Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

NN 73/2020 (26.6.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1419

Na temelju članka 70. stavka 5. točke 2. i članka 84. stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18. i 64/19.), u članku 10. stavku 2. izraz u zagradama: »(20 × a × b × c)« zamjenjuje se izrazom u zagradama: »(10 × a × b × c)«.

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ako radijska postaja upotrebljava upareni radiofrekvencijski spektar iz radiofrekvencijskih pojasa s različitim koeficijentom zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b, utvrđenog u Tablici 4. iz stavka 2. ovoga članka, pri čemu je nužno usklađivanje rada s drugim radijskim postajama ili radiokomunikacijskim službama u oba radiofrekvencijska pojasa, primjenjuje se koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b za radiofrekvencijski pojas s većim koeficijentom zagušenja.«.

Članak 3.

(1) Nositelj dozvole, koji je platio godišnju naknadu za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija za zadnje obračunsko razdoblje, obračunanu prema Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18. i 64/19.), ima pravo na povrat razlike između iznosa te naknade uplaćene za zadnje obračunsko razdoblje i iznosa te naknade utvrđene ovim Pravilnikom.

(2) Razlika u iznosu naknade iz stavka 1. ovoga članka smatra se preplatom uplaćene naknade i obračunat će se nositelju dozvole u skladu s ovim Pravilnikom prigodom izdavanja računa za obračunska razdoblja u sljedećim godinama valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, u četiri jednaka godišnja obroka do povrata cjelokupnog preplaćenog iznosa.

(3) Preostali dio cjelokupnog preplaćenog iznosa, utvrđenog i obračunanog na temelju članaka 2. i 3. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 99/18.), obračunat će se nositelju dozvole u skladu s ovim Pravilnikom prigodom izdavanja računa za obračunska razdoblja u sljedećim godinama valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, u četiri jednaka godišnja obroka do povrata cjelokupnog preplaćenog iznosa.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. lipnja 2020.

Klasa: 011-02/20-03/51

Urbroj: 530-07-2-20-1

Zagreb, 23. lipnja 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.