Opisati dijelove peći za taljenje stakla. Objasniti funkcionalnost pojedinih dijelova peći za taljenje stakla. Objasniti pojedine faze procesa taljenja stakla u staklarskoj peći te opisati tehnološki postupak taljenja stakla. Analizirati ulogu i način podešavanja temperaturnog režima u feederu.Opisati osnovne dijelove peći za taljenje stakla.Objasniti funkcionalnost pojedinih dijelova peći za taljenje stakla.Objasniti pojedine faze tijekom taljenja stakla u staklarskoj peći.Analizirati ulogu i podešavanje temperaturnog režima u feederu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati osnovne dijelove peći za taljenje stakla.


Modul: TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: Tehničko crtanje s konstrukcijama
Skup ishoda učenja: Osnove prostoručnog crtanja
R.B.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Koristiti pravila prostoručnog crtanja jednostavnih kompozicija u prostoru.Skicirati tlocrt, nacrt i bokocrt jednostavne kompozicije (modeli kvadra i kocke) uz primjenu pravila prostoručnog crtanja. Postići zadovoljavajući oblik i omjer prirodnih veličina. Precizno i točno crtati zadanu kompoziciju i postići zadovoljavajući oblik i omjer prirodnih veličina.Skicirati tlocrt, nacrt i bokocrt jednostavne kompozicije (modeli kvadra i kocke) uz primjenu pravila prostoručnog crtanja.Postići zadovoljavajući oblik i omjer prirodnih veličina i primijeniti pravila prostoručnog crtanja.Precizno i točno nacrtati zadanu kompoziciju, postići zadovoljavajući oblik i omjer prirodnih veličina i primijeniti pravila prostoručnog crtanja.Precizno i točno nacrtati zadanu kompoziciju u tlocrtu, nacrtu, bokocrtu i aksometrijskom prikazu te postići izvrstan oblik i omjer prirodnih veličina.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Skicirati jedan prozor u učionici te skicirati tlocrt, nacrt i bokocrt stola u učionici.

2.Razlikovati vrste prostoručno povučenih crta.Skicirati jednostavan akvarij (aksonometrijski prikaz u obliku kocke) i sve stranice koje su potrebne za izradu akvarija. Koristiti sve mogućnosti različitih vrsta prostoručno povučenih crta. Crtati precizno i uredno. Upisati kružnicu u dvije suprotne stranice.

Skicirati jednostavan akvarij (aksonometrijski prikaz u obliku kocke) i sve stranice koje su potrebne za izradu akvarija.

Koristiti određene mogućnosti prostoručno povučenih crta.

Skicirati jednostavan akvarij (aksonometrijski prikaz u obliku kocke) i sve stranice koje su potrebne za izradu akvarija. Koristiti sve mogućnosti prostoručno povučenih crta.Precizno i uredno skicirati jednostavan akvarij (aksonometrijski prikaz u obliku kocke) i sve stranice koje su potrebne za izradu akvarija. Koristiti sve mogućnosti prostoručno povučenih crta.Precizno i uredno skicirati jednostavan akvarij i sve stranice koje su potrebne za izradu akvarija. Koristiti sve mogućnosti prostoručno povučenih crta i upisati kružnicu na dvije suprotne stranice.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a.

Primjer vrednovanja: Skicirati jednostavne modele (staklarske proizvode) različitih oblika i dimenzija te uočiti razlike među njima.

3.Uočiti proporcije i kompoziciju na zadanom modelu.Nacrtati zadani model jednostavnih staklarskih proizvoda (npr. vazu, svijećnjak, teglu) te razlikovati oblik, kompoziciju i proporcije zadanog modela. Postići zadovoljavajući oblik, proporciju i kompoziciju zadanog modela. Precizno nacrtati zadani model i pritom se što više približiti obliku, proporciji i kompoziciji stvarnog modela.Nacrtati zadani model jednostavnih staklarskih proizvoda (npr. vazu, svijećnjak, teglu) te razlikovati oblik, kompoziciju i proporcije zadanog modela.Postići zadovoljavajući oblik, proporciju i kompoziciju zadanog modela.Precizno nacrtati zadani model i pritom se što više približiti obliku, proporciji i kompoziciji stvarnog modela.Samostalno izabrati modele, formirati kompoziciju te precizno nacrtati zadane modele i pritom postići izvrstan oblik i omjer prirodnih dimenzija modela.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Skicirati jednostavne modele (staklarske proizvode) različitih oblika i dimenzija te uočiti razlike među njima.

4.Prostoručno nacrtati zadanu kompoziciju osnovnih geometrijskih tijela.Nacrtati zadanu kompoziciju (kvadar, kocka, piramida i valjak) primjenjujući pravila prostoručnog crtanja te razlikovati oblik i proporciju. Postići zadovoljavajući oblik i proporciju te se pritom što više približiti zadanom modelu. Samostalno crtati, odabrati modele, složiti ih u kompoziciju i precizno crtati koristeći sva pravila prostoručnog crtanja.Nacrtati zadanu kompoziciju (kvadar, kocka, piramida i valjak), primijeniti pravila prostoručnog crtanja te razlikovati oblik i proporciju.Postići zadovoljavajući oblik i proporciju te se pritom što više približiti zadanom modelu.Precizno nacrtati zadani model i pritom se oblikom i proporcijom što više približiti zadanom modelu.Samostalno izabrati modele, složiti ih u kompoziciju i precizno ih nacrtati koristeći sva pravila prostoručnog crtanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Nacrtati zadanu kompoziciju (kvadar, kocka, piramida i valjak).

5.Označiti sve mjere na skici.Skicirati i izmjeriti zadani model (stol u učionici), prikazati stol u nacrtu, tlocrtu i bokocrtu te u nacrtu označiti mjere. Pravilno nacrtati zadani model i u nacrtu označiti mjere. Nacrtati aksonometrijski prikaz (izometrija) i u nacrt unijeti mjere. Koristiti sva pravila prostoručnog crtanja.Skicirati i izmjeriti zadani model i u nacrtu označiti mjere.Pravilno skicirati i izmjeriti zadani model i u nacrtu označiti mjere.Pravilno skicirati i izmjeriti zadani model, u nacrt unijeti mjere te nacrtati aksonometrijski prikaz (izometrija) i u nacrtu označiti mjere koristeći se određenim pravilima prostoručnog crtanja.Pravilno skicirati i izmjeriti zadani model, u nacrtu označiti mjere te nacrtati aksonometrijski prikaz (izometrija) i u nacrt unijeti mjere koristeći se svim pravilima prostoručnog crtanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Pravilno skicirati i izmjeriti zadani model te u nacrtu označiti mjere.


Modul: TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: Tehničko crtanje s konstrukcijama
Skup ishoda učenja: Uvod u tehničko crtanje
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Pripremiti i pravilno koristiti pribor za crtanje i pisanje.Pripremiti i koristiti osnovni pribor za crtanje i pisanje. Pravilno se koristiti priborom za crtanje i pisanje. Iskoristiti različite mogućnosti pribora za crtanje i pisanje. Samostalno i precizno iskoristiti sve mogućnosti pribora za crtanje i pisanje.Pripremiti i koristiti osnovni pribor za crtanje i pisanje.Pravilno se koristiti priborom za crtanje i pisanje.Kombinirati različite mogućnosti pribora za crtanje i pisanje.Samostalno i precizno koristiti sve mogućnosti pribora za crtanje i pisanje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a.

Primjer vrednovanja: Pravilnim korištenjem pribora za crtanje konstruirati pravi kut te odrediti simetralu kuta i dužine.

2.Koristiti tehničko pismo i norme pri izradi tehničkih crteža i kreiranju sastavnice.Primijeniti opće standarde pri izradi tehničkih crteža (vrste i formati papira, formatiranje tehničkih crteža, vrste crta i njihova primjena, položaj i elementi zaglavlja, sastavnice i tehničko pismo). Primijeniti standarde pri izradie tehničkog crteža. Precizno i točno crtati uz primjenu svih standarda za izradu tehničkih crteža. Argumentirano, precizno i točno nacrtati i kreirati sastavnicu i zaglavlje.Primijeniti standarde pri izradi tehničkog crteža.Točno primijeniti sve standarde pri izradi tehničkog crteža.Precizno i točno crtati i primijeniti sve standarde za izradu tehničkog crteža.Argumentirano, precizno i točno kreirati svoju sastavnicu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a. Upoznati polaznike s osnovnim vrstama i standardima za izradu tehničkog pisma.

Primjer vrednovanja: Primijeniti standarde za izradu tehničkog crteža u izradi tehničkog crteža za proces izrade staklarskog proizvoda.

3.Prilikom izrade tehničkih crteža primijeniti zadana mjerila.Razlikovati oznake, vrste i svrhu primjene mjerila pri izradi tehničkih crteža (stvarna veličina, uvećano i umanjeno). U zadanom mjerilu nacrtati jednostavan tehnički crtež. Precizno i točno primijeniti zadano mjerilo na jednostavnom tehničkom crtežu. Pravilno primijeniti mjerila za izradu tehničkog crteža. Samostalno odabrati i koristiti precizno i točno mjerilo za izradu tehničkog crteža.U zadanom mjerilu nacrtati jednostavan tehnički crtež.Pravilno primijeniti zadano mjerilo na jednostavnom tehničkom crtežu.Pravilno primijeniti mjerilo za izradu tehničkog crteža.Samostalno odabrati i koristiti mjerilo za izradu tehničkog crteža.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a.

Primjer vrednovanja: Primjenjujući zadana mjerila pravilno nacrtati tehnički crtež.

4.Primijeniti pravila kotiranja.Razlikovati vrste kota (linijske i visinske) i značenje pojedinih elemenata kotiranja (glavna kotna crta, pomoćne crte, kotni broj, kotni završetak). Na crtežu primijeniti pravila kotiranja. Pravilno, precizno i točno kotirati isti crtež u različitim mjerilima.Razlikovati vrste kota (linijske i visinske) i značenje pojedinih elemenata kotiranja (glavna kotna crta, pomoćne crte, kotni broj, kotni završetak).Na crtežu primijeniti pravila kotiranja.Precizno i točno kotirati crtež.Precizno i točno kotirati isti crtež u različitim mjerilima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Iz gotovog nacrta iščitati mjere za ostakljivanje zida, skicirati prostor i na skici točno označiti mjere.

5.Konstruirati geometrijske likove i krivulje.

Usporediti osnovne geometrijske likove (kvadrat, pravokutnik, trokut i krug) s jednostavnim geometrijskim tijelima (kocka, kvadar, piramida i kugla).

Konstruirati osnovne geometrijske likove (kvadrat, pravokutnik, trokut i krug). Konstruirati osnovne geometrijske likove i krivulje (elipsu i parabolu). Precizno konstruirati geometrijske likove i krivulje.

Konstruirati osnovne geometrijske likove.Konstruirati osnovne geometrijske likove i krivulje.Precizno konstruirati geometrijske likove i krivulje.Precizno i samostalno odabrati i izraditi konstrukciju složenijih likova i krivulja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a.

Primjer vrednovanja: Konstruirati osnovne geometrijske likove (kvadrat, trokut, pravokutnik, jednakostranični trokut, peterokut itd.).

6.Primijeniti pravila ortogonalnog projiciranja.Navesti osnovna pravila i svrhu primjene ortogonalne projekcije pri izradi tehničkih nacrta. Definirati prostor koordinatnim sustavom (x, y, z) i ravninama tlocrta, nacrta i bokocrta. Nacrtati dužinu u ortogonalnoj projekciji. Nacrtati jednostavne geometrijske likove (pravokutnik, trokut i krug) u ortogonalnoj projekciji. Projicirati jednostavno geometrijsko tijelo (kvadar, piramidu i valjak). Nacrtati zadani model predmeta u tlocrtu, nacrtu i bokocrtu (u šest različitih pogleda).Projicirati jednostavne geometrijske likove (pravokutnik, trokut i krug) u ortogonalnoj projekciji.Nacrtati geometrijska tijela u ortogonalnoj projekciji (kvadar, piramidu i valjak)Precizno i točno nacrtati geometrijska tijela u ortogonalnoj projekciji (kvadar, piramidu i valjak).Koristiti pravila ortogonalne projekcije za prikaz zadanog modela u šest različitih pogleda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a.

Primjer vrednovanja: Prema jednostavnom zadanom modelu projicirati tlocrt, nacrt i bokocrt.

7.Analizirati oznake materijala na nacrtu.Razlikovati sve materijale prema grafičkim oznakama kod čitanja gotovih nacrta (kamen, drvo, beton, armirani beton, staklo, plastika, metal, materijali za izolacije). Razlikovati materijale po oznakama pozicija stolarije.Razlikovati određene materijale prema grafičkim oznakama u gotovim nacrtima.Razlikovati sve materijale prema grafičkim oznakama kod čitanja gotovih nacrta (kamen, drvo, beton, armirani beton, staklo, plastika, metal, materijali za izolacije).Razlikovati materijale po oznakama pozicija prozora i vrata.Razlikovati sve materijale po oznakama pozicija prozora i vrata i označavati ih na crtežu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: S gotovog nacrta iščitati materijale.

8.Prikazati osnovna geometrijska tijela 3D prikazom.Nacrtati aksonometrijski prikaz (izometrija) zadanog geometrijskog tijela u tlocrtu, nacrtu i bokocrtu. Pravilno crtati aksonometrijski prikaz zadanog geometrijskog tijela u tlocrtu, nacrtu i bokocrtu. Primijeniti sva pravila prilikom crtanja aksonometrijskog prikaza zadanog geometrijskog tijela u tlocrtu, nacrtu i bokocrtu.Nacrtati aksonometrijski prikaz zadanog geometrijskog tijela u tlocrtu, nacrtu i bokocrtu.Pravilno nacrtati aksonometrijski prikaz zadanog geometrijskog tijela u tlocrtu, nacrtu i bokocrtuPrimijeniti pravila prilikom crtanja aksonometrijskog prikaza zadanog geometrijskog tijela u tlocrtu, nacrtu i bokocrtu.Primijeniti sva pravila prilikom crtanja aksonometrijskog prikaza zadanog geometrijskog tijela u tlocrtu, nacrtu i bokocrtu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a.

Primjer vrednovanja: Nacrtati trodimenzionalan prikaz zadanog modela (kocke).
Modul: TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: IKT u struci
Skup ishoda učenja: Primjena IKT-a u struci
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Koristiti programsku podršku za crtanje računalom i vizualizaciju staklarskog proizvoda.Primijeniti osnovne funkcije odabrane programske podrške pri crtanju jednostavnih oblika i oblika različitog stupnja složenosti. Vizualizirati i grafički prikazati zadatak povezan sa staklarskom strukom.Opisati i koristiti osnovne funkcije odabrane programske podrške.Prema zadanom zadatku nacrtati jednostavne oblike.Nacrtati složene oblike uz objašnjenje postupaka.Vizualizirati i grafički prikazati zadatak povezan sa staklarskom strukom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Prema shemi i uz korištenje odabrane programske podrške nacrtati dijelove koji su potrebni za izradu staklenog akvarija dimenzija a=100 cm, b=30 cm, c=30 cm.

2.U odabranoj programskoj podršci izraditi krojnu listu.

Interpretirati gotovu krojnu listu.

U odabranoj programskoj podršci izraditi krojnu listu uz objašnjavanje korištenih postupaka i mjera.

Objasniti elemente krojne liste i koristiti se osnovnim funkcijama odabrane programske podrške.Odrediti dimenzije stakla prema krojnoj listi i koristiti se osnovnim funkcijama odabrane programske podrške.Izraditi krojnu listu i koristiti se funkcijama odabrane programske podrške.

Samostalno i sigurno izraditi krojnu listu prema zadanom zadatku.

Koristiti se funkcijama odabrane programske podrške uz objašnjavanje korištenih postupaka i mjera.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Prema shemi i uz korištenje odabrane programske podrške izraditi krojnu listu tijela upisanog u kvadar dimenzija a = 40 cm, b = 20 cm, c = 60 cm.

3.Odabrati tehničku dokumentaciju korištenjem Interneta.Prepoznati i navesti izvore u kojima se mogu pronaći željene informacije (dokumentacija). Pronaći traženu dokumentaciju i procijeniti njezinu relevantnost s obzirom na potrebu.Prepoznati i navesti izvore u kojima se mogu pronaći željene informacije.Pronaći traženu dokumentaciju upotrebljavajući više izvora. Analizirati i povezati rezultate pretrage.Pretražiti i kritički procijeniti informacije korištenjem specijaliziranih stranica proizvođača.Kritički vrednovati
informacije s obzirom na njihovu točnost i pouzdanost te u skladu s tim pronaći i vrednovati izvore s obzirom na vlastite potrebe.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Prepoznati i navesti izvore u kojima se mogu pronaći željene informacije.

4.Izraditi tablicu s popisom i količinom materijala.

Prepoznati programe za obradu, analizu i prikazivanje podataka.

Unijeti podatke te odabrati odgovarajući način prikazivanja podataka. Grafički prikazati i usporediti podatke.

Prikupiti podatke koji su potrebni za rješavanje zadanog problema, prepoznati i koristiti se osnovnim mogućnostima odabrane programske podrške.Unijeti podatke i izabrati odgovarajući način prikazivanja podataka. Grafički prikazati i usporediti podatke.Analizirati zadani problem primjenom odabrane programske podrške. Izabrati potrebne ulazne podatke te ih obraditi formulama i jednostavnim funkcijama s ciljem dobivanja zadanih rezultata.Istražiti, izabrati i primijeniti dodatne mogućnosti odabrane programske podrške za postizanje detaljnije analize i opisa zadanog problema.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Prikupiti podatke koji su potrebni za rješavanje zadanog problema te prepoznati osnovne mogućnosti odabrane programske podrške i njima se koristiti.

5.Izraditi prezentaciju staklarskog proizvoda (multimedijski projekt).Prema zadanoj temi izraditi scenarij za multimedijski projekt. Stvoriti i urediti digitalne sadržaje. U slučaju korištenja tuđih digitalnih sadržaja poštivati autorska prava. Odabrati licencije otvorenog koda za objavu projekta. Predstaviti projekt i vrednovati ga u suradnji s drugima.Prema zadanoj temi izraditi scenarij za prezentaciju.Prema pripremljenom scenariju stvoriti i urediti digitalne sadržaje.Prema scenariju objediniti pripremljene digitalne sadržaje .Izabrati licencije otvorenog koda za objavu multimedijskog projekta. Predstaviti projekt i vrednovati ga u suradnji s drugima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Provesti multimedijski projekt (slika, video, zvuk) za prezentaciju odabranog staklarskog proizvoda uz davanje maksimalne slobode učenicima prilikom izbora i interpretacije multimedijskih metoda i tema.

6.Istražiti trendove staklarske struke u području materijala, tehnologije i oblikovanja.

Prepoznati i navesti osnovne izvore informacija pomoću kojih se mogu pronaći željene informacije koje su povezane s materijalom, tehnologijom i oblikovanjem staklarskog proizvoda.

Koristiti više izvora, analizirati i povezivati rezultate pretrage te kritički procjenjivati pronađene informacije.

Prepoznati i navesti osnovne izvore informacija pomoću kojih se mogu pronaći željene informacije koje su povezane s materijalom, tehnologijom i oblikovanjem staklarskog proizvoda.Pronaći informacije o materijalima, tehnologiji i oblikovanju staklarskog proizvoda upotrebljavajući više izvora. Analizirati i povezati rezultate pretrage.Pretražiti i kritički procijeniti informacije o materijalima, tehnologiji i oblikovanju staklarskog proizvoda korištenjem specijaliziranih stranica za pretraživanje sadržaja koji su povezani sa staklarskom strukom.Kritički vrednovati informacije na Internetu s obzirom na njihovu točnost i pouzdanost te u skladu s tim pronaći i vrednovati nove
izvore informacija o materijalima, tehnologiji i oblikovanju staklarskog proizvoda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Provesti multimedijski projekt (slika, video, zvuk) za istraživanje trendova u području novih materijala, tehnologije i oblikovanja uz davanje maksimalne slobode učenicima prilikom izbora i interpretacije multimedijskih metoda i tema.

7.Izraditi e-portfelj i e-životopis korištenjem odgovarajućih aplikacija.Oblikovati postojeće digitalne sadržaje u jednostavnom programu za izradu digitalnih radova. Predstaviti način stvaranja novih sadržaja. Kreativno se izraziti u jednostavnom multimedijskom programu. Predstaviti i objasniti vlastiti rad.Oblikovati postojeće digitalne sadržaje u jednostavnom programu za izradu digitalnih radova.Oblikovati postojeće sadržaje prema vlastitim idejama u jednostavnom programu za izradu digitalnih radova.Predstaviti način stvaranja digitalnih sadržaja i izraditi ih u jednostavnom programu za izradu digitalnih radova.Stvoriti nove sadržaje u jednostavnom programu za izradu digitalnih radova. Predstaviti i objasniti vlastiti rad.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Oblikovati postojeće digitalne sadržaje u jednostavnom programu za izradu digitalnih radova.Modul: TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: Poslovanje i poslovna administracija u staklarstvu
Skup ishoda učenja: Komunikacija povezana sa zapošljavanjem staklara
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati elemente ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu.Istaknuti najbitnije elemente ugovora o radu i prepoznati obveze potpisnika. Predvidjeti posljedice kršenja ugovornih odredbi.Navesti elemente ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu.Na primjeru ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu prepoznati obveze poslodavca i posloprimca.Na zadanom primjeru analizirati dva ugovora o radu.Analizirati i prezentirati posljedice kršenja odredbi ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu.
2.Opisati faze motivacijskog razgovora pri zapošljavanju.Identificirati korake u postupku odabira zaposlenika. Razlikovati unutarnje i vanjske izvore pribavljanja zaposlenika. Odabrati odgovarajuće vrste testova za selekciju kandidata za zanimanje staklar i s potencijalnim zaposlenikom simulirati motivacijski razgovor.Navesti faze motivacijskog razgovora pri zapošljavanju.Razlikovati unutarnje i vanjske izvore pribavljanja (novačenja) zaposlenika.Izdvojiti dvije skupine testova prikladnih za selekciju kandidata za zanimanje staklar.S potencijalnim zaposlenikom simulirati motivacijski razgovor.
3.Sastaviti dokumentaciju koja je potrebna za postupak zapošljavanja.

Identificirati bitne elemente oglasa za posao.

Sastaviti zamolbu za posao i motivacijsko pismo.

Samostalno izraditi životopis (CV) u Europass formatu uz korištenje ICT tehnologije.

Uz pomoć nastavnika sastaviti zamolbu za posao.Komentirati oglas za posao na primjeru i sastaviti zamolbu za posao.Samostalno sastaviti motivacijsko pismo.Samostalno izraditi životopis (CV) u Europass formatu uz korištenje informacijskih tehnologija (IT).

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Zadatak 1: Na primjeru ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu prepoznati obveze poslodavca i posloprimca. Zadatak 2: Na primjeru oglasa za zapošljavanje u staklarskoj tvrtci sastaviti potrebnu dokumentaciju.

4.Povezati poslovnu etiku s etičkim kodeksom gospodarskog subjekta.Objasniti pojam poslovne etike i razlikovati elemente etičkog kodeksa: odnos prema radu, imovini i zaposlenicima. Analizirati etičke kodekse dvaju gospodarskih subjekata. Sastaviti etički kodeks za gospodarski subjekt po izboru.Objasniti pojam poslovne etike.Razlikovati elemente etičkog kodeksa: odnos prema radu, imovini i zaposlenicima.Analizirati etičke kodekse dvaju gospodarskih subjekata.Sastaviti etički kodeks za gospodarski subjekt po izboru.
5.Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa suradnicima i nadređenima.

Istaknuti važnost uljudnog ponašanja u društvu i poslovnom okruženju.

Interpretirati pravila ponašanja staklara u svakodnevnoj komunikaciji.

Izdvojiti pravila ponašanja staklara u komunikaciji.Diskutirati o pravilima ponašanja staklara u skladu s pravilima poslovnog bontona.Razlikovati poželjne i nepoželjne osobine staklara u komunikaciji sa suradnicima i nadređenima.Samostalno formulirati pravila poslovnog bontona staklara u komunikaciji sa suradnicima i nadređenima radnom mjestu.
6.Objasniti komunikacijski proces.

Navesti osnove komunikacijskog procesa.

Objasniti komunikacijski proces.

Opisati komunikacijske kanale.

Analizirati načine dobivanja povratnih informacija.

Navesti osnove komunikacijskog procesa.Objasniti komunikacijski proces.Opisati komunikacijske kanale.Analizirati načine dobivanja povratnih informacija.
7.Objasniti komunikacijski šum.

Definirati komunikacijski šum. Objasniti u kojim se situacijama pojavljuje komunikacijski šum. Opisati vrste komunikacijskih šumova.

Analizirati vrste komunikacijskih šumova u poslovnom okruženju staklarske tvrtke.

Definirati komunikacijski šum.Objasniti u kojim se situacijama pojavljuje komunikacijski šum.Opisati vrste komunikacijskih šumova.Analizirati vrste komunikacijskih šumova u poslovnom okruženju staklarske tvrtke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Zadatak: Provesti simulirani motivacijski razgovor nastavnik – polaznik (nakon predaje potrebne dokumentacije za zapošljavanje u staklarskoj tvrtci).


2.2. Učenje temeljeno na radu

Kroz učenje temeljeno na radu stječu se specifična znanja i vještine koje su polazniku potrebne za samostalan, siguran i odgovoran rad te rješavanje stvarnih problema radnog procesa u zanimanju staklar. Zajedničkim planiranjem nastavnika ustanove za strukovno obrazovanje i mentora kod poslodavca te uz razmjenu pedagoške dokumentacije i evidencije postiže se usklađenost stjecanja ishoda učenja strukovnih modula i učenja temeljenog na radu.

Tijekom 4. ciklusa ili prve godine obrazovanja učenje temeljeno na radu provodi se u okviru 735 sati nastave godišnje, što čini 78% ukupnog godišnjeg broja sati strukovnog dijela kurikuluma.

Detaljan prikaz slijedi u Tablici 2.

