Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije KOZMETIČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440114) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

NN 71/2020 (23.6.2020.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije KOZMETIČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440114) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1406

Na temelju članka 8. stavka 11. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KOZMETIČAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA (440114) U OBRAZOVNOM SEKTORU OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE

I.

Ovom Odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije KOZMETIČAR prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, koji je sastavni dio ove odluke.

II.

(1) U skladu sa strukovnim kurikulumom koji je sastavni dio ove Odluke, obrazuju se učenici koji upisuju prvi razred srednje škole u strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije kozmetičar prema dualnom modelu obrazovanja počevši od školske godine 2020./2021.

(2) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. u skladu s eksperimentalnim programom za stjecanje strukovne kvalifikacije kozmetičar (440104) prema dualnom modelu obrazovanja, nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/20-05/00016

Urbroj: 533-05-20-0014

Zagreb, 16. lipnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE KOZMETIČAR PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

1. OPĆI DIO

1. Naziv strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije

Kozmetičar prema dualnom modelu obrazovanja.

2. Cilj strukovnog kurikuluma

Kvalifikacije koje se stječu strukovnim obrazovanjem potvrđuju posjedovanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija koje omogućuju obavljanje zanimanja i daljnje obrazovanje, osposobljenost za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu u skladu sa zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća te cjeloživotno učenje u funkciji osobnog razvoja, kao i gospodarskog i općeg razvoja društva.

3. Strukovnim kurikulumom stječe se razina kvalifikacije

4.2

4. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

Završena osnovna škola ili posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1.

5. Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Provjera strukovnih znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti. Završni rad uključuje praktični rad te provjeru ostalih strukovnih znanja i vještina predviđenih ishodima učenja programa.

6. Datum do kojega je predviđeno upisivanje programa za stjecanje kvalifikacije usklađene sa standardom kvalifikacije kozmetičar

31. kolovoza 2024. godine

POJMOVNIK

EUROPASS – portfelj koji se sastoji od pet dokumenata i europskim građanima omogućuje jasno i usporedivo predstavljanje stečenih kompetencija na području Europske unije

IT – informacijske tehnologije

CV – životopis

PREPARATI – pripravci

KOZMETIČKI APARAT – kozmetički uređaj

MAKE-UP šminka

KLIJENT – korisnik usluge

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kozmetičar prema dualnom modelu obrazovanja provodi se u okviru 4. i 5. ciklusa sukladno Nacionalnom kurikulumu za strukovno obrazovanje.

Kvalifikaciju ove razine čine općeobrazovni i strukovni dio kurikuluma koji se sastoji od strukovnog i izbornog modula te učenja utemeljenog na radu izraženog u postocima u odnosu na ukupan broj godišnjih sati.

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije iznosi minimalno 240 ECVET bodova (170 ECVET i 70 HROO bodova).

U sljedećoj su tablici prikazane sastavnice kurikuluma za stjecanje kvalifikacije kozmetičar prema dualnom modelu obrazovanja:

SASTAVNICE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE KOZMETIČAR RAZINE 4.2 PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA
STRUKTURA/GODINA OBRAZOVANJA4. CIKLUS5. CIKLUS
1.u satima2.u satima3.u satima4.u satima
1260133013301088
AOPĆEOBRAZOVNI DIO47%59534%45529%38532%352
BSTRUKOVNI DIO53%66566%87571%94568%736
B.1STRUKOVNI MODULI26%17520%17511%10517%128
B.2UČENJE TEMELJENO NA RADU74%49072%63081%77070%512

A. USTANOVA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE/

CENTAR KOMPETENTNOSTI

71%35033%21014%1050%0
B. SVIJET RADA29%14067%42086%665100%512
B.3IZBORNI MODULI0 %08%708%7013%96


U 4. i 5. ciklusu polaznici usvajaju znanja koja su nužna za stjecanje kvalifikacije, čemu pridonose sadržaji općeobrazovnog i strukovnog dijela strukovnog kurikuluma.

U općeobrazovnom dijelu stječu se generičke kompetencije koje će kozmetičaru na radnome mjestu omogućiti uspješnu komunikaciju na materinskom i stranom jeziku te mu olakšati uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa zaposlenicima i kupcima.

Stjecanje znanja i vještina u strukovnom dijelu kozmetičaru će omogućiti neometano obavljanje zadataka uz poštivanje osnovnih pravila u pripremi radnog mjesta, savladavanju radnih procedura i procesa, samostalnoj pripremi i odgovornom radu, ali i ostvarenje uspješne komunikacije u radnom procesu te u rješavanju mogućih prigovora korisnika kozmetičkih usluga na materinskom i stranom jeziku. Stručna znanja iz matematike i informatike kozmetičar će primijeniti u izračunu cijene kozmetičkih usluga i proizvoda te u izradi tehnološke dokumentacije.

Dodana vrijednost ovog strukovnog kurikuluma očituje se u digitalnim kompetencijama i učenju temeljenom na radu. Digitalne kompetencije kozmetičar stječe u okviru nastavnih predmeta Informatika u struci i Poduzetničke vještine koji će mu omogućiti uspješno korištenje informatičkih alata u postupku prodaje kozmetičkih usluga i proizvoda, izboru optimalnih prodajnih kanala u tom postupku te praćenje zadovoljstva klijenata kao osnove za unapređenje prodaje i usluge elektroničkim putem ili putem e-trgovine.

Učenje temeljeno na radu provodi se u ustanovi za strukovno obrazovanje u kozmetičkim praktikumima te u gospodarskom subjektu. Modul Kozmetičke vještine polazniku će omogućiti stjecanje vještina kroz rad o namjeni i primjeni kozmetičkog pribora, opreme i aparata te kozmetičkih preparata za izvođenje različitih kozmetičkih tretmana, kao što su osnovna njega kože lica i tijela, masažne tehnike lica i tijela, šminkanje, osnovna, klasična i specijalna njega kože u tretmanima lica i tijela, depilacija lica i tijela, aroma-tretmani, estetsko uređivanje i nadogradnja obrva i trepavica te kozmetičke masažne tehnike u primjeni. Polaznik će na taj način, stjecanjem praktičnih vještina, biti osposobljen za samostalno pružanje kozmetičke usluge.

Budući da veći izbor nastavnih sadržaja ima važnu ulogu u usmjeravanju, specijalizaciji i razvoju karijere polaznika, izborni modul Profesionalni razvoj kozmetičara također predstavlja dodanu vrijednost. Ishodi putem kojih će se stjecati znanja i vještine u izbornom modulu omogućuju širok raspon razvoja kompetencija za kozmetičara te kozmetičaru pružaju veću vidljivost na tržištu i komparativnu prednost prilikom zapošljavanja ili pokretanja vlastite djelatnosti.

Kozmetičar će nakon stečene kvalifikacije odgovoriti na potrebe tržišta rada.

U nastavku slijedi grafički pregled nastavnih predmeta u općeobrazovnom dijelu te strukovnih modula i njima pripadajućih predmeta u strukovnome dijelu strukovnog kurikuluma.
2. SITUACIJSKO UČENJE I POUČAVANJE

Situacijsko učenje i poučavanje predstavlja suvremeni pedagoški pristup koji će uz pomoć digitalnih alata i osmišljavanjem adekvatnih pedagoških metoda rada primjerenih aktivnostima i zadacima omogućiti učenje kroz koje se polaznika vodi prema rješenju zadatka, dok se kroz razgovor polaznika potiče na sudjelujuće učenje te samostalno učenje gdje polaznik sam stječe nova znanja i nalazi rješenja. U takvom procesu učenja polaznik i sam preuzima odgovornost za proces i rezultate učenja.

Pažljivo osmišljene aktivnosti za rješavanje problemskih zadataka polazniku su smislenije i lakše razumljive u odnosu na apstraktne probleme, a potiču aktivnost i motivaciju, istraživanje, razmišljanje i samostalno djelovanje te ishode učenja povezuju sa situacijama iz svakodnevnog života. Takve će aktivnosti polazniku omogućiti da, primjerice:

1. prepoznaje građu i ulogu pojedinih kostiju, zglobova i mišića te njihov položaj na tijelu kako bi predložio izvedbu određene masažne tehnike, odnosno odabrao odgovarajuće pokrete masaže prateći smjer i smještaj mišića te vensku i limfnu cirkulaciju

2. u sklopu kozmetičke dijagnostike prepoznaje dermatološke promjene na koži i njihove karakteristike kako bi odabrao kozmetičke preparate i aktivne sastojke za tretiranje osjetljive kože te za klijenta izradio konzultacijsku karticu koja sadrži sve relevantne podatke o klijentu i stanju njegove kože

3. prepoznaje ulogu kože i mišića za protjecanje limfe, kozmetičku procjenu vezivnog tkiva (u užem smislu), kao i indikacije za izvedbu ručne limfne drenaže, odnosno da odabire odgovarajuće pokrete drenaže prateći smjer, ritam, pritisak i redoslijed te vensku i limfnu cirkulaciju

4. prepoznaje namjenu kozmetičkog pribora, opreme i aparata te kozmetičkih preparata za izvođenje različitih kozmetičkih tretmana te ih primjenjuje i na taj način samostalno pruža kozmetičku uslugu

5. prepoznaje ulogu kozmetičke usluge i njezin utjecaj na zdravlje ljudi u odnosu na druge usluge i na temelju toga provodi promotivne i prodajne aktivnosti.

Više informacija o situacijskom učenju i poučavaju moguće je pronaći u Metodičko-didaktičkom priručniku za nastavnike i mentore kod poslodavaca za kvalifikaciju kozmetičar.

3. MODEL ORGANIZACIJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

A. OPĆEOBRAZOVNI I STRUKOVNI DIO

B. UČENJE TEMELJENO NA RADU

*Napomena:

• učenje temeljeno na radu u prvom razredu, u trajanju od 350 sati, izvodi se u školi u kozmetičkom praktikumu, a nakon motivacijskog razgovora 140 sati se realizira kod poslodavca u kozmetičkom salonu najkasnije do 20. kolovoza tekuće školske godine

• učenje temeljeno na radu u drugom razredu, u trajanju od 210 sati, izvodi se školi u kozmetičkom praktikumu, a preostalih 420 sati realizira se kod poslodavca u kozmetičkom salonu najkasnije do 20. kolovoza tekuće školske godine

• učenje temeljeno na radu u trećem razredu, u trajanju od 105 sati, izvodi se školi u kozmetičkom praktikumu, a preostalih 665 sati realizira se kod poslodavca u kozmetičkom salonu najkasnije do 20. kolovoza tekuće školske godine

• učenje temeljeno na radu u četvrtom razredu, u trajanju od 512 sati, realizira se kod poslodavca u kozmetičkom salonu tijekom nastavne godine.

C. IZBORNI MODUL

**Napomena:

• u drugom, trećem i četvrtom razredu polaznik odabire jedan od dvaju ponuđenih izbornih predmeta.

4. CIKLUS

1. Općeobrazovni dio

U 4. ciklusu ili prvom razredu općeobrazovni dio provodi se u okviru 47% sati od ukupnog godišnjeg broja sati nastave, odnosno 595 sati godišnje.

U prvom se razredu (u 4. ciklusu) provode sljedeći općeobrazovni predmeti:

NASTAVNI PREDMETSATI TJEDNOSATI GODIŠNJE
Hrvatski jezik3105
Strani jezik270
Vjeronauk/Etika135
Tjelesna i zdravstvena kultura270
Biologija270
Kemija270
Fizika270
Matematika3105
UKUPNO17595


Sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela (vjeronauk, etika, tjelesna i zdravstvena kultura, biologija, kemija i fizika) strukovnog kurikuluma objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih predmeta preuzimaju putem sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539.

Sadržaji općeobrazovnih predmeta trebaju biti u funkciji struke te polazniku omogućiti uspostavljanje aktivne komunikacije na materinskom i stranom jeziku da bi se poslovni proces mogao realizirati na odgovarajućoj poslovnoj razini. U tu svrhu nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta trebaju zajedno planirati izvođenje nastavnih sadržaja te polazniku omogućiti stjecanje generičkih kompetencija koje će biti usklađene sa standardima poslovanja suvremenih kozmetičarskih subjekata na nacionalnom tržištu.

2. Strukovni dio

Strukovni dio strukovnog kurikuluma usmjeren je na stjecanje kompetencija za kvalifikaciju kozmetičar, a sastoji se od strukovnih modula, modula Učenje temeljeno na radu i Izbornog modula. Sadržaji strukovnog dijela u korelaciji su s učenjem temeljenim na radu pa je potrebno uskladiti njihovo izvođenje.

2.1. Strukovni moduli

Ishodi učenja strukovnih modula temelj su za stjecanje znanja i vještina te njima pripadajuće samostalnosti i odgovornosti za kvalifikaciju kozmetičar.

U 4. ciklusu ili prvom razredu strukovni moduli provode se u okviru 26% od ukupnog godišnjeg broja sati nastave u strukovnome dijelu, odnosno 175 sati godišnje.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 1.

STRUKOVNI MODULNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
OSNOVE KOZMETIKEAnatomija i fiziologijaFunkcija i građa ljudskog tijela
Osnove zdrave prehranePrimjena osnova zdrave prehrane
KOZMETIKA U STRUCILjekovito biljePrimjena ljekovitog bilja u kozmetici
PODUZETNIČKA PISMENOST I KOMUNIKACIJAKomunikacijske vještineKomunikacija u vezi sa zapošljavanjem


Tablica 1: Strukovni modul u 4. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Osnove kozmetike polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i njihovu primjenu u području anatomije, fiziologije i zdrave prehrane te se izvodi u okviru nastavnih predmeta Anatomija i fiziologija i Osnove zdrave prehrane u 4. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Anatomija i fiziologija jest stjecanje znanja o anatomskoj građi ljudskoga tijela, s posebnim naglaskom na građi i ulozi kože te kozmetičkim promjenama na koži, kao i latinskim nazivima mišića koji su važni u kozmetičkim tretmanima.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Osnove zdrave prehrane jest stjecanje znanja o zdravoj prehrani, utjecaju prehrane na zdravlje kože i adneksa kože te usvajanju zdravih prehrambenih navika.

Modul Kozmetika u struci polaznicima omogućuje upoznavanje ljekovitog bilja, njegovu sistematiku, načine sakupljanja i sušenja, kao i primjenu biljnih droga u kozmetičkim pripravcima. Izvodi se u okviru nastavnog predmeta Ljekovito bilje u 4. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Ljekovito bilje jest stjecanje znanja o djelovanju aktivnih tvari ljekovitog bilja na organe i organske sustave čovjeka. Polaznik će upoznati načine pripreme biljnih iscrpina pomoću određenih fizikalnih metoda i svojstva eteričnih i baznih ulja te će izraditi herbarij ljekovitog bilja.

Modul Poduzetnička pismenost i komunikacija polazniku omogućuje usvajanje i primjenu temeljnih znanja koja su neophodna za uspješnu komunikaciju s klijentima, suradnicima i nadređenima u kozmetičkoj djelatnosti. Izvodi se u okviru nastavnog predmeta Komunikacijske vještine u 4. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Komunikacijske vještine jest stjecanje znanja o postupcima zapošljavanja i dokumentaciji koju polaznik treba pripremiti za motivacijski razgovor prije početka učenja temeljenog na radu u kozmetičkom salonu. U okviru navedenog nastavnog predmeta polaznik će sastaviti dokumentaciju povezanu s postupkom zapošljavanja (zamolba za posao, motivacijsko pismo i CV u formi Europassa) koristeći se ICT-om i povezati poslovnu etiku s etičkim kodeksom gospodarskog subjekta.

B. RAZRADA MODULA

Modul: OSNOVE KOZMETIKE
Nastavni predmet: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA
Skup ishoda učenja: FUNKCIJA I GRAĐA LJUDSKOG TIJELA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Razlikovati anatomsku građu ljudskog tijela.Navesti i prepoznati organe i organske sustave ljudskog tijela te za njih koristiti latinske nazive. Analizirati uzajamnu povezanost organskih sustava te ljudski organizam kao jedinstvenu cjelinu.Navesti organe i organske sustave ljudskog tijela.Prepoznati organe i organske sustave ljudskog tijela.Koristiti latinske nazive za pojedine organe i organske sustave ljudskog tijela.Samostalno analizirati uzajamnu povezanost organskih sustava te ljudski organizam kao jedinstvenu cjelinu.
2.Razlikovati građu kože i njezinu ulogu.Opisati slojeve i podslojeve kože. Razlikovati ulogu kože i njezin pigmentni sastav, adnekse kože, njihovu ulogu i kiselost kože. Analizirati izgled i tip kože te protumačiti značaj hidrolipidnog sloja i procesa keratinizacije.Opisati slojeve i podslojeve kože pomoću latinskih naziva.Razlikovati ulogu kože i njezin pigmentni sastav.Razlikovatii adnekse kože, njihovu ulogu i kiselost kože.Na primjeru analizirati izgled i tip kože te protumačiti značaj hidrolipidnog sloja i procesa keratinizacije.
3.Razlikovati funkciju lokomotornog sustava, posebice mišićnog sustava.Navesti podjelu kostiju, zglobova i mišića. Opisati ulogu kostiju, zglobova i mišića u lokomotornom sustavu. Razlikovati građu i funkciju mišića. Prepoznati pojedine kosti i mišiće na modelu ili slici te koristiti njihove latinske nazive.Navesti podjelu kostiju, zglobova i mišića.Objasniti ulogu kostiju, zglobova i mišića u lokomotornom sustavu.Razlikovati građu i funkciju mišića.Samostalno prepoznati pojedine kosti i mišiće na modelu ili slici te koristiti njihove latinske nazive.
4.Razlikovati građu i funkciju organa živčanog sustava.Opisati građu i ulogu živčanog sustava. Objasniti način djelovanja živčanog sustava i ulogu njegovih pojedinih dijelova. Razlikovati somatski i vegetativni živčani sustav te ih međusobno povezati. Analizirati refleksni luk te skicirati sinapsu.Opisati građu i podjelu živčanog sustava.Objasniti način djelovanja živčanog sustava i ulogu njegovih pojedinih dijelova.Razlikovati somatski i vegetativni živčani sustav te ih međusobno povezati.Samostalno analizirati refleksni luk te skicirati sinapsu.
5.Razlikovati transportnu i imunološku ulogu krvožilnog i limfnog sustava.Opisati građu i ulogu krvožilnog sustava. Objasniti građu srca te navesti vrste krvnih žila i krvnih stanica. Razlikovati krvne stanice i opisati njihovu ulogu, posebice imunološku. Analizirati utjecaj nezdravih životnih navika na krvožilni sustav.Opisati građu i ulogu krvožilnog sustava.Objasniti građu srca te navesti vrste krvnih žila i krvnih stanica.Razlikovati krvne stanice i opisati njihovu ulogu, posebice imunološku.Samostalno analizirati utjecaj nezdravih životnih navika na krvožilni sustav.
6.Razlikovati ulogu probavnog i dišnog sustava u metabolizmu ljudskog tijela.Navesti organe probavnog i dišnog sustava. Opisati građu i ulogu probavnog i dišnog sustava. Razlikovati ulogu pojedinih organa probavnog i dišnog sustava. Objasniti oksidaciju glukoze u stanici.Navesti organe probavnog i dišnog sustava.Opisati građu i ulogu probavnog i dišnog sustava.Razlikovati ulogu pojedinih organa probavnog i dišnog sustava.Samostalno objasniti oksidaciju glukoze u stanici.
7.Razlikovati načine odstranjivanja štetnih proizvoda metabolizma.Navesti organe mokraćnog sustava. Opisati građu bubrega i njegovu ulogu. Protumačiti mehanizme koji sudjeluju u stvaranju mokraće. Analizirati značenje sustava organa za izlučivanje.Navesti organe mokraćnog sustava.Opisati građu bubrega i njegovu ulogu.Razlikovati mehanizme koji sudjeluju u stvaranju mokraće.Samostalno analizirati značenje sustava organa za izlučivanje.
8.Objasniti utjecaj hormona na rad svih organskih sustava.Navesti endokrine žlijezde. Objasniti značaj položaja endokrinih žlijezda u ljudskome tijelu. Protumačiti fiziološko djelovanje endokrinih žlijezda. Protumačiti funkcionalnu povezanost endokrinih žlijezda u organizmu i njihovu povezanost sa živčanim sustavom.Navesti endokrine žlijezde.Objasniti značaj položaja endokrinih žlijezda u ljudskome tijelu.Protumačiti fiziološko djelovanje endokrinih žlijezda.Protumačiti funkcionalnu povezanost endokrinih žlijezda u organizmu i njihovu povezanost sa živčanim sustavom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izrada 3D modela kože. Istražiti prikaz građe kože i na temelju tog prikaza izraditi 3D model kože.


Modul: OSNOVE KOZMETIKE
Nastavni predmet: OSNOVE ZDRAVE PREHRANE
Skup ishoda učenja: PRIMJENA OSNOVA ZDRAVE PREHRANE
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Razlikovati hranjive tvari i živežne namirnice te navesti njihove izvore.Razlikovati hranjive tvari i živežne namirnice te njihove izvore, energetsku i biološku vrijednost hrane. Povezati ulogu pojedinih hranjivih tvari i njihov utjecaj na rast i razvoj čovjeka. Prezentirati kalorijsku vrijednost pojedinih hranjivih sastojaka.Razlikovati hranjive tvari i živežne namirnice te njihove izvore.Razlikovati energetsku i biološku vrijednost hrane.Povezati ulogu pojedinih hranjivih tvari i njihov utjecaj na rast i razvoj čovjeka.Samostalno prezentirati kalorijsku vrijednost pojedinih hranjivih sastojaka.
2.Razlikovati postupke čuvanja i higijene hranjivih tvari.Objasniti značaj pravilnog čuvanja hrane te razlikovati metode njezinog kratkotrajnog i dugotrajnog čuvanja. Razlikovati kemijske, fizikalne i biološke metode konzerviranja hrane. Analizirati metode čuvanja hrane i njihovu primjenu na pojedinim skupinama hrane.Objasniti značaj pravilnog čuvanja hrane od kvarenja.Razlikovati metode kratkotrajnog i dugotrajnog čuvanja hrane.Razlikovati kemijske, fizikalne i biološke metode konzerviranja hrane.Samostalno analizirati metode čuvanja hrane i njihovu primjenu na pojedinim skupinama hrane.
3.Povezati značaj pravilne prehrane i njezina utjecaja na zdravlje kože i njezinih adneksa.Razlikovati namirnice koje dokazano djeluju na zdravlje kože i njezinih adneksa. Objasniti značaj pravilne ishrane i njezin utjecaj na zdravlje. Sastaviti preporuke za adekvatnu ishranu za problematična stanja kože i njezinih adneksa te tjedni plan prehrane za zdravlje kože, kose i noktiju.Razlikovati namirnice koje dokazano djeluju na zdravlje kože i njezinih adneksa.Objasniti značaj pravilne ishrane i njezin utjecaj na zdravlje.Sastaviti preporuke za adekvatnu ishranu za problematična stanja kože i njezinih adneksa.Samostalno sastaviti tjedni plan prehrane za zdravlje kože, kose i noktiju.
4.Analizirati prehrambene potrebe i navike.Razlikovati zdrave prehrambene navike te povezati važnost zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti. Razlikovati dnevne energetske potrebe pojedinca ovisno o njegovoj aktivnosti i zdravlju organizma. Pripremiti tjedni plan prehrane u skladu s energetskim potrebama pojedinca.Razlikovati zdrave prehrambene navike.Povezati važnost zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti.Razlikovati dnevne energetske potrebe pojedinca ovisno o njegovoj aktivnosti i zdravlju organizma.Samostalno pripremiti tjedni plan prehrane u skladu s energetskim potrebama pojedinca.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici.

Primjer vrednovanja: Sastaviti tjedni plan prehrane koristeći namirnice koje se osobama s problemom kože s aknama preporučuju u prehrani i pritom koristiti tablice kalorijskih vrijednosti namirnica.Modul: KOZMETIKA U STRUCI
Nastavni predmet: LJEKOVITO BILJE
Skup ishoda učenja: PRIMJENA LJEKOVITOG BILJA U KOZMETICI
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Razlikovati građu biljaka, biljnih tkiva i organa te njihovu ulogu.Razlikovati biljne i životinjske stanice. Razlikovati i povezati uloge biljne stanice, biljnih tkiva i biljnih organa. Protumačiti reakciju fotosinteze i njezinu važnost za život na zemlji.Razlikovati biljne i životinjske stanice.Razlikovati uloge biljne stanice, biljnih tkiva i biljnih organa.Povezati ulogu biljne stanice, biljnih tkiva i biljnih organa.Protumačiti reakciju fotosinteze i njezinu važnost za život na zemlji.
2.Svrstati biljke prema morfološkim i razvojnim kriterijima.Navesti pravila sistematike bilja koristeći latinske nazive. Razlikovati osnovna svojstva sistematskih skupina biljaka. Protumačiti filogenetsku i morfološku povezanost biljaka. Prepoznati ljekovite biljke koje se koriste u kozmetičkim pripravcima.Navesti pravila sistematike bilja koristeći latinske nazive.Razlikovati osnovna svojstva sistematskih skupina biljaka.Protumačiti filogenetsku i morfološku povezanost biljaka.Prepoznati deset ljekovitih biljaka prema njihovim morfološkim osobinama.
3.Primijeniti osnovna pravila sakupljanja, sušenja i čuvanja ljekovitog bilja.Objasniti pojam i važnost ljekovitog bilja i biljnih droga. Opisati proizvodnju biljnih droga. Opisati branje, stabilizaciju, sušenje, pakiranje i čuvanje biljnih droga. Analizirati važnost ljekovitog bilja te razlikovati ljekoviti dio biljke od njezinih ostalih dijelova.Objasniti pojam i važnost ljekovitog bilja i biljnih droga.Opisati proizvodnju biljnih droga od samoniklog i uzgojenog ljekovitog bilja.Povezati branje, stabilizaciju, sušenje, pakiranje i čuvanje biljnih droga.Analizirati važnost ljekovitog bilja te razlikovati ljekoviti dio biljke od njezinih ostalih dijelova.
4.Razlikovati biljne droge u proizvodnji kozmetičkih pripravaka.Nabrojati biljne droge te opisati njihova svojstva. Povezati primjenu biljnih droga u proizvodnji kozmetičkih pripravaka. Objasniti djelovanje biljnih droga na organe i organske sustave.Nabrojati biljne droge.Razlikovati osnovna svojstva biljnih droga.Povezati primjenu biljnih droga u proizvodnji kozmetičkih pripravaka.Na primjeru prezentirati djelovanje biljnih droga na organe i organske sustave.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, učionici na otvorenome i na terenskoj nastavi.

Primjer vrednovanja: Utvrditi ljekovitost biljke neven (Calendula officinalis L.) te pripremiti tinkturu od cvijeta nevena i nevenovu mast.


Modul: PODUZETNIČKA PISMENOST I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
Skup ishoda učenja: KOMUNIKACIJA U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati elemente ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu.Navesti elemente ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu. Prepoznati obveze poslodavca i posloprimca na primjerima navedenih ugovora. Popuniti ugovor o dualnom obrazovanju. Prezentirati posljedice kršenja odredbi obaju ugovora.Navesti elemente ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu.Prepoznati obveze poslodavca i posloprimca na primjeru ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu.Unijeti osnovne elemente u ugovor o dualnom obrazovanju.Prezentirati posljedice kršenja odredbi ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu.
2.Razlikovati faze selekcijskog postupka pri zapošljavanju.Nabrojati faze selekcijskog postupka pri zapošljavanju. Razlikovati unutarnje i vanjske izvore pribavljanja (novačenja) zaposlenika. Izdvojiti dvije skupine testova prikladnih za selekciju kandidata za zanimanje kozmetičar. Osmisliti intervju s potencijalnim zaposlenikom.Nabrojati faze selekcijskog postupka pri zapošljavanju.Razlikovati unutarnje i vanjske izvore pribavljanja (novačenja) zaposlenika.Izdvojiti dvije skupine testova prikladnih za selekciju kandidata za zanimanje kozmetičar.Osmisliti intervju s potencijalnim zaposlenikom.
3.Sastaviti dokumentaciju za postupak zapošljavanja.Na primjeru komentirati oglas za posao. Uz pomoć nastavnika sastaviti zamolbu za posao. Samostalno sastaviti motivacijsko pismo. Samostalno izraditi životopis (CV) u formi Europassa koristeći se informacijskim tehnologijama (IT).Na primjeru komentirati oglas za posao.Uz pomoć nastavnika sastaviti zamolbu za posao.Samostalno sastaviti motivacijsko pismo.Samostalno izraditi životopis (CV) u formi Europassa koristeći se informacijskim tehnologijama (IT).
4.Povezati poslovnu etiku s etičkim kodeksom gospodarskog subjekta.Objasniti pojam poslovne etike. Razlikovati elemente etičkog kodeksa. Ustanoviti vezu između poslovne etike i etičkog kodeksa. Analizirati etički kodeks gospodarskog subjekta.Objasniti pojam poslovne etike.Razlikovati elemente etičkog kodeksa.Ustanoviti vezu između poslovne etike i etičkog kodeksa.Analizirati etički kodeks gospodarskog subjekta.
5.Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji pri zapošljavanju.Navesti i komentirati pravila poslovnog bontona u komunikaciji pri zapošljavanju. Razlikovati poželjne i nepoželjne načine komunikacije pri zapošljavanju. Prezentirati primjer komunikacije primjenjujući poslovni bonton.Navesti pravila poslovnog bontona u komunikaciji pri zapošljavanju.Komentirati pravila poslovnog bontona u komunikaciji pri zapošljavanju.Razlikovati poželjne i nepoželjne načine komunikacije pri zapošljavanju.Prezentirati primjer komunikacije primjenjujući poslovni bonton.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, informatičkoj učionici i kozmetičkom praktikumu simuliranjem stvarni radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Scenariji postupanja u komunikaciji s klijentom. Analizirati i definirati elemente i kriterije uspješnosti provedenih koraka na primjeru triju scenarija.


2.2. Učenje temeljeno na radu

Učenjem temeljenim na radu stječu se specifična znanja i vještine koje su potrebne za samostalan, siguran i odgovoran rad te rješavanje stvarnih radnih situacija u zanimanju kozmetičar. Zajedničkim planiranjem nastavnika ustanove za strukovno obrazovanje i mentora kod poslodavca te uz razmjenu pedagoške dokumentacije i evidencije postiže se usklađenost stjecanja ishoda učenja strukovnih modula i učenja temeljenog na radu.

Tijekom 4. ciklusa ili prve godine obrazovanja učenje temeljeno na radu provodi se u okviru 39% ukupnog godišnjeg broja sati nastave, odnosno 490 sati godišnje. Do 71% sati u okviru učenja temeljenog na radu ili 350 sati nastave godišnje organizira se u kozmetičkom praktikumu. Preostalih 29%, odnosno 140 sati nastave godišnje, organizira se u obliku stjecanja vještina kod poslodavca u kozmetičkom salonu nakon završetka nastavne godine.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 2.

UČENJE TEMELJENO NA RADUNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
KOZMETIČKA NJEGAKozmetička njegaZaštita na radu u kozmetičkom salonu
Primjena radnih procedura u kozmetičkom salonu
Osnove kozmetičke njege
Kozmetičke masažne tehnike i wellnessKozmetičke masažne tehnike lica i tijela: klasična ručna masaža i vezivno-tkivna masaža
Primijenjeno šminkanjeOsnove primijenjenog šminkanja
KOZMETIČKE VJEŠTINEKozmetička praksaPrimjena osnovnih kozmetičkih vještina


Tablica 2: Učenje temeljeno na radu u 4. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Kozmetička njega polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i vještina te primjenu istih u području kozmetičke njege, kozmetičkih masažnih tehnika i primijenjenog šminkanja te se izvodi u okviru istoimenih nastavnih predmeta u 4. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Kozmetička njega polaznika usmjerava na stjecanje znanja i vještina o osnovnim pravilima i primjeni rada na siguran način, ulozi kozmetike u svakodnevnom životu, namjeni kozmetičkog pribora, opreme i aparata prilikom kozmetičke njege te primjeni kozmetičkih preparata za osnovnu njegu kože lica i tijela. Polaznik će povezati kozmetičku procjenu tipa kože i primjenu osnovnih aparata i preparata u jednu cjelinu (tretman osnovne njege lica ili tijela).

Polaznik prije stjecanja ishoda učenja u kozmetičkom praktikumu mora steći ishode učenja zaštite na radu u okviru 35 sati. Ishodi stečeni učenjem provjeravaju se pisanim standardiziranim testom zaštite na radu u okviru navedenih 35 sati. Potvrda o stjecanju ishoda evidentira se u mapu praktične nastave i vježbi.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Kozmetičke masažne tehnike polaznika usmjerava na stjecanje znanja i vještina o masažnim tehnikama lica i tijela (klasična ručna masaža i vezivno-tkivna masaža) te ističe važnost pravilne primjene pojedinih pokreta i njihova povezivanja, važnost poznavanja indikacija i kontraindikacija s obzirom na njihov odabir te za siguran rad, pravilnog izbora kozmetičke opreme i kozmetičkih preparata za masažu te pravilne pripreme prostora, polaznika i klijenta za masažu. Polaznik će provoditi parcijalnu masažu (pojedinih dijelova tijela) ili masažu cijeloga tijela, poštujući sva pravila u točno planiranom vremenu.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Primijenjeno šminkanje jest stjecanje znanja i vještina o šminkanju, razumijevanju razlika i sličnosti u pravilima nanošenja šminke, odnosno usvajanje različitih tehnika šminkanja, kao i uočavanje sličnosti i razlika između njih. Polaznik će odraditi tematsko šminkanje u točno planiranom vremenu, poštujući tip i stanje kože te usklađenost boja. Uz to, navedeni nastavni predmet polaznika usmjerava na stjecanje kompetencija za samostalno prepoznavanje stilova šminkanja kroz povijest i njihovo povezivanje s današnjim načinom šminkanja.

Modul Kozmetičke vještine polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i vještina te njihovu primjenu u području kozmetičke prakse. Izvodi se kod poslodavca u okviru nastavnog predmeta Kozmetička praksa u 4. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Kozmetička praksa jest stjecanje znanja i vještina nužnih za samostalnu pripremu radnog mjesta, kozmetičke opreme i aparata, primjenu opreme i aparata prilikom kozmetičke njege te primjenu preparata za njegu kože lica i tijela i provođene mjera osobne higijene. Polaznik će povezati kozmetičku procjenu tipa kože i primjenu osnovnih aparata i preparata u jednu cjelinu (tretman njege lica ili tijela). Polaznik će provesti klasičnu ručnu masažu i vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela ili masažu cijeloga tijela, poštujući sva pravila u točno zadanom vremenskom roku.

B. RAZRADA MODULA

Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA NJEGA
Skup ishoda učenja: ZAŠTITA NA RADU U KOZMETIČKOM SALONU
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Primijeniti pravila zaštite na radu.Utvrditi sigurnosne i zdravstvene opasnosti na radnome mjestu i poduzeti mjere za izbjegavanje opasnosti. Opisati postupak u slučaju nesreće i poduzeti mjere prve pomoći.Povezati nesreću na radu s pravilima zaštite na radu.Navesti opća pravila pravilnog rukovanja strojevima i uređajima na radu.Povezati osobna zaštitna sredstva s radnim zadaćama.Obrazložiti načine pružanja prve pomoći ozlijeđenoj osobi na radnome mjestu.
2.Razlikovati opasnosti u radu s kozmetičkim proizvodima.Na temelju prepoznavanja opasnosti u radu s kozmetičkim proizvodima i ambalažom smanjiti mogućnost nesreća i ozljeda na radu.Navesti značenje deklaracija na kozmetičkim proizvodima.Demonstrirati pravilno otvaranje ambalaže.Opisati opasnosti pri nepravilnom slaganju, sortiranju i pohranjivanju kozmetičkih proizvoda.Razlikovati opasnosti pri rukovanju kozmetičkim proizvodima te načine njihova sprečavanja.
3.Prepoznati potencijalne opasnosti u radu s aparatima i uređajima u kozmetičkom salonu.Smanjiti mogućnost nesreća i ozljeda na radu na temelju prepoznavanja potencijalnih opasnosti pri radu s aparatima i uređajima.Navesti osnovne radnje pomoću kojih se može spriječiti električni udar.Nabrojati aparate i uređaje za rad s povećanim rizikom od opasnosti u kozmetičkom salonu.Opisati potencijalne opasnosti pri radu s aparatima i uređajima u kozmetičkom salonu.Obrazložiti načine sprečavanja nesreća na radu izazvanih korištenjem aparata i uređaja u kozmetičkom salonu.
4.Pravilno postupiti u slučaju požara.Primijeniti propise o protupožarnoj zaštiti. Opisati postupak u slučaju požara. Provesti mjere gašenja požara. Obaviti akcije spašavanja i evakuacije u skladu s usvojenim pravilima.Navesti osnovne radnje koje se obavezno poduzimaju u slučaju požara.Opisati aparate za gašenje požara na temelju njihove uporabe i namjene.Povezati vrstu gorivog materijala s odgovarajućim sredstvom za gašenje požara.Poduzeti radnje i znakove za zaštitu od požara u skladu sa situacijom u kojoj je izbio požar.
5.Pridonositi smanjenju utjecaja kozmetičkog salona na onečišćenje okoliša.Objasniti mogućnost utjecaja kozmetičkog salona na okoliš i njegovu zaštitu. Koristiti mogućnosti ekonomičnog i ekološki osviještenog korištenja energije i materijala. Izbjegavati otpad te odlagati tvari i materijale na ekološki osviješten način. Primijeniti propise za zaštitu okoliša koji se odnose na kozmetički salon u kojemu se izvodi praksa.Ubaciti različite vrste ambalažnog otpada kozmetičkog salona u odgovarajuće spremnike za otpad.Razlikovati postupke rada s ambalažom u koju je uključena povratna naknada, ambalažom za recikliranje i ambalažom za otpad.Navesti načine uštede električne energije i vode u kozmetičkom salonu.Obrazložiti mogućnost poslovanja kozmetičkog salona kao društveno odgovornog i energetski učinkovitog gospodarskog subjekta.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici te izvođrnjem vjržbi u kozmetičkom praktikumu.

Primjer vrednovanja: Osmisliti tri različite situacije primjene mjera zaštite na radu u kozmetičkom salonu. Položiti pisani standardizirani test zaštite na radu.


Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA NJEGA
Skup ishoda učenja: PRIMJENA RADNIH PROCEDURA U KOZMETIČKOM SALONU
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Prezentirati kozmetičke usluge i proizvode s obzirom na njihove karakteristike i mogućnost upotrebe.Razlikovati i prezentirati kozmetičke usluge i proizvode s obzirom na njihove karakteristike i mogućnost upotrebe. Usporediti ih s obzirom na njihovu primjenu.Nabrojati vrste kozmetičkih usluga i proizvoda.Razlikovati vrste kozmetičkih usluga i proizvoda.Prezentirati kozmetičke usluge i proizvode s obzirom na njihove karakteristike i mogućnost upotrebe.Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim uslugama i kozmetičkim proizvodima i usporediti ih s obzirom na njihovu primjenu.
2.Primijeniti mjere osobne higijene, održavanja čistoće i urednosti radnog prostora.Poznavati opća pravila osobne higijene i urednosti radnog prostora te primijeniti mjere higijene i urednosti radnog prostora. Samostalno vrednovati postupak primjene mjera.Protumačiti opća pravila osobne higijene i urednosti radnog prostora.Razlikovati postupke dezinfekcije i sterilizacije u kozmetičkom salonu.Primijeniti mjere osobne higijene, održavanja čistoće i urednosti radnog prostora.Samostalno vrednovati provedene postupke primjene mjera osobne higijene, održavanja čistoće i urednosti radnog prostora.
3.Primijeniti aktivnosti koje su potrebne za redovan rad kozmetičkog salona.Razlikovati i primijeniti aktivnosti koje su potrebne za redovan rad kozmetičkog salona. Samostalno vrednovati primjenu provedenih aktivnosti.Navesti aktivnosti koje su potrebne za redovan rad kozmetičkog salona.Razlikovati aktivnosti koje su potrebne za redovan rad kozmetičkog salona.Primijeniti aktivnosti koje su potrebne za redovan rad kozmetičkog salona.Samostalno vrednovati provedene aktivnosti koje su potrebne za redovan rad kozmetičkog salona.
4.Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji s klijentima, suradnicima i nadređenima.Razlikovati poželjne i nepoželjne osobine kozmetičara u komunikaciji s klijentima, suradnicima i nadređenima. Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji s njima. Samostalno vrednovati postupak primjene pravila poslovnog bontona.Objasniti pravila i svrhu uljudnog ponašanja u društvu i poslovnom okruženju.Razlikovati poželjne i nepoželjne osobine kozmetičara u komunikaciji s klijentima, suradnicima i nadređenima.Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji s klijentima, suradnicima i nadređenima.Samostalno vrednovati provedene postupke primjene pravila poslovnog bontona u komunikaciji s klijentima, suradnicima i nadređenima.
5.Primijeniti aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetički tretman.Razlikovati i primijeniti aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetički tretman. Samostalno vrednovati primjenu provedenih aktivnosti.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetički tretman.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetički tretman.Primijeniti aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetički tretman.Samostalno vrednovati provedene aktivnosti potrebnih za pripremu prostora, polaznika i klijenta za kozmetički tretman.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Predstaviti kozmetičke usluge i proizvode na primjeru kozmetičkog salona.Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA NJEGA
Skup ishoda učenja: OSNOVE KOZMETIČKE NJEGE
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Istražiti razvoj kozmetike kroz povijest.Razlikovati i povezati osnovna obilježja razvoja kozmetike kroz povijest. Istražiti i analizirati razvoj kozmetike kroz povijest.Razlikovati osnovna obilježja razvoja kozmetike kroz povijest.Povezati osnovna obilježja razvoja kozmetike kroz povijest.Istražiti razvoj kozmetike kroz povijest.Analizirati rezultate istraživanja razvoja kozmetike u određenom povijesnom razdoblju.
2.Istražiti ulogu kozmetike u svakodnevnom životu.Razlikovati svrhu, sadržaj i rutinu kozmetičke njege. Istražiti i analizirati ulogu kozmetike u svakodnevnom životu.Objasniti pojam kozmetike i opisati pojedinu grupu kozmetike.Razlikovati svrhu, sadržaj i rutinu kozmetičke njege.Istražiti ulogu kozmetike u svakodnevnom životu.Analizirati rezultate istraživanja o ulozi kozmetike u svakodnevnom životu.
3.Primijeniti kozmetički pribor i rukovati osnovnim aparatima i opremom prema tipu i potrebi kože u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati, odabrati i primijeniti kozmetički pribor, osnovne aparate i opremu prema tipu i potrebi kože te kombinirati različite načine njihove primjene u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati kozmetički pribor, osnovne aparate i opremu.Odabrati kozmetički pribor, osnovne aparate i opremu prema tipu i potrebi kože u skladu s radnim zadatkom.Primijeniti kozmetički pribor i rukovati osnovnim aparatima i opremom prema tipu i potrebi kože u skladu s radnim zadatkom.Kombinirati različite načine primjene kozmetičkog pribora, osnovnih aparata i opreme prema tipu i potrebi kože u skladu s radnim zadatkom.
4.Primijeniti osnovne kozmetičke preparate za njegu kože lica i tijela prema tipu i potrebama kože u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati, odabrati i primijeniti osnovne kozmetičke preparate za njegu kože lica i tijela prema tipu kože te u skladu s radnim zadatkom analizirati odabir.Razlikovati osnovne kozmetičke preparate za njegu kože lica i tijela prema tipu kože i njihovoj namjeni.Odabrati osnovne kozmetičke preparate za njegu kože lica i tijela prema tipu i potrebama kože u skladu s radnim zadatkom.Primijeniti osnovne kozmetičke preparate za njegu kože lica i tijela prema tipu i potrebama kože u skladu s radnim zadatkom.Analizirati odabir odgovarajućih osnovnih kozmetičkih preparata za njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici te izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Na modelu procijeniti tip kože (potrebe kože). Odabrati odgovarajući kozmetički pribor, osnovne aparate i opremu te odgovarajuće preparate za osnovnu njegu kože lica i primijeniti ih u izvođenju navedenog tretmana.


Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKE MASAŽNE TEHNIKE
Skup ishoda učenja: KOZMETIČKE MASAŽNE TEHNIKE LICA I TIJELA: KLASIČNA RUČNA MASAŽA I VEZIVNO-TKIVNA MASAŽA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Istražiti razvoj kozmetičkih masažnih tehnika lica i tijela.Razlikovati i istražiti kozmetičke masažne tehnike lica i tijela. Analizirati rezultate njihova razvoja.Protumačiti osnovna obilježja razvoja masažnih tehnika lica i tijela kroz povijest.Razlikovati kozmetičke masažne tehnike lica i tijela.Istražiti razvoj kozmetičih masažnih tehnika lica i tijela.Analizirati rezultate istraživanja razvoja kozmetičih masažnih tehnika lica i tijela.
2.Demonstrirati pripremu kozmetičke osnovne i pomoćne opreme za masažu u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati i odabrati kozmetičku osnovnu i pomoćnu opremu za masažu te u skladu s radnim zadatkom demonstrirati njezinu pripremu. Analizirati postupak pripreme.Razlikovati kozmetičku osnovnu i pomoćnu opremu za masažu.Odabrati kozmetičku osnovnu i pomoćnu opremu za masažu u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati pripremu kozmetičke osnovne i pomoćne opreme za masažu u skladu s radnim zadatkom.Analizirati postupak pripreme kozmetičke osnovne i pomoćne opreme za masažu u skladu s radnim zadatkom.
3.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za masažu u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati i odabrati kozmetičke preparate za masažu te demonstrirati njihovu pripremu. Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim preparatima.Razlikovati kozmetičke preparate za masažu.Odabrati kozmetičke preparate za masažu u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za masažu u skladu s radnim zadatkom.Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim preparatima i usporediti ih obzirom na njihovu primjenu.
4.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za kozmetičku masažu.Razlikovati, demonstrirati i samostalno vrednovati aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetičku masažu.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetičku masažu.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetičku masažu.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za kozmetičku nasažu.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetičku masažu.
5.Demonstrirati klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela i cijelog tijela u zadanom vremenskom roku.Razlikovati pokrete klasične ručne masaže te ih međusobno povezati u cjelinu. Demonstrirati klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela i cijelog tijela u zadanom vremenskom roku te analizirati i prezentirati utjecaj odabranih pokreta na tijelo.Razlikovati pokrete klasične ručne masaže te ih međusobno povezati u cjelinu.Demonstrirati klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku.Demonstrirati klasičnu ručnu masažu cijelog tijela u zadanom vremenskom roku.Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih pokreta klasične ručne masaže na tijelo.
6.Demonstrirati vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku.Razlikovati i odabrati pokrete vezivno-tkivne masaže i objasniti važnost povezivanja pokreta u cjelinu. Demonstrirati vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku te analizirati i prezentirati utjecaj pokreta na tijelo.Razlikovati pokrete vezivno-tkivne masaže.Odabrati pokrete vezivno-tkivne masaže i objasniti važnost povezivanja pokreta u cjelinu.Demonstrirati vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku.Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih pokreta vezivno-tkivne masaže na tijelo.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvođenje klasične ručne masaže pojedinih dijelova tijela na modelu. Pripremiti prostor, kozmetički pribor i opremu te kozmetičke preparate za masažu. Procijeniti stanje kože i mišića modela. Izvesti klasičnu ručnu masažu uz pravilan izbor smjera, ritma i pritiska pokreta za pojedine dijelove tijela.Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: PRIMIJENJENO ŠMINKANJE
Skup ishoda učenja: OSNOVE PRIMIJENJENOG ŠMINKANJA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Istražiti razvoj šminkanja kroz povijest.Razlikovati i povezati osnovna obilježja razvoja šminkanja kroz povijest. Istražiti razvoj šminkanja kroz povijest te ga usporediti s današnjim vremenom.Razlikovati osnovna obilježja razvoja šminkanja kroz povijest.Povezati osnovna obilježja razvoja šminkanja kroz povijest.Istražiti razvoj šminkanja kroz povijest.Analizirati, usporediti i povezati šminkanje kroz povijest i šminkanje u današnjem vremenu.
2.Primijeniti smjernice koje je potrebno pratiti pri šminkanju.Razlikovati oblike lica i primijeniti smjernice koje je potrebno pratiti pri šminkanju.Razlikovati oblike lica.Na primjeru oblika lica objasniti smjernice koje je potrebno pratiti pri šminkanju.Istražiti svrhu poznavanja različitih oblika lica za pravilno šminkanje.Primijeniti smjernice koje je potrebno pratiti pri šminkanju.
3.Primijeniti boje za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati boje za šminkanje lica te demonstrirati njihovu pripremu u skladu s radnim zadatkom. Analizirati postupak pripreme.Razlikovati boje za šminkanje lica.Odabrati boje za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom.Primijeniti boje za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom.Usporediti primijenjenu kombinaciju boja za šminkanje lica s kombinacijom boja s početka 20. stoljeća i prezentirati usporedbu.
4.Primijeniti pribor za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati, odabrati i primijeniti pribor za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom. Istražiti razvoj pribora za šminkanje lica kroz povijest.Razlikovati pribor za šminkanje lica.Odabrati pribor za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom.Primijeniti pribor za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom.Istražiti razvoj pribora za šminkanje lica kroz povijest.
5.Primijeniti dekorativne preparate za šminkanje lica.Razlikovati, odabrati i primijeniti dekorativne preparate za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom. Istražiti razvoj dekorativnih preparata za šminkanje lica kroz povijest.Razlikovati dekorativne preparate za šminkanje lica.Odabrati dekorativne preparate za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom.Primijeniti dekorativne preparate za šminkanje lica.Istražiti razvoj dekorativnih preparata za šminkanje lica kroz povijest.
6.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za šminkanje.Razlikovati, demonstrirati i samostalno vrednovati aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za šminkanje.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za šminkanje.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za šminkanje.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za šminkanje.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za šminkanje.
7.Demonstrirati nanošenje šminke na lice u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica.Razlikovati, demonstrirati i samostalno vrednovati načine nanošenja šminke u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica.Razlikovati načine nanošenja šminke na lice u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica.Odabrati načine nanošenja šminke na lice u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica.Demonstrirati načine nanošenja šminke na lice u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica u zadanom vremenskom roku.Samostalno vrednovati postupak nanošenja šminke na lice u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica.
8.Demonstrirati tematsko šminkanje lica (dnevna, večernja i svečana šminka).Razlikovati, demonstrirati i samostalno vrednovati načine šminkanja lica (dnevna, večernja i svečana šminka).Razlikovati načine šminkanja lica u skladu s namjenom (tematski).Odabrati načine šminkanja lica u skladu s namjenom (tematski).Demonstrirati tematsko šminkanje lica (dnevna, večernja i svečana šminka) u zadanom vremenskom roku.Samostalno vrednovati rezultate tematskog šminkanja lica u skladu s namjenom.
9.Demonstrirati načine šminkanja lica u skladu s tehnikama i stilom šminkanja kroz povijest.Razlikovati, demonstrirati i samostalno vrednovati načine šminkanja lica u skladu s tehnikama i stilom šminkanja kroz povijest.Razlikovati načine šminkanja lica u skladu s tehnikama i stilom šminkanja kroz povijest.Odabrati načine šminkanja lica u skladu s tehnikama i stilom šminkanja kroz povijest.Demonstrirati načine šminkanja lica u skladu s tehnikama i stilom šminkanja kroz povijest u zadanom vremenskom roku.Samostalno vrednovati rezultate šminkanja lica u skladu s tehnikama i stilom šminkanja kroz povijest u zadanom vremenskom roku.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba tematskog šminkanja (mladenka – svečana šminka; pijanistica – lagana scenska šminka). Pripremiti prostor, kozmetički pribor i opremu te dekorativne preparate. Izvesti tematsko šminkanje. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.Modul: KOZMETIČKE VJEŠTINE
Nastavni predmet: KOZMETIČKA PRAKSA
Skup ishoda učenja: PRIMJENA OSNOVNIH KOZMETIČKIH VJEŠTINA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Izvesti tretman osnovne njege kože lica prema odabranom postupku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti tretman osnovne njege kože lica prema odabranom postupku. Prezentirati rezultate postupka.Pripremiti prostor, polaznika i klijenta za tretman osnovne njege kože lica prema odabranom postupku.Odabrati kozmetičke preparate, kozmetički pribor, osnovne aparate i opremu za tretman osnovne njege kože lica prema odabranom postupku.Samostalno izvesti tretman osnovne njege kože lica prema odabranom postupku.Samostalno prezentirati rezultate postupka uz objašnjenje tijeka tretmana osnovne njege kože lica.
2.Provesti tretman osnovne njege kože tijela prema odabranom postupku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti tretman osnovne njege kože tijela prema odabranom postupku. Prezentirati rezultate postupka.Pripremiti prostor, polaznika i klijenta za tretman osnovne njege kože tijela prema odabranom postupku.Odabrati kozmetičke preparate, kozmetički pribor, osnovne aparate i opremu za tretman osnovne njege kože tijela prema odabranom postupku.Samostalno izvesti tretman osnovne njege kože tijela prema odabranom postupku.Samostalno prezentirati rezultate postupka uz objašnjenje tijeka tretmana osnovne njege kože tijela.
3.Izvesti klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela i cijelog tijela u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela i cijelog tijela. Prezentirati rezultate postupka.Pripremiti prostor, polaznika i klijenta za klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela i cijelog tijela.Odabrati pokrete klasične ručne masaže pojedinih dijelova tijela i cijelog tijela prema potrebama klijenta.Samostalno izvesti klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela i cijelog tijela u zadanom vremenskom roku.Samostalno prezentirati rezultate postupka uz objašnjenje tijeka klasične ručne masaže.
4.Izvesti vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela. Prezentirati rezultate postupka.Pripremiti prostor, polaznika i klijenta za vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela.Odabrati pritisak, smjer i ritam pokreta vezivno-tkivne masaže pojedinih dijelova tijela prema potrebama klijenta.Samostalno izvesti vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku.Samostalno prezentirati rezultate postupka uz objašnjenje tijeka vezivno-tkivne masaže.
5.Izvesti tematsko šminkanje u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti tematsko šminkanje. Prezentirati rezultate postupka.Pripremiti prostor, polaznika i klijenta za tematsko šminkanje.Odabrati potrošni materijal, pribor i dekorativne preparate za tematsko šminkanje (dnevna, večernja ili svečana šminka).Samostalno izvesti tematsko šminkanje (dnevna, večernja ili svečana šminka) u zadanom vremenskom roku.Samostalno prezentirati rezultate tematskog šminkanja te ih povezati s modnim i frizerskim trendovima.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom salonu.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Provedba pilinga i izvedba masaže šaka. Pripremiti prostor, kozmetički pribor i opremu te kozmetičke preparate. Provesti piling i masažu šaka. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.


5. CIKLUS

1. Općeobrazovni dio

U 5. ciklusu (drugi, treći i četvrti razred) općeobrazovni dio provodi se u okviru 34% ukupnog godišnjeg broja sati (455 sati nastave godišnje) u drugom razredu, 29% ukupnog godišnjeg broja sati (385 sati nastave godišnje) u trećem razredu te 32% ukupnog godišnjeg broja sati (352 sata nastave godišnje) u četvrtom razredu.

U drugom, trećem i četvrtom razredu (5. ciklus) provode se sljedeći općeobrazovni nastavni predmeti:

NASTAVNI PREDMETSATI TJEDNOSATI GODIŠNJESATI TJEDNOSATI GODIŠNJESATI TJEDNOSATI GODIŠNJE
2. razred3. razred4. razred
Hrvatski jezik31053105396
Strani jezik270270264
Matematika31053105396
Vjeronauk/Etika135135132
Tjelesna i zdravstvena kultura270270264
Kemija270
UKUPNO134551138511352


Sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela (vjeronauk, etika, tjelesna i zdarvstvena kultura i kemija) strukovnog kurikuluma objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih predmeta preuzimaju putem sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539.

Sadržaji općeobrazovnih predmeta trebaju biti u funkciji struke te polazniku omogućiti aktivnu komunikaciju na materinskom i stranom jeziku kako bi kozmetičar svoje poslove mogao obavljati na odgovarajućoj poslovnoj razini. U tu svrhu nastavnici općeobrazovnih i strukovnih predmeta trebaju zajedno planirati izvedbu nastavnih sadržaja te omogućiti polazniku stjecanje generičkih kompetencija koje će biti usklađene sa standardima poslovanja suvremenih kozmetičkih subjekata na nacionalnom tržištu.

2. Strukovni dio

Strukovni dio strukovnog kurikuluma usmjeren je na stjecanje kompetencija za kvalifikaciju kozmetičar, a sastoji se od strukovnih modula, Učenja temeljenog na radu te Izbornog modula. Sadržaji strukovnoga dijela u korelaciji su s učenjem temeljenim na radu pa je potrebno uskladiti njihovo izvođenje.

2.1. Strukovni moduli

Strukovni moduli pretpostavljaju usklađenu organizaciju procesa učenja i poučavanja koja je usmjerena na stjecanje stručnih kompetencija i okruženja za učenje koje odražava stvarnost radnog mjesta/kozmetičkog salona.

U okviru 5. ciklusa strukovni moduli organizirani su u okviru 175 sati nastave godišnje ili 20% u drugom razredu, 105 sati nastave godišnje ili 11% u trećem razredu te 128 sati nastave godišnje ili 17% četvrtom razredu.

U 2. razredu 5. ciklusa u modulu Poduzetnička pismenost i komunikacija ostvaruju se sljedeći skupovi ishoda učenja: Komunikacijske vještine u radnom okruženju i Informatička podrška u poslovanju.

U 4. razredu 5. ciklusa u modulu Poduzetnička pismenost i komunikacija ostvaruje se skup ishoda učenja Prodaja i promocija proizvoda i usluga.

U 2. razredu 5. ciklusa u modulu Kozmetika u struci ostvaruje se skup ishoda učenja Aktivne tvari i sirovine u kozmetičkim proizvodima.

U 3. razredu 5. ciklusa u modulu Kozmetika u struci ostvaruje se skup ishoda učenja Kozmetički proizvodi za održavanje čistoće i njegu tijela.

U 4. razredu 5. ciklusa u modulu Kozmetika u struci ostvaruje se skup ishoda učenja Ostali kozmetički proizvodi.

U 3. razredu 5. ciklusa u modulu Osnove kozmetike ostvaruje se skup ishoda učenja Kozmetička procjena stanja kože.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 3.

STRUKOVNI MODULNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
PODUZETNIČKA PISMENOST I KOMUNIKACIJAKomunikacijske vještineKomunikacijske vještine u radnom okruženju
Informatika u struciInformatička podrška u poslovanju
Poduzetničke vještineProdaja i promocija proizvoda i usluga
KOZMETIKA U STRUCIKozmetologijaAktivne tvari i sirovine u kozmetičkim proizvodima
Kozmetički proizvodi za održavanje čistoće i njegu tijela
Ostali kozmetički proizvodi
OSNOVE KOZMETIKEDermatologijaKozmetička procjena stanja kože


Tablica 3: Strukovni moduli u 5. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Poduzetnička pismenost i komunikacija polazniku omogućuje razumijevanje relevantnih činjenica, pojmova i načela o djelovanju kozmetičke djelatnosti, upoznavanje komunikacijskih vještina, primjene informatike u struci, kao i upoznavanje zakonitosti prodaje i marketinga. Izvodi se u okviru nastavnih predmeta Komunikacijske vještine, Informatika u struci i Poduzetničke vještine u 5. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Komunikacijske vještine jest stjecanje znanja o komunikacijskim vještinama u radnom okruženju te polazniku omogućuje jačanje komunikacijskih vještina uz poznavanje stručne terminologije, korištenje primjerenog komunikacijskog procesa, usvajanje poželjnih oblika i tema razgovora, vođenje konzultacijskog razgovora s klijentom i ostvarenje ciljane komunikacije.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Informatika u struci jest stjecanje i primjena informatičkih znanja i vještina nužnih za korištenje informatičkih programa u poslovanju kozmetičkog salona, pisanju službenih dopisa i elektroničkoj komunikaciji te promociji proizvoda i usluga putem Interneta.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Poduzetničke vještine jest stjecanje znanja o identificiranju pojma tržišta i njegovih osnovnih funkcija te specifičnog utjecaja tržišnog mehanizma na utvrđivanje cijena usluga. Uz to, polaznik će naučiti samostalno tumačiti zakonske propise vezane uz poslovanje, voditi poslovnu dokumentaciju te demonstrirati prodaju usluga, ali će i upoznati načine na koje može zainteresirati kupca za proizvode i usluge koje prodaje i nudi kroz iznošenje informacija o asortimanu te karakteristikama i mogućnostima korištenja pojedinih proizvoda i usluga.

Modul Kozmetika u struci polazniku omogućuje razumijevanje relevantnih činjenica, pojmova i načela djelovanja, priprave i upotrebe kozmetičkih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima, sastav kozmetičkih proizvoda, odabir sirovina koje se koriste u pripravi kozmetičkih proizvoda, kao i njihovo podrijetlo, razumijevanje djelovanja aktivnih tvari, pravilan odabir kozmetičkih proizvoda ovisno o vrsti tretmana te samostalnu pripravu određenih pripravaka. Ovaj se modul izvodi u okviru nastavnog predmeta Kozmetologija u 5. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Kozmetolgija jest stjecanje znanja o sirovinama koje se koriste u pripravi kozmetičkih proizvoda, načinu proizvodnje te podjele kozmetičkih proizvoda ovisno o njihovoj namjeni. Polaznik će samostalno izraditi različite kozmetičke pripravke te ih pravilno označiti i skladištiti.

Modul Osnove kozmetike polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i činjenica koje su neophodne za praćenje i razumijevanje sadržaja u modulima Kozmetička njega, Učenje temeljeno na radu i Izbornom modulu, kao i za lakše razumijevanje kozmetičke djelatnosti i tumačenje osnovnih pravila kozmetičke struke u skladu sa zakonskim propisima. Izvodi se u okviru nastavnih predmeta Dermatologija u 5. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Dermatologija jest stjecanje znanja o građi i ulozi kože kao najvećeg ljudskog organa i o promjenama na koži. Polaznik će kroz ovaj nastavni predmet naučiti prepoznati bolesna stanja kože te u skladu s tim klijentu preporučiti odlazak dermatologu.

B. RAZRADA MODULA

Modul: PODUZETNIČKA PISMENOST I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
Skup ishoda učenja: KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U RADNOM OKRUŽENJU
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Objasniti pravila poslovnog komuniciranja.Navesti i objasniti pravila poslovnog komuniciranja. Razlikovati poželjne i nepoželjne načine komuniciranja s korisnicima kozmetičkih usluga. Prezentirati komunikaciju s korisnicima kozmetičkih usluga prema pravilima poslovnog komuniciranja.Navesti pravila poslovnog komuniciranja.Objasniti pravila poslovnog komuniciranja.Razlikovati poželjne i nepoželjne načine komuniciranja s korisnicima kozmetičkih usluga.Prezentirati komunikaciju s korisnicima kozmetičkih usluga prema pravilima poslovnog komuniciranja.
2.Odabrati način komunikacije s klijentom.Objasniti svrhu komunikacije s klijentom i odabrati odgovarajući način komunikacije. Prezentirati poželjnu vrstu ciljane komunikacije s klijentom. Kritički se osvrnuti na prezentaciju ciljane komunikacije s klijentom.Objasniti svrhu komunikacije s klijentom.Odabrati način komunikacije s klijentom s obzirom na svrhu.Prezentirati poželjnu vrstu ciljane komunikacije s klijentom.Kritički se osvrnuti na prezentaciju ciljane komunikacije s klijentom.
3.Osmisliti rješenje prigovora klijenata.Navesti primjere prigovora klijenata. Objasniti postupak rješavanja prigovora klijenta. Analizirati prigovor klijenta. Prezentirati rješenje prigovora klijenta.Navesti primjere prigovora klijenata.Objasniti postupak rješavanja prigovora klijenta.Analizirati prigovor klijenta.Prezentirati rješenje prigovora klijenta.
4.Objasniti primjenu načela timskog rada u poslovanju.Objasniti pojam i načela tima te navesti obilježja timskog rada i uloge u timu. Prezentirati primjenu načela rada u timu. Kritički se osvrnuti na primjenu načela timskog rada.Objasniti pojam i načela tima.Navesti obilježja timskog rada i uloge u timu.Na primjeru prezentirati primjenu načela rada u timu.Kritički se osvrnuti na primjenu načela timskog rada.
5.Objasniti postupanje u skladu s pravilima etičkog kodeksa u struci.Objasniti pojmove poslovne etike i etičkog kodeksa. Razlikovati elemente etičkog kodeksa: odnos prema radu, imovini i zaposlenicima. Analizirati primjere etičkih kodeksa dvaju gospodarskih subjekata. Sastaviti etički kodeks za gospodarski subjekt po izboru.Objasniti pojmove poslovne etike i etičkog kodeksa.Razlikovati elemente etičkog kodeksa: odnos prema radu, imovini i zaposlenicima.Analizirati primjere etičkih kodeksa dvaju gospodarskih subjekata.Sastaviti etički kodeks za gospodarski subjekt po izboru.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i u kozmetičkom praktikumu simuliranjem stvarni radnih situacija.

Primjer vrednovanja: Demonstrirati pravilne postupke rješavanja prigovora klijenta na trima konkretnim primjerima analizirajući poziciju klijenta i kozmetičara.


Modul: PODUZETNIČKA PISMENOST I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: INFORMATIKA U STRUCI
Skup ishoda učenja: INFORMATIČKA PODRŠKA U POSLOVANJU
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Identificirati mogućnosti elektroničke komunikacije s dobavljačima i klijentom.Navesti vrste elektroničke komunikacije. Objasniti mogućnosti elektroničke komunikacije. Protumačiti razlike između određenih vrsta elektroničke komunikacije. Demonstrirati primjenu elektroničke komunikacije.Navesti vrste elektroničke komunikacije.Objasniti mogućnosti elektroničke komunikacije.Protumačiti razlike između određenih vrsta elektroničke komunikacije.Demonstrirati primjenu elektroničke komunikacije.
2.Koristiti programe za oblikovanje i obradu teksta u svrhu izrade službenih dopisa, molbi za posao, životopisa i izvještaja.Razlikovati programe za oblikovanje i obradu teksta i objasniti njihovu svrhu. Navesti značajke programa i analizirati prednosti programa za obradu i oblikovanje teksta.Razlikovati programe za oblikovanje i obradu teksta.Objasniti svrhu programa za oblikovanje i obradu teksta.Navesti značajke programa za oblikovanje i obradu teksta na primjeru službenih izvještaja.Analizirati prednosti programa za oblikovanje i obradu teksta na primjeru službenih izvještaja.
3.Koristiti alate za izradu prezentacije u svrhu kvalitetne promocije proizvoda i usluga.Razlikovati alat za izradu prezentacije i objasniti njihovu primjenu. Izraditi prezentaciju kozmetičkog proizvoda ili usluge. Demonstrirati prezentaciju proizvoda ili usluge.Razlikovati alate za izradu prezentacije.Objasniti primjenu alata za izradu prezentacije.Izraditi prezentaciju kozmetičkog proizvoda ili usluge.Demonstrirati prezentaciju proizvoda ili usluge.
4.Koristiti programe za izradu cjenika, računa, kalkulacija, izvještaja o prometu robe i usluga, grafikona, rasporeda rada djelatnika i kozmetičkog salona te kartona klijenata.Razlikovati i koristiti programe (za izradu cjenika, računa, kalkulacija, izvještaja o prometu robe i usluga, grafikona, rasporeda rada djelatnika i kozmetičkog salona te kartona klijenata) koji se u kozmetičkom salonu koriste za različite namjene.Razlikovati programe koji se u kozmetičkom salonu koriste za različite namjene.U odabranom programu upotrijebiti naredbe.Koristiti programe za izradu cjenika, računa, kalkulacija, izvještaja o prometu robe i usluga, grafikona, rasporeda rada djelatnika i kozmetičkog salona te kartona klijenata.Usporediti dva programa za izradu cjenika, računa i kalkulacija te prezentirati prednosti koje oni donose poslovanju kozmetičkog salona.
5.Koristiti pružatelje servisa elektroničke pošte za komunikaciju s klijentima i dobavljačima.Navesti pružatelje servisa elektroničke pošte. Objasniti primjenu elektroničke pošte u komunikaciji s klijentima i dobavljačima. Razlikovati načine primjene elektroničke pošte u komunikaciji s klijentima i dobavljačima. Samostalno demonstrirati primjenu elektroničke pošte u komunikaciji s klijentima i dobavljačima.Navesti pružatelje servisa elektroničke pošte.Objasniti primjenu elektroničke pošte u komunikaciji s klijentima i dobavljačima.Razlikovati načine primjene elektroničke pošte u komunikaciji s klijentima i dobavljačima.Samostalno demonstrirati primjenu elektroničke pošte u komunikaciji s klijentima i dobavljačima.
6.Koristiti internetske pretraživače i društvene mreže u poslovanju kozmetičkog salona.Navesti svrhu primjene internetskih pretraživača i društvenih mreža u poslovanju kozmetičkog salona. Objasniti primjenu internetskih pretraživača i društvenih mreža u poslovanju kozmetičkog salona. Koristiti internetske pretraživače i društvene mreže u svrhu informiranja o kozmetičkoj struci, promociji te prodaji robe i usluga.Navesti svrhu primjene internetskih pretraživača i društvenih mreža u poslovanju kozmetičkog salona.Objasniti primjenu internetskih pretraživača i društvenih mreža u poslovanju kozmetičkog salona.Samostalno na primjeru koristiti internetske pretraživače i društvene mreže u svrhu informiranja o kozmetičkoj struci.Samostalno na primjeru koristiti internetske pretraživače i društvene mreže u svrhu informiranja o promociji te prodaji robe i usluga.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja korištenjem informatičke tehnologije, tj. izvođenjem vježbi u informatičkoj učionici. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Izraditi marketinški proizvod, odnosno oglas na društvenoj mreži. Oglas podijeliti putem e-pošte s drugim polaznicima.Modul: PODUZETNIČKA PISMENOST I KOMUNIKACIJA
Nastavni predmet: PODUZETNIČKE VJEŠTINE
Skup ishoda učenja: PRODAJA I PROMOCIJA PROIZVODA I USLUGA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Razlikovati zakonske i podzakonske akte kojima kozmetički saloni podliježu u postupku poslovanja.Razlikovati zakonske i podzakonske akte kojima kozmetički saloni podliježu u postupku poslovanja. Analizirati posljedice nepridržavanja zakonskih i podzakonskih akata u postupku poslovanja.Navesti zakonske i podzakonske akte kojima kozmetički saloni podliježu u postupku poslovanja.Razlikovati zakonske i podzakonske akte kojima kozmetički saloni podliježu u postupku poslovanja.Na primjeru objasniti značaj zakonskih i podzakonskih akata kojima kozmetički saloni podliježu u postupku poslovanja.Analizirati posljedice nepridržavanja zakonskih i podzakonskih akata u postupku poslovanja.
2.Prezentirati vođenje poslovne dokumentacije u kozmetičkom salonu.Navesti poslovnu dokumentaciju koja se vodi u kozmetičkom salonu. Razlikovati obveznu poslovnu dokumentaciju od pomoćne dokumentacije. Objasniti značaj vođenja poslovne dokumentacije u kozmetičkom salonu. Prezentirati vođenje zadane poslovne dokumentacije.Navesti poslovnu dokumentaciju koja se vodi u kozmetičkom salonu.Razlikovati obveznu poslovnu dokumentaciju od pomoćne dokumentacije.Objasniti značaj vođenja poslovne dokumentacije u kozmetičkom salonu.Samostalno na primjeru prezentirati vođenje zadane poslovne dokumentacije.
3.Razlikovati zahtjeve tržišta i potrebe klijenta.Objasniti i razlikovati zahtjeve tržišta i potrebe klijenta. Opisati i primijeniti postupak odabira kozmetičkog tretmana i kozmetičkih preparata na temelju zahtjeva tržišta.Objasniti zahtjeve tržišta i potrebe klijenta.Razlikovati zahtjeve tržišta i potrebe klijenta.Opisati postupak odabira kozmetičkog tretmana i kozmetičkih preparata na temelju zahtjeva tržišta.Samostalno primijeniti postupak odabira kozmetičkog tretmana i kozmetičkih preparata na temelju zahtjeva tržišta.
4.Prezentirati klijentu kozmetičke proizvode i usluge u svrhu vlastite promocije.Navesti razliku između prezentiranja i promoviranja kozmetičkih proizvoda i usluga. Promovirati i prezentirati kozmetički proizvod i uslugu. Povezati promociju kozmetičkog proizvoda i usluge kozmetičkog tretmana.Navesti razliku između prezentiranja i promoviranja kozmetičkih proizvoda i usluga.Promovirati kozmetički proizvod i uslugu.Prezentirati kozmetički proizvod i uslugu.Samostalno povezati promociju kozmetičkog proizvoda i usluge kozmetičkog tretmana.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici i simuliranjem stvarnih radnih situacija u kozmetičkom praktikumu.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Prodati kozmetički proizvod i uslugu. Pripremiti ključna pitanja za razgovor s klijentom radi otkrivanja njegove motivacije. Kategorizirati motivacije klijenta. Primijeniti aktivnosti prodaje kozmetičkog proizvoda i usluge na praksi u kozmetičkom salonu. Bilježiti razgovore s klijentima i predstaviti ih pred razredom.Modul: KOZMETIKA U STRUCI
Nastavni predmet: KOZMETOLOGIJA
Skup ishoda učenja: AKTIVNE TVARI I SIROVINE U KOZMETIČKIM PROIZVODIMA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati razvoj i primjenu kozmetologije te prezentirati rezultate analize.Razlikovati ciljeve i zadatke kozmetologije te njezinu primjenu u praksi. Analizirati razvoj i primjenu kozmetologije te prezentirati rezultate analize. Izraditi plakat na zadanu temu.Razlikovati ciljeve i zadatke kozmetologije.Razlikovati primjenu kozmetologije u praksi.Analizirati razvoj i primjenu kozmetologije te prezentirati rezultate analize.Izraditi plakat na zadanu temu.
2.Razlikovati nomenklaturu kozmetičkih sirovina.Razlikovati kozmetičke sirovine i njihovu nomenklaturu. Na primjeru izdvojiti područja primjene sirovina. Analizirati i usporediti osobine kozmetičkih sirovina.Razlikovati kozmetičke sirovine prema njihovu porijeklu i kemijskom sastavu.Razlikovati nomenklaturu kozmetičkih sirovina.Na primjeru izdvojiti područja primjene sirovina.Analizirati i usporediti osobine kozmetičkih sirovina.
3.Analizirati i usporediti osobine aktivnih tvari.Razlikovati aktivne tvari u kozmetičkim proizvodima i njihovo djelovanje. Analizirati i usporediti osobine aktivnih tvari. Istražiti područja primjene aktivnih i pomoćnih tvari u kozmetici i prezentirati rezultate.Razlikovati aktivne tvari u kozmetičkim proizvodima.Razlikovati djelovanje aktivnih tvari u kozmetičkim proizvodima.Analizirati i usporediti osobine aktivnih tvari.Istražiti područja primjene aktivnih i pomoćnih tvari u kozmetici i prezentirati rezultate.
4.Pripraviti kozmetički oblik.Razlikovati oblike kozmetičkih proizvoda.Razlikovati oblike kozmetičkih preparata.Razlikovati značajke kozmetičkih oblika.Samostalno pripraviti kozmetički oblik.Analizirati i prezentirati postupak priprave kozmetičkog oblika.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u specijaliziranoj učionici za kozmetologiju te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta proizvođačima kozmetike. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Priprema emulzije. Izrčunati udio masne faze, emulgatora i vode. Prema zadanim uputama pripremiti emulziju. Obrazložiti tip emulzije koji je pripremljen.Modul: KOZMETIKA U STRUCI
Nastavni predmet: KOZMETOLOGIJA
Skup ishoda učenja: KOZMETIČKI PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I NJEGU TIJELA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Pripraviti kozmetički proizvod za održavanje čistoće tijela.Razlikovati proizvode za održavanje čistoće tijela i njihovo djelovanje. Pripraviti kozmetički proizvod za održavanje čistoće tijela. Analizirati i prezentirati postupak njihove priprave.Razlikovati proizvode za održavanje čistoće tijela.Razlikovati djelovanje kozmetičkih proizvoda za održavanje čistoće tijela.Samostalno pripraviti kozmetički proizvod za održavanje čistoće tijela.Analizirati i prezentirati postupak priprave proizvoda za održavanje čistoće tijela.
2.Pripraviti dnevnu i noćnu kremu za njegu kože lica.Razlikovati kreme za njegu kože i njihovo djelovanje. Pripraviti dnevnu i noćnu kremu za njegu kože lica. Analizirati i prezentirati postupak njihove priprave.Razlikovati kreme za njegu kože.Razlikovati djelovanje krema za njegu kože.Samostalno pripraviti dnevnu i noćnu kremu za njegu kože lica.Analizirati i prezentirati postupak priprave dnevne i noćne kreme za njegu kože lica.
3.Pripraviti losion i gel za njegu kože.Razlikovati losione, ulja i gelove za njegu kože i njihovo djelovanje. Pripraviti losion i gel za njegu kože. Analizirati i prezentirati postupak njihove priprave.Razlikovati losione, ulja i gelove za njegu kože.Razlikovati djelovanje losiona, ulja i gelova za njegu kože.Samostalno pripraviti losion i gel za njegu kože.Analizirati i prezentirati postupak priprave losiona, ulja i gelova za njegu kože.
4.Pripraviti masku i pakiranje za njegu kože.Razlikovati maske i pakiranja za njegu kože i njihovo djelovanje. Pripraviti losion i gel za njegu kože. Analizirati i prezentirati postupak njihove priprave.Razlikovati maske i pakiranja za njegu kože.Razlikovati djelovanje maski i pakiranja za njegu kože.Samostalno pripraviti masku i pakiranje za njegu kože.Analizirati i prezentirati postupak priprave maske i pakiranja za njegu kože.
5.Pripraviti proizvode za njegu ruku i nogu.Razlikovati proizvode za njegu ruku i nogu i njihovo djelovanje. Pripraviti losion i gel za njegu ruku i nogu. Analizirati i prezentirati postupak njihove priprave.Razlikovati proizvode za njegu ruku i nogu.Razlikovati djelovanje proizvoda za njegu ruku i nogu.Samostalno pripraviti proizvode za njegu ruku i nogu.Analizirati i prezentirati postupak priprave proizvode za njegu ruku i nogu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u specijaliziranoj učionici za kozmetologiju te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta proizvođačima kozmetike. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Izraditi hidratantnu kremu prema zadanoj recepturi i obrazložiti moguću primjenu pripremljene kreme u kozmetičkim tretmanima njege kože.Modul: KOZMETIKA U STRUCI
Nastavni predmet: KOZMETOLOGIJA
Skup ishoda učenja: OSTALI KOZMETIČKI PROIZVODI
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Pripraviti kozmetičke proizvode iz područja dječje kozmetike, muške kozmetike te mirisnih pripravaka.Razlikovati kozmetičke proizvode iz područja dječje kozmetike, muške kozmetike te mirisnih pripravaka i njihovo djelovanje. Pripraviti losion i gel za njegu kože. Analizirati i prezentirati postupak njihove priprave.Razlikovati kozmetičke proizvode iz područja dječje kozmetike, muške kozmetike te mirisnih pripravaka.Razlikovati djelovanje kozmetičkih proizvoda iz područja dječje kozmetike, muške kozmetike te mirisnih pripravaka.Samostalno pripraviti kozmetičke proizvode iz područja dječje kozmetike, muške kozmetike te mirisnih pripravaka.Analizirati i prezentirati postupak priprave kozmetičkih proizvoda iz područja dječje kozmetike, muške kozmetike te mirisnih pripravaka.
2.Pripraviti kozmetičke proizvode za zaštitu kože lica i tijela.Razlikovati kozmetičke proizvode za zaštitu kože lica i tijela i njihovo djelovanje. Pripraviti losion i gel za njegu kože. Analizirati i prezentirati postupak njihove priprave.Razlikovati kozmetičke proizvode za zaštitu kože lica i tijela.Razlikovati djelovanje kozmetičkih proizvoda za zaštitu kože lica i tijela.Pripraviti kozmetičke proizvode za zaštitu kože lica i tijela.Analizirati i prezentirati postupak priprave kozmetičkih proizvoda za zaštitu kože lica i tijela.
3.Pripraviti kozmetičke proizvode za uljepšavanje lica i tijela.Razlikovati kozmetičke proizvode za uljepšavanje lica i tijela za zaštitu kože lica i tijela i njihovo djelovanje. Pripraviti losion i gel za njegu kože. Analizirati i prezentirati postupak njihove priprave.Razlikovati kozmetičke proizvode za uljepšavanje lica i tijela.Razlikovati djelovanje kozmetičkih proizvoda za uljepšavanje lica i tijela.Pripraviti kozmetičke proizvode za uljepšavanje lica i tijela.Analizirati i prezentirati postupak priprave kozmetičkih proizvoda za uljepšavanje lica i tijela.
4.Razlikovati neželjene reakcije kože koje mogu izazvati kozmetički proizvodi.Navesti i razlikovati neželjene reakcije koje mogu izazvati kozmetički proizvodi te važnost hipoalergene kozmetike. Odabrati kozmetičke proizvode, prezentirati utvrđene neželjene reakcije i kritički se osvrnuti na prezentaciju.Navesti neželjene reakcije koje mogu izazvati kozmetički proizvodi te važnost hipoalergene kozmetike.Razlikovati neželjene reakcije koje mogu izazvati kozmetički proizvodi.Odabrati tri kozmetička proizvoda te prezentirati utvrđene neželjene reakcije.Kritički se osvrnuti na prezentaciju o kozmetičkim proizvodima koji mogu izazvati neželjene reakcije.
5.Istražiti karakteristike industrijske proizvodnje kozmetičkih proizvoda.Objasniti industrijsku proizvodnju kozmetičkih proizvoda i istražiti njihove karakteristike. Usporediti industrijsku proizvodnju kozmetičkih proizvoda s ekokozmetikom. Izraditi plakat na zadanu temu.Objasniti industrijsku proizvodnju kozmetičkih proizvoda.Istražiti karakteristike industrijske proizvodnje kozmetičkih proizvoda.Usporediti industrijsku proizvodnju kozmetičkih proizvoda s ekokozmetikom.Izraditi plakat na zadanu temu.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja, izvođenjem vježbi u specijaliziranoj učionici za kozmetologiju te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta proizvođačima kozmetike. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Izraditi pripravak za zaštitu od UV zračenja (kremu za zaštitu od sunca) prema zadanoj recepturi.Modul: OSNOVE KOZMETIKE
Nastavni predmet: DERMATOLOGIJA
Skup ishoda učenja: KOZMETIČKA PROCJENA STANJA KOŽE
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Razlikovati opće promjene i reakcije na koži.Navesti eflorescencije na koži te razlikovati tipove eflorescencija. Analizirati eflorescencije koje su u nivou, iznad i ispod nivoa kože. Prepoznati kožnu bolest na osnovu izgleda eflorescencije i savjetovati klijenta.Navesti eflorescencije na koži.Razlikovati tipove eflorescencija.Analizirati eflorescencije koje su u nivou, iznad i ispod nivoa kože.Prepoznati kožnu bolest na temelju izgleda eflorescencije i savjetovati klijenta.
2.Razlikovati infekcijske bolesti kože i njezinih adneksa.Povezati značaj osobne higijene i higijene radnog prostora u sprečavanju širenja zaraznih bolesti kože. Prepoznati bolesti kože i njezinih adneksa. Razlikovati zdravu kožu od patološke s ciljem određivanja kontraindikacija za tretman. Analizirati simptome bolesti kože koje izazivaju bakterije, virusi, gljivice i paraziti.Povezati značaj osobne higijene i higijene radnog prostora u sprečavanju širenja zaraznih bolesti kože.Prepoznati bolesti kože i njezinih adneksa.Razlikovati zdravu kožu od patološke s ciljem određivanja kontraindikacija za tretman.Analizirati simptome bolesti kože koje izazivaju bakterije, virusi, gljivice i paraziti.
3.Razlikovati reakcijske bolesti kože.Navesti i razlikovati reakcijske bolesti kože. Analizirati reakcijske bolesti kože. Interpretirati uzroke i kliničku sliku kontaktnog alergijskog i nealergijskog dermatitisa, urtikarije, neurodermitisa i psorijaze.Navesti reakcijske bolesti kože.Razlikovati reakcijske bolesti kože.Analizirati reakcijske bolesti kože.Interpretirati uzroke i kliničku sliku kontaktnog alergijskog i nealergijskog dermatitisa, urtikarije, neurodermitisa i psorijaze.
4.Razlikovati dermatološke promjene kože i vezivnog tkiva.Opisati i razlikovati dermatološke promjene kože i vezivnog tkiva. Analizirati vanjske i unutarnje čimbenike koji dovode do dermatoloških promjena kože i vezivnog tkiva. Predložiti kozmetički tretman za problematiku vezivnog i masnog tkiva.Opisati dermatološke promjene kože i vezivnog tkiva.Razlikovati dermatološke promjene kože i vezivnog tkiva.Analizirati vanjske i unutarnje čimbenike koji dovode do dermatoloških promjena kože i vezivnog tkiva.Samostalno predložiti kozmetički tretman sukladno problematici vezivnog i masnog tkiva.
5.Razlikovati bolesti krvnih žila.Opisati, razlikovati i prepoznati poremećaje venske cirkulacije, proširenih vena i vaskulitisa. Analizirati kontraindikacije bolesti krvnih žila za pojedine kozmetičke tretmane.Opisati poremećaje venske cirkulacije, proširenih vena i vaskulitisa.Razlikovati poremećaje venske cirkulacije, proširenih vena i vaskulitisa.Prepoznati poremećaje venske cirkulacije, proširenih vena i vaskulitisa.Analizirati kontraindikacije bolesti krvnih žila za pojedine kozmetičke tretmane.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici.

Primjer vrednovanja: Procijeniti stanje kože na modelu i predložiti odgovarajući kozmetički tretman.


2.2 Učenje temeljeno na radu

Učenjem temeljenom na radu stječu se specifično znanje i vještine koje su polazniku potrebne za samostalan, siguran i odgovoran rad te rješavanje stvarnih problema radnog procesa u zanimanju kozmetičar. Timskim radom i suradnjom nastavnika ustanove za strukovno obrazovanje i mentora kod poslodavca, uz razmjenu pedagoške dokumentacije i evidencije, postiže se usklađenost stjecanja ishoda učenja strukovnih modula i učenja temeljenog na radu.

Tijekom 5. ciklusa u drugom, trećem i četvrtom razredu u prosjeku se 65% učenja temeljenog na radu stječe kod poslodavca. U okviru drugog razreda to iznosi 580 sati nastave godišnje ili 70%, u trećem razredu 580 sati nastave godišnje ili 65%, a u četvrtom razredu ukupno 512 sati nastave godišnje ili 67%.

U 2. razredu 5. ciklusa u modulu Kozmetička njega ostvaruju se sljedeći skupovi ishoda učenja: Osnovna, klasična i specijalna njega lica i tijela preparatima i aparatima, Depilacija lica i tijela, Ručna limfna drenaža i Osnove wellness tretmana i wellness masaže.

U 3. razredu 5. ciklusa u modulu Kozmetička njega ostvaruju se sljedeći skupovi ishoda učenja: Aroma-tretmani lica i tijela, Estetsko uređivanje obrva i trepavica i Kozmetička masaža u primjeni: estetska, relaksirajuća, sportska, aromamasaža, anticelulitna i antistresna.

U 2. razredu 5. ciklusa u modulu Kozmetičke vještine ostvaruje se skup ishoda učenja Primjena različitih kozmetičkih tretmana.

U 3. razredu 5. ciklusa u modulu Kozmetičke vještine ostvaruje se skup ishoda učenja Primjena specijalnih kozmetičkih tretmana.

U 4. razredu 5. ciklusa u modulu Kozmetičke vještine ostvaruje se skup ishoda učenja Samostalno pružanje kozmetičke usluge.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 4.

UČENJE TEMELJENO NA RADUNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
KOZMETIČKA NJEGAKozmetička njegaOsnovna, klasična i specijalna njega lica i tijela preparatima i aparatima
Depilacija lica i tijela
Aroma-tretmani lica i tijela
Estetsko uređivanje obrva i trepavica
Kozmetičke masažne tehnike i wellnessRučna limfna drenaža
Osnove wellness tretmana i wellness masaže
Kozmetička masaža u primjeni: estetska, relaksirajuća, sportska, aromamasaža, anticelulitna i antistresna
KOZMETIČKE VJEŠTINEKozmetička praksaPrimjena različitih kozmetičkih tretmana
Primjena specijalnih kozmetičkih tretmana
Samostalno pružanje kozmetičke usluge


Tablica 4: Učenje temeljeno na radu u 5. ciklusu

A. OPIS MODULA

Modul Kozmetička njega polazniku omogućuje stjecanje znanja i vještina te njihovu primjenu u području osnovne, klasične i specijalne njege lica i tijela preparatima i aparatima, osnova wellness tretmana i masaža te kozmetičkih masažnih tehnika, odnosno ručne limfne drenaže i različitih oblicika kozmetičke masaže (relaksirajuća, estetska, sportska, aromamasaža, anticelulitna, antistresna). Uz to, ovaj modul omogućuje stjecanje znanja i vještina za izvođenje aroma-tretmana te estetskog uređivanja i nadogradnje obrva i trepavica.

Izvodi se u okviru nastavnih predmeta Kozmetička njega i Kozmetičke masažne tehnike i wellness u 5. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Kozmetička njega jest stjecanje znanja i vještina o postupcima osnovne, klasične i specijalne njege kože u tretmanima lica i tijela, postupcima izvođenja aroma-tretmana, postupcima depilacije lica i tijela uz primjenu kozmetičkih preparata i aparata te o estetskom uređivanju i nadogradnji obrva i trepavica.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Kozmetičke masažne tehnike i wellness jest stjecanje znanja i vještina o ručnoj limfnoj masaži i kozmetičkim masažama u primjeni (relaksirajuća, estetska, sportska, aromamasaža, anticelulitna, antistresna), a kroz koje se ističe važnost pravilne primjene pojedinih pokreta i njihovog povezivanja, kao i poznavanja indikacija i kontraindikacija s obzirom na njihov odabir. Isto tako, svrha je stjecanje znanja i vještina o primjeni te značaju wellness tretmana i wellness masaža, indikacijama i kontraindikacijama njegova korištenja te načinu pripreme prostora, kozmetičara i klijenta za navedeni tretman.

Modul Kozmetičke vještine polazniku omogućuje usvajanje temeljnih znanja i vještina te njihovu primjenu u području kozmetičke prakse. Izvodi se kod poslodavca u okviru nastavnog predmeta Kozmetička praksa u 5. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Kozmetička praksa jest stjecanje specifičnih znanja i vještina na području osnovne i specijalne njege kože lica i tijela izvođenjem odabranih tretmana sukladno zahtjevima kože klijenta, depilacije lica i tijela odabranim metodama i preparatima, odabranih kozmetičkih masažnih tehnika ručne limfne drenaže i kozmetičke masaže u primjeni (relaksirajuća, estetska, sportska, anticelulitna, antistresna i aromamasaža), kao i upoznavanjem i primjenom wellness tretmana i wellness masaža. Polaznik će samostalno izvesti sve aktivnosti koje su potrebne za pružanje kompletne usluge klijentu, a uz to će osobito voditi računa o savjetovanju klijenta nakon određenog odabranog tretmana kroz prikaz plana kućne njege.

B. RAZRADA MODULA

Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA NJEGA
Skup ishoda učenja: OSNOVNA, KLASIČNA I SPECIJALNA NJEGA LICA I TIJELA PREPARATIMA I APARATIMA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Demonstrirati pripremu kozmetičkih aparata za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati i odabrati kozmetičke aparate za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela te demonstrirati njihovu primjenu. Analizirati postupak pripreme kozmetičkih aparata za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati kozmetičke aparate za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela.Odabrati kozmetičke aparate za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati pripremu kozmetičkih aparata za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Analizirati postupak pripreme kozmetičkih aparata za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.
2.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati i odabrati kozmetičke preparate za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela te demonstrirati njihovu primjenu. Istražiti dodatne informacije o njima i usporediti ih s obzirom na njihovu primjenu.Razlikovati kozmetičke preparate za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela.Odabrati kozmetičke preparate za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim preparatima za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela i usporediti ih s obzirom na njihovu primjenu.
3.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela te ih razlikovati i demonstrirati. Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela.
4.Demonstrirati kombinacije ciljanih tehnika osnovne, klasične i specijalne njege kože lica i tijela preparatima te aparatima u zadanom vremenskom roku.Razlikovati i odabrati kombinacije ciljanih tehnika osnovne, klasične i specijalne njege kože lica i tijela preparatima te aparatima te ih demonstrirati u zadanom vremenskom roku. Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih kombinacija ciljanih tehnika osnovne, klasične i specijalne njege na kožu lica i tijela.Razlikovati kombinacije ciljanih tehnika osnovne, klasične i specijalne njege kože lica i tijela preparatima te aparatima.Odabrati kombinacije ciljanih tehnika osnovne, klasične i specijalne njege kože lica i tijela preparatima te aparatima u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati kombinacije ciljanih tehnika osnovne, klasične i specijalne njege kože lica i tijela preparatima te aparatima u zadanom vremenskom roku.Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih kombinacija ciljanih tehnika osnovne, klasične i specijalne njege na kožu lica i tijela.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba klasične njege lica s mehaničkim čišćenjem. Pripremiti prostor, sebe i klijenta te kozmetičke aparate i preparate za tretman. Procijeniti stanje kože lica i potrebne podatke upisati u karton klijenta. Izvesti klasičnu njegu lica s mehaničkim čišćenjem.Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA NJEGA
Skup ishoda učenja: DEPILACIJA LICA I TIJELA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Identificirati stanje dlakavosti.Razlikovati stanje normalne dlakavosti od stanja poremećaja dlakavosti i analizirati oba stanja. Identificirati stanje dlakavosti. Identificirati stanje poremećaja dlakavosti te utvrditi razloge tog poremećaja.Razlikovati stanje normalne dlakavosti od stanja poremećaja dlakavosti.Analizirati stanje normalne dlakavosti i stanje poremećaja dlakavosti.Identificirati stanje dlakavosti.Samostalno na primjeru identificirati stanje poremećaja dlakavosti te utvrditi razloge tog poremećaja.
2.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za depilaciju lica i tijela.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za depilaciju lica i tijela, razlikovati ih i demonstrirati. Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za depilaciju lica i tijela.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za depilaciju lica i tijela.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za depilaciju lica i tijela.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za depilaciju lica i tijela.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za depilaciju lica i tijela.
3.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za depilaciju lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati i odabrati kozmetičke preparate za depilaciju lica i tijela te demonstrirati njihovu primjenu u skladu s radnim zadatkom. Analizirati postupak njihove pripreme.Razlikovati kozmetičke preparate za depilaciju lica i tijela.Odabrati kozmetičke preparate za depilaciju lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za depilaciju lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Analizirati postupak pripreme kozmetičkih preparata za depilaciju lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.
4.Demonstrirati postupke depilacije lica i tijela.Razlikovati postupke depilacije lica i tijela, odabrati ih i demonstrirati u zadanom vremenskom roku. Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke pojedinih postupaka depilacije.Razlikovati postupke depilacije lica i tijela.Odabrati postupke depilacije lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati postupke depilacije lica i tijela u zadanom vremenskom roku.Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke pojedinih postupaka depilacije.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba depilacije tijela šećernom pastom u zadanom vremenskom roku. Pripremiti prostor, sebe, klijenta i kozmetičke preparate za depilaciju. Procijeniti stanje kože klijenta. Izvesti depilaciju tijela šećernom pastom. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA NJEGA
Skup ishoda učenja: AROMA-TRETMANI LICA I TIJELA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Odabrati kozmetičke preparate za aroma-tretmane lica i tijela.Razlikovati i odabrati kozmetičke preparate za aroma-tretmane lica i tijela te analizirati odabir. Samostalno vrednovati postupak odabira kozmetičkih preparata za aroma-tretmane lica i tijela.Razlikovati kozmetičke preparate za aroma-tretmane lica i tijela.Odabrati kozmetičke preparate za aroma-tretmane lica i tijela.Analizirati odabir kozmetičkih preparata za aroma-tretmane lica i tijela.Samostalno vrednovati postupak odabira kozmetičkih preparata za aroma-tretmane lica i tijela.
2.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za aroma-tretmane lica i tijela.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za aroma-tretmane lica i tijela, razlikovati ih i demonstrirati. Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za aroma-tretmane lica i tijela.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za aroma-tretmane lica i tijela.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za aroma-tretmane lica i tijela.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za aroma-tretmane lica i tijela.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za aroma-tretmane lica i tijela.
3.Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija aroma-tretmana lica i tijela.Razlikovati indikacije i kontraindikacije aroma-tretmana lica i tijela i analizirati njihov utjecaj. Izraditi plakat na zadanu temu.Razlikovati indikacije i kontraindikacije aroma-tretmana lica i tijela.Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija aroma-tretmana lica i tijela.Identificirati utjecaj indikacija i kontraindikacija aroma-tretmana lica i tijela.Izraditi plakat na zadanu temu.
4.Demonstrirati aroma-tretmane lica i tijela.Razlikovati aroma-tretmane lica i tijela, odabrati ih i demonstrirati u zadanom vremenskom roku. Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih aroma-tretmana na lice i tijelo.Razlikovati aroma-tretmane lica i tijela.Odabrati aroma-tretmane lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati aroma-tretmane lica i tijela u zadanom vremenskom roku.Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih aroma-tretmana na lice i tijelo.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba aroma-tretmana tijela (body wrapping). Pripremiti prostor, sebe i klijenta te kozmetičke preparate za tretman. Procjeniti stanje kože i vezivnog tkiva, mjeriti obujam i procijeniti stupanj celulita. Izvesti aroma-tretmana tijela (body wrapping). Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA NJEGA
Skup ishoda učenja: ESTETSKO UREĐIVANJE OBRVA I TREPAVICA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica, razlikovati ih i demonstrirati. Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, polaznika i klijenta za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica.
2.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica.Razlikovati i odabrati kozmetičke preparate za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica te demonstrirati njihovu primjenu u skladu s radnim zadatkom. Analizirati postupak njihove pripreme.Razlikovati kozmetičke preparate za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica.Odabrati kozmetičke preparate za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica s radnim zadatkom.Analizirati postupak pripreme kozmetičkih preparata za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica u skladu s radnim zadatkom.
3.Demonstrirati postupke estetskog uređivanja (oblikovanja i bojanja) obrva i trepavica.Razlikovati postupke estetskog uređivanja (oblikovanja i bojanja) obrva i trepavica, odabrati ih i demonstrirati u zadanom vremenskom roku. Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke postupka estetskog uređivanja (oblikovanja i bojanja) obrva i trepavica.Razlikovati postupke estetskog uređivanja (oblikovanja i bojanja) obrva i trepavica.Odabrati postupke estetskog uređivanja (oblikovanja i bojanja) obrva i trepavica u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati postupke estetskog uređivanja (oblikovanja i bojanja) obrva i trepavica u zadanom vremenskom roku.Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke postupka estetskog uređivanja (oblikovanja i bojanja) obrva i trepavica.
4.Demonstrirati tehnike nadogradnje trepavica.Razlikovati tehnike nadogradnje trepavica, odabrati ih i demonstrirati u zadanom vremenskom roku. Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke tehnika nadogradnje trepavica.Razlikovati tehnike nadogradnje trepavica.Odabrati tehnike nadogradnje trepavica u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati tehnike nadogradnje trepavica u zadanom vremenskom roku.Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke tehnika nadogradnje trepavica.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija te na terenskoj nasatvi tijekom posjeta kozmetičkim salonima. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Oblikovanje i bojanje obrva. Pripremiti prostor, polaznika i klijenta, pribor, potrošni materijal i set boja s pripadajućim aktivatorima. Oblikovati i bojati obrve. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKE MASAŽNE TEHNIKE I WELLNESS
Skup ishoda učenja: RUČNA LIMFNA DRENAŽA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za ručnu limfnu drenažu u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati i odabrati kozmetičke preparate za ručnu limfnu drenažu te demonstrirati njihovu pripremu. Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim preparatima.Razlikovati kozmetičke preparate za ručnu limfnu drenažu.Odabrati kozmetičke preparate za ručnu limfnu drenažu u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za ručnu limfnu drenažu u skladu s radnim zadatkom.Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim preparatima i usporediti ih obzirom na njihovu primjenu.
2.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za ručnu limfnu drenažu.Razlikovati, demonstrirati i samostalno vrednovati aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za ručnu limfnu drenažu.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za ručnu limfnu drenažu.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za ručnu limfnu drenažu.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za ručnu limfnu drenažu.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za ručnu limfnu drenažu.
3.Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija ručne limfne drenaže.Razlikovati indikacije i kontraindikacije ručne limfne drenaže te analizirati njihov utjecaj. Istražiti razlike između medicinskih i kozmetičkih indikacija ručne limfne drenaže. Izraditi film na zadanu temu.Razlikovati indikacije i kontraindikacije ručne limfne drenaže.Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija ručne limfne drenaže na tijelo.Istražiti razlike između medicinskih i kozmetičkih indikacija ručne limfne drenaže.Izraditi film na zadanu temu.
4.Demonstrirati ručnu limfnu drenažu pojedinih dijelova lica i tijela u zadanom vremenskom roku, uz pridržavanje pravila redoslijeda, smjera, pritiska i ritma.Razlikovati pokrete ručne limfne drenaže, redoslijed pokreta i važnost poštivanja povezivanja pokreta. Demonstrirati ručnu limfnu drenažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku. Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih pokreta ručne limfne drenaže na tijelo.Razlikovati pokrete ručne limfne drenaže.Razlikovati redoslijed pokreta ručne limfne drenaže te važnost poštivanja povezivanja pokreta.Demonstrirati ručnu limfnu drenažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku, uz pridržavanje pravila redoslijeda, smjera, pritiska i ritma.Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih pokreta ručne limfne drenaže na lice i tijelo.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba ručne limfne drenaže nogu u zadanom vremenskom roku. Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta te kozmetičke preparate za ručnu limfnu drenažu nogu. Izvesti ručnu limfnu drenažu. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.


Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKE MASAŽNE TEHNIKE I WELLNESS
Skup ishoda učenja: OSNOVE WELLNESS TRETMANA I WELLNESS MASAŽE
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za wellness tretman i wellness masažu.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za wellness tretman i wellness masažu. Razlikovati, demonstrirati i samostalno vrednovati aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za wellness tretman i wellness masažu.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za wellness tretman i wellness masažu.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za wellness tretman i wellness masažu.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za wellness tretmane i wellness masaže.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za wellness tretman i wellness masažu.
2.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za wellness tretman i wellness masažu u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati i odabrati kozmetičke preparate za wellness tretman i wellness masažu te demonstrirati njihovu pripremu. Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim preparatima i usporediti ih obzirom na njihovu primjenu.Razlikovati kozmetičke preparate za wellness tretman i wellness masažu.Odabrati kozmetičke preparate za wellness tretman i wellness masažu u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za wellness tretman i wellness masažu u skladu s radnim zadatkom.Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim preparatima i usporediti ih obzirom na njihovu primjenu.
3.Demonstrirati wellness tretman u zadanom vremenskom roku.Razlikovati wellness tretmane, odabrati ih i demonstrirati u zadanom vremenskom roku. Istražiti i prezentirati prednosti i nedostatke wellness tretmana.Razlikovati wellness tretmane.Odabrati wellness tretmane u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati wellness tretmane u zadanom vremenskom roku.Istražiti i prezentirati prednosti i nedostatke wellness tretmana.
4.Demonstrirati wellness masažu u zadanom vremenskom roku.Razlikovati wellness masaže, odabrati ih i demonstrirati u zadanom vremenskom roku. Istražiti i prezentirati prednosti i nedostatke wellness masaža.Razlikovati wellness masaže.Odabrati wellness masaže u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati wellness masažu u zadanom vremenskom roku.Istražiti i prezentirati prednosti i nedostatke wellness masaža.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija te na terenskoj nastavi prilikom posjeta wellness centrima i kozmetičkim salonima. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba wellness masaže (HOT STONE masaža). Pripremiti prostor, termo grijače za kamenje i kamenje, klijenta i njegovu kožu. Izvesti wellness masažu u zadanom vremenskom roku. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.Modul: KOZMETIČKA NJEGA
Nastavni predmet: KOZMETIČKE MASAŽNE TEHNIKE I WELLNESS
Skup ishoda učenja: KOZMETIČKA MASAŽA U PRIMJENI: RELAKSIRAJUĆA, ESTETSKA, SPORTSKA, ANTICELULITNA, ANTISTRESNA I AROMAMASAŽA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati povijesni razvoj kozmetičkih masaža u primjeni.Opisati i razlikovati osnovna obilježja razvoja kozmetičkih masaža u primjeni. Analizirati povijesni razvoj kozmetičkih masaža u primjeni. Izraditi plakat na zadanu temu.Opisati osnovna obilježja razvoja kozmetičkih masaža u primjeni.Razlikovati osnovna obilježja razvoja kozmetičkih masaža u primjeni.Analizirati povijesni razvoj kozmetičkih masaža u primjeni.Izraditi plakat na zadanu temu.
2.Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija pojedinih kozmetičkih masaža u primjeni.Opisati i razlikovati indikacije i kontraindikacije kozmetičkih masaža u primjeni. Analizirati njihov utjecaj na izbor kozmetičkih masaža u primjeni. Izraditi film na zadanu temu.Opisati indikacije i kontraindikacije kozmetičke masaže u primjeni.Razlikovati indikacije i kontraindikacije pojedinih kozmetičkih masaža u primjeni.Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija na izbor kozmetičkih masaža u primjeni.Izraditi film na zadanu temu.
3.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za kozmetičke masaže u primjeni.Razlikovati, demonstrirati i samovrednovati aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za kozmetičke masaže u primjeni.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za kozmetičke masaže u primjeni.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za kozmetičke masaže u primjeni.Demonstrirati pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za kozmetičke masaže u primjeni.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za kozmetičke masaže u primjeni.
4.Demonstrirati pripremu preparata za kozmetičke masaže u primjeni u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati i odabrati preparate za kozmetičke masaže u primjeni te demonstrirati njihovu pripremu. Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim preparatima.Razlikovati preparate za kozmetičke masaže u primjeni.Odabrati preparate za kozmetičke masaže u primjeni u skladu s radnim zadatkom.Demonstrirati pripremu preparata za kozmetičke masaže u primjeni u skladu s radnim zadatkom.Istražiti dodatne informacije o kozmetičkim preparatima i usporediti ih s obzirom na njihovu primjenu.
5.Demonstrirati kozmetičke masaže u primjeni (relaksirajuća, estetska, sportska, anticelulitna, antistresna i aromamasaža) u zadanom vremenskom roku.Razlikovati specifičnosti pojedinih kozmetičkih masaža u primjeni. Odabrati kozmetičke masaže u primjeni u skladu s radnim zadatkom i demonstrirati ih. Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih kozmetičkih masaža u primjeni na lice i tijelo.Razlikovati specifičnosti pojedinih kozmetičkih masaža u primjeni: relaksirajuća, estetska, sportska, anticelulitna, antistresna i aromamasaža.U skladu s radnim zadatkom odabrati kozmetičke masaže u primjeni: relaksirajuća, estetska, sportska, anticelulitna, antistresna i aromamasaža.U zadanom vremenskom roku demonstrirati kozmetičke masaže u primjeni: relaksirajuća, estetska, sportska, anticelulitna, antistresna i aromamasaža.Analizirati i prezentirati utjecaj odabranih kozmetičkih masaža u primjeni (relaksirajuća, estetska, sportska, anticelulitna, antistresna i aromamasaža) na lice i tijelo.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba kozmetičke masaže u primjeni: anticelulitna masaža. Pripremiti prostor, opremu, pribor, kozmetičke preparate i klijenta. Demonstrirati konzultacijski razgovor s klijentom radi prikupljanja potrebnih informacija o klijentu (starost, zanimanje, navike, bolesti, terapija). Odraditi kozmetičku procjenu kože i vezivnog tkiva klijenta i odrediti stupanj celulita te podatke upisati u karton klijenta. Izvesti anticelulitnu masažu u zadanom vremenskom roku. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.Modul: KOZMETIČKA PRAKSA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA PRAKSA
Skup ishoda učenja: PRIMJENA RAZLIČITIH KOZMETIČKIH TRETMANA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Izvesti tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože lica kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože lica kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku. Prezentirati rezultate postupka.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože lica kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku.Odabrati kozmetičke preparate i aparate za tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože lica prema odabranom postupku.Samostalno izvesti tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože lica kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku.Samostalno prezentirati rezultate postupka odabranog tretmana osnovne, klasične i specijalne njege kože lica kozmetičkim preparatima i aparatima uz objašnjenje tijeka tretmana.
2.Izvesti tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože tijela kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože tijela kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku. Prezentirati rezultate postupka.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože tijela kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku.Odabrati kozmetičke preparate i aparate za tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože tijela prema odabranom postupku.Samostalno izvesti tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože tijela kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku.Samostalno prezentirati rezultate odabranog tretmana osnovne, klasične i specijalne njege kože tijela kozmetičkim preparatima i aparatima postupka uz objašnjenje tijeka tretmana.
3.Izvesti tretman depilacije lica u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti tretman depilacije lica. Provesti njegu poslije tretmana depilacije lica i savjetovati klijenta o postupcima koji su potrebni za održavanje rezultata.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za tretman depilacije lica.Odabrati kozmetičke preparate za depilaciju lica.Samostalno izvesti tretman depilacije lica u zadanom vremenskom roku.Samostalno provesti njegu poslije tretmana depilacije lica i savjetovati klijenta o postupcima koji su potrebni za održavanje rezultata.
4.Izvesti tretman depilacije tijela u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti tretman depilacije tijela. Provesti njegu poslije tretmana depilacije lica i savjetovati klijenta o postupcima koji su potrebni za održavanje rezultata.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za tretman depilacije tijela.Odabrati kozmetičke preparate za depilaciju tijela.Samostalno izvesti tretman depilacije tijela u zadanom vremenskom roku.Samostalno provesti njegu poslije tretmana depilacije tijela i savjetovati klijenta o postupcima koji su potrebni za održavanje rezultata.
5.Izvesti ručnu limfnu drenažu pojedinih dijelova tijela u skladu s pravilima i u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti limfnu drenažu. Izvesti ručnu limfnu drenažu pojedinih dijelova tijela u skladu s pravilima i u zadanom vremenskom roku.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za ručnu limfnu drenažu.Odabrati pokrete ručne limfne drenaže u skladu s potrebama klijenta.Samostalno izvesti ručnu limfnu drenažu pojedinih dijelova tijela u skladu s pravilima i u zadanom vremenskom roku.Samostalno prezentirati rezultate odabranog postupka ručne limfne drenaže pojedinih dijelova tijela uz objašnjenje tijeka tretmana.
6.Izvesti wellness tretman u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti wellness tretman. Savjetovati klijenta o daljnjim postupcima s ciljem poboljšanja cjelokupnog stanja.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za wellness tretman.Odabrati kozmetičke preparate za wellness tretman.Samostalno izvesti wellness tretman.Samostalno savjetovati klijenta o daljnjim postupcima s ciljem poboljšanja cjelokupnog stanja.
7.Izvesti wellness masažu u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti wellness masažu. Savjetovati klijenta o daljnjim postupcima s ciljem poboljšanja cjelokupnog stanja.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za wellness masažu.Odabrati kozmetičke preparate za wellness masažu.Samostalno izvesti wellness masažu.Samostalno prezentirati rezultate postupka uz objašnjenje tijeka wellness masaže.
8.U zadanom vremenskom roku izvesti kozmetičku masažu u primjeni: relaksirajuću, estetsku, sportsku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti kozmetičku masažu u primjeni: relaksirajuću, estetsku, sportsku. Prezentirati rezultate odabranih kozmetičkih masaža u primjeni na lice i tijelo.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za kozmetičku masažu u primjeni.Odabrati kozmetičke preparate za kozmetičku masažu u primjeni.U zadanom vremenskom roku izvesti kozmetičku masažu u primjeni: relaksirajuću, estetsku, sportsku.Samostalno prezentirati rezultate odabranih kozmetičkih masaža u primjeni (relaksirajuća, estetska, sportska) na lice i tijelo.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom salonu.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba specijalnog tretmana njege tijela kozmetičkim preparatima i aparatima. Pripremiti prostor, opremu, pribor, kozmetičke preparate i aparate te klijenta. Izvesti specijalni tretman njege tijela kozmetičkim preparatima i aparatima u zadanom vremenskom roku. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.Modul: KOZMETIČKA PRAKSA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA PRAKSA
Skup ishoda učenja: PRIMJENA SPECIJALNIH KOZMETIČKIH TRETMANA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.U zadanom vremenskom roku izvesti kozmetičku masažu u primjeni: anticelulitnu, antistresnu, aromamasažu.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti kozmetičku masažu u primjeni: anticelulitnu, antistresnu, aromamasažu. Prezentirati rezultate odabranih kozmetičkih masaža u primjeni na lice i tijelo.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za kozmetičku masažu u primjeni.Odabrati kozmetičke preparate za kozmetičku masažu u primjeni.U zadanom vremenskom roku izvesti kozmetičku masažu u primjeni: anticelulitnu, antistresnu, aromamasažu.Samostalno prezentirati rezultate odabranih kozmetičkih masaža u primjeni (anticelulitna, antistresna i aromamasaža) na lice i tijelo.
2.Izvesti aroma-tretman lica u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti aroma-tretman lica. Prezentirati rezultate odabranog aroma-tretmana te objasniti plan aroma-kozmetičke njege.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za aroma-tretman lica.Odabrati aroma-kozmetičke preparate za aroma-tretman lica.Samostalno izvesti aroma-tretman lica u zadanom vremenskom roku.Samostalno prezentirati rezultate odabranog aroma-tretmana lica uz objašnjenje plana aroma-kozmetičke njege.
3.Izvesti aroma-tretman tijela u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti aroma-tretman tijela. Prezentirati rezultate odabranog aroma-tretmana te objasniti plan aroma-kozmetičke njege.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za aroma-tretman tijela.Odabrati aroma-kozmetičke preparate za aroma-tretman tijela.Samostalno izvesti aroma-tretman tijela u zadanom vremenskom roku.Samostalno prezentirati rezultate odabranog aroma-tretmana tijela uz objašnjenje plana aroma-kozmetičke njege.
4.Izvesti estetsko uređivanje (oblikovanje i bojanje) obrva i trepavica u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti estetsko uređivanje (oblikovanje i bojanje) obrva i trepavica.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za estetsko uređivanje (oblikovanje i bojanje) obrva i trepavica.Odabrati kozmetički pribor i kozmetičke preparate za estetsko uređivanje (oblikovanje i bojanje) obrva i trepavica.Izvesti estetsko uređivanje (oblikovanje i bojanje) obrva i trepavica u zadanom vremenskom roku.Samostalno savjetovati klijenta o daljnjim postupcima s ciljem poboljšanja cjelokupnog stanja.
5.Izvesti estetsku nadogradnju trepavica u zadanom vremenskom roku.Provesti pripremne aktivnosti te izvesti estetsku nadogradnju trepavica.Pripremiti prostor, opremu, polaznika i klijenta za estetsku nadogradnju trepavica.Odabrati kozmetički pribor i kozmetičke preparate za estetsku nadogradnju trepavica.Izvesti estetsku nadogradnju trepavica u zadanom vremenskom roku.Samostalno savjetovati klijenta o daljnjim postupcima s ciljem poboljšanja cjelokupnog stanja.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom salonu.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba aroma-tretmana tijela kozmetičkim aroma-preparatima i aparatima. Pripremiti prostor, opremu, pribor, kozmetičke aroma-preparate i aparate te klijenta. U zadanom vremenskom roku izvesti aroma-tretman kozmetičkim aroma-preparatima i aparatima. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.Modul: KOZMETIČKA PRAKSA
Nastavni predmet: KOZMETIČKA PRAKSA
Skup ishoda učenja: SAMOSTALNO PRUŽANJE KOZMETIČKE USLUGE
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati narudžbe kozmetičkog salona na dnevnoj i tjednoj razini.Naručiti klijenta u kozmetičkom salonu. Uskladiti narudžbe na dnevnoj i tjednoj razini. Analizirati narudžbe kozmetičkog salona na dnevnoj i tjednoj razini.Naručiti klijenta u kozmetičkom salonu.Uskladiti narudžbe na dnevnoj razini.Uskladiti narudžbe na tjednoj razini.Analizirati narudžbe kozmetičkog salona na dnevnoj i tjednoj razini.
2.Odabrati vrstu kozmetičkog tretmana u skladu s potrebama klijenta.Primiti klijenta prilikom dolaska u kozmetički salon i utvrditi njegove potrebe. Odabrati vrstu kozmetičkog tretmana u skladu s potrebama klijenta i kritički se osvrnuti na odabir.Primiti klijenta prilikom dolaska u kozmetički salon.Utvrditi potrebe klijenta.Odabrati vrstu kozmetičkog tretmana u skladu s potrebama klijenta.Kritički se osvrnuti na odabir kozmetičkog tretmana.
3.Pripremiti prostor, kozmetičku opremu, kozmetičke preparate, sebe i klijenta u skladu s potrebama kozmetičkog tretmana.Pripremiti prostor, kozmetičku opremu, kozmetičke preparate, sebe i klijenta u skladu s potrebama kozmetičkog tretmana te se kritički osvrnuti na provedene postupke.Pripremiti prostor i kozmetičku opremu u skladu s potrebama kozmetičkog tretmana.Pripremiti kozmetičke preparate u skladu s potrebama kozmetičkog tretmana.Pripremiti sebe i klijenta u skladu s potrebama kozmetičkog tretmana.Kritički se osvrnuti na provedene postupke pripreme prostora, kozmetičke opreme, kozmetičkih preparata, sebe i klijenta u skladu s potrebama kozmetičkog tretmana.
4.Izvesti kozmetički tretman u zadanom vremenskom roku.Procijeniti stanje kože klijenta. Preporučiti klijentu vrstu kozmetičkog tretmana s obzirom na procjenu stanja kože. Izvesti kozmetički tretman u zadanom vremenskom roku. Savjetovati klijenta o daljnjim postupcima koji su potrebni za održavanje rezultata.Procijeniti stanje kože klijenta.Preporučiti klijentu vrstu kozmetičkog tretmana s obzirom na procjenu stanja kože.Izvesti kozmetički tretman u zadanom vremenskom roku.Savjetovati klijenta o daljnjim postupcima koji su potrebni za održavanje rezultata.
5.Naplatiti kozmetičku uslugu klijentu.Nakon izvršene kozmetičke usluge klijentu ponuditi ostale kozmetičke usluge iz ponude salona. Naplatiti kozmetičku uslugu klijentu u skladu s načinom plaćanja i izdati račun. Prezentirati klijentu dodatne bonuse pri odabriru drugih kozmetičkih usluga.Nakon izvršene kozmetičke usluge klijentu ponuditi ostale kozmetičke usluge iz ponude salona.Naplatiti kozmetičku uslugu klijentu u skladu s načinom plaćanja.Izdati račun o izvršenoj kozmetičkoj usluzi.Prezentirati klijentu dodatne bonuse pri odabriru drugih kozmetičkih usluga.
6.Izvesti čišćenje kozmetičkog salona nakon zadnjeg klijenta.Očistiti prostor kozmetičkog salona, kozmetičku opremu i posložiti kozmetičke preparate na odgovarajuće mjesto. Odložiti otpad kozmetičkog salona prema pravilima struke.Očistiti prostor kozmetičkog salona.Očistiti kozmetičku opremu.Posložiti kozmetičke preparate na odgovarajuće mjesto.Odložiti otpad kozmetičkog salona prema pravilima struke.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom salonu.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Zaprimtiti narudžbu klijenta te ju evidentirati u dnevni popis narudžbi. Identificirati potrebe klijenta i pripremiti sredstva za pružanje kozmetičkog tretmana. Pripremiti prostor, kozmetičku opremu, kozmetičke preparate, sebe i klijenta u skladu s potrebama kozmetičkog tretmana. Izvršiti kozmetičku procjenu stanja kože klijenta prije pružanja kozmetičke usluge. Izvesti kozmetički tretman u zadanom vremenskom roku. Savjetovati klijenta o daljnjim postupcima koji su potrebni za održavanje rezultata. Naplatiti uslugu klijentu te očistiti kozmetički salon nakon pružanja zadane dnevne usluge.


2.3. Izborni modul

Izborni modul Profesionalni razvoj kozmetičara obuhvaća ishode učenja koji osiguravaju stjecanje dodatnih strukovnih kompetencija kroz primjenu novih tehnologija i odgovora na zahtjeve lokalnog svijeta rada.

Opseg i sadržaj izbornog dijela određeni su strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije i kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje.

Izborom nastavnih predmeta Njega ruku i stopala, Strani jezik u struci, Prirodna kozmetika, Oblikovanje tijela, Kazališna i filmska šminka i Trendovi u struci polaznik će tijekom 5. ciklusa identificirati svoje sklonosti prema određenom području strukovnih kompetencija.

U 5. ciklusu ili drugom, trećem i četvrtom razredu predlaže se odabir jednoga od dvaju izbornih nastavnih predmeta iz ponuđenog izbornog modula. U drugom razredu Izborni modul predstavlja 8% ukupnog strukovnog dijela ili 70 sati nastave godišnje, u trećem razredu 8% ukupnog strukovnog dijela ili 70 sati nastave godišnje te u četvrtom razredu 13% ukupnog strukovnog dijela ili 96 sati nastave godišnje.

Detaljan prikaz nalazi se u Tablici 5.

MODULNASTAVNI PREDMETSKUP ISHODA UČENJA
PROFESIONALNI RAZVOJ KOZMETIČARANjega ruku i stopalaNjega i uljepšavanje ruku i stopala
Strani jezik u struciKomunikacija na stranom jeziku
Prirodna kozmetikaPrimjena prirodne kozmetike
Oblikovanje tijelaTehnike oblikovanja tijela
Kazališna i filmska šminkaEfekti kazališne i filmske šminke
Trendovi u struciTrendovi u kozmetici


Tablica 5: Izborni modul u 5. ciklusu

A. OPIS MODULA

Izborni modul Profesionalni razvoj kozmetičara polazniku omogućuje stjecanje i primjenu znanja i vještina o pojedinim kozmetičkim skupinama, kvaliteti i vrijednosti usluge i proizvoda te čimbenicima koji sudjeluju u pripremi i primjeni proizvoda od primarne proizvodnje do krajnjih korisnika. Skupovi ishoda učenja polaznika usmjeravaju na stjecanje znanja o vrstama, karakteristikama, mogućnostima i načinima pružanja usluge koje ovaj modul obuhvaća.

Izvodi se u okviru nastavnih predmeta Njega ruku i stopala, Strani jezik u struci, Prirodna kozmetika, Oblikovanje tijela, Kazališna i filmska šminka i Trendovi u struci u 5. ciklusu. Cilj modula jest stjecanje znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti za realizaciju kvalitetne komunikacije s klijentom te pružanje i izvedbu usluga u kozmetičkoj struci.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Njega ruku i stopala jest stjecanje znanja i vještina za samostalno izvođenje tretmana njege ruku i stopala te savjetovanje klijenta o postupcima koji su potrebni za održavanje rezultata.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Strani jezik u struci jest stjecanje komunikacijskih vještina na stranom jeziku uz poznavanje stručne terminologije te stjecanje znanja o komunikacijskim vještinama u radnom okruženju, korištenje primjerenog komunikacijskog procesa, usvajanje poželjnih oblika i tema razgovora, vođenje konzultacijskog razgovora s klijentom i ostvarenje ciljane komunikacije.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Prirodna kozmetika jest stjecanje kompetencija za samostalno savjetovanje i primjenu prirodnih kozmetičkih preparata te razvijanje pozitivnog stava prema zdravlju, kao i samostalnog pripravljanja i primjene prirodne kozmetike.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Oblikovanje tijela jest stjecanje kompetencija za samostalno savjetovanje i izvođenje tretmana oblikovanja tijela u skladu sa zahtjevima klijenta.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Kazališna i filmska šminka jest stjecanje kompetencija koje su potrebne za razlikovanje i održavanje muške i ženske filmske i kazališne šminke te za kategorizaciju šminke.

Svrha učenja i poučavanja nastavnog predmeta Trendovi u struci jest stjecanje znanja i vještina za praćenje i izvođenje tehnika ugradnje ekstenzija trepavica i obrva, trajnog i dugotrajnog pigmentiranja kože, nadogradnje i geliranja noktiju, oslikavanja tijela te masaže.

B. RAZRADA MODULA

Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ KOZMETIČARA
Nastavni predmet: NJEGA RUKU I STOPALA
Skup ishoda učenja: NJEGA I ULJEPŠAVANJE RUKU I STOPALA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Demonstrirati pripremu preparativne i dekorativne kozmetike za njegu ruku i stopala u skladu sa zadatkom.Razlikovati i odabrati preparativnu i dekorativnu kozmetiku za njegu ruku i stopala i te demonstrirati njihovu pripremu. Istražiti dodatne informacije o preparativnoj i dekorativnoj kozmetici.Razlikovati preparativnu i dekorativnu kozmetiku za njegu ruku i stopala.Odabrati preparativnu i dekorativnu kozmetiku za njegu ruku i stopala u skladu sa zadatkom.Demonstrirati pripremu preparativne i dekorativne kozmetike za njegu ruku i stopala u skladu sa zadatkom.Istražiti dodatne informacije o preparativnoj i dekorativnoj kozmetici i usporediti ih s obzirom na njihovu primjenu.
2.Demonstrirati postupak održavanja opreme poštujući higijenske standarde za njegu i uljepšavanje ruku i stopala u skladu sa zadatkom.Identificirati higijenske standarde za njegu i uljepšavanje ruku i stopala. Razlikovati dezinfekciju i sterilizaciju pribora za njegu i uljepšavanje ruku i stopala. Demonstrirati postupak održavanja opreme poštujući higijenske standarde za njegu i uljepšavanje ruku i stopala u skladu sa zadatkom.Identificirati higijenske standarde za njegu i uljepšavanje ruku i stopala.Razlikovati dezinfekciju i sterilizaciju pribora za njegu i uljepšavanje ruku i stopala.Demonstrirati postupak održavanja opreme poštujući higijenske standarde za njegu i uljepšavanje ruku i stopala u skladu sa zadatkom.Na konkretnom primjeru analizirati postupak održavanja i dezinsekcije opreme za njegu i uljepšavanje ruku i stopala te prezentirati rezultate.
3.Voditi evidenciju klijenata u postupku njege i uljepšavanja ruku i stopala.Identificirati potrebe klijenata te odrediti indikacije i kontraindikacije postupka njege i uljepšavanja ruku i stopala. Na primjeru razlikovati i evidentirati indikacije i kontraindikacije postupka njege i uljepšavanja ruku i stopala.Identificirati potrebe klijenata u postupku njege i uljepšavanja ruku i stopala.Razlikovati indikacije i kontraindikacije postupka njege i uljepšavanja ruku i stopala.Na primjeru evidentirati indikacije i kontraindikacije postupka njege i uljepšavanja ruku i stopala.Voditi evidenciju klijenata u postupku njege i uljepšavanja ruku i stopala.
4.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za njegu i uljepšavanje ruku i stopala.Razlikovati, demonstrirati i samostalno vrednovati aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za njegu i uljepšavanje ruku i stopala.Objasniti važnost provedbe aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za njegu i uljepšavanje ruku i stopala.Razlikovati aktivnosti pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za njegu i uljepšavanje ruku i stopala.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za njegu i uljepšavanje ruku i stopala.Samostalno vrednovati postupak pripreme prostora, opreme, polaznika i klijenta za njegu i uljepšavanje ruku i stopala.
5.Demonstrirati postupak oblikovanja noktiju.Razlikovati načine oblikovanja noktiju te odabrati potreban kozmetički pribor. Demonstrirati postupak oblikovanja noktiju. Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke oblikovanja noktiju.Razlikovati načine oblikovanja noktiju.Odabrati kozmetički pribor za oblikovanje noktiju.Demonstrirati postupak oblikovanja noktiju.Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke oblikovanja noktiju.
6.Demonstrirati postupak dekoriranja noktiju.Razlikovati trendove nanošenja dekorativnih preparata na nokte te odabrati potreban kozmetički pribor i dekorativne preparate. Demonstrirati postupak dekoriranja noktiju. Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke dekoriranja noktiju.Razlikovati trendove nanošenja dekorativnih preparata na nokte.Odabrati kozmetički pribor i dekorativne preparate za dekoriranje noktiju.Demonstrirati postupak dekoriranja noktiju.Analizirati i prezentirati prednosti i nedostatke dekoriranja noktiju.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba oblikovanja i dekoriranja noktiju ruku. Pripremiti prostor, opremu, kozmetički pribor za oblikovanje noktiju i dekorativne preparate za nokte. Izvršiti kozmetičku procjenu stanja noktiju. Izvesti oblikovanje i dekoriranje noktiju ruku. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.


Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ KOZMETIČARA
Nastavni predmet: STRANI JEZIK U STRUCI
Skup ishoda učenja: KOMUNIKACIJA NA STRANOM JEZIKU
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Koristiti stručne izraze i riječi iz područja kozmetike na stranom jeziku u govoru i pismu.Identificirati, prepoznati, koristiti i primijeniti stručne izraze i riječi iz područja kozmetike na stranom jeziku u govoru i pismu.Identificirati stručne izraze i riječi iz područja kozmetike na stranom jeziku u govoru i pismu.Prepoznati stručne izraze i riječi iz područja kozmetike na stranom jeziku u govoru i pismu.Koristiti stručne izraze i riječi iz područja kozmetike na stranom jeziku u govoru i pismu.Na primjeru primijeniti stručne izraze i riječi iz područja kozmetike na stranom jeziku u govoru i pismu.
2.U poslovanju komunicirati na stranom jeziku.Uspostaviti kontakt u poslovanju na stranom jeziku. Odabrati način komunikacije u poslovanju na stranom jeziku. U poslovanju komunicirati na stranom jeziku. Uočiti potrebu kulturnog i tolerantnog ophođenja u poslovanju na stranom jeziku.Uspostaviti kontakt u poslovanju na stranom jeziku.Odabrati način komunikacije u poslovanju na stranom jeziku.U poslovanju komunicirati na stranom jeziku.Uočiti potrebu kulturnog i tolerantnog ophođenja u poslovanju na stranom jeziku.
3.Objasniti postupak rješavanja prigovora klijenta na stranom jeziku.Navesti primjere prigovora klijenata na stranom jeziku. Objasniti postupak rješavanja prigovora klijenta na stranom jeziku. Analizirati prigovor klijenta na stranom jeziku. Prezentirati rješenje na prigovor klijenta na stranom jeziku.Navesti primjere prigovora klijenata na stranom jeziku.Objasniti postupak rješavanja prigovora klijenta na stranom jeziku.Analizirati prigovor klijenta na stranom jeziku.Prezentirati rješenje na prigovor klijenta na stranom jeziku.
4.Prezentirati kozmetičku uslugu na stranom jeziku.Opisati sadržaj kozmetičke usluge na stranom jeziku. Izraditi ponudu kozmetičke usluge i prezentirati ju na stranom jeziku. Zaključiti ponudu kozmetičke usluge na stranom jeziku.Opisati sadržaj kozmetičke usluge na stranom jeziku.Izraditi ponudu kozmetičke usluge na stranom jeziku.Prezentirati izrađenu ponudu kozmetičke usluge na stranom jeziku.Zaključiti ponudu kozmetičke usluge na stranom jeziku.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem znanja i primjenom usvojenih znanja simuliranjem stvarnih radnih situacija u standardnoj učionici i kozmetičkom praktikumu.

Primjer vrednovanja: Na stranom jeziku demonstrirati telefonski razgovor između klijenta i kozmetičara, tematski vezano uz prezentaciju ranije izrađene ponude kozmetičke usluge.Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ KOZMETIČARA
Nastavni predmet: PRIRODNA KOZMETIKA
Skup ishoda učenja: PRIMJENA PRIRODNE KOZMETIKE
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Razlikovati značaj prirodne kozmetike te standarde i pravila za njezinu izradu.Razlikovati važnost prirodne kozmetike te standarde i pravila za njezinu izradu. Objasniti COSMOS standard. Izračunati udio organske tvari u eko-kozmetici.Razlikovati značaj prirodne kozmetike te standarde i pravila za njezinu izradu.Objasniti COSMOS standard.Izračunati udio organske tvari u eko-kozmetici.Samostalno na primjeru analizirati standarde i pravila izrade prirodne kozmetike.
2.Analizirati djelovanje prirodne kozmetike na unutarnji i vanjski aspekt zdravlja kože i njezinih adneksa.Opisati značaj prirodne kozmetike na unutarnji i vanjski aspekt zdravlja kože i njezinih adneksa te razlikovati njihovo djelovanje. Analizirati djelovanje prirodne kozmetike na unutarnji i vanjski aspekt zdravlja kože i njezinih adneksa. Analizirati prednosti uporabe prirodne kozmetike u odnosu na standardnu kozmetiku.Opisati značaj prirodne kozmetike na unutarnji i vanjski aspekt zdravlja kože i njezinih adneksa.Razlikovati djelovanje prirodne kozmetike na unutarnji i vanjski aspekt zdravlja kože i njezinih adneksa .Samostalno analizirati djelovanje prirodne kozmetike na unutarnji i vanjski aspekt zdravlja kože i njezinih adneksa.Samostalno analizirati prednosti uporabe prirodne kozmetike u odnosu na standardnu kozmetiku.
3.Analizirati aktivne tvari u prirodnoj kozmetici.Nabrojati aktivne tvari u prirodnoj kozmetici i razlikovati njihovo djelovanje. Povezati djelovanje pojedinih aktivnih tvari u prirodnoj kozmetici. Analizirati aktivne tvari u prirodnoj kozmetici i njihovu primjenu u pripravcima.Nabrojati aktivne tvari u prirodnoj kozmetici.Razlikovati djelovanje aktivnih tvari u prirodnoj kozmetici.Povezati djelovanje pojedinih aktivnih tvari u prirodnoj kozmetici.Analizirati aktivne tvari u prirodnoj kozmetici i njihovu primjenu u pripravcima.
4.Istražiti utjecaj pripravaka prirodne kozmetike na kožu lica i tijela.Razlikovati pripravke prirodne kozmetike i analizirati razlike između pojedinih pripravaka. Istražiti utjecaj pripravaka prirodne kozmetike na kožu lica i tijela. Izraditi pripravke prirodne kozmetike.Razlikovati pripravke prirodne kozmetike.Analizirati razlike između pojedinih pripravaka prirodne kozmetike.Istražiti utjecaj pripravaka prirodne kozmetike na kožu lica i tijela.Samostalno izraditi pripravke prirodne kozmetike.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja u standardnoj učionici, izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta proizvođačima prirodne kozmetike. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Suradnički istražiti i usporediti proizvode prirodne i konvencionalne kozmetike. Nakon istraživanja prirediti jedan jednostavan pripravak koristeći samo sirovine u skladu s COSMOS standardom.


Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ KOZMETIČARA
Nastavni predmet: OBLIKOVANJE TIJELA
Skup ishoda učenja: TEHNIKE OBLIKOVANJA TIJELA
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Prepoznati estetske probleme tijela.Razlikovati estetske probleme na tijelu te tipove i stanja tijela. Prepoznati estetske probleme tijela. Analizirati tip i stanje estetskog problema tijela.Razlikovati estetske probleme na tijelu.Razlikovati tipove i stanja tijela.Samostalno na primjeru prepoznati estetske probleme tijela.Samostalno na primjeru analizirati tip i stanje estetskog problema tijela.
2.Sastaviti plan i program oblikovanja tijela.Objasniti plan oblikovanja tijela i razlikovati faze programa oblikovanja tijela. Odrediti dinamiku ostvarivanja plana i sastaviti plan izvođenja programa oblikovanja tijela.Objasniti plan oblikovanja tijela.Razlikovati faze programa oblikovanja tijela.Odrediti dinamiku ostvarivanja plana oblikovanja tijela.Sastaviti plan za izvođenje programa oblikovanja tijela.
3.Primijeniti preparativnu kozmetiku te aparativne i masažne tehnike oblikovanja tijela u skladu sa zadatkom.Razlikovati vrste preparativne kozmetike te aparativnih i masažnih tehnika za oblikovanje tijela. Odabrati i primijeniti preparativne kozmetike te aparativne i masažne tehnike za oblikovanje tijela s obzirom na tip estetskog problema. Analizirati i prezentirati utjecaj tretmana u svrhu rješavanja određenog tipa estetskog problema.Razlikovati vrste preparativne kozmetike te aparativnih i masažnih tehnika za oblikovanje tijela s obzirom na određeni tip estetskog problema.Odabrati preparativnu kozmetiku te aparativnu i masažnu tehniku za oblikovanje tijela u skladu sa zadatkom.Primijeniti preparativnu kozmetiku te aparativne i masažne tehnike oblikovanja tijela u skladu sa zadatkom.Analizirati i prezentirati utjecaj tretmana u svrhu rješavanja određenog tipa estetskog problema.
4.Sastaviti plan uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti.

Objasniti utjecaj uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti na oblikovanje tijela.

Sastaviti plan uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti te objasniti njegovu funkciju u oblikovanju tijela.

Objasniti utjecaj uravnotežene prehrane na oblikovanje tijela.Objasniti utjecaj tjelesne aktivnosti na oblikovanje tijela.Pojasniti funkciju plana uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti u oblikovanju tijela.Na konkretnom primjeru sastaviti plan uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti za oblikovanje tijela.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Sastaviti plan uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti za oblikovanja tijela. Pripremiti faze oblikovanja tijela uz objašnjenje procesa razgradnje, eliminacije i oblikovanja tijela.Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ KOZMETIČARA
Nastavni predmet: KAZALIŠNA I FILMSKA ŠMINKA
Skup ishoda učenja: EFEKTI KAZALIŠNE I FILMSKE ŠMINKE
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Analizirati odabir kazališne i filmske šminke s obzirom na zadanu temu.Opisati povijesni razvoj kazališne i filmske šminke te objasniti njihove specifičnosti. Na konkretnom primjeru razlikovati kazališnu i filmsku šminku. Analizirati odabir kazališne i filmske šminke s obzirom na zadanu temu.Opisati povijesni razvoj kazališne i filmske šminke.Objasniti specifičnosti kazališne i filmske šminke.Razlikovati kazališnu i filmsku šminku u skladu sa zadatkom.Samostalno analizirati odabir kazališne i filmske šminke s obzirom na zadanu temu.
2.Povezati masku i vlasulju u postupku izrade kazališne i filmske šminke.Opisati povijesni razvoj maske i vlasulje kao dijela kazališne i filmske šminke. Razlikovati vrste maski i vlasulja kao dijela kazališne i filmske šminke. Povezati masku s određenom vrstom vlasulje u postupku izrade kazališne i filmske šminke. Odabrati masku i odgovarajuću vlasulju na konkretnom primjeru izrade kazališne i filmske šminke.Opisati povijesni razvoj maske i vlasulje kao dijela kazališne i filmske šminke.Razlikovati vrste maski i vlasulja kao dijela kazališne i filmske šminke.Povezati masku s određenom vrstom vlasulje u postupku izrade kazališne i filmske šminke.Samostalno odabrati masku i odgovarajuću vlasulju na konkretnom primjeru izrade kazališne i filmske šminke.
3.Demonstrirati održavanje higijene pribora, rekvizita i materijala za nanošenje kazališne i filmske šminke u skladu sa zadatkom.Razlikovati pribor, rekvizite i materijale za nanošenje kazališne i filmske šminke i razlikovati načine njihova održavanja. Demonstrirati održavanje higijene pribora, rekvizita i materijala za nanošenje kazališne i filmske šminke. Samostalno vrednovati provedene aktivnosti.Razlikovati pribor, rekvizite i materijale za nanošenje kazališne i filmske šminke.Razlikovati načine održavanja higijene pribora, rekvizita i materijala za nanošenje kazališne i filmske šminke.Demonstrirati održavanje higijene pribora, rekvizita i materijala za nanošenje kazališne i filmske šminke u skladu sa zadatkom.Samostalno vrednovati provedene aktivnosti potrebne za održavanje higijene pribora, rekvizita i materijala za nanošenje kazališne i filmske šminke.
4.Istražiti utjecaj specijalnih efekata i rasvjete na kazališnu i filmsku šminku u skladu s radnim zadatkom.Objasniti utjecaj specijalnih efekata na kazališnu i filmsku šminku. Identificirati primjere specijalnih efekata u kazališnoj i filmskoj šminki. Istražiti utjecaj specijalnih efekata i rasvjete na kazališnu i filmsku šminku i analizirati rezultate istraživanja.Objasniti utjecaj specijalnih efekata na kazališnu i filmsku šminku.Identificirati primjere specijalnih efekata u kazališnoj i filmskoj šminki.Istražiti utjecaj specijalnih efekata i rasvjete na kazališnu i filmsku šminku u skladu s radnim zadatkom.Analizirati rezultate istraživanja utjecaja specijalnih efekata i rasvjete na kazališnu i filmsku šminku.
5.Izraditi kazališnu i filmsku šminku s obzirom na zadanu vlasulju, protetiku i specijalni efekt.Opisati razvoj specijalnih efekata u kazališnoj i filmskoj šminki. Objasniti utjecaj povijesnog razvoja vlasulje i protetike na kazališnu i filmsku šminku. Razlikovati kazališnu i filmsku šminku s obzirom na zadanu vlasulju i specijalni efekt. Izraditi kazališnu i filmsku šminku s obzirom na zadanu vlasulju, protetiku i specijalni efekt.Opisati razvoj specijalnih efekata u kazališnoj i filmskoj šminki.Objasniti utjecaj povijesnog razvoja vlasulje i protetike na kazališnu i filmsku šminku.Razlikovati kazališnu i filmsku šminku s obzirom na zadanu vlasulju i specijalni efekt.Samostalno izraditi kazališnu i filmsku šminku s obzirom na zadanu vlasulju, protetiku i specijalni efekt.
6.Demonstrirati čišćenje kazališne i filmske šminke s lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Razlikovati tehnike čišćenja kazališne i filmske šminke s lica i tijela. Odabrati pribor i opremu za čišćenje kazališne i filmske šminke s lica i tijela u skladu sa zadatkom. Demonstrirati čišćenje kazališne i filmske šminke s lica i tijela te analizirati i prezentirati rezultate.Razlikovati tehnike čišćenja kazališne i filmske šminke s lica i tijela.

Odabrati pribor i

opremu za

čišćenje kazališne i filmske šminke s lica i tijela u skladu sa zadatkom.

Samostalno demonstrirati čišćenje kazališne i filmske šminke s lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Analizirati i prezentirati rezultate čišćenja kazališne i filmske šminke s lica i tijela.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija te na terenskoj nastavi za vrijeme posjeta kazalištima i filmskoj industriji. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Izvesti scensko šminkanje za glazbeno-scensko djelo (mjuzikl) koje je postavljeno u doba čarlstona. Prije izvedbe šminkanja istražiti kojem povijesnom razdoblju pripada čarlston te koje su karakteristike šminke i šminkanja iz tog razdoblja, kao i odjeće, obuće, frizure te nakita. Također istražiti i važnost osvjetljenja za scenski nastup plesača i način prilagodbe šminke scenskom svjetlu.Modul: PROFESIONALNI RAZVOJ KOZMETIČARA
Nastavni predmet: TRENDOVI U STRUCI
Skup ishoda učenja: TRENDOVI U KOZMETICI
RB.IshodRazrada ishodaRazine usvojenosti
ZadovoljavajućaDobraVrlo dobraIznimna
1.Demonstrirati trendove u kozmetičkoj njezi lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Istražiti trendove u kozmetičkoj njezi lica i tijela, analizirati i prezentirati rezultate istraživanja. Demonstrirati trendove u kozmetičkoj njezi lica i tijela u skladu s radnim zadatkom. Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u kozmetičkoj njezi lica i tijela.Istražiti trendove u kozmetičkoj njezi lica i tijela.Analizirati i prezentirati rezultate istraživanja trendova u kozmetičkoj njezi lica i tijela.Demonstrirati trendove u kozmetičkoj njezi lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u kozmetičkoj njezi lica i tijela.
2.Demonstrirati trendove u masaži lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Istražiti trendove u masaži lica i tijela, analizirati prezentirati rezultate istraživanja. Demonstrirati trendove u masaži lica i tijela u skladu s radnim zadatkom. Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u masaži lica i tijela.Istražiti trendove u masaži lica i tijela.Analizirati i prezentirati rezultate istraživanja trendova u masaži lica i tijela.Demonstrirati trendove u masaži lica i tijela u skladu s radnim zadatkom.Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u masaži lica i tijela.
3.Demonstrirati trendove u kozmetičkoj njezi ruku i nogu u skladu s radnim zadatkom.Istražiti trendove u kozmetičkoj njezi ruku i nogu, analizirati i prezentirati rezultate istraživanja. Demonstrirati trendove u kozmetičkoj njezi ruku i nogu u skladu s radnim zadatkom. Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u kozmetičkoj njezi ruku i nogu.Istražiti trendove u kozmetičkoj njezi ruku i nogu.Analizirati i prezentirati rezultate istraživanja trendova u kozmetičkoj njezi ruku i nogu.Demonstrirati trendove u kozmetičkoj njezi ruku i nogu u skladu s radnim zadatkom.Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u kozmetičkoj njezi ruku i nogu.
4.Demonstrirati trendove u šminkanju u skladu s radnim zadatkom.Istražiti trendove u šminkanju, analizirati i prezentirati rezultate istraživanja. Demonstrirati trendove u šminkanju u skladu s radnim zadatkom. Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u šminkanju.Istražiti trendove u šminkanju.Analizirati i prezentirati rezultate istraživanja trendova u šminkanju.Demonstrirati trendove u šminkanju u skladu s radnim zadatkom.Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u šminkanju.
5.Demonstrirati trendove u oblikovanju tijela u skladu s radnim zadatkom.Istražiti trendove u oblikovanju tijela, analizirati i prezentirati rezultate istraživanja. Demonstrirati trendove u oblikovanju tijela u skladu s radnim zadatkom. Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u oblikovanju tijela.Istražiti trendove u oblikovanju tijela.Analizirati i prezentirati rezultate istraživanja trendova u oblikovanju tijela.Demonstrirati trendove u oblikovanju tijela u skladu s radnim zadatkom.Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u oblikovanju tijela.
6.Demonstrirati trendove u pigmentiranju kože u skladu s radnim zadatkom.Istražiti trendove u pigmentiranju kože, analizirati i prezentirati rezultate istraživanja. Demonstrirati trendove u pigmentiranju kože u skladu s radnim zadatkom. Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u pigmentiranju kože.Istražiti trendove u pigmentiranju kože.Analizirati i prezentirati rezultate istraživanja trendova u pigmentiranju kože.Demonstrirati trendove u pigmentiranju kože u skladu s radnim zadatkom.Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u pigmentiranju kože.
7.Demonstrirati trendove u oslikavanju tijela u skladu s radnim zadatkom.Istražiti trendove u oslikavanju tijela, analizirati i prezentirati rezultate istraživanja. Demonstrirati trendove u oslikavanju tijela u skladu s radnim zadatkom. Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u oslikavanju tijela.Istražiti trendove u oslikavanju tijela.Analizirati i prezentirati rezultate istraživanja trendova u oslikavanju tijela.Demonstrirati trendove u oslikavanju tijela u skladu s radnim zadatkom.Pripremiti objavu za mrežnu stranicu u svrhu prezentiranja i promocije trendova u oslikavanju tijela.

Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se ostvaruju stjecanjem vještina, povezivanjem i primjenom usvojenih znanja izvođenjem vježbi u kozmetičkom praktikumu, tj. simuliranjem stvarnih radnih situacija te na terenskoj nastavi prilikom posjeta kozmetičkim salonima. Pri realizaciji vježbi razredni se odjel dijeli u grupe koje sadrže najmanje 10, a najviše 14 polaznika.

Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Izvedba japanskog iscrtavanja obrva. Pripremiti prostor, kozmetički pribor, aparate za iscrtavanje, preparate te klijenta. Izvesti japansko iscrtavanje obrva u zadanom vremenskom roku. Pospremiti radno mjesto i zbrinuti otpad.


4. ZAVRŠNI RAD

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije kozmetičar prema dualnom modelu obrazovanja provode se u skladu s Nacionalnim kurikulumom za strukovno obrazovanje (»Narodne novine«, br. 62/2018) koji predviđa da obrazovni programi kojima se stječu kvalifikacije u strukovnom obrazovanju završavaju provjerom strukovnih znanja i vještina te njima pripadajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti. Završni rad za kvalifikacije razine 4.2. uključuje projektni zadatak koji zahtjeva samostalnost u analizi problema, mogućim rješenjima i izvedbama rješenja kroz primjenu usvojenih znanja i vještina iz općeobrazovnog i strukovnog dijela kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja.

Završni rad obuhvaća ukupnost svih polja učenja (modula) i usvojenost svih zadanih ishoda učenja, praktični rad te provjeru ostalih strukovnih znanja i vještina predviđenih ishodima učenja strukovnog kurikuluma.

Ostala strukovna znanja provjeravaju se u obliku projektnog zadatka, a vrednuju se kompetencije koje su stečene u strukovnim modulima Osnove kozmetike, Kozmetika u struci i Poduzetnička pismenost i komunikacija te u izbornom modulu Profesionalni razvoj kozmetičara.

Praktičnim radom provjeravaju se vještine koje su stečene u okviru modula Učenje temeljeno na radu, a koje se povezuju sa svim fazama pružanja kozmetičke usluge i stječu se u okviru modula Kozmetička njega i Kozmetičke vještine.

Sljedeće tablice prikazuju tri modula (radna zadatka) u okviru praktičnog rada koji su predmet vrednovanja te maksimalan broj bodova koje polaznik može ostvariti u pojedinom modulu. Modul Organizacija posla i profesionalni stav obavezan je za sve polaznike i nosi maksimalno 40 bodova. Između ostalih 11 ponuđenih modula Tretman njege lica: klasičan tretman njege lica, Tretman njege lica: aroma-tretman, Tretman njege tijela: Body wrapping, Tretman njege tijela: Peeling tijela, Kozmetičke masažne tehnike: Klasična ručna masaža tijela, Kozmetičke masažne tehnike: Vezivno-tkivna masaža, Kozmetičke masažne tehnike: Ručna limfna drenaža, Kozmetičke masažne tehnike: Aroma-masaža tijela, Depilacija, Estetsko uređivanje lica: korekcija i bojenje obrva i trepavica i Šminkanje polaznik bira dva, a svaki od izabranih modula nosi po 30 bodova. Maksimalni broj bodova za sva tri modula je 100.

OBAVEZNI DIO – ORGANIZACIJA
POSLA I PROFESIONALNI STAV
BODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Osobna priprema – uredna kosa, nokti, umjerena šminka, uredna radna uniformaDA/NE
5
2.Radno mjesto je pripremljeno u skladu s higijenskim pravilimaDA/NE
5
3.Preparati su ispravno odabrani prema tipu i stanju kožeDA/NE
5
4.Aparati su ispravno pripremljeniDA/NE
2,5
5.Komunikacija s klijentom je profesionalna i uljudnaDA/NE
5
6.Poštuju se potrebe i želje klijentaDA/NE
2,5
7.Tijekom tretmana vodi se briga o izloženosti klijentaDA/NE
5
8.Obavljen je konzultacijski razgovor s klijentomDA/NE
5
9.Karton klijenta je ispravno popunjenDA/NE
5
UKUPNO BODOVA40
 
TRETMAN NJEGE LICA: KLASIČAN TRETMAN NJEGE LICABODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Pravilno određeni tip i stanje kože licaDA/NE
5
2.Površinsko čišćenje lica izvedeno je bez ostataka šminkeDA/NE
3
3.Maskara je uklonjena u potpunostiDA/NE
2
4.Tehnika izvođenja pilinga lica0Tehnika izvedbe pilinga nije zadovoljavajuća3
1Tehnika izvedbe pilinga je zadovoljavajuća
2Piling je dobro izveden i u cijelosti uklonjen
3Piling je izvrsno izveden i u cijelosti uklonjen
5.Vapozon je pravilno pozicioniran0Vapozon je nepravilno pozicioniran – prije početka rada usmjeren je prema klijentu3
1Vapozon nije provjeren i ne zahvaća kompletno lice klijenta
2Vapozon je provjeren i pravilno pozicioniran, ali se nalazi na prevelikoj ili premaloj udaljenosti od klijenta
3Vapozon je provjeren, pravilno pozicioniran i na odgovarajućoj je udaljenosti u odnosu na klijenta
6.Tehnika mehaničkog čišćenja lica0Tehnika mehaničkog čišćenja lica nije zadovoljavajuća3
1Tehnika mehaničkog čišćenja lica je zadovoljavajuća
2Dobra tehnika, ali neodgovarajući pritisak
3Izvrsna tehnika, prsti pravilno pozicionirani
7.Primjena visoke frekvencije0Nije provjerena jačina, isprekidani neujednačeni pokreti3
1Jačina provjerena, ali su pokreti isprekidani i neujednačeni
2Manje nepravilnosti prilikom primjene visoke frekvencije
3Jačina provjerena, pokreti teku glatko i ujednačeni su
8.Masaža lica0Loš ritam, slaba dinamika i varijacija masaže3
1Odgovarajući ritam, ponavljanja, korištena 3 osnovna pokreta masaže
2Dobar ritam, korišteno više od 3 osnovnih pokreta masaže
3Izvrsna kombinacija ritma i pritiska, korišteno 5 i više pokreta masaže
9.Aplikacija maske0Maska dodiruje usta ili oči, preblizu je očima ili predaleko od njih, postoje područja na kojima maska nije nanesena3
1Maska je neravnomjerno i neuredno nanesena
2Maska je ravnomjerno nanesena, no zamjetni su manji nedostaci
3Maska je ravnomjerno i precizno nanesena, bez nedostataka
10.Završna kremaDA/NE
2
UKUPNO BODOVA30
 
TRETMAN NJEGE LICA: AROMA-TRETMAN LICABODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Pravilno određeni tip i stanje kožeDA/NE
5
2.Površinsko čišćenje lica je izvedeno bez ostataka šminkeDA/NE
5
3.Maskara je uklonjena u potpunostiDA/NE
5
4.Tehnika izvođenja pilinga0Tehnika izvedbe pilinga nije zadovoljavajuća3
1Tehnika izvedbe pilinga je zadovoljavajuća
2Piling je dobro apliciran, izveden i u cijelosti uklonjen
3Piling je izvrsno izveden i u cijelosti uklonjen
5.Odabir eteričnih ulja0Aroma pripravak nije izmiješan u pravilnom omjeru, eterična ulja nisu kompatibilna3
1Aroma pripravak je izmiješan u pravilnom omjeru, izbor ulja je zadovoljavajući
2Pravilan omjer baznog i eteričnog ulja, korištena 3 eterična ulja
3Pravilan omjer baznog i eteričnog ulja, korišteno 5 ulja ugodne kompozicije mirisa
6.Masaža lica0Loš ritam, slaba dinamika i varijacija masaže3
1Odgovarajući ritam, ponavljanja, korištena 3 osnovna pokreta masaže
2Dobar ritam, korišteno više od 3 osnovnih pokreta masaže
3Izvrsna kombinacija ritma i pritiska, korišteno 5 i više pokreta masaže i akupresure
7.Aplikacija maske0Maska je neravnomjerno i neuredno nanesena, dodiruje usta ili oči, postoje područja na kojima maska nije nanesena, maska je preblizu očima ili predaleko od njih3
1Maska je neravnomjerno i neuredno nanesena
2Maska je ravnomjerno nanesena, no zamjetni su manji nedostaci
3Maska je ravnomjerno i precizno nanesena, bez nedostataka
8.Završetak njegeDA/NENa koži lica, vrata i dekoltea nema ostataka ulja2
9.Završni proizvodDA/NEZavršna krema je nanesena, koža je hidratizirana1
UKUPNO BODOVA30
 
TRETMAN NJEGE TIJELA: BODY WRAPPINGBODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Koža je površinski očišćenaDA/NE
5
2.Proizvod je jednakomjerno nanesenDA/NE
5
3.Omatanje tijela folijom0Omatanje je izvedeno nepravilno3
1Omatanje je izvedeno pravilno, ali neprecizno
2Omatanje je izvedeno pravilno, uz pokoji nepokriveni dio
3Omatanje je izvedeno precizno i pravilno
4.Folija i proizvod su kompletno uklonjeniDA/NE
5
5.Tehnika anticelulitne masaže0Loš ritam i tehnika masaže3
1Loš ritam, tehnika prihvatljiva, upotreba 3 različita pokreta
2Dobar ritam, upotreba 5 različitih pokreta
3Odličan ritam, varijacija i tehnika masaže
6.Postura tijela prilikom izvođenja masaže0Položaj tijela je loš, zgrbljen3
1Položaj tijela je djelomice dobar
2Položaj tijela je pretežno dobar, uz manja odstupanja
3Tijekom cijelog vremena izvođenja masaže položaj tijela je odličan
7.Ostaci proizvoda su uklonjeni i koža je hidratiziranaDA/NE
2
8.Urednost i organizacija posla0Radno mjesto je tijekom izvedbe postupka neuredno3
1Koristi neodgovarajuću količinu preparata i pribora
2Radno mjesto je uredno, uz manje nepravilnosti
3Racionalno koristi proizvode, radno mjesto je tijekom izvedbe postupka uredno
9.Radno mjesto je pospremljenoDA/NE
1
UKUPNO BODOVA30
 
TRETMAN NJEGE TIJELA: PEELING TIJELABODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Koža je površinski očišćenaDA/NE
2
2.Tehnika izvođenja pilinga tijela0Tehnika izvedbe pilinga nije zadovoljavajuća10
5Tehnika izvedbe pilinga je zadovoljavajuća
8Piling je dobro izveden, pokreti su povezani, a pritisak odgovarajući
10Piling je izvrsno izveden, pokreti i pritisak su odgovarajući
3.Piling je uklonjen s kože klijentaDA/NEPiling je u potpunosti uklonjen s kože klijenta4
4.Hidratantni proizvod0Hidratantna emulzija nije nanesena3
1Hidratantna emulzija je djelomično nanesena
2Hidratantna emulzija je nanesena u odgovarajućoj količini i umasirana u kožu tijela
3Nema viška proizvoda, koža je na dodir meka i hidratizirana
5.Profesionalni odnos prema radu i klijentuDA/NE
3
6.Postura tijela tijekom izvođenja postupka0Položaj tijela je loš, zgrbljen3
1Položaj tijela je djelomice dobar
2Položaj tijela je pretežno dobar, uz manja odstupanja
3Tijekom cijelog vremena izvođenja postupka položaj tijela je odličan
7.Urednost i organizacija posla0Radno mjesto je tijekom izvedbe postupka neuredno3
1Koristi neodgovarajuću količinu preparata i pribora
2Radno mjesto je uredno, uz manje nepravilnosti
3Racionalno koristi proizvode, radno mjesto je tijekom izvedbe postupka uredno
8.Radno mjesto je pospremljenoDA/NE
2
UKUPNO BODOVA30
 
KOZMETIČKE MASAŽNE TEHNIKE: KLASIČNA RUČNA
MASAŽA TIJELA
BODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Koža je površinski očišćenaDA/NE
3
2.Preparat za masažuDA/NEOptimalno korištenje proizvoda za masažu3
3.Tehnika klasične masaže tijela0Nesigurnost u izvođenju masaže, loš ritam, nepovezani pokreti, 3 ili manje osnovnih pokreta masaže10
5Djelomično sigurno izvođenje masaže, demonstriranje osnovnih pokreta
8Sigurno izvođenje masaže, pokreti su glatki i povezani
10Sigurno izvođenje masaže, pokreti su glatki, vještine nadilaze tehniku klasične masaže
4.Postura0Položaj tijela je loš, zgrbljen3
1Položaj tijela je djelomice dobar
2Položaj tijela je pretežno dobar, uz manja odstupanja
3Tijekom cijelog vremena izvođenja masaže položaj tijela je odličan
5.Urednost radnog mjesta tijekom izvođenja masažeDA/NE
3
6.Profesionalni odnos prema radu i klijentuDA/NE
5
7.Radno mjesto je pospremljenoDA/NE
3
UKUPNO BODOVA30
 
KOZMETIČKE MASAŽNE TEHNIKE: VEZIVNO-TKIVNA MASAŽABODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Koža je površinski očišćenaDA/NE
5
2.Tehnika vezivno-tkivne masaže0Nesigurno izvođenje masaže, neodgovarajući pritisak i ritam, nepovezani pokreti10
5Djelomično sigurno izvođenje masaže, demonstriranje osnovnih pokreta
8Sigurno izvođenje masaže, pokreti su ispravno izvedeni
10Sigurno izvođenje masaže, pokreti su ispravno izvedeni i dobro povezani
3.Postura0Položaj tijela je loš, zgrbljen4
2Izmjenjivanje dobrog i lošeg položaja tijela
3Položaj tijela je tijekom izvođenja masaže uglavnom dobar
4Tijekom cijelog vremena izvođenja masaže položaj tijela je odličan
4.Urednost radnog mjesta tijekom izvođenja masažeDA/NE
3
5.Profesionalni odnos prema radu i klijentuDA/NE
5
6.Radno mjesto je pospremljenoDA/NE
3
UKUPNO BODOVA30
 
KOZMETIČKE MASAŽNE TEHNIKE: RUČNA LIMFNA
DRENAŽA
BODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Koža je površinski očišćenaDA/NE
1
2.Tehnika ručne limfne drenaže0Neispravna tehnika, neodgovarajući pritisak, ritam i smjer10
5Djelomično ispravna tehnika, ritam i smjer pokreta
8Ispravna tehnika, dobar ritam i pritisak
10Izvrsna tehnika, ritam, varijacija i slijed pokreta
4.Postura0Položaj tijela je loš, zgrbljen10
5Izmjenjivanje dobrog i lošeg položaja tijela
8Položaj tijela je tijekom izvođenja masaže uglavnom dobar
10Tijekom cijelog vremena izvođenja masaže položaj tijela je odličan
5.Urednost radnog mjesta tijekom izvođenja masažeDA/NE
3
6.Profesionalni odnos prema radu i klijentuDA/NE
3
7.Radno mjesto je pospremljenoDA/NE
3
UKUPNO BODOVA30
 
KOZMETIČKE MASAŽNE TEHNIKE: AROMA-MASAŽA TIJELABODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Koža je površinski očišćenaDA/NE
5
2.Odabir eteričnih ulja0Aroma pripravak nije izmiješan u pravilnom omjeru3
1Aroma pripravak je izmiješan u pravilnom omjeru, izbor ulja je zadovoljavajući
2Pravilan omjer baznog i eteričnog ulja, korištena 3 eterična ulja
3Pravilan omjer baznog i eteričnog ulja, korišteno 5 ulja ugodne kompozicije mirisa
3.Tehnika aroma-masaže0Nesigurno izvođenje, loš ritam, nepovezani pokreti, 3 ili manje osnovnih pokreta masaže10
5Djelomično sigurno izvođenje, demonstriranje osnovnih pokreta
8Sigurno izvođenje, pokreti su glatki i povezani
10Sigurno izvođenje, pokreti su glatki, kombinacija više različitih masažnih tehnika
4.Postura0Položaj tijela je loš, zgrbljen3
1Položaj tijela je djelomice dobar
2Položaj tijela je pretežno dobar, uz manja odstupanja
3Tijekom cijelog vremena izvođenja masaže položaj tijela je odličan
5.Urednost radnog mjesta tijekom izvođenja masažeDA/NE
3
6.Profesionalni odnos prema radu i klijentuDA/NE
3
7.Radno mjesto je pospremljenoDA/NE
3
UKUPNO BODOVA30
 
DEPILACIJABODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Koža je površinski očišćenaDA/NE
3
2.Koža je pripremljena – nanesen je talkDA/NE
3
3.Pri radu koristi zaštitne jednokratne rukaviceDA/NE
2
4.Tehnika nanošenja voska0Pogrešan smjer nanošenja, koža nije zategnuta, neuredno3
1Većinom ispravan smjer nanošenja, koža ponekad zategnuta
2Ispravan smjer, koža uglavnom zategnuta
3Ispravan smjer, jednoličan nanos voska, uredno i precizno, koža cijelo vrijeme zategnuta
5.Tehnika uklanjanja voska0Pogrešan smjer uklanjanja, koža nije zagnuta3
1Ispravan smjer, koža ponekad zategnuta
2Ispravan smjer, koža uglavnom zategnuta
3Ispravan smjer, precizni pokreti, uredno, koža cijelo vrijeme zategnuta
6.Nije izazvana trauma kože (oderotine, crvenilo, podljev)DA/NE
1
7.Umirujući pritisak nakon pokreta uklanjanjaDA/NE
1
8.Temeljitost depilacije0Na depiliranom području ostalo je više od 50 dlaka3
1Na depiliranom području ostalo je manje od 30 dlaka
2Na depiliranom području ostalo je manje od 20 dlaka
3Na depiliranom području ostalo je manje od 10 dlaka
9.Postura0Položaj tijela je loš, zgrbljen3
1Položaj tijela je djelomice dobar
2Položaj tijela je pretežno dobar, uz manja odstupanja
3Tijekom cijelog vremena izvođenja depilacije položaj tijela je odličan
10.Profesionalni odnos prema radu i klijentuDA/NE
5
11.Radno mjesto je pospremljenoDA/NE
3
UKUPNO BODOVA30
 
ESTETSKO UREĐIVANJE LICA: KOREKCIJA I BOJENJE OBRVA I TREPAVICABODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Tehnika korekcije obrva0Koža nije dezinficirana, koža nije zategnuta3
1Koža je dezinficirana i ponekad zategnuta
2Smjer čupanja je ispravan, koža je uglavnom zategnuta
3Smjer čupanja je ispravan, koža je cijelo vrijeme zategnuta
2.Završni izgled obrva0Obrve su nejednake, izazvana je trauma kože3
1Obrve su djelomice ujednačene, ostalo je neuklonjenih dlačica
2Obrve su ujednačene, preostalo je nekoliko dlačica
3Obrve su ujednačene, precizno, pravilno i temeljito oblikovane
3.Koža je ispravno zaštićenaDA/NE
3
4.Tehnika bojenja obrva0Boja je neravnomjerne konzistencije, neuredno i nejednako nanesena3
1Boja je ravnomjerne konzistencije, nanesena neravnomjerno preko ruba obrva
2Boja je ravnomjerne konzistencije, neprecizno nanesena
3Boja je precizno i jednakomjerno nanesena, ne prelazi rubove obrva
5.Završni izgled obojenih obrva0Obrve nisu obojene8
3Obrve su djelomično obojene – nijansa boje pretamna
6Obrve su obojene, uz pojedina neobojena područja
8Obrve su kompletno i precizno obojene
6.Tehnika bojenja trepavica0Neravnomjerna konzistencija boje, iritacija oka3
1Boja ne prekriva trepavice od ruba do vrha kapka, lagana iritacija oka
2Trepavice su prekrivene od vrha do ruba kapka, boja dodiruje kapke
3Trepavice su kompletno prekrivene, nema viška boje na okolnoj koži
7.Završni izgled obojenih trepavica0Trepavice nisu obojene7
3Trepavice su djelomično obojene
5Trepavice su obojene, uz pokoje neobojeno područje
7Trepavice su obojene kompletno i precizno
UKUPNO BODOVA30
 
ŠMINKANJEBODOVIFAZE U PROVEDBI KOZMETIČKE USLUGEMAKS. BODOVI
1.Koža je pripremljena (očišćena, hidratizirana)DA/NE
1
2.Oči0Oči su različito našminkane, neprecizan nanos boje, olovke ili eyelinera3
1Oči su donekle jednako našminkane, pogrešan odabir boja, neprecizno
2Oči su donekle jednako našminkane, uz manje nepreciznosti
3Oči su jednako našminkane, dobar odabir boja, precizno i uredno
3.Usne0Neprecizan rub i nejednake strane usana, neuredno3
1Neprecizan rub usana, uredno
2Precizan rub usana, uz manje nepravilnosti
3Precizan rub usana, ujednačen izgled
4.Lice0Podloga nije prirodna i ujednačena, jasno vidljivi prijelazi3
1Podloga je relativno prirodnog izgleda, s vidljivim nedostacima
2Podloga je prirodna i ujednačena, s manjim nedostacima
3Podloga je prirodna i ujednačena, bez nedostataka
5.Obrazi0Rumenilo je loše naneseno, neravnomjerno i neuravnoteženo, neodgovarajuća boja3
1Područje obraza je blago neujednačeno
2Područje obraza je ujednačeno, uravnoteženo, dobar izbor boja, manji nedostaci
3Područje obraza je ujednačeno, savršen izbor boje
6.Obrve0Vidljivi ostaci pudera, neuređene3
1Preslabo ili prejako iscrtane, nejednake
2Uređene, bez ostataka pudera, uz manje nedostatke
3Bez ostataka pudera, uređene, savršeno uklopljene u kompletni make-up
7.Završni izgled0Cjelokupni izgled nije ujednačen, ne odgovara temi10
5Cjelokupni izgled odgovara temi, ali je neprecizan i neuredan
8Cjelokupni izgled odgovara temi, precizan je i uredan, uz manje nedostatke
10Cjelokupni izgled odgovara temi, precizan je i uredan, bez nedostataka
8.Urednost i korištenje priboraDA/NE
4
UKUPNO BODOVA305. MATERIJALNI I KADROVSKI UVJETI ZA STJECANJE I VREDNOVANJE SKUPOVA ISHODA UČENJA

Materijalni i kadrovski uvjeti koji su potrebni za stjecanje skupova ishoda učenja te za vrednovanje skupova ishoda učenja određeni su Standardom kvalifikacije kozmetičar i primjenjuju se na ovaj strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kozmetičar prema dualnom modelu obrazovanja. Skupovi ishoda učenja sastavni su dio nastavnog predmeta te su u nastavku (u Tablici 6) prikazani materijalni uvjeti za stjecanje i vrednovanje s obzirom na skup/ove ishoda učenja i nastavni/izborni predmet kojega je on sastavni dio.

MATERIJALNI UVJETI

Skup ishoda učenjaNastavni predmetMaterijalni uvjeti za stjecanjeMaterijalni uvjeti za vrednovanje
4. Ciklus – obvezni nastavni predmeti
Funkcija i građa ljudskog tijelaAnatomija i fiziologija

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati,

digitalne animacije.

Primjena osnova zdrave prehraneOsnove zdrave prehrane

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Terenska nastava

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Primjena ljekovitog biljaLjekovito bilje

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Učionica na otvorenom

Terenska nastava

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Komunikacija u vezi sa zapošljavanjemKomunikacijske vještine

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Kozmetički praktikum: opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aroma-tretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Kozmetički praktikum: opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aroma-tretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru.

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru.

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički salon kod poslodavca

Zaštita na radu u kozmetičkom salonuKozmetička njega

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Primjena radnih procedura u kozmetičkom salonu

Kozmetički praktikum:

opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aroma-tretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru.

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički praktikum:

opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aroma-tretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru.

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Osnove kozmetičke njege

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetičke masažne tehnike lica i tijela: klasična ručna masaža i vezivno-tkivna masažaKozmetičke masažne tehnike i Wellness

Kozmetički praktikum:

opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aroma-tretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru.

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički praktikum:

opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aroma-tretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru.

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Osnove primijenjenog šminkanjaPrimijenjeno šminkanje

Kozmetički praktikum:

opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aroma-tretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru.

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički praktikum:

opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aroma-tretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru.

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Primjena osnovnih kozmetičkih vještinaKozmetička praksaKozmetički salon kod poslodavcaKozmetički salon kod poslodavca
5. Ciklus – obvezni nastavni predmeti
Komunikacijske vještine u radnom okruženjuKomunikacijske vještine

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Informatička podrška u poslovanjuInformatika u struci

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Informatička učionica:

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenjivi programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom Internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač.

Prodaja i promocija proizvoda i usluga uPoduzetničke vještine

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opremljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140cm), 50 pamučnih plahti (220x70cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Aktivne tvari i sirovine u kozmetičkim proizvodimaKozmetologija

Specijalizirana učionica za kozmetologiju:

Osnovna oprema: laboratorijsko posuđe, pribor i kemikalije za 14 radnih mjesta: digitalna vaga (0.1 gram), komplet pribora za radno mjesto – patena s pistilom, staklene i plastične čaše (600 ml, 400 ml, 150 ml, 100 ml), lijevci, menzure (10 ml, 100 ml, 500 ml), termometar, aparatura za destilaciju pod atmosferskim tlakom, električna grijalica, mikser.

Terenska nastava

Specijalizirana učionica za kozmetologiju:

Osnovna oprema: laboratorijsko posuđe, pribor i kemikalije za 14 radnih mjesta: digitalna vaga (0.1 gram), komplet pribora za radno mjesto – patena s pistilom, staklene i plastične čaše (600 ml, 400 ml, 150 ml, 100ml), lijevci, menzure (10 ml, 100 ml, 500 ml), termometar, aparatura za destilaciju pod atmosferskim tlakom, električna grijalica, mikser.

Kozmetički proizvodi za održavanje čistoće i njegu tijela

Specijalizirana učionica za kozmetologiju:

Osnovna oprema: laboratorijsko posuđe, pribor i kemikalije za 14 radnih mjesta: digitalna vaga (0.1 gram), komplet pribora za radno mjesto – patena s pistilom, staklene i plastične čaše (600 ml, 400 ml, 150 ml, 100 ml), lijevci, menzure (10 ml, 100 ml, 500 ml), termometar, aparatura za destilaciju pod atmosferskim tlakom, električna grijalica, mikser.

Terenska nastava

Specijalizirana učionica za kozmetologiju:

Osnovna oprema: laboratorijsko posuđe, pribor i kemikalije za 14 radnih mjesta: digitalna vaga (0.1 gram), komplet pribora za radno mjesto – patena s pistilom, staklene i plastične čaše (600 ml, 400 ml, 150 ml, 100 ml), lijevci, menzure (10 ml, 100 ml, 500 ml), termometar, aparatura za destilaciju pod atmosferskim tlakom, električna grijalica, mikser.

Ostali kozmetički proizvodi

Specijalizirana učionica za kozmetologiju:

Osnovna oprema: laboratorijsko posuđe, pribor i kemikalije za 14 radnih mjesta: digitalna vaga (0.1 gram), komplet pribora za radno mjesto – patena s pistilom, staklene i plastične čaše (600 ml, 400 ml, 150 ml, 100 ml), lijevci, menzure (10 ml, 100 ml, 500 ml), termometar, aparatura za destilaciju pod atmosferskim tlakom, električna grijalica, mikser.

Terenska nastava

Specijalizirana učionica za kozmetologiju:

Osnovna oprema: laboratorijsko posuđe, pribor i kemikalije za 14 radnih mjesta: digitalna vaga (0.1 gram), komplet pribora za radno mjesto – patena s pistilom, staklene i plastične čaše (600 ml, 400 ml, 150 ml, 100 ml), lijevci, menzure (10 ml, 100 ml, 500 ml), termometar, aparatura za destilaciju pod atmosferskim tlakom, električna grijalica, mikser.

Kozmetička procjena stanja kožeDermatologija

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Osnovna, klasična i specijalna njega lica i tijela preparatima i aparatimaKozmetička njega

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Depilacija lica i tijela

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Aroma-tretmani lica i tijela

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Estetsko uređivanje obrva i trepavica

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Terenska nastava

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Ručna limfna drenažaKozmetičke masažne tehnike i wellness

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Osnove wellness tretmana i
wellness masaže

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Terenska nastava

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetička masaža u primjeni: relaksirajuća, estetska, sportska, anticelulitna, antistresna i aromamasaža

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Terenska nastava

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Primjena osnovnih kozmetičkih tretmanaKozmetička praksaKozmetički salon kod poslodavcaKozmetički salon kod poslodavca
Primjena različitih kozmetičkih tretmanaKozmetički salon kod poslodavcaKozmetički salon kod poslodavca
Primjena naprednih kozmetičkih tretmanaKozmetički salon kod poslodavcaKozmetički salon kod poslodavca
Samostalno pružanje kozmetičke uslugeKozmetički salon kod poslodavcaKozmetički salon kod poslodavca
5. Ciklus – izborni nastavni predmeti
Njega i uljepšavanje ruku i stopalaNjega ruku i stopala

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Komunikacija na stranom jezikuStrani jezik u struci

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Primjena prirodne kozmetikePrirodna kozmetika

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Standardna učionica:

računalo s pristupom Internetu, projektor, zaslon, udžbenik, stručna literatura, slike, modeli, uzorci, plakati, digitalne animacije.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Terenska nastava

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Tehnike oblikovanja tijelaOblikovanje tijela

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Efekti kazališne i filmske šminkeKazališna i filmska šminka

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Terenska nastava

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Trendovi u kozmeticiTrendovi u struci

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Terenska nastava

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Završni rad

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički praktikum: opre mljen osnovnim instalacijama, kozmetičkim priborom, preparatima, aparatima i opremom (za 8 radnih mjesta).

1. Osnovna oprema: 8 podesivih kozmetičkih ležaljki, 8 stolica za kozmetičara, 8 radnih stolića.

Osnovni aparati: 8 lupa, 8 vapozona, 4 IC-lampe, 8 visokih frekvencija, 2 aparata za kozmetičku analizu kože, 2 Wood lampe, 8 ultrazvučnih špatula, 8 grijača za vosak u patronama, 4 grijača za topli vosak, 4 grijača za parafin za lice, 4 grijača za parafin za ruke, 4 grijača za parafin za noge, 8 termodeka za aromatretman, grijač za ručnike, 4 grijača za masažno ulje, sterilizator na suhi zrak i sterilizator UV.

Pomoćna oprema: 8 pamučnih deka za pokrivanje, 8 frotirnih deka, 24 pamučne plahte (220x140 cm), 50 pamučnih plahti (220x70 cm), 50 ručnika (70x140 cm), 50 ručnika (50x100 cm), 50 malih ručnika.

Pribor: 8 velikih škara, 8 škarica, 8 pinceta, 8 komedon kvečera, 8 malih gumenih posuda, 8 velikih gumenih posuda, 8 velikih zdjela, 8 posuda za odlaganje vate, 8 posuda za odlaganje nakita, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu, 8 menzura, 8 staklenih kapaljki, 8 staklenih posudica, 8 staklenih štapića, štapni mikser, mala vaga, vaga za tjelesnu masu, metar, 6 nožića za rezanje folija.

2. Šminkanje: Stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 setova kistova za šminkanje.

Osnovna oprema: 8 visokih stolaca za šminkanje, 8 radnih stolića, sterilizator UV, stalak i osnovni set dekorativne kozmetike za šminkanje, 8 profesionalnih svjetiljki.

Pribor: 8 setova kistova za šminkanje, 8 posuda za odlaganje otpadnog materijala na radnom stolu, 8 zdjela za vodu.

3. Specijalni aparati: iontoforeza, frimator, aparat za mišićnu stimulaciju, ultrazvuk za lice i tijelo, aparat za limfnu drenažu.

4. Osnovna oprema i pribor za pedikuru i manikuru: 8 kadica za kupke, 8 lampi za nokte, 8 freza, 8 posudica za manikuru, 8 kompleta pribora za pedikuru, 8 kompleta pribora za manikuru

5. Osnovni set za wellness masaže: 4 grijača za vulkansko kamenje, 8 setova vulkanskog kamenja (x 52 kamena), 4 grijača za pinde, 80 velikih pinda, 40 malih pinda.

Kozmetički salon kod poslodavcaKozmetički salon kod poslodavcaTablica 6: Materijalni uvjeti za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja u 4. i 5. ciklusu

KADROVSKI UVJETI

U Tablici 7 prikazani su kadrovski uvjeti u 4. i 5. ciklusu za stjecanje i vrednovanje s obzirom na skup/ove ishoda učenja i nastavni/izborni predmet u koji pripadaju.

Skup ishoda učenjaNastavni predmetKadrovski uvjeti za stjecanjeKadrovski uvjeti za vrednovanje
4. Ciklus – obvezni nastavni predmeti
Funkcija i građa ljudskog tijelaAnatomija i fiziologija

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor biologije

• profesor biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije

• magistar biologije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije.

Nastavnik stručno-teorijskog predmeta:

• doktor medicine.

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor biologije

• profesor biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije

• magistar biologije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije.

Nastavnik stručno-teorijskog predmeta:

• doktor medicine.

Primjena osnova zdrave prehraneOsnove zdrave prehrane

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor biologije

• profesor biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije

• magistar biologije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije.

Nastavnik stručnoteorijskog predmeta:

• doktor medicine

• magistar farmacije

• magistar inženjer prehrambene tehnologije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer prehrambene tehnologije.

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor biologije

• profesor biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije

• magistar biologije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije.

Nastavnik stručnoteorijskog predmeta:

• doktor medicine

• magistar farmacije

• magistar inženjer prehrambene tehnologije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer prehrambene tehnologije.

Primjena ljekovitog biljaLjekovito bilje

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor biologije

• profesor biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije

• magistar biologije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije.

Nastavnik stručnoteorijskog predmeta:

• doktor medicine

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije.

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor biologije

• profesor biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije i kemije

• diplomirani inženjer biologije

• magistar biologije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije.

Nastavnik stručno-teorijskog predmeta:

• doktor medicine

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije.

Komunikacija u vezi sa zapošljavanjemKomunikacijske vještine

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar psihologije

• profesor psihologije

• diplomirani psiholog

• diplomirani komunikolog

• magistar komunikologije.

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar inženjer elektrotehnike

• magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

• magistar inženjer računarstva

• magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

• magistar inženjer automatike i sustava

• magistar profesor matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar informatike

• magistar edukacije informatike

• magistar edukacije informatike i tehnike

• magistar edukacije informatike i matematike

• magistar edukacije fizike i informatike

• magistar informacijskih znanosti

• stručni specijalist inženjer računarstva

• stručni specijalist inženjer elektrotehnike

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• diplomirani inženjer elektrotehnike

• diplomirani inženjer računarstva

• profesor matematike i informatike

• profesor informatike

• diplomirani informatičar

• profesor elektrotehnike

• stručni specijalist računarstva

• stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

• stručni prvostupnik informatike

• inženjer elektrotehnike

• inženjer računarstva

• inženjer informatike.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar psihologije

• profesor psihologije

• diplomirani psiholog

• diplomirani komunikolog

• magistar komunikologije.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Zaštita na radu u kozmetičkom salonuKozmetička njega

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• završen studij odgovarajuće vrste.

Nastavnik praktične nastave i vježbi:

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće vrste.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• završen studij odgovarajuće vrste.

Nastavnik praktične

nastave i vježbi:

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće vrste.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Primjena radnih procedura u kozmetičkom salonu

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Osnove kozmetičke njege

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Kozmetičke masažne tehnike lica i tijela: klasična ručna masaža i vezivno-tkivna masažaKozmetičke masažne tehnike i wellness

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Osnove primijenjenog šminkanjaPrimijenjeno šminkanje

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Kozmetička praksa u primjeniKozmetička praksaMentor kod poslodavca

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

5. Ciklus – obvezni nastavni predmeti
Komunikacijske vještine u radnom okruženjuKomunikacijske vještine

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar psihologije

• profesor psihologije

• diplomirani psiholog

• diplomirani komunikolog

• magistar komunikologije.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar psihologije

• profesor psihologije

• diplomirani psiholog

• diplomirani komunikolog

• magistar komunikologije.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Informatička podrška u poslovanjuInformatika u struci

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar inženjer elektrotehnike

• magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

• magistar inženjer računarstva

• magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

• magistar inženjer automatike i sustava

• magistar profesor matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar informatike

• magistar edukacije informatike

• magistar edukacije informatike i tehnike

• magistar edukacije informatike i matematike

• magistar edukacije fizike i informatike

• magistar informacijskih znanosti

• stručni specijalist inženjer računarstva

• stručni specijalist inženjer elektrotehnike

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• diplomirani inženjer elektrotehnike

• diplomirani inženjer računarstva

• profesor matematike i informatike

• profesor informatike

• diplomirani informatičar

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar inženjer elektrotehnike

• magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

• magistar inženjer računarstva

• magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

• magistar inženjer automatike i sustava

• magistar profesor matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar informatike

• magistar edukacije informatike

• magistar edukacije informatike i tehnike

• magistar edukacije informatike i matematike

• magistar edukacije fizike i informatike

• magistar informacijskih znanosti

• stručni specijalist inženjer računarstva

• stručni specijalist inženjer elektrotehnike

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• diplomirani inženjer elektrotehnike

• diplomirani inženjer računarstva

• profesor matematike i informatike

• profesor informatike

• diplomirani informatičar

• profesor elektrotehnike

• stručni specijalist računarstva

• stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

• stručni prvostupnik informatike

• inženjer elektrotehnike

• inženjer računarstva

• inženjer informatike.

• profesor elektrotehnike

• stručni specijalist računarstva

• stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

• stručni prvostupnik informatike

• inženjer elektrotehnike

• inženjer računarstva

• inženjer informatike.

Prodaja i promocija proizvoda i uslugaPoduzetničke vještine

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• diplomirani ekonomist

• magistar ekonomije.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• diplomirani ekonomist

• magistar ekonomije.

Aktivne tvari i sirovine u kozmetičkim proizvodimaKozmetologija

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor kemije

• profesor kemije i biologije

• magistar kemije

• magistar kemije i biologije

• magistar edukacije kemije i biologije.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• magistar inženjer kemijske tehnologije.

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor kemije

• profesor kemije i biologije

• magistar kemije

• magistar kemije i biologije

• magistar edukacije kemije i biologije.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• magistar inženjer kemijske tehnologije.

Kozmetički proizvodi za održavanje čistoće i njegu tijela

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor kemije

• profesor kemije i biologije

• magistar kemije

• magistar kemije i biologije

• magistar edukacije kemije i biologije.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• magistar inženjer kemijske tehnologije.

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor kemije

• profesor kemije i biologije

• magistar kemije

• magistar kemije i biologije

• magistar edukacije kemije i biologije.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• magistar inženjer kemijske tehnologije.

Ostali kozmetički proizvodi

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor kemije

• profesor kemije i biologije

• magistar kemije

• magistar kemije i biologije

• magistar edukacije kemije i biologije.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• magistar inženjer kemijske tehnologije.

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor kemije

• profesor kemije i biologije

• magistar kemije

• magistar kemije i biologije

• magistar edukacije kemije i biologije.

Nastavnik stručnoteorijskih sadržaja:

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• magistar inženjer kemijske tehnologije.

Kozmetička procjena stanja kožeDermatologija

Nastavnik stručnoteorijskog predmeta:

• doktor medicine

• profesor biologije

• magistar edukacije biologije

• magistar biologije

• diplomirani inženjer biologije.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Nastavnik stručnoteorijskog predmeta:

• doktor medicine

• profesor biologije

• magistar edukacije biologije

• magistar biologije

• diplomirani inženjer biologije.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Osnovna, klasična i specijalna njega lica i tijela preparatima i aparatimaKozmetička njega

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Aroma-tretmani lica i tijela

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Depilacija lica i tijela

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Estetsko uređivanje obrva i trepavica

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog stažau struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Ručna limfna drenažaKozmetičke masažne tehnike i wellness

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Osnove wellness tretmana i wellness masaže

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Kozmetička masaža u primjeni: relaksirajuća, estetska, sportska, anticelulitna, antistresna i aromamasaža

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Primjena osnovnih kozmetičkih tretmanaKozmetička praksaMentor kod poslodavca

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

Primjena različitih kozmetičkih tretmanaMentor kod poslodavca

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

Primjena naprednih kozmetičkih tretmanaMentor kod poslodavca

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

Samostalno pružanje kozmetičke uslugeMentor kod poslodavca

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

5. Ciklus – izborni nastavni predmeti
Njega i uljepšavanje ruku i stopalaNjega ruku i stopala

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci

• strukovna kvalifikacija pediker s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci

• strukovna kvalifikacija pediker s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Komunikacija na stranom jezikuStrani jezik u struci

Nastavnik općeobrazovnog

predmeta:

Engleski jezik:

• profesor engleskog jezika i književnosti

• diplomirani anglist

• magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj (ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu)

• magistar filolog (ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu).

Njemački jezik:

• profesor njemačkog jezika i književnosti

• magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj (ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu)

• magistar filolog (ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu).

Nastavnik općeobrazovnog

predmeta:

Engleski jezik:

• profesor engleskog jezika i književnosti

• diplomirani anglist

• magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj (ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu)

• magistar filolog (ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu).

Njemački jezik:

• profesor njemačkog jezika i književnosti

• magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj (ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu)

• magistar filolog (ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu).

Primjena prirodne kozmetikePrirodna kozmetika

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor kemije

• profesor kemije i biologije

• magistar kemije

• magistar kemije i biologije

• magistar edukacije kemije i biologije.

Nastavnik stručno-

teorijskih sadržaja:

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• magistar inženjer kemijske tehnologije.

Nastavnik općeobrazovnog predmeta:

• profesor kemije

• profesor kemije i biologije

• magistar kemije

• magistar kemije i biologije

• magistar edukacije kemije i biologije.

Nastavnik stručno-

teorijskih sadržaja:

• magistar farmacije

• diplomirani farmaceut

• diplomirani inženjer farmacije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• magistar inženjer kemijske tehnologije

Tehnike oblikovanja tijelaOblikovanje tijela

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Efekti kazališne i filmske šminkeKazališna i filmska šminka

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Trendovi u kozmeticiTrendovi u struci

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Završni rad

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavca

Strukovni učitelj:

• strukovna kvalifikacija kozmetičar s najmanje 5 godina radnog staža u struci.

Mentor kod poslodavcaTablica 7: Kadrovski uvjeti za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja

6. KORISNE METODIČKE UPUTE ZA PRIMJENU STRUKOVNOG KURIKULUMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

I. POVEZANOST S ODGOJNO-OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, MEĐUPREDMETNIM TEMAMA I OSTALIM NASTAVNIM PREDMETIMA

Tijekom učenja i poučavanja nastavnih sadržaja strukovnih modula potrebno je obratiti pozornost na povezanost istih sadržaja s različitim međupredmetnim temama, kao što su: Socijalni i osobni razvoj, Učiti kako učiti, Građanski odgoj i obrazovanje, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Održivi razvoj i Zdravlje.

Nastavnici tijekom učenja i poučavanja nastavnih sadržaja trebaju konzultirati kurikulume za međupredmetne teme koji su objavljeni na temelju sljedećih odluka:

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 10/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 7/2019

– Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj – »Narodne novine«, br. 10/2019.

Nastavni predmeti strukovnih modula, modula Učenje temeljeno na radu i Izbornog modula međusobno su povezani.

Tijekom stjecanja znanja i vještina u okviru svih modula polaznici razvijaju profesionalni identitet budućih radnika, svijest o profesionalnoj odgovornosti i zahtjevima kvalitetnog profesionalnog rada te znanja koja su neophodna za razvoj vještina u struci. Na taj način uče poštivati zakonitosti i stvaraju nove navike koje utječu na podizanje razine kvalitete života, što je poveznica s međupredmetnom temom Osobni i socijalni razvoj.

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i kreativnih strategija učenja, traženje i prezentiranje informacija iz svih područja u kojima se javljaju ljudske potrebe te rješavanje problemskih situacija uz afirmativan pristup i donošenje odluka poveznica su s međupredmetnom temom Učiti kako učiti.

Ishodi učenja razvijaju sposobnost komuniciranja na hrvatskom jeziku, omogućuju razvoj kulturne pismenosti i razumijevanje drugih kultura i identiteta. Također, polazniku omogućuju bolje razumijevanje, učenje i primjenu pravila struke na stranom jeziku.

Usvajanjem znanja i vještina o samostalnom i sigurnom obavljanju poslova i radnih zadataka uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije ostvaruje se poveznica s jezično-komunikacijskim i informatičkim područjem kurikuluma.

Ishodi učenja polaznike potiču na Održiv razvoj, odnosno na odgovorno i racionalno postupanje s otpadom, uporabu prirodnih materijala, aktivan rad i suradnju u zajednici. Učenje i poučavanje međupredmetne teme Održivi razvoj učenike osposobljava za samostalno i odgovorno odlučivanje o pitanjima koja su važna za njih same, ali i za društvo u cjelini.

Svi moduli posredno utječu i na brigu o zdravlju koja uključuje prepoznavanje, razumijevanje i usvajanje zdravih životnih navika i odgovornog ponašanja te sprečavanje bolesti, što je poveznica s međupredmetnom temom Zdravlje.

Razvoj kompetencija planiranja, provođenja planova, praćenje izvršenja i upravljanja vremenom, kao i razvijanje upornosti te pozitivnog odnosa prema radu, predstavlja poveznicu s međupredmetnom temom Poduzetništvo.

Stjecanjem ishoda svih modula polaznici razvijaju odgovorno i kulturno ponašanje kozmetičara, osjećaj integracije u radno okruženje i osjećaj kvalitete rada, uvažavanje različitih mišljenja i ravnopravnost, što sadržaje modula povezuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje.

II. UČENJE I POUČAVANJE NASTAVNOG PREDMETA

U procesu učenja i poučavanja svih modula preporuča se pažljivo osmišljavanje aktivnosti za rješavanje problemskih zadataka koji bi trebali biti autentični (problemi iz svakodnevnog života), a samim time polaznicima smisleniji i lakše razu mljivi u odnosu na apstraktne probleme. Takve aktivnosti potiču djelovanje i motivaciju, istraživanje, razmišljanje i samostalno djelovanje te povezivanje ishoda učenja sa situacijama iz svakodnevnog života.

Takvo situacijsko učenje predstavlja suvremeni pedagoški pristup učenju koji će uz pomoć digitalnih alata i osmišljavanjem adekvatnih pedagoških metoda rada primjerenih aktivnostima i zadacima u radnom procesu omogućavati kooperativno učenje. Također, situacijsko učenje podrazumijeva korištenje strategija koje će poticati učenike na suradničko i kooperativno učenje (u paru, grupama, skupinama i timovima). U takvom procesu učenja učenik preuzima odgovornost za vlastito učenje.

Na taj će način polaznici:

– stjecati ključne i stručne kompetencije i vještine

– učinkovito komunicirati u svijetu rada

– unaprijediti digitalnu pismenost

– samostalno i odgovorno obavljati svakodnevne poslovne zadatke

– razviti poduzetničke vještine.

Isto tako, stečene generičke kompetencije omogućit će polaznicima da se lakše suočavaju s izazovima i profesionalno se razvijaju u uspješnu mladu osobu.

U modulu Učenje temeljeno na radu nastavnik i mentor kod poslodavca izvedbenim planom i programom planiraju vježbe te definiraju vremenske okvire u kojima će se provoditi formativno i sumativno vrednovanje.

Nastavnici, polaznici i mentori kod poslodavaca u provedbi modula Učenje temeljeno na radu koriste Mapu praktične nastave i vježbi pomoću koje sustavno prate realizaciju radnih operacija i postupnost usvajanja vještina te stjecanje navika.

Uvažavajući preporuke polaznika nastavnik i mentor kod poslodavca izabiru sadržaje s kojima se polaznik svakodnevno susreće primjereno njegovoj dobi, interesima i spoznajnim mogućnostima.

Nastavnik i mentor kod poslodavca organiziraju nastavu procjenjujući znanja i vještine polaznika, uvažavajući njihove individualne razlike s obzirom na kulturnu i socijalnu sredinu iz koje potječu te njihovu razvojnu dob i interese. Nastavnik i mentor kod poslodavca stvaraju i izabiru nastavne materijale i prilagođavaju ih polazniku.

Nastavnik i mentor kod poslodavca služe se odobrenim udžbenicima i pomoćnim nastavnim sredstvima, a materijale za poučavanje mogu izrađivati samostalno ili u suradnji sa sustručnjacima, polaznicima i stručnim suradnicima. Izvori poučavanja polaznicima moraju biti dostupni tijekom učenja.

Naglašavajući važnost odgojno-obrazovnih potreba polaznika s teškoćama, sadržaji nastavnih predmeta u općeobrazovnom dijelu strukovnog kurikuluma prilagođavaju se smjernicama Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanja postignuća polaznika s teškoćama.

U skladu s odgojno-obrazovnim potrebama darovitih polaznika uvodi se razlikovni kurikulum koji je usklađen sa smjernicama Okvira za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i polaznika.

III. VREDNOVANJE ISHODA UČENJA U NASTAVNOM PREDMETU

Vrednovanje je proces sustavnog prikupljanja podataka o postignutoj razini kompetencija polaznika u procesu učenja (znanja, vještine, sposobnosti, samostalnost i odgovornost prema radu). Provodi se u skladu s definiranim načinima, postupcima i elementima. U radu s polaznicima s teškoćama iste je potrebno prilagoditi njihovoj teškoći. Sastavnice vrednovanja su praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje. Pritom se praćenje definira kao bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija polaznika, provjeravanje kao procjena postignute razine kompetencija (npr. pri ponavljanju gradiva), a ocjenjivanje kao pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja.

Formativno i sumativno vrednovanje ostvarenosti ishoda učenja svih nastavnih predmeta treba biti pokazatelj polaznikova napretka u učenju, njegove sposobnosti izricanja kritičkog i stvaralačkog mišljenja te dosegnutog stupnja samostalnosti i odgovornosti prema radu. Očituje se u stupnju samopouzdanja, samostalnosti u rješavanju problema, odlučivanju i prosuđivanju, razlikovanju prava i obveza, poštivanju hijerarhije te objektivnoj i subjektivnoj prosudbi ostvarenih ishoda.

Na početku školske godine i prije procesa učenja polaznike je potrebno upoznati s elementima praćenja i vrednovanja. Potrebno je unaprijed planirati i najaviti što se sve vrednuje i na koji način. Praćenje i informiranje polaznika o njegovu napredovanju provodi se kontinuirano. Napredak polaznika bilježi se opisno, u pisanom obliku (formativno vrednovanje), dok se razina usvojenosti ishoda učenja iskazuje brojčanom ocjenom (sumativno vrednovanje). Na kraju nastavne godine iz nastavnog se predmeta izražava zaključna ocjena koja uključuje sve navedene komponente.

Prate se i vrednuju dubina i širina usvojenosti ishoda učenja u kognitivnom i afektivnom području – znanja, vještine, samostalnost i odgovornost.

Vrednovanje u nastavnim predmetima strukovnih modula, modula Učenje temeljeno na radu i Izbornom modulu provodi se na temelju različitih povezanih informacija o ostvarivanju ishoda učenja. Pri vrednovanju se poštuje individualnost svakog polaznika s obzirom na kognitivno, afektivno i psihomotoričko razvojno područje vrednovanja.

Praćenje i vrednovanje polaznika kod poslodavca u modulu Učenje temeljeno na radu provode nastavnik i mentor kod poslodavca te o tome donose zajedničku ocjenu. Tijekom praćenja i ocjenjivanja polaznika važno je utvrditi jesu li polaznici redovito pohađali kozmetičku praksu kod poslodavca, samostalno i/ili uz pomoć mentora kod poslodavca obavljali radne zadatke, odgovorno se ponašali prema opremi i uljudno se odnosili prema suradnicima i nadređenima odgovarajući na potrebe gospodarskog subjekta.

Kao metode i strategije poučavanja i učenja temeljenog na radu mogu se koristiti:

– metode heurističkog razgovara, objašnjavanja, propitivanja polaznikova razumijevanja, savjetovanja, usmjeravanja, nadziranja, sprječavanja

– metode demonstracije i simulacije (poticanjem načela zornosti, strategija doživljavanja i izražavanja doživljenog), učenje pokušajem i pogreškom

– metoda vježbanja (vježbanje i ponavljanje do najučinkovitijeg stupnja primjene znanja - automatiziranog ponašanja / stjecanje navika, pravovremeno primjenjivanje korektivnog vježbanja)

– metoda »učenja u sjeni« (učenje bez knjige)

– kooperativno učenje (korištenjem zadataka i strategija koje će poticati polaznike na suradničko i kooperativno učenje – u paru, grupama, skupinama, timovima)

– vođeno učenje - polazniku se prezentira rješenje zadatka, razgovorom se potiče na sudjelujuće učenje (npr. pokazivanjem ili demonstracijom, objašnjavanjem, učenje s obrazovnim sredstvima)

– samostalno učenje – učenik sam stječe nova znanja i samostalno nalazi rješenja, (metoda naloga, igranje uloga, evaluacija dojmova, projekt).

Preporuča se samostalno učenje pomoću kojega se postiže optimalan uspjeh učenja temeljenog na radu jer čovjek pamti 20% od onoga što čuje, 30% onoga što vidi, a 90% onoga što sam radi.

Vrednovanjem polaznikova stupnja samostalnosti i odgovornosti provjerava se njegovo samopouzdanje, sposobnost samostalnog rješavanja problema, odlučivanja i prosuđivanja; svijest o odgovornosti, razlikovanje prava i obveza; jednakopravnost, svijest o različitostima; poštivanje hijerarhije te objektivna i subjektivna prosudba.

Strukovni i izborni moduli kao elemente vrednovanja koriste usvojenost nastavnih sadržaja, primjenu nastavnih sadržaja i suradnju u nastavnom procesu.

Nastavnici će znanja i vještine stečene u okviru učenja temeljenog na radu u školi vrednovati u okviru elemenata usvojenost vještina i suradnja u radnom procesu. Međutim, u gospodarskom subjektu mentor kod poslodavca će stečena znanja i vještine vrednovati pomoću elemenata radna vještina i odnos prema radu.

Pri određivanju oblika vrednovanja potrebno je jasno odrediti oblike provjere, odnosno utemeljenost stečenih kompetencija na situacijskom učenju, rješavanju problemskih zadataka, vještinama snalaženja u radnim situacijama, ažurnosti i točnosti u obavljanju radnih zadataka, njegovanju kvalitetnih međuljudskih odnosa, poštivanju hijerarhije i surađivanju u timskom radu. Uz to, potrebno je paziti na dosljednost u provedbi zadataka, kao i na razvoj određenog stupnja samostalnosti, kreativnosti i snalažljivosti u ostvarivanju ishoda učenja. Također, valja voditi računa o tome je li polaznik odgovoran prema opremi, suradnicima i nadređenima u gospodarskom subjektu i vodi li redovito mapu praktične nastave i vježbi.

Vrednovanje polaznika s teškoćama provodi se u skladu sa smjernicama Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanja postignuća polaznika s teškoćama.

Prilagodba vrednovanja polaznikovih postignuća odnosi se na prilagodbu postupaka vrednovanja, ispitnih materijala i sredstava te metoda vrednovanja koje omogućuju da polaznici s teškoćama ravnopravno s ostalim polaznicima pokažu usvojenost kurikulumom definiranih ishoda učenja.

Pri planiranju procesa učenja i poučavanja potrebno je predvidjeti takve individualizirane prilagodbe koje će polazniku kroz planirane aktivnosti i metode (poučavanja i/ili vrednovanja) omogućiti napredak i daljnje učinkovito učenje uz dobivanje povratnih informacija (vrednovanje za učenje). Potrebno je predvidjeti najbolje načine pokazivanja usvojenih znanja i vještina nakon procesa učenja i poučavanja (vrednovanje naučenoga) te poticajno samovrednovanje (vrednovanje kao učenje). Vrsta prilagodbe razlikovat će se ovisno o specifičnim potrebama pojedinog polaznika, odnosno ovisno o vrsti i stupnju polaznikove teškoće.

Za polaznike, posebice za one s posebnim potrebama, važno je naglasiti provedbu dijagnostičkog vrednovanja kojim se utvrđuju kvaliteta i razina polaznikovih predznanja i vještina stečenih prije početka procesa poučavanja i učenja. Dijagnostičkim vrednovanjem provodi se inicijalna procjena polaznikovih (pred)znanja na početku školske godine, ali i prije obrade određene cjeline i/ili teme. Pritom je važno što objektivnije i točnije utvrditi polaznikova predznanja kako se poučavanje ne bi temeljilo na nastavnikovim pretpostavkama, već na onome što polaznici doista znaju. Treba odrediti razinu polaznikova iskustva i znanja o onome što će se poučavati i tome prilagoditi poučavanje (razina od koje se polazi, metode i strategije koje će se koristiti i sl.). Primjena dijagnostičkog vrednovanja omogućuje provođenje procesa učenja i poučavanja prema stvarnim potrebama polaznika i time značajno pridonosi njegovoj učinkovitosti. Njegova primjena posebno je uspješna pri određivanju prikladnog oblika poučavanja i podrške polaznicima s posebnim potrebama (daroviti polaznici i polaznici s teškoćama).

Napredak svih polaznika, uključujući one s teškoćama, ocjenjuje se ocjenama od 1 do 5. U radu s polaznicima s teškoćama ishodi učenja i poučavanja određuju se temeljem inicijalne procjene, pri čemu ishodi moraju biti dostižni, mjerljivi i realistični. U suprotnom će se polaznicima s teškoćama onemogućiti uspjeh i razvoj kompetencija za daljnje učenje. Za uspjeh u radu i uloženi trud polaznike s teškoćama je potrebno uvijek pohvaljivati. Pri vrednovanju postignuća potrebno je pratiti i nagraditi njihovu aktivnost, odnos prema radu, kao i svaki napredak.

Učenje i poučavanje darovitih polaznicika zahtijeva primjenu strategija usmjerenih na razvoj kritičkog mišljenja i rješavanja problema na višim kognitivnim razinama te stvaralaštva, pri čemu do izražaja dolazi njegova osobnost i kreativnost. Ostvaruje se nizom aktivnosti i procesa kojima polaznik aktivno stječe znanja i razvija vještine i stavove, uči istraživanjem i otkrivanjem te se koristi ranije stečenim znanjima i iskustvima. Polaznik koji se ističe darovitošću uočava važnost samostalnog upravljanja učenjem pa preuzima odgovornosti za vlastito učenje i ponašanje.

Nastavnik ima važnu ulogu pri otkrivanju i poticanju darovitosti polaznika. Stvara poticajno i radno okruženje za učenje te osjećaj zadovoljstva i pripadnosti grupi. Potiče polaznikovu kreativnost te samoregulaciju učenja i ponašanja. Omogućava svim polaznicima da u što većoj mjeri ostvare vlastite potencijale i steknu kompetencije. Pritom se u komunikaciji služi specifičnim frazama i/ili pitanjima, kao što su npr.:

– »To je dobra ideja/mišljenje/ komentar«

– »Pokažimo to svima«

– »Kako to možemo ostvariti?« – »Pokušajmo«

– »Koje su prednosti?«

– »Kako možemo ukloniti nedostatke?«

– »Možeš li izraditi plan akcije?«

– »Sviđa mi se to!«

– »Možeš li napraviti promociju, reklamu, prezentaciju, prikaz«

– »Što mogu ja učiniti da se to dogodi?«

– »To zvuči zani mljivo, reci mi nešto više o tome«

– »Provedimo ideju u djelo«

– »Što nam je sve potrebno da to ostvarimo?«

Osim toga, da bi zaista prihvaćao polaznika koji ima hrabrosti biti drugačiji, nastavnik bi trebao izgledati entuzijastično i zainteresirano, slušati i pokušati razumjeti zašto polaznici to predlažu, ne prekidati ih sve dok ne završe, nastaviti razvijati njihovu ideju i poticati ih da završe.

Vrednovanje za učenje, odnosno formativno vrednovanje, provodi se u cilju pravodobnog usmjeravanja pozornosti na propuste u radu polaznika, kroz davanje korisnih i motivirajućih povratnih informacija polazniku kako bi se potaknuo njegov napredak. Takvim pristupom vrednovanja tijekom aktivnosti učenja ujedno se provjerava zastupljenost prilagodbi koje su učinkovite za daljnje učenje i poučavanje, poticanje napretka polaznika te za iskazivanje naučenog, kao i potreba njihove zamjene nekim drugim prilagodbama.

Cijeli sustav prilagodbe vrednovanja potrebno je temeljiti na strategijama primjerenosti polaznicima s teškoćama kako oni ni na koji način ne bi bili zakinuti u odnosu na ostale polaznike. Briga o strategijama primjerenosti podrazumijeva definiranje ishoda koje polaznici uz potrebne prilagodbe pristupa učenja i poučavanja, prilagodbe okruženja ili u određenim situacijama, mogu ostvariti. Strategija također podrazumijeva odabir zadataka i primjenu metoda vrednovanja koje su primjerene teškoćama polaznika, stvarajući pritom pristupačno i poticajno okruženje za provedbu ispitnih aktivnosti i zadataka. Vrednovanje svakako treba rezultirati jasnim i konkretnim povratnim informacijama o procesu učenja i o napredovanju. Na taj će način polaznici s teškoćama moći ravnopravno iskazati znanja, vještine i odgojne vrijednosti (prije svega samostalnost i odgovornost) stečene tijekom procesa učenja i poučavanja.

Sustavnim praćenjem i vrednovanjem temeljem prikupljanja i tumačenja podataka o poučavanju i napredovanju pojedinog polaznika poboljšava se proces učenja i poučavanja. Na kraju određenog razdoblja učenja i poučavanja procjenjuje se ostvarivanje ishoda učenja. Vrednuje se usvojenost znanja i vještina, a prate se i procjenjuju samostalnost i odgovornost u obavljanju svakodnevnih zadataka, razvijenost navika, kao i komunikacija i suradnja s ostalim sudionicima u procesu učenja.

Zaključna ocjena oblikuje se na temelju što većeg broja informacija o polaznikovu ostvarivanju ishoda učenja. Zaključna ocjena ne predstavlja aritmetičku sredinu pojedinačnih ocjena već je pokazatelj polaznikova napretka u učenju, njegove sposobnosti izricanja kritičkog i stvaralačkog mišljenja te dosegnutog stupnja samostalnosti i odgovornosti prema radu.

Okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske, Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i polaznika s teškoćama i Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i polaznika predstavljaju nacionalne kurikulumske dokumente pomoću kojih se osiguravaju rješenja koja se sustavno ugrađuju u sve nacionalne kurikulumske dokumente, a odnose se i na kurikulumske dokumente izrađene na ostalim razinama.

REFERENCE DOKUMENTA

7. REFERENTNI BROJEVI

Šifra standarda zanimanja u Registru HKO-a:

Šifra standarda kvalifikacije u Registru HKO-a:

Naziv sektora: Osobne i druge usluge

Šifra sektora: 13

8. ČLANOVI RADNE SKUPINE KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI STRUKOVNOG KURIKULUMA

1. Milan Radunković, Srednja strukovna škola Varaždin (voditelj)

2. Andreja Uroić Landekić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (članica)

3. Siniša Markulin, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član)

4. Zdenka Bošnjak, Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb (članica)

5. Valerija Štokić, Kozmetički salon »Valeno«, (članica)

9. PREDLAGATELJ STRUKOVNOG KURIKULUMA

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih