Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama

NN 73/2020 (26.6.2020.), Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama

Ministarstvo turizma

1416

Na temelju članka 15. stavka 8., a u vezi s člankom 10. stavkom 1., člankom 14. stavkom 1. i člankom 21. stavkom 4. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 52/19., 32/20. i 42/20.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) TE NAČIN PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA BRODOVE NA KRUŽNOM PUTOVANJU U MEĐUNARODNOM POMORSKOM PROMETU I MEĐUNARODNOM PROMETU NA UNUTARNJIM VODAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila i brodovi za višednevna kružna putovanja), visina turističke pristojbe koju plaća vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe (u daljnjem tekstu: nautičari), način plaćanja turističke pristojbe i raspodjela uplaćenih sredstava turističke pristojbe koju plaćaju osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i nautičari, te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE

Članak 3.

Osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma plaćaju turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju u iznosu od 10,00 kuna.

Članak 4.

(1) Nautičar turističku pristojbu može platiti po noćenju ili u paušalnom iznosu.

(2) Plovilom u smislu ovoga Pravilnika smatra se svako plovilo duže od 7 metara s ugrađenim ležajevima, koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje, a koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu članka 10. stavka 2. Zakona o turističkoj pristojbi.

(3) Iznos turističke pristojbe koju osobe iz stavka 1. ovoga članka plaćaju po osobi i noćenju iznosi 10,00 kuna.

(4) Paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju nautičari utvrđuje se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Turistička pristojba iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika plaća se prije isplovljavanja plovila.

III. NAČIN PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE

Članak 6.

Turistička pristojba koja je plaćena za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i nautičare, uplaćuje se na posebni račun namijenjen za te svrhe kojim upravlja Hrvatska turistička zajednica.

Članak 7.

(1) Nautičarima koji plaćaju turističku pristojbu za svako vremensko razdoblje na koje se uplata odnosi, odnosno za sve prijavljene osobe u slučaju plaćanja po noćenju, po izvršenoj uplati izdaje se odgovarajuća potvrda čiju je autentičnost moguće provjeriti putem jedinstvenog koda.

(2) Na potvrdi se, uz podatke o plovilu navodi iznos naplaćene paušalne turističke pristojbe i vremensko razdoblje za koje je plaćena odnosno podaci o turistima za koje je izvršeno plaćanje kada se turistička pristojba plaća po noćenju.

(3) Operativno-tehnički poslovi u svezi s plaćanjem turističke pristojbe za nautičare mogu se obavljati elektroničkim putem ili posredstvom turističkih zajednica, odnosno u lučkim kapetanijama ili ispostavama lučkih kapetanija.

Članak 8.

(1) O izdanim potvrdama iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika vodi se elektronička evidencija kojom upravlja Hrvatska turistička zajednica.

(2) Podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka mogu koristiti nadležna tijela u svezi s nadzorom nad obračunom, naplatom i uplatom turističke pristojbe kao i u svezi s obradom statističkih podataka.

IV. RASPODJELA I NAČIN RASPODJELE TURISTIČKE PRISTOJBE

Članak 9.

(1) Sredstva turističke pristojbe iz članka 6. ovoga Pravilnika pripadaju lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama na čijem području se ostvaruje promet u nautičkom turizmu te Hrvatskoj turističkoj zajednici i to:

1. 65% lokalnim turističkim zajednicama, od čega se 30% doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana turistička zajednica, a koriste se za poboljšanje uvjeta boravka turista

2. 15% regionalnim turističkim zajednicama

3. 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici za promicanje nautičkog turizma.

(2) Područje grada ili općine, odnosno županije na kojem se ostvaruje promet u nautičkom turizmu, u smislu ovog Pravilnika, smatra se luka ili dio luke koji je upisan u Registar luka koje vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo, i to:

1. luka nautičkog turizma (marina, nautičko sidrište i nautičko privezište)

2. operativni dio luke otvorene za javni promet i

3. nautički dio luke otvorene za javni promet.

Članak 10.

(1) Udio za pojedinu turističku zajednicu na temelju kojeg se vrši raspodjela turističke pristojbe iz članka 9. ovoga Pravilnika utvrđuje se primjenom sljedećih kriterija:

1. Podaci o prosječno ostvarenim noćenjima u lukama koji se izračunavaju prema:

1.1. Podacima iz sustava Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava (CIMIS) o kretanju plovila,

1.2. Podacima o isplovljavanju čarterskih plovila koji se u sustav eVisitor prenose iz podsustava e-Nautika

2. Podataka iz Priloga 2. i Priloga 3. ovoga Pravilnika.

3. Podaci o uplatama turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari).

(2) Subjekti iz članka 9. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika dužni su podatke iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dostavljati regionalnim turističkim zajednicama do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka regionalne turističke zajednice objedinjuju za svoje područje i dostavljaju ih Hrvatskoj turističkoj zajednici do 15. ožujka tekuće godine.

(4) Postupak izračuna na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka i odluku o konačnom utvrđivanju postotnog udjela koji se odnosi na pojedinu turističku zajednicu utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

Članak 11.

(1) Ukupno razdoblje plovidbe gosta je vremenski period od trenutka ukrcaja gosta u početnoj luci kružnog putovanja do trenutka njegovog konačnog iskrcaja s broda u završnoj luci kružnog putovanja uključujući i sve eventualne povremene boravke u ostalim lukama ticaja.

(2) Vrijeme boravka u luci otvorenoj za javni promet smatra se vremensko razdoblje od stvarnog vremena dolaska broda u luku (ATA) do stvarnog vremena odlaska iz luke (ATD) kako je evidentirano u sustavu CIMIS ministarstva nadležnog za pomorstvo.

(3) Podaci o prosječno ostvarenim noćenjima u operativnom dijelu luke otvorene za javni promet izračunava se na temelju podataka iz sustava CIMIS tako da se pojedino razdoblje boravka broda u luci iskazan u punim minutama množi s brojem putnika na tom brodu te se takvi podaci na godišnjoj razini zbrajaju za svaku pojedinu luku te dijele s 480 (što predstavlja 8 sati iskazanih u minutama) kako bi se dobio prosječan broj noćenja u luci.

(4) Podacima iz stavka 3. ovoga članka pribrajaju se podaci o isplovljavanju na način da se svakoj luci isplovljavanja dodaje po jedno noćenje pomnoženo s brojem osoba na listi putnika.

(5) Podaci o prosječno ostvarenim noćenjima u lukama izračunavaju se zbirno za područje pojedine lokalne turističke zajednice.

(6) Ministarstvo nadležno za pomorstvo će Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti podatke o plovidbi svih brodova na kružnom putovanju u nacionalnoj plovidbi evidentirane u sustavu CIMIS.

Članak 12.

Sredstva turističke pristojbe iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika uplaćuju se na račune turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave 30.4., 31.7., 30.9. i 31.12.

V. BRODOVI NA KRUŽNOM PUTOVANJU U MEĐUNARODNOM POMORSKOM PROMETU I MEĐUNARODNOM PROMETU NA UNUTARNJIM VODAMA

Članak 13.

(1) Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama uplaćuje se na račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba.

(2) Pomorski, odnosno brodarski agenti mogu zastupati, posredovati ili pomagati vezano za poslove obračuna, naplate i uplate turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama.

(3) Pomorski, odnosno brodarski agenti dostavljaju popis potpisanih ugovora s brodarskim kompanijama za koje vrše usluge pomorske agenture i popis brodova sa naznačenim kapacitetom svakog broda, nadležnom upravnom odjelu općine ili grada najkasnije do 15. siječnja za tekuću godinu.

(4) Pomorski, odnosno brodarski agenti dužni su obavijestiti nadležni upravni odjel o svim naknadnim promjenama vezanima za popis iz stavka 3. ovoga članka u roku od 15 dana od nastale promjene.

(5) Pomorski, odnosno brodarski agenti prosljeđuju izvještaj o brodovima na kružnim putovanjima koji dostavljaju Lučkoj upravi, kao i dokaz uplate turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima koji tiču luke, nadležnom upravnom odjelu općine ili grada najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Nadležni upravni odjel općine ili grada obavlja poslove u svezi s nadzorom nad obračunom, naplatom i uplatom turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Nautičari koji su u 2019. godini platili paušalnu turističku pristojbu za razdoblje koje završava u 2020. godini, ne moraju platiti turističku pristojbu sukladno odredbama ovoga Pravilnika za razdoblje koje se proteže u 2020. godinu.

(2) Visina turističke pristojbe za 2020. godinu, zbog razloga uvjetovanih trajanjem epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, umanjuje se za 20% u odnosu na iznose turističke pristojbe utvrđene u članku 4. stavku 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ako razdoblje za koji su nautičari platili paušalni iznos turističke pristojbe obuhvaća razdoblje trajanja epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, nautičar može zatražiti povrat razmjernog iznosa uplaćene turističke pristojbe za vremensko razdoblje tijekom kojega je trajalo proglašenje epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske ili može zatražiti razmjerno produženje vremenskog razdoblja za koje je uplaćena turistička pristojba.

(4) Zahtjev za povrat sredstava ili produženje vremenskog razdoblja iz stavka 3. ovoga članka podnosi se Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(5) Sva operativno-tehnička pitanja vezana uz provedbu ovog Pravilnika uredit će se posebnim sporazumom između nadležnih tijela.

(6) Iznimno u 2020. godini, sredstva turističke pristojbe iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika uplaćuju se na račune turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave 30. 9. i 31. 12. 2020. godine.

(7) Troškove vezane uz naplatu turističke pristojbe koji se temelje na odgovarajućoj financijsko-računovodstvenoj dokumentaciji, turističke zajednice snose razmjerno iz uplaćenih sredstava.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/13
Urbroj: 529-05-01-02/8-20-1
Zagreb, 25. lipnja 2020.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG 1.

DULJINA PLOVILAVREMENSKO RAZDOBLJEVisina turističke pristojbe u HRKIznos turističke pristojbe u 2020. godini
7 – 9 METARAdo 3 dana90,0072,00
do 8 dana210,00168,00
do 15 dana360,00288,00
do 30 dana600,00480,00
do 90 dana1.410,001.128,00
do 1 god1.800,001.440,00
9 – 12 METARAdo 3 dana150,00120,00
do 8 dana350,00280,00
do 15 dana600,00480,00
do 30 dana1.000,00800,00
do 90 dana2.350,001.880,00
do 1 god3.000,002.400,00
12 – 15 METARAdo 3 dana210,00168,00
do 8 dana490,00392,00
do 15 dana840,00672,00
do 30 dana1.400,001.120,00
do 90 dana3.290,002.632,00
do 1 god4.200,003.360,00
15 – 20 METARAdo 3 dana240,00192,00
do 8 dana560,00448,00
do 15 dana960,00768,00
do 30 dana1.600,001.280,00
do 90 dana3.760,003.008,00
do 1 god4.800,003.840,00
PREKO 20 METARAdo 3 dana300,00240,00
do 8 dana700,00560,00
do 15 dana1.200,00960,00
do 30 dana2.000,001.600,00
do 90 dana4.700,003.760,00
do 1 god6.000,004.800,00


PRILOG 2.

PODACI O ISKORIŠTENOSTI VEZOVA ZA 20__. GODINU

REGIONALNA TURISTIČKA ZAJEDNICA: ________________

PRILOG 3.

PODACI O ISKORIŠTENOSTI VEZOVA ZA 20__. GODINU

REGIONALNA TURISTIČKA ZAJEDNICA: ________________