UČENJE TEMELJENO NA RADUNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
STAKLARSKA PRAKSAStaklarski procesiZaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša
Izrada raznih staklenih oblika iz ravnog stakla
Obnova oštećenih staklenih dijelova
Izrada i obrada zrcala
Staklarska praksaIzrada stakla za ostakljenje


Tablica 2: Učenje temeljeno na radu u 4. ciklusu


A. OPIS MODULA

Modul Staklarska praksa polazniku omogućuje primjenu poznatih činjenica, pojmova, načela i osnovnih pravila (crtanja, primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije, materijala u struci, alata, strojeva i tehnoloških postupaka) te stjecanje vještina rukovanja alatima i strojevima, kao i snalaženje u procesu izrade staklarskih proizvoda, odnosno u izvedbi staklarskih usluga. Cilj modula Staklarska praksa jest primjena osnovnih znanja te stjecanje vještina uz odgovarajući stupanj samostalnosti i odgovornosti iz područja staklarskih radova i usluga. Modul se izvodi u okviru nastavnih predmeta Staklarski procesi i Staklarska praksa, a provodi se u staklarskom praktikumu i u staklarskoj tvrtci.

Svrha učenja i poučavanja nastavnih predmeta Staklarski procesi i Staklarska praksa jest primjena pravila, postupaka i procedura pri izboru i primjeni optimalnog postupka obrade stakla, izboru strojeva, alata i opreme te stjecanje vještina pri radu osnovnim alatima i strojevima za obradu stakla uz primjenu pravila zaštite na radu i zaštite okoliša te pravila poslovne komunikacije i informacijsko-komunikacijskih alata. Staklarski procesi provode se prvenstveno u staklarskom praktikumu, a Staklarska praksa u staklarskoj tvrtci s kojom polaznik ima sklopljen ugovor o dualnom obrazovanju.

Polaznik prije stjecanja ishoda učenja u staklarskom praktikumu mora steći ishode učenja zaštite na radu u okviru 35 sati. Ishodi stečeni učenjem provjeravaju se pisanim standardiziranim testom zaštite na radu u okviru navedenih 35 sati. Potvrda o stjecanju ishoda evidentira se u mapu praktične nastave i vježbi.

B. RAZRADA MODULA

Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarski procesi
Skup ishoda učenja: Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati ulogu i značenje zaštite na radu.Navesti norme, zakone i pravila kojima se određuju pravila zaštite na radu. Objasniti ulogu i značenje zaštite na radu. Identificirati najčešće opasnosti u obavljanju poslova u staklarskim uslugama. Analizirati odgovornost poslodavca i radnika u području zaštite na radu.Navesti norme, zakone i pravila kojima se određuju pravila zaštite na radu.Objasniti ulogu i značenje zaštite na radu.Identificirati najčešće opasnosti u obavljanju poslova u staklarskim uslugama.Analizirati odgovornost poslodavca i radnika u području zaštite na radu.
2.Kategorizirati moguće izvore opasnosti na radnome mjestu.Opisati mehaničke izvore opasnosti, opasnosti od električne struje, opasnosti od štetnih i otrovnih tvari, opasnosti od buke i vibracija, opasnosti od štetnih zračenja, opasnosti od nepovoljnih klimatskih uvjeta, opasnosti od padova te opasnosti od požara i eksplozija.Navesti vrste izvora opasnosti.Opisati izvore opasnosti i prepoznati moguće posljedice.Povezati posljedice za ljudsko zdravlje i okolinu s izvorima opasnosti.Samostalno kategorizirati izvore opasnosti ovisno o radnim zadacima.
4.Analizirati radni okoliš u odnosu na mjere zaštite u staklarstvu.Navesti mjere slobodnih površina (glavni i sporedni prolazi) koje služe za prolaz ljudi ili vozila. Odrediti položaj tereta na transportnim vozilima u radnom pogonu. Opisati razlike u izvođenju radova na različitim visinama na siguran način. Analizirati oznake sigurnosti u staklarskoj radionici. Razlikovati otpad, štetni otpad i ostatke pri obradi stakla. Navesti tvari koje su opasne za ljudsko zdravlje, a koriste se u staklarstvu (kemijska sredstva, eksplozivna i zapaljiva sredstva). Opisati opću zaštitu na radnome mjestu staklara.

Razlikovati površine radnog mjesta i radnog okoliša.

Prepoznati osnovne oznake sigurnosti i vrste otpada u staklarskoj radionici.

Opisati oznake sigurnosti. Povezati veličinu prostora za rad i transport sredstava i materijala.Razlikovati štetne tvari u staklarstvu i opisati načine razvrstavanja i zbrinjavanja otpada.Analizirati radni okoliš staklarskih poslova te objasniti načine osobne i opće zaštite u pojedinim fazama rada.
5.Primijeniti pravila zaštite na radu i pravila prve pomoći i zaštite okoliša.Navesti osobna zaštitna sredstva. Opisati prvu pomoć u slučaju mogućih ozljeda u staklarstvu. Kategorizirati sadržaj ormarića za prvu pomoć u staklarskoj radionici. Opisati način odlaganja opasnog otpada i ostataka stakla.Navesti obvezna osobna zaštitna sredstva i sadržaj ormarića za prvu pomoć u staklarskoj radionici. Razlikovati štetni otpad i ostatke materijala u staklarstvu.Opisati sadržaj ormarića za prvu pomoć u staklarskoj radionici. Opisati postupke prve pomoći u slučaju pojedinih ozljeda u staklarstvu.Demonstrirati postupke prve pomoći u slučaju pojedinih ozljeda u staklarstvu.

Samostalno demonstrirati primjenu sredstava zaštite i argumentirati postavljena pravila zaštite na radu.

Uočiti nepravilnosti u općoj primjeni zaštite na radu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Primjer vrednovanja provjerava se pisanim standardiziranim testom zaštite na radu. Demonstrirati primjenu sredstava zaštite na radu, prvu pomoć i postupke zaštite okoliša u staklarstvu.
Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarski procesi
Skup ishoda učenja: Izrada raznih staklenih oblika iz ravnog stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Krojenje uskladiti s radnim nalogom.Preuzeti radni nalog. Uskladiti način krojenja s radnim nalogom. Izabrati vrstu stakla i drugog materijala s obzirom na tehničke i kvalitativne zahtjeve.Prema uputama mentora odrediti način krojenja stakla.Krojenje uskladiti s radnim nalogom.Uz pomoć mentora odabrati vrstu stakla i drugih materijala.Samostalno prilagoditi krojenje te odabrati materijale s obzirom na tehničke i kvalitativne zahtjeve.
2.Primijeniti propise Zakona o radu i propise o zaštiti okoliša.Prepoznati opasnosti na radu ovisno o radnom alatu i materijalu obrade. Primijeniti propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša. Pri krojenju pažljivo rukovati staklom.Rukovati staklom uz nadzor mentora pridržavajući se njegovih uputa sukladno propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoliša.Pridržavati se propisa i uputa o zaštiti na radu i zaštiti okoliša bez dodatnih sugestija mentora.Procijeniti opasnosti kod krojenja stakla i pridržavati se propisa o zaštiti na radu i zaštiti okoliša.Samostalno odabrati siguran način rada u skladu s propisima o zaštiti okoliša i zaštiti na radu.
3.Planirati tijek rada prema radnom nalogu.Planirati tijek rada sukladno tehničko-tehnološkim zahtjevima. Upisivati plan rada u radnu mapu. Koristiti raspoloživu tehničku dokumentaciju za planiranje izrade elemenata od ravnog stakla.U radnu mapu upisati tijek rada prema određenom radnom nalogu uz dodatne upute mentora.Planirati tijek rada sukladno tehničko-tehnološkim zahtjevima uz podršku mentora te plan upisati u radnu mapu.Samostalno planirati tijek rada sukladno tehničko-tehnološkim zahtjevima te upisati plan u radnu mapu.Samostalno koristiti potrebnu tehničku dokumentaciju za planiranje izrade elementa iz ravnog stakla i upisati plan u radnu mapu.
4.Prema tehničkom crtežu odrediti zahtjeve materijala.Tumačiti tehnički crtež te odrediti količinu i vrstu staklarskog materijala i mjere za krojenje stakla. Pripremiti materijal za krojenje. Skicirati element od ravnog stakla i naznačiti mjere potrebne za krojenje.Pripremiti materijal prema uputama mentora.Tumačiti tehnički crtež i odrediti dimenzije stakla za krojenje te skicirati element uz nadzor mentora.Skicirati element od ravnog stakla i označiti mjere za obradu.Samostalno nacrtati elemente od ravnog stakla i označiti mjere pridržavajući se pravila tehničkog crtanja.
5.Provjeriti alate, strojeve i zaštitne naprave na strojevima.Provjeriti radna mjesta te strojeve i alate potrebne za obradu jednostavnih oblika ravnog stakla uzimajući u obzir sigurnost na radu, zaštitu okoliša i utjecaj na kvalitetu stakla. Evidentirati nedostatke te ih ukloniti ili o njima obavijestiti nadležne.Uočiti nedostatke na radnome mjestu, oštrici alata i radnome stroju uz dodatna pitanja mentora.Provjeriti radno mjesto i samostalno uočiti nedostatke te o njima obavijestiti mentora.Evidentirati i ukloniti manje nedostatke na radnome mjestu.Samostalno ukloniti sve uočene nedostatke pridržavajući se pravila struke, zaštite na radu i zaštite okoliša.
6.Rukovati alatima za izradu elementa od ravnog stakla.Rezati staklo na zadanu dimenziju i oblik ručnim alatima, brusiti staklo papirom te ručnim brusilicama.Rezanjem i brušenjem rubova obraditi staklo na zadane dimenzije uz nadzor i dodatne upute mentora.Rezanjem i brušenjem rubova obraditi staklo na zadane dimenzije.Rezanjem i brušenjem rubova precizno i čisto obraditi staklo na zadane dimenzije uz provjeravanje čistoće radnog stola.Samostalno, čisto i precizno obraditi element od ravnog stakla pridržavajući se svih zahtjeva tehničke dokumentacije, propisa o zaštiti okoliša i zaštite na radu.

Preporuke za ostvarivanje skupa ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Planirati tijek rada, skicirati proizvod, označiti mjere, pripremiti materijal, odrediti način krojenja stakla, pripremiti radno mjesto te rukovati staklom i alatima pridržavajući se pravila zaštite na radu. Dokumentirati postupke u mapi učenja temeljenog na radu.


Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarski procesi
Skup ishoda učenja: Izrada i obrada zrcala
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Načiniti radni nalog za izradu zrcala prema zahtjevima kupca.Provjeriti tehničke zahtjeve i zahtjeve kupca. Preispitati mogućnosti izrade i isplanirati proces izrade. Provjeriti stanje materijala na skladištu.

Ispravno donijeti zaključak o zahtjevima kupca.

Provjeriti stanje materijala na skladištu.

Preispitati mogućnosti izrade i obrade zrcala.Odrediti tehničke smjernice.Samostalno planirati i izraditi radni nalog te predložiti rješenja.
2.Savjetovati kupca o dizajnu i načinu montiranja zrcala.Skicirati zrcalo, objasniti način obrade rubova i oblika, dati tehničke smjernice te predložiti odgovarajuće zrcalo i dodatnu doradu.Opisati proizvod uz jednostavnu skicu i označavanje mjera.Objasniti načine montaže i uporabe.Objasniti opasnosti uporabe zrcala i ukazati na važnost čistoće površine.Predložiti dodatne elemente zrcala te prezentacijskim crtanjem predočiti izgled predloženog zrcala.
3.Izračunati potreban materijal te odrediti alate i ostala sredstva za izradu zrcala.Izračunati količinu stakla, premaza i elemenata za sastavljanje zrcala te odrediti alate, strojeve i uređaje za izradu zrcala vodeći računa o ekološkom aspektu. Izračunati dimenzije i masu s obzirom na elemente sastavljanja i prostor uporabe.Točno izračunati materijal uz eventualne manje propuste kod određivanja iskoristivosti.Uz napomene mentora precizno izračunati količinu i odrediti vrstu materijala.Uz manju pomoć mentora precizno izračunati količinu i odrediti vrstu materijala, alata i načina montaže.Samostalno odrediti vrstu materijala i spojeva sukladno ekološkim i estetskim zahtjevima.
4.Izraditi zrcalo prema narudžbi.Rukovati alatima i strojevima za rezanje i obradu rubova. Nanijeti premaze. Izraditi spojeve za montažu ovisno o sustavu za pričvršćivanje. Ugraditi dodatne elemente prema zahtjevima tehničke dokumentacije. Primijeniti pravila zaštite na radu i zašite okoliša.Uz pomoć mentora izraditi zrcalo. Uz nadzor mentora rukovati alatima za rezanje i obradu rubova te nanijeti premaze.Izraditi zrcalo uz eventualne manje estetske nepravilnosti pridržavajući se pravila zaštite na radu i zaštite okoliša.Izraditi tehnički i estetski dotjerano zrcalo sigurnim rukovanjem strojevima i alatima za rezanje, izradu spojeva i obradu rubova.Samostalno izraditi tehnički i estetski dotjerano zrcalo pridržavajući se svih pravila struke uz dodatne preinake.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izraditi zrcalo brušenih rubova, dimenzija 500 mm dužine i 400 mm visine. Komunicirati s kupcem, izraditi plan rada, pripremiti materijal, odrediti način krojenja stakla te rukovati staklom i alatima pridržavajući se pravila zaštite na radu.


Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarski procesi
Skup ishoda učenja: Obnova oštećenih staklenih dijelova
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Planirati postupak obnavljanja staklenih dijelova na ostakljenom proizvodu.Procijeniti uzrok, stupanj i opseg oštećenja stakla na proizvodu. Planirati postupak popravka. Odrediti materijale i odgovarajuće tehnike. Informirati se o stilskim i konstrukcijskim osobinama ostakljenog proizvoda.Procijeniti uzrok, stupanj i opseg oštećenja stakla na proizvodu.Planirati postupak popravka.Odrediti materijale i tehnike obnove.Samostalno planirati postupak obnove te odrediti materijale i odgovarajuće tehnološke karakterisitke prema stilskim i konstrukcijskim osobinama ostakljenog proizvoda.
2.Istražiti mogućnosti obnove staklenih dijelova na ostakljenom proizvodu.Istražiti materijale, sredstva i tehnike izrade staklenih dijelova starih stilskih proizvoda. Pronaći odgovarajuće materijale primjenom IKT-a. Preispitati načine rukovanja vrijednim komponentama ostakljenog proizvoda.Prepoznati materijale, sredstva i tehnike izrade staklenih dijelova starih stilskih proizvoda.Tražiti dodatna objašnjenja o postupcima obnove.Pronaći adekvatne materijale za obnovu ostakljenih dijelova uz primjenu IKT-a.Predložiti odgovarajuće materijale i načine rukovanja vrijednim komponentama ostakljenog proizvoda.
3.Izračunati potreban materijal i odrediti alate i ostala sredstva rada za obnovu oštećenog stakla.Izračunati količinu stakla, premaza i elemenata za za sastavljanje te odrediti alate za obnovu oštećenih dijelova vodeći pritom računa o povijesnoj vrijednosti proizvoda i o zahtjevima naručitelja.Točno izračunati materijal uz eventualne manje propuste kod određivanja sukladnosti.Uz napomene mentora precizno izračunati količinu i odrediti vrstu materijala.Precizno izračunati količinu i odrediti vrstu materijala. Uz manju pomoć mentora odrediti vrstu materijala, alata i postupaka.Samostalno odrediti vrstu materijala, alata i postupaka uzimajući u obzir povijesne i estetske zahtjeve.
4.Obnoviti staklo na ostakljenom proizvodu.Pažljivo ukloniti oštećeno staklo. Rukovati alatima i sredstvima za obnovu stakla. Nanijeti premaze. Pažljivo postaviti obnovljeno staklo na previđeno mjesto u proizvodu. Doraditi spojeve bez narušavanja prvotnog izgleda.Pažljivo ukloniti oštećeno staklo. Uz upute mentora rukovati alatima i sredstvima za obnovu stakla.Samostalno rukovati alatima, ukloniti oštećeno staklo i obnoviti ga uz nadzor mentora.Strpljivo ukloniti oštećeno staklo. Oprezno rukovati alatima i sredstvima za obnovu stakla, nanijeti premaze i doraditi spojeve uz eventualne male nepravilnosti.Samostalno i sigurno obnoviti oštećeni dio i postaviti ga na odgovarajuće mjesto pridržavajući se svih stilskih pravila i pravila struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Polaznici obavezno opisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Projekt: Obnova oštećenih staklenih dijelova (procijeniti uzrok oštećenja stakla na vitrini, ukloniti oštećeno staklo, izračunati materijal te primijeniti tehniku obnavljanja prema uputama).


Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarska praksa
Skup ishoda učenja: Izrada stakla za ostakljenje
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Planirati tijek izrade običnog stakla za ostakljenje jednostavnog proizvoda.Planirati tijek rada sukladno tehničko-tehnološkim zahtjevima i kvaliteti zadanog proizvoda. Voditi računa o obilježjima drugih materijala.Upisati u radnu mapu tijek izrade zadanog stakla te skicirati i odrediti način sastavljanja stakla i drugih elemenata uz dodatne upute mentora.Planirati tijek izrade stakla za ostakljenje sukladno tehničko-tehnološkim zahtjevima uz kontrolu mentora i plan upisati u radnu mapu.Planirati tijek izrade jednostavnog proizvoda sukladno tehničko-tehnološkim zahtjevima, skicirati plan i upisati ga u radnu mapu.Samostalno pripremiti potrebnu tehničku dokumentaciju i planirati proizvodnju jednostavnog proizvoda.
2.Odrediti oblik, dimenzije i vrstu stakla za izradu elementa za ostakljenje.Odrediti oblik, dimenzije, konstrukciju i potrebne materijale uzimajući u obzir fizička i kemijska svojstva materijala predmeta za ostakljenje (drvo, metal, plastika). Izraditi tehnički crtež.Skicirati u radnu mapu proizvod uz upute mentora i unijeti mjere elemenata za obradu.Predložiti oblik, dimenzije i potrebne materijale uz malu pomoć mentora. Izraditi tehnički crtež.Predložiti oblik, konstrukciju, dimenzije i potrebne materijale uz manje preinake. Izraditi tehnički crtež.Samostalno odrediti oblik, dimenzije, konstrukciju i potrebne materijale uzimajući u obzir fizička i kemijska svojstva potrebnih materijala uz izradu tehničkog crteža staklarskog proizvoda.
3.Izraditi tehničku dokumentaciju za izradu elementa za ostakljenje.Izraditi i prikupiti dokumentaciju koja je potrebna za izradu elementa za ostakljenje. Evidentirati faze procesa izrade elementa za ostakljenje. Dokumentirati tijek izrade proizvoda prema fazama rada.Prikupiti i složiti svu dokumentaciju koja je potrebna za izradu elementa za ostakljenje. Dokumentaciju unijeti u radnu mapu. Evidentirati faze procesa izrade elementa za ostakljenje uz pomoć mentora.Izraditi i prikupiti dokumentaciju koja je potrebna za izradu elementa za ostakljenje. Dokumentirati tijek izrade proizvoda prema fazama rada uz sugestije mentora.Izraditi i prikupiti dokumentaciju koja je potrebna za izradu elementa za ostakljenje. Evidentirati faze procesa izrade elementa za ostakljenje.Dokumentirati tijek izrade proizvoda prema fazama rada.Samostalno i točno izraditi dokumentaciju koja je potrebna za izradu elementa za ostakljenje. Predlagati izmjene i kriterije procjene rezultata rada. Dokumentirati tijek izrade proizvoda prema fazama rada.
4.Odabrati odgovarajuće alate i strojeve za izradu elementa za ostakljenje.Odabrati i pripremiti materijale, alate i strojeve sukladno pripremljenoj tehničkoj dokumentaciji. Voditi računa o potrebnim sredstvima zaštite na radu i zaštite okoliša. Provjeriti ispravnost strojeva i alata. Ukloniti manje nedostatke ili ukazati na veće.Pripremiti materijale, alate i strojeve sukladno pripremljenoj tehničkoj dokumentaciji uz pomoć mentora.Voditi računa o potrebnim sredstvima zaštite na radu i zaštite okoliša.Provjeriti ispravnost strojeva i alata.Samostalno ukloniti nedostatke na sredstvima rada i voditi brigu o sredstvima zaštite na radu i zaštite okoliša.
5.Rukovati ručnim električnim alatima za izradu elementa za ostakljenje.Rezati staklo, bušiti ga i brusiti ručno te mehaniziranim alatima. Predložiti, osmisliti i izraditi šablonu za pjeskarenje. Primjenjivati pravila zaštite na radu i zaštite okoliša. Dokumentirati cijeli tehnološki proces izrade proizvoda.Rukovati alatima i strojevima uz nadzor mentora.Rezati, bušiti i brusiti staklene elemente proizvoda pridržavajući se pravila zaštite na radu.Izraditi šablonu za pjeskarenje. Dokumentirati cijeli tehnološki proces izrade proizvoda.Predložiti, samostalno osmisliti i izraditi šablonu za pjeskarenje.

Preporuke za ostvarivanje skupa ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te kod poslodavca. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Projekt: Izrada stakla za ostakljenje (u mapi učenja temeljenog na radu skicirati proizvod prema uputama, unijeti mjere elementa (stakla) za obradu, unijeti u mapu tijek tehnološkog procesa, prikupiti tehničku dokumentaciju, pripremiti alate i materijale te izraditi staklo za ostakljenje).


5. CIKLUS

1. Općeobrazovni dio

U 5. ciklusu ili drugom i trećem razredu općeobrazovni dio provodi se u okviru 280 sati nastave godišnje, što iznosi 20% ukupnog godišnjeg broja sati u drugom razredu te 256 sati nastave godišnje, što čini 22% ukupnog godišnjeg broja sati u trećem razredu.

U drugom i trećem razredu provode se sljedeći općeobrazovni nastavni predmeti:

NASTAVNI PREDMET2. RAZRED3. RAZRED
SATI TJEDNOSATI GODIŠNJESATI TJEDNOSATI GODIŠNJE
Hrvatski jezik3105396
Strani jezik270264
Matematika135132
Vjeronauk/Etika135132
Tjelesna i zdravstvena kultura135132
UKUPNO9280256


Sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela strukovnog kurikuluma objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih nastavnih predmeta preuzimaju putem sljedećeg linka: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539.

Sadržaji općeobrazovnih nastavnih predmeta trebaju biti u funkciji struke te omogućiti polazniku aktivnu komunikaciju na materinskom i stranom jeziku da bi staklar svoje poslove mogao obavljati na odgovarajućoj poslovnoj razini. U tu svrhu nastavnici općeobrazovnih i strukovnih nastavnih predmeta trebaju zajedno planirati poučavanje te polazniku omogućiti stjecanje generičkih kompetencija koje će biti usklađene sa standardima poslovanja suvremenog stklara na tržištu.

2. Strukovni dio

Strukovni dio kurikuluma usmjeren je na stjecanje kompetencija za kvalifikaciju staklar, a sastoji se od strukovnih modula, Učenja temeljenog na radu te Izbornog modula. U 5. ciklusu ili drugom i trećem razredu strukovni dio kurikuluma provodi se u okviru 1105 sati nastave godišnje, što iznosi 80% ukupnog godišnjeg broja sati nastave u drugom razredu te 920 sati nastave godišnje, što čini 78% ukupnog broja sati nastave u trećem razredu.

Sadržaji strukovnoga dijela u korelaciji su s učenjem temeljenim na radu pa je potrebno uskladiti njihovo izvođenje.

2.1. Strukovni moduli

Strukovni moduli temeljeni su na ishodima učenja s kompleksnim radnim zadaćama koje su usmjerene na kvalifikaciju za zanimanje staklar i pretpostavljaju usklađenu organizaciju procesa učenja i poučavanja usmjerenu na stjecanje stručnih kompetencija i okruženja za učenje koje odražava stvarnost radnog mjesta / staklarske radionice (situacijsko učenje).

U okviru 5. ciklusa strukovni moduli provode se u okviru 245 sati nastave godišnje ili 23% od ukupnog broja sati strukovnog dijela kurikuluma u drugom razredu i 160 sati nastave godišnje ili 17% od ukupnog broja sati strukovnog dijela kurikuluma u trećem razredu.

U 2. razredu 5. ciklusa u modulu Tehnologija staklarstva ostvaruju se skupovi ishoda učenja Osnovno poznavanje materijala staklarskih podloga, Strojevi i uređaji za obradu, doradu i oblikovanje stakla, CNC strojevi za obradu stakla i Tehnološki procesi obrade, dorade i oblikovanja stakla.

U 2. razredu 5. ciklusa u modulu Tehničke vještine i komunikacija ostvaruju se skupovi ishoda učenja Staklarske konstrukcije, Konstruiranje računalom i Nabavno i prodajno poslovanje.

U 3. razredu 5. ciklusa u modulu Tehnologija staklarstva ostvaruju se skupovi ishoda učenja Planiranje, priprema i organizacija rada i Primjena normi i kontrola kvalitete.

U 3. razredu 5. ciklusa u modulu Tehničke vještine i komunikacija ostvaruju se skupovi ishoda učenja Uzimanje mjera za staklo iz gotovih nacrta, Konstruiranje računalom i Nabavno i prodajno poslovanje.

Detaljan prikaz slijedi u Tablici 3.

STRUKOVNI MODULINASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
TEHNOLOGIJA STAKLARSTVATehnologija staklarstvaOsnovno poznavanje materijala staklarskih podloga
Strojevi i uređaji za obradu, doradu i oblikovanje stakla
CNC strojevi za obradu stakla
Tehnološki procesi obrade, dorade i oblikovanja stakla
Planiranje, priprema i organizacija rada
Primjena normi i kontrola kvalitete
TEHNIČKE VJEŠTINE I
KOMUNIKACIJA
Tehničko crtanje s konstrukcijamaStaklarske konstrukcije
Uzimanje mjera za staklo iz gotovih nacrta
IKT u struciKonstruiranje računalom
Poslovanje i poslovna administracija u staklarstvuNabavno i prodajno poslovanje


Tablica 3: Strukovni moduli u 5. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Tehnologija staklarstva polazniku omogućuje razumijevanje relevantnih činjenica, pojmova, načela i osnovnih pravila staklarske struke. Navedeni modul polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i njihovu primjenu u području tehnologije staklarstva te se izvodi u okviru istoimenog nastavnog predmeta u 5. ciklusu. Cilj modula Tehnologija staklarstva jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti u području staklarstva.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Tehnologija staklarstva jest omogućiti polazniku identificiranje staklarskih materijala, razlikovanje obilježja stakla i drugih materijala koji su neophodni za izradu staklarskih proizvoda (vezna sredstva, premazi, materijali za brtvljenje, pomoćni materijali, metal, plastika, punila – Argon, molekular), upoznavanje alata, strojeva i uređaja za obradu, doradu i oblikovanje stakla. U okviru navedenog nastavnog predmeta polaznik će samostalno interpretirati primjenu stakla i ostalih materijala u svakodnevnom životu, razlikovati vrste stakla, veznih sredstava i sredstava za brtvljenje te interpretirati ulogu pojedinih alata, pribora i strojeva u tehnološkom procesu obrade stakla prema zadanim aktivnostima pri rješavanju problemskih zadataka. Dodatno će polaznik upoznati poslovne staklarske subjekte i tehnološke procese obrade, dorade, oblikovanja i proizvodnje stakla u staklarskim subjektima.

Modul Tehničke vještine i komunikacija polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i njihovu primjenu u području tehničkog crtanja, primijenjenog računalstva i poslovanja, poslovne administracije, nabave i prodaje stakla i staklarskih proizvoda i poslovne komunikacije te se u 5. ciklusu izvodi u okviru nastavnih predmeta Tehničko crtanje s konstrukcijama, IKT u struci te Poslovanje i poslovna administracija u staklarstvu. Cilj modula Tehničke vještine i komunikacija jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti u području staklarstva.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Tehničko crtanje s konstrukcijama jest primjena standarda tehničkog crtanja u prikazivanju staklarskih proizvoda tehničkim crtežom. U okviru navedenog nastavnog predmeta polaznik će samostalno nacrtati i skicirati složene 2D i 3D crteže staklarskih proizvoda te na temelju gotovih nacrta prepoznati oblik uratka i iščitati ostale informacije koje se nalaze na tehničkom crtežu (mjere, način sastavljanja i montaže, materijale).

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta IKT u struci jest poznavanje programskih aplikacija za 2D i 3D prikazivanje jednostavnih staklarskih proizvoda te korištenje odabrane programske aplikacije za crtanje i prikazivanje odabranih staklarskih proizvoda.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Poslovanje i poslovna administracija u staklarstvu jest primjena pravila poslovnog komuniciranja, poštivanje etičkog kodeksa tvrke, poznavanje dokumentacije potrebne za nabavu, skladištenje i prodaju staklarskih materijala i proizvoda te povezivanje prodajnog procesa s medijskim oglašavanjem staklarskih proizvoda i usluga.

B. RAZRADA MODULA

Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Osnovno poznavanje materijala staklarskih podloga
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Razlikovati osnovna svojstva drva i drvnih materijala i njihovu primjenu.Opisati tehnička i estetska svojstva drva i utjecaj vlage i temperature na drvo. Razlikovati osnovne vrste drva. Navesti primjenu drva u staklarskim uslugama i vrste drvnih proizvoda kod kojih se koristi staklo (namještaj za odlaganje – ormari, komode i dr.; namještaj za rad i blagovanje – stolovi; građevinska stolarija – prozori, vrata, okvirne konstrukcije). Razlikovati ostale drvne materijale koji se upotrebljavaju u staklarskim uslugama. (vlaknatica, iverica, furnirska ploča).Opisati tehnička i estetska svojstva drva i utjecaj vlage i temperature na drvo. Razlikovati osnovne vrste drva.Navesti primjenu drva u staklarskim uslugama i vrste drvnih proizvoda kod kojih se koristi staklo.Razlikovati ostale drvne materijale koji se upotrebljavaju u staklarskim uslugama.Istražiti povezanost stakla i drva kroz povijest.
2.Razlikovati osnovna svojstva metala i plastike i njihovu primjenu.Opisati tehnička i estetska svojstva i utjecaj vlage i temperature na metal (željezo, aluminij, bakar, legure itd.) i plastiku. Navesti primjenu metala i plastike u staklarskim uslugama i vrste metalnih i plastičnih proizvoda kod kojih se koristi staklo (namještaj, ograde, prozori, vrata, metalni i plastični profili).Opisati tehnička i estetska svojstva i utjecaj vlage i temperature na metal i plastiku.Navesti primjenu metala i plastike u staklarskim uslugama te vrste metalnih i plastičnih proizvoda kod kojih se koristi staklo.Navesti prednosti i nedostatke upotrebe metalnih i plastičnih proizvoda.Istražiti povezanost stakla i metala kroz povijest te utjecaj plastike na životno okruženje.
3.Razlikovati osnovna svojstva i primjenu betona.Opisati tehnička i estetska svojstva betona. Razlikovati elemente građevine i građevinskih konstrukcija. Opisati građevinske konstrukcije kod kojih se koristi staklo (ograde, građevinski otvori, stubišta, obloge zidova i podova, krovovi, nadstrešnice itd.). Opisati osnovna tehnička svojstva ostalih građevinskih materijala (keramika, kamen, materijali suhe gradnje itd.)Opisati tehnička i estetska svojstva betona.Razlikovati elemente građevine i građevinskih konstrukcija.Opisati osnovna tehnička svojstva ostalih građevinskih materijala.Istražiti utjecaj stakla na oblikovanje građevinskih konstrukcija.
4.Usporediti svojstva stakla i drugih materijala.Usporediti tehnička i estetska svojstva drva, metala, plastike, keramike i betona sa svojstvima stakla. Opisati načine na koje se staklo ponaša u kombinaciji s drugim materijalima (drvo, metal, plastika, keramika, beton). Opisati načine povezivanja stakla s drugim materijalima. Preispitati vezna sredstva i sredstva za brtvljenje kod spoja stakla s drugim materijalima (drvo, metal, plastika, beton, keramika, kamen).Usporediti tehnička i estetska svojstva drva, metala, plastike, keramike i betona sa svojstvima stakla.Opisati načine na koje se staklo ponaša u kombinaciji s drugim materijalima.Opisati načine povezivanja stakla s drugim materijalima.Preispitati vezna sredstva i sredstva za brtvljenje kod spoja stakla s drugim materijalima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Seminarski rad: Materijali u staklarstvu (istražiti materijale koji se koriste u staklarstvu, opisati ih te usporediti tehnička i estetska svojstva drva, metala, plastike, keramike i betona sa svojstvima stakla).Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Strojevi i uređaji za obradu, doradu i oblikovanje stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati opremu, strojeve i uređaje u liniji proizvodnje IZO stakla.

Navesti opremu, strojeve i uređaje koji se koriste u proizvodnji IZO stakla.

Prepoznati opremu, strojeve i uređaje u liniji proizvodnje IZO stakla. Objasniti način rukovanja opremom, strojevima i uređajima u liniji proizvodnje IZO stakla.

Navesti opremu, strojeve i uređaje koji se koriste u proizvodnji IZO stakla.Prepoznati opremu, strojeve i uređaje u liniji proizvodnje IZO stakla.Objasniti način rukovanja opremom, strojevima i uređajima u liniji proizvodnje IZO stakla.Prezentirati način rukovanja opremom, strojevima i uređajima za proizvodnju LOW-E stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Navesti opremu, strojeve i uređaje koji se koriste kod proizvodnje IZO stakla.

2.Analizirati opremu, strojeve i uređaje u liniji za laminiranje.Navesti opremu, strojeve i uređaje za laminiranje stakla. Opisati faze proizvodnje laminiranog stakla. Objasniti način rukovanja proizvodnom linijom za laminiranje stakla.Navesti opremu, strojeve i uređaje za laminiranje stakla.Opisati faze proizvodnje laminiranog stakla.Objasniti način rukovanja proizvodnom linijom za laminiranje stakla.Nacrtati dijagram proizvodnog procesa laminiranja stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati faze proizvodnje laminiranog stakla.

3.Analizirati stroj za pjeskarenje stakla.

Navesti vrste strojeva za pjeskarenje stakla. Opisati princip rada mehaničkog stroja za pjeskarenje stakla. Opisati princip izrade nacrta na folijama za pjeskarenje stakla.

Objasniti princip rada laserskog stroja za pjeskarenje.

Navesti vrste strojeva za pjeskarenje stakla.Opisati načela rada mehaničkog stroja za pjeskarenje stakla.Opisati načela izrade nacrta na folijama za pjeskarenje stakla.Analizirati laserski stroj za pjeskarenje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati načela izrade nacrta na folijama za pjeskarenje stakla i strojeve za pjeskarenje stakla.

4.Opisati stroj za kaljenje stakla.

Opisati postupak i vrste kaljenja stakla.

Opisati dijelove strojeva za kaljenje stakla. Objasniti princip rada stroja za kaljenje stakla.

Shematski objasniti postupak izrade staklarskog proizvoda kaljenjem.

Opisati postupak i vrste kaljenja stakla.Opisati dijelove strojeva za kaljenje stakla.Objasniti princip rada stroja za kaljenje stakla.Shematski objasniti postupak izrade staklarskog proizvoda kaljenjem.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati stroj za kaljenje stakla i razliku između kaljenog i polukaljenog stakla.

5.Opisati stroj za graviranje stakla.

Navesti vrste strojeva za graviranje prema radnom alatu.

Opisati dijelove stroja za graviranje stakla. Objasniti princip rada stroja za graviranje stakla.

Navesti vrste strojeva za graviranje prema radnom alatu.Opisati dijelove stroja za graviranje stakla.Objasniti princip rada stroja za graviranje stakla.Prezentirati laserski stroj za graviranje stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a.

Primjer vrednovanja: Objasniti način rada laserskog stroja za graviranje stakla.

6.Analizirati načine nanošenja boja na staklo i vrste boja za staklo.Navesti načine nanošenja boja na staklo i vrste boja za staklo. Razlikovati digitalni tisak keramičkim bojama, emajliranje stakla, sitotisak, nanošenje specijalnih boja na staklo.Navesti načine nanošenja boja na staklo.Povezati vrstu boje za staklo s načinom njezina nanošenja.Objasniti postupke digitalnog tiska, emajliranja i sitotiska.Istražiti suvremene postupke nanošenja boja na staklo.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a.

Primjer vrednovanja: Navesti opremu, strojeve i uređaje za nanos boja na staklo te vrste boja koje se pritom koriste.Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: CNC strojevi za obradu stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati CNC strojeve za obradu stakla.Navesti CNC strojeve za obradu stakla i radne operacije koje se mogu izvoditi na pojedinim CNC strojevima. Na pojedinim CNC strojevima izdvojiti osnovne dijelove te opisati njihovu ulogu. Opisati način na koji se tijekom procesa obrade na pojedinim CNC strojevima onemogućava pristup radnom alatu. Objasniti postupak pripreme za rad određenog CNC stroja s obzirom na zadani materijal koji će se obrađivati.Navesti CNC strojeve za obradu stakla i radne operacije koje se mogu izvoditi na pojedinim CNC strojevima.Izdvojiti osnovne dijelove na pojedinim CNC strojevima i opisati njihovu ulogu.Opisati način na koji se tijekom procesa obrade na pojedinim CNC strojevima onemogućava pristup radnom alatu.Prezentirati postupak pripreme za rad određenog CNC stroja s obzirom na zadani materijal koji će se obrađivati.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi CNC obradom stakla.

Primjer vrednovanja: Navesti CNC strojeve za obradu stakla i radne operacije koje se mogu izvoditi na pojedinim CNC strojevima.

2.Prezentirati rad na CNC stroju.

Navesti dijelove upravljačke jedinice CNC stroja.

Opisati funkcije pojedinih tipki na upravljačkoj jedinici CNC stroja.

Obrazlagati zadatke koje obavlja upravljačka jedinica CNC stroja.

Prezentirati način rada na upravljačkoj ploči CNC stroja.

Navesti dijelove upravljačke jedinice CNC stroja.Opisati funkcije pojedinih tipki na upravljačkoj jedinici CNC stroja.Obrazložiti zadatke koje obavlja upravljačka jedinica CNC stroja.Prezentirati način rada na upravljačkoj ploči CNC stroja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi CNC obradom stakla.

Primjer vrednovanja: Navesti dijelove upravljačke jedinice CNC stroja.

3.Analizirati elemente radnog stola CNC stroja.Opisati različite vrste radnih stolova. Opisati načine posluživanja različitih vrsta radnih stolova CNC stroja. Analizirati načine namještanja stakla na radni stol CNC stroja. Objasniti načine namještanja stakla s obzirom na koordinatni sustav CNC stroja.Opisati različite vrste radnih stolova CNC stroja.Opisati načine posluživanja različitih vrsta radnih stolova CNC stroja.Analizirati načine namještanja stakla na radni stol CNC stroja i referentne točke.Objasniti načine namještanja stakla s obzirom na koordinatni sustav CNC stroja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi CNC obradom stakla.

Primjer vrednovanja: Objasniti položaj radnih stolova CNC stroja za obradu stakla.

4.Prezentirati mogućnosti rada CNC stroja za obradu stakla.Navesti radnje koje se mogu izvoditi na CNC stroju u staklarskoj proizvodnji. Iz vanjskog spremnika alata izvaditi na CNC obradnom centru određeno glodalo i zamijeniti ga drugim glodalom. Objasniti način na koji se odabiru radnje na CNC stroju s više vrsta alata. Prezentirati mogućnosti rada CNC stroja u staklarskoj proizvodnji.Navesti radnje koje se mogu izvoditi na CNC stroju u staklarskoj proizvodnji.Opisati alate koji mogu biti pohranjeni u spremniku alata CNC stroja.Objasniti način na koji se odabiru radnje na CNC stroju s više vrsta alata.Prezentirati mogućnosti rada CNC stroja u staklarskoj proizvodnji.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi CNC obradom stakla.

Primjer vrednovanja: Navesti radnje koje se mogu izvoditi na CNC stroju u staklarskoj proizvodnji.

5.Demonstrirati upravljanje CNC strojem.Navesti glavne simbole na upravljačkoj ploči CNC stroja. Objasniti funkciju simbola na upravljačkoj jedinici CNC stroja. Opisati listu alata i izabiranje alata. Demonstrirati upravljanje na CNC stroju za rezanje i brušenje stakla.Navesti glavne simbole na upravljačkoj ploči CNC stroja.Objasniti funkciju simbola na upravljačkoj jedinici CNC stroja.Opisati listu alata i način izbora alata.Demonstrirati upravljanje na CNC stroju za rezanje i brušenje stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi CNC obradom stakla.

Primjer vrednovanja: Demonstrirati upravljanje na CNC stroju za rezanje i brušenje stakla.Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Tehnološki procesi obrade, dorade i oblikovanja stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati operacije strojne obrade stakla.Navesti vrste strojne obrade stakla. Opisati operacije koje je potrebno izvesti prilikom određene strojne obrade stakla. Nacrtati dijagram operacija po fazama za svaku vrstu strojne obrade stakla.Navesti vrste strojne obrade stakla.Navesti operacije strojne obrade za svaku pojedinu vrstu obrade stakla (rezanje, brušenje, bušenje, fazetiranje).Opisati operacije koje je potrebno izvesti prilikom određene strojne obrade stakla.Nacrtati dijagram operacija po fazama za svaku vrstu strojne obrade stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi strojnom obradom stakla.

Primjer vrednovanja: Navesti vrste strojne obrade stakla.

2.Analizirati osnovne postupke oblikovanja stakla.Navesti načine oblikovanja stakla. Opisati načine savijanja stakla. Objasniti načine izvlačenja i lijevanja stakla. Opisati postupak puhanja stakla. Analizirati postupak puhanja i fuzije stakla.Navesti načine oblikovanja stakla.Opisati savijanje stakla.Objasniti izvlačenje i lijevanje stakla.Analizirati postupak puhanja i fuzije stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi oblikovanjem stakla.

Primjer vrednovanja: Navesti načine oblikovanja stakla.

3.Analizirati postupak izrade IZO i LOW-E stakla.

Navesti faze proizvodnog procesa izrade IZO stakla. Opisati faze proizvodnog procesa izrade IZO stakla. Objasniti postupak proizvodnje LOW-E stakla.

Analizirati dijagram tijeka proizvodnje IZO i LOW-E stakla.

Navesti faze proizvodnog procesa izrade IZO stakla.Opisati faze proizvodnog procesa izrade IZO stakla.Objasniti postupak proizvodnje LOW-E stakla.Analizirati dijagram tijeka proizvodnje IZO i LOW-E stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi proizvodnjom IZO stakla.

Primjer vrednovanja: Opisati faze proizvodnog procesa izrade IZO stakla i objasniti postupak proizvodnje LOW-E stakla.

4.Analizirati tehnologiju izrade ravnog i šupljeg stakla.Opisati tehnologiju proizvodnje ravnog stakla. Opisati tehnologiju proizvodnje šupljeg stakla. Nacrtati dijagram proizvodnje ravnog i šupljeg stakla. Analizirati tehnologiju izrade ravnog i šupljeg stakla.Opisati tehnologiju proizvodnje ravnog stakla.Opisati tehnologiju proizvodnje šupljeg stakla.Nacrtati dijagram proizvodnje ravnog i šupljeg stakla.Analizirati tehnologiju izrade ravnog i šupljeg stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi proizvodnjom stakla.

Primjer vrednovanja: Opisati tehnologiju proizvodnje ravnog stakla.

5.Usporediti postupke međufazne kontrole u procesu proizvodnje staklarskog proizvoda.Navesti načine kontrole stakla u procesu proizvodnje staklarskog proizvoda. Opisati međufaznu kontrolu u procesu proizvodnje staklarskog proizvoda. Objasniti postupke međufazne kontrole u procesu proizvodnje staklarskog proizvoda. Usporediti kontrolu procesa proizvodnje laminiranog i IZO stakla.Navesti načine kontrole u procesu proizvodnje staklarskog proizvoda.Opisati međufaznu kontrolu u procesu proizvodnje staklarskog proizvoda.Objasniti postupke međufazne kontrole u procesu proizvodnje različitih vrsta staklarskih proizvoda.Usporediti kontrolu procesa proizvodnje laminiranog i IZO stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi proizvodnjom različitih proizvoda od stakla i sudjelovanje u proizvodnji jednog staklarskog proizvoda.

Primjer vrednovanja: Navesti načine kontrole u procesu proizvodnje staklarskog proizvoda.

6.Analizirati redoslijed obavljanja operacija staklarskih radova.Navesti redoslijed radnji u izradi staklarskog proizvoda. Opisati tijek izrade staklarskog proizvoda. Nacrtati dijagram tijeka izrade staklarskog proizvoda. Prezentirati redoslijed operacija izrade akvarija.Navesti redoslijed radnji kod izrade staklarskog proizvoda (uramljivanje slike, ugradnja stakla u okvir vrata, prozora i sl.).Opisati tijek izrade staklarskog proizvoda.Nacrtati dijagram tijeka izrade staklarskog proizvoda.Prezentirati redoslijed operacija izrade akvarija.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi proizvodnjom različitih proizvoda od stakla i sudjelovanje u proizvodnji jednog staklarskog proizvoda.

Primjer vrednovanja: Navesti redoslijed operacija pri uramljivanju ogledala.

7.Analizirati postupak kaljenja stakla.Navesti radnje koje prethode kaljenju stakla. Objasniti načine i razloge kaljenja stakla. Opisati faze proizvodnje kaljenog stakla. Objasniti način ispitivanja kaljenog stakla. Analizirati poboljšanje svojstava kaljenog stakla.Navesti radnje koje prethode kaljenju stakla. Opisati faze proizvodnje kaljenog stakla.Objasniti razloge kaljenja stakla.Objasniti način ispitivanja kaljenog stakla.

Analizirati poboljšanje svojstava kaljenog stakla.

Objasniti Heat Soak Test.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi kaljenjem stakla.

Primjer vrednovanja: Opisati faze proizvodnje kaljenog i polukaljenog stakla.

8.Analizirati postupke pjeskarenja i graviranja stakla.

Navesti faze izrade pjeskarenog stakla. Objasniti postupak stavljanja folije na staklo. Opisati način pjeskarenja i graviranja stakla.

Prezentirati graviranje stakla.

Navesti faze izrade pjeskarenog stakla.Objasniti postupak stavljanja folije na staklo.Opisati način pjeskarenja i graviranja stakla.Prezentirati graviranje stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi pjeskarenjem i graviranjem stakla.

Primjer vrednovanja: Opisati faze izrade pjeskarenog stakla.

9.Analizirati postupak proizvodnje i svojstva laminiranog/višeslojnog stakla.Navesti faze proizvodnje laminiranog stakla. Objasniti laminiranje i razloge laminiranja.Opisati postupak proizvodnje laminiranog stakla. Usporediti svojstva laminiranog i ravnog stakla.Navesti faze proizvodnje laminiranog stakla.Objasniti laminiranje i razloge laminiranja.Opisati postupak proizvodnje laminiranog stakla.Usporediti svojstva laminiranog i ravnog stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi proizvodnjom laminiranog stakla.

Primjer vrednovanja: Objasniti način slaganja PVB ili EVA folija između stakla (laminirano staklo).Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Planiranje, priprema i organizacija rada
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Odabrati staklo za obradu prema tehničkoj dokumentaciji.Pročitati tehničku dokumentaciju za određeni staklarski proizvod. Odabrati vrstu, debljinu i obradu stakla koja je potrebna za određeni staklarski proizvod.Protumačiti tehničku dokumentaciju za određeni staklarski proizvod.Procijeniti vrstu, debljinu i obradu stakla koja je potrebna za odabrani staklarski proizvod.Odabrati vrstu, debljinu i obradu stakla koja je potrebna za određeni staklarski proizvod.Analizirati odabir stakla za određeni staklarski proizvod.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi proizvodnjom laminiranog stakla.

Primjer vrednovanja: Protumačiti tehničku dokumentaciju za određeni staklarski proizvod.

2.Pripremiti materijal za izradu staklarskog proizvoda.

Navesti materijal koji je potreban za izradu određenog staklarskog proizvoda.

Pripremiti materijal koji je potreban za izradu određenog staklarskog proizvoda.

Odabrati materijal prema ekonomskim zahtjevima i normama staklarske struke.

Kontrolirati kvalitetu pripremljenog materijala.

Navesti materijal koji je potreban za izradu određenog staklarskog proizvoda.Klasificirati materijal koji je potreban za izradu određenog staklarskog proizvoda.Izračunati materijal koji je potreban za izradu određenog staklarskog proizvoda.Pripremiti materijal koji je potreban za izradu određenog staklarskog proizvoda. Analizirati odabir materijala za određenu staklarsku uslugu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki.

Primjer vrednovanja: Navesti sav materijal koji je potreban za uokvirivanje ogledala.

3.Kontrolirati mjere stakla prema tehničkoj dokumentaciji.

Izmjeriti staklo za određeni staklarski proizvod.

Odrediti mjesto obrade stakla na staklenoj plohi.

Izraditi krojnu skicu na staklenoj plohi za određeni staklarski proizvod.

Kontrolirati izmjerene dimenzije, oblike i kuteve na staklenoj plohi.

Izmjeriti staklo za određeni staklarski proizvod.Odrediti mjesto obrade stakla na staklenoj plohi.Izraditi krojnu skicu na staklenoj plohi za određeni staklarski proizvod.Kontrolirati izmjerene dimenzije, oblike i kuteve na staklenoj plohi.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki.

Primjer vrednovanja: Izmjeriti staklo za određeni staklarski proizvod.

4.Kontrolirati količinu pripremljenog materijala za staklarske radove.Navesti materijal koji je potreban za određeni staklarski proizvod. Provjeriti količinu pripremljenog materijala za određeni staklarski proizvod.Navesti materijal koji je potreban za određeni staklarski proizvod.Izračunati količinu materijala koja je potrebna za određeni staklarski proizvod.Pripremiti materijal koji je potreban za određeni staklarski proizvod.Provjeriti količinu pripremljenog materijala za određeni staklarski proizvod.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki.

Primjer vrednovanja: Navesti materijal koji je potreban za određeni staklarski proizvod.

5.Analizirati odabir strojeva i alata za izradu staklarskih proizvoda i izvršenje staklarske usluge.

Navesti vrste obrade i dorade na staklu za određeni staklarski proizvod.

Navesti strojeve i alate pomoću kojih se mogu izvršiti obrada i dorada određenog staklarskog proizvoda. Odabrati strojeve i alate za obradu određenog staklarskog proizvoda. Analizirati odabir alata i strojeva za obradu i doradu određenog staklarskog proizvoda.

Navesti vrste obrade i dorade stakla za određeni staklarski proizvod.Navesti strojeve i alate pomoću kojih se mogu izvršiti obrada i dorada određenog staklarskog proizvoda.Odabrati strojeve i alate za obradu određenog staklarskog proizvoda.Analizirati odabir alata i strojeva za obradu i doradu određenog staklarskog proizvoda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki.

Primjer vrednovanja: Navesti vrste obrade i dorade stakla za određeni staklarski proizvod.

6.Izraditi tehničku dokumentaciju jednostavnijih staklarskih proizvoda.

Navesti materijal i radnje koje su potrebne za izradu akvarija. Skicirati i kotirati sve stranice akvarija. Izračunati količinu stakla za izradu akvarija.

Objasniti načine obrade i spajanja stakla za izradu akvarija.

Navesti materijal i radnje koje su potrebne za izradu akvarija.Skicirati i kotirati sve stranice akvarija.Izračunati količinu i debljinu stakla za izradu akvarija.Objasniti načine obrade i spajanja stakla za izradu akvarija.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi strojnom i ručnom izradom različitih staklarskih proizvoda.

Primjer vrednovanja: Navesti materijal i radnje koje su potrebne za izradu akvarija dimenzija 400x500x700 mm.

7.Definirati potrebe kupaca u skladu s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima te mogućnostima izvedbe.

Navesti vrste staklarskih usluga. Opisati staklarske usluge.

Objasniti pojedine staklarske usluge. Prezentirati jednu vrstu staklarske usluge. Demonstrirati kupcu što se događa sa staklarskim proizvodom u slučaju kršenja tehničkih i sigurnosnih propisa.

Navesti vrste staklarskih usluga.Opisati staklarske usluge.Objasniti pojedine staklarske usluge.Prezentirati jednu vrstu staklarske usluge. Demonstrirati kupcu što se događa sa staklarskim proizvodom u slučaju kršenja tehničkih i sigurnosnih propisa.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki.

Primjer vrednovanja: Navesti vrste staklarskih usluga.

8.Specificirati materijal za staklarske radove.

Izračunati količinu stakla koja je potrebna za uramljivanje i ustakljivanje namještaja, prozora i vrata.

Izraditi specifikaciju materijala koji je potreban za izmjenu IZO stakla na prozoru. Izraditi specifikaciju materijala koji je potreban za uokvirivanje ogledala. Izraditi specifikaciju materijala koji je potreban za uokvirivanje slike s paspartuom.

Izračunati količinu stakla koja je potrebna za uramljivanje i ustakljivanje namještaja, prozora i vrata.Izračunati materijal koji je potreban za izmjenu IZO stakla na prozoru.Izračunati materijal koji je potreban za uokvirivanje ogledala.Samostalno izračunati sav materijal koji je potreban za uokvirivanje slike s paspartuom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki.

Primjer vrednovanja: Izračunati količinu stakla koja je potrebna za uramljivanje i ustakljivanje gotovog drvenog prozora.
Modul: TEHNOLOGIJA STAKLARSTVA
Nastavni predmet: Tehnologija staklarstva
Skup ishoda učenja: Primjena normi i kontrola kvalitete
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Objasniti osnovne normative kvalitete u proizvodnji i obradi stakla.Navesti osnovne normative kvalitete u proizvodnji i obradi stakla u staklarskoj tvrtki. Objasniti načine kontrole kvalitete stakla bez razaranja. Objasniti elemente koji se kontroliraju prilikom ispitivanja stakla s razaranjem. Prezentirati osnovne norme kvalitete koje se primjenjuju u staklarstvu.Navesti osnovne normative kvalitete u proizvodnji i obradi stakla u staklarskoj tvrtki.Objasniti načine kontrole kvalitete stakla bez razaranja.Objasniti elemente koji se kontroliraju prilikom ispitivanja stakla s razaranjem.Prezentirati osnovne norme kvalitete koje se primjenjuju u staklarstvu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, ili terenskom nastavom u staklarskoj radionici/tvrtki.

Primjer vrednovanja: Opisati načine kontrole kvalitete stakla bez razaranja.

2.Kontrolirati kvalitetu materijala prema propisanim normama.Objasniti ispitivanje stakla bez razaranja i s razaranjem. Objasniti ispitivanje stakla na pritisak, savijanje i vlak. Objasniti ispitivanje kaljenog stakla. Kontrolirati kvalitetu materijala prema propisanim normama kaljenog i laminiranog stakla.Objasniti ispitivanje stakla bez razaranja i s razaranjem.Objasniti ispitivanje stakla na pritisak, savijanje i vlak.Objasniti ispitivanje kaljenog i laminiranog stakla.Kontrolirati kvalitetu materijala prema propisanim normama.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi ispitivanjem stakla.

Primjer vrednovanja: Objasniti ispitivanje stakla bez razaranja i s razaranjem.

3.Analizirati važeće norme i propise u staklarstvu.Navesti osnovne norme koje se upotrebljavaju u staklarstvu. Opisati norme koje se upotrebljavaju u proizvodnji određenog staklarskog proizvoda. Analizirati norme koje se upotrebljavaju u izradi staklenog stubišta.Navesti osnovne norme koje se upotrebljavaju u staklarstvu.Opisati norme koje se upotrebljavaju u proizvodnji staklenih vrata.Opisati norme koje se upotrebljavaju u proizvodnji staklene ograde.Analizirati norme koje se upotrebljavaju u izradi staklenog stubišta.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi u staklarskoj radionici/tvrtki koja se bavi ispitivanjem stakla.

Primjer vrednovanja: Navesti osnovne norme koje se upotrebljavaju u staklarskoj industriji i staklarskim uslugama.

4.Provesti kontrolu u svim fazama procesa proizvodnje staklarskog proizvoda.Navesti postupke kontrole u proizvodnji određenog staklarskog proizvoda. Kontrolirati izradu akvarija. Kontrolirati kaljeno staklo. Prezentirati kontrolu staklarskog proizvoda.Navesti postupke kontrole u proizvodnji određenog staklarskog proizvoda.Kontrolirati izradu akvarija.Kontrolirati kaljeno staklo.Prezentirati kontrolu jednog staklarskog proizvoda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Navesti postupke kontrole u proizvodnji određenog staklarskog proizvoda.

5.Analizirati i primijeniti važeće norme i propise u staklarstvu.Izraditi određeni staklarski proizvod prema važećim normama i propisima. Analizirati postupak izrade proizvoda i primjenu normi i propisa.Uokviriti ogledalo prema važećim normama i propisima.Izraditi IZO staklo prema važećim normama i propisima.Laminirati komad stakla prema važećim normama i propisima.Analizirati izradu određenog staklarskog proizvoda i primjenu važećih normi i propisa u staklarstvu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Uokviriti ogledalo prema važećim normama i propisima.


Modul: TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: Tehničko crtanje s konstrukcijama
Skup ishoda učenja: Staklarske konstrukcije
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Konstruirati akvarij.Nacrtati sve elemente za izradu jednostavnog akvarija u tlocrtu, nacrtu i bokocrtu te označiti mjere.Nacrtati sve elemente jednostavnog akvarija i označiti mjere.Precizno nacrtati sve elemente jednostavnog akvarija i označiti mjere.Precizno nacrtati sve elemente jednostavnog akvarija i koristiti sva pravila tehničkog crtanja.Samostalno kreirati akvarij koristeći sva pravila tehničkog crtanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Iz aksonometrijskog prikaza jednostavnog akvarija nacrtati tlocrt, nacrt i bokocrt.

2.Konstruirati staklenu vitrinu.

Iz aksonometrijskog prikaza nacrtati sve elemente staklene vitrine i označiti mjere.

Razlikovati konstrukcijsku i estetsku ulogu stakla.

Nacrtati sve elemente staklene vitrine i označiti mjere.Precizno nacrtati sve elemente staklene vitrine i označiti mjere.Precizno nacrtati sve elemente staklene vitrine primjenjujući sva pravila tehničkog crtanja.Samostalno i argumentirano dodati nove elemente vodeći računa o konstrukcijskoj i estetskoj ulozi.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Nacrtati zadani element vitrine u nacrtu, tlocrtu i bokocrtu te upisati mjere.

3.Konstruirati stakleni stol.Iz zadanog predloška (aksonometrijski prikaz) nacrtati sve elemente jednostavnog staklenog stola i upisati mjere. Razlikovati konstrukcijsku i estetsku ulogu stakla.Nacrtati sve elemente staklenog stola i označiti mjere.Precizno nacrtati sve elemente staklenog stola i označiti mjere.Nacrtati tlocrt, nacrt i bokocrt jednostavnog staklenog stola.Samostalno kreirati stakleni stol vodeći računa o konstrukcijskoj i estetskoj ulozi stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija. Inzistirati na jednostavnim primjerima.

Primjer vrednovanja: Nacrtati tlocrt, nacrt i bokocrt jednostavnog staklenog stola.

4.Nacrtati shemu krojenja prema zadanom proizvodu.Nacrtati i objasniti elemente krojne liste. Prilikom crtanja krojne liste primijeniti sva pravila tehničkog crtanja.Nacrtati i objasniti elemente krojne liste.Precizno nacrtati i objasniti elemente krojne liste.Prilikom crtanja krojne liste primijeniti sva pravila tehničkog crtanja.Samostalno i sigurno izraditi krojnu listu prema zadanom zadatku uz objašnjavanje postupaka i mjera.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Objasniti način izrade krojne liste.

5.Nacrtati staklarski proizvod po vlastitom izboru.Opisati i nacrtati staklarski proizvod po vlastitom izboru i unijeti mjere. Koristiti sva pravila tehničkog crtanja.Opisati i nacrtati staklarski proizvod po vlastitom izboru i unijeti mjere.Precizno nacrtati staklarski proizvod po vlastitom izboru i unijeti mjere.Precizno nacrtati staklarski proizvod po vlastitom izboru i koristiti sva pravila tehničkog crtanja.Samostalno kreirati staklarski proizvod vodeći računa o konstrukcijskoj i estetskoj ulozi stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici i staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Opisati i nacrtati staklarski proizvod po vlastitom izboru i unijeti mjere.Modul: TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: Tehničko crtanje s konstrukcijama
Skup ishoda učenja: Uzimanje mjera za staklo iz gotovih nacrta
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Iz nacrta odrediti dimenzije površine zida za oblaganje staklom.

Iz nacrta iščitati i odrediti količinu i vrstu staklarskog materijala za oblaganje zida.

Skicirati i naznačiti mjere.

Iz nacrta iščitati dimenzije površine zida za oblaganje staklom.Iz nacrta odrediti količinu i vrstu staklarskog materijala za oblaganje zida.Skicirati zid za oblaganje staklom i označiti mjere.Nacrtati zid za oblaganje staklom i označiti mjere pridržavajući se pravila tehničkog crtanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Iz nacrta iščitati dimenzije oblaganja zida kuhinje.

2.Iz nacrta odrediti dimenzije prostorije za ostakljivanje.Iz nacrta iščitati dimenzije elemenata prostorije za ostakljivanje. Prema nacrtu nacrtati elemente za ostakljenje i unijeti mjere te nacrtati prostoriju s elementima za ostakljenje i unijeti mjere.Iz nacrta iščitati dimenzije elemenata prostorije za ostakljivanje.Prema nacrtu nacrtati elemente za ostakljenje i unijeti mjere.Prema nacrtu precizno nacrtati prostoriju s elementima za ostakljenje i unijeti mjere.Prezentirati i predložiti način ostakljenja elemenata u prostoriji.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Iz nacrta iščitati dimenzije staklene pregrade.

3.Prema nacrtu prozora odrediti dimenzije staklene uklade.Iščitati i odrediti količinu i vrstu staklarskog materijala za staklenu ukladu prozora. Skicirati i naznačiti mjere.Iz nacrta prozora iščitati dimenzije staklene uklade.Odrediti količinu i vrstu staklarskog materijala za staklenu ukladu prozora.Prema nacrtu prozora skicirati staklenu ukladu i označiti mjere.Prema nacrtu prozora nacrtati staklenu ukladu i označiti mjere pridržavajući se pravila tehničkog crtanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Iz gotovog nacrta prozora iščitati dimenzije stakla.

4.Prema nacrtu vrata odrediti dimenzije staklene uklade.Iščitati i odrediti količinu i vrstu staklarskog materijala za staklenu ukladu vrata. Skicirati i naznačiti mjere.Iz nacrta vrata iščitati dimenzije staklene uklade.Odrediti količinu i vrstu staklarskog materijala za staklenu ukladu vrata.Prema nacrtu vrata skicirati staklenu ukladu i označiti mjere.Prema nacrtu vrata nacrtati staklenu ukladu i označiti mjere pridržavajući se pravila tehničkog crtanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Iz gotovih nacrta vrata iščitati dimenzije staklene uklade.

5.Odrediti dimenzije zadanog staklarskog proizvoda.Iščitati zadane dimenzije zadanog staklarskog proizvoda. Odrediti količinu i vrstu stakla.Skicirati zadani staklarski proizvod i upisati mjere.Precizno nacrtati zadani staklarski proizvod i upisati mjere.Odrediti količinu i vrstu stakla.Prezentirati staklarski proizvod. Razlikovati ulogu stakla u konstrukcijskom i estetskom smislu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Pravilno iščitati dimenzije zadanog staklarskog elementa.

5.Na temelju nacrta odrediti dimenzije staklene stijene.Iščitati i odrediti količinu i vrstu staklarskog materijala za staklenu stijenu. Skicirati i naznačiti mjere.Iz nacrta iščitati dimenzije staklene stijene.Odrediti količinu i vrstu staklarskog materijala za staklenu stijenu.Prema nacrtu skicirati staklenu stijenu i označiti mjere.Prema nacrtu nacrtati staklenu stijenu i označiti mjere pridržavajući se pravila tehničkog crtanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Iz zadanog nacrta iščitati dimenzije staklene stijene.Modul: TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: IKT u struci
Skup ishoda učenja: Konstruiranje računalom
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Koristiti sučelje crtaćeg 2D programa (CAD).Koristiti alatne trake za crtanje i modificiranje objekata. Koristiti naredbe za crtanje ravnih i zakrivljenih linija, mnogokuta, elipse i kružnice. Brisati, umnožavati, zrcaliti i pomicati nacrtane objekte. Upisati jednostavne naredbe u redak naredbi, pomicati objekt i uvećati pogled. Razlikovati načine unošenja koordinata i osnovne ikone te koristiti pomoć pri crtanju SNAP; OSNAP; GRID; POLAR; ISOMETRIC.Opisati i koristiti sučelje crtaćeg 2D programa uz pomoć nastavnika ili drugog polaznika.

Koristiti osnovne alatne trake i najčešće naredbe koje su potrebne za crtanje.

Snalaziti se u prostoru za crtanje.

Postaviti dodatne alatne trake, samostalno i prema potrebi koristiti pomoć pri crtanju.Istražiti mogućnosti alatnih traka i kombinirati razne naredbe. Samostalno, spretno, brzo i precizno odrediti prostor crtanja te primijeniti matematička znanja i znanja iz područja tehničkog crtanja u CAD-u.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Opisati sučelje crtaćeg 2D programa (CAD).

2.Postaviti parametre crteža.Odrediti granice crteža, vrstu crta, boju, slojeve i mjerilo crtanja. Odrediti preciznost crtanja i mjere. Odrediti početnu točku crtanja i postaviti potrebne parametre sukladno zadatku.Postaviti parametre crteža uz pomoć nastavnika ili drugog polaznika.Postaviti parametre crteža uz nadzor nastavnika.Postaviti parametre crteža i odrediti početnu točku crtanja prema uputama.Samostalno postaviti parametre crteža sukladno zadatku.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Postaviti parametre crteža.

3.Nacrtati osnovne geometrijske likove.Nacrtati pravilni trokut, četvrokut, mnogokut i kružnicu koristeći naredbe line, circle i polygon, rotirati ih u ravnini i zrcaliti po određenoj osi. Umnožiti objekte te produžiti i skratiti crte.Nacrtati pravilne geometrijske likove bez njihova postavljanja prema apsolutnim koordinatama, uz pomoć nastavnika ili drugog polaznika.Dodatno urediti nacrtane likove uz sugestije nastavnika.Urediti nacrtane likove samostalno odabiranjem potrebnih naredbi sukladno postavljenom zadatku.Brzo, točno i precizno nacrtati zadane likove i pomoći drugim polaznicima u savladavanju zadataka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Nacrtati pravilne geometrijske likove bez njihova postavljanja prema apsolutnim koordinatama.

4.Nacrtati jednostavne krivulje.Nacrtati kružnicu, dio kružnice, elipsu i oval koristeći naredbe circle, elypse, line. Nacrtati kružnice, elipse i oval polazeći od raznih parametara krivulja (centar, točke itd.). Postaviti krivulje u koordinatni sustav na zadane koordinate.Uz pomoć nastavnika ili drugog polaznika nacrtati jednostavne krivulje bez njihova postavljanja prema apsolutnim koordinatama.Dodatno urediti nacrtane krivulje uz sugestije nastavnika.Urediti nacrtane krivulje samostalno odabiranjem potrebnih naredbi sukladno postavljenom zadatku.Brzo, točno i precizno nacrtati zadane krivulje i pomoći drugim polaznicima u savladavanju zadataka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Nacrtati jednostavne krivulje bez njihova postavljanja prema apsolutnim koordinatama.

5.Kotirati i kreirati stil kotiranja.Označiti kote na objektu, kreirati stilove kotiranja, unijeti kote u sloj za kotiranje i odrediti slojeve za glavne bridove i simetrale. Odrediti obilježja slojeva pridržavajući se pravila tehničkog crtanja.Označiti (nacrtati) kote na objektu uz nadzor nastavnika ili drugog polaznika.Unijeti kote u sloj za kotiranje te odrediti slojeve za glavne bridove i simetrale.Odrediti obilježja slojeva pridržavajući se pravila tehničkog crtanja.Samostalno kreirati stilove kotiranja i pomoći drugim polaznicima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Kotirati objekt na nacrtu.

6.Urediti crteže pomoću osnovnih CAD alata.Urediti crteže pomoću osnovnih CAD alata, šrafirati, bojati nacrtane objekte te povećati, umnožiti i smanjiti objekte.Koristiti naredbe za šrafiranje i bojanje zatvorenih oblika.Prema uputama nastavnika povećavati, smanjivati i umnožavati nacrtane objekte.Urediti crteže pomoću osnovnih CAD alata.Samostalno urediti crteže pomoću osnovnih CAD alata.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Šrafirati presjek stakla tankim vodoravnim crtama u razmaku od 1 mm.

7.Analizirati i ispisati crtež.Odrediti mjerilo ispisa, objekte za ispise, položaj crteža na papiru, veličinu papira te imenovati i spremiti crtež.Odrediti mjerilo, položaj crteža, veličinu papira i spremiti crtež prema uputama nastavnika.Odrediti mjerilo, položaj crteža, veličinu papira te imenovati i spremiti crtež.Analizirati crtež i uz upute nastavnika odrediti mjerilo, položaj crteža i veličinu papira te ispisati crtež.Analizirati crtež i samostalno odrediti mjerilo, položaj crteža, veličinu papira te ispisati crtež.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Odrediti mjerilo, položaj crteža, veličinu papira i spremiti crtež prema uputama nastavnika.

8.Upotrijebiti 3D korisnički koordinatni sustav (KKS).Razlikovati 3D poglede i koristiti alatnu traku za modeliranje osnovnih geometrijskih tijela (kocka, kvadar, valjak, piramida). Unijeti apsolutne koordinate početne točke ili centra osnovice geometrijskog tijela. Koristiti alatnu traku za uređivanje geometrijskih tijela (unije, prodori) i mijenjati KKS.Razlikovati 3D poglede i koristiti alatnu traku za modeliranje osnovnih geometrijskih tijela (kocka, kvadar, valjak, piramida).Koristiti alatnu traku za uređivanje geometrijskih tijela (unije, prodori).Unijeti apsolutne koordinate početne točke ili centra osnovice geometrijskog tijela na zadanom listu papira za ispis.Samostalno odrediti KKS prema parametrima crteža.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Razlikovati 3D poglede.

9.Nacrtati osnovna geometrijska tijela u 3D prikazu.Nacrtati kocku, kvadar, piramidu, valjak i kompoziciju osnovnih tijela. Postaviti geometrijska tijela u prostor prema unaprijed određenom međuodnosu.Nacrtati kocku, kvadar, piramidu i valjak.Nacrtati kompoziciju osnovnih tijela.Postaviti geometrijska tijela u prostor prema unaprijed određenom međuodnosu uz upute nastavnika.Analizirati zadatak i postaviti geometrijska tijela u prostor prema unaprijed određenom međuodnosu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Nacrtati kocku stranice a=100 mm, kvadar dimenzija 100x50x150 mm, četverostranu piramidu stranice a=100 mm i visine h=150 mm te valjak promjera D=50 mm i visine 150 mm.

10.Prikazati kompoziciju jednostavih geometrijskih tijela primijenjenih u staklarstvu.Koristiti crtanje geometrijskih tijela za prikaz utora, rupa ili spojenih elemenata (prodori, presjeci, unije). Nacrtati jednostavni staklarski proizvod (npr. akvarij, vazu, policu, stolić, staklenu vitrinu). Nacrtati rotacijski staklarski proizvod različitih promjera (npr. bocu, staklenku) koristeći naredbu revolve.Koristiti crtanje geometrijskih tijela za prikaz utora, rupa ili spojenih elemenata (prodori, presjeci, unije) uz pomoć nastavnika ili drugog polaznika.Nacrtati jednostavni staklarski proizvod (npr. akvarij, vazu, policu, stolić, staklenu vitrinu).Nacrtati rotacijski staklarski proizvod različitih promjera (npr. bocu, staklenku) koristeći naredbu revolve uz pomoć nastavnika ili drugog polaznika.Samostalno dizajnirati i nacrtati rotacijski staklarski proizvod različitih promjera (npr. bocu, staklenku) koristeći naredbu revolve.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Nacrtati poluutor za ustakljenje u drvenom okviru.

11.Koristiti programsku podršku za crtanje računalom i vizualizaciju staklarskog proizvoda.Primijeniti osnovne funkcije odabrane programske podrške pri crtanju jednostavnih oblika i oblika različitog stupnja složenosti. Vizualizirati i grafički prikazati zadatak povezan sa staklarskom strukom.Opisati i koristiti osnovne funkcije odabrane programske podrške.Nacrtati jednostavne oblike prema zadanom zadatku.Nacrtati složene oblike uz objašnjenje postupaka.Vizualizirati i grafički prikazati zadatak povezan sa staklarskom strukom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu u specijaliziranoj informatičkoj učionici korištenjem digitalnih alata u svrhu realizacije nastavnih sadržaja. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Nacrtati poluutor za ustakljenje u drvenom okviru.Modul: TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: Poslovanje i poslovna administracija u staklarstvu
Skup ishoda učenja: Nabavno i prodajno poslovanje
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Izraditi poslovnu e-poštu za narudžbu (na hrvatskom i engleskom jeziku).Opisati pravila poslovne komunikacije e-poštom. Opisati način izrađivanja ponude za dobivanje posla. Izraditi ponudu za staklarski proizvod.Opisati pravila poslovne komunikacije e-poštom.Opisati način izrađivanja ponude za dobivanje posla.Izraditi e-ponudu za staklarski proizvod.Načiniti prezentaciju izrade ponude i ispostave računa za jedan staklarski proizvod.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Izraditi e-ponudu za staklarski proizvod.

2.Predložiti nadređenome vrstu i količinu materijala koji je potrebno nabaviti.Opisati načine kontrole zaliha materijala u skladištu. Istražiti i interpretirati stanje zaliha u skladištu te povezati vrstu zaliha s dinamikom potrošnje materijala.Opisati načine kontrole zaliha materijala u skladištu.Istražiti stanje zaliha u skladištu.Interpretirati stanje zaliha u skladištu.Povezati vrstu zaliha u skladištu s dinamikom potrošnje materijala.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati načine kontrole zaliha robe u skladištu.

3.Povezati količinu nabavljenog materijala s kapacitetom sladišta.Protumačiti sustave skladištenja nabavljenog materijala te interpretirati njihove prednosti i nedostatke. Izračunati stupanj iskorištenosti skladišnog prostora/kapaciteta i odrediti elemente njegove iskorištenosti.Protumačiti sustave skladištenja nabavljene robe.Interpretirati prednosti i nedostatke pojedinog sustava skladištenja nabavljene robe.Izračunati stupanj iskorištenosti skladišnog prostora (kapaciteta).Na primjeru odrediti elemente iskorištenosti skladišnog prostora (kapaciteta).
4.Uskladištiti nabavljenu robu sukladno svojstvima robe.Iskazati načela čuvanja nabavljene robe u skladištu te objasniti oznake na ambalaži i skladišne uvjete s ciljem smanjenja gubitaka na robi. Komentirati uvjete skladištenja robe s ciljem smanjenja gubitaka na robi te klasificirati (sortirati) nabavljenu robu prema različitim kriterijima. Razlikovati grubo i detaljno preuzimanje materijala te analizirati metode provjere kvalitete i količine robe.Navesti dva osnovna načela skladištenja materijala.Objasniti sustave uskladištenja materijala.Komentirati opća načela čuvanja materijala u skladištu.Analizirati metode provjere kvalitete i manipulacije materijalom u skladištu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati načine kontrole zaliha robe u skladištu.

5.Pripremiti dokumentaciju potrebnu za naručivanje materijala.Navesti dokumente za naručivanje materijala i sredstava rada te navesti elemente narudžbenice. Identificirati dokumente koji su potrebni za naručivanje materijala i sredstava rada iz središnjeg skladišta ili od dobavljača te popuniti narudžbenicu.Navesti dokumente koji su potrebni za naručivanje materijala.Navesti elemente narudžbenice.Identificirati dokumente koji su potrebni za naručivanje materijala i sredstava rada od dobavljača.Popuniti narudžbenicu prema zadanim parametrima poslovne situacije.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Navesti dokumente koji su potrebni za naručivanje materijala.

6.Demonstrirati poslove i evidencije pri provođenju inventure.Objasniti ulogu knjige popisa o nabavi i prodaji te navesti dokumente na temelju kojih se knjiga vodi. Obrazložiti saldo knjige popisa o nabavi i prodaji te popuniti list knjige popisa o nabavi i prodaji.Objasniti ulogu knjige popisa o nabavi i prodaji.Navesti dokumente na temelju kojih se vodi knjiga popisa o nabavi i prodaji.Na primjeru obrazložiti saldo knjige popisa o nabavi i prodaji.Prema zadanim parametrima poslovne situacije popuniti list knjige popisa o nabavi i prodaji.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Objasniti ulogu knjige popisa o nabavi i prodaji.

7.Provesti postupke obračunavanja cijene proizvoda.Navesti postupke i izračunati cijene na primjerima različitih vrsta staklarskih proizvoda. Prema zadanim parametrima poslovne situacije provesti obračunavanje cijene staklarskih proizvoda. Analizirati odnos cijene materijala, rada, amortizacije i obračunavanja cijene staklarskih proizvoda.Navesti postupke i izračunati cijene na primjerima različitih vrsta staklarskih proizvoda.Prema zadanim parametrima poslovne situacije obračunati cijenu staklarskih proizvoda.Samostalno obračunati cijenu staklarskih proizvoda prema zadanim parametrima poslovne situacije.Analizirati odnos cijene materijala, rada, amortizacije i obračunavanja cijene staklarskih proizvoda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Prema zadanim parametrima poslovne situacije obračunati cijenu staklarskog proizvoda.

8.Evidentirati prodane proizvode prema računu iz knjige računa.Izdvojiti razlog uvođenja fiskalizacije. Opisati moguće razloge obračunavanja prodane robe na računu iz knjige računa. Izračunati svotu računa za četiri prodana staklarska proizvoda na računu iz knjige računa.Izdvojiti razlog uvođenja fiskalizacije.Opisati moguće razloge obračunavanja prodanog staklarskog proizvoda na računu iz knjige računa.Izračunati svotu računa za četiri prodana staklarska proizvoda na računu iz knjige računa u okviru zadanog vremena i uz pomoć nastavnika.Samostalno izračunati svotu računa za četiri prodana staklarska proizvoda na računu iz knjige računa poštujući načelo urednosti, u okviru zadanog vremena.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Navesti postupke izračuna cijene staklarske usluge prema računima iz knjige računa na primjeru jednog staklarskog proizvoda.

9.Povezati medijsko oglašavanje s prodajom staklarskih proizvoda i usluga.Klasificirati oglašavanje putem medija i opisati promotivne aktivnosti koje su usmjerene na staklarske proizvode. Razlikovati promotivni letak od kataloga.Klasificirati vrste medijskog oglašavanja.Opisati promotivne aktivnosti koje su usmjerene na staklarske proizvode i usluge.Razlikovati promotivni letak od kataloga i izraditi promotivni letak.Analizirati utjecaj medija na na rast prodaje staklarskih proizvoda i usluga.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Izraditi promotivni letak tvrtke.


2.2. Učenje temeljeno na radu

Kroz učenje temeljeno na radu stječu se specifična znanja i vještine koje su polazniku potrebne za samostalan, siguran i odgovoran rad te rješavanje stvarnih problema radnog procesa u zanimanju staklar. Zajedničkim planiranjem nastavnika ustanove za strukovno obrazovanje i mentora kod poslodavca te uz razmjenu pedagoške dokumentacije i evidencije postiže se usklađenost stjecanja ishoda učenja strukovnih modula i učenja temeljenog na radu.

U 5. ciklusu provodi se 1340 sati nastave učenja temeljenog na radu.

U okviru drugog razreda to iznosi 700 sati nastave godišnje ili 65% u odnosu na ukupan broj sati strukovnog dijela strukovnog kurikuluma, i u potpunosti se realizira kod poslodavca.

U okviru trećeg razreda to iznosi 640 sati nastave godišnje ili 69% u odnosu na ukupan broj sati strukovnog dijela strukovnog kurikuluma, i u potpunosti se realizira kod poslodavca.

Detaljan prikaz slijedi u Tablici 4.

UČENJE TEMELJENO NA RADUNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
STAKLARSKA PRAKSAStaklarska praksaIzrada IZO stakla
Izrada proizvoda od stakla prema narudžbi
Uklanjanje i ugradnja stakla i umjetnog stakla
Ugradnja funkcionalnog stakla
Ugradnja staklenih elemenata i ostakljivanje
Izrada i popravak umjetničkih predmeta od stakla
Ugradnja staklenih konstrukcija na objektu


Tablica 4: Učenje temeljeno na radu u 5. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Staklarska praksa polazniku omogućuje primjenu poznatih činjenica, pojmova, načela i osnovnih pravila (crtanja, primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije, materijala u struci, alata, strojeva i tehnoloških postupaka) te stjecanje vještina rukovanja alatima i strojevima, kao i snalaženje u procesu izrade staklarskih proizvoda, odnosno u izvedbi staklarskih usluga. Cilj modula Staklarska praksa jest primjena osnovnih znanja te stjecanje vještina uz odgovarajući stupanj samostalnosti i odgovornosti iz područja staklarskih radova i usluga. Modul se izvodi u okviru nastavnog predmeta Staklarska praksa, a provodi se u staklarskom praktikumu i u staklarskoj tvrtci.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Staklarska praksa jest primjena pravila, postupaka i procedura pri izboru i primjeni optimalnog postupka obrade stakla, izboru strojeva, alata i opreme te stjecanje vještina pri radu osnovnim alatima i strojevima za obradu stakla uz primjenu pravila zaštite na radu, zaštite okoliša te uz primjenu pravila poslovne komunikacije i primjenu informacijsko-komunikacijskih alata. Staklarska praksa provodi se u staklarskoj tvrtci s kojom polaznik ima sklopljen ugovor o dualnom obrazovanju.

B. RAZRADA MODULA

Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarska praksa
Skup ishoda učenja: Izrada IZO stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Prema radnom nalogu analizirati materijal za izradu IZO stakla.Odabrati vrstu i debljinu stakla. Odrediti količinu svih materijala koji su potrebni za izradu IZO stakla. Izračunati masu IZO stakla.Prema radnom nalogu odrediti vrstu materijala koji su potrebni za izradu IZO stakla.Prema radnom nalogu odrediti točnu količinu stakla.Prema radnom nalogu odrediti točnu količinu svih materijala.Analizirati materijal prema kvaliteti i odrediti masu gotovog IZO stakla.
2.Izrezati i doraditi staklo na zadani oblik i dimenziju prema pravilima struke.Isplanirati postupak izrade IZO stakla. Provjeriti alate i/ili strojeve koji su potrebni za rezanje, obradu ili doradu stakla u izradi IZO stakla. Izrezati staklo na potreban oblik i dimenziju. Doraditi staklo prema pravilima struke i radnom nalogu.Izrezati staklo na zadani oblik i dimenzije pridržavajući se pravila zaštite na radu.Provjeriti alate i strojeve te mentoru prijaviti greške.Uočiti eventualne greške i otkloniti ih.Precizno i točno doraditi izrezano staklo prema pravilima struke.
3.Analizirati mogućnosti sastavljanja.Prema zadanim dimenzijama oblikovati distancer odgovarajuće vrste i debljine. Prema zahtjevima kupca / radnog naloga ugraditi dekorativne letvice. Napuniti distancer molekularom.Oblikovati distancer uz manje nepreciznosti. Napuniti distancer molekularom.Oblikovati distancer. Obraditi i ugraditi dekorativne letvice uz manja odstupanja.Precizno i uredno iskrojititi i oblikovati distancer i dekorativne letvice.Kontrolirati kvalitetu i otkloniti greške.
4.Pripremiti elemente za sastavljanje IZO stakla uz kontrolu.Oprati i osušiti staklo te nanijeti primarno brtvilo na distancer. Pažljivo rukovati staklom te ostalim elementima i sredstvima za izradu IZO stakla.Oprati staklo, odložiti ga na sušenje te nanijeti primarno brtvilo na distancer.Oprati staklo, odložiti ga na sušenje te nanijeti primarno brtvilo na distancer uz manje nepreciznosti.Uočiti eventualne greške i otkloniti ih.Kontrolirati kvalitetu i otkloniti greške.
5.Sastaviti IZO staklo i kontrolirati kvalitetu.Spojiti staklo s distancerom, napuniti ga plinom, prešati i nanijeti sekunadrno brtvilo pridržavajući se pravila struke.Spojiti staklo s distancerom, napuniti ga plinom i prešati.Spojiti staklo s distancerom, napuniti ga plinom, prešati i nanijeti sekundarno brtvilo uz manje greške.Spojiti staklo s distancerom, napuniti ga plinom, prešati i nanijeti sekunadrno brtvilo pridržavajući se pravila struke i provjeravajući točnost u svim fazama.Kontrolirati kvalitetu i otkloniti greške.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno opisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Projekt: Izraditi IZO staklo dimenzija 400x600 mm. Odrediti vrstu materijala, izrezati stakla na zadane dimenzije pridržavajući se pravila zaštite na radu, oblikovati distancer i napuniti ga molekularom, oprati i osušiti staklo, nanijeti primarno brtvilo, sastaviti stakla sa distancerom, napuniti plinom, prešati, nanijeti sekundarno brtvilo, izvršiti kontrolu i odložiti gotovo IZO staklo.
Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarska praksa
Skup ishoda učenja: Izrada proizvoda od stakla prema narudžbi
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Izraditi radni nalog uzimajući u obzir namjenu proizvoda i zahtjeve kupca.Provjeriti namjenu proizvoda, tehničke zahtjeve i zahtjeve kupca. Preispitati mogućnosti izrade i isplanirati proces izrade.Ispravno donijeti zaključke o namjeni proizvoda i zahtjevima kupca.Preispitati mogućnosti izrade.Odrediti tehničke smjernice.Samostalno planirati i izraditi radni nalog.
2.Savjetovati kupca o dizajnu i tehničkim zahtjevima.Skicirati proizvod, objasniti način sastavljanja i brtvljenja, dati tehničke smjernice i upute za uporabu, predložiti odgovarajuće staklo i dodatne materijale.Na jednostavan način opisati proizvod uz skicu i označavanje mjera.Objasniti načine sastavljanja i čvrstoću spojeva.Objasniti opasnosti kod uporabe staklenog proizvoda (akvarija) u slučaju lošeg održavanja.Predložiti dodatne elemente proizvoda prezentacijskim crtanjem koje predočava konačan proizvod.
3.Izračunati materijal koji je potreban i odrediti alate i ostala sredstva rada.Izračunati količinu stakla, brtvila i materijala za spajanje te odrediti alate, strojeve i uređaje za izradu proizvoda vodeći računa o ekonomskom aspektu. Odrediti vrstu stakla i spojeva uzimajući u obzir hidrostatski tlak i količinu tekućine.Točno izračunati materijal uz manje propuste u određivanju iskoristivosti.Uz manje napomene mentora precizno izračunati količinu i odrediti vrstu materijala.Precizno izračunati količinu i odrediti vrstu materijala. Uz pomoć mentora odrediti vrstu stakla i spojeva s obzirom na količinu tekućine.Samostalno odrediti vrstu stakla i spojeva uzimajući u obzir hidrostatički tlak u posudi i količinu tekućine.
4.Prema narudžbi izraditi proizvod od stakla.

Rukovati alatima i strojevima za rezanje i obradu rubova.

Sastaviti elemente i brtviti spojeve. Ugraditi dodatne elemente uzimajući u obzir zahtjeve tehničke dokumentacije. Primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite okoliša.

Uz pomoć mentora izraditi proizvod, rukovati alatima za rezanje i obradu rubova, sastaviti proizvod i brtviti spojeve.Izraditi proizvod tehnički uz manje estetske nepravilnosti pridržavajući se pravila zaštite na radu i zaštite okoliša.Izraditi tehnički i estetski dotjeran proizvod sigurnim rukovanjem strojevima i alatima za rezanje i obradu rubova.Samostalno izraditi tehnički i estetski dotjeran proizvod pridržavajući se svih pravila struke.
5.Naručitelju prezentirati izrađeni proizvod.Prikazati gotove proizvode, dati tehničke opise i upute za uporabu te razgovarati s naručiteljem.Naručitelju jednostavno prezentirati proizvod uz podršku mentora.Prezentirati proizvod uz prikaz njegovih tehničkih karakteristika.Primijeniti IKT u prezentaciji izrađenog proizvoda.Istražiti i prezentirati naručitelju mogućnosti za poboljšanje kvalitete proizvoda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Projekt: Izraditi akvarij sljedećih dimenzija: dužina = 500 mm, visina = 400 mm, dubina = 250 mm. Ustanoviti namjenu proizvoda i zahtjeve kupca, opisati proizvod uz jednostavnu skicu i označavanje mjera, izračunati potrebni materijal, rukovati alatima za rezanje i obradu rubova pridržavajući se pravila zaštite na radu i zaštite okoliša, sastaviti proizvod i brtviti akvarij te prezentirati proizvod.


Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarska praksa
Skup ishoda učenja: Uklanjanje i ugradnja stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Planiranje uklanjanja i ugradnje stakla.Analizirati situaciju na terenu poštujući tehničke zahtjeve, kriterije kvalitete, ekonomske i ekološke zahtjeve, kao i propise o zaštiti na radu i sprečavanju nezgoda. Analizirati vrstu stakla za zamjenu. Planirati postupke uklanjanja i ugradnje stakla.Analizirati situaciju na terenu poštujući tehničke zahtjeve.Analizirati situaciju na terenu poštujući tehničke zahtjeve, kriterije kvalitete te ekonomske i ekološke zahtjeve.Analizirati vrstu stakla za zamjenu.Samostalno planirati postupke uklanjanja i ugradnje stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno opisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Analizirati situaciju na terenu i evidentirati problem.

2.Izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju uz analizu fizikalnih zahtjeva zgrade.Izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju. Odrediti kriterije za kontrolu kvalitete sukladno sustavu ostakljivanja i fizikalnim zahtjevima zgrade. Analizirati sustav ostakljenja i fizikalne zahtjeve zgrade.Uz pomoć mentora izraditi tehničku dokumentaciju.Uz nadzor mentora odrediti kriterije za kontrolu kvalitete sukladno sustavu ostakljivanja.Odrediti kriterije za kontrolu kvalitete sukladno sustavu ostakljivanja i fizikalnim zahtjevima zgrade.Analizirati sustav ostakljenja i fizikalne zahtjeve zgrade.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Izraditi tehničku dokumentaciju sukladno situaciji na terenu.

3.Primijeniti alate i strojeve za obradu stakla i kontrolirati izvedbu.Obraditi staklo prema tehničkoj dokumentaciji te rukovati strojevima i alatima za obradu stakla. Kontrolirati kvalitetu izvedbe.Rukovati strojevima i alatima za obradu stakla.Rukovati strojevima i alatima za obradu stakla pridržavajući se tehničke dokumentacije.Upozoriti na nepravilnosti u obradi stakla.Kontrolirati kvalitetu izvedbe i otkloniti manje nedostatke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Rukovati strojevima i alatima za obradu stakla u zadanoj situaciji.

4.Ugraditi staklo prema pravilima struke.Ugraditi staklo, brtviti spojeve, stabilizirati konstrukciju, zbrinuti otpad, razgovarati s naručiteljem te opisati vrstu i karakteristike stakla.Opisati obilježja stakla naručitelju. Opisati spojeve, vrstu otpada i načine zbrinjavanja otpada.Uz nadzor mentora ugraditi staklo, brtviti spojeve, stabilizirati konstrukciju i zbrinuti otpad.Ugraditi staklo, brtviti spojeve, stabilizirati konstrukciju i zbrinuti otpad pridržavajući se pravila zaštite na radu.Samostalno ugraditi staklo prema svim pravilima struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Naručitelju opisati obilježja stakla, spojeve, vrstu otpada i načine njegova zbrinjavanja.Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarska praksa
Skup ishoda učenja: Ugradnja funkcionalnog stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati uporabu funkcionalnog stakla na terenu.Razlikovati izolacijska stakla (zvučna, toplinska) protupožarna stakla, solarna kontrolna stakla, stakla za digitalne medije te stakla za automobile i druga prijevozna sredstva. Analizirati tehničke smjernice pojedinih funkcionalnih stakala. Identificirati čimbenike koji utječu na određenu funkcionalnost (debljina u proizvodnji, obradi i doradi).Razlikovati vrstu funkcionalnog stakla na terenu.Opisati način proizvodnje pojedinog funkcionalnog stakla.Prema zahtjevima naručitelja istražiti mogućnosti nabave funkcionalnog stakla.Analizirati ponudu funkcionalnog stakla u skladu s narudžbom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Razlikovati vrste funkcionalnog stakla na terenu.

2.Izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju i plan ugradnje funkcionalnog stakla.

Razmotriti instalaciju funkcionalnog stakla prema vrsti te fizikalnim i sigurnosnim zahtjevima. Koristiti IKT za praćenje zakonskih odredbi. Izraditi plan ugradnje funkcionalnog stakla. Prosuditi korištenje funkcionalnog stakla u smislu strukture i učinaka.

Uočiti čimbenike utjecaja na okoliš i štednju energije. Analizirati posebne elemente za uštedu energije.

Opisati instalaciju funkcionalnog stakla prema vrsti te fizikalnim i sigurnosnim zahtjevima.

Koristiti IKT za praćenje zakonskih odredbi.

Izraditi plan ugradnje funkcionalnog stakla.


Prosuditi korištenje funkcionalnog stakla u smislu strukture i učinaka.

Analizirati posebne elemente za uštedu energije.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Opisati instalaciju funkcionalnog stakla na automobilu prema vrsti te fizikalnim i sigurnosnim zahtjevima.

3.Provesti narudžbu funkcionalnog stakla i kontrolirati kvaltetu.Naručiti funkcionalno staklo prema tehničkoj dokumentaciji. Komunicirati s dobavljačima. Kontrolirati kvalitetu, naručiti potrebna dodatna sredstva za ugradnju i izvršiti doradu.Naručiti funkcionalno staklo prema tehničkoj dokumentaciji.Komunicirati s dobavljačima.Naručiti potrebna dodatna sredstva za ugradnju.Kontrolirati kvalitetu i izvršiti potrebnu doradu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Naručiti funkcionalno staklo prema tehničkoj dokumentaciji.

4.Ugraditi funkcionalno staklo.Ugraditi staklo, brtviti spojeve, po potrebi stabilizirati konstrukciju, zbrinuti otpad, razgovarati s naručiteljem, opisati vrstu i karakteristike funkcionalnog stakla, analizirati norme sukladno vrsti funkcionalnog stakla.Ugraditi funkcionalno staklo i brtviti spojeve.Po potrebi stabilizirati konstrukciju te zbrinuti otpad poštujući zadane norme.Razgovarati s naručiteljem te opisati vrstu i karakteristike funkcionalnog stakla i zadane norme.Samostalno razgovarati s naručiteljem te opisati vrstu i karakteristike funkcionalnog stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapi učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Ugraditi funkcionalno staklo i brtviti spojeve poštujući zadane norme.Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarska praksa
Skup ishoda učenja: Ugradnja staklenih elemenata i ostakljivanje
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Demontirati ugrađene staklene elemente radi ugradnje novih.Ukloniti staro staklo pridržavajući se pravila zaštite na radu, odložiti staklo, očistiti mjesto ugradnje stakla, izmjeriti otvor za ostakljenje, skicirati novo staklo i unijeti mjere.Uz pomoć mentora ukloniti staro staklo pridržavajući se pravila zaštite na radu i izmjeriti otvor za ostakljenje.Uz pomoć mentora ukloniti staro staklo pridržavajući se pravila zaštite na radu, odložiti staklo, očistiti mjesto ugradnje stakla i izmjeriti otvor za ostakljenje.Uz nadzor mentora ukloniti staro staklo pridržavajući se pravila zaštite na radu, odložiti staklo, očistiti mjesto ugradnje stakla i izmjeriti otvor za ostakljenje.Samostalno demontirati ugrađene staklene elemente te izmjeriti i skicirati otvor za ostakljenje s unošenjem mjera novog stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Ukloniti staro staklo pridržavajući se pravila zaštite na radu i izmjeriti otvor za ostakljenje.

2.Ugraditi staklo u gotovu okvirnu konstrukciju prozora.Pročitati nacrt prozora i mjere koje su potrebne za izradu stakla za ostakljenje, skicirati mjeru stakla, izrezati i obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, doraditi spojeve i očistiti staklo.Uz nadzor mentora izrezati i obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, doraditi spojeve i očistiti staklo.Skicirati staklo, izrezati i obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, doraditi spojeve i očistiti staklo.Uz nadzor mentora pročitati nacrt prozora i mjere koje su potrebne za izradu stakla za ostakljenje, skicirati staklo, izrezati i obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, doraditi spojeve i očistiti staklo.Samostalno ugraditi staklo u gotovu okvirnu konstrukciju prozora.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Izrezati i obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, doraditi spojeve i očistiti staklo.

3.Ugraditi staklo u gotovu konstrukciju vrata.Pročitati nacrt vrata (sobnih, ulaznih) i mjere koje su potrebne za izradu stakla za ostakljenje, skicirati mjeru stakla, izrezati i obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, doraditi spojeve i očistiti staklo.Uz pomoć mentora pročitati nacrt, skicirati staklo, obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, doraditi spojeve i očistiti staklo.Uz nadzor mentora pročitati nacrt, skicirati staklo, obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, dorađuje spojeve i očistiti staklo.Pročitati nacrt te uz zanemarive nedostatke skicirati staklo, obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, dorađuje spojeve i očistiti staklo.Samostalno ugraditi staklo u gotovu konstrukciju vrata pridržavajući se svih pravila struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Pročitati nacrt, skicirati staklo, obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo u konstrukciju vrata, brtviti, doraditi spojeve i očistiti staklo.

4.Staklom obložiti čvrste ravne površine (podloge).Izmjeriti površinu za ostakljenje, iščitati mjere iz crteža, očistiti podlogu, odrediti način sastavljanja stakla s podlogom, skicirati mjere stakla, izrezati staklo, obraditi rubove, očistiti staklo, nanijeti sredstvo za sastavljanje, postaviti staklo na podlogu i učvrstiti staklo do otvrdnjivanja veziva.Uz pomoć mentora sudjelovati u postupku oblaganja čvrstih ravnih podloga staklom.Uz nadzor mentora sudjelovati u postupku oblaganja čvrstih ravnih podloga staklom.Samostalno uz zanemarive nedostatke obložiti staklom čvrste ravne podloge.Samostalno obložiti staklom čvrste ravne podloge pridržavajući se svih pravila struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Obložiti staklom ploču stola i kuhinjski zid.

5.Ugraditi staklo u profile u radionici.Izmjeriti otvor profila za ostakljenje, skicirati mjere stakla, izrezati i obraditi rubove stakla prema zadanim dimenzijama, postaviti staklo, brtviti, doraditi spojeve i očistiti staklo. Sastaviti i rastaviti skelu prema pravilima struke.Uz pomoć mentora sudjelovati u postupku ugradnje stakla u profile.Uz nadzor mentora sudjelovati u postupku ugradnje stakla u profile.Samostalno uz zanemarive nedostatke ugraditi staklo u profile u radionici.Samostalno ugraditi staklo u profile pridržavajući se svih pravila struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Ugraditi staklo u gotov metalni profil.

6.Uramiti sliku, goblen, tkaninu, ogledalo i fuziju stakla.Odrediti vrstu okvira i stakla za uramljivanje prema predmetu koji se uramljuje vodeći računa o ekonomskim, estetskim i tehničkim zahtjevima. Pripremiti (izrezati) dijelove okvira, spojiti ih u okvir, pripremiti podlogu, izrezati paspartu i pripremiti ostale pomoćne materijale te izvršiti uramljivanje.Uz pomoć mentora sudjelovati u postupku uramljivanja goblena, tkanine, ogledala i fuzije stakla.Uz nadzor mentora uramiti goblen, tkaninu, ogledalo i fuziju stakla.Samostalno uz zanemarive nedostatke uramiti goblen, tkaninu, ogledalo i fuziju stakla.Samostalno uramiti goblene, tkaninu, slike, ogledalo i fuziju stakla pridržavajući se svih pravila struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Uramiti sliku.Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarska praksa
Skup ishoda učenja: Izrada i popravak umjetničkih predmeta od stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Dizajnirati umjetnički proizvod od stakla.Izraditi crteže u skladu s projektom. Voditi računa o tehničkim zahtjevima. Razraditi elemente proizvoda prema boji, obliku i vrsti materijala.Prikazati jednostavan umjetnički proizvod od stakla prostoručnim crtanjem.Prikazati jednostavan umjetnički proizvod od stakla tehničkim crtanjem.Razraditi elemente proizvoda prema dimenzijama, boji, obliku i vrsti materijala.Dizajnirati umjetnički proizvod od stakla vodeći računa o tehničkim i estetskim zahtjevima.
2.Planirati materijal, alate i strojeve za izradu te postupke rada.Izračunati vrstu i količinu materijala koja je potrebna za izradu ili popravak umjetničkog stakla, odrediti tehnike obrade i prerade materijala uzimajući u obzir njegova fizikalna i kemijska svojstva, kao i ekonomske i ekološke aspekte. Odrediti potrebne alate i strojeve. Planirati postupke rada.Odrediti potrebne alate i strojeve.Izračunati vrstu i količinu materijala koja je potrebna za izradu ili popravak umjetničkog stakla.Planirati postupke rada.Samostalno odrediti tehnike obrade i prerade materijala uzimajući u obzir njegova fizikalna i kemijska svojstva, kao i ekonomske i ekološke aspekte.
3.Izraditi umjetnički predmet od stakla i kontrolirati kvalitetu proizvoda.Izraditi kriterije za kontrolu kvalitete proizvoda te pomoću alata i strojeva izraditi predmet pridržavajući se pritom pravila zaštite na radu i zaštite okoliša.Uz podršku mentora izraditi umjetnički predmet od stakla uz uporabu alata i strojeva pridržavajući se pravila zaštite na radu i zaštite okoliša.Samostalno izraditi predmet uz uporabu alata i strojeva pridržavajući se pravila zaštite na radu i zaštite okoliša.Izraditi kriterije za kontrolu kvalitete proizvoda.Kontrolirati kvalitetu proizvoda i usporediti ju sa zadanim kriterijima.
4.Dokumentirati postupak izrade umjetničkog predmeta od stakla.Dokumentirati postupak izrade umjetničkog predmeta od stakla, snimati faze izrade ili popravka, skicirati, zapisivati i sakupljati dokaze o radu te prezentirati i obrazložiti dokumentaciju.Skicirati, zapisati i prikupiti dokaze o radu.Fotografirati faze izrade ili popravka.Snimiti faze izrade ili popravka koristeći IKT.Prezentirati i tumačiti dokumentaciju i gotovi proizvod.

Preporuke za ostvarivanje skupa ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Projekt: Pomoću alata i strojeva izraditi umjetnički predmet od stakla (vazu od ravnog stakla) pridržavajući se pravila zaštite na radu. Prikazati jednostavan umjetnički proizvod od stakla prostoručnim crtanjem. Izraditi plan rada i odrediti potrebne alate i strojeve.

Skicirati, zapisati i prikupiti dokaze o radu.Modul: STAKLARSKA PRAKSA
Nastavni predmet: Staklarska praksa
Skup ishoda učenja: Ugradnja staklenih konstrukcija na objektu
1.Planirati postavljanje stakla i staklenih konstrukcija na objekte.Planirati postavljanje stakla, staklenih konstrukcija i elemenata staklene fasade uzimajući u obzir tehničke zahtjeve. Uočiti vrstu podkonstrukcije, surađivati s voditeljem radova, pratiti upute voditelja i u dogovoru s njim odrediti početnu točku montaže.Pratiti upute mentora prilikom planiranja postavljanja stakla na objekte. Zapisati plan postavljanja stakla na objekte.Sudjelovati u planiranju radova postavljanja stakla i staklenih konstrukcija na objekte.Razlikovati vrste podkonstrukcije i predložiti način ugradnje.Samostalno planirati postavljanje stakla i staklenih konstrukcija na objekte.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Napisati plan postavljanja stakla na objekt.

2.Pripremiti sredstva i materijale koji su potrebni za postavljanje stakla na objekte.Sastaviti i rastaviti skelu prema pravilima struke te pripremiti ljestve u skladu s propisima o zaštiti na radu na visini. Pregledati i pripremiti pričvršćivače, alate, opremu, strojeve i podizače. Osigurati siguran i kvalitetan rad. Surađivati s voditeljem radova i dokumentirati pripremne radove.Sastaviti i rastaviti skelu prema pravilima struke te pripremiti ljestve u skladu s propisima o zaštiti na radu na visini.Surađivati s voditeljem radova i dokumentirati pripremne radove.Pregledati i pripremiti pričvršćivače, alate, opremu, strojeve i podizače.Samostalno pripremiti sredstva i materijale za postavljanje stakla na objekte.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Sastaviti i rastaviti skelu prema pravilima struke te pripremiti ljestve u skladu s propisima o zaštiti na radu na visini.

3.Postaviti stakla i staklene konstrukcije na objekte.Odrediti početnu točku montaže u dogovoru s voditeljem, koristiti pričvršćivače, alate, opremu, strojeve, podizače i pridržavati se pravila o zaštiti na radu. Dokumentirati radove.Uz pomoć mentora sudjelovati u postavljanju stakla i staklene konstrukcije na objekte.Uz nadzor mentora sudjelovati u postavljanju stakla i staklene konstrukcije na objekte.Samostalno uz zanemarive nedostatke sudjelovati u postavljanju stakla i staklene konstrukcije na objekte.Samostalno postaviti staklo i staklenu konstrukciju na objekt pridržavajući se svih pravila struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Odrediti početnu točku montaže u dogovoru s voditeljem radova i sudjelovati u postavljanju staklene konstrukcije.

4.Provesti mjere kontrole i održavanja.Provjeriti kvalitetu ostakljenih dijelova, usporediti rezultat sa zahtjevima naručitelja i tehničkom dokumentacijom, razgovarati s naručiteljem, odrediti način suradnje i tehničke podrške nakon izvršenja posla te dokumentirati mjere kontrole i održavanja.Sudjelovati u provedbi mjera kontrole uz pomoć mentora.Sudjelovati u provedbi mjera uz nadzor mentora.Provjeriti kvalitetu ostakljenih dijelova i rezultat usporediti sa zahtjevima naručitelja i tehničkom dokumentacijom. Dokumentirati mjere kontrole i održavanja.Razgovarati s naručiteljem, odrediti načine suradnje i tehničke podrške nakon izvršenja posla te dokumentirati mjere kontrole i održavanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina i primjenom usvojenih znanja u staklarskom praktikumu, simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, i/ili u staklarskoj tvrtki. Polaznici obavezno upisuju sve aktivnosti u mapu učenja temeljenog na radu.

Primjer vrednovanja: Provjeriti kvalitetu ostakljenih dijelova.


2.3. Izborni moduli

Izborni moduli obuhvaćaju ishode učenja koji dodatno osiguravaju stjecanje strukovnih kompetencija kroz primjenu novih tehnologija te odgovoraju na zahtjeve lokalnog svijeta rada.

Opseg i sadržaj izbornog dijela određeni su strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije i kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje.

Izborom izbornog modula polaznik će tijekom 5. ciklusa identificirati svoje sklonosti prema određenom području strukovnih kompetencija.

U 5. ciklusu izborni moduli provode se u okviru 140 sati nastave godišnje ili 13% ukupnog broja sati strukovnog dijela kurikuluma u drugom razredu i 128 sati nastave godišnje ili 14% ukupnog broja sati strukovnog dijela kurikuluma u trećem razredu.

Detaljan prikaz slijedi u Tablici 3.

IZBORNI MODULINASTAVNI PREDMETISKUP ISHODA UČENJA
UPRAVLJANJE CNC STROJEVIMA ZA OBRADU STAKLAOsnove programiranja CNC strojevaOsnove programiranja CNC strojeva za obradu stakla
Upravljanje CNC strojevimaObrada stakla na CNC strojevima
UPRAVLJANJE IS STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU STAKLAOsnove programiranja IS strojevaOsnove programiranja IS strojeva za proizvodnju staklenih spremnika
Upravljanje IS strojevimaProizvodnja staklenih spremnika na IS strojevima
DIZAJN U STAKLARSTVUPovijest staklarstvaPovijest staklarstva
Likovno izražavanjeLikovno izražavanje
Dizajn u staklarstvuDizajn u staklarstvu


Tablica 5: Izborni modul u 5. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Upravljanje CNC strojevima za obradu stakla polazniku omogućuje stjecanje vještina u području obrade stakla primjenom novih CNC tehnologija i uz primjenu znanja i vještina stečenih kroz strukovne module. Cilj modula Upravljanje CNC strojevima za obradu stakla jest primjena osnovnih znanja te stjecanje novih znanja i vještina uz odgovarajuću razinu samostalnosti i odgovornosti iz područja programiranja CNC strojeva i rukovanja CNC strojevima. Modul se izvodi u okviru nastavnih predmeta Osnove programiranja CNC strojeva i Upravljanje CNC strojevima, a provodi se u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu i u staklarskoj tvrtci.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Osnove programiranja CNC strojeva jest primjena pravila, postupaka i procedura obrade stakla pri čemu se zadaju naredbe u aplikacijskom programu CNC stroja za obradu stakla, izrađuju programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima te parametrima alata, simulira obrada i priprema i izrađuje probni uzorak.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Upravljanje CNC strojevima jest primjena pravila, postupaka i odabranih parametara (geometrijskih, tehnološki, alatnih) za obradu stakla na CNC stroju, uz primjenu pravila zaštite na radu, zaštite okoliša te uz primjenu pravila poslovne komunikacije i informacijsko komunikacijskih alata.

Modul Upravljanje IS strojevima za proizvodnju stakla polazniku omogućuje stjecanje vještina u području proizvodnje staklenih spremnika (boca i sl.) primjenom novih tehnologija i uz primjenu znanja i vještina stečenih kroz strukovne module. Cilj modula Upravljanje IS strojevima za proizvodnju stakla jest primjena osnovnih znanja te stjecanje novih znanja i vještina uz odgovarajuću razinu samostalnosti i odgovornosti iz područja programiranja IS strojeva i upravljanja IS strojevima. Modul se izvodi u okviru nastavnih predmeta Osnove programiranja IS strojeva i Upravljanje IS strojevima, a provodi se u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu i u staklarskoj tvrtci.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Osnove programiranja IS strojeva jest primjena pravila, postupaka i procedura izrade staklenih spremnika te određivanje i kontroliranje radnih parametara na upravljačkoj konzoli.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Upravljanje IS strojevima jest primjena pravila, postupaka i odabranih radnih parametara, uz primjenu pravila zaštite na radu, zaštite okoliša te uz primjenu pravila poslovne komunikacije.

Modul Dizajn u staklarstvu je izborni modul koji polazniku omogućuje stjecanje znanja i vještina u području dizajniranja proizvoda od stakla uz primjenu teorijskih znanja stečenih kroz strukovne module. Cilj modula Dizajn u staklarstvu jest primjena osnovnih znanja i stjecanje vještina uz odgovarajuću razinu samostalnosti i odgovornosti iz područja dizajniranja proizvoda od stakla. Modul se izvodi u okviru nastavnih predmeta Povijest staklarstva, Likovno izražavanje i Dizajn u staklarstvu, a provodi se u staklarskom praktikumu.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Povijest staklarstva jest poznavanje umjetničkog izričaja u staklarstvu u svrhu izbora stila i metoda rada koje će polaznici primjenjivati u umjetničkom oblikovanju vlastitih staklarskih proizvoda.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Likovno izražavanje je poznavanje tehnika likovnog izražavanja, mogućnosti prikazivanja razvoja ideja i idejnih rješenja staklarskih umjetničkih proizvoda. U okviru navedenog nastavnog predmeta polaznik će samostalno prikazati idejna rješenja dizajnerskim crtežima.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Dizajn u staklarstvu jest primjena pravila, postupaka i odabranih stilova, metoda i tehnika oblikovanja i ukrašavanja stakla. U okviru navedenog nastavnog predmeta polaznik će samostalno, prema vlastitom izboru i sklonostima, dizajnirati i izraditi staklene predmete tehnikom fuzije, oslikati gotove staklene predmete mijenjajući njihovu namjenu, izrađivati mozaik i razne ukrasne predmete od stakla.

B. RAZRADA MODULA

Modul: UPRAVLJANJE CNC STROJEVIMA ZA OBRADU STAKLA
Nastavni predmet: Osnove programiranja CNC strojeva
Skup ishoda učenja: Osnove programiranja CNC strojeva za obradu stakla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Zadati naredbe u grafičkom i tekstualnom editoru.U tekstualnom editoru učitati određenu programsku tablicu s geometrijskim i tehnološkim parametrima te promijeniti vrstu i dubinu spuštanja alata na računalu u programskim paketima CNC stroja.U tekstualnom editoru učitati određenu programsku tablicu s geometrijskim i tehnološkim parametrima uz pomoć mentora.Uz nadzor mentora promijeniti vrstu i dubinu spuštanja alata na računalu u programskim paketima CNC stroja.Promijeniti vrstu i dubinu spuštanja alata na računalu u programskim paketima CNC stroja.Samostalno zadati potrebne naredbe u tekstualnom i grafičkom editoru.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Promijeniti vrstu i dubinu spuštanja alata na računalu u programskim paketima CNC stroja.

2.Izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrim.Kreirati programsku tablicu za izradu rupe i skošenja rubova prema zadanim parametrima u programskim paketima CNC stroja.Opisati potrebne radnje pri izradi programskih tablica.Uz pomoć mentora kreirati programsku tablicu za izradu rupe i skošenja.Uz nadzor mentora kreirati programsku tablicu za izradu rupe i skošenja.Samostalno kreirati programsku tablicu za izradu rupe i skošenja rubova prema zadanim parametrima u programskim paketima CNC stroja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu obradom novih sadržaja te povezivanjem i primjenom usvojenih sadržaja u informatičkoj učionici i kod poslodavca.

Primjer vrednovanja: Uz nadzor mentora kreirati programsku tablicu za izradu rupe i skošenja.

3.Unijeti parametre alata u računalni program.Postaviti određeno glodalo u prihvatnik alata te u računalni program unijeti parametre tog alata.Opisati radnje koje su potrebne za unošenje parametara obrade u računalni program.Uz nadzor mentora postaviti određeno glodalo u prihvatnik alata.Uz nadzor mentora postaviti određeno glodalo u prihvatnik alata i unijeti parametre u računalni program.Samostalno postaviti određeno glodalo u prihvatnik alata i unijeti parametre u računalni program CNC stroja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Postaviti određeni alat u prihvatnik alata i u računalni program unijeti parametre tog alata.

4.Napraviti simulaciju obrade.Izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima za izradu reljefa te pokrenuti naredbu za simulaciju obrade na računalu u programskim paketima CNC stroja.Uz pomoć mentora izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima.Uz nadzor mentora izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima za izradu reljefa.Samostalno izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima za izradu reljefa.Samostalno pokrenuti naredbu za simulaciju izrade reljefa na računalu u programskim paketima CNC stroja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima za bušenje stakla te pokrenuti naredbu za simulaciju bušenja na računalu u programskim paketima CNC stroja.

5.Izraditi probni uzorak.Postaviti staklo u CNC stroj i pokrenuti program za bušenje rupa i brušenje rubova. Učitati zadani dokument na CNC stroju, pomoću stroja obraditi staklo i na obrađenom staklu pomoću pomične mjerke provjeriti točnost unesenih parametara glodala.Uz nadzor mentora postaviti staklo u CNC stroj i pokrenuti program za bušenje rupa i brušenje rubova.Učitati zadani dokument na CNC stroju te pomoću stroja obraditi staklo.Na obrađenom staklu pomoću pomične mjerke provjeriti točnost unesenih parametara glodala.Samostalno izraditi probni uzorak i provjeriti točnost obrade.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Učitati zadane parametre te pomoću CNC stroja obraditi staklo.
Modul: UPRAVLJANJE CNC STROJEVIMA ZA OBRADU STAKLA
Nastavni predmet: Upravljanje CNC strojevima
Skup ishoda učenja: Obrada stakla na CNC strojevima
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Unijeti parametre obrade stakla na CNC stroju.Izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima za određenu operaciju na računalu u programskim paketima CNC obradnog centra.Uz pomoć mentora izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima za određenu operaciju na računalu u programskim paketima CNC stroja.Uz nadzor mentora izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima za određenu operaciju na računalu u programskim paketima CNC stroja uz manje greške.Uz nadzor mentora izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima za određenu operaciju na računalu u programskim paketima CNC stroja.Samostalno izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima za određenu operaciju na računalu u programskim paketima CNC stroja.
2.Pripremiti radne alate za obradu stakla.Izraditi sve predradnje koje su povezane s pripremom određenog CNC stroja za rad. Aktivirati i deaktivirati uređaje za hitno zaustavljanje CNC stroja.Uz pomoć mentora pripremiti određeni CNC stroj za rad te aktivirati i deaktivirati uređaje za hitno zaustavljanje CNC stroja.Uz nadzor mentora pripremiti određeni CNC stroj za rad te aktivirati i deaktivirati uređaje za hitno zaustavljanje CNC stroja.Samostalno uz zanemarive propuste pripremiti određeni CNC stroj za rad te aktivirati i deaktivirati uređaje za hitno zaustavljanje CNC stroja.Samostalno pripremiti alate za obradu stakla prema tehničkoj dokumentaciji i pridržavajući se svih pravila struke.
3.Pozicionirati staklo na radni stol stakla.Pozicionirati staklo na radni stol stakla. Obraditi zadani materijal na određenom CNC stroju na ispravan način uz poštivanje sigurnosnih normi te kontrolirati točnost obrade.Uz pomoć mentora sudjelovati u pozicioniranju stakla na radni stol stakla.Uz nadzor mentora pozicionirati staklo na radni stol stakla.Samostalno uz zanemarive propuste pozicionirati staklo na radni stol stakla.Samostalno pozicionirati i obraditi staklo te kontrolirati točnost obrade.
4.Nakon završenog rada ili u slučaju opasnosti isključiti stroj te odložiti obrađeni element.Pratiti rad stroja i kretanje alata, isključiti stroj, odvojiti obrađeni element, ukloniti ga s radne površine i odložiti na predviđeno mjesto.Uz pomoć mentora pratiti rad stroja, isključiti stroj te odvojiti obrađeni element i odložiti ga.Uz nadzor mentora pratiti rad stroja, isključiti stroj te odvojiti obrađeni element i odložiti ga.Samostalno uz zanemarive propuste pratiti rad stroja, isključiti stroj te odvojiti obrađeni element i odložiti ga.Samostalno pratiti rad stroja, kontrolirati točnost obrade, isključiti stroj i odložiti obrađeni element.
5.Promijeniti vodu i očistiti spremnik za hlađenje.Pregledati CNC stroj nakon obrade, uočiti nedostatke, obavijestiti mentora, očistiti spremnik za hlađenje i izmijeniti vodu.Pregledati CNC stroj nakon obrade i uočiti nedostatke.Obavijestiti mentora o potrebnim aktivnostima nakon obrade stakla na CNC stroju.Uz nadzor mentora očistiti spremnik za hlađenje i promijeniti vodu.Samostalno očistiti spremnik za hlađenje i promijeniti vodu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Projekt: Upravljanje CNC strojem za obradu stakla. Praćenje koraka pri upravljanju tijekom obrade zadanog staklenog elementa, dokumentiranje, završni pregled stroja, zapisivanje nedostataka i čišćenje staklenog spremnika. Izraditi programsku tablicu s geometrijskim i tehnološkim parametrima, pripremiti alate obrade, pozicionirati staklo, pokrenuti CNC stroj, poštivati sigurnosne norme, pratiti rad stroja, isključiti stroj, odložiti obrađeno staklo, provjeriti stroj i očistiti spremnik.Modul: UPRAVLJANJE IS STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU STAKLA
Nastavni predmet: Osnove programiranja IS strojeva
Skup ishoda učenja: Osnove programiranja IS strojeva za proizvodnju staklenih spremnika
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Opisati funkciju upravljačke konzole.Opisati upravljačku konzolu, objasniti funkcionalnost naredbi, analizirati parametre programa rada i objasniti podešavanje parametara.Opisati upravljačku konzolu.Objasniti osnovne funkcije eksternog dohvata i spremanja podataka.Objasniti postupak pregleda i analize postojećih podataka.Objasniti postupak promjene radnih parametra.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati upravljačku konzolu.

2.Analizirati radne parametre za podešavanje na upravljačkoj konzoli.Opisati radne parametre IS stroja, njihovu funkcionalnost i utjecaj na proizvode.Navesti radne parametre IS stroja za programiranje.Opisati utjecaj radnih parametara na mehanizme rada IS stroja.Opisati utjecaj pojedinih radnih parametara na kvalitetu proizvoda.Analizirati postavljene radne parametre i opisati njihov utjecaj na rad mehanizama.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati radne parametre IS stroja, njihovu funkcionalnost i utjecaj na proizvode.

3.Analizirati postupke za nadzor kvalitete proizvoda.Opisati sistem za nadzor kvalitete staklenih spremnika i opisati pojavu grešaka na staklenim proizvodima.Opisati funkcionalnost sistema za nadzor kontrole kvalitete staklenih spremnika.Opisati izvore podataka i objasniti njihovo značenje.Opisati podatke iz izvještaja i njihovo značenje.Analizirati podatke iz izvještaja i predložiti korektivne mjere.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati sustav upravljanja kvalitete staklenih spremnika, opisati pojavnosti grešaka na staklenim proizvodima.

4.Opisati termičke postupke pri taljenju i naknadnoj obradi stakla.Opisati osnovne principe taljenja stakla, pripreme stakla za obradu, formiranje staklenih kapi i sistem postupnog hlađenja spremnika na sobnu temperaturu.Opisati proces taljenja stakla u staklarskoj peći s naglaskom na osnovne regulacijske krugove.Opisati namjenu feedera (kanala za dovod stakla) te njegovu strukturu i parametre.Opisati regulaciju temperature po zonama hladionika.Opisati mehanizme radne zdjele i način regulacije veličine staklenih kapi.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati osnovna načela taljenja stakla, pripreme stakla za obradu, formiranje staklenih kapi i sustav postupnog hlađenja spremnika na sobnu temperaturu.

5.Opisati postupke kontrole kvalitete proizvoda na IS stroju.Opisati greške proizvoda, načine kontrole, uzroke grešaka i korektivne mjere.Opisati pojavne greške na staklenim spremnicima.Objasniti metode kontrole kvalitete na IS stroju.Objasniti uzroke grešaka na IS stroju.Opisati korektivne mjere u slučaju detekcije pojedinih grešaka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati greške proizvoda, načine kontrole, uzroke grešaka i korektivne mjere.Modul: UPRAVLJANJE IS STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU STAKLA
Nastavni predmet: Upravljanje IS strojevima
Skup ishoda učenja: Proizvodnja staklenih spremnika na IS strojevima
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Koristiti propisana zaštitna sredstva i sigurnosne mjere pri posluživanju IS strojeva.Ispravno i na siguran način koristiti propisana zaštitna sredstva za rad pri posluživanju IS stroja.Opisati propisana zaštitna sredstva za siguran rad na IS stroju.Ispravno i na siguran način koristiti propisana zaštitna sredstva za rad.Opisati proceduru podmazivanja kalupa i predkalupa na siguran način.Opisati proceduru puštanja u pogon pjedinih elemenata IS stroja na siguran način.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Ispravno i na siguran način koristiti propisana zaštitna sredstva za rad na IS stroju.

2.Objasniti dijelove IS strojeva.Opisati mehanizme i dijelove IS stroja. Opisati sigurnosne mjere za rad na IS stroju. Objasniti funkcionalnost pojedinih dijelova.Opisati mehanizme IS stroja i primjenu neophodnih mjera sigurnosti.Opisati funkcionalnost pojedinih mehanizama stroja.Opisati dijelove sekcije IS stroja.Objasniti postupak formiranja staklenog proizvoda na IS strojevima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Objasniti postupak formiranja staklenog proizvoda na IS strojevima.

3.Analizirati parametre IS strojeva.Opisati upravljačku konzolu, objasniti funkcionalnost naredbi, analizirati parametre, objasniti podešavanje parametara i utjecaj pojedinih parametara na proizvod.Opisati upravljačku konzolu i njezine osnovne funkcije.Opisati postupak podešavanja parametara za upravljanje IS strojem.Opisati vrste parametara koji se podešavaju te njihovu ulogu i utjecaj na proizvod.Objasniti postupak promjene parametara IS stroja i predložiti promjenu parametra ovisno o zadanoj korekciji.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati upravljačku konzolu i njezine osnovne funkcije.

4.Opisati mehanizme IS stroja.Opisati elemente i funkcionalnost sekcije IS stroja.Opisati glavne dijelove IS stroja.Opisati funkcionalnost upravljačke ploče na sekciji IS stroja.Opisati funkcionalnost dijelova sekcije IS stroja.Opisati na koji se način manifestira neispravnost pojedinih dijelova sekcije IS stroja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati glavne dijelove IS stroja.

5.Zamijeniti mehanizme IS stroja na siguran način.Opisati radnje koje su neophodne za izvođenje zamjene kalupa i predkalupa na sekciji IS stroja na siguran način.Opisati razloge zamjene kalupa ili predkalupa.Opisati postupak izvođenja zamjene kalupa/ predkalupa na siguran način.Izvršiti zamjenu kalupa/predkalupa na siguran načinPokrenuti rad sekcije na siguran način.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati razloge zamjene kalupa ili predkalupa.

6.Podmazati kalup i predkalup IS stroja.Opisati način sigurnog korištenja pribora za podmazivanje kalupa i predkalupa, funkcionalnost podmazivanja, pogreške koje se javljaju zbog neispravnog podmazivanja te demonstrirati postupak podmazivanja.Opisati sredstva i pribor za podmazivanje kalupa i predkalupa.Opisati rizike koji se pojavljuju prilikom postupka podmazivanja.Opisati postupak podmazivanja kalupa i predkalupa te objasniti vrste pogrešaka koje se mogu pojaviti na proizvodima u slučaju neispravnog podmazivanja.Na siguran način izvršiti podmazivanje kalupa i predkalupa.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u specijaliziranoj informatičkoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Na siguran način izvršiti podmazivanje kalupa i predkalupa.

7.Kontrolirati uzorke gotovih staklenih proizvoda.Opisati greške na proizvodima, načine kontrole, njihove uzroke i korektivne mjere te načine odlaganja proizvedenih i kontroliranih spremnika. Izvršiti kontrolu uzoraka.Opisati greške na proizvodima.Objasniti metode kontrole kvalitete na IS stroju.Objasniti uzroke grešaka i korektivne mjere u slučaju detekcije pojedinih grešaka.Kontrolirati uzorke staklenih spremnika.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu povezivanjem i primjenom usvojenih teorijskih sadržaja na terenskoj nastavi u staklarskoj tvrtki.

Primjer vrednovanja: Kontrolirati uzorke staklenih spremnika.Modul: DIZAJN U STAKLARSTVU
Nastavni predmet: Povijest staklarstva
Skup ishoda učenja: Povijest staklarstva
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Istražiti povijesni razvoj staklarstva.Opisati povijesni razvoj staklarstva. Detaljno opisati povijesni razvoj staklarstva i navesti primjere. Samostalno istražiti i prezentirati povijesni razvoj staklarstva.Sažeto opisati povijesni razvoj staklarstva.Opisati povijesni razvoj staklarstva.Detaljno opisati povijesni razvoj staklarstva i navesti primjere.Samostalno istražiti i prezentirati povijesni razvoj staklarstva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima. Polaznicima prezentirati kronologiju važnih tehnoloških otkrića i njihov utjecaja na staklarstvo.

Primjer vrednovanja: Opisati povijesni razvoj staklarstva.

2.Analizirati stilove izrade staklenih proizvoda kroz povijest.Prepoznati stilove izrade staklenih proizvoda kroz povijest. Usporediti isti proizvod u različitim povijesnim razdobljima i opisati tehniku izrade sa svim stilskim osobinama. Samostalno izabrati staklarski proizvod i prezentirati različite stilove izrade staklarskih proizvoda.Prepoznati stilove izrade staklenih proizvoda kroz povijest.Usporediti isti proizvod u različitim povijesnim razdobljima.Opisati tehniku izrade staklarskog proizvoda sa svim stilskim osobinama.Samostalno izabrati staklarski proizvod i prezentirati različite stilove izrade staklarskih proizvoda kroz povijest.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima. Prezenirati staklarske proizvode različitih stilova oblikovanja i obrade po povijesnim razdobljima. Prezentirati stilove koji su označili pojedine umjetničke pravce u staklarstvu.

Primjer vrednovanja: Usporediti stilove u staklarstvu.

3.Analizirati primjere povijesnih staklenih proizvoda.Navesti primjere povijesnih staklarskih proizvoda. Opisati i usporediti različite povijesne staklarske proizvode. Prikazati i objasniti stilske osobine i tehniku izrade staklarskih proizvoda.Navesti primjere povijesnih staklarskih proizvoda.Opisati različite povijesne staklarske proizvode.Opisati i usporediti različite povijesne staklarske proizvode.Prikazati i objasniti stilske osobine i tehniku izrade povijesnih staklarskih proizvoda.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima. Pokazati primjere povijesnih staklarskih proizvoda i navesti sličnosti i različitosti istih proizvoda u različitim kulturama.

Primjer vrednovanja: Usporediti primjere staklarskih proizvoda kroz povijest.

4.Istražiti ulogu staklenih proizvoda u društvu kroz povijest.Navesti ulogu staklarskih proizvoda u društvu kroz povijest. Obrazložiti estetsku i funkcionalnu ulogu staklarskih proizvoda. Usporediti načine proizvodnje i i primjenu staklarskih proizvoda. Istraživati i prezentirati ulogu staklarskih proizvoda kroz povijest.Navesti ulogu staklarskih proizvoda u društvu kroz povijest.Obrazložiti estetsku i funkcionalnu ulogu staklarskih proizvoda u društvu kroz povijest.Usporediti načine proizvodnje i primjenu istih staklarskih proizvoda u društvu kroz povijest.Samostalno istražiti i prezentirati ulogu staklarskih proizvoda kroz povijest.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima. Na konkretnim primjerima pokazati ulogu staklarskih priozvoda i navesti polaznike na samostalno zaključivanje o ulozi staklarskih poizvoda.

Primjer vrednovanja: Usporediti načine proizvodnje i primjenu istih staklarskih proizvoda u društvu kroz povijest.

5.Prezentirati razvoj staklarstva u Hrvatskoj.Opisati razvoj staklarstva u Hrvatskoj. Opisati primjenu stakla u arhitekturi i navesti primjere objekata. Prezentirati proizvodnju i reciklažu stakla u Hrvatskoj.Opisati razvoj staklarstva u Hrvatskoj.Opisati primjenu stakla u arhitekturi.Opisati primjenu stakla u arhitekturi i navesti primjere objekata.Prezentirati proizvodnju i reciklažu stakla u Hrvatskoj.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima. Sažeto prezentirati razvoj staklarstva u Hrvatskoj i pokazati konkretne primjere. Posjet muzeju i tvornicama za proizvodnju, oblikovanje i preradu stakla.

Primjer vrednovanja: Prezentirati proizvodnju i reciklažu stakla u Hrvatskoj.
Modul: DIZAJN U STAKLARSTVU
Nastavni predmet: Likovno izražavanje
Skup ishoda učenja: Likovno izražavanje
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Istražiti razvoj likovne umjetnosti kroz povijest.Navesti najpoznatija likovna djela kroz povijest. Opisati razvoj likovne kulture kroz povijest. Opisati modernu likovnu umjetnost. Prezentirati rad jednog likovnog umjetnika.Navesti najpoznatija likovna djela kroz povijest.Opisati razvoj likovne umjetnosti kroz povijest.Opisati modernu likovnu umjetnost.Prezentirati rad poznatog likovnog umjetnika.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima.

Primjer vrednovanja: Navesti najpoznatija likovna djela kroz povijest.

2.Analizirati likovne stilove i elemente koji se koriste u staklarstvu.Navesti likovne elemente. Opisati likovne elemente. Objasniti svrhu primjene određenih likovnih elemenata. Analizirati jedno likovno djelo po vlastitom izboru. Odabrati likovni stil koji se može primijeniti u staklarstvu.Navesti likovne elemente.Opisati likovne elemente.Objasniti svrhu primjene određenih likovnih elemenata.Analizirati jedno likovno dijelo po vlastitom izboru.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima.

Primjer vrednovanja: Objasniti svrhu primjene određenih likovnih elemenata.

3.Prostoručno nacrtati geometrijska tijela u prostoru.Nacrtati kocku u prostoru. Nacrtati valjak u prostoru. Nacrtati piramidu u prostoru. Nacrtati kompoziciju geometrijskih tijela u prostoru.Nacrtati kocku u prostoru grafitnom olovkom 2B prema modelu.Nacrtati valjak u prostoru.Nacrtati piramidu u prostoru.Nacrtati kompoziciju geometrijskih tijela u prostoru dizajnerskim crtežom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima. Polaznicima na nastavu donijeti modele geometrijskih tijela.

Primjer vrednovanja: Nacrtati kompoziciju geometrijskih tijela u prostoru dizajnerskim crtežom.

4.Nacrtati kompoziciju staklenih boca u prostoru.Nacrtati jednu staklenu bocu. Nacrtati kompoziciju uspravno postavljenih staklenih boca. Nacrtati kompoziciju različito postavljenih boca u prostoru.Nacrtati staklenu bocu.Nacrtati kompoziciju uspravno postavljenih staklenih boca u prostoru.Nacrtati kompoziciju različito postavljenih boca u prostoru.Osjenčati kompoziciju različito postavljenih boca u prostoru. Izraditi dizanerski crtež.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima. Donijeti na nastavu staklene boce različitih oblika i veličina.

Primjer vrednovanja: Nacrtati kompoziciju različito postavljenih boca u prostoru.

5.Oslikati ravnu staklenu površinu.Prenijeti jednostavan crtež s predloška na staklo. Oslikati staklo bojama za staklo. Oslikati bocu ili čašu bojama za staklo. Prezentirati uradak i obrazložiti njegovu uporabnu vrijednost.Prenijeti jednostavan crtež s predloška na staklenku.Bojama za staklo na staklenci oslikati jednostavan crtež.Bojama za staklo oslikati bocu ili čašu.Prezentirati uradak i obrazložiti njegovu uporabnu vrijednost.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Polaznici trebaju od kuće donijeti otpadne boce, čaše i staklenke.

Primjer vrednovanja: Oslikati staklenku crtežom s predloška.

6.Prenamijeniti stakleni proizvod.Pripremiti površinu za oslikavanje. Prenijeti likovni predložak na bocu. Pripremiti konture i boje koje su potrebne za oslikavanje stakla. Oslikati bocu prema predlošku. Samostalno izabrati motiv oslikavanja i oslikati stakleni spremnik (bocu, teglu, čašu i sl.).Uz pomoć mentora pripremiti površinu i materijal za oslikavanje te prenijeti likovni predložak na bocu.Samostalno pripremiti konture i boje koje su potrebne za oslikavanje stakla te prenijeti likovni predložak na bocu.Analizirati odabir podloge za oslikavanje, materijala i stilova oslikavanja.Predložiti odabir i argumentirati prijedlog oslikavanja i novu namjenu predmeta.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Pripremiti površinu i materijal za oslikavanje te prenijeti likovni predložak na bocu.

7.Izraditi mozaik od staklenih elemenata.Nacrtati skicu za izradu mozaika od stakla. Izrezati i obrusiti staklo različitih boja i dimenzija. Izraditi mozaik od jednakih komada stakla. Izraditi mozaik od različitih komada stakla.

Nacrtati skicu za izradu mozaika od stakla i odabrati elemente koji su potrebni za izradu mozaika.

Izraditi mozaik uz nadzor mentora.

Obraditi staklo različitih boja i dimenzija za izradu mozaika.Samostalno izraditi mozaik od jednakih komada stakla.Samostalno izraditi mozaik od različitih komada stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Nacrtati skicu za izradu jednostavnog mozaika od ponuđenih staklenih elemenata te izraditi mozaik.Modul: DIZAJN U STAKLARSTVU
Nastavni predmet: Dizajn u staklarstvu
Skup ishoda učenja: Dizajn u staklarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Istražiti dizajn i povijest dizajna u staklarstvu.Opisati što je dizajn. Objasniti razvoj dizajna kroz povijest. Analizirati dizajn u svakodnevnom životu. Prezentirati korištenje grafičkog dizajna u staklarstvu.Opisati pojam dizajna.Objasniti razvoj dizajna kroz povijest.Analizirati grafički dizajn u svakodnevnom životu.Prezentirati upotrebu grafičkog dizajna u staklarstvu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima.

Primjer vrednovanja: Navesti definiciju dizajna.

2.Objasniti pojam dizajna i likovne umjetnosti u staklarstvu.Navesti najpoznatije dizajnirane predmete. Opisati čime se bavi dizajn. Objasniti primjenu dizajna u staklarstvu.Navesti najpoznatije dizajnirane predmete.Opisati čime se bavi dizajn.Objasniti primjenu dizajna u staklarstvu.Prezentirati jedan dizajnirani stakleni predmet.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Obvezan posjet polaznika muzejima.

Primjer vrednovanja: Opisati pojam industrijskog dizajna.

3.Analizirati postupak dizajniranja staklenog predmeta.Navesti osnovna pravila dizajniranja predmeta. Opisati obradu kojom se dizajniraju predmeti u staklarstvu. Objasniti tijek nastajanja dizajniranog staklenog predmeta.Navesti osnovna pravila dizajniranja predmeta.Opisati obradu kojom se dizajniraju predmeti u staklarstvu.Objasniti tijek nastajanja dizajniranog staklenog predmeta.Prezentirati način dizajniranja predmeta u staklarstvu po vlastitom izboru.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Opisati dizajniranje staklenog predmeta.

4.Prikazati stakleni predmet dizajnerskim crtežom.Nacrtati skice za dizajn staklenog magneta. Nacrtati skice za dizajn staklenog predmeta široke potrošnje. Izraditi jednostavne staklene proizvode (magnete).

Nacrtati skice za dizajn staklenog magneta.

Izraditi jednostavne staklene proizvode (magnete).

Nacrtati skice za dizajn staklenog predmeta široke potrošnje.Analizirati odabir skice za izradu staklenog predmeta.Prikazati stakleni predmet dizajnerskim crtežom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima.

Primjer vrednovanja: Nacrtati pet skica za magnet s motivom mjesta stanovanja polaznika i izraditi jedan magnet.

5.Dizajnirati i izraditi stakleni predmet tehnikom fuzije.U mjerilu nacrtati i kotirati stakleni pladanj od ravnog rezanog stakla. U mjerilu nacrtati i kotirati stakleni pladanj od pjeskarenog stakla. U mjerilu nacrtati i kotirati stakleni pladanj izrađen fuzijom stakla.U mjerilu nacrtati i kotirati stakleni pladanj od ravnog rezanog stakla.U mjerilu nacrtati i kotirati stakleni pladanj od pjeskarenog stakla.U mjerilu nacrtati i kotirati stakleni pladanj izrađen fuzijom stakla.

Dizajnirati stakleni pladanj.

Izračunati i odabrati materijal koji je potreban za izradu dizajniranog staklenog pladnja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Staklarski praktikum treba imati peć za fuziju stakla.

Primjer vrednovanja: U mjerilu M1:5 nacrtati stakleni pladanj od zelenog lakobela s motivom Adventa.

6.Prezentirati izradu staklenog predmeta koji je izrađen fuzijom stakla.Fuzijom stakla izraditi stakleni tanjur. Fuzijom stakla izraditi staklenu zdijelu. Fuzijom stakla izraditi stakleni sat.Fuzijom stakla izraditi stakleni tanjur.Fuzijom stakla izraditi staklenu zdjelu.Fuzijom stakla izraditi stakleni sat.Prezentirati tijek dizajniranja i izrade predmeta fuzijom stakla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, staklarskom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija, uz korištenje IKT-a, te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim staklarskim poslovnim subjektima. Staklarski praktikum treba imati peć za fuziju stakla.

Primjer vrednovanja: Fuzijom stakla izraditi stakleni tanjur.


4. ZAVRŠNI RAD

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije staklar prema dualnom modelu obrazovanja provode se u skladu s Nacionalnim kurikulumom za strukovno obrazovanje (»Narodne novine«, broj 62/2018) koji predviđa da obrazovni programi kojima se stječu kvalifikacije u strukovnom obrazovanju završavaju provjerom strukovnih znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti. Završni rad za kvalifikacije razine 4.1. uključuje praktični rad te provjeru ostalog strukovnog znanja i vještina predviđenih ishodima učenja programa.

Završni rad obuhvaća ukupnost svih polja učenja (modula) i ostvarenost svih zadanih ishoda učenja, praktični rad te provjeru ostalih strukovnih znanja i vještina predviđenih ishodima učenja strukovnog kurikuluma.

U centru pozornosti svake faze ove uslužne djelatnosti su potrebe klijenta, ali i objekt prodaje, odnosno određena usluga (obrada, dorada, oblikovanje stakla, konstruiranje, sastavljanje i montaža). Stoga se praktičnim radom provjeravaju i stečena znanja o procesima koji se izmjenjuju u postupku pružanja staklarske usluge, a koje staklar nudi klijentu tijekom prodajnog razgovora. Vrednuju se znanja stečena u strukovnim modulima Tehnologija staklarstva, Osnovne tehničke vještine i komunikacija.

Praktičnim radom provjeravaju se vještine stečene u okviru modula Učenje temeljeno na radu.

Ostala strukovna znanja provjeravaju se u obliku projektnog zadatka, a vrednuju se kompetencije koje su stečene u strukovnim modulima Tehnologija staklarstva i Tehničke vještine i komunikacija.

Sljedeća tablica prikazuje osnovne elemente staklarske djelatnosti koje su predmet vrednovanja u okviru praktičnog rada te maksimalan broj bodova koje polaznik može ostvariti u pojedinoj fazi.

ELEMENTI OCJENJIVANJAMAKSIMALAN BROJ BODOVA
Planiranje i izrada tehničko tehnološke dokumentacije25
Izrada uratka40
Prezentacija uratka5
Ukupno70


U prilogu se nalazi ocjenjivački list sa sastavnicama prema definiranim elementima, kriterijima i maksimalnom broju bodova po elementu.

ELEMENTI VREDNOVANJAKOMPETENCIJA/ISHODIMOGUĆI BODOVI

PLANIRANJE I IZRADA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE

(maks. 25 bodova)

IZRADITI TEHNIČKI OPIS PROIZVODA

(odrediti naziv proizvoda, navesti namjenu proizvoda, odrediti osnovne gabarite, navesti vrstu korištenog stakla, navesti tehničke karakteristike korištenog stakla)

12345

PLANIRATI RADNE OPERACIJE

(izraditi listu redoslijeda radnih operacija, shematski prikazati tijek tehnološkog procesa, procijeniti vrijeme izrade, načiniti proračun vremena izrade, izračunati cijenu utrošenog rada)

12345

PLANIRATI UTROŠAK MATERIJALA

(izraditi listu osnovnih materijala, izračunati količinu stakla i ostalih materijala, izraditi krojnu listu, izračunati iskoristivost stakla, izračunati cijenu utrošenog materijala)

12345

ODREDITI POTREBNE ALATE, STROJEVE I OPREMU

(napraviti popis alata i strojeva, opisati ručno radno mjesto i pripadajuće ručne alate, načiniti popis zaštitne opreme na strojevima i sredstava osobne zaštite, opisati način odlaganja otpada, navesti način transporta proizvoda do kupca)

12345

IZRADITI TEHNIČKI CRTEŽ

(izraditi crtež geometrijskim priborom, unijeti mjere u crtež korektnim kotiranjem, koristiti oznake obrade i tolerancije, izraditi 2D crtež CAD alatom, izraditi 3D crtež generiranjem iz 3D modela)

12345

IZRADA URATKA

(maks. 40 bodova)

PROVJERITI ALATE I PUSTITI STROJEVE U RAD

(provjeriti ispravnosti stroja/strojeva i alata, provjeriti snabdijevanje i dotok pogonskih sredstava (el. energija, voda, zrak), uključiti stroj prema proceduri za određeni stroj, postaviti stroj, alat stroja i obradak u referentne točke, kontrolirati rad stroja na probnom uzorku)

12345
PRIMIJENITI PRAVILA ZAŠTITE NA RADU – RAD NA SIGURAN NAČIN (odabrati zaštitna sredstva i opremu, koristiti upute za rad na siguran način na stroju, prepoznati specifične uvjete za rad na siguran način, prepoznati sigurnosnu opremu stroja, primijeniti pravilnik za zbrinjavanje otpada)12345

RUKOVATI UPRAVLJAČKOM JEDINICOM

(odabrati program za izvođenje obrade, pokrenuti program, rukovati upravljačkom jedinicom u ručnom načinu rada, rukovati upravljačkom jedinicom u automatskom načinu rada, rukovati ostalim funkcijama upravljačke jedinice)

12345

RUKOVATI RUČNIM ALATIMA I IZVESTI RADOVE NA RUČNOM RADNOM MJESTU

(pripremiti alat, organizirati i pripremiti ručno radno mjesto, provjeriti ispravnost alata, očistiti alat i radno mjesto, koristiti osobnu zaštitnu opremu)

12345

RUKOVATI MATERIJALOM

(odabrati staklene ploče prema krojnoj listi, obraditi/doraditi staklo prema listi redoslijeda proizvodnog procesa, transportirati i odložiti iskrojeni materijal na odgovarajuće mjesto za daljnju obradu/doradu, obilježiti i odložiti iskoristive ostatke ploče, odložiti otpadne/neiskoristive dijelove staklene ploče)

12345
KONTROLIRATI PROIZVODNI PROCES IZRADE URATKA (vizualno kontrolirati materijal, kontrolirati dimenzije elemenata obrade, kontrolirati kvalitetu obrade, kontrolirati radni alat, kontrolirati rad stroja i režim obrade)12345
SASTAVLJANJE, ČIŠĆENJE I ODLAGANJE URATKA (sastaviti/montirati uradak prema tehničkoj dokumentaciji, oprati i očistiti uradak, izvesti završnu kontrolu gotovog uratka prema tehničkoj dokumentaciji, odložiti gotov uradak na primjeren način, pripremiti gotov uradak za transport)12345

ZAVRŠNE AKTIVNOSTI

(isključiti strojeve na ispravan način, očistiti radno mjesto, očistiti i pospremiti alate, evidentirati i uskladištiti ostatak materijala za brtvljenje i sastavljanje, završno provjeriti radno mjesto)

12345

PREZENTACIJA URATKA

(maks. 5 bodova)

PREZENTIRATI URADAK

(pravilno rukovati gotovim proizvodom/uratkom, usmeno prezentirati uradak i proizvodni proces, priložiti dokumentaciju te odgovoriti na eventualna pitanja o radnom procesu i izračunu prodajne cijene, iznijeti prijedloge za poboljšanje, pohraniti fotografije i dokumentaciju u digitalni porfolio)

12345
5. MATERIJALNI I KADROVSKI UVJETI ZA STJECANJE I VREDNOVANJE SKUPOVA ISHODA UČENJA

Materijalni i kadrovski uvjeti koji su potrebni za stjecanje skupova ishoda učenja te za vrednovanje skupova ishoda učenja određeni su Standardom kvalifikacije staklar i primjenjuju se na ovaj strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije staklar prema modelu dualnog obrazovanja. Skupovi ishoda učenja sastavni su dio nastavnog predmeta te se u nastavku (u Tablici 6) prikazuju materijalni uvjeti koji su potrebni za stjecanje i vrednovanje s obzirom na skup(ove) ishoda učenja i nastavni/izborni predmet kojega je on sastavni dio.

MATERIJALNI UVJETI

Skup ishoda učenjaNastavni predmetMaterijalni uvjeti za stjecanjeMaterijalni uvjeti za vrednovanje
4. Ciklus – obvezni nastavni predmeti
Staklarski materijaliTehnologija staklarstva

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, uzorci materijala.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, uzorci materijala.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Matematički izračuni u staklarstvu

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Ručni i mehanizirani alati i pribor za obradu i ugradnju stakla

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, ručni i mehanizirani staklarski alati, sheme i slike alata.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, ručni i mehanizirani staklarski alati, sheme i slike alata.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Strojevi i uređaji za obradu, doradu i oblikovanje stakla

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, ručni staklarski alati, sheme i slike alata, standardna učionica s računalom i Internetom, projektorom i zaslonom, sheme i slike strojeva.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, ručni staklarski alati, sheme i slike alata, standardna učionica s računalom i Internetom, projektorom i zaslonom, sheme i slike strojeva.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Tehnološki proces proizvodnje stakla

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, ručni staklarski alati, sheme i slike strojeva.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, ručni staklarski alati, sheme i slike strojeva.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Osnove prostoručnog crtanjaTehničko crtanje s konstrukcijamaStandardna učionica: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, modeli geometrijskih tijela.Standardna učionica: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, modeli geometrijskih tijela.
Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Uvod u tehničko crtanjeStandardna učionica: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, modeli geometrijskih tijela, uzorci staklarskih proizvoda.Standardna učionica: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, modeli geometrijskih tijela, uzorci staklarskih proizvoda.
Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Primjena IKT-a u struciIKT u struci

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Komunikacija povezana sa zapošljavanjem staklaraPoslovanje i poslovna administracija u staklarstvu

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme, primjeri tehničke dokumentacije.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okolišaStaklarski procesiStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarska tvrtka
Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Izrada raznih staklenih oblika iz ravnog staklaStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Izrada stakla za ostakljenjeStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Izrada i obrada zrcalaStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Obnova oštećenih staklenih dijelovaStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Izrada stakla za ostakljenjeStaklarska praksaStaklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
5. Ciklus – obvezni nastavni predmeti
Osnovno poznavanje materijala staklarskih podlogaTehnologija staklarstva

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, uzorci materijala.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, uzorci materijala.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Strojevi i uređaji za obradu, doradu i oblikovanje stakla

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)Staklarska tvrtka (terenska nastava)
CNC strojevi za obradu stakla

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Tehnološki procesi obrade, dorade i oblikovanja stakla

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati.

Standardna učionica:

računalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Planiranje, priprema i organizacija rada

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Primjena normi i kontrola kvalitete

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Staklarske konstrukcijeTehničko crtanje s konstrukcijama

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Uzimanje mjera za staklo iz gotovih nacrta

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme, primjeri tehničke dokumentacije.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme, primjeri tehničke dokumentacije.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Konstruiranje računalomIKT u struci

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Nabavno i prodajno poslovanjePoslovanje i poslovna administracija u staklarstvu

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme, primjeri tehničke dokumentacije.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme, primjeri tehničke dokumentacije.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtka (terenska nastava)Staklarska tvrtka (terenska nastava)
Izrada IZO staklaStaklarska praksaStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
Izrada proizvoda od stakla prema narudžbiStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
Uklanjanje i ugradnja staklaStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
Ugradnja funkcionalnog staklaStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
Ugradnja staklenih elemenata i ostakljivanjeStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
Izrada i popravak umjetničkih predmeta od staklaStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
Ugradnja staklenih konstrukcija na objektuStaklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
Rastavljanje i montaža građevinske stolarijeStaklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
5. Ciklus – izborni nastavni predmeti
Osnove programiranja CNC strojeva za obradu staklaOsnove programiranja CNC strojeva za obradu stakla

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Staklarska radionica / Staklarska tvrtka / Staklarski praktikum s programskim aplikacijama za programiranje CNC stroja za obradu stakla.Staklarska radionica / Staklarska tvrtka / Staklarski praktikum s programskim aplikacijama za programiranje CNC stroja za obradu stakla.
Obrada stakla na CNC strojevimaUpravljanje CNC strojevima

Staklarska tvrtka

s CNC strojevima za obradu stakla (terenska nastava).

Staklarska tvrtka

s CNC strojevima za obradu stakla (terenska nastava).

Osnove programiranja IS strojeva za proizvodnju staklaOsnove programiranja IS strojeva za proizvodnju stakla

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Staklarska tvrtka s programskim aplikacijama za programiranje IS stroja za proizvodnju staklenih spremnika (terenska nastava).Staklarska tvrtka s programskim aplikacijama za programiranje IS stroja za proizvodnju staklenih spremnika (terenska nastava).
Proizvodnja stakla na IS strojevimaUpravljanje IS strojevima

Staklarska tvrtka

s IS postrojenjem za proizvodnju staklenih spremnika (terenska nastava).

Staklarska tvrtka

s IS postrojenjem za proizvodnju staklenih spremnika (terenska nastava).

Povijest staklarstvaPovijest staklarstva

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, uzorci, videosnimke, računalni programi, plakati.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, uzorci, videosnimke, računalni programi, plakati.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Likovno izražavanjeLikovno izražavanje

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, uzorci, videosnimke, računalni programi, plakati.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, uzorci, videosnimke, računalni programi, plakati.

Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Dizajn u staklarstvuDizajn u staklarstvuStaklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.Staklarski praktikum: staklarski alat, pribor, rezači, stol za rezanje, brusilice, bušilice, folije, mjerni pribor, peć za fuziju stakla, kalupi za fuziju, boje i premazi, ostali staklarski materijali.
Staklarska tvrtkaStaklarska tvrtka
Završni rad

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, memory stick, flip-chart, udžbenik, stručna literatura, slike, grafikoni, uzorci, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakati, norme.

Staklarska tvrtkaStaklarska tvrtkaTablica 6: Materijalni uvjeti za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja

U Tablici 7 prikazani su kadrovski uvjeti za stjecanje i vrednovanje s obzirom na skup(ove) ishoda učenja i nastavni/izborni predmet kojega su oni sastavni dio.

KADROVSKI UVJETI

Skup ishoda učenjaNastavni predmetKadrovski uvjeti za stjecanjeKadrovski uvjeti za vrednovanje
4. Ciklus – obvezni nastavni predmeti
Staklarski materijaliTehnologija staklarstva

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Matematički izračuni u staklarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

– dipl. ekonomist

– mag. ekonomije

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

– dipl. ekonomist

– mag. ekonomije

Ručni i mehanizirani alati i pribor za obradu i ugradnju stakla

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Strojevi i uređaji za obradu, doradu i oblikovanje stakla

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Tehnološki proces proizvodnje stakla

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Osnove prostoručnog crtanjaTehničko crtanje s konstrukcijama

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Uvod u tehničko crtanje

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Primjena IKT-a u struciIKT u struci

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– dipl. ing. računarstva

– mag. ing. računarstva

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– dipl. ing. računarstva

– mag. ing. računarstva

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Komunikacija povezana sa zapošljavanjem staklaraPoslovanje i poslovna administracija u staklarstvu

Nastavnik općeobrazovnog

predmeta:

– mag. psihologije

– prof. psihologije

– dipl. psiholog

– dipl. komunikolog

– mag. komunikologije

Nastavnik općeobrazovnog

predmeta:

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. elektrotehnike

– mag. ing. elektrotehnike i informacijske tehnologije

– mag. ing. elektronike i računalnog ing.stva

– mag. ing. računarstva

– mag. ing. komunikacijske i informacijske tehnologije

– mag. ing. automatike i sustava

– mag. prof. matematike i informatike

– mag. računarstva i matematike

– mag. informatike

– mag. edukacije informatike

– mag. edukacije informatike i tehnike

– mag. edukacije informatike i matematike

– mag. edukacije fizike i informatike

– mag. informacijskih znanosti

– struč. spec. ing. računarstva

– struč. spec. ing. elektrotehnike

– struč. spec. ing. informacijskih tehnologija

– dipl. ing. elektrotehnike

– dipl. ing. računarstva

Nastavnik općeobrazovnog

predmeta:

– mag. psihologije

– prof. psihologije

– dipl. psiholog

– dipl. komunikolog

– mag. komunikologije

– prof. matematike i informatike

– prof. informatike

– dipl. informatičar

– prof. elektrotehnike

– struč. spec. računarstva

– struč. spec. poslovnih informacijskih sustava

– struč. spec. ing. informacijskih tehnologija

– univ. bacc. ing. el. techn. inf.

– univ. bacc. ing. el.

– univ.bacc. ing. comp.

– bacc.ing.comp.

– bacc. ing. el.

– bacc. ing. techn. inf.

– bacc. inf.

– ing. elektrotehnike

– ing. računarstva

– ing. informatike

Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okolišaStaklarska praksa

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– završen studij odgovarajuće vrste.

Nastavnik praktične

nastave i vježbi:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće vrste.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– završen studij odgovarajuće vrste.

Nastavnik praktične

nastave i vježbi:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće vrste.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Izrada raznih staklenih oblika iz ravnog stakla

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Izrada stakla za ostakljenje

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Izrada i obrada zrcala

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Obnova oštećenih staklenih dijelova

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Strukovni učitelj:

– strukovna kvalifikacija staklar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

5. Ciklus – obvezni nastavni predmeti
Strojevi i uređaji za obradu, doradu i oblikovanje staklaTehnologija staklarstva

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– dipl. ing. strojarstva

– mag.ing. strojarstva

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– dipl. ing. strojarstva

– mag.ing. strojarstva

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

CNC strojevi za obradu stakla

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– dipl. ing. strojarstva

– mag.ing. strojarstva

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– dipl. ing. strojarstva

– mag.ing. strojarstva

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Tehnološki procesi obrade, dorade i oblikovanja stakla

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. arhitekt

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. arhitekt

Planiranje, priprema i organizacija rada

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. arhitekt

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. arhitekt

Primjena normi i kontrola kvalitete

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Staklarske konstrukcijeTehničko crtanje s konstrukcijama

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Uzimanje mjera za staklo iz gotovih nacrta

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Konstruiranje računalomIKT u struci

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Nabavno i prodajno poslovanjePoslovanje i poslovna administracija u staklarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ekonomije

– dipl. ekonomist

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. arhitekt

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ekonomije

– dipl. ekonomist

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. arhitekt

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

Izrada IZO staklaStaklarska praksaMentor kod poslodavcaMentor kod poslodavca
Izrada proizvoda od stakla prema narudžbiMentor kod poslodavcaMentor kod poslodavca
Uklanjanje i ugradnja stakla i umjetnog staklaMentor kod poslodavcaMentor kod poslodavca
Ugradnja funkcionalnog staklaMentor kod poslodavcaMentor kod poslodavca
Ugradnja staklenih elemenata i ostakljivanjeMentor kod poslodavcaMentor kod poslodavca
Izrada i popravak umjetničkih predmeta od staklaMentor kod poslodavcaMentor kod poslodavca
Ugradnja staklenih konstrukcija na objektuMentor kod poslodavcaMentor kod poslodavca
Rastavljanje i montaža građevinske stolarijeMentor kod poslodavcaMentor kod poslodavca
5. Ciklus – izborni nastavni predmeti
Osnove programiranja CNC strojeva za obradu staklaUpravljanje CNC strojevima

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Obrada stakla na CNC strojevima

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. strojarstva

– dipl. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. strojarstva

– dipl. ing. strojarstva

Osnove programiranja IS strojeva za proizvodnju staklaUpravljanje IS strojevima

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. strojarstva

– dipl. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. strojarstva

– dipl. ing. strojarstva

Proizvodnja stakla na IS strojevima

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. strojarstva

– dipl. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. strojarstva

– dipl. ing. strojarstva

Povijest staklarstvaPovijest staklarstva

Nastavnik općeobrazovnog

predmeta:

– prof. povijesti

– mag. povijesti

– prof. geografije i povijesti

– mag. educ. geografije i povijesti

– dipl. povjesničar

– mag. educ. povijesti

Nastavnik općeobrazovnog

predmeta:

– prof. povijesti

– mag. povijesti

– prof. geografije i povijesti

– mag. educ. geografije i povijesti

– dipl. povjesničar

– mag. educ. povijesti

Likovno izražavanjeLikovno izražavanje

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. povijesti umjetnosti

– mag. educ. povijesti umjetnosti

– prof. povijesti umjetnosti

– prof. likovne kulture

– dipl. povjesničar umjetnosti

– mag. likovne pedagogije

– mag. edukacije likovne kulture

– mag. edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

– dipl. dizajner

– mag. art.

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. povijesti umjetnosti

– mag. educ. povijesti umjetnosti

– prof. povijesti umjetnosti

– prof. likovne kulture

– dipl. povjesničar umjetnosti

– mag. likovne pedagogije

– mag. edukacije likovne kulture

– mag. edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

– dipl. dizajner

– mag. art.

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Dizajn u staklarstvuDizajn u staklarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– dipl. dizajner

– mag. art.

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– dipl. dizajner

– mag. art.

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

Završni rad

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– mag. ing. graditeljstva

– dipl. ing. graditeljstva

– dipl. ing. drvne tehnologije

– mag. ing. drvne tehnologije

– dipl. arhitekt

– struč. spec. ing. aedif.

– dipl. ing. strojarstva

– mag. ing. strojarstva

Mentor kod poslodavca6. KORISNE METODIČKE UPUTE ZA PRIMJENU STRUKOVNOG KURIKULUMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

I. POVEZANOST S ODGOJNO-OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, MEĐUPREDMETNIM TEMAMA I OSTALIM NASTAVNIM PREDMETIMA

Tijekom učenja i poučavanja nastavnih sadržaja strukovnih modula potrebno je obratiti pozornost na povezanost istih sadržaja s različitim međupredmetnim temama, kao što su: Socijalni i osobni razvoj, Učiti kako učiti, Građanski odgoj i obrazovanje, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Održivi razvoj i Zdravlje.

Nastavnici tijekom učenja i poučavanja nastavnih sadržaja trebaju konzultirati kurikulume za međupredmetne teme koji su objavljeni na temelju sljedećih odluka:

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 10/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 10/2019.

Nastavni predmeti strukovnih modula, modula Učenje temeljeno na radu i Izbornog modula međusobno su povezani.

Tijekom stjecanja znanja i vještina u okviru svih modula polaznici razvijaju profesionalni identitet budućih radnika, svijest o profesionalnoj odgovornosti i zahtjevima kvalitetnog profesionalnog rada te znanja koja su neophodna za razvoj vještina u struci. Na taj način uče poštivati zakonitosti i stvaraju nove navike koje utječu na podizanje razine kvalitete života, što je poveznica s međupredmetnom temom Osobni i socijalni razvoj.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i kreativnih strategija učenja, traženje i prezentiranje informacija iz svih područja u kojima se javljaju ljudske potrebe te rješavanje problemskih situacija uz afirmativan pristup i donošenje odluka poveznica su s međupredmetnom temom Učiti kako učiti.

Ishodi učenja razvijaju sposobnost komuniciranja na hrvatskom jeziku, omogućuju razvoj kulturne pismenosti i razumijevanje drugih kultura i identiteta. Također, polazniku omogućuju bolje razumijevanje, učenje i primjenu pravila struke na stranom jeziku.

Usvajanjem znanja i vještina o samostalnom i sigurnom obavljanju poslova i radnih zadataka uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije ostvaruje se poveznica s jezično-komunikacijskim i informatičkim područjem kurikuluma.

Ishodi učenja polaznike potiču na održiv razvoj odnosno na odgovorno i racionalno postupanje s otpadom, uporabu prirodnih materijala, aktivan rad i suradnju u zajednici. Učenje i poučavanje međupredmetne teme Održivi razvoj osposobljava učenike za samostalno i odgovorno odlučivanje o pitanjima koja su važna za njih same, ali i za društvo u cjelini.

Svi moduli posredno utječu i na brigu o zdravlju koja uključuje prepoznavanje, razumijevanje i usvajanje zdravih životnih navika i odgovornog ponašanja te sprečavanje bolesti, što je poveznica s međupredmetnom temom Zdravlje.

Razvoj kompetencija planiranja, provođenja planova, praćenje izvršenja i upravljanja vremenom, kao i razvijanje upornosti te pozitivnog odnosa prema radu, predstavlja poveznicu s međupredmetnom temom Poduzetništvo.

Stjecanjem ishoda svih modula polaznici razvijaju odgovorno i kulturno ponašanje staklara, osjećaj integracije u radno okruženje i osjećaj kvalitete rada, uvažavanje različitih mišljenja i ravnopravnost, što sadržaje modula povezuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje.

II. UČENJE I POUČAVANJE NASTAVNOG PREDMETA

U procesu učenja i poučavanja svih modula preporuča se pažljivo osmišljavanje aktivnosti za rješavanje problemskih zadataka koji bi trebali biti autentični (problemi iz svakodnevnog života), a samim time polaznicima smisleniji i lakše razumljivi u odnosu na apstraktne probleme. Takve aktivnosti potiču djelovanje i motivaciju, istraživanje, razmišljanje i samostalno djelovanje te povezivanje ishoda učenja sa situacijama iz svakodnevnog života.

Takvo situacijsko učenje predstavlja suvremeni pedagoški pristup učenju koji će uz pomoć digitalnih alata i osmišljavanje adekvatnih pedagoških metoda rada primjerenih aktivnostima i zadacima u radnom procesu omogućavati kooperativno učenje. Također, situacijsko učenje podrazumijeva korištenje strategija koje će poticati učenike na suradničko i kooperativno učenje (u paru, grupama, skupinama i timovima). U takvom procesu učenja, učenik preuzima odgovornost za vlastito učenje.

Na taj način polaznici će:

– stjecati ključne i stručne kompetencije i vještine

– učinkovito komunicirati u svijetu rada

– unaprijediti digitalnu pismenost

– samostalno i odgovorno obavljati svakodnevne poslovne zadatke

– razviti poduzetničke vještine.

Isto tako, stečene generičke kompetencije polaznicima će omogućiti lakše suočavanje s izazovima i profesionalno razvijanje u uspješnu mladu osobu.

U modulu Učenje temeljeno na radu nastavnik i mentor kod poslodavca izvedbenim planom i programom planiraju vježbe te definiraju vremenske okvire u kojima će se provoditi formativno i sumativno vrednovanje.

Nastavnici, polaznici i mentori kod poslodavaca u provedbi modula Učenje temeljeno na radu koriste Mapu praktične nastave i vježbi pomoću koje sustavno prate realizaciju radnih operacija i postupnost usvajanja vještina te stjecanje navika.

Uvažavajući preporuke polaznika nastavnik i mentor kod poslodavca izabiru sadržaje s kojima se polaznik svakodnevno susreće primjereno njegovoj dobi, interesima i spoznajnim mogućnostima.

Nastavnik i mentor kod poslodavca organiziraju nastavu procjenjujući znanja i vještine polaznika, uvažavajući njihove individualne razlike s obzirom na kulturnu i socijalnu sredinu iz koje potječu te njihovu razvojnu dob i interese. Nastavnik i mentor kod poslodavca stvaraju i izabiru nastavne materijale i prilagođavaju ih polazniku.

Nastavnik i mentor kod poslodavca služe se odobrenim udžbenicima i pomoćnim nastavnim sredstvima, a materijale za poučavanje mogu izrađivati samostalno ili u suradnji sa sustručnjacima, polaznicima i stručnim suradnicima. Izvori poučavanja polaznicima moraju biti dostupni tijekom učenja.

Naglašavajući važnost odgojno-obrazovnih potreba polaznika s teškoćama, sadržaji nastavnih predmeta u općeobrazovnom dijelu strukovnog kurikuluma prilagođavaju se smjernicama Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanja postignuća polaznika s teškoćama.

U skladu s odgojno-obrazovnim potrebama darovitih polaznika uvodi se razlikovni kurikulum koji je usklađen sa smjernicama Okvira za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i polaznika.

III. VREDNOVANJE ISHODA UČENJA U NASTAVNOM PREDMETU

Vrednovanje je proces sustavnog prikupljanja podataka o postignutoj razini kompetencija polaznika u procesu učenja (znanja, vještine, sposobnosti, samostalnost i odgovornost prema radu). Provodi se u skladu s definiranim načinima, postupcima i elementima. U radu s polaznicima s teškoćama iste je potrebno prilagoditi njihovoj teškoći. Sastavnice vrednovanja su praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje. Pritom se praćenje definira kao bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija polaznika, provjeravanje kao procjena postignute razine kompetencija (npr. pri ponavljanju gradiva), a ocjenjivanje kao pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja.

Formativno i sumativno vrednovanje ostvarenosti ishoda učenja svih nastavnih predmeta treba biti pokazatelj polaznikova napretka u učenju, njegove sposobnosti izricanja kritičkog i stvaralačkog mišljenja te dosegnutog stupnja samostalnosti i odgovornosti prema radu. Očituje se u stupnju samopouzdanja, samostalnosti u rješavanju problema, odlučivanju i prosuđivanju, razlikovanju prava i obveza, poštivanju hijerarhije te objektivnoj i subjektivnoj prosudbi ostvarenih ishoda.

Na početku školske godine i prije procesa učenja polaznike je potrebno upoznati s elementima praćenja i vrednovanja. Potrebno je unaprijed planirati i najaviti što se sve vrednuje i na koji način. Praćenje i informiranje polaznika o njegovu napredovanju provodi se kontinuirano. Napredak polaznika bilježi se opisno, u pisanom obliku (formativno vrednovanje), dok se razina usvojenosti ishoda učenja iskazuje brojčanom ocjenom (sumativno vrednovanje). Na kraju nastavne godine iz nastavnog se predmeta izražava zaključna ocjena koja uključuje sve navedene komponente.

Prate se i vrednuju dubina i širina usvojenosti ishoda učenja u kognitivnom i afektivnom području – znanja, vještine, samostalnost i odgovornost.

Vrednovanje u nastavnim predmetima strukovnih modula, modula Učenje temeljeno na radu i Izbornom modulu provodi se na temelju različitih povezanih informacija o ostvarivanju ishoda učenja. Pri vrednovanju se poštuje individualnost svakog polaznika s obzirom na kognitivno, afektivno i psihomotoričko razvojno područje vrednovanja.

Praćenje i vrednovanje polaznika kod poslodavca u modulu Učenje temeljeno na radu provode nastavnik i mentor kod poslodavca te o tome donose zajedničku ocjenu. Tijekom praćenja i ocjenjivanja polaznika važno je utvrditi jesu li polaznici redovito pohađali Staklarsku praksu kod poslodavca, samostalno i/ili uz pomoć mentora kod poslodavca obavljali radne zadatke, odgovorno se ponašali prema opremi i uljudno se odnosili prema suradnicima i nadređenima odgovarajući na potrebe gospodarskog subjekta.

Kao metode i strategije poučavanja i učenja temeljenog na radu mogu se koristiti:

– metode heurističkog razgovara, objašnjavanja, propitivanja polaznikova razumijevanja, savjetovanja, usmjeravanja, nadziranja, sprječavanja

– metode demonstracije i simulacije (poticanjem načela zornosti, strategija doživljavanja i izražavanja doživljenog), učenje pokušajem i pogreškom

– metoda vježbanja (vježbanje i ponavljanje do najučinkovitijeg stupnja primjene znanja – automatiziranog ponašanja / stjecanje navika, pravovremeno primjenjivanje korektivnog vježbanja)

– metoda »učenja u sjeni« (učenje bez knjige)

– kooperativno učenje (korištenjem zadataka i strategija koje će poticati polaznike na suradničko i kooperativno učenje – u paru, grupama, skupinama, timovima)

– vođeno učenje – polazniku se prezentira rješenje zadatka, razgovorom se potiče na sudjelujuće učenje (npr. pokazivanjem ili demonstracijom, objašnjavanjem, učenje s obrazovnim sredstvima)

– samostalno učenje – učenik sam stječe nova znanja i samostalno nalazi rješenja (metoda naloga, igranje uloga, evaluacija dojmova, projekt).

Preporuča se samostalno učenje pomoću kojega se postiže optimalan uspjeh učenja temeljenog na radu jer čovjek pamti 20% od onoga što čuje, 30% onoga što vidi, a 90% onoga što sam radi.

Vrednovanjem polaznikova stupnja samostalnosti i odgovornosti provjerava se njegovo samopouzdanje, sposobnost samostalnog rješavanja problema, odlučivanja i prosuđivanja; svijest o odgovornosti, razlikovanje prava i obveza; jednakopravnost, svijest o različitostima; poštivanje hijerarhije te objektivna i subjektivna prosudba.

Strukovni i izborni moduli kao elemente vrednovanja koriste usvojenost nastavnih sadržaja, primjenu nastavnih sadržaja i suradnju u nastavnom procesu.

Nastavnici će znanja i vještine stečene u okviru učenja temeljenog na radu u školi vrednovati u okviru elemenata usvojenost vještina i suradnja u radnom procesu. Međutim, u gospodarskom subjektu mentor kod poslodavca će stečena znanja i vještine vrednovati pomoću elemenata radna vještina i odnos prema radu.

Pri određivanju oblika vrednovanja potrebno je jasno odrediti oblike provjere, odnosno utemeljenost stečenih kompetencija na situacijskom učenju, rješavanju problemskih zadataka, vještinama snalaženja u radnim situacijama, ažurnosti i točnosti u obavljanju radnih zadataka, njegovanju kvalitetnih međuljudskih odnosa, poštivanju hijerarhije i surađivanju u timskom radu. Uz to, potrebno je paziti na dosljednost u provedbi zadataka, kao i na razvoj određenog stupnja samostalnosti, kreativnosti i snalažljivosti u ostvarivanju ishoda učenja. Također, valja voditi računa o tome je li polaznik odgovoran prema opremi, suradnicima i nadređenima u gospodarskom subjektu i vodi li redovito mapu praktične nastave i vježbi.Vrednovanje polaznika s teškoćama provodi se u skladu sa smjernicama Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanja postignuća polaznika s teškoćama.

Prilagodba vrednovanja polaznikovih postignuća odnosi se na prilagodbu postupaka vrednovanja, ispitnih materijala i sredstava te metoda vrednovanja koje omogućuju da polaznici s teškoćama ravnopravno s ostalim polaznicima pokažu usvojenost kurikulumom definiranih ishoda učenja.

Pri planiranju procesa učenja i poučavanja potrebno je predvidjeti takve individualizirane prilagodbe koje će polazniku kroz planirane aktivnosti i metode (poučavanja i/ili vrednovanja) omogućiti napredak i daljnje učinkovito učenje uz dobivanje povratnih informacija (vrednovanje za učenje). Potrebno je predvidjeti najbolje načine pokazivanja usvojenih znanja i vještina nakon procesa učenja i poučavanja (vrednovanje naučenoga) te poticajno samovrednovanje (vrednovanje kao učenje). Vrsta prilagodbe razlikovat će se ovisno o specifičnim potrebama pojedinog polaznika, odnosno ovisno o vrsti i stupnju polaznikove teškoće.

Za polaznike, posebice za one s posebnim potrebama, važno je naglasiti provedbu dijagnostičkog vrednovanja kojim se utvrđuju kvaliteta i razina polaznikovih predznanja i vještina stečenih prije početka procesa poučavanja i učenja. Dijagnostičkim vrednovanjem provodi se inicijalna procjena polaznikovih (pred)znanja na početku školske godine, ali i prije obrade određene cjeline i/ili teme. Pritom je važno što objektivnije i točnije utvrditi polaznikova predznanja kako se poučavanje ne bi temeljilo na nastavnikovim pretpostavkama, već na onome što polaznici doista znaju. Treba odrediti razinu polaznikova iskustva i znanja o onome što će se poučavati i tome prilagoditi poučavanje (razina od koje se polazi, metode i strategije koje će se koristiti i sl.). Primjena dijagnostičkog vrednovanja omogućuje provođenje procesa učenja i poučavanja prema stvarnim potrebama polaznika i time značajno pridonosi njegovoj učinkovitosti. Njegova primjena posebno je uspješna pri određivanju prikladnog oblika poučavanja i podrške polaznicima s posebnim potrebama (daroviti polaznici i polaznici s teškoćama).

Napredak svih polaznika, uključujući one s teškoćama, ocjenjuje se ocjenama od 1 do 5. U radu s polaznicima s teškoćama ishodi učenja i poučavanja određuju se temeljem inicijalne procjene, pri čemu ishodi moraju biti dostižni, mjerljivi i realistični. U suprotnom će se polaznicima s teškoćama onemogućiti uspjeh i razvoj kompetencija za daljnje učenje. Za uspjeh u radu i uloženi trud polaznike s teškoćama je potrebno uvijek pohvaljivati. Pri vrednovanju postignuća potrebno je pratiti i nagraditi njihovu aktivnost, odnos prema radu, kao i svaki napredak.

Učenje i poučavanje darovitih polaznicika zahtijeva primjenu strategija usmjerenih na razvoj kritičkog mišljenja i rješavanja problema na višim kognitivnim razinama te stvaralaštva, pri čemu do izražaja dolazi njegova osobnost i kreativnost. Ostvaruje se nizom aktivnosti i procesa kojima polaznik aktivno stječe znanja i razvija vještine i stavove, uči istraživanjem i otkrivanjem te se koristi ranije stečenim znanjima i iskustvima. Polaznik koji se ističe darovitošću uočava važnost samostalnog upravljanja učenjem pa preuzima odgovornosti za vlastito učenje i ponašanje.

Nastavnik ima važnu ulogu pri otkrivanju i poticanju darovitosti polaznika. Stvara poticajno i radno okruženje za učenje te osjećaj zadovoljstva i pripadnosti grupi. Potiče polaznikovu kreativnost te samoregulaciju učenja i ponašanja. Omogućava svim polaznicima da u što većoj mjeri ostvare vlastite potencijale i steknu kompetencije. Pritom se u komunikaciji služi specifičnim frazama i/ili pitanjima, kao što su npr.:

– »To je dobra ideja/mišljenje/komentar«

– »Pokažimo to svima«

– »Kako to možemo ostvariti?« – »Pokušajmo«

– »Koje su prednosti?«

– »Kako možemo ukloniti nedostatke?«

– »Možeš li izraditi plan akcije?«

– »Sviđa mi se to!«

– »Možeš li napraviti promociju, reklamu, prezentaciju, prikaz«

– »Što mogu ja učiniti da se to dogodi?«

– »To zvuči zanimljivo, reci mi nešto više o tome«

– »Provedimo ideju u djelo«

– »Što nam je sve potrebno da to ostvarimo?«

Osim toga, da bi zaista prihvaćao polaznika koji ima hrabrosti biti drugačiji, nastavnik bi trebao izgledati entuzijastično i zainteresirano, slušati i pokušati razumjeti zašto polaznici to predlažu, ne prekidati ih sve dok ne završe, nastaviti razvijati njihovu ideju i poticati ih da završe.

Vrednovanje za učenje, odnosno formativno vrednovanje provodi se u cilju pravodobnog usmjeravanja pozornosti na propuste u radu polaznika, odnosno kroz davanje korisnih i motivirajućih povratnih informacija polazniku kako bi se potaknuo njegov napredak. Takvim pristupom vrednovanja tijekom aktivnosti učenja ujedno se provjerava zastupljenost prilagodbi koje su učinkovite za daljnje učenje i poučavanje, poticanje napretka polaznika te za iskazivanje naučenog, kao i potreba njihove zamjene nekim drugim prilagodbama.

Cijeli sustav prilagodbe vrednovanja potrebno je temeljiti na strategijama primjerenosti polaznicima s teškoćama kako oni ni na koji način ne bi bili zakinuti u odnosu na ostale polaznike. Briga o strategijama primjerenosti podrazumijeva definiranje ishoda koje polaznici uz potrebne prilagodbe pristupa učenja i poučavanja, prilagodbe okruženja ili u određenim situacijama, mogu ostvariti. Strategija također podrazumijeva odabir zadataka i primjenu metoda vrednovanja koje su primjerene teškoćama polaznika, stvarajući pritom pristupačno i poticajno okruženje za provedbu ispitnih aktivnosti i zadataka. Vrednovanje reba rezultirati jasnim i konkretnim povratnim informacijama o procesu učenja i o napredovanju. Na taj će način polaznici s teškoćama moći ravnopravno iskazati znanja, vještine i odgojne vrijednosti (prije svega samostalnost i odgovornost) stečene tijekom procesa učenja i poučavanja.

Sustavnim praćenjem i vrednovanjem temeljem prikupljanja i tumačenja podataka o poučavanju i napredovanju pojedinog polaznika poboljšava se proces učenja i poučavanja. Na kraju određenog razdoblja učenja i poučavanja procjenjuje se ostvarivanje ishoda učenja. Vrednuje se usvojenost znanja i vještina, a prate se i procjenjuju samostalnost i odgovornost u obavljanju svakodnevnih zadataka, razvijenost navika, kao i komunikacija i suradnja s ostalim sudionicima u procesu učenja.

Zaključna ocjena oblikuje se na temelju što većeg broja informacija o polaznikovu ostvarivanju ishoda učenja. Zaključna ocjena ne predstavlja aritmetičku sredinu pojedinačnih ocjena već je pokazatelj polaznikova napretka u učenju, njegove sposobnosti izricanja kritičkog i stvaralačkog mišljenja te dosegnutog stupnja samostalnosti i odgovornosti prema radu.

Okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske, Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i polaznika s teškoćama i Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i polaznika predstavljaju nacionalne kurikulumske dokumente pomoću kojih se osiguravaju rješenja koja se sustavno ugrađuju u sve nacionalne kurikulumske dokumente, a odnose se i na kurikulumske dokumente izrađene na ostalim razinama.

REFERENCE DOKUMENTA

7. REFERENTNI BROJEVI

Šifra standarda zanimanja u Registru HKO-a:

Šifra standarda kvalifikacije u Registru HKO-a:

Naziv sektora: Osobne i druge usluge

Šifra sektora: 13

8. ČLANOVI RADNE SKUPINE KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI STRUKOVNOG KURIKULUMA

1. Gordana Zvjerković, ASOO (voditeljica Radne skupine)

2. Anđa Leto, Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb (članica)

3. Karmen Milardović, Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb (članica)

4. Dijana Burić, Staklorez Burić, Pregrada (članica)

5. Tomislav Čulina, Gorica staklo, Velika Gorica (član)

6. Damir Gorup, Vetropack Straža, Hum na Sutli (član)

9. PREDLAGATELJ STRUKOVNOG KURIKULUMA

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih