Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

NN 73/2020 (26.6.2020.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1414

Na temelju članka 11. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI VODNOGA DOPRINOSA

Članak 1.

U Uredbi o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15 i 42/19), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici kako slijedi:

Tarifni brojOsnovicaJedinicaZona AZona BZona C
1.Poslovne građevine8,375,032,52
2.Stambene građevine za stalno stanovanje
2a.Obiteljske kuće do 400 m²4,222,821,05
2b.Ostale stambene građevine za stalno stanovanje5,913,941,48
3.Stambene građevine za povremeno stanovanje7,884,932,48
4.Objekti društvenog standarda i religijski objekti2,461,480,49
5.Proizvodne građevine1,500,900,30
6.Prometne građevine0,700,210,12
7.Produktovodim1,481,000,49
8.Kabelska kanalizacijam2,971,971,00
9.Otvorene građevine2,461,480,49


«.

Članak 2.

Svi upravni postupci obračuna vodnoga doprinosa započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/39

Urbroj: 50301-25/27-20-5

Zagreb, 25. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.