Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije DIMNJAČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440763) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

NN 71/2020 (23.6.2020.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije DIMNJAČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440763) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1405

Na temelju članka 8. stavka 11. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DIMNJAČAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (440763) U OBRAZOVNOM SEKTORU OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

I.

Ovom Odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije DIMNJAČAR prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, koji je sastavni dio ove odluke.

II.

(1) U skladu sa strukovnim kurikulumom koji je sastavni dio ove Odluke, obrazuju se učenici koji upisuju prvi razred srednje škole u strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije dimnjačar prema dualnom modelu obrazovanja počevši od školske godine 2020./2021.

(2) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. u skladu s eksperimentalnim programom za stjecanje strukovne kvalifikacije dimnjačar (440753) prema dualnom modelu obrazovanja, nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/20-05/00016

Urbroj: 533-05-20-0013

Zagreb, 16. lipnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE DIMNJAČAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

1. OPĆI DIO

1. Naziv strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije

Dimnjačar prema dualnom modelu obrazovanja.

2. Cilj strukovnog kurikuluma

Kvalifikacije koje se stječu strukovnim obrazovanjem potvrđuju posjedovanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija koje omogućuju obavljanje zanimanja i daljnje obrazovanje, osposobljenost za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća te cjeloživotno učenje u funkciji osobnog razvoja, kao i gospodarskog i općeg razvoja društva.

3. Strukovnim kurikulumom stječe se razina kvalifikacije

4.1

4. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

Završena osnovna škola.

5. Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Provjera strukovnih znanja i vještina te njima pripadajuće samostalnosti i odgovornosti. Završni rad uključuje praktični rad te provjeru ostalih strukovnih znanja i vještina predviđenih ishodima učenja programa.

6. Datum do kojega je predviđeno upisivanje programa za stjecanje kvalifikacije usklađene sa standardom kvalifikacije dimnjačar

31. kolovoza 2024. godine

POJMOVNIK

HACCP – analiza opasnosti i kritične kontrolne točke

ICT – (akr. od engl. Information and Communications Technologies) informacijske i komunikacijske tehnologije

CAD – (akr. od engl. Computer Aided Design) računalom potpomognuti dizajn

CV – (akr. od lat. Curriculum Vitae) životopis

EUROPASS – portfelj koji europskim građanima omogućuje jasno i usporedivo predstavljanje stečenih kompetencija na području Europske unije

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije dimnjačar prema dualnom modelu obrazovanja provodi se u okviru 4. i 5. ciklusa sukladno Nacionalnom kurikulumu za strukovno obrazovanje.

Kvalifikaciju ove razine čine općeobrazovni i strukovni dio kurikuluma koji se sastoji od strukovnog i izbornog modula te učenja temeljenog na radu u postotnim omjerima u odnosu na ukupan broj godišnjih sati.

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije iznosi minimalno 180 ECVET bodova (140 ECVET i 40 HROO bodova).

U sljedećoj su tablici prikazane sastavnice kurikuluma za stjecanje kvalifikacije dimnjačar prema modelu dualnog obrazovanja:

SASTAVNICE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE

DIMNJAČAR RAZINE 4.1 PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA

STRUKTURA/GODINA OBRAZOVANJA4. CIKLUS5. CIKLUS
1.u satima2.u satima3.u satima
120013101150
A.OPĆEOBRAZOVNI DIO23 %28021 %28022 %256
B.STRUKOVNI DIO77 %92079 %103078 %894
B.1STRUKOVNI MODULI34 %31517 %17514 %128
B.2UČENJE UTEMELJENO NA RADU66 %60524576 %78510578 %69696
USTANOVA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE/REGIONALNI
CENTAR KOMPETENTNOSTI
40 %13 %14 %
SVIJET RADA60 %36087 %68086%600
B.3IZBORNI MODULI0 %07 %708 %64


U 4. i 5. ciklusu polaznici usvajaju teorijske sadržaje koji su nužni za stjecanje kvalifikacije, a tome pridonose sadržaji općeobrazovnog i strukovnog dijela strukovnog kurikuluma.

U općeobrazovnom dijelu stječu se generičke kompetencije koje će dimnjačaru na radnome mjestu omogućiti uspješnu komunikaciju na materinskom i stranom jeziku te mu olakšati uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa zaposlenicima i kupcima.

Stjecanje znanja i vještina u strukovnom dijelu dimnjačaru će omogućiti neometano obavljanje zadataka uz poštivanje osnovnih pravila u pripremi radnog mjesta, savladavanju radnih procedura i procesa, samostalnoj pripremi i odgovornom radu, ali i ostvarenje uspješne komunikacije u radnom procesu te u rješavanju mogućih prigovora korisnika dimnjačarskih usluga na materinskom i stranom jeziku. Stručna znanja iz matematike i informatike dimnjačar će primijeniti u izračunu cijene dimnjačarskih usluga i proizvoda te u izradi tehnološke dokumentacije.

Dodana vrijednost ovog strukovnog kurikuluma očituje se u digitalnim kompetencijama i učenju temeljenom na radu. Digitalne kompetencije dimnjačar stječe u nastavnom predmetu Informatika u dimnjačarstvu koji će mu omogućiti uspješno korištenje informatičkih alata u dimnjačarskom poslu.

Izborni modul Profesionalni razvoj dimnjačara također predstavlja dodanu vrijednost jer veći izbor nastavnih sadržaja ima važnu ulogu u usmjeravanju i specijalizaciji polaznika, kao i u razvoju njegove buduće karijere. Ishodi putem kojih će se stjecati znanja i vještine u izbornom modulu omogućuju širok raspon razvoja kompetencija za dimnjačara te dimnjačaru omogućuju veću vidljivost na tržištu i komparativnu prednost prilikom zapošljavanja ili pokretanja vlastite djelatnosti.

Učenje temeljeno na radu provodi se u ustanovi za strukovno obrazovanje u dimnjačarskim praktikumima te u gospodarskom subjektu. Modul Dimnjačarska služba polazniku će omogućiti stjecanje vještina kroz rad, usvajanje temeljnih znanja i vještina neophodnih za vršenje dimnjačarskih usluga čišćenja dimnjaka, provjeravanja unutrašnjosti kanala dimnjaka endoskopskom kamerom, utvrđivanje eventualnog postojanja smole i zapreka u dimnjaku te način njihova uklanjanja, umjeravanje uređaja za kontrolu te vođenje baze podataka o korisnicima, uređajima i ložištima. Također će mu omogućiti stjecanje vještina planiranja i pripreme budućeg poduzetničkog poduhvata te mu dati stručna znanja o važećim propisima kojima se regulira rad poduzetnika, kao i vještine vođenja različitih evidencija te prodaje realiziranih proizvoda. Učenje temeljeno na radu polazniku će omogućiti stjecanje strukovnih vještina, ali i generičkih kompetencija kritičkog mišljenja i samoevaluacije.

Dimnjačar će nakon stjecanja kvalifikacije odgovoriti na potrebe tržišta rada.

U nastavku slijedi grafički pregled nastavnih predmeta u općeobrazovnom dijelu te strukovnih modula i njima pripadajućih nastavnih predmeta u strukovnome dijelu strukovnog kurikuluma.

2. SITUACIJSKO UČENJE I POUČAVANJE

Situacijsko učenje i poučavanje predstavlja suvremeni pedagoški pristup koji će uz pomoć digitalnih alata i osmišljavanjem adekvatnih pedagoških metoda rada primjerenih aktivnostima i zadacima omogućiti učenje kroz koje se polaznika vodi prema rješenju zadatka, dok se kroz razgovor polaznika potiče na sudjelujuće učenje te samostalno učenje gdje polaznik sam stječe nova znanja i nalazi rješenja. U takvom procesu učenja polaznik i sam preuzima odgovornost za proces i rezultate učenja.

Kroz pažljivo osmišljene aktivnosti za rješavanje problemskih zadataka koji ishode učenja povezuju sa situacijama iz svakodnevnog života učenicima se na smisleniji i razumljiviji način približavaju apstraktni problemi, čime se pospješuje i potiče njihova motivacija za istraživanjem, razmišljanjem i samostalnim djelovanjem. Takve će aktivnosti polazniku omogućiti da, primjerice:

– u svrhu pripreme novih radnih aktivnosti pregledava i održava opremu potrebnu za obavljanje radnih zadataka, utvrdi potrebu za nabavom i nadopunom potrebne opreme te utvrdi vremenski interval umjeravanja uređaja koji se koriste u segmentu kontrole. Polaznik će profesionalno komunicirati s korisnikom dimnjačarske usluge, suradnicima i nadređenima

– tijekom redovnog obilaska dimnjačarskog područja popuni i postavi pisanu obavijest na vidljivome mjestu na ulazu u stambeni objekt pet dana prije obilaska te da, u slučaju nemogućnosti prisustvovanja korisnika u stambenom objektu u zakazanom terminu, s korisnikom dogovori naknadni termin obavljanja dimnjačarske usluge

– u dimnjačarskom području evidentira adrese u terminskom planu za redovnu kontrolu i čišćenje dimnjaka, u bazi podataka provjeri vrstu dimnjaka, goriva i ložišta te ostale napomene i da nakon toga zaduži dimnjačara za vršenje usluga na evidentiranim adresama i otvori radni nalog. Dolaskom na mjesto vršenja usluga polaznik će utvrditi postoje li uvjeti za čišćenje, identificirati vrstu ložišta koje je priključeno na dimnjak te odabrati alat za čišćenje dimnjaka

– sudjeluje u kampanjama radi prevencije trovanja ugljičnim monoksidom uz potporu dimnjačarskih tvrtki i plinare i na taj način podiže svijest o važnosti zanimanja, održava opremu u skladu s vremenskim intervalom umjeravanja uređaja koji se koriste u segmentu kontrole te da, u skladu s obavljenim poslom, pripremi dimnjačarski stručni nalaz i tehničko rješenje (npr. u svrhu zamjene ložišta)

– dolaskom na adresu vršenja dimnjačarskih usluga čišćenja dimnjaka provjerava unutrašnjost kanala dimnjaka endoskopskom kamerom, utvrđuje eventualno postojanje smole i zapreke u dimnjaku, potom s gornje strane dimnjaka videokamerom provjerava lokaciju i vrstu zapreke u dimnjaku te način njezina uklanjanja. U komunikaciji s korisnikom polaznik utvrđuje mogućnost sigurnog priključenja freze za glodanje smole te u slučaju nemogućnosti pristupa ušću dimnjaka koristi vitlo freze za kraće vertikalne dionice te frezanje vrši odozdo naviše. Nakon provjere uspješnosti postupka frezanja uklanja čađ iz taložnice i odlaže ju u metalnu kantu te dodatno vrši vizualnu kontrolu vanjskih stijenki dimnjaka duž čitave vertikale kako bi uočio eventualna oštećenja. Ako ne postoje vidljiva vanjska oštećenja polaznik predlaže ispitivanje propusnosti i starosti dimnjaka dimnom patronom te po izvršenom postupku dostavlja pisano izvješće o stanju dimnjaka i preporuku za njegovo korištenje

– prilikom vršenja dimnjačarskih usluga razvija dodatne kompetencije, sudjeluje u sustavu zaštite prirode od onečišćenja, upoznaje se sa sustavima dojave požara, koristi suvremene digitalne alate i prati razvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije te na taj način razvija svoj karijerni put u dimnjačarskoj službi.

Više informacija o situacijskom učenju i poučavaju moguće je pronaći u Metodičko-didaktičkom priručniku za nastavnike i mentore kod poslodavaca za kvalifikaciju dimnjačar.


3. MODEL ORGANIZACIJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

A. OPĆEOBRAZOVNI I STRUKOVNI MODULI

B. UČENJE TEMELJENO NA RADU

*Napomena:

– učenje temeljeno na radu i dimnjačarska praksa u prvom razredu, u trajanju od 245 sati, izvodi se u školi u dimnjačarskom praktikumu, a nakon motivacijskog razgovora 360 sati realizira se kod poslodavca najkasnije do 20. kolovoza tekuće školske godine

– učenje temeljeno na radu u drugom razredu, u trajanju od 105 sati, izvodi se u dimnjačarskom praktikumu, a preostalih 680 sati realizira se kod poslodavca najkasnije do 20. kolovoza tekuće školske godine

– učenje temeljeno na radu u trećem razredu, u trajanju od 96 sati, izvodi se u dimnjačarskom praktikumu, a preostalih 600 sati realizira se kod poslodavca tijekom nastavne godine.

IZBORNI MODUL

**Napomena: u drugom i trećem razredu polaznik odabire jedan od dvaju ponuđenih izbornih predmeta.

4. CIKLUS

1. Općeobrazovni dio

U 4. ciklusu ili prvom razredu općeobrazovni dio provodi se u okviru 280 sati nastave godišnje, što iznosi 23% ukupnog godišnjeg broja sati nastave.

U prvom se razredu (4. ciklus) provode sljedeći općeobrazovni predmeti:

NASTAVNI PREDMETSATI TJEDNOSATI GODIŠNJE
Hrvatski jezik3105
Strani jezik270
Matematika135
Vjeronauk/Etika135
Tjelesna i zdravstvena kultura135
UKUPNO8280


Sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela strukovnog kurikuluma objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih nastavnih predmeta preuzimaju putem sljedećeg linka: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539.

Sadržaji općeobrazovnih predmeta trebaju biti u funkciji struke te polazniku omogućiti uspostavljanje aktivne komunikacije na materinskom i stranom jeziku da bi se poslovni proces odvijao na odgovarajućoj poslovnoj razini. U tu svrhu nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta trebaju zajedno planirati izvedbu nastavnih sadržaja te polazniku omogućiti stjecanje generičkih kompetencija koje će biti usklađene sa standardima poslovanja suvremenog dimnjačara na tržištu.

2. Strukovni dio

Strukovni dio strukovnog kurikuluma usmjeren je na stjecanje kompetencija za kvalifikaciju dimnjačar, a sastoji se od strukovnih modula, modula Učenje temeljeno na radu te Izbornog modula. U 4. ciklusu ili prvom razredu strukovni dio kurikuluma provodi se u okviru 920 sati nastave godišnje ili 77% ukupnog godišnjeg broja sati nastave. Sadržaji strukovnog dijela u korelaciji su s učenjem temeljenim na radu, stoga je potrebno uskladiti njihovo izvođenje.

2.1. Strukovni moduli

Ishodi učenja strukovnih modula temelj su za stjecanje znanja i vještina te njima pripadajuće samostalnosti i odgovornosti za kvalifikaciju dimnjačar.

U 4. ciklusu ili prvom razredu strukovni se moduli provode u okviru 315 sati nastave godišnje ili 34% u odnosu na ukupan broj sati strukovnog dijela kurikuluma.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 1.

STRUKOVNI MODULNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
DIMNJAČARSTVOOsnove dimnjačarstvaUvod u dimnjačarstvo
Kemija u dimnjačarstvuKemijski procesi u dimnjačarstvu
Informatika u struciPrimjena IKT-a u struci
Poslovna komunikacija u dimnjačarstvuKomunikacija povezana sa zapošljavanjem dimnjačara


Tablica 1: Strukovni modul u 4. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Dimnjačarstvo polazniku omogućuje usvajanje i primjenu temeljnih znanja u području dimnjačarskih usluga, kemijskih procesa i poslovne komunikacije, a izvodi se u okviru nastavnih predmeta Osnove dimnjačarstva, Kemija u dimnjačarstvu, Informatika u struci i Poslovna komunikacija u dimnjačarstvu u 4. ciklusu. Cilj modula Dimnjačarstvo jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti u specifičnom području dimnjačarske službe.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Osnove dimnjačarstva jest upoznavanje dimnjačarstva i dimnjačarskog ručnog alata, pribora, opreme i pomoćnih sredstava te instrumenata za pregled i čišćenje, kontrolu i mjerenja na ložišno – dimovodnim sustavima i ventilaciji, jer će se primjena dimnjačarskog alata temeljiti na provedbi vježbi i prakse. U okviru navedenog nastavnog predmeta polaznik će samostalno predstaviti razvoj dimnjačarstva i zadaće dimnjačarske službe.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Kemija u dimnjačarstvu jest poznavanje kemijsko-fizikalnih procesa u dimnjačarstvu, odnosno zakonitosti kemije i fizike u dimnjačarskom poslu koji će polazniku omogućiti provedbu zadataka. U okviru navedenog nastavnog predmeta polaznik će analizirati osnovne kemijske procese u dimnjačarstvu, vrste goriva, uvjete, kvalitetu i proces izgaranja te komentirati rezultate dobivene mjerenjem sustava dimovodnih plinova u dimnjačarskom laboratoriju.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Informatika u struci jest korištenje programa za zaštitu podataka, izrade vlastitog profila na poslovnim društvenim mrežama, složenog tekstualnog dokumenata, proračunskih tablica i mrežne stranice koristeći vlastite multimedijske sadržaje. Polaznik će u sklopu predmeta izraditi digitalne sadržaje te pravilno zaštiti korištene podatke.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Poslovna komunikacija u dimnjačarstvu jest polazniku omogućiti da samostalno sastavi dokumentaciju povezanu s postupkom zapošljavanja (zamolbu za posao, motivacijsko pismo i CV u formi Europassa) koristeći se ICT-om i povezati poslovnu etiku s etičkim kodeksom gospodarskog subjekta i pritom primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa suradnicima i nadređenima.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije temelj je digitalne pismenosti (bez koje nije moguće biti konkurentan na tržištu rada), ali i svih ostalih sfera osobnog života budućih dimnjačara. Potrebno je njegovati i kompetencije nužne za osobni razvoj, kao što su poduzetnost, samostalnost i odgovornost, što treba i naglasiti uporabom primjerenih pedagoških alata. Poznavanje temeljnih komunikacijskih i informatičkih koncepata imperativ je za daljnji razvoj zanimanja u 21. stoljeću.

Izrada motivacijskog pisma, životopisa i prijave za motivacijski razgovor omogućit će retrospektivni pregled polaznikovih uspjeha, snaga i prednosti koje će predstaviti potencijalnim poslodavcima i time zadovoljiti njihove potrebe. Motivacijski je razgovor polaznika motivira time što utječe na njegovo samopouzdanje i sigurnost tijekom nastupa pred poslodavcem.

B. RAZRADA MODULA

Modul: DIMNJAČARSTVO
Nastavni predmet: Osnove dimnjačarstva
Skup ishoda učenja: Uvod u dimnjačarstvo
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Prikazati razvoj dimnjačarske struke s tradicijom i etikom dimnjačarske struke.Ustanoviti utjecaj razvoja uređaja za loženje na dimovodnom sustavu tijekom povijesti. U laboratoriju pokazati uređaj za loženje s njemu pripadajućim dimovodnim sustavom i sustavom za opskrbu zrakom za izgaranje. Povezati razvoj dimnjačarstva s tradicijom i etikom dimnjačarske struke.Ustanoviti utjecaj razvoja uređaja za loženje na dimovodni sustav tijekom povijesti.U laboratoriju pokazati uređaj za loženje s njemu pripadajućim dimovodnim sustavom i sustavom za opskrbu zrakom za izgaranje.Identificirati faktore koji su utjecali na razvoj dimnjačarske službe.Analizirati razvoj dimnjačarstva s tradicijom i etikom dimnjačarske struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Identificirati faktore koji su utjecali na razvoj dimnjačarske službe.

2.Izdvojiti sredstva za rad na ložišno – dimovodnim sustavima i ventilaciji.Razlikovati ručni alat, pribor, opremu i pomoćna sredstva za čišćenje ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije. Identificirati instrumente i opremu za pregled i kontrolu ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije. U laboratorijskim uvjetima demonstrirati uporabu ručnog alata, pribora, instrumenata, opreme i pomoćnih sredstava koji su namijenjeni za pregled, čišćenje i kontrolu ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije. Razlučiti instrumente i opremu za mjerenja na ložišno – dimovodnim sustavima i ventilaciji.

Razlikovati ručni alat, pribor, opremu i pomoćna sredstva za čišćenje ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije.

Raščlaniti sredstva za rad, kontrolu i mjerenje ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije.

Identificirati instrumente i opremu za pregled i kontrolu ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije.U laboratorijskim uvjetima demonstrirati osnovnu uporabu ručnog alata, pribora, instrumenata, opreme i pomoćnih sredstava koji su namijenjeni za pregled, čišćenje i kontrolu ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije.

Razlučiti instrumente i opremu za mjerenja na ložišno – dimovodnim sustavima i ventilaciji.

Analizirati proces izgaranja s obzirom na korištenu vrstu goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Identificirati instrumente i opremu za pregled i kontrolu ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije.

3.Analizirati osnovne zadaće dimnjačarske službe.Objasniti zadaće dimnjačarske službe. Utvrditi specifičnosti dimnjačarske službe. Analizirati osnovne zadaće u kontekstu zahtjevnosti dimnjačarske službe. Predstaviti osnovne zadaće dimnjačarske službe.Objasniti zadaće dimnjačarske službe.Utvrditi specifičnosti dimnjačarske službe.Predstaviti osnovne zadaće dimnjačarske službe.Analizirati osnovne zadaće u kontekstu zahtjevnosti dimnjačarske službe.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Predstaviti osnovne zadaće dimnjačarske službe.

4.Identificirati ulogu i značajke dimovodnog sustava.Utvrditi ulogu dimovodnog sustava. Razlikovati značajke dimovodnog sustava. Mjerenjem u laboratorijskim uvjetima utvrditi podtlak u dimovodnom sustavu. Ustanoviti utjecaj dimovodnog sustava na kvalitetu izgaranja.Objasniti ulogu dimovodnog sustava.Predstaviti značajke dimovodnog sustava.Mjerenjem u laboratorijskim uvjetima ustanoviti podtlak u dimovodnom sustavu.Prezentirati utjecaj dimovodnog sustava na kvalitetu izgaranja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Predstaviti značajke dimovodnog sustava.

5.Prezentirati princip rada i dimenzioniranje dimovodnog sustava.Utvrditi uvjete i način nastajanja podtlaka u dimovodnom sustavu. Razlikovati statičke i dinamičke faktore koji utječu na razliku tlaka. Izračunati razliku tlaka koja nastaje na ulazu zraka u ložište. Odrediti dimenzije dimnjaka računskom metodom, odnosno pomoću obrazaca i dijagrama. Analizirati princip rada dimnjaka u laboratorijskim uvjetima.Objasniti uvjete i način nastajanja podtlaka u dimovodnom sustavu.Razlikovati statičke i dinamičke faktore koji utječu na razliku tlaka.Izračunati razliku tlaka koja nastaje na ulazu zraka u ložište.Dimenzionirati dimnjak računskom metodom, odnosno pomoću obrazaca i dijagrama. U laboratorijskim uvjetima prezentirati princip rada dimnjaka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Objasniti uvjete i način nastajanja podtlaka u dimovodnom sustavu.

6.Identificirati prirodni ventilacijski sustav za kondicioniranje zraka i pozadinska provjetravanja.Utvrditi ulogu prirodnog ventilacijskog sustava za kondicioniranje zraka i pozadinska provjetravanja. Razlikovati faktore koji utječu na rad prirodnog ventilacijskog sustava za kondicioniranje zraka i pozadinska provjetravanja. Ustanoviti povezanost rada ventilacijskog sustava s prirodnom izmjenom zraka te s potrebom za zrakom pri izgaranju u atmosferskim ložištima. U laboratorijskim uvjetima analizirati povezanost rada ventilacijskog sustava s prirodnom izmjenom zraka te s potrebom za zrakom pri izgaranju u atmosferskom ložištu.Objasniti ulogu prirodnog ventilacijskog sustava za kondicioniranje zraka i pozadinska provjetravanja.Razlikovati faktore koji utječu na rad prirodnog ventilacijskog sustava za kondicioniranje zraka i pozadinska provjetravanja.Ustanoviti povezanost rada ventilacijskog sustava s prirodnom izmjenom zraka te s potrebom za zrakom pri izgaranju u atmosferskim ložištima.U laboratorijskim uvjetima prezentirati ili analizirati povezanost rada ventilacijskog sustava s prirodnom izmjenom zraka te s potrebom za zrakom pri izgaranju u atmosferskom ložištu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Objasniti ulogu prirodnog ventilacijskog sustava za kondicioniranje zraka i pozadinska provjetravanja.
Modul: DIMNJAČARSTVO
Nastavni predmet: Kemija u dimnjačarstvu
Skup ishoda učenja: Kemijski procesi u dimnjačarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati fizikalne i kemijske zakonitosti koje su bitne za dimnjačarske poslove.Razlikovati osnovne fizikalne veličine i pojmove koji se koriste u dimnjačarstvu. Objasniti opća svojstva plinova, zračni tlak i uzgon u plinovima. Utvrditi pojam topline, količine topline te ponašanje materije na toplini. Analizirati osnovne kemijske procese u dimnjačarstvu.Razlikovati osnovne fizikalne veličine i pojmove koji se koriste u dimnjačarstvu.Objasniti opća svojstva plinova, zračni tlak i uzgon u plinovima.Utvrditi pojam topline, količine topline te ponašanje materije na toplini.Analizirati osnovne kemijske procese u dimnjačarstvu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Analizirati osnovne kemijske procese u dimnjačarstvu.

2.Analizirati vrste goriva i uvjete izgaranja.Nabrojati vrste goriva. Objasniti uvjete izgaranja goriva. U laboratorijskim uvjetima demonstrirati zapaljivost goriva. Analizirati vrste goriva i uvjete izgaranja.Nabrojati vrste goriva.Objasniti uvjete izgaranja goriva.U laboratorijskim uvjetima demonstrirati zapaljivost goriva.Analizirati vrste goriva i uvjete izgaranja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Analizirati vrste goriva i uvjete izgaranja.

3.Povezati uvjete izgaranja s njegovom kvalitetom.Nabrojati uvjete gorenja/izgaranja. Objasniti kako dolazi do zapaljenja i gorenja. U laboratorijskim uvjetima demonstrirati izgaranje i njegovu kvalitetu. Analizirati izgaranje i njegovu kvalitetu.Nabrojati uvjete gorenja/izgaranja.Objasniti kako dolazi do zapaljenja i gorenja.U laboratorijskim uvjetima demonstrirati izgaranje i njegovu kvalitetu.Analizirati izgaranje i njegovu kvalitetu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Analizirati izgaranje i uvjete izgaranja.

4.Komentirati proces izgaranja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Razlikovati vrstu i kemijski sastav goriva. Usporediti donju i gornju ogrjevnu moć goriva. Ustanoviti utjecaj uvjeta izgaranja na njegovu kvalitetu i sastav dimnih plinova. Komentirati utjecaj temperature na gustoću dimnih plinova.Razlikovati vrstu i kemijski sastav goriva.Usporediti donju i gornju ogrjevnu moć goriva.Ustanoviti utjecaj uvjeta izgaranja na njegovu kvalitetu i sastav dimnih plinova.Komentirati utjecaj temperature na gustoću dimnih plinova.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Ustanoviti utjecaj uvjeta izgaranja na njegovu kvalitetu i sastav dimnih plinova.

5.Demonstrirati proces izgaranja.Navesti uvjete izgaranja. Objasniti idealne uvjete izgaranja. Demonstrirati proces izgaranja. Analizirati proces izgaranja.Navesti uvjete izgaranja.Objasniti idealne uvjete izgaranja.Demonstrirati proces izgaranja.Analizirati proces izgaranja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Objasniti idealne uvjete izgaranja.

6.Utvrditi sastav dimnih plinova s obzirom na korištenu vrstu goriva.Predvidjeti sastav dimnih plinova ovisno o vrsti goriva i kvaliteti izgaranja. Razlučiti glavne i ostale sastojke dimnih plinova. Mjerenjem u laboratorijskim uvjetima utvrditi ovisnost sastava dimnih plinova o vrsti goriva. Komentirati rezultate dobivene mjerenjem sastava dimnih plinova u dimnjačarskom laboratoriju ovisno o pretičku zraka.Predvidjeti sastav dimnih plinova ovisno o vrsti goriva i kvaliteti izgaranja.Razlikovati glavne i ostale sastojke dimnih plinova.Mjerenjem u laboratorijskim uvjetima ustanoviti ovisnost sastava dimnih plinova o vrsti goriva.Komentirati rezultate dobivene mjerenjem sastava dimnih plinova u dimnjačarskom laboratoriju.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Mjerenjem u laboratorijskim uvjetima ustanoviti ovisnost sastava dimnih plinova o vrsti goriva.

7.Izmjeriti sastav dimnih plinova na ložišno-dimovodnom sustavu u realnom okruženju i/ili simuliranim kontroliranim uvjetima.Navesti opremu za mjerenje sastava dimnih plinova. Objasniti princip rada opreme za mjerenje sastava dimnih plinova. Demonstrirati proces mjerenja dimnih plinova. Analizirati postupke pri mjerenju.Navesti opremu za mjerenje sastava dimnih plinova.Objasniti princip rada opreme za mjerenje.Demonstrirati proces mjerenja dimnih plinova.Analizirati postupke pri mjerenju.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Demonstrirati postupak mjerenja sastava dimnih plinova.

8.Analizirati rezultate o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova.Povezati utjecaj temperature na gustoću, obujam i tlak dimnih plinova u dimovodnom sustavu. Povezati uvjete izgaranja s njegovom kvalitetom i sastavom dimnih plinova. Komentirati rezultate dobivene mjerenjem sastava dimnih plinova u laboratorijskim uvjetima. Analizirati specifičnosti rezultata mjerenja sastava dimnih plinova u laboratorijskim uvjetima.Povezati utjecaj temperature na gustoću, obujam i tlak dimnih plinova u dimovodnom sustavu.Povezati uvjete izgaranja s njegovom kvalitetom i sastavom dimnih plinova.Komentirati rezultate dobivene mjerenjem sastava dimnih plinova u laboratorijskim uvjetima.Analizirati specifičnosti rezultata mjerenja sastava dimnih plinova u laboratorijskim uvjetima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Komentirati rezultate dobivene mjerenjem sastava dimnih plinova u laboratorijskim uvjetima.Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ DIMNJAČARA
Nastavni predmet: Informatika u struci
Skup ishoda učenja: Primjena IKT-a u struci
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Poznavati zaštite podataka.Koristiti programe za zaštitu podataka.Nabrojiti vrste zaštite podataka.Nabrojiti programe za zaštitu podataka.Koristiti program za zaštitu podataka.Koristiti više programa za zaštitu podataka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici.

Primjer vrednovanja: Koristiti više programa za zaštitu podataka.

2.Koristiti komunikacijske programe.Izraditi i koristiti vlastiti profil na poslovnim društvenim mrežamaNabrojiti komunikacijske programe (elektronička pošta, društvene mreže, portali…).Koristiti elektroničku poštu, i društvene mreže za komunikaciju.Izraditi vlastiti profil na poslovnim društvenim mrežama (Linkedin).Koristiti napredne opcije komunikacijskih programa.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici.

Primjer vrednovanja: Izraditi vlastiti profil na poslovnim društvenim mrežama (Linkedin).

3.Izraditi složeni tekstualni dokument.Izraditi složeni tekstualni dokument koji uključuje slike, tablice i generirane elemente.Opisati sučelje programa za obradu teksta.Izraditi tekstualni dokument uključivo elementi oblikovanja, i generiranja sadržaja.Izraditi složeni tekstualni dokument uključivo slike i tablice sa automatskim generiranjem elemenata dokumenta.Izraditi složeni tekstualni dokument uključivo slike i tablice sa automatskim generiranjem elemenata dokumenta i formiranjem cirkularnih pisama.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici. Preporučuje se korištenje programa OFFICE365.

Primjer vrednovanja: Izraditi složeni tekstualni dokument uključivo slike i tablice sa automatskim generiranjem elemenata dokumenta.

4.Izraditi složene proračunske tablice.Izraditi složenu proračunsku tablicu korištenjem povezivanja radnih listova i analizom podataka.Opisati sučelje programa za proračunske tablice.Izraditi proračunsku tablicu sa povezivanjem radnih listova.Izraditi složenu proračunsku tablicu sa analizom podataka.Koristiti osnovne makro naredbe u izradi proračunske tablice.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici. Preporučuje se korištenje programa OFFICE365.

Primjer vrednovanja: Izraditi proračunsku tablicu sa povezivanjem radnih listova.

5.Izraditi i objaviti na Internetu jednostavnu web-stranicu temeljem predloška.Koristeći predložak izraditi i objaviti jednostavnu web-stranicu na Internetu.Opisati sučelje programa za izradu web-stranice.Izraditi i objava na Internetu jednostavne web-stranicu temeljem predloška.Izraditi i objava na Internetu web-stranicu temeljem predloška koristeći vlastite multimedijske sadržaje.Analizirati izrađenu web-stranicu nakon objave na Internetu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici. Preporučuje se korištenje programa WordPress.

Primjer vrednovanja: Izraditi i objava na Internetu web-stranicu temeljem predloška koristeći vlastite multimedijske sadržaje.

6.Izraditi jednostavni marketinški dokument.Koristeći predložak izraditi jednostavni marketinški dokument.Opisati sučelje programa za izradu marketinškog dokumenta.Izraditi jednostavni marketinški dokument temeljem predloška.Izraditi jednostavnog marketinškog dokumenta uz prilagodbe predloška.Izraditi vlastitog jednostavnog marketinškog dokumenta.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici. Preporučuje se korištenje programa Publisher.

Primjer vrednovanja: Izraditi jednostavnog marketinškog dokumenta uz prilagodbe predloška.Modul: DIMNJAČARSTVO
Nastavni predmet: Poslovna komunikacija u dimnjačarstvu
Skup ishoda učenja: Komunikacija povezana sa zapošljavanjem dimnjačara
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati elemente ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o učenju temeljenom u dualnom obrazovanju dimnjačara.Navesti i razlikovati elemente ugovora o dualnom obrazovanju dimnjačara. Razlikovati elemente ugovora o dualnom obrazovanju dimnjačara. Raščlaniti elemente ugovora u dualnom obrazovanju dimnjačara. Popuniti elemente ugovora o dualnom obrazovanju dimnjačara.Navesti elemente ugovora o dualnom obrazovanju dimnjačara.Razlikovati elemente ugovora o dualnom obrazovanju dimnjačara.Raščlaniti elemente ugovora o dualnom obrazovanju dimnjačara.Popuniti elemente ugovora o dualnom obrazovanju dimnjačara.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici i dimnjačarskom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Raščlaniti elemente ugovora o dualnom obrazovanju dimnjačara.

2.Opisati faze selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara.Nabrojati faze selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara. Objasniti pojedine faze selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara. Istaknuti specifičnost pojedinih faza selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara. Osmisliti primjer selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara.Nabrojati faze selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara.Objasniti pojedine faze selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara.Istaknuti specifičnost pojedinih faza selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara.Osmisliti primjer selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici i dimnjačarskom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Istaknuti specifičnosti pojedinih faza selekcijskog postupka pri zapošljavanju dimnjačara.

3.Sastaviti dokumentaciju za postupak zapošljavanja dimnjačara.Na primjeru komentirati oglas za posao dimnjačara. Uz pomoć nastavnika sastaviti životopis i motivacijsko pismo dimnjačara. Samostalno sastaviti motivacijsko pismo te izraditi dokumentaciju za postupak zapošljavanja dimnjačara.Na primjeru komentirati oglas za posao dimnjačara.Uz pomoć nastavnika sastaviti životopis i motivacijsko pismo dimnjačara.Samostalno sastaviti motivacijsko pismo dimnjačara.Samostalno izraditi dokumentaciju za postupak zapošljavanja dimnjačara.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici i dimnjačarskom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Samostalno sastaviti motivacijsko pismo za zapošljavanje dimnjačara.

4.Povezati poslovnu etiku s etičkim kodeksom gospodarskog subjekta dimnjačara.Objasniti pojam poslovne etike dimnjačara. Razlikovati elemente etičkog kodeksa dimnjačara. Ustanoviti vezu između poslovne etike i etičkog kodeksa dimnjačara. Analizirati etički kodeks gospodarskog subjekta dimnjačara.Objasniti pojam poslovne etike dimnjačara.Razlikovati elemente etičkog kodeksa dimnjačara.Ustanoviti vezu između poslovne etike i etičkog kodeksa dimnjačara.Analizirati etički kodeks gospodarskog subjekta dimnjačara.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici i dimnjačarskom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Objasniti pojam poslovne etike dimnjačara.

5.Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji s korisnicima dimnjačarskih usluga, suradnicima i nadređenima.Navesti pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa suradnicima i nadređenima. Komentirati najčešće pogreške u komunikaciji s korisnicima. Opisati sastavnice prvog kontakta u komunikaciji s korisnicima dimnjačarskih usluga. Navesti primjer komunikacije s korisnicima dimnjačarskih usluga prema pravilima poslovnog bontona.Navesti pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa suradnicima i nadređenima.Komentirati najčešće pogreške u komunikaciji s korisnicima.Opisati sastavnice prvog kontakta u komunikaciji s korisnicima dimnjačarskih usluga.Navesti primjer komunikacije s korisnicima dimnjačarskih usluga prema pravilima poslovnog bontona.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici i dimnjačarskom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Razlikovati poželjne i nepoželjne načine komunikacije s korisnicima dimnjačarskih usluga, suradnicima i nadređenima.


2.2. Učenje temeljeno na radu

Učenjem temeljenim na radu stječu se specifična znanja i vještine koje su potrebne za samostalan, siguran i odgovoran rad te rješavanje stvarnih problema radnoga procesa u zanimanju dimnjačar. Zajedničkim planiranjem nastavnika ustanove za strukovno obrazovanje i mentora kod poslodavca te uz razmjenu pedagoške dokumentacije i evidencije postiže se usklađenost stjecanja ishoda učenja strukovnih modula i učenja temeljenog na radu.

Tijekom 4. ciklusa u prvom razredu učenje temeljeno na radu provodi se u okviru 605 sati nastave godišnje ili 66% u odnosu na ukupan broj sati strukovnog dijela kurikuluma, od čega 245 sati nastave godišnje ili 40 % u dimnjačarskom praktikumu, a preostalih 360 sati nastave godišnje ili 60 % kod poslodavca u dimnjačarskoj službi.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 2.

UČENJE TEMELJENO NA RADUNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
DIMNJAČARSKI RADOVIDimnjačarski radoviZaštita ljudi, imovine i okoliša u dimnjačarstvu
Osnovni dimnjačarski alati
Elementi građenja dimnjaka
DIMNJAČARSKA SLUŽBADimnjačarska praksaOrganizacija dimnjačarskog posla
Mjere zaštite na radu i zaštite od požara u dimnjačarstvu


Tablica 2. Učenje temeljeno na radu u 4. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Dimnjačarski radovi polazniku omogućuje stjecanje znanja i vještina o primjeni mjera zaštite na radu, zaštite ljudi i okoliša, razumijevanju elemenata građenja dimnjaka, ulozi ekologije u dimnjačarstvu, korištenju dimnjačarskog alata, pribora i instrumenata te pripremi za dimnjačarsku praksu. Modul se izvodi u okviru nastavnih predmeta Dimnjačarski radovi i Dimnjačarska praksa u 4. ciklusu.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Dimnjačarski radovi jest stjecanje vještina primjene mjera zaštite na radu, zaštite ljudi i okoliša o kojima ovisi sigurnost dimnjačara prilikom pružanja dimnjačarske usluge, upoznavanje pravila, postupaka, procedura i zaštitnih mjera prilikom zbrinjavanja otpada s ciljem ekološki održivog razvoja dimnjačarske službe i smanjenja njezina utjecaja na okoliš, korištenja dimnjačarskog alata, pribora i instrumenata te pripreme i zaštite radnog mjesta.

Polaznik prije stjecanja ishoda učenja u dimnjačarskom praktikumu mora steći ishode učenja zaštite na radu u trajanju od 35 sati. Stečeni ishodi učenja provjeravaju se standardiziranim pisanim testom zaštite na radu koji obuhvaća gradivo obrađeno u navedenih 35 sati. Potvrda o stjecanju ishoda evidentira se u mapi praktične nastave i vježbi.

Modul Dimnjačarska služba usmjerava polaznika na stjecanje vještina organiziranja i planiranja dimnjačarskih radova, rukovanja dimnjačarskim alatima i priborom prema vrsti dimnjačarske usluge, zbrinjavanja opasnog otpada nastalog tijekom čišćenja, prepoznavanja različitih opasnosti i reakcija tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova. Cilj modula jest stjecanje znanja i razvijanje vještina potrebnih za učinkovito planiranje i organiziranje dimnjačarskog rada te zbrinjavanje opasnih tvari i prepoznavanje opasnih situacija u kojima dimnjačar radi. Modul se izvodi u okviru nastavnog predmeta Dimnjačarska praksa (u 4. i 5. ciklusu) koji će polazniku omogućiti stjecanje vještina o organizaciji dimnjačarskog posla uz poštivanje normi sigurnosti i zaštite na radu.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Dimnjačarska praksa jest polazniku omogućiti da samostalno sastavi plan obavljanja dimnjačarskih usluga na dimnjačarskom području, pripremi potreban alat i pribor za rad te prepozna moguće opasnosti tijekom obavljanja dimnjačarskog posla.

B. RAZRADA MODULA

Modul: DIMNJAČARSKI RADOVI
Nastavni predmet: Dimnjačarski radovi
Skup ishoda učenja: Zaštita ljudi, imovine i okoliša u dimnjačarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Utvrditi opasnosti od požara i trovanja korisnika.Prepoznati opasnost od požara i trovanja korisnika. Identificirati opasnost od požara i trovanja korisnika. Protumačiti opasnost od požara i trovanja korisnika. Procijeniti moguće radne situacije koje mogu izazvati požar i trovanje.Prepoznati opasnost od požara i trovanja korisnika.Identificirati opasnost od požara i trovanja korisnika.Protumačiti opasnost od požara i trovanja korisnika.Procijeniti moguće situacije koje mogu izazvati požar i trovanje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama.

Primjer vrednovanja: Objasniti moguće situacije koje mogu izazvati požar i trovanje. Primjer vrednovanja provjerava se pisanim standardiziranim testom zaštite na radu.

2.Primijeniti propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada u dimnjačarskim radovima.Nabrojiti propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada pri obavljanju dimnjačarskih radova. Objasniti propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada pri obavljanju dimnjačarskih radova. Samostalno odabrati propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada pri obavljanju dimnjačarskih radova. Analizirati propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada pri obavljanju dimnjačarskih poslova. Analizirati propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada pri obavljanju dimnjačarskih radova.Nabrojiti propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada pri obavljanju dimnjačarskih radova.Objasniti propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada pri obavljanju dimnjačarskih radova.Samostalno odabrati propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada pri obavljanju dimnjačarskih radova.Analizirati propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada pri obavljanju dimnjačarskih poslova.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama.

Primjer vrednovanja: Koristiti propise i sredstva za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada u dimnjačarskim radovima. Primjer vrednovanja provjerava se pisanim standardiziranim testom zaštite na radu.

3.Upoznati postupak zbrinjavanja opasnog otpada koji je nastao prilikom provedbe dimnjačarskog rada.Navesti postupke vezane za zbrinjavanje opasnog otpada nastalog prilikom provedbe dimnjačarskog rada. Objasniti postupke vezane za zbrinjavanje opasnog otpada nastalog prilikom provedbe dimnjačarskog rada. Samostalno odabrati postupke vezane za zbrinjavanje opasnog otpada nastalog prilikom provedbe dimnjačarskog rada. Procijeniti moguće situacije pri zbrinjavanju opasnog otpada nastalog prilikom provedbe dimnjačarskog rada.Navesti postupke vezane za zbrinjavanje opasnog otpada nastalog prilikom provedbe dimnjačarskog rada.Objasniti postupke vezane za zbrinjavanje opasnog otpada nastalog prilikom provedbe dimnjačarskog rada.Samostalno odabrati postupke vezane za zbrinjavanje opasnog otpada nastalog prilikom provedbe dimnjačarskog rada.Procijeniti moguće situacije pri zbrinjavanju opasnog otpada nastalog prilikom provedbe dimnjačarskog rada.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama.

Primjer vrednovanja: Propisno zbrinuti opasni otpad koji je nastao prilikom obavljanja dimnjačarskog rada. Primjer vrednovanja provjerava se pisanim standardiziranim testom zaštite na radu.

4.Provesti postupke/intervenciju u situacijama u kojima ložišno-dimovodni sustav ugrožava živote ljudi i imovinu.Nabrojiti postupke/intervenciju za situacije u kojima zbog uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva dolazi do ugrožavanja života ljudi i imovine. Predvidjeti postupke/intervenciju za situacije u kojima zbog uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva kada sustav ugrožava živote ljudi i imovinu. Protumačiti postupke/intervenciju za situacije u kojima zbog uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva kada sustav ugrožava živote ljudi i imovinu. Demonstrirati postupke/intervenciju za situacije u kojima zbog uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva kada sustav ugrožava živote ljudi i imovinu.Nabrojiti postupke/intervenciju za situacije u kojima zbog uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva dolazi do ugrožavanja života ljudi i imovine.Predvidjeti postupke/intervenciju za situacije u kojima zbog uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva kada sustav ugrožava živote ljudi i imovinu.Protumačiti postupke/intervenciju za situacije u kojima zbog uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva kada sustav ugrožava živote ljudi i imovinu.Demonstrirati postupke/intervenciju za situacije u kojima zbog uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva kada sustav ugrožava živote ljudi i imovinu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama.

Primjer vrednovanja: Intervenirati u situacijama u kojima zbog uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje sustav ugrožava živote ljudi i imovinu. Primjer vrednovanja provjerava se pisanim standardiziranim testom zaštite na radu.

5.Prepoznati ulogu industrijske ekologije u dimnjačarstvu.Istražiti ulogu industrijske ekologije i njezine primjene u dimnjačarstvu. Analizirati sve sastavnice dimnjačarskog projekta na temu industrijske ekologije. Izraditi dimnjačarski uradak na temu projekta industrijske ekologije. Prezentirati projekt na temu industrijske ekologije sa svim njegovim sastavnicama.Izraditi dimnjačarski projekt na temu s jednom idejom.Izraditi dimnjačarski projekt na temu s jednom idejom i primjenom u dimnjačarstvu.Izraditi dimnjačarski projekt na temu s jednom idejom i primjenom u dimnjačarstvu u lokalnom okruženjuIzraditi dimnjačarski projekt na temu s jednom idejom i primjenom u dimnjačarstvu u lokalnom okruženju u rješavanju specifičnog problema.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama.

Primjer vrednovanja: Izraditi dimnjačarski projekt na temu iz područja industrijske ekologije. Primjer vrednovanja provjerava se pisanim standardiziranim testom zaštite na radu.

6.Identificirati utjecaj ekologije u dimnjačarstvu kod rizika od onečišćenja okoliša.Istražiti ulogu ekologije i održivog razvoja s obzirom na tvari i njihovu primjenu u dimnjačarstvu. Analizirati sve sastavnice dimnjačarskog projekta na temu ekologije i održivog razvoja. Izraditi dimnjačarski uradak na temu održivog razvoja i dimnjačarstva. Prezentirati projekt sa svim njegovim sastavnicama na temu održivog razvoja i dimnjačarstva.Istražiti ulogu ekologije i održivog razvoja s obzirom na tvari i njihovu primjenu u dimnjačarstvu.Analizirati sve sastavnice dimnjačarskog projekta na temu ekologije i održivog razvoja. Izraditi dimnjačarski uradak na temu održivog razvoja i dimnjačarstva.Izraditi dimnjačarski uradak na temu održivog razvoja i dimnjačarstva.Prezentirati projekt sa svim njegovim sastavnicama na temu održivog razvoja i dimnjačarstva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama.

Primjer vrednovanja:. Izraditi dimnjačarski projekt na temu razvoja ekosustava s obzirom na tvari. Primjer vrednovanja provjerava se pisanim standardiziranim testom zaštite na radu.
Modul: DIMNJAČARSKI RADOVI
Nastavni predmet: Dimnjačarski radovi
Skup ishoda učenja: Osnovni dimnjačarski alati
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Pokazati korištenje osnovnih dimnjačarskih alata i pribora u dimnjačarskim radovima.Identificirati osnovno korištenje dimnjačarskih alata i pribora u dimnjačarskim radovima. Objasniti postupak osnovnog rukovanja dimnjačarskim alatima i priborom. Primijeniti postupke osnovnog rukovanja dimnjačarskim alatom i priborom. Demonstrirati osnovno rukovanje dimnjačarskim alatima i priborom.Identificirati osnovno korištenje dimnjačarskih alata i pribora u dimnjačarskim radovima.Objasniti postupak osnovnog rukovanja dimnjačarskim alatima i priborom.Primijeniti postupke osnovnog rukovanja dimnjačarskim alatom i priborom.Demonstrirati osnovno rukovanje dimnjačarskim alatima i priborom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Rukovati osnovnim dimnjačarskim alatom i priborom u dimnjačarskim radovima.

2.Pravilno održavati osnovni dimnjačarski alat i pribor u dimnjačarskim radovima.Prepoznati ispravnost osnovnog dimnjačarskog alata i pribora. Izdvojiti osnovni dimnjačarski alat i pribor prema zahtjevnosti održavanja. Očistiti osnovni dimnjačarski alat i pribor. Demonstrirati specifičnosti čišćenja i održavanja osnovnog dimnjačarskog alata i pribora.Odrediti ispravnost osnovnog dimnjačarskog alata i pribora.Izdvojiti osnovni dimnjačarski alat i pribor prema zahtjevnosti održavanja.Očistiti osnovni dimnjačarski alat i pribor.Upozoriti na specifičnosti čišćenja i održavanja osnovnog dimnjačarskog alata i pribora.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Očistiti osnovni dimnjačarski alat i pribor.

3.Razviti naviku pravilnog rukovanja opasnim tvarima i radnim materijalima.Prepoznati opasne tvari i radne materijale u dimnjačarstvu. Nabrojati opasne tvari i radne materijale u dimnjačarstvu. Razvrstati opasne tvari i radne materijale u dimnjačarstvu. Ukloniti opasne tvari i radne materijale u dimnjačarstvu na siguran i ekološki prihvatljiv način.Prepoznati opasne tvari i radne materijale u dimnjačarstvu.Nabrojati opasne tvari i radne materijale u dimnjačarstvu.Razvrstati opasne tvari i radne materijale u dimnjačarstvu.Ukloniti opasne tvari i radne materijale u dimnjačarstvu na siguran i ekološki prihvatljiv način.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: : Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Ukloniti opasne tvari i radne materijale u dimnjačarstvu na siguran i ekološki prihvatljiv način.

4.Identificirati ustroj dimnjačarske službe na praktičnom primjeru.Opisati ustroj dimnjačarske tvrtke na vježbama u dimnjačarskim radovima. Objasniti ustroj dimnjačarske tvrtke. Protumačiti ustroj dimnjačarske tvrtke na vježbama u dimnjačarskim radovima. Komentirati ustroj dimnjačarske tvrtke na vježbama u dimnjačarskim radovima.Opisati ustroj dimnjačarske tvrtke na vježbama u dimnjačarskim radovima.Objasniti ustroj dimnjačarske tvrtke.Protumačiti ustroj dimnjačarske tvrtke na vježbama u dimnjačarskim radovima.Komentirati ustroj dimnjačarske tvrtke na vježbama u dimnjačarskim radovima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Analizirati ustroj dimnjačarske tvrtke na praktičnom primjeru.

5.Pokazati korake u pripremi radnog mjesta u skladu s propisima u dimnjačarskom području.Pridržavati se pravila zaštite na radu u dimnjačarskom području prilikom pripreme radnog mjesta. Pripremiti zaštitna sredstva za početak sigurnog dimnjačarskog rada. Objasniti sve korake u pripremi radnog mjesta za početak sigurnog dimnjačarskog rada izvođenjem vježbe. Procijeniti ulogu radnih procedura u pripremi radnog mjesta za izvođenje dimnjačarskih radova.Pridržavati se pravila zaštite na radu u dimnjačarskom području u pripremi radnog mjesta.Pripremiti zaštitna sredstva za početak sigurnog dimnjačarskog rada.Objasniti sve korake u pripremi radnog mjesta za početak sigurnog dimnjačarskog rada izvođenjem vježbe.Procijeniti ulogu radnih procedura u pripremi radnog mjesta za izvođenje dimnjačarskih radova.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama.Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Pripremiti radnog mjesta za siguran rad u skladu s propisima u dimnjačarskom području.

6.Koristiti se tehničkim crtežom za prikaz dimnjaka.

Prepoznati osnove tehničkog crtanja. Koristiti osnovne elemente tehničkog crtanja za prikaz dimnjaka. Tehničkim crtežom prikazati vrste dimnjaka.

Analizirati tehničke crteže dimnjaka.

Prepoznati osnove tehničkog crtanja.Koristiti osnovne elemente tehničkog crtanja za prikaz dimnjaka.Tehničkim crtežom prikazati vrste dimnjaka.Analizirati tehničke crteže dimnjaka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Načiniti osnovni tehnički crtež dimnjaka.
Modul: DIMNJAČARSKI RADOVI
Nastavni predmet: Dimnjačarski radovi
Skup ishoda učenja: Elementi građenja dimnjaka
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Istražiti razloge izgradnje dimnjaka.Nabrojati vrste dimnjaka kroz povijest. Opisati način odvodnje dima iz prostorije. Odabrati najbolji način odvodnje dima iz prostorije. Analizirati načine odvodnje dima iz prostorije.Nabrojati vrste dimnjaka kroz povijest.Opisati način odvodnje dima iz prostorije.Odabrati najbolji način odvodnje dima iz prostorije.Analizirati načine odvodnje dima iz prostorije.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Objasniti potrebu za odvodom dima iz prostorije u kojoj je smješteno ložište.

2.Razlikovati građevinske materijale za izgradnju dimnjaka.Navesti građevinske materijale za izgradnju dimnjaka. Razmotriti nove materijale za izgradnju dimnjaka. Protumačiti odabir novog materijala za izgradnju dimnjaka. Analizirati svojstva pojedinih materijala za izgradnju dimnjaka.Navesti građevinske materijale za izgradnju dimnjaka.Razmotriti nove materijale za izgradnju dimnjaka.Protumačiti odabir novog materijala za izgradnju dimnjaka.Analizirati svojstva pojedinih materijala za izgradnju dimnjaka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Navesti moguće građevinske materijale za izradu dimnjaka.

3.Objasniti razvoj ložišta od ognjišta do kondenzacijskih uređaja.Opisati kondenzacijsko ložište. Opisati princip rada klasičnog ložišta. Protumačiti razliku između klasičnog i kondenzacijskog ložišta. Analizirati potrebu razvoja ložišta na temelju klasičnog i kondenzacijskog ložišta.Opisati kondenzacijsko ložište.Opisati princip rada klasičnog ložišta.Protumačiti razliku između klasičnog i kondenzacijskog ložišta.Analizirati potrebu razvoja ložišta na temelju klasičnog i kondenzacijskog ložišta.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Analizirati rezultate pojave kondenzacijskih ložišta.

4.Procijeniti građevinsku konstrukciju dimnjaka.Opisati pravilnu građevinsku konstrukciju dimnjaka. Pokazati nepravilnu građevinsku izvedbu konstrukcije dimnjaka. Utvrditi nedopušten građevinski zahvat na dimnjaku. Otkriti dotrajale dijelove dimnjaka.Opisati pravilnu konstrukciju dimnjaka.Pokazati nepravilnu izvedbu konstrukcije dimnjaka.Utvrditi nedopušten građevinski zahvat na dimnjaku.Otkriti dotrajale dijelove konstrukcije dimnjaka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Identificirati nepravilnosti funkcioniranja dimnjaka radi građevinske konstrukcije.

5.Utvrditi potrebu i ispravnost izolacije dimnjaka.Izvršiti vizualnu kontrolu izvedbe dimnjaka. Izvedbu dimnjaka usporediti s uputama proizvođača i propisima. Evidentirati eventualne uočene neispravnosti izolacije dimnjaka. Pismeno obavijestiti korisnika o neispravnosti izolacije dimnjaka.Izvršiti vizualnu kontrolu izvedbe dimnjaka.Izvedbu dimnjaka usporediti s uputama proizvođača i propisima.Evidentirati eventualne uočene neispravnosti izolacije dimnjaka.Pismeno obavijestiti korisnika o neispravnosti izolacije dimnjaka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Uočiti neispravnost i potrebu izolacije dimnjaka.

6.Demonstrirati ovisnost ložišta o dovodu zraka.Prepoznati potrebu ložišta za zrakom. Opisati nedostatak zraka pri izgaranju. Protumačiti izgaranje na temelju boje plamena. U laboratorijskim uvjetima pokazati i utvrditi dotok zraka u ložište.Prepoznati potrebu ložišta za zrakom.Opisati nedostatak zraka pri izgaranju.Protumačiti izgaranje na temelju boje plamena.U laboratorijskim uvjetima pokazati i utvrditi dotok zraka u ložište.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja te izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Demonstrirati ovisnost ložišta o dotoku zraka.
Modul: DIMNJAČARSKA SLUŽBA
Nastavni predmet: Dimnjačarska praksa
Skup ishoda učenja: Organizacija dimnjačarskog posla
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Aktivno sudjelovati u organizaciji obilaska dimnjačarskog područja.Razlikovati vrste dimnjačarskih usluga. Procijeniti utrošak vremena za osnovne dimnjačarske radove. Izraditi prijedlog dnevnog plana (hodograma i procedura) obilaska dimnjačarskog područja. Izraditi prijedlog plana kretanja dimnjačara po dimnjačarskom području s ciljem osiguravanja maksimalne učinkovitosti.Razlikovati vrste dimnjačarskih usluga.Procijeniti utrošak vremena za osnovne dimnjačarske radove.Izraditi prijedlog dnevnog plana (hodograma i procedura) obilaska dimnjačarskog područja.Izraditi prijedlog plana kretanja dimnjačara po dimnjačarskom području s ciljem osiguravanja maksimalne učinkovitosti.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Izraditi prijedlog plana kretanja dimnjačara po dimnjačarskom području s ciljem osiguranje maksimalne učinkovitosti.

2.Sudjelovati u izradi plana obavljanja dimnjačarskih usluga na dimnjačarskom području.Navesti vrste usluga u svrhu planiranja dimnjačarskih usluga. Razlikovati sastavnice hodograma i procedure u svrhu planiranja dimnjačarskih usluga. Povezati vrste usluga u hodogramu s procedurama tijekom dnevnog planiranja dimnjačarskih usluga. Izraditi prijedlog hodograma o obilasku dimnjačarskog područja u skladu s procedurama.Navesti vrste usluga u svrhu planiranja dimnjačarskih usluga.Razlikovati sastavnice hodograma i procedure u svrhu planiranja dimnjačarskih usluga.Povezati vrste usluga u hodogramu s procedurama tijekom dnevnog planiranja dimnjačarskih usluga.Izraditi prijedlog hodograma o obilasku dimnjačarskog područja u skladu s procedurama.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Razmotriti sve sastavnice izrade plana obavljanja dimnjačarskih usluga na dimnjačarskom području.

3.Razlikovati dimnjačarski alat i pribor prema vrsti dimnjačarskih radova.Navesti odgovarajući dimnjačarski alat i pribor prema vrsti dimnjačarske usluge. Razlikovati tehničke karakteristike dimnjačarskih alata. Uskladiti odgovarajući dimnjačarski alat i pribor s dnevnim hodogramom i procedurama. Na konkretnom primjeru izdvojiti alate za uslugu koja zahtijeva više vrsta alata.Navesti odgovarajući dimnjačarski alat i pribor prema vrsti dimnjačarske usluge.Razlikovati tehničke karakteristike dimnjačarskih alata.Uskladiti odgovarajući dimnjačarski alat i pribor s dnevnim hodogramom i procedurama.Na konkretnom primjeru izdvojiti alate za uslugu koja zahtijeva više vrsta alata.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Izdvojiti potreban dimnjačarski alat i pribor za rad.

4.Sudjelovati u postupku zbrinjavanja opasnog otpada koji je nastao prilikom provedbe dimnjačarskog rada.Identificirati opasne tvari i materijale koji su nastali prilikom provedbe dimnjačarskih radova uz pomoć mentora. Utvrditi postupke zbrinjavanja opasnog otpada koji je nastao prilikom provedbe dimnjačarskih radova uz pomoć mentora. Pokazati postupak zbrinjavanja opasnog otpada koji je nastao prilikom provedbe dimnjačarskih radova. Demonstrirati uklanjanje opasnih tvari i radnih materijala nakon dimnjačarskih radova na siguran i ekološki prihvatljiv način.Prepoznati opasne tvari i materijale koji su nastali prilikom provedbe dimnjačarskih radova.Utvrditi postupke i opremu i alate za zbrinjavanje opasnog otpada koji je nastao prilikom provedbe dimnjačarskih radova uz pomoć mentora.Uz nadzor mentora pokazati postupak zbrinjavanja opasnog otpada koji je nastao prilikom provedbe dimnjačarskih radova.Uz nadzor mentora izvesti uklanjanje opasnih tvari i radnih materijala korištenjem adekvatnih alata i pribora nakon dimnjačarskih radova na siguran i ekološki prihvatljiv način.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Ukloniti opasne tvari i radne materijala nakon dimnjačarskih radova na siguran i ekološki prihvatljiv način.
Modul: DIMNJAČARSKA SLUŽBA
Nastavni predmet: Dimnjačarska praksa
Skup ishoda učenja: Mjere zaštite na radu i zaštite od požara u dimnjačarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Identificirati specifičnosti zaštite na radu u dimnjačarskoj struci.Povezati opasnost od trovanja i gušenja dimnim plinovima s dimnjačarskom strukom. Detektirati opasnost od električne struje i rada na visini u dimnjačarskoj struci. Izdvojiti profesionalne bolesti u dimnjačarskoj struci. Kroz vježbu identificirati osobna zaštitna sredstva u dimnjačarstvu. Identificirati specifičnost zaštite na radu prilikom rukovanja uređajem za loženje te vrste dimnjaka i sustave ventilacija s obzirom na korištenu vrstu goriva. Povezati dimnjačarsku službu s mjerama protupožarne zaštite. Razlučiti ulogu dimnjačara u zaštiti zdravlja ljudi od trovanja i gušenja dimnim plinovima. Otkriti povezanost između obavljanja dimnjačarskih poslova i smanjenja potrošnje energije. Izdvojiti utjecaj dimnjačara na smanjenje onečišćenja okoliša.Povezati opasnost od trovanja i gušenja dimnim plinovima s dimnjačarskom strukom. Povezati dimnjačarsku službu s mjerama protupožarne zaštite.Detektirati opasnost od električne struje i rada na visini u dimnjačarskoj struci. Razlučiti ulogu dimnjačara u zaštiti zdravlja ljudi od trovanja i gušenja dimnim plinovima.Izdvojiti profesionalne bolesti u dimnjačarskoj struci. Otkriti povezanost između obavljanja dimnjačarskih poslova i smanjenja potrošnje energije.Kroz vježbu identificirati osobna zaštitna sredstva u dimnjačarstvu. Izdvojiti utjecaj dimnjačara na smanjenje onečišćenja okoliša.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Procijeniti opasnosti u dimnjačarskoj struci.

2.Prepoznati opasnost od trovanja dimnih plinova na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.Identificirati sastav dimnih plinova. Opisati djelovanje dimnih plinova na ljudski organizam. Prilagoditi radno mjesto vodeći računa o mogućnosti trovanja dimnim plinovima. Utvrditi opasnost od trovanja dimnim plinovima na radu prilikom obavljanja dimnjačarskog posla.Identificirati sastav dimnih plinova.Opisati djelovanje dimnih plinova na ljudski organizam.Prilagoditi radno mjesto vodeći računa o mogućnosti trovanja dimnim plinovima.Utvrditi opasnost od trovanja dimnim plinovima na radu prilikom obavljanja dimnjačarskog posla.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Sudjelovati u postupku utvrđivanja opasnosti od trovanja dimnim plinovima na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.

3.Prepoznati opasnost od požara i eksplozija prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga.Navesti uzroke požara i eksplozija pri obavljanju dimnjačarskih usluga. Objasniti uvjete nastanka požara i eksplozija prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga. Predvidjeti uvjete nastanka požara i eksplozija prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga. Analizirati uvjete nastanka požara i eksplozija prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga.Navesti uzroke požara i eksplozija pri obavljanju dimnjačarskih usluga.Objasniti uvjete nastanka požara i eksplozija prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga.Predvidjeti uvjete nastanka požara i eksplozija prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga.Analizirati uvjete nastanka požara i eksplozija prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Sudjelovati u provedbi postupaka utvrđivanja opasnosti od požara i eksplozija prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga.

4.Primijeniti standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.Navesti standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova. Objasniti standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova. Odabrati standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova. Koristiti standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.Navesti standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.Objasniti standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.Odabrati standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.Koristiti standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Koristiti standarde i higijensko-tehničke mjere zaštite na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.

5.Nabrojati propise i sredstva za zaštitu od požara na radu u dimnjačarskim poslovima.Poznavati propise za zaštitu od požara. Poznavati požare u dimnjaku te kontrolu odvijanja požara. Primijeniti sredstva za zaštitu od požara. Analizirati propise i sredstva za zaštitu od požara.Poznavati propise za zaštitu od požara.Poznavati požare u dimnjaku te kontrolu odvijanja požara.Primijeniti sredstva za zaštitu od požara.Analizirati propise i sredstva za zaštitu od požara.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Koristiti propise i sredstva za zaštitu od požara na radu prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.

6.Utvrditi požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka.Opisati požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka. Predvidjeti požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka. Protumačiti požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka. Procijeniti požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka.Opisati požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka.Predvidjeti požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka.Protumačiti požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka.Procijeniti požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Utvrditi požarnu opasnost uslijed nakupina čađe i/ili katrana na stijenkama dimnjaka.

7.Prepoznati funkcioniranje senzora za dojavu požara.Opisati način funkcioniranja senzora za dojavu požara. Diskutirati o načinu funkcioniranja senzora za dojavu požara. Objasniti postupak provjere senzora za dojavu požara. Demonstrirati način kontrole funkcionalnosti senzora za dojavu požara uz pomoć mentora.Opisati način funkcioniranja senzora za dojavu požara.Diskutirati o načinu funkcioniranja senzora za dojavu požara.Objasniti postupak provjere senzora za dojavu požara.Demonstrirati način kontrole funkcionalnosti senzora za dojavu požara uz pomoć mentora.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Utvrditi funkcionalnost senzora za dojavu požara.

8.Obavijestiti subjekte u nadzoru pojave požara.Objasniti važnost nadzornih subjekata u nadzoru požara. Objasniti povezanost nadzornih subjekata u nadzoru požara. Prikazati koordiniranost između nadzornih subjekata u nadzoru pojave požara. Demonstrirati koordinaciju između nadzornih subjekata u nadzoru pojave požara.Objasniti važnost nadzornih subjekata u nadzoru požara.Objasniti povezanost nadzornih subjekata u nadzoru požara.Prikazati koordiniranost između nadzornih subjekata u nadzoru pojave požara.Demonstrirati koordinaciju između nadzornih subjekata u nadzoru pojave požara.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Opisati koordinaciju između nadzornih subjekata u nadzoru pojave požara.

9.Pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju nezgode.Navesti osnovna pravila pružanja prve pomoći u slučaju nezgode. Objasniti postupak pružanja prve pomoći u slučaju nezgode. Odabrati postupke pružanja prve pomoći u slučaju nezgode. Prezentirati postupak pružanja prve pomoći u slučaju nezgode.Navesti osnovna pravila pružanja prve pomoći u slučaju nezgode.Objasniti postupak pružanja prve pomoći u slučaju nezgode.Odabrati postupke pružanja prve pomoći u slučaju nezgode.Prezentirati postupak pružanja prve pomoći u slučaju nezgode.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Demonstrirati postupak pružanja prve pomoći u slučaju nezgode.
5. CIKLUS

2. Općeobrazovni dio

U 5. ciklusu ili drugom i trećem razredu općeobrazovni dio se provodi u okviru 280 sati nastave godišnje ili 21% od ukupnog godišnjeg broja sati nastave u drugom razredu i 256 sati nastave godišnje ili 22% od ukupnoga godišnjeg broja sati nastave u trećem razredu.

U drugom i trećem razredu provode se sljedeći općeobrazovni nastavni predmeti:

NASTAVNI PREDMET2. razred3. razred
SATI TJEDNOSATI GODIŠNJESATI TJEDNOSATI GODIŠNJE
Hrvatski jezik3105396
Strani jezik270264
Matematika135132
Vjeronauk/Etika135132
Tjelesna i zdravstvena kultura135132
UKUPNO928010256


Sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela strukovnog kurikuluma objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih nastavnih predmeta preuzimaju putem sljedećeg linka: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539.

Sadržaji općeobrazovnih predmeta trebaju biti u funkciji struke te polazniku omogućiti uspostavljanje aktivne komunikacije na materinskom i stranom jeziku da bi se poslovni proces odvijao na odgovarajućoj poslovnoj razini. U tu svrhu nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta trebaju zajedno planirati izvedbu nastavnih sadržaja te polazniku omogućiti stjecanje generičkih kompetencija koje će biti usklađene sa standardima poslovanja suvremenog dimnjačara na tržištu.

3. Strukovni dio

Strukovni dio strukovnog kurikuluma usmjeren je na stjecanje kompetencija za kvalifikaciju dimnjačar, a sastoji se od strukovnih modula, Učenja temeljenog na radu te Izbornog modula. U 5. ciklusu ili drugom i trećem razredu strukovni dio kurikuluma provodi se u okviru 1310 sati nastave godišnje ili 79% od ukupnog godišnjeg broja sati nastave u drugom razredu i 894 sati nastave godišnje ili 78% od ukupnog broja sati nastave u trećem razredu.

Sadržaji strukovnoga dijela u korelaciji su s učenjem temeljenim na radu pa je potrebno uskladiti njihovo izvođenje.

2.1. Strukovni moduli

Strukovni moduli pretpostavljaju usklađenu organizaciju procesa učenja i poučavanja usmjerenu na stjecanje stručnih kompetencija i okruženja za učenje koje odražava stvarnost radnog mjesta / dimnjačarske tvrtke.

U 5. ciklusu strukovni moduli se provode u okviru 175 sati nastave godišnje ili 17% u odnosu na ukupan broj sati strukovnog dijela kurikuluma u drugom razredu i 128 sati nastave godišnje ili 14% u odnosu na ukupan broj sati strukovnog dijela kurikuluma u trećem razredu.

U 2. razredu 5. ciklusa u okviru modula Dimnjačarstvo ostvaruju se skupovi ishoda učenja Tehnologija dimnjačarstva i Komunikacija s korisnicima dimnjačarske usluge.

U 3. razredu 5. ciklusa u okviru modula Dimnjačarstvo ostvaruju se skupovi ishoda učenja Nove tehnologije u dimnjačarstvu i Informiranje o dimnjačarskoj usluzi.

U 2. razredu 5. ciklusa u okviru modula Dimnjačarski radovi ostvaruju se skupovi ishoda učenja Norme, propisi i uredbe u dimnjačarstvu te Korištenje dimnjačarskih alata, uređaja i opreme.

U 3. razredu 5. ciklusa u okviru modula Dimnjačarski radovi ostvaruju se skupovi ishoda učenja Dimnjačarski stručni nalaz i Korištenje složenijih dimnjačarskih alata i opreme.

U 2. razredu 5. ciklusa u okviru strukovnog modula Dimnjačarska služba ostvaruju se skupovi ishoda učenja Dimnjačarske provjere, Dimnjačarski radovi čišćenja uređaja za loženje, dimovodnih uređaja i sustava za dobavu zraka i Dimnjačarske kontrole.

U 3. razredu 5. ciklusa u okviru strukovnog modula Dimnjačarska služba ostvaruju se skupovi ishoda učenja Mjerenje u dimnjačarstvu, Dimnjačarski radovi čišćenja ventilacija i Samostalno obavljanje dimnjačarskih radova.

U 2. razredu 5. ciklusa u okviru modulu Profesionalni razvoj dimnjačara ostvaruju se skupovi ishoda učenja Ekologija u dimnjačarstvu i Protupožarna zaštita. U 3. razredu istoga modula ostvaruju se skupovi ishoda učenja Razvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije i Digitalizacija u dimnjačarstvu.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 3.

STRUKOVNI MODULNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
DIMNJAČARSTVOOsnove dimnjačarstvaTehnologija dimnjačarstva
Nove tehnologije u dimnjačarstvu
Poslovna komunikacija u dimnjačarstvuKomunikacija s korisnicima dimnjačarske usluge
Informiranje o dimnjačarskoj usluzi


Tablica 3: Strukovni moduli u 5. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Dimnjačarstvo polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i vještina o tehnološkim postupcima i alatima te parametrima kojima je moguće utvrditi eventualne opasnosti od ulaska dimnih plinova u prostor, ali isto tako i prenošenje informacija o mogućim opasnostima korisnicima dimnjačarskih usluga, izrada kalkulacije i fakture za obavljene dimnjačarske poslove te vođenje baze podataka o dimnjačarskom području. Navedene kompetencije usvajaju se u sklopu nastavnih predmeta Osnove dimnjačarstva i Poslovna komunikacija u dimnjačarstvu, a koji se provode u 4. i 5. ciklusu. Cilj modula Dimnjačarstvo jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti u specifičnom području pružanja i evidentiranja dimnjačarskih usluga na određenom dimnjačarskom području.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Osnove dimnjačarstva jest usvajanje znanja o novim tehnološkim dostignućima i procesima organizacije rada u dimnjačarskoj službi, kvaliteti rada, novim materijalima i sredstvima, sigurnom ponašanju na Internetu te korištenju i zaštiti osobnih podataka.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Poslovna komunikacija u dimnjačarstvu jest usvajanje znanja i vještina o uljudnoj i profesionalnoj komunikaciji s korisnicima i suradnicima, izradi kalkulacije cijena dimnjačarskih usluga te fakture za obavljene radove, ali isto tako i informiranje korisnika o novim dostupnim tehnologijama ovisno o vrsti ložišta.

B. RAZRADA MODULA

Modul: Dimnjačarstvo
Nastavni predmet: Osnove dimnjačarstva
Skup ishoda učenja: Tehnologija dimnjačarstva
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati tehnološke postupke razvoja grijanja.Opisati tehnološke postupke razvoja grijanja. Razlikovati promjene na uređajima za loženje i pripadajućem dimovodnom sustavu tijekom povijesti. Protumačiti pojavu i ulogu ventilacije tijekom povijesti. Prezentirati međusobnu povezanost uređaja za loženje, dimovodnih sustava i ventilacije tijekom povijesti.Opisati tehnološke postupke razvoja grijanja.Razlikovati promjene na uređajima za loženje i pripadajućem dimovodnom sustavu tijekom povijesti.Protumačiti pojavu i ulogu ventilacije tijekom povijesti.Ustanoviti međusobnu funkcionalnu povezanost uređaja za loženje, dimovodnih sustava i ventilacije tijekom povijesti.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Komentirati tehnološke postupke razvoja grijanja tijekom povijesti.

2.Razlikovati tehnološke postupke pri uporabi pojedinih materijala i uređaja u dimnjačarstvu.Povezati vrste uređaja za loženje i materijale prema tehnološkim kriterijima. Utvrditi način rada uređaja za loženje prema tehnološkom postupku i uporabi različitih materijala. Razlikovati dijelove i svojstva jednoslojnog i višeslojnog dimovodnog sustava. Analizirati ulogu i značaj prirodnog ventilacijskog sustava za kondicioniranje zraka i pozadinska provjetravanja.Povezati vrste uređaja za loženje i materijale prema tehnološkim kriterijima.Utvrditi način rada uređaja za loženje prema tehnološkom postupku i uporabi različitih materijala.Razlikovati dijelove i svojstva jednoslojnog i višeslojnog dimovodnog sustava.Analizirati ulogu i značaj prirodnog ventilacijskog sustava za kondicioniranje zraka i pozadinska provjetravanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Identificirati materijale i uređaje za loženje, vrste dimnjaka i sustave ventilacija s obzirom na korištenu vrstu goriva.

3.Analizirati tehnološki proces organizacije dimnjačarske službe.Razlučiti vrste kontrola koje se provode u dimnjačarstvu. Izdvojiti načine izvođenja redovnih, preventivnih i izvanrednih pregleda, kontrola i ispitivanja. Povezati preglede, kontrole i ispitivanja koja se provode u novoizgrađenom objektu. Pokazati način izrade izvješća o izvedenom pregledu, kontroli, mjerenju i ispitivanju te postupak informiranja nadležnih organa.Razlučiti vrste kontrola koje se provode u dimnjačarstvu.Izdvojiti načine izvođenja redovnih, preventivnih i izvanrednih pregleda, kontrola i ispitivanja.Povezati preglede, kontrole i ispitivanja koja se provode u novoizgrađenom objektu.Pokazati način izrade izvješća o izvedenom pregledu, kontroli, mjerenju i ispitivanju te postupak informiranja nadležnih organa.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Prezentirati tehnologiju provođenja redovitih i izvanrednih kontrola i napisati izvješće u dimnjačarstvu.

4.Obrazložiti tehnološke parametre za utvrđivanje opasnosti od ulaska dimnih plinova u prostor u kojemu se boravi.Utvrditi tehnološke parametre za identificiranje opasnosti od ulaska dimnih plinova u prostor za boravljenje. U laboratorijskim uvjetima simulirati ovisnost rezultata mjerenja udjela CO (ugljičnog monoksida). Analizirati rezultate dobivene 4-Pa testom u simuliranim uvjetima u laboratoriju. Povezati rezultate kontrole povrata dimnih plinova sa padom tlaka u prostoriji kod atmosferskih ložišta. Komentirati značaj provjere nepropusnosti dimovodnog sustava.Utvrditi tehnološke parametre za identificiranje opasnosti od ulaska dimnih plinova u prostor za boravljenje.U laboratorijskim uvjetima simulirati ovisnost rezultata mjerenja udjela CO (ugljičnog monoksida). Analizirati rezultate dobivene 4-Pa testom u simuliranim uvjetima u laboratoriju.Povezati rezultate kontrole povrata dimnih plinova sa padom tlaka u prostoriji kod atmosferskih ložišta.Komentirati značaj provjere nepropusnosti dimovodnog sustava.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Analizirati tehnološke parametre za utvrđivanje opasnosti od ulaska dimnih plinova u prostor za boravljenje.

5.Koristiti softverske alate za dimenzioniranje dimnjaka.Koristiti osnovne naredbe u programima za dimenzioniranje dimnjaka i vođenje registra dimnjaka prema propisanim sastavnicama. Primijeniti odgovarajuće naredbe u softverskim alatima za dimenzioniranje dimnjaka i vođenje registra dimnjaka prema propisanim sastavnicama. Povezati mogućnosti programa za softverske alate za tehničko crtanje. Povezati mogućnosti softverskih alata za dimenzioniranje dimnjaka. Osmisliti zadatak i prezentirati ga u odgovarajućem programu za izradu prezentacija dimenzioniranja dimnjaka.Koristiti osnovne naredbe u odabranim softverskim alatima za dimenzioniranje dimnjaka i vođenje registra dimnjaka prema propisanim sastavnicama.Primijeniti odgovarajuće naredbe u softverskim alatima za dimenzioniranje dimnjaka i vođenje registra dimnjaka prema propisanim sastavnicama.Povezati mogućnosti programa za softverske alate za tehničko crtanje.Povezati mogućnosti softverskih alata za dimenzioniranje dimnjaka. Osmisliti zadatak i prezentirati ga u odgovarajućem programu za izradu prezentacija dimenzioniranja dimnjaka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Primijeniti softverske alate za dimenzioniranje dimnjaka.

6.Primijeniti pravila sigurnog ponašanja na Internetu te korištenja i zaštite osobnih podataka.Objasniti pravila zaštite podataka. Primijeniti različite metode zaštite osobnih podataka. Primijeniti različite aktivnosti s ciljem zaštite podataka uz pomoć nastavnika.Objasniti pravila zaštite podataka.Primijeniti različite metode zaštite osobnih podataka.Primijeniti različite aktivnosti s ciljem zaštite podataka uz pomoć nastavnika.Samostalno primijeniti različite aktivnosti s ciljem zaštite podataka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Samostalno primijeniti različite aktivnosti s ciljem zaštite podataka.

7.Definirati ventilacijske sustave u građevinama.Navesti sustave ventilacija. Objasniti sustave ventilacija. Protumačiti razlike u sustavima ventilacija. Komentirati razlike u sustavima ventilacija.Navesti sustave ventilacija.Objasniti sustave ventilacija.Protumačiti razlike u sustavima ventilacija.Komentirati razlike u sustavima ventilacija.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Predstaviti sustave ventilacija i njihove načine funkcioniranja.

8.Poznavati načine čišćenja i kontrole ventilacijskih sustava.Identificirati sustav ventilacija. Objasniti princip rada ventilacija. Interpretirati postupke čišćenja ventilacija. Komentirati postupak čišćenja ventilacija.Identificirati sustav ventilacija.Objasniti princip rada ventilacija.Interpretirati postupke čišćenja ventilacija.Komentirati postupak čišćenja ventilacija.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Nabrojati načine čišćenja ventilacija.

9.Objasniti pojam kvalitete dimnjačarskih usluga.Opisati pojam, ciljeve i zadaće osiguranja kvalitete dimnjačarskih usluga. Identificirati postupke osiguranja kvalitete dimnjačarskih usluga. Ustanoviti odstupanja provedenih dimnjačarskih usluga od standarda kvalitete i njihove uzroke te provesti i dokumentirati mjere uklanjanja odstupanja. Komentirati povezanost standarda kvalitete s odgovarajućim dimnjačarskim uslugama.Opisati pojam, ciljeve i zadaće osiguranja kvalitete dimnjačarskih usluga.Identificirati postupke osiguranja kvalitete dimnjačarskih usluga.Ustanoviti odstupanja provedenih dimnjačarskih usluga od standarda kvalitete i njihove uzroke te provesti i dokumentirati mjere uklanjanja odstupanja.Komentirati povezanost standarda kvalitete s odgovarajućim dimnjačarskim uslugama.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Prepoznati pojam kvalitete i standarde kvalitete dimnjačarskih usluga.Modul: DIMNJAČARSTVO
Nastavni predmet: Osnove dimnjačarstva
Skup ishoda učenja: Nove tehnologije u dimnjačarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Obrazložiti primjenu novih tehnologija u svakodnevnim dimnjačarskim poslovima.Identificirati utjecaj novih tehnoloških procesa na pregled, kontrolu, mjerenja, kvalitetu i način obavljanja dimnjačarskih poslova. Istražiti nove tehnološke postupke i načine čišćenja, kontrola, mjerenja i ispitivanja ložišno-dimovodnog sustava. U laboratorijskim uvjetima izvesti jednu radnu situaciju utjecaja kondenzacijskog ložišno-dimovodnog sustava na energetsku učinkovitost i onečišćenje okoliša. Analizirati nove tehnologije i promjene u uređajima za loženje, dimovodnim sustavima i ventilaciji sa stajališta usvajanja novih postupaka pri obavljanju dimnjačarskih usluga.Identificirati utjecaj novih tehnoloških procesa na pregled, kontrolu, mjerenja, kvalitetu i način obavljanja dimnjačarskih poslova.Istražiti nove tehnološke postupke i načine čišćenja, kontrola, mjerenja i ispitivanja ložišno-dimovodnog sustava.Izvesti jednu radnu situaciju utjecaja kondenzacijskog ložišno-dimovodnog sustava na energetsku učinkovitost i onečišćenje okoliša u laboratorijskim uvjetima.Analizirati nove tehnologije i promjene u uređajima za loženje, dimovodnim sustavima i ventilaciji sa stajališta usvajanja novih postupaka pri obavljanju dimnjačarskih usluga.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: U laboratorijskim uvjetima prikazati nove tehnologije u dimnjačarstvu.

2.Analizirati novu tehnologiju kontrole ložišta i dimovoda s obzirom na korištenu vrstu goriva.Razlikovati nove tehnologije kontrola u dimnjačarstvu s obzirom na vrstu goriva. Analizirati nove tehnološke vrste i načine izvođenja redovnih, preventivnih i izvanrednih pregleda, kontrola i ispitivanja prema vrsti goriva. Prikazati novi softverski model pisanja izvješća o izvedenom pregledu, kontroli i ispitivanju te postupak informiranja korisnika i nadležnih institucija prema novim tehnološkim zahtjevima. Procijeniti novi softverski model pisanja izvješća o izvedenom pregledu, kontroli i ispitivanju te postupak informiranja korisnika i nadležnih institucija prema novim tehnološkim zahtjevima.Razlikovati nove tehnologije kontrola u dimnjačarstvu s obzirom na vrstu goriva.Analizirati nove tehnološke vrste i načine izvođenja redovnih, preventivnih i izvanrednih pregleda, kontrola i ispitivanja prema vrsti goriva.Prikazati novi softverski model pisanja izvješća o izvedenom pregledu, kontroli i ispitivanju te postupak informiranja korisnika i nadležnih institucija prema novim tehnološkim zahtjevima.Procijeniti novi softverski model pisanja izvješća o izvedenom pregledu, kontroli i ispitivanju te postupak informiranja korisnika i nadležnih institucija prema novim tehnološkim zahtjevima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Komentirati primjenu novih tehnologija provođenja redovitih i izvanrednih kontrola i pisanja izvješća u dimnjačarstvu.

3.Identificirati novu tehnologiju kontrole ložišta i dimovoda.Istražiti novu tehnologiju primjene kontrole i mjerenja ložišno-dimovodnog sustava. Komentirati novu tehnologiju rada ložišno-dimovodnog sustava sa stajališta sigurnosti i djelotvornosti. Usporediti dobivene rezultate mjerenja i kontrola s kvalitetom izgaranja i smanjenjem potrošnje energije prema tehnologiji rada u dimnjačarstvu. U laboratorijskim uvjetima protumačiti utjecaj pregleda, kontrola, mjerenja i ispitivanja ložišno-dimovodnog sustava na sigurnost korisnika, smanjenje potrošnje goriva onečišćenja okoliša.Istražiti novu tehnologiju primjene kontrole i mjerenja ložišno-dimovodnog sustava.Komentirati novu tehnologiju rada ložišno-dimovodnog sustava sa stajališta sigurnosti i djelotvornosti.Usporediti dobivene rezultate mjerenja i kontrola s kvalitetom izgaranja i smanjenjem potrošnje energije prema tehnologiji rada u dimnjačarstvu.U laboratorijskim uvjetima protumačiti utjecaj pregleda, kontrola, mjerenja i ispitivanja ložišno-dimovodnog sustava na sigurnost korisnika, smanjenje potrošnje goriva i onečišćenja okoliša.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Analizirati novu tehnologiju kontrole ložišta i dimovoda.

4.Razlikovati tehnologiju rada na nacionalnoj i europskoj razini.Nabrojati važeće nacionalne i europske zakonske i podzakonske akte u dimnjačarskoj djelatnosti i djelatnostima bliskim djelatnostima. Utvrditi tehničke propise i norme koje se odnose na dimnjačarsku djelatnost na europskoj razini. Objasniti kvalitetu i način obavljanja dimnjačarskih usluga u vezi s nacionalnim i europskim pravilima u dimnjačarstvu. Komentirati mogućnosti tehnologije rada dimnjačarstva prema nacionalnim i europskim iskustvima.Nabrojati važeće nacionalne i europske zakonske i podzakonske akte u dimnjačarskoj djelatnosti i bliskim djelatnostima.Utvrditi tehničke propise i norme koje se odnose na dimnjačarsku djelatnost na europskoj razini.Objasniti kvalitetu i način obavljanja dimnjačarskih usluga u vezi s nacionalnim i europskim pravilima u dimnjačarstvu.Komentirati mogućnosti tehnologije rada dimnjačarstva prema nacionalnim i europskim iskustvima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Objasniti tehnologiju rada na nacionalnoj i europskoj razini.

5.Istražiti nove tehnologije u alatima, priboru, opremi i pomoćnim sredstvima u dimnjačarskim radovima.Razlikovati primjenu klasičnih alata, uređaja, strojeva i tehničkih uređaja od primjene novih alata i uređaja. Identificirati utjecaj nove tehnologije alata, pribora, opreme, pomoćnih sredstava i instrumenata za pregled, čišćenje, kontrolu i mjerenja na kvalitetu i način obavljanja dimnjačarskih poslova.Razlikovati primjenu klasičnih alata, uređaja, strojeva i tehničkih uređaja od primjene novih alata i uređaja.Identificirati utjecaj nove tehnologije alata, pribora, opreme, pomoćnih sredstava i instrumenata za pregled, čišćenje, kontrolu i mjerenja na kvalitetu i način obavljanja dimnjačarskih poslova.Prikazati elemente kvalitetne primjene novih alata, pribora, opreme i pomoćnih sredstava u dimnjačarskim radovima.Analizirati utjecaj novih alata, pribora, opreme i pomoćnih sredstava i instrumenata na dimnjačarski rad.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Pratiti nove tehnologije u alatima, priboru, opremi i pomoćnim sredstvima u dimnjačarskim radovima.

6.Identificirati nove materijale dimnjaka, sredstva za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima.Utvrditi primjenu novih materijala dimnjaka, sredstava za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima. Procijeniti utjecaj novih materijala dimnjaka, sredstava za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima. Istražiti utjecaj novih materijala dimnjaka, sredstava za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima. Analizirati primjenu novih materijala dimnjaka, sredstava za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima.Utvrditi primjenu novih materijala dimnjaka, sredstava za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima.Procijeniti utjecaj novih materijala dimnjaka, sredstava za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima.Istražiti utjecaj novih materijala dimnjaka, sredstava za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima.Analizirati primjenu novih materijala dimnjaka, sredstava za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Pratiti nove materijale dimnjaka, sredstava za čišćenje i provođenja kontrole u dimnjačarskim radovima.

7.Izraditi projekt primjene novih tehnologija u dimnjačarskim radovima.Istražiti razvoj primjene novih tehnologija u dimnjačarskim radovima. Organizirati razvoj dimnjačarskog projekta od ideje do realizacije uz pomoć nastavnika/mentora. Izraditi dimnjačarski projekt na temu primjene novih tehnologija u dimnjačarskim radovima. Predstaviti dimnjačarski projekt na temu primjene novih tehnologija u dimnjačarskim radovima.Istražiti razvoj primjene novih tehnologija u dimnjačarskim radovima.Organizirati razvoj dimnjačarskog projekta od ideje do realizacije uz pomoć nastavnika/mentora.Izraditi dimnjačarski projekt na temu primjene novih tehnologija u dimnjačarskim radovima.Predstaviti dimnjačarski projekt na temu primjene novih tehnologija u dimnjačarskim radovima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Predstaviti projekt novih tehnologija u dimnjačarstvu.
Modul: DIMNJAČARSTVO
Nastavni predmet: Poslovna komunikacija u dimnjačarstvu
Skup ishoda učenja: Komunikacija s korisnicima dimnjačarskih usluga
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Izraditi kalkulaciju cijena dimnjačarskih usluga.Opisati elemente koji utječu na cijene dimnjačarskih usluga. Izračunati cijenu dimnjačarske usluge za jednog korisnika uz pomoć nastavnika. Samostalno izračunati cijene dimnjačarskih usluga prema zahtjevu korisnika. Izraditi radnu dokumentaciju s izračunom dimnjačarskih radova.Opisati elemente koji utječu na cijene dimnjačarskih usluga.Izračunati cijenu dimnjačarske usluge za jednog korisnika uz pomoć nastavnika.Samostalno izračunati cijene dimnjačarskih usluga prema zahtjevu korisnika.Izraditi radnu dokumentaciju s izračunom dimnjačarskih radova.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Izračunati cijene dimnjačarskih usluga.

2.Izraditi fakture za obavljene dimnjačarske usluge.Prikupiti informacije koje su potrebne za izradu fakture za obavljene dimnjačarske usluge. Obraditi informacije koje su potrebne za izradu fakture za obavljene dimnjačarske usluge. Ocijeniti informacije koje su potrebne za izradu fakture za obavljene dimnjačarske usluge. Izraditi fakture za obavljene dimnjačarske usluge.Prikupiti informacije koje su potrebne za izradu fakture za obavljene dimnjačarske usluge.Obraditi informacije koje su potrebne za izradu fakture za obavljene dimnjačarske usluge.Ocijeniti informacije koje su potrebne za izradu fakture za obavljene dimnjačarske usluge.Izraditi fakture za obavljene dimnjačarske usluge.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Ispisati fakture za obavljene dimnjačarske usluge.

3.Koristiti komunikacijske tehnologije u dimnjačarskom poslu.Nabrojati komunikacijske tehnologije primjenjive u dimnjačarstvu. Identificirati prednosti komunikacijskih tehnologija u dimnjačarskom poslu. Procijeniti primjenu komunikacijskih tehnologija u dimnjačarskim uslugama. Analizirati komunikacijske tehnologije i specifičnosti dimnjačarstva.Nabrojati komunikacijske tehnologije primjenjive u dimnjačarstvu.Identificirati prednosti komunikacijskih tehnologija u dimnjačarskom poslu.Procijeniti primjenu komunikacijskih tehnologija u dimnjačarskim uslugama.Analizirati komunikacijske tehnologije i specifičnosti dimnjačarstva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Upotrijebiti komunikacijske tehnologije u dimnjačarstvu.

4.Voditi razgovor s korisnicima dimnjačarskih usluga i suradnicima.Navesti faze prodajnog razgovora i opisati pripremu dimnjačara za telefonski razgovor s korisnicima. Opisati pripremu dimnjačara za telefonski razgovor s korisnicima. Komentirati različite oblike predstavljanja dimnjačarskih usluga kupcima. Na primjeru osmisliti način odgovaranja na prigovor korisnika dimnjačarskih usluga.Navesti faze prodajnog razgovora i opisati pripremu dimnjačara za telefonski razgovor s korisnicima.Opisati pripremu dimnjačara za telefonski razgovor s korisnicima.Komentirati različite oblike predstavljanja dimnjačarskih usluga kupcima.Na primjeru osmisliti način odgovaranja na prigovor korisnika dimnjačarskih usluga.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Realizirati jedan razgovor s korisnicima dimnjačarskih usluga i suradnicima.

5.Riješiti prigovor i žalbu korisnika dimnjačarskih usluga.Smiriti korisnika dimnjačarske usluge afirmativnim pristupom. Identificirati uzroke prigovora korisnika dimnjačarske usluge. Argumentirano odgovoriti korisniku na prigovor na izvedenu dimnjačarsku uslugu. Ponuditi rješenje u skladu s procedurom dimnjačarske prakse i tvrtke.Smiriti korisnika dimnjačarske usluge afirmativnim pristupom.Identificirati uzroke prigovora korisnika dimnjačarske usluge.Argumentirano odgovoriti korisniku na prigovor na izvedenu dimnjačarsku uslugu.Ponuditi rješenje u skladu s procedurom dimnjačarske prakse i tvrtke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Provesti rješavanje prigovora i žalbe korisnika dimnjačarskih usluga.

6.Razviti komunikaciju s nadležnim institucijama u obavljanju dimnjačarske službe.Identificirati nadležne institucije za komunikaciju u dimnjačarstvu (komunalni redar, distributer plina, MUP, protupožarni i drugi inspektorati, jedinice lokalne samouprave i druge službe). Pripremiti i dostaviti nadležnim institucijama informaciju o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva. Evidentirati potvrdu nadležnih institucija o primitku informacije o stanju neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Identificirati nadležne institucije za komunikaciju u dimnjačarstvu (komunalni redar, distributer plina, MUP, protupožarni i drugi inspektorati, jedinice lokalne samouprave i druge službe).Pripremiti i dostaviti nadležnim institucijama informacije o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Utvrditi jesu li nadležne institucije primile obavijest o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Evidentirati potvrdu nadležnih institucija o primitku informacije o stanju neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Opisati postupak komunikacije s nadležnim institucijama u obavljanju dimnjačarske službe.

7.Informirati korisnika o dostupnim novim tehnologijama i uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje i dimnjačarskim uslugama.Odabrati zanimljive sadržaje za korisnike dimnjačarskih usluga. Objaviti na mrežnoj stranici dimnjačarske tvrtke praktične informacije o novim tehnologijama dimnjačarstva za korisnike. Ažurirati sadržaje stranice dimnjačarske tvrtke postavljanjem novih informacija na temelju istraživanja o primjeni novih tehnologija u dimnjačarstvu. Komunicirati s korisnicima dimnjačarskih usluga različitim komunikacijskim oblicima (tekst, slika, video).Odabrati zanimljive sadržaje za korisnike dimnjačarskih usluga.Objaviti na mrežnoj stranici dimnjačarske tvrtke praktične informacije o novim tehnologijama dimnjačarstva za korisnike.Ažurirati sadržaje stranice dimnjačarske tvrtke postavljanjem novih informacija na temelju istraživanja o primjeni novih tehnologija u dimnjačarstvu.Komunicirati s korisnicima dimnjačarskih usluga različitim komunikacijskim oblicima (tekst, slika, video).

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Komunicirati s korisnicima dimnjačarskih usluga različitim komunikacijskim oblicima (tekst, slika, video).Modul: DIMNJAČARSTVO
Nastavni predmet: Poslovna komunikacija u dimnjačarstvu
Skup ishoda učenja: Informiranje o dimnjačarskoj usluzi
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Voditi digitalnu bazu podataka o korisniku dimnjačarskih usluga, uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Nabrojati sastavnice i korake za vođenje digitalne baze o korisniku dimnjačarskih usluga, uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva. Koristiti digitalnu bazu podataka za evidentiranje i unos novih podataka o korisnicima dimnjačarskih usluga i njihovim uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva. Nadopuniti digitalnu bazu primjerima odluka i potvrda za dimovodno-ložišne objekte, tehničkim skicama, crtežima i opisnom dokumentacijom za izdavanje stručnog nalaza. Koristiti digitalnu bazu za pripremu relevantne administrativne dokumentacije za korisnike, lokalnu samoupravu i institucije za koje je dimnjačar nadležan.Objasniti razloge za digitalno vođenje baze podataka o korisnicima dimnjačarskih usluga i uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Koristiti digitalnu bazu podataka za evidentiranje i unos novih podataka o korisnicima dimnjačarskih usluga i njihovim uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Nadopuniti digitalnu bazu primjerima odluka i potvrda za dimovodno-ložišne objekte, tehničkim skicama, crtežima i opisnom dokumentacijom za izdavanje stručnog nalaza.Koristiti digitalnu bazu za pripremu relevantne administrativne dokumentacije za korisnike, lokalnu samoupravu i institucije za koje je dimnjačar nadležan.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Koristiti digitalnu bazu za podataka o korisniku dimnjačarskih usluga, uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva za dimnjačarske poslove.

2.Digitalno analizirati podatke o uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Izraditi dnevni plan obavljanja dimnjačarskih usluga na dimnjačarskom području korištenjem digitalne baze podataka uz pomoć mentora. Izraditi mjesečni plan obavljanja dimnjačarskih usluga na dimnjačarskom području korištenjem digitalne baze uređaja za loženje uz pomoć mentora. Analizirati digitalne podatke iz baze uređaja za loženje prema zadanim parametrima za dimnjačarski posao. Izraditi izvještaj na temelju analiziranih podataka iz digitalne baze uređaja za loženje.Izraditi dnevni plan obavljanja dimnjačarskih usluga na dimnjačarskom području korištenjem digitalne baze podataka uz pomoć mentora.Izraditi mjesečni plan obavljanja dimnjačarskih usluga na dimnjačarskom području korištenjem digitalne baze uređaja za loženje uz pomoć mentora.Analizirati digitalne podatke iz baze uređaja za loženje prema zadanim parametrima za dimnjačarski posao.Izraditi izvještaj na temelju analiziranih podataka iz digitalne baze uređaja za loženje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Primijeniti digitalnu bazu podataka o uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva za planiranje i analizu.

3.Izraditi obavijesti o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Identificirati lokacije neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva. Utvrditi vrstu neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva. Izraditi obavijesti o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Identificirati lokacije neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Utvrditi vrstu neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Izraditi obavijesti o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Kreirati dopunsku ponudu o mogućnostima korištenja dimnjačarskih usluga.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Ispisati obavijesti o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.

4.Dostaviti obavijesti o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Utvrditi postupak dostave informacije o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva. Pripremiti postupak dostave informacije o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Utvrditi postupak dostave informacije o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Pripremiti postupak dostave informacije o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Korisniku dostaviti informacije o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu gorivaUtvrditi da je nadležna institucija zaprimila obavijest o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Poslati obavijesti o neispravnosti uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.

5.Korisnika savjetovati o ložištima i ventilacijama na objektima te sličnim uređajima, kao i o mogućnostima njihova korištenja.Korisniku nabrojati elemente ložišnih i ventilacijskih objekata te sličnih uređaja. Korisniku opisati princip rada nabrojanih elemenata ložišta i ventilacijskih objekata te sličnih uređaja. Korisniku protumačiti prednosti ugradnje elemenata ložišnih i ventilacijskih objekata te sličnih uređaja. Korisniku prezentirati analizu trenutnog i nadograđenog stanja.Korisniku nabrojati elemente ložišnih i ventilacijskih objekata te sličnih uređaja.Korisniku opisati princip rada nabrojanih elemenata ložišta i ventilacijskih objekata te sličnih uređaja.Korisniku protumačiti prednosti ugradnje elemenata ložišnih i ventilacijskih objekata te sličnih uređaja.Korisniku prezentirati analizu trenutnog i nadograđenog stanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Korisniku predstaviti mogućnosti ložišta i ventilacija na objektima i njima sličnih uređaja.

6.Korisnika savjetovati o ekološki osviještenom skladištenju i korištenju goriva.Korisniku nabrojati zakonske propise te protumačiti moguća tehnološka rješenja o skladištenju goriva.Nabrojati korisniku zakonske propise o skladištenju goriva.Korisniku navesti moguća tehnološka rješenja o ekološki prihvatljivom skladištenja goriva.Korisniku protumačiti njegov odabir pojedinog tehnološkog rješenja za ekološki prihvatljivo skladištenje i korištenje goriva.Analizirati postojeći te tehnološki i ekološki unaprijeđen sustav za skladištenje i korištenje goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Usmjeriti korisnika na ekološki osviješteno skladištenje i korištenje goriva.

7.Korisnika savjetovati o zdravstvenim opasnostima štetnih dimnih plinova.Korisniku nabrojati i predstaviti mjere zaštite od imisije, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i higijenske propise.Nabrojati korisniku mjere zaštite od imisije, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i higijenske propise.S korisnikom razmotriti mogućnosti zaštite od imisije ili smanjenja njezina utjecaja, mogućnosti zaštite okoliša te sprečavanja higijenskih i zdravstvenih problema.Korisniku predstaviti mjere zaštite od imisije, zaštite okoliša i zaštite zdravlja.Na temelju znanstvenih studija korisniku prezentirati analizu poboljšanja životnih uvjeta uz korištenje mjera zaštite od imisije.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Korisniku predstaviti aspekte zaštite od imisije, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i higijenskih propisa.

8.Korisnika savjetovati o mogućnostima korištenja poticaja.Korisniku nabrojati mogućnosti korištenja poticaja vezanih za dimnjačarstvo te iste raspraviti i protumačiti s korisnikom.Nabrojati korisniku mogućnost korištenja poticaja vezanih za dimnjačarstvo koji bi ga mogli zanimati.S korisnikom raspraviti o mogućnostima poticaja vezanih za dimnjačarstvo.Korisniku protumačiti prednosti korištenja poticaja vezanih za dimnjačarstvo.Analizirati poboljšanja kojima korištenje poticaja mogu doprinijeti.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Korisniku predstaviti mogućnosti korištenja poticaja u dimnjačarstvu.2.2. Učenje temeljeno na radu

Učenje temeljeno na radu orijentirano je na zanimanje te se najvećim dijelom izvodi u dimnjačarskoj tvrtki, odnosno u svijetu rada. Zajedničkim planiranjem nastavnika ustanove za strukovno obrazovanje i mentora kod poslodavca te uz razmjenu pedagoške dokumentacije i evidencije postiže se usklađenost stjecanja ishoda učenja strukovnih modula i učenja temeljenog na radu.

Tijekom 5. ciklusa u drugom i trećem razredu učenje temeljeno na radu manjim se dijelom provodi u ustanovi za strukovno obrazovanje, a većim dijelom u realnom radnom procesu.

U okviru drugog razreda to iznosi 785 sati nastave godišnje ili 76% u odnosu na ukupan broj sati strukovnog dijela strukovnog kurikuluma, odnosno 105 sati nastave godišnje ili 13% u dimnjačarskom praktikumu, a 680 sati nastave godišnje ili 87% kod poslodavca u dimnjačarskoj službi.

U okviru trećeg razreda to iznosi 696 sati nastave godišnje ili 78% u odnosu na ukupan broj sati strukovnog dijela strukovnog kurikuluma, odnosno 96 sati nastave godišnje ili 14% u dimnjačarskom praktikumu, a 600 sati nastave godišnje ili 86% kod poslodavca u dimnjačarskoj službi.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 4.

UČENJE TEMELJENO NA RADUNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
DIMNJAČARSKI RADOVIDimnjačarski radoviNorme, propisi i uredbe u dimnjačarstvu
Korištenje dimnjačarskih alata, uređaja i opreme
Dimnjačarski stručni nalaz
Korištenje složenijih dimnjačarskih alata i opreme
DIMNJAČARSKA SLUŽBADimnjačarska praksaDimnjačarske provjere
Dimnjačarski radovi čišćenja uređaja za loženje, dimovodnih uređaja i sustava za dobavu zraka
Dimnjačarske kontrole
Mjerenje u dimnjačarstvu
Dimnjačarski radovi čišćenja ventilacija
Samostalno obavljanje dimnjačarskih radova


Tablica 4: Učenje temeljeno na radu u 5. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Dimnjačarski radovi polazniku omogućuje stjecanje znanja o normama, propisima i uredbama koji vrijede u području dimnjačarstva u svrhu izrade stručnog nalaza, te stjecanje vještina o korištenju osnovnih i složenijih dimnjačarskih alata, uređaja i opreme za obavljanje dimnjačarskih usluga. Modul se izvodi u okviru istoimenog nastavnog predmeta. Cilj modula jest utjecati na pravilno postupanje u provedbi dimnjačarskih poslova.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Dimnjačarski radovi jest usvojiti osnovna pravila postupanja u dimnjačarskoj djelatnosti poštujući pozitivne propise pravilnog održavanja i rukovanja uređajima za mehaničko čišćenje, mjerenja dimnih plinova i CO, kao i uređajima za vizualnu provjeru stanja dimnjaka u svrhu ispitivanja njegove propusnosti. Usvojena znanja polaznik će koristiti pri izradi prijedloga stručnog nalaza.

Modul Dimnjačarska služba polazniku omogućuje stjecanje vještina i navika o dimnjačarskim provjerama, čišćenju uređaja za loženje, dimovodnih uređaja i sustava za dobavu zraka, dimnjačarskim kontrolama i mjerenjima. Pritom se naglasak stavlja na samostalnost obavljanja dimnjačarskih radova do kraja 5. ciklusa. Modul Dimnjačarska služba izvodi se u okviru nastavnog predmeta Dimnjačarska praksa.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Dimnjačarska praksa jest polazniku omogućiti samostalno praćenje ugradnje novih uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja te zamjene postojećih, vizualni pregled i snimanje dimovodnih uređaja video opremom, primjenu različitih mehanizama i postupaka prilikom čišćenja uređaja za loženje i dimovodnog uređaja, kontrole propusnosti dimovodnih uređaja s obzirom na vrstu goriva i dimnih plinova te mjerenja ložišnih i ventilacijskih objekata, sastav dimnih plinova odgovarajućim uređajima.

B. RAZRADA MODULA

Modul: DIMNJAČARSKI RADOVI
Nastavni predmet: Dimnjačarski radovi
Skup ishoda učenja: Norme, propisi i uredbe u dimnjačarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Provoditi postupke u dimnjačarskoj djelatnosti u skladu s pozitivnim propisima.Navesti zakonske i podzakonske akte, odnosno radno-pravnu regulaciju koja se odnosi na dimnjačarsku djelatnost i vezane djelatnosti. Objasniti dijelove zakonskih i podzakonskih akata i druge radno-pravne regulacije koje se odnose na dimnjačarsku djelatnost. Primijeniti zakonske i podzakonske akte i drugu radno-pravnu regulaciju u dimnjačarskoj djelatnosti na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno dimnjačarskom laboratoriju.Navesti zakonske i podzakonske akte, odnosno radno-pravnu regulaciju koja se odnosi na dimnjačarsku djelatnost i vezane djelatnosti.Objasniti dijelove zakonskih i podzakonskih akata i druge radno-pravne regulacije koje se odnose na dimnjačarsku djelatnost.Primijeniti zakonske i podzakonske akte i drugu radno-pravnu regulaciju u dimnjačarskoj djelatnosti na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno dimnjačarskom laboratoriju.Komentirati način uporabe zakonskih i podzakonskih akata i radno-pravne regulacije.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Koristiti zakonske i podzakonske akte u dimnjačarskoj djelatnosti i vezanim djelatnostima.

2.Uskladiti dimnjačarske aktivnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima vezanima za djelatnost u dimnjačarstvu.Ustanoviti promjene u zakonskim i podzakonskim aktima i radno-pravnoj regulativi u dimnjačarskoj djelatnosti. Izdvojiti nove promjene zakonskih i podzakonskih akata i radno-pravne regulative za dimnjačarstvo. Povezati postupke čišćenja dimnjaka sa zakonskim i podzakonskim aktima te radno-pravnom regulativom u simuliranim laboratorijskim uvjetima. Analizirati postupke čišćenja dimnjaka i primjenu zakonskih i podzakonskih akata i radno-pravne regulative.Ustanoviti promjene u zakonskim i podzakonskim aktima i radno-pravnoj regulativi u dimnjačarskoj djelatnosti.Izdvojiti nove promjene zakonskih i podzakonskih akata i radno-pravne regulative za dimnjačarstvo.Povezati postupke čišćenja dimnjaka sa zakonskim i podzakonskim aktima te radno-pravnom regulativom u simuliranim laboratorijskim uvjetima.Analizirati postupke čišćenja dimnjaka i primjenu zakonskih i podzakonskih akata i radno-pravne regulative.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Primijeniti propise u postupcima čišćenja i provjeravanja u dimnjačarstvu.

3.Sa zakonskim i podzakonskim aktima uskladiti dimnjačarsku djelatnost koja je usmjerena na korisnika.Ustanoviti promjene u zakonskim i podzakonskim aktima i radno-pravnoj regulaciji u dimnjačarstvu vezano za korisnike. Primijeniti higijenske propise, propise o zdravstvenoj zaštiti i zaštiti na radu u postupku čišćenja dimnjaka. Primijeniti propise o zadaćama čišćenja i provjeravanja u simuliranim uvjetima u praktikumu. Analizirati promjene u zakonskim i podzakonskim aktima i radno-pravnoj regulativi u dimnjačarstvu vezano za korisnike.Ustanoviti promjene u zakonskim i podzakonskim aktima i radno-pravnoj regulativi u dimnjačarstvu vezano za korisnike.Primijeniti higijenske propise, propise o zdravstvenoj zaštiti i zaštiti na radu u postupku čišćenja dimnjaka.Primijeniti propise o zadaćama čišćenja i provjeravanja u simuliranim uvjetima u praktikumu.Analizirati promjene u zakonskim i podzakonskim aktima i radno-pravnoj regulativi u dimnjačarstvu vezano za korisnike.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Korisniku objasniti promjene u zakonskim i podzakonskim aktima u dimnjačarskoj djelatnosti i vezanim djelatnostima.

4.Koristiti norme koje se odnose na dimnjačare.Izdvojiti odobrene norme koje se odnose na dimnjačarske usluge. Povezati postupke obavljanja dimnjačarskih usluga s odgovarajućim normama. Konkretizirati postupke obavljanja dimnjačarskih usluga u skladu s odgovarajućim normama na primjerima u dimnjačarskom praktikumu.Izdvojiti odobrene norme koje se odnose na dimnjačarske usluge.Povezati postupke obavljanja dimnjačarskih usluga s odgovarajućim normama.Konkretizirati postupke obavljanja dimnjačarskih usluga u skladu s odgovarajućim normama na primjerima u dimnjačarskom praktikumu ili laboratoriju.Analizirati način primjene normi koje se odnose na dimnjačarske usluge.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Primijeniti norme koje se odnose na dimnjačarske usluge.

Modul: DIMNJAČARSKI RADOVI
Nastavni predmet: Dimnjačarski radovi
Skup ishoda učenja: Korištenje dimnjačarskih alata, uređaja i opreme
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Pravilno rukovati dimnjačarskim alatima za mehaničko čišćenje.Razlikovati tehnički pravilno i nepravilno rukovanje dimnjačarskim alatima za mehaničko čišćenje. Ispravno rukovati dimnjačarskim alatima na primjeru jedne radne situacije mehaničkog čišćenja uz pomoć mentora/nastavnika u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu. Samostalno rukovati dimnjačarskim alatom na primjeru jedne radne situacije mehaničkog čišćenja u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Razlikovati tehnički pravilno i nepravilno rukovanje dimnjačarskim alatima za mehaničko čišćenje.Ispravno rukovati dimnjačarskim alatima na primjeru jedne radne situacije mehaničkog čišćenja uz pomoć mentora/nastavnika u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Samostalno rukovati dimnjačarskim alatom na primjeru jedne radne situacije mehaničkog čišćenja u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Efikasno rukovati dimnjačarskim alatom za mehaničko čišćenje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Ispravno i efikasno rukovati dimnjačarskim alatom za mehaničko čišćenje.

2.Pravilno rukovati uređajima za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO.Prepoznati dimnjačarske uređaje za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO. Ispravno rukovati dimnjačarskim uređajima za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO na simulaciji jedne radne situacije uz pomoć mentora/nastavnika u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu. Samostalno rukovati uređajima za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO na simulaciji jedne radne situacije u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu. Efikasno rukovati uređajima za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Prepoznati tehnički pravilno rukovanje dimnjačarskim uređajima za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO.Ispravno rukovati dimnjačarskim uređajima za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO na simulaciji jedne radne situacije uz pomoć mentora/nastavnika u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Samostalno rukovati uređajima za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO na simulaciji jedne radne situacije u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Efikasno rukovati uređajima za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Tehnički ispravno rukovati dimnjačarskim uređajima za mjerenje dimnih plinova i volumnog udjela CO.

3.Pravilno rukovati uređajem za ispitivanje propusnosti dimnjaka.Razlikovati pravilno i nepravilno rukovanje uređajem za ispitivanje propusnosti dimnjaka. Ispravno rukovati uređajem za ispitivanje propusnosti dimnjaka uz pomoć mentora/nastavnika u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu. Samostalno rukovati uređajem za ispitivanje propusnosti dimnjaka simuliranjem jedne radne situacije u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu. Upravljati pravilnim rukovanjem uređajem za ispitivanje propusnosti dimnjaka.Razlikovati pravilno i nepravilno rukovanje uređajem za ispitivanje propusnosti dimnjaka.Ispravno rukovati uređajem za ispitivanje propusnosti dimnjaka uz pomoć mentora/nastavnika u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Samostalno rukovati uređajem za ispitivanje propusnosti dimnjaka simuliranjem jedne radne situacije u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Upravljati pravilnim rukovanjem uređajem za ispitivanje propusnosti dimnjaka.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Tehnički ispravno rukovati instrumentima za utvrđivanje propusnosti dimnjaka.

4.Pravilno rukovati kamerama u dimnjačarskom radu.Prepoznati pravilno rukovanje kamerom u dimnjačarskom radu. Ispravno rukovati kamerom na primjeru jedne radne situacije uz pomoć mentora/nastavnika u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu. Samostalno rukovati kamerom na primjeru jedne radne situacije u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu. Efikasno rukovati kamerom u dimnjačarskom radu.Prepoznati tehnički pravilno rukovanje kamerom u dimnjačarskom radu.Ispravno rukovati kamerom na primjeru jedne radne situacije uz pomoć mentora/nastavnika u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Samostalno rukovati kamerom na primjeru jedne radne situacije u dimnjačarskom laboratoriju i praktikumu.Efikasno rukovati kamerom u dimnjačarskom radu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Tehnički ispravno rukovati kamerom u dimnjačarskom radu.

5.Održavati dimnjačarske alate, uređaje, strojeve i tehničke uređaje za mehaničko čišćenje i kontrolu.Prepoznati propisno održavanje dimnjačarskih alata, uređaja, strojeva i tehničkih uređaja za mehaničko čišćenje i kontrolu. Očistiti dimnjačarske alate, uređaje, strojeve i tehničke uređaje i spremiti ih na propisano mjesto da bi se na taj način omogućio siguran nastavak rada. Održavati uređaje, posebice mjerne i kontrolne, u skladu s propisima i uputama proizvođača. Kontinuirano voditi propisanu dokumentaciju dimnjačarske tvrtke o raspoloživosti i ispravnosti alata, uređaja, strojeva i tehničkih uređaja u dimnjačarskom poslu.Prepoznati propisno održavanje dimnjačarskih alata, uređaja, strojeva i tehničkih uređaja za mehaničko čišćenje i kontrolu.Očistiti dimnjačarske alate, uređaje, strojeve i tehničke uređaje i spremiti ih na propisano mjesto da bi se na taj način omogućio siguran nastavak rada.Održavati uređaje, posebice mjerne i kontrolne, u skladu s propisima i uputama proizvođača.Kontinuirano voditi propisanu dokumentaciju dimnjačarske tvrtke o raspoloživosti i ispravnosti alata, uređaja, strojeva i tehničkih uređaja u dimnjačarskom poslu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Očistiti dimnjačarske alate, uređaje, strojeve i tehničke uređaje i spremiti ih na propisano mjesto da bi se na taj način omogućio siguran nastavak rada.Modul: DIMNJAČARSKI RADOVI
Nastavni predmet: Dimnjačarski radovi
Skup ishoda učenja: Dimnjačarski stručni nalaz
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Prikupiti podatke koji su potrebni za izradu stručnog nalaza.Izvesti pregled dimnjaka kamerom i mjerenje svih dimenzija dimnjaka. Utvrditi materijal, vrstu i snagu dimnjaka, snagu, vrstu i tip uređaja za loženje kao i vrstu goriva. Odrediti položaj dimnjaka u građevinskom objektu, vrstu i tip te položaj svih uređaja za loženje koji su spojeni na taj dimnjak. Provesti kontrolu prohodnosti i nepropusnosti dimovodnog sustava te povrata dimnih plinova i mjerenja sastava dimnih plinova na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno dimnjačarskom laboratoriju.Izvesti pregled dimnjaka kamerom i mjerenje svih dimenzija dimnjaka.Utvrditi materijal, vrstu i snagu dimnjaka, snagu, vrstu i tip uređaja za loženje kao i vrstu goriva.Odrediti položaj dimnjaka u građevinskom objektu, vrstu i tip te položaj svih uređaja za loženje koji su spojeni na taj dimnjak.Provesti kontrolu prohodnosti i nepropusnosti dimovodnog sustava te povrata dimnih plinova i mjerenja sastava dimnih plinova na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno dimnjačarskom laboratoriju.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Demonstrirati pripremu podataka potrebnih za izradu stručnog nalaza.

2.Analizirati podatke prikupljene za izradu stručnog nalaza.Protumačiti snimku dimnjaka dobivenu kamerom i dimenzije dimnjaka dobivene mjerenjem. Komentirati vrstu materijala i vrstu dimnjaka te snagu, vrstu i tip uređaja za loženje, kao i vrstu goriva. Formulirati položaj dimnjaka u građevinskom objektu i vrstu i tip te položaj svih uređaja za loženje koji su spojeni na taj dimnjak.Protumačiti snimku dimnjaka dobivenu kamerom i dimenzije dimnjaka dobivene mjerenjem.Komentirati vrstu materijala i vrstu dimnjaka te snagu, vrstu i tip uređaja za loženje, kao i vrstu goriva.Formulirati položaj dimnjaka u građevinskom objektu i vrstu i tip te položaj svih uređaja za loženje koji su spojeni na taj dimnjak.Prezentirati rezultate provedenih kontrola prohodnosti i nepropusnosti dimovodnog sustava te povrata dimnih plinova i rezultate mjerenja sastava dimnih plinova na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Analizirati podatke prikupljene za izradu stručnog nalaza.

3.Koristiti norme vezane za uređaje za loženje i njima pripadajuće dimovodne uređaje i sustave za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Razlikovati norme koje se odnose na kontrolu i mjerenja uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja (ložišno-dimovodni sustav) i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje (ventilacija) za sve vrste goriva. Sortirati norme prema kontrolama i mjerenjima koja se provode na dimovodno-ložišnom sustavu i ventilaciji.Razlikovati norme koje se odnose na kontrolu i mjerenja uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja (ložišno-dimovodni sustav) i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje (ventilacija) za sve vrste goriva.Sortirati norme prema kontrolama i mjerenjima koja se provode na dimovodno-ložišnom sustavu i ventilaciji.Komentirati postupak kontrole nepropusnosti dimovodnog sustava prema propisanoj normi na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju.Prezentirati postupak mjerenja sastava dimnih plinova i volumnog protoka prema normi s verificiranim postupkom mjerenja na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Primijeniti norme vezane za uređaje za loženje i njima pripadajuće dimovodne uređaje i sustave za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.

4.Provoditi mjerenja na uređajima za loženje i njima pripadajućim dimovodnim uređajima i sustavima za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Identificirati propisane norme i standarde kojima se opisuju mjerni uređaji, uvjeti mjerenja, propisane mjerne metode i postupci te uzroci i posljedice grešaka u mjerenju. Provesti mjerenja verificiranim mjernim uređajima uz definirane uvjete mjerenja i prema propisanim mjernim metodama i postupcima na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju. Predstaviti dobivene rezultate mjerenja sa stajališta njihove povezanosti s termo-tehničkim karakteristikama ložišno-dimovodnog sustava na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju. Izraditi izvješće o dobivenim rezultatima i termičko-tehničkim karakteristikama ložišno-dimovodnog sustava.Identificirati propisane norme i standarde kojima se opisuju mjerni uređaji, uvjeti mjerenja, propisane mjerne metode i postupci te uzroci i posljedice grešaka u mjerenju.Provesti mjerenja verificiranim mjernim uređajima uz definirane uvjete mjerenja i prema propisanim mjernim metodama i postupcima na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju.Predstaviti dobivene rezultate mjerenja sa stajališta njihove povezanosti s termo-tehničkim karakteristikama ložišno-dimovodnog sustava na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju.Izraditi izvješće o dobivenim rezultatima i termičko-tehničkim karakteristikama ložišno-dimovodnog sustava.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Prikazati postupak mjerenja uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.

5.Kontrolirati uređaje za loženje i njima pripadajuće dimovodne uređaje i sustave za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Identificirati propisane norme i standarde kojima se propisuju uvjeti kontrole, kontrolni postupci i uređaji za provođenje kontrole. Kontrolirati uređaje za loženje verificiranim kontrolnim uređajima uz definirane uvjete kontrole te prema propisanim kontrolnim postupcima na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju. Povezati dobivene rezultate kontrole sa sigurnosnim i funkcionalnim karakteristikama ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije. Prezentirati utjecaj dobivenih rezultata na sigurnosne i funkcionalne karakteristike ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju.Identificirati propisane norme i standarde kojima se propisuju uvjeti kontrole, kontrolni postupci i uređaji za provođenje kontrole.Kontrolirati uređaje za loženje verificiranim kontrolnim uređajima uz definirane uvjete kontrole te prema propisanim kontrolnim postupcima na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju.Povezati dobivene rezultate kontrole sa sigurnosnim i funkcionalnim karakteristikama ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije.Prezentirati utjecaj dobivenih rezultata na sigurnosne i funkcionalne karakteristike ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Prikazati postupak kontrole uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu.

6.Sintetizirati podatke i dobivene rezultate za dimnjačarski stručni nalaz.Prikupiti sve podatke i rezultate provedenih kontrola i mjerenja koji su potrebni za izradu dimnjačarskog nalaza. Klasificirati prikupljene podatke i rezultate provedenih kontrola i mjerenja. Analizirati prikupljene podatke i rezultate provedenih kontrola i mjerenja sa stajališta sigurnosti i funkcionalnosti ložišno-dimovodnog sustava. Prikazati utjecaj prikupljenih podataka i rezultata kontrola i mjerenja na sigurnost i funkcionalnost ložišno-dimovodnog sustava.Prikupiti sve podatke i rezultate provedenih kontrola i mjerenja koji su potrebni za izradu dimnjačarskog nalaza.Klasificirati prikupljene podatke i rezultate provedenih kontrola i mjerenja.Analizirati prikupljene podatke i rezultate provedenih kontrola i mjerenja sa stajališta sigurnosti i funkcionalnosti ložišno-dimovodnog sustava.Prikazati utjecaj prikupljenih podataka i rezultata kontrola i mjerenja na sigurnost i funkcionalnost ložišno-dimovodnog sustava.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Urediti podatke i rezultate za dimnjačarski stručni nalaz.

7.Kreirati završni nalaz na temelju provedenih kontrolnih postupaka.Razlučiti sve podatke i rezultate provedenih kontrola i mjerenja koji su potrebni za izradu dimnjačarskog nalaza za ložišno-dimovodni sustav i ventilaciju. Nacrtati računalnu tehničku skicu položaja ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije. Povezati sve podatke i rezultate pregleda, kontrole i mjerenja za dimnjačarski stručni nalaz. Složiti računalnu tehničku skicu položaja ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije sa sintetiziranim informacijama i rezultatima pregleda, kontrole i mjerenja za dimnjačarski nalaz.Razlučiti sve podatke i rezultate provedenih kontrola i mjerenja koji su potrebni za izradu dimnjačarskog nalaza za ložišno-dimovodni sustav i ventilaciju.Nacrtati računalnu tehničku skicu položaja ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije.Povezati sve podatke i rezultate pregleda, kontrole i mjerenja za dimnjačarski stručni nalaz.Složiti računalnu tehničku skicu položaja ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije sa sintetiziranim informacijama i rezultatima pregleda, kontrole i mjerenja za dimnjačarski nalaz.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Urediti dimnjačarski stručni nalaz na temelju prikupljenih podataka.

8.Izraditi računalnu tehničku skicu položaja uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Skicirati tlocrtni položaj dimnjaka za koji se izrađuje stručni nalaz na građevinskom objektu. Ustanoviti vrstu, tip te ukupnu i efektivnu visinu dimnjaka za koji se izrađuje stručni nalaz. Prezentirati vrstu i tip te položaj svih uređaja za loženje koji su po vertikali spojeni na taj dimnjak. Nacrtati računalnu tehničku skicu položaja uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Skicirati tlocrtni položaj dimnjaka za koji se izrađuje stručni nalaz na građevinskom objektu.Ustanoviti vrstu, tip te ukupnu i efektivnu visinu dimnjaka za koji se izrađuje stručni nalaz.Prezentirati vrstu i tip te položaj svih uređaja za loženje koji su po vertikali spojeni na taj dimnjak.Nacrtati računalnu tehničku skicu položaja uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Nacrtati računalnu tehničku skicu.

9.Analizirati rezultate dimnjačarskog stručnog nalaza o provedenim kontrolnim postupcima i rezultatima.Sintetizirati sve podatke i rezultate dobivene pregledom, kontrolom i mjerenjem koji su potrebni za dimnjačarski stručni nalaz. Izraditi računalnu tehničku skicu položaja ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije. Osmisliti završni nalaz na temelju rezultata provedenih pregleda, kontrola i mjerenja prema propisanim postupcima na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju. Izraditi dimnjačarski stručni nalaz.Sintetizirati sve podatke i rezultate dobivene pregledom, kontrolom i mjerenjem koji su potrebni za dimnjačarski stručni nalaz.Izraditi računalnu tehničku skicu položaja ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije.Osmisliti završni nalaz na temelju rezultata provedenih pregleda, kontrola i mjerenja prema propisanim postupcima na primjerima u dimnjačarskom praktikumu, odnosno u dimnjačarskom laboratoriju.Izraditi dimnjačarski stručni nalaz.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Zaključiti dimnjačarski stručni nalaz.

Modul: DIMNJAČARSKI RADOVI
Nastavni predmet: Dimnjačarski radovi
Skup ishoda učenja: Korištenje složenijih dimnjačarskih alata i opreme
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Koristiti postupak 4-Pa testa za utvrđivanje opskrbe ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Opisati postupak 4-Pa testa za utvrđivanje opskrbe ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva. Provesti kontrolni postupak 4-Pa testa za utvrđivanje opskrbe ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Opisati postupak 4-Pa testa za utvrđivanje opskrbe ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Provesti kontrolni postupak 4-Pa testa za utvrđivanje opskrbe ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Utvrditi pogreške kod provođenja kontrolnog postupka 4-Pa testa za utvrđivanje opskrbe ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Analizirati rezultate provedenog kontrolnog postupka 4-Pa testa za utvrđivanje opskrbe ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Provesti postupak 4-Pa testa za utvrđivanje opskrbe ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.

2.Vršiti tlačne probe.Definirati alat i opremu za vršenje tlačne probe. Opisati postupak provedbe tlačne probe. Utvrditi pogreške nastale tijekom provedbe tlačne probe. Analizirati podatke dobivene tlačnom probom i sam tijek tlačne probe.Definirati alat i opremu za vršenje tlačne probe.Opisati postupak provedbe tlačne probe.Utvrditi pogreške nastale tijekom provedbe tlačne probe.Analizirati podatke dobivene tlačnom probom i sam tijek tlačne probe.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Demonstrirati provedbu tlačne probe.

3.Koristiti vatrogasnu opremu.Poznavati propise koji su vezani uz dimnjačarstvo, a odnose se na zaštitu od požara. Poznavati nastanak i razvoj požara u dimnjaku. Definirati djelovanje dimnjačara u zaštiti od požara. Analizirati uvjete nastanka i razvoja požara, kao i mjere zaštite od požara.Poznavati propise koji su vezani uz dimnjačarstvo, a odnose se na zaštitu od požara.Poznavati nastanak i razvoj požara u dimnjaku.Definirati djelovanje dimnjačara u zaštiti od požara.Analizirati uvjete nastanka i razvoja požara kao i mjere zaštite od požara.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Definirati obveze dimnjačara kod pojave požara.

4.Koristiti opremu za uklanjanje zapreka u dimnjaku.Nabrojati zapreke koje se mogu naći u dimnjaku. Razlikovati alate i opremu za uklanjanje zapreka u dimnjaku. Objasniti primjenu alata za uklanjanje zapreka u dimnjaku. Analizirati nastanak zapreke u dimnjaku te upotrebu odgovarajućeg alata za njeno uklanjanje.Nabrojati zapreke koje se mogu naći u dimnjaku.Razlikovati alate i opremu za uklanjanje zapreka u dimnjaku.Objasniti primjenu alata za uklanjanje zapreka u dimnjaku.Analizirati nastanak zapreke u dimnjaku te upotrebu odgovarajućeg alata za njezino uklanjanje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u dimnjačarskom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta različitim dimnjačarskim službama. Pri realizaciji vježbi u praktikumu razredni se odjel dijeli u odgojno-obrazovne skupine koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Objasniti primjenu alata za uklanjanje zapreka u dimnjaku.


Modul: DIMNJAČARSKA SLUŽBA
Nastavni predmet: Dimnjačarska praksa
Skup ishoda učenja: Dimnjačarske provjere
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Pratiti ugradnju novih uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Opisati postupak nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje. Pratiti postupak nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje. Sudjelovati u utvrđivanju pogreške kontrolnog postupka nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje. Analizirati rezultate postupka nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Opisati postupak nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Pratiti postupak nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Sudjelovati u utvrđivanju pogreške kontrolnog postupka nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Analizirati rezultate postupka nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Objasniti postupak nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.

2.Pratiti zamjenu dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi.Opisati postupak nadzora zamjene dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi. Pratiti postupke nadzora zamjene dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi.Opisati postupak nadzora zamjene dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi.Pratiti postupke nadzora zamjene dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi.Sudjelovati u utvrđivanju pogreške kontrolnog postupka zamjene dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi.Analizirati rezultate postupka nadzora zamjene dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Objasniti postupak nadzora zamjene dimovodne cijevi postojećeg dimnjaka ugradnjom predgotovljene dimovodne cijevi.

3.Snimati dimovodni uređaj video opremom.Opisati postupak snimanja dimovodnog uređaja video opremom. Rukovati video opremom za snimanje dimovodnog uređaja. Analizirati snimku dimovodnog uređaja snimljenog video opremom. Korisniku prezentirati rezultate provjere dimovodnih uređaja snimljenih video opremom.Opisati postupak snimanja dimovodnog uređaja video opremom.Rukovati video opremom za snimanje dimovodnog uređaja.Analizirati snimku dimovodnog uređaja snimljenog video opremom.Korisniku prezentirati rezultate provjere dimovodnih uređaja snimljenih video opremom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Snimati ventilaciju video opremom.

4.Utvrditi stanje vanjske stijenke dimovodnog uređaja.Opisati postupak utvrđivanja stanja vanjske stijenke dimovodnog uređaja. Provesti postupak utvrđivanja stanja vanjske stijenke dimovodnog uređaja. Utvrditi rezultate stanja vanjske stijenke dimovodnog uređaja. Analizirati rezultat stanja vanjske stijenke dimovodnog uređaja.Opisati postupak utvrđivanja stanja vanjske stijenke dimovodnog uređaja.Provesti postupak utvrđivanja stanja vanjske stijenke dimovodnog uređaja.Utvrditi rezultate stanja vanjske stijenke dimovodnog uređaja.Analizirati rezultat stanja vanjske stijenke dimovodnog uređaja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Objasniti postupak utvrđivanja stanja vanjske stijenke dimovodnog uređaja.

5.Pregledati ispravnost otvora za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Opisati postupak utvrđivanja ispravnosti otvora za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje. Pokazati postupak utvrđivanja ispravnosti otvora za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Opisati postupak utvrđivanja ispravnosti otvora za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Pokazati postupak utvrđivanja ispravnosti otvora za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Utvrditi pogreške pri utvrđivanju ispravnosti otvora za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Analizirati rezultate postupka utvrđivanja ispravnosti otvora za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Utvrditi ispravnost otvora za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.

6.Vizualno pregledati uređaj za loženje i njima pripadajuće dimovodne uređaje i sustave za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Opisati postupak vizualnog pregleda uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje. Provesti postupak vizualnog pregleda uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje. Utvrditi pogreške uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje postupkom vizualnog pregleda. Analizirati rezultate kontrolnog vizualnog pregleda uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Opisati postupak vizualnog pregleda uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Provesti postupak vizualnog pregleda uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Utvrditi pogreške uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje postupkom vizualnog pregleda.Analizirati rezultate vizualnog pregleda uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Objasniti postupak vizualnog pregleda uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.

7.Snimati ventilaciju videoopremom.Opisati postupak snimanja ventilacije video opremom zbog provođenja dimnjačarske provjere. Rukovati video opremom za snimanje ventilacije zbog provođenja dimnjačarske provjere. Analizirati snimku ventilacije zbog provođenja dimnjačarske provjere. Prezentirati korisniku dimnjačarsku provjeru ventilacije provedenu postupkom korištenja video opreme.Opisati postupak snimanja ventilacije video opremom zbog provođenja dimnjačarske provjere.Rukovati video opremom za snimanje ventilacije zbog provođenja dimnjačarske provjere.Analizirati snimku ventilacije zbog provođenja dimnjačarske provjere.Prezentirati korisniku dimnjačarsku provjeru ventilacije provedenu postupkom korištenja video opreme.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti postupak snimanja ventilacije video opremom zbog provođenja dimnjačarske kontrole.
Modul: DIMNJAČARSKA SLUŽBA
Nastavni predmet: Dimnjačarska praksa
Skup ishoda učenja: Dimnjačarski radovi čišćenja uređaja za loženje, dimovodnih uređaja i sustava za dobavu zraka
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Očistiti uređaj za loženje.Prepoznati vrstu uređaja za loženje. Odabrati postupak čišćenja uređaja za loženje prema vrsti uređaja. Očistiti uređaj za loženje. Utvrditi nedostatke na uređaju za loženje i dokumentirati obavljeni posao čišćenja uređaja za loženje.Prepoznati vrstu uređaja za loženje.Odabrati postupak čišćenja uređaja za loženje prema vrsti uređaja.Očistiti uređaj za loženje.Utvrditi nedostatke na uređaju za loženje i dokumentirati obavljeni posao čišćenja uređaja za loženje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti postupak čišćenja uređaja za loženje.

2.Očistiti dimovodni uređaj.Prepoznati vrstu dimovodnog uređaja. Odabrati postupak za čišćenje dimovodnog uređaja. Očistiti dimovodni uređaj. Utvrditi nedostatke na dimovodnom uređaju i dokumentirati obavljeni posao čišćenja dimovodnog uređaja.Prepoznati vrstu dimovodnog uređaja.Odabrati postupak za čišćenje dimovodnog uređaja.Očistiti dimovodni uređaj.Utvrditi nedostatke na dimovodnom uređaju i dokumentirati obavljeni posao čišćenja dimovodnog uređaja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti postupak čišćenja dimovodnog uređaja.

3.Očistiti uređaj za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Prepoznati vrstu uređaja za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva. Odabrati postupak čišćenja uređaja za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva. Utvrditi nedostatke na uređaju za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva i dokumentirati obavljeni posao čišćenja navedenog uređaja.Prepoznati vrstu uređaja za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Odabrati postupak čišćenja uređaja za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Očistiti uređaj za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.Utvrditi nedostatke na uređaju za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva i dokumentirati obavljeni posao čišćenja navedenog uređaja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Čistiti uređaj za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje svih vrsta goriva.

4.Primijeniti mehanizirane načine čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Navesti područje primjene mehaniziranog načina čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva. Objasniti postupak mehaniziranog načina čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva. Izvesti mehanizirane načine čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva. Utvrditi nedostatke i dokumentirati obavljeni posao mehaniziranog čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Navesti područje primjene mehaniziranog načina čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Objasniti postupak mehaniziranog načina čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Izvesti mehanizirane načine čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Utvrditi nedostatke i dokumentirati obavljeni posao mehaniziranog čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti postupak mehaniziranog načina čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.

5.Koristiti kemijske postupke čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Navesti područje primjene kemijskog načina čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva. Objasniti postupak kemijskog čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva. Izvesti kemijski postupak čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Navesti područje primjene kemijskog načina čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Objasniti postupak kemijskog čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Izvesti kemijski postupak čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.Utvrditi nedostatke i dokumentirati obavljeni posao kemijskog čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti kemijski postupak čišćenja dimnjaka s obzirom na korištenu vrstu goriva.

6.Očistiti uređaj za opskrbu prostora zrakom.Prepoznati uređaj za opskrbu prostora zrakom. Opisati redoslijed postupaka čišćenja uređaja za opskrbu prostora zrakom. Provesti čišćenje uređaja za opskrbu prostora zrakom. Analizirati ispravnost i dimenzioniranost te utvrditi nedostatke uređaja za opskrbu prostora zrakom.Prepoznati uređaj za opskrbu prostora zrakom.Opisati redoslijed postupaka čišćenja uređaja za opskrbu prostora zrakom.Provesti čišćenje uređaja za opskrbu prostora zrakom.Analizirati ispravnost i dimenzioniranost te utvrditi nedostatke uređaja za opskrbu prostora zrakom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Čistiti uređaj za opskrbu prostora zrakom.

7.Primijeniti postupke zbrinjavanja opasnog otpada nastalog prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga u skladu s propisima.Poznavati propisne postupke zbrinjavanja opasnog otpada nastalog prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga. Izvršiti propisnu pripremu za zbrinjavanje opasnog otpada nastalog prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga. Propisno zbrinuti otpad koji je nastao prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga. Analizirati postupke zbrinjavanja opasnog otpada nastalog prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga u skladu s propisima i održivim razvojem.Poznavati propisne postupke zbrinjavanja opasnog otpada nastalog prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga.Izvršiti propisnu pripremu za zbrinjavanje opasnog otpada nastalog prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga.Propisno zbrinuti otpad koji je nastao prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga.Analizirati postupke zbrinjavanja opasnog otpada nastalog prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga u skladu s propisima i održivim razvojem.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Propisno zbrinuti opasni otpad koji je nastao prilikom obavljanja dimnjačarskih usluga u skladu s propisima i održivim razvojem.
Modul: DIMNJAČARSKA SLUŽBA
Nastavni predmet: Dimnjačarska praksa
Skup ishoda učenja: Dimnjačarske kontrole
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Rukovati dimnjačarskim instrumentima za kontrolu.Identificirati dimnjačarske instrumente za kontrolu. Opisati primjenu rukovanja dimnjačarskim instrumentima za kontrolu. Rukovati dimnjačarskim alatima za kontrolu kod zadane primjene.Identificirati dimnjačarske instrumente za kontrolu.Opisati primjenu rukovanja dimnjačarskim instrumentima za kontrolu.Rukovati dimnjačarskim alatima za kontrolu kod zadane primjene.Utvrditi pogrešku kod rukovanja instrumentom za kontrolu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Rukovati dimnjačarskim instrumentima za kontrolu.

2.Kontrolirati propusnost dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Identificirati primjenu rukovanja uređajem za propusnost dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva. Opisati primjenu rukovanja uređajem za ispitivanje propusnosti dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva. Rukovati uređajem za ispitivanje propusnosti dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva. Analizirati rezultate ispitivanja propusnosti dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Identificirati primjenu rukovanja uređajem za propusnost dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Opisati primjenu rukovanja uređajem za ispitivanje propusnosti dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Rukovati uređajem za ispitivanje propusnosti dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Analizirati rezultate ispitivanja propusnosti dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Rukovati uređajem za ispitivanje propusnosti dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva / klasu tlaka.

3.Kontrolirati podtlak/predtlak dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Identificirati primjenu podtlaka dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva. Opisati postupak kontrole podtlaka dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva. Provesti postupak kontrole podtlaka dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva. Analizirati postupak kontrole podtlaka dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Identificirati primjenu podtlaka dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Opisati postupak kontrole podtlaka dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Provesti postupak kontrole podtlaka dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.Analizirati postupak kontrole podtlaka dimovodnog uređaja s obzirom na korištenu vrstu goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Kontrolirati podtlak/predtlak dimovodnog uređaja.

4.Kontrolirati povrat dimnih plinova s obzirom na korištenu vrstu goriva.Identificirati povrat dimnih plinova svih vrsta goriva kod ložišta. Opisati povrat dimnih plinova svih vrsta goriva kod ložišta. Provesti kontrolni postupak kod povrata dimnih plinova svih vrsta goriva kod ložišta. Analizirati rezultate i postupak kod povrata dimnih plinova svih vrsta goriva kod ložišta.Identificirati povrat dimnih plinova svih vrsta goriva kod ložišta.Opisati povrat dimnih plinova svih vrsta goriva kod ložišta.Provesti kontrolni postupak kod povrata dimnih plinova svih vrsta goriva kod ložišta.Analizirati rezultate i postupak kod povrata dimnih plinova svih vrsta goriva kod ložišta.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti kontrolu povrata dimnih plinova kod ložišta.

5.Utvrditi prisutnost CO u prostoriji u kojoj je smješteno ložište.Opisati postupak kontrole prisutnosti CO u prostoriji u kojoj je smješteno ložište. Provesti kontrolni postupak prisutnosti CO u prostoriji u kojoj je smješteno ložište. Utvrditi pogreške kod kontrolnog postupka utvrđivanja prisutnosti CO u prostoriji u kojoj je smješteno ložište.Opisati postupak kontrole prisutnosti CO u prostoriji u kojoj je smješteno ložište.Provesti kontrolni postupak prisutnosti CO u prostoriji u kojoj je smješteno ložište.Utvrditi pogreške kod kontrolnog postupka utvrđivanja prisutnosti CO u prostoriji u kojoj je smješteno ložište.Analizirati rezultate prisutnosti CO u prostoriji u kojoj je smješteno ložište.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Ustanoviti prisutnost CO u prostoriji u kojoj je smješteno ložište.

6.Preispitati kvalitetu sastava zraka za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Opisati kvalitetu sastava zraka za izgaranje svih vrsta goriva. Provesti kontrolni postupak za ispitivanje kvalitete sastava zraka za izgaranje svih vrsta goriva. Utvrditi pogreške kod kontrolnog postupka za kvalitetu sastava zraka za izgaranje svih vrsta goriva. Analizirati rezultate provedenog kontrolnog postupka za kvalitetu sastava zraka za izgaranje svih vrsta goriva.Opisati kvalitetu sastava zraka za izgaranje svih vrsta goriva.Provesti kontrolni postupak za ispitivanje kvalitete sastava zraka za izgaranje svih vrsta goriva.Utvrditi pogreške kod kontrolnog postupka za kvalitetu sastava zraka za izgaranje svih vrsta goriva.Analizirati rezultate provedenog kontrolnog postupka za kvalitetu sastava zraka za izgaranje svih vrsta goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Rukovati analizatorom pri provjeri kvalitete sastava zraka za izgaranje svih vrsta goriva.

7.Utvrditi prohodnost dimovodnog uređaja.Opisati postupke kontrole prohodnosti dimovodnog uređaja. Provesti kontrolni postupak prohodnosti dimovodnog uređaja. Utvrditi pogreške kod kontrolnog postupka prohodnosti dimovodnog uređaja. Analizirati rezultate provedenog kontrolnog postupka prohodnosti dimovodnog uređaja.Opisati postupke kontrole prohodnosti dimovodnog uređaja.Provesti kontrolni postupak prohodnosti dimovodnog uređaja.Utvrditi pogreške kod kontrolnog postupka prohodnosti dimovodnog uređaja.Analizirati rezultate provedenog kontrolnog postupka prohodnosti dimovodnog uređaja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Rukovati sredstvima za utvrđivanje prohodnosti dimovodnog uređaja.Modul: DIMNJAČARSKA SLUŽBA
Nastavni predmet: Dimnjačarska praksa
Skup ishoda učenja: Mjerenje u dimnjačarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Koristiti uređaje za mjerenje ložišnih i ventilacijskih objekata.Opisati postupke rukovanja uređajima za mjerenje. Rukovati uređajem za mjerenje ložišnih i ventilacijskih objekata. Rukovati uređajem za mjerenje ložišnih i ventilacijskih objekata. Primijeniti uređaje za mjerenje u radnim zadacima na ložišnim i ventilacijskim objektima. Utvrditi pogreške kontrolnog postupka nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.Opisati postupke rukovanja uređajima za mjerenje.Rukovati uređajem za mjerenje ložišnih i ventilacijskih objekata.Primijeniti uređaje za mjerenje u radnim zadacima na ložišnim i ventilacijskim objektima.Utvrditi pogreške kontrolnog postupka nadzora ugradnje novih uređaja za loženje i pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti radne aktivnosti na uređajima za mjerenje ložišnih i ventilacijskih objekata.

2.Izmjeriti sastav dimnih plinova analizatorom dimnih plinova s obzirom na korištenu vrstu goriva.Opisati postupak mjerenja dimnih plinova analizatorom dimnih plinova. Provesti postupak analizatorom, utvrditi pogreške pri mjerenju i analizirati rezultate mjerenja dimnih plinova.Opisati postupak mjerenja dimnih plinova analizatorom dimnih plinova.Provesti postupak mjerenja dimnih plinova analizatorom dimnih plinova.Utvrditi pogreške pri mjerenju dimnih plinova analizatorom dimnih plinova.Analizirati rezultate mjerenja dimnih plinova analizatorom dimnih plinova.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Analizatorom mjeriti sastav dimnih plinova.

3.Izmjeriti dimni broj s obzirom na korištenu vrstu goriva.Primijeniti postupak mjerenja dimnog broja. Provesti postupak mjerenja dimnog broja. Opisati postupak mjerenja dimnog broja. Analizirati dobiveni rezultat mjerenja dimnog broja.Primijeniti postupak mjerenja dimnog broja.Opisati postupak mjerenja dimnog broja.Provesti postupak mjerenja dimnog broja.Analizirati dobiveni rezultat mjerenja dimnog broja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Odrediti dimni broj s obzirom na vrstu goriva.

4.Provesti mjerenje postotka vlažnosti goriva biomase.Opisati postupak mjerenja postotka vlažnosti goriva biomase. Objasniti postupak mjerenja postotka vlažnosti goriva biomase. Provesti postupak mjerenja postotka vlažnosti goriva biomase. Analizirati dobiveni rezultat mjerenja postotka vlažnosti goriva biomase.Opisati postupak mjerenja postotka vlažnosti goriva biomase.Objasniti postupak mjerenja postotka vlažnosti goriva biomase.Provesti postupak mjerenja postotka vlažnosti goriva biomase.Analizirati dobiveni rezultat mjerenja postotka vlažnosti goriva biomase.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Odrediti postotak vlažnosti goriva biomase.

5.Korisniku sastaviti izvještaj o rezultatima koji su dobiveni mjerenjem.Opisati postupak izrade izvještaja o rezultatima dobivenima mjerenjem. Provesti postupak izrade izvještaja o rezultatima dobivenima mjerenjem. Analizirati postupak izrade izvještaja o rezultatima dobivenima mjerenjem. Prezentirati izvještaj o rezultatima dobivenima mjerenjem.Opisati postupak izrade izvještaja o rezultatima dobivenima mjerenjem.Provesti postupak izrade izvještaja o rezultatima dobivenima mjerenjem.Analizirati postupak izrade izvještaja o rezultatima dobivenima mjerenjem.Prezentirati izvještaj o rezultatima dobivenima mjerenjem.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Korisniku izraditi izvještaj o rezultatima dobivenima mjerenjem.

6.Korisniku prezentirati rezultate mjerenja po utvrđenim vrijednostima.Korisniku protumačiti rezultate mjerenja po utvrđenim vrijednostima. Vezanim subjektima dostaviti rezultate digitalnim putem. Korisniku analizirati rezultate mjerenja po utvrđenim vrijednostima. Vezanim subjektima analizirati učinak rezultata dostavljenih digitalnim putem.Korisniku protumačiti rezultate mjerenja po utvrđenim vrijednostima.Vezanim subjektima dostaviti rezultate digitalnim putem.Korisniku analizirati rezultate mjerenja po utvrđenim vrijednostima.Vezanim subjektima analizirati učinak rezultata dostavljenih digitalnim putem.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Korisniku protumačiti rezultate mjerenja po utvrđenim vrijednostima. Vezanim subjektima dostaviti rezultate digitalnim putem.

7.Provesti analizu rezultata svih vrsta mjerenja.Klasificirati izmjerene veličine. Usporediti veličine mjerenja. Utvrditi ispravnost ložišta na temelju rezultata dobivenih mjerenjem. Povezati rezultate mjerenja s primjenom.Klasificirati izmjerene veličine.Usporediti veličine mjerenja.Utvrditi ispravnost ložišta na temelju rezultata dobivenih mjerenjem.Povezati rezultate mjerenja s primjenom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Protumačiti rezultate svih vrsta mjerenja.
Modul: DIMNJAČARSKA SLUŽBA
Nastavni predmet: Dimnjačarska praksa
Skup ishoda učenja: Dimnjačarski radovi čišćenja ventilacija
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Očistiti uređaj za opskrbu prostora zrakom.Prepoznati uređaj za opskrbu prostora zrakom. Opisati redoslijed postupaka čišćenja uređaja za opskrbu prostora zrakom. Očistiti uređaj za opskrbu prostora zrakom. Analizirati ispravnost i dimenzioniranost te utvrditi nedostatke uređaja za opskrbu prostora zrakom.Prepoznati uređaj za opskrbu prostora zrakom.Opisati redoslijed postupaka čišćenja uređaja za opskrbu prostora zrakom.Očistiti uređaj za opskrbu prostora zrakom.Analizirati ispravnost i dimenzioniranost te utvrditi nedostatke uređaja za opskrbu prostora zrakom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Čistiti uređaj za opskrbu prostora zrakom.

2.Očistiti ventilacijski sustav.Prepoznati tip ventilacije i mogućnost njezina čišćenja. Objasniti postupak čišćenja ventilacijskog sustava. Očistiti ventilacijski sustav. Utvrditi nedostatke i dokumentirati obavljeni posao čišćenja ventilacije.Prepoznati tip ventilacije i mogućnost njezina čišćenja.Objasniti postupak čišćenja ventilacijskog sustavaOčistiti ventilacijski sustav.Utvrditi nedostatke i dokumentirati obavljeni posao čišćenja ventilacije.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Čistiti ventilacijski sustav.

3.Koristiti mehanizirane načine čišćenja ventilacija s obzirom na korištenu vrstu goriva..Navesti područje primjene mehaniziranog načina čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva. Objasniti postupak mehaniziranog načina čišćenja ventilacija s obzirom na korištenu vrstu goriva. Utvrditi nedostatke i dokumentirati obavljeni posao mehaniziranog čišćenja ventilacije.Navesti područje primjene mehaniziranog načina čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva.Objasniti postupak mehaniziranog načina čišćenja ventilacija s obzirom na korištenu vrstu goriva.Provesti postupak mehaniziranog načina čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva.Utvrditi nedostatke i dokumentirati obavljeni posao mehaniziranog čišćenja ventilacije.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti postupak mehaniziranog načina čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva.

4.Koristiti kemijske postupke čišćenja ventilacija s obzirom na korištenu vrstu goriva.Navesti područje primjene kemijskog čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva. Objasniti postupak kemijskog čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva. Provesti kemijsko čišćenje ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva. Utvrditi nedostatke i dokumentirati obavljeni posao kemijskog čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva.Navesti područje primjene kemijskog čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva.Objasniti postupak kemijskog čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva.Provesti kemijsko čišćenje ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva.Utvrditi nedostatke i dokumentirati obavljeni posao kemijskog čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti postupak kemijskog čišćenja ventilacije s obzirom na korištenu vrstu goriva.

5.Primijeniti ekološki prihvatljiva sredstva u postupku čišćenja ventilacija i uređaja za opskrbu prostora zrakom.Objasniti prednosti uporabe ekološki prihvatljivih sredstava u postupku čišćenja ventilacije i uređaja za opskrbu prostora zrakom s obzirom na korištenu vrstu goriva. Primijeniti ekološki prihvatljiva sredstva u postupku čišćenja ventilacije i uređaja za opskrbu prostora zrakom s obzirom na korištenu vrstu goriva. Očistiti ventilaciju i uređaje za opskrbu prostora zrakom s obzirom na korištenu vrstu goriva primjenom ekološki prihvatljivih sredstava. Analizirati čišćenje ventilacije i uređaja za opskrbu prostora zrakom s obzirom na korištenu vrstu goriva primjenom ekološki prihvatljivih sredstava.Objasniti prednosti uporabe ekološki prihvatljivih sredstava u postupku čišćenja ventilacije i uređaja za opskrbu prostora zrakom s obzirom na korištenu vrstu goriva.Primijeniti ekološki prihvatljiva sredstva u postupku čišćenja ventilacije i uređaja za opskrbu prostora zrakom s obzirom na korištenu vrstu goriva.Očistiti ventilaciju i uređaje za opskrbu prostora zrakom s obzirom na korištenu vrstu goriva primjenom ekološki prihvatljivih sredstava.Analizirati čišćenje ventilacije i uređaja za opskrbu prostora zrakom s obzirom na korištenu vrstu goriva primjenom ekološki prihvatljivih sredstava.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Pokazati primjenu ekološki prihvatljivih sredstava u postupku čišćenja ventilacije i uređaja za opskrbu prostora zrakom.


Modul: DIMNJAČARSKA SLUŽBA
Nastavni predmet: Dimnjačarska praksa
Skup ishoda učenja: Samostalno obavljanje dimnjačarskih radova
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Klasificirati ručni alat, pribor, opremu i pomoćna sredstva, naprave i instrumente za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije.Odabrati odgovarajući alat, pribor, opremu i naprave prema postupku čišćenja. Odabrati vrstu i način korištenja zaštitne opreme prema postupku čišćenja. Izdvojiti potreban ručni alat, pribor, opremu i pomoćna sredstva, naprave i instrumente za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije. Sistematizirati alat, opremu, pomoćna sredstva, naprave i instrumente za dimnjačarski rad.Odabrati odgovarajući alat, pribor, opremu i naprave pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije.Odabrati vrstu i način korištenja zaštitne opreme prema postupku čišćenja.Izdvojiti potreban ručni alat, pribor, opremu i pomoćna sredstva, naprave i instrumente za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije.Sistematizirati alat, opremu, pomoćna sredstva, naprave i instrumente za dimnjačarski rad.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Pravilno odabrati odgovarajući alat, pribor, opremu, naprave i instrumente za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno – dimovodnog sustava i ventilacije.

2.Održavati ručni alat, pribor, opremu i pomoćna sredstva, naprave i instrumente za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije.Prepoznati propisno održavanje ručnog alata, pribora, opreme i pomoćnih sredstava, naprava i instrumenata za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije. Propisno očistiti ručni alat, pribor, opremu i pomoćna sredstva, naprave i instrumente za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije.Prepoznati propisno održavanje ručnog alata, pribora, opreme i pomoćnih sredstava, naprava i instrumenata za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije.Propisno očistiti ručni alat, pribor, opremu i pomoćna sredstva, naprave i instrumente za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije.Pridržavati se uputa proizvođača za održavanje uređaja, posebice mjernih i kontrolnih.Voditi propisanu dokumentaciju dimnjačarske tvrtke o raspoloživosti i ispravnosti alata, uređaja, strojeva i tehničkih uređaja u dimnjačarskom poslu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Pravilno održavati ručni alat, pribor, opremu i pomoćna sredstva, naprave i instrumente za pregled i čišćenje, kontrolu, provjeru i mjerenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije.

3.Provesti čišćenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju.Pripremiti radno mjesto te zaštitnu odjeću i obuću za čišćenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju. Provesti čišćenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju. Očistiti radno mjesto nakon provedbe čišćenja ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju. Propisno i ekološki zbrinuti otpad nastao čišćenjem ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju.Pripremiti radno mjesto te zaštitnu odjeću i obuću za čišćenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju.Provesti čišćenje ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju.Očistiti radno mjesto nakon provedbe čišćenja ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju.Propisno i ekološki zbrinuti otpad nastao čišćenjem ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Demonstrirati postupke čišćenja ložišno-dimovodnog sustava i ventilacije u realnom okruženju.

4.Kamerom provjeriti stanje dimnjaka.Pripremiti radno mjesto te zaštitnu odjeću i obuću za provjeru stanja kamerom. Kamerom snimiti dimnjak. Nakon snimanja kamerom očistiti radno mjesto. Evidentirati rezultate snimanja dimnjaka kamerom.Pripremiti radno mjesto te zaštitnu odjeću i obuću za provjeru stanja kamerom.Kamerom snimiti dimnjak.Nakon snimanja kamerom očistiti radno mjesto.Evidentirati rezultate snimanja dimnjaka kamerom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Kamerom provjeriti stanje dimnjaka.

5.Provesti kontrolu nepropusnosti dimovodnog sustava te kontrolu povrata dimnih plinova u realnom okruženju u dimnjačarskoj službi.Pripremiti radno mjesto i zaštitnu odjeću i obuću za provedbu kontrole nepropusnosti dimovodnog sustava te kontrole povrata dimnih plinova u realnom okruženju u dimnjačarskoj službi. Provesti kontrolu nepropusnosti dimovodnog sustava te kontrolu povrata dimnih plinova u realnom okruženju u dimnjačarskoj službi. Očistiti radno mjesto nakon provedbe kontrole nepropusnosti dimovodnog sustava te kontrole povrata dimnih plinova u realnom okruženju u dimnjačarskoj službi. Evidentirati rezultate kontrole.Pripremiti radno mjesto i zaštitnu odjeću i obuću za provedbu kontrole nepropusnosti dimovodnog sustava te kontrole povrata dimnih plinova u realnom okruženju u dimnjačarskoj službi.Provesti kontrolu nepropusnosti dimovodnog sustava te kontrolu povrata dimnih plinova u realnom okruženju u dimnjačarskoj službi.Očistiti radno mjesto nakon provedbe kontrole nepropusnosti dimovodnog sustava te kontrole povrata dimnih plinova u realnom okruženju u dimnjačarskoj službi.Evidentirati rezultate kontrole.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Kontrolirati nepropusnost dimovodnog sustava te povrat dimnih plinova u realnom okruženju u dimnjačarskoj službi.

6.Voditi dimnjačarsku dokumentaciju.Poznavati radnu proceduru. Rukovati softverom dimnjačarske baze podataka. Dokumentirati sve promjene ili dopune na radnoj lokaciji. Unijeti u bazu podataka sve nove podatke skupljene na terenu. Dokumentirati sve promjene ili dopune na radnoj lokaciji. Unijeti u bazu podataka sve nove podatke skupljene na terenu.Poznavati radnu proceduru.Rukovati softverom dimnjačarske baze podataka.Dokumentirati sve promjene ili dopune na radnoj lokaciji.Unijeti u bazu podataka sve nove podatke skupljene na terenu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Voditi dimnjačarsku bazu podataka i radnu dokumentaciju.

7.Izvesti mjerenje sastava dimnih plinova na ložišno-dimovodnom sustavu u realnom okruženju i/ili u simuliranim praktikumskim uvjetima.Pripremiti radno mjesto za mjerenje prema propisanim postupcima. Izmjeriti sastav dimnih plinova na ložišno-dimovodnom sustavu u realnom okruženju i/ili u simuliranim praktikumskim uvjetima. Očistiti radno mjesto nakon mjerenja. Evidentirati rezultate mjerenja.Pripremiti radno mjesto za mjerenje prema propisanim postupcima.Izmjeriti sastav dimnih plinova na ložišno-dimovodnom sustavu u realnom okruženju i/ili u simuliranim praktikumskim uvjetima.Očistiti radno mjesto nakon mjerenja.Evidentirati rezultate mjerenja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Provesti mjerenje prema propisanim postupcima u dimovodnom sustavu, ložišno-dimovodnom sustavu i ventilaciji (npr. temperatura dimnih plinova, čađavost, postotak vlažnosti u biomasi, sastav dimnih plinova, tlak, strujanje zraka na ventilacijskim uređajima, ložišta).

8.Izraditi izvješće o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova.Poznavati rukovanje digitalnim alatima za izradu izvješća o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova. Sistematizirati sve potrebne informacije za sastavljanje izvješća o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova. Napisati izvješće o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova. Dostaviti korisniku i nadležnim službama izvješće o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova.Poznavati rukovanje digitalnim alatima za izradu izvješća o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova.Sistematizirati sve potrebne informacije za sastavljanje izvješća o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova.Napisati izvješće o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova.Dostaviti korisniku i nadležnim službama izvješće o provedenom mjerenju sastava dimnih plinova.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Dokumentirati provedena mjerenja sastava dimnih plinova.

9.Prezentirati stručni dimnjačarski nalaz.Prikupiti podatke koji su potrebni za izradu stručnog nalaza. Provesti mjerenja i kontrolu uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva. Izraditi računalnu tehničku skicu položaja uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva. Na temelju provedenih kontrolnih postupaka sintetizirati podatke i dobivene rezultate te kreirati stručni dimnjačarski nalaz.Planirati organizirano prikupljanje podataka za izradu stručnog nalaza.Koristiti rezultate provedenih mjerenja i kontrole uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Izraditi računalnu tehničku skicu položaja uređaja za loženje i njima pripadajućih dimovodnih uređaja i sustava za opskrbu ložišta zrakom za izgaranje s obzirom na korištenu vrstu goriva.Na temelju provedenih kontrolnih postupaka sintetizirati podatke i dobivene rezultate te kreirati stručni dimnjačarski nalaz.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Izraditi i predstaviti stručni dimnjačarski nalaz.

10.Komunicirati s korisnicima dimnjačarskih usluga i suradnicima.S korisnicima dimnjačarskih usluga i suradnicima komunicirati sukladno bontonu. Koristiti komunikacijske tehnologije u dimnjačarskom radu. Izraditi kalkulaciju cijena dimnjačarskih usluga za korisnika. Riješiti prigovor i žalbu korisnika dimnjačarskih usluga.S korisnicima dimnjačarskih usluga i suradnicima komunicirati prema bontonu.Koristiti komunikacijske tehnologije u dimnjačarskom radu.Izraditi kalkulaciju cijena dimnjačarskih usluga za korisnika.

Savjetovati korisnika o

dimnjačarskim uslugama.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskoj tvrtki. Polaznici obavezno sve aktivnosti opisuju u mapu praktične nastave i vježbi.

Primjer vrednovanja: Komunicirati sa suradnicima i korisnicima sukladno njihovim potrebama.2.3. Izborni modul

Izborni modul Profesionalni razvoj dimnjačara obuhvaća ishode učenja koji osiguravaju stjecanje dodatnih strukovnih kompetencija kroz primjenu novih tehnologija i odgovora na zahtjeve lokalnog svijeta rada.

Izborni modul polazniku omogućuje stjecanje specijaliziranih znanja i vještina potrebnih za izvođenje dimnjačarskih radova, razvoj projektnog razmišljanja i rad u dimnjačarskoj službi.

Opseg i sadržaj izbornog dijela određeni su strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije dimnjačar i kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje.

Izborom nastavnih predmeta u Izbornom modulu polaznik će tijekom 5. ciklusa identificirati svoje sklonosti prema određenom području strukovnih kompetencija.

U 5. ciklusu (u drugom i trećem razredu) predlaže se odabir jednoga od dvaju izbornih nastavnih predmeta iz ponuđenog izbornog modula. Izborni modul predstavlja 70 sati nastave godišnje ili 7% ukupnog strukovnog dijela u drugom razredu i 64 sati nastave godišnje ili 8% ukupnog strukovnog dijela u trećem razredu.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 5.

IZBORNI MODULNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
PROFESIONALNI RAZVOJ DIMNJAČARAEkologija u dimnjačarstvuEkologija u dimnjačarstvu
Protupožarna zaštitaProtupožarna zaštita
Razvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacijeRazvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije
Digitalizacija u dimnjačarstvuDigitalizacija u dimnjačarstvu


Tablica 5: Izborni modul 5. ciklusa

A. OPIS MODULA

Izborni modul Profesionalni razvoj dimnjačara polazniku omogućuje usvajanje dodatnih znanja i njihove primjene u profesionalnom razvoju, i to iz ekologije i održivog razvoja, digitalizacije i razvoja dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije.

Navedeni izborni modul izvodi se u okviru nastavnih predmeta Ekologija u dimnjačarstvu, Protupožarna zaštita, Digitalizacija u dimnjačarstvu i Razvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Ekologije u dimnjačarstvu jest prepoznavanje uloge dimnjačarstva u sustavu zaštite prirode od onečišćenja.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Protupožarna zaštita jest upoznavanje sa sustavima dojave požara.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Razvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije jest stjecanje znanja i vještina potrebnih za primjenu sustava.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Digitalizacija u dimnjačarstvu jest poznavanje digitalnih sustava koji imaju sve veću primjenu u dimnjačarstvu.

Modul Profesionalni razvoj dimnjačara polazniku omogućuje usvajanje dodatnih znanja i vještina.

B. RAZRADA MODULA

Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ DIMNJAČARA
Nastavni predmet: Ekologija u dimnjačarstvu
Skup ishoda učenja: Ekologija u dimnjačarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Prepoznati ulogu dimnjačarstva u sustavu zaštite od onečišćenja.Utvrditi ulogu dimnjačarstva u sustavu zaštite od onečišćenja. Objasniti povezanost dimnjačarstva sa sustavom zaštite od onečišćenja. Primijeniti mjere vezane uz dimnjačarstvo u zaštiti od onečišćenja.Utvrditi ulogu dimnjačarstva u sustavu zaštite od onečišćenja.Objasniti povezanost dimnjačarstva sa sustavom zaštite od onečišćenja.Primijeniti mjere vezane uz dimnjačarstvo u zaštiti od onečišćenja.Analizirati utjecaj dimnjačarstva na zaštitu od onečišćenja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i laboratoriju, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Objasniti utjecaj dimnjačarstva na zaštitu okoliša.

2.Izdvojiti aktualne propise za obavljanje dimnjačarske djelatnosti s područja emisije dimnih plinova.Nabrojati aktualne propise za obavljanje dimnjačarske djelatnosti s područja emisije dimnih plinova. Primijeniti aktualne propise za obavljanje dimnjačarske djelatnosti s područja emisije dimnih plinova. Analizirati aktualne propise za obavljanje dimnjačarske djelatnosti s područja emisije dimnih plinova.Nabrojati aktualne propise za obavljanje dimnjačarske djelatnosti s područja emisije dimnih plinova.Objasniti pojedine aktualne propise za obavljanje dimnjačarske djelatnosti s područja emisije dimnih plinova.Primijeniti aktualne propise za obavljanje dimnjačarske djelatnosti s područja emisije dimnih plinova.Analizirati aktualne propise za obavljanje dimnjačarske djelatnosti s područja emisije dimnih plinova.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i laboratoriju, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Povezati propise i mjerenja sastava dimnih plinova.

3.Mjeriti koncentraciju štetnih plinova u dimnim plinovima.Navesti koncentraciju štetnih plinova u dimnim plinovima. Opisati postupak mjerenja koncentracije štetnih plinova u dimnim plinovima. Simulirati mjerenje koncentracije štetnih plinova u dimnim plinovima. Analizirati rezultate dobivene simulacijom mjerenja štetnih plinova u dimnim plinovima.Navesti koncentraciju štetnih plinova u dimnim plinovima.Opisati postupak mjerenja koncentracije štetnih plinova u dimnim plinovima.Simulirati mjerenje koncentracije štetnih plinova u dimnim plinovima.Analizirati rezultate dobivene simulacijom mjerenja štetnih plinova u dimnim plinovima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i laboratoriju, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Objasniti rezultate mjerenja i utjecaj na okoliš.

4.Identificirati problem odvođenja kondenzata.Opisati proces nastajanja kondenzata. Prepoznati probleme odvodnje kondenzata u okoliš. Demonstrirati postupak identifikacije problema odvođenja kondenzata u okoliš. Analizirati probleme koje odvodnja kondenzata stvara u okolišu.Opisati proces nastajanja kondenzata.Prepoznati probleme odvodnje kondenzata u okoliš.Demonstrirati postupak identifikacije problema odvođenja kondenzata u okoliš.Analizirati probleme koje odvodnja kondenzata stvara u okolišu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu i laboratoriju, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Objasniti propisni način odvođenja kondenzata.
Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ DIMNJAČARA
Nastavni predmet: Protupožarna zaštita
Skup ishoda učenja: Protupožarna zaštita
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Primijeniti propise zaštite od požara i dojave požara.Identificirati propise vezane za zaštitu od požara i dojavu požara. Raspraviti o provedbi propisa za zaštitu od požara. Primijeniti propise zaštite od požara u simuliranoj radnoj situaciji. Analizirati učinke propisa za zaštitu od požara.Identificirati propise vezane za zaštitu od požara i dojavu požara.Raspraviti o provedbi propisa za zaštitu od požara.Primijeniti propise u zaštite od požara u simuliranoj radnoj situaciji.Analizirati učinke propisa za zaštitu od požara.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Opisati provedbu propisa za zaštitu od požara i dojave požara.

2.Definirati vatrodojavne sustave.Imenovati vatrodojavne sustave. Prepoznati vatrodojavne sustave. Diskutirati o vatrodojavnim sustavima. Analizirati vatrodojavne sustave.Imenovati vatrodojavne sustave.Prepoznati vatrodojavne sustave.Diskutirati o vatrodojavnim sustavima.Analizirati vatrodojavne sustave.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Prezentirati ulogu vatrodojavnih sustava.

3.Provesti postupke vezane uz kontrolu vatrodojavnih sustava.Prepoznati princip rada kontrole vatrodojavnog sustava. Objasniti princip rada kontrole vatrodojavnog sustava. Pokazati postupak kontrole vatrogasnog sustava na jednoj radnoj situaciji. Analizirati učinke kontrole vatrogasnog sustava.Prepoznati princip rada kontrole vatrodojavnog sustava.Objasniti princip rada kontrole vatrodojavnog sustava.Pokazati postupak kontrole vatrogasnog sustava na jednoj radnoj situaciji.Analizirati učinke kontrole vatrogasnog sustava.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Primijeniti postupke vezane uz kontrolu vatrodojavnih sustava.

4.Opisati sustav komuniciranja s nadležnim institucijama u zaštiti od požara.Nabrojati nadležne institucije vezane uz zaštitu od požara. Objasniti ulogu suradnje s nadležnim institucijama. Klasificirati podatke za komunikaciju s nadležnim institucijama.Nabrojati nadležne institucije vezane uz zaštitu od požara.Objasniti ulogu suradnje s nadležnim institucijama.Klasificirati podatke za komunikaciju s nadležnim institucijama.Sortirati poslane i primljene podatke pri komunikaciji s nadležnim institucijama.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Prezentirati funkcioniranje sustava komunikacije s nadležnim institucijama u zaštiti od požara.

5.Nabrojati postupke alarmiranja pojave požara.Nabrojati redoslijed operacija pri alarmiranju pojave požara. Opisati način djelovanja pri alarmiranju pojave požara.Nabrojati redoslijed operacija pri alarmiranju pojave požara.Opisati način djelovanja pri alarmiranju pojave požara.Odabrati postupke djelovanja u simulaciji alarmiranja požara.Komentirati vlastite postupke djelovanja u usporedbi s propisanim postupcima djelovanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Navesti postupke u slučajevima alarmiranja požara.


Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ DIMNJAČARA
Nastavni predmet: Digitalizacija u dimnjačarstvu
Skup ishoda učenja: Digitalizacija u dimnjačarstvu
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Poznavati digitalne sustave u dimnjačarstvu.Imenovati digitalne sustave u dimnjačarstvu. Opisati digitalne sustave u dimnjačarstvu. Objasniti digitalne sustave u dimnjačarstvu. Objasniti postupak digitalizacije u radnim situacijama dimnjačara.Imenovati digitalne sustave u dimnjačarstvu.Opisati digitalne sustave u dimnjačarstvu.Objasniti digitalne sustave u dimnjačarstvu.Objasniti postupak digitalizacije u radnim situacijama dimnjačara.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Opisati digitalne sustave u dimnjačarstvu.

2.Detektirati potrebu za digitalnim sustavima u dimnjačarstvu.Nabrojati područja primjene digitalizacije u dimnjačarstvu. Opisati postupak primjene digitalizacije u dimnjačarskom poslu. Informirati se o mogućnostima digitalnih sustava u dimnjačarstvu. Istražiti promjene u digitalnim sustavima.Nabrojati područja primjene digitalizacije u dimnjačarstvu.Opisati postupak primjene digitalizacije u dimnjačarskom posluInformirati se o mogućnostima digitalnih sustava u dimnjačarstvu.Istražiti promjene u digitalnim sustavima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Razlikovati postojeće digitalne sustave te mogućnosti njihove nadogradnje.

3.Primijeniti digitalne sustave u dimnjačarstvu.Poznavati mogućnosti nadogradnje postojećih digitalnih sustava. Objasniti razlike između starih i novih digitalnih sustava. Primijeniti nove digitalne sustave u dimnjačarstvu. Analizirati stare i nove digitalne sustave u dimnjačarstvu.Poznavati mogućnosti nadogradnje postojećih digitalnih sustava.Objasniti razlike između starih i novih digitalnih sustava.Primijeniti nove digitalne sustave u dimnjačarstvu.Analizirati stare i nove digitalne sustave u dimnjačarstvu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Primijeniti digitalne novitete i tehnološki naprednu opremu i alate u dimnjačarstvu.

4.Objasniti učinkovitost digitalnog sustava u dimnjačarstvu.Poznavati digitalne sustave u dimnjačarstvu. Koristiti digitalne sustave u dimnjačarstvu. Protumačiti opravdanost digitalnih sustava u dimnjačarstvu. Analizirati mogućnost nadogradnje digitalnih sustava u dimnjačarstvu.Poznavati digitalne sustave u dimnjačarstvu.Koristiti digitalne sustave u dimnjačarstvu.Protumačiti opravdanost digitalnih sustava u dimnjačarstvu.Analizirati mogućnost nadogradnje digitalnih sustava u dimnjačarstvu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Protumačiti opravdanost digitalnih sustava u dimnjačarstvu.Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ DIMNJAČARA
Nastavni predmet: Razvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije
Skup ishoda učenja: Razvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Proučiti dimovodno-ložišne sustave u skladu s novim tehnologijama.Nabrojati tehnološki napredak dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija. Objasniti prednosti koje donosi tehnološki napredak dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija. Povezati stara ložišta s mogućnostima tehnološke nadogradnje dimovodno-ložišnog sustava i ventilacija. Analizirati prednosti i nedostatke tehnološke nadogradnje dimovodno-ložišnog sustava i ventilacija.Nabrojati tehnološki napredak dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Objasniti prednosti koje donosi tehnološki napredak dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Povezati stara ložišta s mogućnostima tehnološke nadogradnje dimovodno-ložišnog sustava i ventilacija.Analizirati prednosti i nedostatke tehnološke nadogradnje dimovodno-ložišnog sustava i ventilacija.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Istražiti razvoj novih tehnologija dimovodno-ložišnih sustava.

2.Otkriti nove ventilacijske sustave.Nabrojati trenutne napretke u tehnologiji ventilacija. Usporediti trenutnu tehnologiju ventilacija s nadolazećim tehnološkim nadogradnjama. Odabrati tehnološke nadogradnje na primjeru ventilacija. Procijeniti primjenu i efikasnost korištenja tehnoloških nadogradnji ventilacija.Nabrojati trenutne napretke u tehnologiji ventilacija.Usporediti trenutnu tehnologiju ventilacija s nadolazećim tehnološkim nadogradnjama.Odabrati tehnološke nadogradnje na primjeru ventilacija.Procijeniti primjenu i efikasnost korištenja tehnoloških nadogradnji ventilacija.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Identificirati razvoj novih tehnologija ventilacija.

3.Primijeniti razvojne elemente dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Korisniku nabrojati razvojne elemente dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija. Korisniku opisati razvojne elemente dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija. Korisniku interpretirati prednosti razvojnih elemenata dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija. Korisniku usporediti prednosti i nedostatke ugradnje razvojnih elemenata dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Korisniku nabrojati razvojne elemente dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Korisniku opisati razvojne elemente dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Korisniku interpretirati prednosti razvojnih elemenata dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Korisniku usporediti prednosti i nedostatke ugradnje razvojnih elemenata dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Predstaviti korisniku razvojne elemente dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.

4.Izraditi projekt na temu razvoja dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Izraditi projekt na temu razvoja dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija. Predstaviti projekt na temu dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija. Protumačiti projekt na temu razvoja dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija Analizirati projekt na temu razvoja dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Izraditi projekt na temu razvoja dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Predstaviti projekt na temu dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Protumačiti projekt na temu razvoja dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.Analizirati projekt na temu razvoja dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i vještina te povezivanjem i primjenom usvojenih znanja i vještina izvođenjem vježbi u dimnjačarskom kabinetu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Predstaviti projekt razvoja dimovodno-ložišnih sustava i ventilacija.


4. ZAVRŠNI RAD

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije dimnjačar prema modelu dualnog obrazovanja provode se u skladu s Nacionalnim kurikulumom za strukovno obrazovanje (»Narodne novine«, br. 62/2018) koji predviđa da obrazovni programi kojima se stječu kvalifikacije u strukovnom obrazovanju završavaju provjerom strukovnih znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti. Završni rad za kvalifikacije razine 4.1. uključuje praktični rad te provjeru ostalog strukovnog znanja i vještina predviđenih ishodima učenja programa.

Završni rad obuhvaća ukupnost svih polja učenja (modula) i usvojenost svih zadanih ishoda učenja, praktični rad te provjeru ostalih strukovnih znanja i vještina predviđenih ishodima učenja strukovnog kurikuluma.

Praktičnim radom provjeravaju se vještine koje su stečene u okviru modula Učenje temeljeno na radu, a koje se povezuju sa svim fazama dimnjačarskih usluga i stječu se u okviru modula Dimnjačarski radovi i Dimnjačarska praksa.

U centru pozornosti svake faze rada uslužnog razgovora su potrebe korisnika dimnjačarskih usluga. Stoga se praktičnim radom provjeravaju i stečena znanja o zakonskim procedurama za zaštitu ljudi i okoliša od požara i normama koje se izmjenjuju u postupku dimnjačarske usluge.

Sljedeća tablica prikazuje osnovne elemente rada dimnjačarske usluge koje su predmet vrednovanja u okviru praktičnog rada te maksimalan broj bodova koje polaznik može ostvariti u pojedinoj fazi.

FAZE RADA DIMNJAČARAMAKSIMALAN BROJ BODOVA
Komunikacija i kultura ophođenja s korisnicima i suradnicima12
Priprema vozila, alata, pribora i osobne zaštite6
Čišćenje dozračno-ložišno-dimovodnog sustava22
Obračun rada i savjetovanje korisnika8
Dimnjačarski stručni nalaz18
Vođenje baze podataka6
Ukupno72


U prilogu se nalazi ocjenjivački list sa sastavnicama faza rada dimnjačara.

FAZA RADA DIMNJAČARAKOMPETENCIJA/ISHODMOGUĆI BODOVI

KOMUNIKACIJA I KULTURA OPHOĐENJA S KORISNICIMA I SURADNICIMA

(max. 12 bodova)

PRIMJENA KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (zaprimiti poruke korisnika putem ICT-a, komunicirati s korisnicima putem ICT-a)12
KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA (voditi razgovor na profesionalan način, aktivno slušati korisnika, rješavati prigovor i žalbu korisnika)123
KOMUNIKACIJA SA SURADNICIMA (pripremiti obavijesti o redovnom obilasku dimnjačarskog područja, izraditi plan rada)12
KOMUNICIRATI S NADLEŽNIM SLUŽBAMA (pripremiti obavijesti o stanju ložišta i dimnjaka, dostaviti obavijesti o stanju ložišta i dimnjaka, provjeriti primitak obavijesti)123
PRIPREMA RADNOG NALOGA (prikupiti informacije za izradu radnog naloga, izraditi radni nalog)12

PRIPREMA VOZILA, ALATA, PRIBORA I OSOBNE ZAŠTITNE

(max. 6 bodova)

PRIPREMA VOZILA I OSOBNE ZAŠTITE (organizirati raspoloživost vozila, pripremiti vozilo, zaštitnu odjeću i obuću)12
PRIPREMA ALATA, PRIBORA I INSTRUMENATA (izabrati alat, pribor, materijal i sredstva u skladu s radnim nalogom, provjeriti i nadopuniti vozilo potrebnim alatom i priborom, razlikovati ispravan alat od istrošenog, provjeriti funkcionalnost alata)1234

ČIŠĆENJE DOZRAČNO-LOŽIŠNO-DIMOVODNOG SUSTAVA

(max. 22 bod)

ORGANIZACIJA RADNOG MJESTA ZA SIGURAN POČETAK RADA (poznavati radnu proceduru, zaštititi sebe i radni prostor, utvrditi mogućnost sigurnog pristupa, primijeniti higijensko-tehničke standarde, izraditi plan rada po fazama, utvrditi potreban alat, pribor, materijal i sredstva)123456
RUKOVANJE ALATOM I PROBOROM (odabrati alat i pribor prema vrsti radova, prilagoditi alat prema potrebi, rukovati odgovarajućim alatom i priborom, propisno očistiti alat i pribor od ostataka otpada)1234
ČIŠĆENJE (odabrati postupak prema vrsti dozračno-ložišnog-dimovonog sustava, očistiti dimnjak prema vrsti goriva, kontrolirati zacrnjenja otpadnog plina, kontrolirati dozračni kanal, očistiti dozračni kanal, koristiti norme u postupku čišćenja)123456
KONTROLA KVALITETE I ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA (kontrolirati kvalitetu odrađenog posla, vizualno provjeriti rezultate čišćenja, obavijestiti korisnika o uočenim oštećenjima, evidentirati uočena oštećenja i o njima obavijestiti nadležne institucije, ukloniti opasne tvari i radne materijale)123456

OBRAČUN RADA I SAVJETOVANJE KORISNIKA

(max. 8 bodova)

IZDAVANJE RAČUNA (poznavati elemente cijena, protumačiti cjenik usluga, izdati račun prema obavljenim uslugama, objasniti sve sastavnice računa, izvršiti naplatu i povrat novca)12345
SAVJETOVANJE KORISNIKA (savjetovati korisnika o tehnološkim novitetima i uslugama, informirati korisnika o dostupnim novim uređajima te o ekološkim i održivim rješenjima)123

DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ

(max. 18 bodova)

PRIKUPLJANJE PODATAKA (prikupiti podatke za izradu stručnog nalaza, analizirati podatke za izradu stručnog nalaza)12
MJERENJE I KONTROLA (prepoznati mjerne instrumente, pripremiti mjerne instrumente, rukovati mjernim instrumentima, rukovati kamerom, provoditi mjerenja, održavati mjerne instrumente, kontrolirati uređaje, koristiti norme u postupku mjerenja i kontrole)12345678
IZRADA DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA (sintetizirati dobivene rezultate za izradu stručnog nalaza, pripremiti podatke za izradu prijedloga stručnog nalaza, izraditi prijedlog stručnog nalaza i dostaviti prijedlog stručnog nalaza)1234
IZRADA TEHNIČKOG CRTEŽA (izraditi prijedlog skice stručnog nalaza, izraditi prijedlog skice novog tehničkog rješenja, izraditi prijedlog tehničkog crteža, izraditi shemu dimnjaka i tlocrtnog smještaja dimnjaka etaža/krovište, izraditi shemu prijedloga tehničkog rješenja dimnjaka – podloga za korisnika/projektanta)1234

VOĐENJE BAZE PODATAKA

(max. 6 bodova)

KORIŠTENJE BAZE PODATAKA (koristiti softverske pakete za vođenje baze podataka, pretražiti bazu za planiranje dimnjačarskog posla, prikupiti informacije iz baze podataka za izradu radnog naloga)123
DOKUMENTIRANJE BAZE PODATAKA (evidentirati promjene u bazi podataka tijekom komunikacije s korisnikom, unijeti nove podatke nakon terenskog obilaska dimnjačarskog područja i dopuniti podatke novom tehničkom dokumentacijom u skladu s pozitivnim propisima)1235. MATERIJALNI I KADROVSKI UVJETI ZA STJECANJE I VREDNOVANJE SKUPOVA ISHODA UČENJA

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupova ishoda učenja te za vrednovanje skupova ishoda učenja određeni su Standardom kvalifikacije dimnjačar i primjenjuju se na ovaj strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije dimnjačar prema dualnom modelu obrazovanja. Skupovi ishoda učenja sastavni su dio nastavnog predmeta te se u nastavku (u Tablici 6) prikazuju materijalni uvjeti za stjecanje i vrednovanje s obzirom na skup/ove ishoda učenja i nastavni/izborni predmet kojega je on sastavni dio.

MATERIJALNI UVJETI

Skup ishoda učenjaNastavni predmetMaterijalni uvjeti za stjecanjeMaterijalni uvjeti za vrednovanje
4. Ciklus – obvezni nastavni predmeti
Uvod u dimnjačarstvoOsnove dimnjačarstva

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Kemijski procesi u dimnjačarstvuKemija u dimnjačarstvu

Standardna učionica:

– opremljena računalom, projektorom, pristupom Internetu, kartom periodnog sustava elemenata, modelima, softverskom podrškom za kemiju, pokusnim setom.

Standardna učionica:

– opremljena računalom, projektorom, pristupom Internetu, kartom periodnog sustava elemenata, modelima, softverskom podrškom za kemiju, pokusnim setom.

Primjena IKT-a u struciInformatika u struci

Informatička učionica:

– projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Informatička učionica:

– projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, s minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Komunikacija povezana sa zapošljavanjem dimnjačaraPoslovna komunikacija u dimnjačarstvu

Informatička učionica:

– projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranoga programskog jezika), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Informatička učionica:

– projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranoga programskog jezika), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Zaštita ljudi, imovine i okoliša u dimnjačarstvuDimnjačarski radovi

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica u kojoj se nalaze osobna zaštitna sredstva, alati, pribor i oprema za obavljanje dimnjačarskih radova, upute za rukovanje kombiniranim i kondenzacijskim uređajima i njihovim dimovodnim uređajima, mjernom opremom, opremom za video kontrolu i snimanje, robotiziranim uređajem za čišćenje, opremom za zaštitu od požara.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica u kojoj se nalaze osobna zaštitna sredstva, alati, pribor i oprema za obavljanje dimnjačarskih radova, upute za rukovanje kombiniranim i kondenzacijskim uređajima i njihovim dimovodnim uređajima, mjernom opremom, opremom za video kontrolu i snimanje, robotiziranim uređajem za čišćenje, opremom za zaštitu od požara.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Osnovni dimnjačarski alati

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica u kojoj se nalaze osobna zaštitna sredstva, alati, pribor i oprema za obavljanje dimnjačarskih radova, upute za rukovanje kombiniranim i kondenzacijskim uređajima i njihovim dimovodnim uređajima, mjernom opremom, opremom za video kontrolu i snimanje, robotiziranim uređajem za čišćenje, opremom za zaštitu od požara.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica u kojoj se nalaze osobna zaštitna sredstva, alati, pribor i oprema za obavljanje dimnjačarskih radova, upute za rukovanje kombiniranim i kondenzacijskim uređajima i njihovim dimovodnim uređajima, mjernom opremom, opremom za video kontrolu i snimanje, robotiziranim uređajem za čišćenje, opremom za zaštitu od požara.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Elementi građenja dimnjaka

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica u kojoj se nalaze osobna zaštitna sredstva, alati, pribor i oprema za obavljanje dimnjačarskih radova, upute za rukovanje kombiniranim i kondenzacijskim uređajima i njihovim dimovodnim uređajima, mjernom opremom, opremom za video kontrolu i snimanje, robotiziranim uređajem za čišćenje, opremom za zaštitu od požara.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica u kojoj se nalaze osobna zaštitna sredstva, alati, pribor i oprema za obavljanje dimnjačarskih radova, upute za rukovanje kombiniranim i kondenzacijskim uređajima i njihovim dimovodnim uređajima, mjernom opremom, opremom za video kontrolu i snimanje, robotiziranim uređajem za čišćenje, opremom za zaštitu od požara.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Organizacija dimnjačarskog poslaDimnjačarska praksaDimnjačarska tvrtka kod poslodavca (terenska nastava)Dimnjačarska tvrtka kod poslodavca (terenska nastava)
Mjere zaštite na radu i zaštite od požara u dimnjačarstvuDimnjačarska tvrtka kod poslodavca (terenska nastava)Dimnjačarska tvrtka kod poslodavca (terenska nastava)
5. ciklus – obvezni nastavni predmeti
Tehnologija dimnjačarstvaOsnove dimnjačarstva

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Nove tehnologije u dimnjačarstvu

Dimnjačarski laboratorij:

– plinotijesna prostorija sa staklenim stijenkama dimenzija 3x3m, opremljena atmosferskim uređajem B11BS sa sukladnim dimnjakom ventilacijske rešetke za dozraku, CO indikator, ventilacija, klizna vrata.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Dimnjačarski laboratorij:

– plinotijesna prostorija sa staklenim stijenkama dimenzija 3x3m, opremljena atmosferskim uređajem B11BS sa sukladnim dimnjakom ventilacijske rešetke za dozraku, CO indikator, ventilacija, klizna vrata.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Norme, propisi i uredbe u dimnjačarstvuDimnjačarski radovi

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski stručni nalaz

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Korištenje dimnjačarskih alata, uređaja i opreme

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Korištenje složenijih dimnjačarskih alata i opreme

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač, vatrodojavni senzor.

Komunikacija s korisnicima dimnjačarske uslugePoslovna komunikacija u dimnjačarstvu

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Informiranje o dimnjačarskoj usluzi

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski radovi čišćenja uređaja za loženje, dimovodnih uređaja i sustava za dobavu zrakaDimnjačarska praksaDimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)Dimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)
Dimnjačarska provjeraDimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)Dimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)
Dimnjačarske kontroleDimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)Dimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)
Mjerenje u dimnjačarstvuDimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)Dimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)
Dimnjačarski radovi čišćenja ventilacijaDimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)Dimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)
Samostalno obavljanje dimnjačarskih radovaDimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)Dimnjačarska služba kod poslodavca (terenska nastava)
5. ciklus – izborni nastavni predmeti
Ekologija u dimnjačarstvuEkologija u dimnjačarstvu

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski laboratorij:

– osobna zaštitna sredstva, alati, pribor i oprema za obavljanje dimnjačarskih radova, upute za rukovanje kombiniranim i kondenzacijskim uređajima i njihovim dimovodnim uređajima, mjernom opremom, opremom za video kontrolu i snimanje, robotiziranim uređajem za čišćenje, opremom za zaštitu od požara.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski laboratorij:

– osobna zaštitna sredstva, alati, pribor i oprema za obavljanje dimnjačarskih radova, upute za rukovanje kombiniranim i kondenzacijskim uređajima i njihovim dimovodnim uređajima, mjernom opremom, opremom za video kontrolu i snimanje, robotiziranim uređajem za čišćenje, opremom za zaštitu od požara.

Protupožarna zaštita u dimnjačarstvuProtupožarna zaštita

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Digitalizacija u dimnjačarstvuDigitalizacija u dimnjačarstvu

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Razvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacijeRazvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Dimnjačarski kabinet:

– specijalizirana učionica sa specijalnim uzorcima dimnjaka, didaktičkim modelima, osnovnim vrstama dimnjaka i modelima uređaja za loženje, s 14 računala, pristupom Internetu, serverom i računalom za bazu podataka.

Završni rad

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač,vatrodojavni senzor.

Dimnjačarski praktikum:

– 3 kondenzacijska bojlera različitih proizvođača spojena na kaskadni dimnjak, ložište na kruta goriva s pripadajućim dimnjakom s keramičkom cijevi, ložište na tekuća goriva s pripadajućim dimnjakom od duplostijenog inoksa (3L), alati i pribor za obavljanje dimnjačarskih usluga (četke, štoseri, vitlo s nastavcima za čišćenje dimnjaka za sve vrste goriva, dimnjačarsko uže s četkom i kuglom, dimnjačarski ključevi, rosna pločica, dimnjačarsko ogledalo), oprema za zaštitu na radu, oprema za zaštitu od požara, analizator dimnih plinova, digitalni CO senzor, diferencijalni manometar za 4-Pa test, DP600 uređaj za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka, kamera i endoskop, mjerač vlage za biomasu, elektronski uređaj za dimni broj (elektronski i pumpni), dimnjačarski usisavač, računalo, projektor, pisač,vatrodojavni senzor.

Dimnjačarska tvrtka kod poslodavcaDimnjačarska tvrtka kod poslodavca


Tablica 6: Materijalni uvjeti za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja u 4. i 5. ciklusu

U Tablici 7 prikazani su kadrovski uvjeti u 4. i 5. ciklusu za stjecanje i vrednovanje s obzirom na skup/ove ishoda učenja i nastavni/izborni predmet čiji su oni sastavni dio.

KADROVSKI UVJETI

Skup ishoda učenjaNastavni predmetKadrovski uvjeti za stjecanjeKadrovski uvjeti za vrednovanje
4. ciklus – obvezni nastavni predmeti
Uvod u dimnjačarstvoOsnove dimnjačarstva

Nastavnik stručno-teorijskih predmeta:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Nastavnik stručno-teorijskih predmeta:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Kemijski procesi u dimnjačarstvuKemija u dimnjačarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Primjena IKT-a u struciInformatika u struci

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer elektrotehnike

– magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

– magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

– magistar inženjer računarstva

– magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

– magistar inženjer automatike i sustava

– magistar profesor matematike i informatike

– magistar računarstva i matematike

– magistar informatike

– magistar edukacije informatike

– magistar edukacije informatike i tehnike

– magistar edukacije informatike i matematike

– magistar edukacije fizike i informatike

– magistar informacijskih znanosti

– stručni specijalist inženjer računarstva

– stručni specijalist inženjer elektrotehnike

– stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

– diplomirani inženjer elektrotehnike

– diplomirani inženjer računarstva

– profesor matematike i informatike

– profesor informatike

– diplomirani informatičar

– profesor elektrotehnike

– stručni specijalist računarstva

– stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

– stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

– sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

– sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

– sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

– stručni prvostupnik inženjer računarstva

– stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

– stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

– stručni prvostupnik informatike

– inženjer elektrotehnike

– inženjer računarstva

– inženjer informatike

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer elektrotehnike

– magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

– magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

– magistar inženjer računarstva

– magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

– magistar inženjer automatike i sustava

– magistar profesor matematike i informatike

– magistar računarstva i matematike

– magistar informatike

– magistar edukacije informatike

– magistar edukacije informatike i tehnike

– magistar edukacije informatike i matematike

– magistar edukacije fizike i informatike

– magistar informacijskih znanosti

– stručni specijalist inženjer računarstva

– stručni specijalist inženjer elektrotehnike

– stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

– diplomirani inženjer elektrotehnike

– diplomirani inženjer računarstva

– profesor matematike i informatike

– profesor informatike

– diplomirani informatičar

– profesor elektrotehnike

– stručni specijalist računarstva

– stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

– stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

– sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

– sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

– sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

– stručni prvostupnik inženjer računarstva

– stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

– stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

– stručni prvostupnik informatike

– inženjer elektrotehnike

– inženjer računarstva

– inženjer informatike

Komunikacija povezana sa zapošljavanjem dimnjačaraPoslovna komunikacija u dimnjačarstvu

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• magistar psihologije

• profesor psihologije

• diplomirani psiholog

• diplomirani komunikolog

• magistar komunikologije

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar inženjer elektrotehnike

• magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

• magistar inženjer računarstva

• magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

• magistar inženjer automatike i sustava

• magistar profesor matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar informatike

• magistar edukacije informatike

• magistar edukacije informatike i tehnike

• magistar edukacije informatike i matematike

• magistar edukacije fizike i informatike

• magistar informacijskih znanosti

• stručni specijalist inženjer računarstva

• stručni specijalist inženjer elektrotehnike

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• diplomirani inženjer elektrotehnike

• diplomirani inženjer računarstva

• profesor matematike i informatike

• profesor informatike

• diplomirani informatičar

• profesor elektrotehnike

• stručni specijalist računarstva

• stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

• stručni prvostupnik informatike

• inženjer elektrotehnike

• inženjer računarstva

• inženjer informatike.

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• magistar psihologije

• profesor psihologije

• diplomirani psiholog

• diplomirani komunikolog

• magistar komunikologije

Zaštita ljudi, imovine i okoliša u dimnjačarstvuDimnjačarski radovi

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Osnovni dimnjačarski alati

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Suradnik u nastavi:

– strukovna kvalifikacija dimnjačar s najmanje pet godina radnog staža u struci.

Elementi građenja dimnjaka

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Organizacija dimnjačarskog poslaDimnjačarska praksa

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Mjere zaštite na radu i zaštite od požara u dimnjačarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

5. ciklus – obvezni nastavni predmeti
Tehnologija dimnjačarstvaOsnove dimnjačarstva

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nove tehnologije u dimnjačarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Norme, propisi i uredbe u dimnjačarstvuDimnjačarski radovi

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Dimnjačarski stručni nalaz

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Korištenje dimnjačarskih alata, uređaja i opreme

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Korištenje složenijih dimnjačarskih alata i opreme

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Komunikacija s korisnicima dimnjačarske uslugePoslovna komunikacija u dimnjačarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva

– magistar ekonomije

– diplomirani ekonomist.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva

– magistar ekonomije

– diplomirani ekonomist.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Informiranje o dimnjačarskoj usluzi

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva

– magistar ekonomije

– diplomirani ekonomist.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva

– magistar ekonomije

– diplomirani ekonomist.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Dimnjačarski radovi čišćenja uređaja za loženje, dimovodnih uređaja i sustava za dobavu zrakaDimnjačarska praksa

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Suradnik u nastavi:

– strukovna kvalifikacija dimnjačar s najmanje pet godina radnog staža u struci.

Dimnjačarska provjera

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Suradnik u nastavi:

– strukovna kvalifikacija dimnjačar s najmanje pet godina radnog staža u struci.

Dimnjačarske kontrole

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Suradnik u nastavi:

– strukovna kvalifikacija dimnjačar s pet godina radnog staža u struci

Mjerenje u dimnjačarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Suradnik u nastavi:

– strukovna kvalifikacija dimnjačar s najmanje pet godina radnog staža u struci.

Dimnjačarski radovi čišćenja ventilacija

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Suradnik u nastavi:

– strukovna kvalifikacija dimnjačar s najmanje pet godina radnog staža u struci.

Samostalno obavljanje dimnjačarskih radova

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Suradnik u nastavi:

– strukovna kvalifikacija dimnjačar s najmanje pet godina radnog staža u struci.

5. ciklus – izborni nastavni predmeti
Ekologija u dimnjačarstvuPrimjena ekologije u dimnjačarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Protupožarna zaštita (sustav dojave i alarmiranja) u dimnjačarstvuProtupožarna zaštita (sustav dojava i alarmiranja) u dimnjačarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Digitalizacija u dimnjačarstvuDigitalizacija u dimnjačarstvu

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Razvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacijeRazvoj dimovodno-ložišnog sustava i ventilacije

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Završni rad

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.

Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja:

– magistar inženjer strojarstva

– magistar inženjer brodogradnje

– magistar inženjer industrijskog inženjerstva

– diplomirani inženjer strojarstva

– diplomirani inženjer brodogradnje

– diplomirani inženjer metalurgije

– stručni specijalist inženjer strojarstva.

Mentor kod poslodavca:

– dimnjačar s najmanje 5 godina radnog iskustva u dimnjačarskim poslovima.
Tablica 7: Kadrovski uvjeti za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja

6. KORISNE METODIČKE UPUTE ZA PRIMJENU STRUKOVNOG KURIKULUMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

I. POVEZANOST S ODGOJNO-OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, MEĐUPREDMETNIM TEMAMA I OSTALIM NASTAVNIM PREDMETIMA

Tijekom učenja i poučavanja nastavnih sadržaja strukovnih modula potrebno je obratiti pozornost na povezanost istih sadržaja s različitim međupredmetnim temama, kao što su: Socijalni i osobni razvoj, Učiti kako učiti, Građanski odgoj i obrazovanje, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Održivi razvoj i Zdravlje.

Nastavnici tijekom učenja i poučavanja nastavnih sadržaja trebaju konzultirati kurikulume za međupredmetne teme koji su objavljeni na temelju sljedećih odluka:

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 10/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 10/2019.

Nastavni predmeti strukovnih modula, modula Učenje temeljeno na radu i Izbornog modula međusobno su povezani.

Tijekom stjecanja znanja i vještina u okviru svih modula polaznici razvijaju profesionalni identitet budućih radnika, svijest o profesionalnoj odgovornosti i zahtjevima kvalitetnog profesionalnog rada te znanja koja su neophodna za razvoj vještina u struci. Na taj način uče poštivati zakonitosti i stvaraju nove navike koje utječu na podizanje razine kvalitete života, što je poveznica s međupredmetnom temom Osobni i socijalni razvoj.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i kreativnih strategija učenja, traženje i prezentiranje informacija iz svih područja u kojima se javljaju ljudske potrebe te rješavanje problemskih situacija uz afirmativan pristup i donošenje odluka poveznica su s međupredmetnom temom Učiti kako učiti.

Ishodi učenja razvijaju sposobnost komuniciranja na hrvatskom jeziku, omogućuju razvoj kulturne pismenosti i razumijevanje drugih kultura i identiteta. Također, polazniku omogućuju bolje razumijevanje, učenje i primjenu pravila struke na stranom jeziku.

Usvajanjem znanja i vještina o samostalnom i sigurnom obavljanju poslova i radnih zadataka uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije ostvaruje se poveznica s jezično-komunikacijskim i informatičkim područjem kurikuluma.

Radom u dimnjačarstvu polaznike se potiče na održiv razvoj tj. na odgovorno korištenje prirodnih dobara i energije, racionalno postupanje s otpadom, uporabu iskorištenih materijala, aktivan rad i suradnju u zajednici. Učenje i poučavanje međupredmetne teme Održivi razvoj osposobljava učenike za samostalno i odgovorno odlučivanje o pitanjima koja su važna za njih same, ali i za društvo u cjelini.

Svi moduli posredno utječu i na brigu o zdravlju koja uključuje prepoznavanje, razumijevanje i usvajanje zdravih životnih navika i odgovornog ponašanja te sprečavanje bolesti, što je poveznica s međupredmetnom temom Zdravlje.

Razvoj kompetencija planiranja, provođenja planova, praćenje izvršenja i upravljanja vremenom, kao i razvijanje upornosti te pozitivnog odnosa prema radu, predstavlja poveznicu s međupredmetnom temom Poduzetništvo.

Stjecanjem ishoda svih modula polaznici razvijaju odgovorno i kulturno ponašanje dimnjačara, osjećaj integracije u radno okruženje i osjećaj kvalitete rada, uvažavanje različitih mišljenja i ravnopravnost, što sadržaje modula povezuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje.

II. UČENJE I POUČAVANJE NASTAVNOG PREDMETA

U procesu učenja i poučavanja svih modula preporuča se pažljivo osmišljavanje aktivnosti za rješavanje problemskih zadataka koji bi trebali biti autentični (problemi iz svakodnevnog života), a samim time polaznicima smisleniji i lakše razumljivi u odnosu na apstraktne probleme. Takve aktivnosti potiču djelovanje i motivaciju, istraživanje, razmišljanje i samostalno djelovanje te povezivanje ishoda učenja sa situacijama iz svakodnevnog života.

Takvo situacijsko učenje predstavlja suvremeni pedagoški pristup učenju koji će uz pomoć digitalnih alata i osmišljavanje adekvatnih pedagoških metoda rada primjerenih aktivnostima i zadacima u radnom procesu omogućavati kooperativno učenje. Također, situacijsko učenje podrazumijeva korištenje strategija koje će poticati učenike na suradničko i kooperativno učenje (u paru, grupama, skupinama i timovima). U takvom procesu učenja učenik preuzima odgovornost za vlastito učenje.

Na taj će način polaznici:

– stjecati ključne i stručne kompetencije i vještine

– učinkovito komunicirati u svijetu rada

– unaprijediti digitalnu pismenost

– samostalno i odgovorno obavljati svakodnevne poslovne zadatke

– razviti poduzetničke vještine.

Isto tako, stečene generičke kompetencije omogućit će polaznicima da se lakše suočavaju s izazovima i profesionalno se razvijaju u uspješnu mladu osobu.

U modulu Učenje temeljeno na radu nastavnik i mentor kod poslodavca izvedbenim planom i programom planiraju vježbe te definiraju vremenske okvire u kojima će se provoditi formativno i sumativno vrednovanje.

Nastavnici, polaznici i mentori kod poslodavaca u provedbi modula Učenje temeljeno na radu koriste Mapu učenja temeljenog na radu pomoću koje sustavno prate realizaciju radnih operacija i postupnost usvajanja vještina te stjecanje navika.

Nastavni sadržaji u području modula Učenje temeljeno na radu polaznika kao budućeg dimnjačara potiču na razvijanje vještina samostalnog rada, inicijative, odgovornosti, individualnog i timskog rada te mu omogućuju stjecanje praktičnog znanja za dimnjačarski rad.

Uvažavajući preporuke polaznika nastavnik i mentor kod poslodavca izabiru sadržaje s kojima se polaznik svakodnevno susreće primjereno njegovoj dobi, interesima i spoznajnim mogućnostima.

Nastavnik i mentor kod poslodavca organiziraju nastavu procjenjujući znanja i vještine polaznika, uvažavajući njihove individualne razlike s obzirom na kulturnu i socijalnu sredinu iz koje potječu te njihovu razvojnu dob i interese. Nastavnik i mentor kod poslodavca stvaraju i izabiru nastavne materijale i prilagođavaju ih polazniku.

Nastavnik i mentor kod poslodavca služe se odobrenim udžbenicima i pomoćnim nastavnim sredstvima, a materijale za poučavanje mogu izrađivati samostalno ili u suradnji sa sustručnjacima, polaznicima i stručnim suradnicima. Izvori poučavanja polaznicima moraju biti dostupni tijekom učenja.

Naglašavajući važnost odgojno-obrazovnih potreba polaznika s teškoćama, sadržaji nastavnih predmeta u općeobrazovnom dijelu strukovnog kurikuluma prilagođavaju se smjernicama Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanja postignuća polaznika s teškoćama.

U skladu s odgojno-obrazovnim potrebama darovitih polaznika uvodi se razlikovni kurikulum koji je usklađen sa smjernicama Okvira za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i polaznika.

III. VREDNOVANJE ISHODA UČENJA U NASTAVNOM PREDMETU

Vrednovanje je proces sustavnog prikupljanja podataka o postignutoj razini kompetencija polaznika u procesu učenja (znanja, vještine, sposobnosti, samostalnost i odgovornost prema radu). Provodi se u skladu s definiranim načinima, postupcima i elementima. U radu s polaznicima s teškoćama iste je potrebno prilagoditi njihovoj teškoći. Sastavnice vrednovanja su praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje. Pritom se praćenje definira kao bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija polaznika, provjeravanje kao procjena postignute razine kompetencija (npr. pri ponavljanju gradiva), a ocjenjivanje kao pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja.

Formativno i sumativno vrednovanje ostvarenosti ishoda učenja svih nastavnih predmeta treba biti pokazatelj polaznikova napretka u učenju, njegove sposobnosti izricanja kritičkog i stvaralačkog mišljenja te dosegnutog stupnja samostalnosti i odgovornosti prema radu. Očituje se u stupnju samopouzdanja, samostalnosti u rješavanju problema, odlučivanju i prosuđivanju, razlikovanju prava i obveza, poštivanju hijerarhije te objektivnoj i subjektivnoj prosudbi ostvarenih ishoda.

Na početku školske godine i prije procesa učenja polaznike je potrebno upoznati s elementima praćenja i vrednovanja. Potrebno je unaprijed planirati i najaviti što se sve vrednuje i na koji način. Praćenje i informiranje polaznika o njegovu napredovanju provodi se kontinuirano. Napredak polaznika bilježi se opisno, u pisanom obliku (formativno vrednovanje), dok se razina usvojenosti ishoda učenja iskazuje brojčanom ocjenom (sumativno vrednovanje). Na kraju nastavne godine iz nastavnog se predmeta izražava zaključna ocjena koja uključuje sve navedene komponente.

Prate se i vrednuju dubina i širina usvojenosti ishoda učenja u kognitivnom i afektivnom području – znanja, vještine, samostalnost i odgovornost.

Vrednovanje u nastavnim predmetima strukovnih modula, modula Učenje temeljeno na radu i Izbornom modulu provodi se na temelju različitih povezanih informacija o ostvarivanju ishoda učenja. Pri vrednovanju se poštuje individualnost svakog polaznika s obzirom na kognitivno, afektivno i psihomotoričko razvojno područje vrednovanja.

Praćenje i vrednovanje polaznika kod poslodavca u modulu Učenje temeljeno na radu provode nastavnik i mentor kod poslodavca te o tome donose zajedničku ocjenu. Tijekom praćenja i ocjenjivanja polaznika važno je utvrditi jesu li polaznici redovito pohađali dimnjačarsku praksu kod poslodavca, samostalno i/ili uz pomoć mentora kod poslodavca obavljali radne zadatke, odgovorno se ponašali prema opremi i uljudno se odnosili prema suradnicima i nadređenima odgovarajući na potrebe gospodarskog subjekta.

Kao metode i strategije poučavanja i učenja temeljenog na radu mogu se koristiti:

– metode heurističkog razgovara, objašnjavanja, propitivanja polaznikova razumijevanja, savjetovanja, usmjeravanja, nadziranja, sprječavanja

– metode demonstracije i simulacije (poticanjem načela zornosti, strategija doživljavanja i izražavanja doživljenog), učenje pokušajem i pogreškom

– metoda vježbanja (vježbanje i ponavljanje do najučinkovitijeg stupnja primjene znanja – automatiziranog ponašanja; stjecanje navika, pravovremeno primjenjivanje korektivnog vježbanja)

– metoda »učenja u sjeni« (učenje bez knjige)

– kooperativno učenje (korištenjem zadataka i strategija koje će poticati polaznike na suradničko i kooperativno učenje – u paru, grupama, skupinama, timovima)

– vođeno učenje – polazniku se prezentira rješenje zadatka, razgovorom se potiče na sudjelujuće učenje (npr. pokazivanjem ili demonstracijom, objašnjavanjem, učenje s obrazovnim sredstvima)

– samostalno učenje – učenik sam stječe nova znanja i samostalno nalazi rješenja (metoda naloga, igranje uloga, evaluacija dojmova, projekt).

Preporuča se samostalno učenje pomoću kojega se postiže optimalan uspjeh učenja temeljenog na radu jer čovjek pamti 20% od onoga što čuje, 30% onoga što vidi, a 90% onoga što sam radi.

Vrednovanjem polaznikova stupnja samostalnosti i odgovornosti provjerava se njegovo samopouzdanje, sposobnost samostalnog rješavanja problema, odlučivanja i prosuđivanja; svijest o odgovornosti, razlikovanje prava i obveza; jednakopravnost, svijest o različitostima; poštivanje hijerarhije te objektivna i subjektivna prosudba.

Strukovni i izborni moduli kao elemente vrednovanja koriste usvojenost nastavnih sadržaja, primjenu nastavnih sadržaja i suradnju u nastavnom procesu.

Nastavnici će znanja i vještine stečene u okviru učenja temeljenog na radu u školi vrednovati u okviru elemenata usvojenost vještina i suradnja u radnom procesu. Međutim, u gospodarskom subjektu mentor kod poslodavca će stečena znanja i vještine vrednovati pomoću elemenata radna vještina i odnos prema radu.

Pri određivanju oblika vrednovanja potrebno je jasno odrediti oblike provjere, odnosno utemeljenost stečenih kompetencija na situacijskom učenju, rješavanju problemskih zadataka, vještinama snalaženja u radnim situacijama, ažurnosti i točnosti u obavljanju radnih zadataka, njegovanju kvalitetnih međuljudskih odnosa, poštivanju hijerarhije i surađivanju u timskom radu. Uz to, potrebno je paziti na dosljednost u provedbi zadataka, kao i na razvoj određenog stupnja samostalnosti, kreativnosti i snalažljivosti u ostvarivanju ishoda učenja. Također, valja voditi računa o tome je li polaznik odgovoran prema opremi, suradnicima i nadređenima u gospodarskom subjektu i vodi li redovito mapu praktične nastave i vježbi.

Vrednovanje polaznika s teškoćama provodi se u skladu sa smjernicama Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanja postignuća polaznika s teškoćama.

Prilagodba vrednovanja polaznikovih postignuća odnosi se na prilagodbu postupaka vrednovanja, ispitnih materijala i sredstava te metoda vrednovanja koje omogućuju da polaznici s teškoćama ravnopravno s ostalim polaznicima pokažu usvojenost kurikulumom definiranih ishoda učenja.

Pri planiranju procesa učenja i poučavanja potrebno je predvidjeti takve individualizirane prilagodbe koje će polazniku kroz planirane aktivnosti i metode (poučavanja i/ili vrednovanja) omogućiti napredak i daljnje učinkovito učenje uz dobivanje povratnih informacija (vrednovanje za učenje). Potrebno je predvidjeti najbolje načine pokazivanja usvojenih znanja i vještina nakon procesa učenja i poučavanja (vrednovanje naučenoga) te poticajno samovrednovanje (vrednovanje kao učenje). Vrsta prilagodbe razlikovat će se ovisno o specifičnim potrebama pojedinog polaznika, odnosno ovisno o vrsti i stupnju polaznikove teškoće.

Za polaznike, posebice za one s posebnim potrebama, važno je naglasiti provedbu dijagnostičkog vrednovanja kojim se utvrđuju kvaliteta i razina polaznikovih predznanja i vještina stečenih prije početka procesa poučavanja i učenja. Dijagnostičkim vrednovanjem provodi se inicijalna procjena polaznikovih (pred)znanja na početku školske godine, ali i prije obrade određene cjeline i/ili teme. Pritom je važno što objektivnije i točnije utvrditi polaznikova predznanja kako se poučavanje ne bi temeljilo na nastavnikovim pretpostavkama, već na onome što polaznici doista znaju. Treba odrediti razinu polaznikova iskustva i znanja o onome što će se poučavati i tome prilagoditi poučavanje (razina od koje se polazi, metode i strategije koje će se koristiti i sl.). Primjena dijagnostičkog vrednovanja omogućuje provođenje procesa učenja i poučavanja prema stvarnim potrebama polaznika i time značajno pridonosi njegovoj učinkovitosti. Njegova primjena posebno je uspješna pri određivanju prikladnog oblika poučavanja i podrške polaznicima s posebnim potrebama (daroviti polaznici i polaznici s teškoćama).

Napredak svih polaznika, uključujući one s teškoćama, ocjenjuje se ocjenama od 1 do 5. U radu s polaznicima s teškoćama ishodi učenja i poučavanja određuju se temeljem inicijalne procjene, pri čemu ishodi moraju biti dostižni, mjerljivi i realistični. U suprotnom će se polaznicima s teškoćama onemogućiti uspjeh i razvoj kompetencija za daljnje učenje. Za uspjeh u radu i uloženi trud polaznike s teškoćama je potrebno uvijek pohvaljivati. Pri vrednovanju postignuća potrebno je pratiti i nagraditi njihovu aktivnost, odnos prema radu, kao i svaki napredak.

Učenje i poučavanje darovitih polaznicika zahtijeva primjenu strategija usmjerenih na razvoj kritičkog mišljenja i rješavanja problema na višim kognitivnim razinama te stvaralaštva, pri čemu do izražaja dolazi njegova osobnost i kreativnost. Ostvaruje se nizom aktivnosti i procesa kojima polaznik aktivno stječe znanja i razvija vještine i stavove, uči istraživanjem i otkrivanjem te se koristi ranije stečenim znanjima i iskustvima. Polaznik koji se ističe darovitošću uočava važnost samostalnog upravljanja učenjem pa preuzima odgovornosti za vlastito učenje i ponašanje.

Nastavnik ima važnu ulogu pri otkrivanju i poticanju darovitosti polaznika. Stvara poticajno i radno okruženje za učenje te osjećaj zadovoljstva i pripadnosti grupi. Potiče polaznikovu kreativnost te samoregulaciju učenja i ponašanja. Omogućava svim polaznicima da u što većoj mjeri ostvare vlastite potencijale i steknu kompetencije. Pritom se u komunikaciji služi specifičnim frazama i/ili pitanjima, kao što su npr.:

– »To je dobra ideja/mišljenje/ komentar«

– »Pokažimo to svima«

– »Kako to možemo ostvariti?« – »Pokušajmo«

– »Koje su prednosti?«

– »Kako možemo ukloniti nedostatke?«

– »Možeš li izraditi plan akcije?«

– »Sviđa mi se to!«

– »Možeš li napraviti promociju, reklamu, prezentaciju, prikaz«

– »Što mogu ja učiniti da se to dogodi?«

– »To zvuči zanimljivo, reci mi nešto više o tome«

– »Provedimo ideju u djelo«

– »Što nam je sve potrebno da to ostvarimo?«

Osim toga, da bi zaista prihvaćao polaznika koji ima hrabrosti biti drugačiji, nastavnik bi trebao izgledati entuzijastično i zainteresirano, slušati i pokušati razumjeti zašto polaznici to predlažu, ne prekidati ih sve dok ne završe, nastaviti razvijati njihovu ideju i poticati ih da završe.

Vrednovanje za učenje, odnosno formativno vrednovanje, provodi se u cilju pravodobnog usmjeravanja pozornosti na propuste u radu polaznika, kroz davanje korisnih i motivirajućih povratnih informacija polazniku kako bi se potaknuo njegov napredak. Takvim pristupom vrednovanja tijekom aktivnosti učenja ujedno se provjerava zastupljenost prilagodbi koje su učinkovite za daljnje učenje i poučavanje, poticanje napretka polaznika te za iskazivanje naučenog, kao i potreba njihove zamjene nekim drugim prilagodbama.

Cijeli sustav prilagodbe vrednovanja potrebno je temeljiti na strategijama primjerenosti polaznicima s teškoćama kako oni ni na koji način ne bi bili zakinuti u odnosu na ostale polaznike. Briga o strategijama primjerenosti podrazumijeva definiranje ishoda koje polaznici uz potrebne prilagodbe pristupa učenja i poučavanja, prilagodbe okruženja ili u određenim situacijama, mogu ostvariti. Strategija također podrazumijeva odabir zadataka i primjenu metoda vrednovanja koje su primjerene teškoćama polaznika, stvarajući pritom pristupačno i poticajno okruženje za provedbu ispitnih aktivnosti i zadataka. Vrednovanje svakako treba rezultirati jasnim i konkretnim povratnim informacijama o procesu učenja i o napredovanju. Na taj će način polaznici s teškoćama moći ravnopravno iskazati znanja, vještine i odgojne vrijednosti (prije svega samostalnost i odgovornost) stečene tijekom procesa učenja i poučavanja.

Sustavnim praćenjem i vrednovanjem temeljem prikupljanja i tumačenja podataka o poučavanju i napredovanju pojedinog polaznika poboljšava se proces učenja i poučavanja. Na kraju određenog razdoblja učenja i poučavanja procjenjuje se ostvarivanje ishoda učenja. Vrednuje se usvojenost znanja i vještina, a prate se i procjenjuju samostalnost i odgovornost u obavljanju svakodnevnih zadataka, razvijenost navika, kao i komunikacija i suradnja s ostalim sudionicima u procesu učenja.

Zaključna ocjena oblikuje se na temelju što većeg broja informacija o polaznikovu ostvarivanju ishoda učenja. Zaključna ocjena ne predstavlja aritmetičku sredinu pojedinačnih ocjena već je pokazatelj polaznikova napretka u učenju, njegove sposobnosti izricanja kritičkog i stvaralačkog mišljenja te dosegnutog stupnja samostalnosti i odgovornosti prema radu.

Okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske, Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i polaznika s teškoćama i Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i polaznika predstavljaju nacionalne kurikulumske dokumente pomoću kojih se osiguravaju rješenja koja se sustavno ugrađuju u sve nacionalne kurikulumske dokumente, a odnose se i na kurikulumske dokumente izrađene na ostalim razinama.

REFERENCE DOKUMENTA

7. REFERENTNI BROJEVI

Šifra standarda zanimanja u Registru HKO-a:

Šifra standarda kvalifikacije u Registru HKO-a:

Naziv sektora: Osobne i druge usluge

Šifra sektora: XIII.

8. ČLANOVI RADNE SKUPINE KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI STRUKOVNOG KURIKULUMA

Danijela Pustahija Musulin, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (voditeljica)

Elisabetta Fortunato, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (članica)

Nenad Zrinski, Dimjnačarski obrt »Ferenc« d.o.o. (član)

Marinko Ljevar, Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb (član)

dr. sc. Vilmica Kapac, Srednja škola Pregrada (članica)

Dejan Lončarić, »Dimnjak« d.o.o. (član)

9. PREDLAGATELJ STRUKOVNOG KURIKULUMA

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih