Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata

NN 72/2020 (24.6.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1407

Na temelju članka 95. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KONTROLI PROJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 32/14) u članku 6. u stavku 1. u podstavku 9. riječi: »Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata« zamjenjuju se riječima: »Pravilnika o upisu u razred revidenata«.

Članak 2.

U članku 7. u stavku 3. riječi: »na temelju ovlaštenja« zamjenjuju se riječima: »na temelju rješenja Komore o upisu u razred revidenata«.

U stavku 4. riječi: »Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/20-04/5
Urbroj: 531-01-20-1
Zagreb, 15. lipnja 2020.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.