Statut Domovinskog pokreta Miroslava Škore

NN 73/2020 (26.6.2020.), Statut Domovinskog pokreta Miroslava Škore

POLITIČKE STRANKE

1429

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 1/07) Osnivački Sabor DOMOVINSKOG POKRETA Miroslava Škore održan 29. veljače 2020. u Zagrebu donio je

STATUT

DOMOVINSKOG POKRETA MIROSLAVA ŠKORE

I. OSNOVNE ODREDBE

Temeljne vrijednosti i ciljevi

Članak 1.

(1) DOMOVINSKI POKRET Miroslava Škore (u daljnjem tekstu: Stranka) je politička stranka osnovana radi promicanja i ostvarivanja temeljnih vrijednosti, ciljeva i politika izraženih u programima, deklaracijama i drugim aktima Stranke, osobito promicanja i zaštite demokratskog uređenja Republike Hrvatske, osiguranja ravnopravnosti, sloboda i prava, gospodarskog i kulturnog napretka i socijalnog blagostanja.

(2) U ostvarivanju temeljnih vrijednosti i ciljeva Stranka koristi demokratska sredstva, isključujući nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode i oblike nesnošljivosti.

Predmet Statuta

Članak 2.

(1) Ovim Statutom (u daljnjem tekstu: Statut) uređuje se i utvrđuje: naziv i sjedište, znak, predstavljanje i zastupanje Stranke, ciljevi i način djelovanja, članstvo, ustrojstvene oblike, upravna tijela i načine njihova izbora i opoziva, trajanje mandata te način odlučivanja, prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada, sredstva za rad i druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.

(2) Izrazi koji se koriste u Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Naziv, sjedište i područje djelovanja Stranke

Članak 3.

(1) Naziv Stranke je: DOMOVINSKI POKRET Miroslava Škore.

Skraćeni naziv Stranke je: Domovinski pokret.

(2) Sjedište Stranke je u Zagrebu.

(3) Stranka djeluje u Republici Hrvatskoj.

(4) Stranka djeluje i u inozemstvu u skladu s pravnim poretkom Republike Hrvatske, pravnim poretkom države u kojoj djeluje i Statutom.

Obilježja Stranke

Članak 4.

(1) Znak Stranke je pravokutnog oblika, a sastoji se od naziva Stranke ispisanog u tri reda na bijeloj podlozi na način da je riječ: »DOMOVINSKI« ispisana tiskanim slovima crvene boje u prvom redu, riječ: »POKRET« ispisana tiskanim slovima plave boje u drugom redu, a riječi: »Miroslava Škore« ispisane pisanim slovima plave boje u trećem redu s desne strane. Vanjski dijelovi prvih slogova riječi iz prvog i drugog reda omeđeni su s lijeve strane s dva kružna luka koja se šire prema sredini luka, vanjski luk se sastoji od crvenih kvadrata, a unutarnji luk od plavih kvadrata.

(2) Pečat Stranke je pravokutnog oblika na kojem se u pravilnom rasporedu nalazi znak Stranke.

(3) Zastava Stranke je bijele boje sa znakom Stranke u sredini.

(4) Stranka može imati svečanu pjesmu. Odluku o napjevu i upotrebi svečane pjesme donosi Domovinski odbor.

Način djelovanja

Članak 5.

(1) Stranka je samostalna politička stranka i djeluje u skladu sa svojim temeljnim vrijednostima i aktima Stranke.

(2) Stranka može, u svrhu ostvarivanja programskih ciljeva, surađivati s drugim političkim strankama, građanskim političkim inicijativama, nezavisnim listama, nestranačkim udrugama i pojedincima, uglednicima i stručnjacima.

Javnost rada

Članak 6.

(1) Rad i djelovanje Stranke je javno.

(2) Javnost rada i djelovanja Stranke ostvaruje se izjavama i priopćenjima za medije, objavama na internetskim stranicama, društvenim mrežama i održavanjem javnih skupova.

(3) Tijela Stranke mogu raspravljati i odlučivati bez prisutnosti javnosti te uskratiti objavu određenih podataka i isprava ako bi javno objavljivanje moglo štetiti stranačkim interesima ili interesima članova Stranke.

II. ČLANSTVO

Pretpostavke za stjecanje članstva

Članak 7.

Članom Stranke može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Program i Statut Stranke i ispunjava ostale pretpostavke određene Pravilnikom o članstvu.

Postupak učlanjenja

Članak 8.

(1) Postupak učlanjenja u Stranku započinje podnošenjem zahtjeva za pristupanje (pristupnice).

(2) Pristupnica se podnosi nadležnom ustrojstvenom obliku.

(3) Odluku o primanju u članstvo donosi nadležno predsjedništvo ogranka ili povjerenik ogranka, odnosno predsjedništvo podružnice ili povjerenik podružnice, ako ogranak nije osnovan niti je imenovan povjerenik ogranka, osim ako je određeno da odluku donosi Predsjedništvo.

(4) Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo:

– ako nije osnovan ogranak ni podružnica niti organizacija, a nije imenovan povjerenik ogranka ni podružnice niti organizacije

– ako kandidata za člana predloži Predsjednik Stranke

– ako je kandidat za člana osoba koja je prethodno isključena ili istupila iz Stranke.

Ostvarivanje i evidencija članstva

Članak 9.

(1) Članstvo u Stranci ostvaruje se teritorijalno prema mjestu prebivališta ili boravišta.

(2) Evidenciju članstva vodi Tajništvo u Registru članova Stranke.

(3) Član Stranke ima člansku iskaznicu.

(4) Način vođenja Registra članova Stranke i izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo.

Počasno članstvo

Članak 10.

(1) Počasnim članom Stranke može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji je iznimno zaslužan za promicanje Programa Stranke.

(2) Odluku o stjecanju statusa počasnog člana Stranke donosi Sabor na prijedlog najmanje pet članova Stranke.

Prava i obveze člana

Članak 11.

Prava i obveze člana Stranke su:

– biti upoznat s aktivnostima i radom Stranke

– sudjelovati u stranačkim aktivnostima i radu

– zastupati i promicati Program i interese Stranke

– birati i biti biran u tijela Stranke

– redovito plaćati članarinu

– ravnopravno ostvarivati druga prava i pridržavati se Statuta, Pravilnika o članstvu i odluka tijela Stranke.

Obveze dužnosnika

Članak 12.

Državni i lokalni dužnosnici koji su članovi Stranke imaju obvezu:

– redovito izvješćivati o svom radu i raspravljati o pitanjima iz svog djelokruga

– odazivati se na svaki obrazloženi posebni poziv Predsjedništva

– ako su izabrani na listi Stranke, prijeđu u drugu stranku, osnuju novu stranku ili postanu neovisni obvezni su vratiti mandate Stranci.

Stegovne mjere

Članak 13.

(1) Zbog povrede članskih obveza, članu Stranke Sud časti u stegovnom postupku može izreći stegovnu mjeru:

– opomenu

– oduzimanje dužnosti u Stranci

– isključenje.

(2) Od trenutka pokretanja stegovnog postupka protiv člana Stranke pred Sudom časti, članu Stranke miruju sva prava i obveze do donošenja pravomoćne odluke, a najdulje u trajanju od 90 dana.

Prestanak članstva

Članak 14.

Članstvo u Stranci prestaje:

– smrću člana

– pisanom izjavom o istupanju iz Stranke

– pristupanjem drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj

– kandidiranjem na izborima bez suglasnosti Stranke

– podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez suglasnosti Stranke

– pravomoćnošću osuđujuće presude za kaznena djela određena Pravilnikom o članstvu

– isključenjem člana.

III. USTROJSTVO TIJELA STRANKE

1. Središnja tijela Stranke

Središnja politička tijela Stranke

Članak 15.

Središnja politička tijela Stranke su:

– Sabor

– Domovinski odbor

– Predsjednik Stranke

– Predsjedništvo.

Sabor

Članak 16.

Sabor je najviše tijelo upravljanja Strankom.

Djelokrug Sabora

Članak 17.

Sabor

– donosi Statut i Program

– bira Predsjednika Stranke i članove Domovinskog odbora sukladno Statutu

– obavlja ostale poslove određene Statutom.

Sazivanje Sabora

Članak 18.

(1) Sabor može biti izborni, izvještajni ili izvanredni.

(2) Izborni Sabor održava se jednom u četiri godine. Između dva saziva izbornog Sabora mogu se sazvati izvještajni ili izvanredni Sabor.

(3) Predsjednik Stranke donosi odluku o sazivanju i načinu održavanja Sabora.

(4) Predsjednik Stranke dužan je sazvati izvanredni Sabor na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva najmanje jedne trećine svih članova Stranke.

(5) Odluka o sazivanju i načinu održavanja Sabora objavljuje se najmanje 30 dana prije održavanja izbornog Sabora, a najmanje 15 dana prije održavanja izvještajnog ili izvanrednog Sabora.

(6) Ako Predsjednik Stranke ne sazove Sabor u rokovima iz stavka 5. ovog članka, Sabor je dužan sazvati Nadzorni odbor.

Sastav Sabora

Članak 19.

Sabor čine:

– svi članovi Domovinskog odbora

– zastupnici u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu koji su članovi Stranke

– članovi Vlade i čelnici državnih upravnih organizacija koji su članovi Stranke

– župani koji su članovi Stranke

– predsjednici županijskih skupština koji su članovi Stranke

– svi članovi neovisnih i nadzornih tijela Stranke

– izaslanici ustrojstvenih oblika u Republici Hrvatskoj i inozemstvu prema kriterijima koje utvrđuje Predsjedništvo.

Domovinski odbor

Članak 20.

Domovinski odbor je najviše tijelo upravljanja Strankom između dva saziva Sabora.

Djelokrug Domovinskog odbora

Članak 21.

Domovinski odbor

– osigurava provedbu odluka Sabora

– utvrđuje prijedlog Statuta i Programa

– potvrđuje odluke iz djelokruga Domovinskog odbora koje je u izvanrednim i hitnim slučajevima donijelo Predsjedništvo koje je dužno podnijeti iste na potvrdu Domovinskom odboru u najkraćem mogućem roku

– na prijedlog Predsjedništva donosi Pravilnik o članstvu

– obavlja ostale poslove određene Statutom.

Sazivanje Domovinskog odbora

Članak 22.

(1) Predsjednik Stranke saziva Domovinski odbor najmanje jednom godišnje.

(2) Predsjednik Stranke će sazvati Domovinski odbor i kada to zatraži trećina članova Domovinskog odbora.

Sastav Domovinskog odbora

Članak 23.

(1) Domovinski odbor čine:

– članovi Predsjedništva

– predsjednici podružnica i organizacija

– do 20 članova Domovinskog odbora izabranih od Sabora

– članovi Stranke koje na prijedlog Predsjedništva dopuni (kooptira) Domovinski odbor.

(2) Broj kooptiranih članova ne može biti veći od polovice ukupnog broja predsjednika podružnica i organizacija.

(3) Predsjednik Stranke ujedno je i predsjednik Domovinskog odbora.

Predsjednik Stranke

Članak 24.

(1) Predsjednik Stranke predstavlja i zastupa Stranku, upravlja njezinim radom, vodi politiku Stranke u skladu sa Statutom, Programom i aktima tijela Stranke te ima pravo i dužnost osigurati suradnju i odgovornost svih tijela i dužnosnika Stranke u provedbi utvrđene politike.

(2) Predsjednik Stranke može ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju Stranku u skladu sa zakonom i Statutom.

Djelokrug Predsjednika Stranke

Članak 25.

Predsjednik Stranke:

– osigurava provedbu odluka Sabora i Domovinskog odbora

– podnosi izvješće o radu Saboru

– predsjeda sjednicama Predsjedništva i Domovinskog odbora

– bira Političkog tajnika i Glavnog tajnika

– na temelju prijedloga Predsjedništva utvrđuje liste kandidata na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, na izborima za članove u Europski parlament, na izborima na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini i kandidate za zamjenike izabranih zastupnika, članova i dužnosnika

– podnosi i potpisuje kandidacijske liste i kandidature

– predlaže kandidata za mandatara za sastavljanje Vlade

– podnosi izvješće Domovinskom odboru o izbornim rezultatima na parlamentarnim, europskim i izborima za predsjednika Republike Hrvatske

– obavlja ostale poslove određene Statutom.

Predsjedništvo

Članak 26.

Predsjedništvo je najviše tijelo upravljanja Strankom između dviju sjednica Domovinskog odbora.

Djelokrug Predsjedništva

Članak 27.

Predsjedništvo

– redovito raspravlja i odlučuje o aktualnim političkim pitanjima

– određuje izborni program i strategiju Stranke na državnim izborima

– odlučuje o predizbornim i poslijeizbornim koalicijama, kao i o ostalim oblicima suradnje s drugim političkim strankama

– nadzire rad članova Stranke u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti

– donosi godišnji program rada s financijskim planom poslovanja i godišnja financijska izviješća

– donosi Pravilnik o postupku provedbe izbora

– donosi Pravilnik o ustrojstvu ustrojstvenih oblika

– odlučuje o adresi Stranke

– obavlja ostale poslove određene Statutom i odlučuje o drugim pitanjima koja Statutom nisu izričito stavljena u djelokrug drugih tijela.

Sastav Predsjedništva

Članak 28.

(1) Predsjedništvo čine Predsjednik Stranke, Politički tajnik i Glavni tajnik, te do šest članova koje na prijedlog Predsjednika Stranke bira Domovinski odbor.

(2) Ako je za Političkog tajnika ili Glavnog tajnika izabrana osoba koja je član Domovinskog odbora izabran od Sabora, Sabor može izabrati novog člana Domovinskog odbora.

(3) U radu Predsjedništva, po potrebi, sudjeluju i druge osobe, bez prava odlučivanja.

Politički tajnik

Članak 29.

Politički tajnik u suradnji s Predsjednikom Stranke sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke te provodi njihove odluke, koordinirajući i aktivno surađujući s ustrojstvenim oblicima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Glavni tajnik

Članak 30.

(1) Glavni tajnik vodi materijalno i financijsko poslovanje Stranke. Glavni tajnik osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za rad Stranke i odlučuje o administrativnim pitanjima Stranke.

(2) Glavni tajnik upravlja radom Tajništva, izvršnog i operativnog tijela koje obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge opće i pomoćne poslove za tijela Stranke i u okviru svojeg djelokruga donosi odgovarajuće akte.

Radna tijela

Članak 31.

(1) Središnja tijela Stranke mogu dio poslova iz svoga djelokruga rada povjeriti stalnim i povremenim radnim tijelima.

(2) Odlukom o ustanovljenju radnih tijela utvrđuje se njihov djelokrug rada. Na radno tijelo se ne može prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su Statutom povjerena tijelu koje ih je osnovalo.

Zasebni oblici organiziranja

Članak 32.

(1) U Stranci se mogu osnivati zasebni oblici organiziranja članova Stranke međusobno te članova Stranke i simpatizera, a koji se temelje na istovjetnosti političkog interesa društvenih skupina, na pojedinom području društveno-političkog života i slično.

(2) Odluku o osnivanju zasebnog oblika organiziranja donosi Domovinski odbor.

(3) Odlukom iz stavka 2. odredit će se organizacija te prava i obveze zasebnog oblika organiziranja prema Stranci.

2. Neovisna i nadzorna tijela

Neovisna i nadzorna tijela Stranke

Članak 33.

(1) Neovisna i nadzorna tijela Stranke su nepristrana stalna tijela Stranke koja brinu o usklađenosti djelovanja članova, stranačkih dužnosnika i tijela sa Statutom i ostalim aktima Stranke te o zakonitosti materijalnog i financijskog poslovanja.

(2) Neovisna i nadzorna tijela su Sud časti i Nadzorni odbor.

(3) Članovi neovisnih i nadzornih tijela u svome su radu nepristrani i ne smiju biti izabrani kao članovi drugih tijela Stranke.

Sud časti

Članak 34.

(1) Sud časti odlučuje o pojedinačnim povredama prava i obveza članova Stranke u stegovnom postupku u prvom stupnju, a Predsjedništvo u drugom stupnju.

(2) Sud časti čine predsjednik i dva člana koje iz redova članova Stranke bira Domovinski odbor na prijedlog Predsjedništva.

Stegovni postupak

Članak 35.

(1) Stegovni postupak pred Sudom časti može pokrenuti Predsjednik Stranke, Domovinski odbor ili predsjednik Nadzornog odbora protiv svakog člana Stranke.

(2) Svaki član Stranke može predložiti ovlaštenoj osobi iz stavka 1. ovog članka pokretanje stegovnog postupka protiv člana Stranke.

(3) Način vođenja stegovnog postupka, pravila postupanja kod odlučivanja o stegovnim mjerama i mirovanju članskih prava, pravima i obvezama stranaka u postupku, rokovima za poduzimanje pojedinih radnji, kao i druga pitanja od važnosti za rad i odlučivanje Suda časti uređuju se Pravilnikom o članstvu.

Nadzorni odbor

Članak 36.

(1) Nadzorni odbor ima pravo i dužnost nadzirati zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Stranke, uključujući sva tijela i ustrojstvene oblike Stranke u cilju pravilnog planiranja i ostvarivanja prihoda te racionalnog upravljanja rashodima radi ostvarivanja političkih ciljeva Stranke.

(2) Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje iz redova članova Stranke bira Domovinski odbor na prijedlog Predsjedništva.

(3) Nadzorni odbor o provedenom nadzoru jednom godišnje izvješćuje Domovinski odbor, a Sabor za mandatno razdoblje.

3. Ustrojstveni oblici Stranke

Ustrojstveni oblici

Članak 37.

(1) Ustrojstveni oblici Stranke su ogranci i podružnice u Republici Hrvatskoj, te ogranci i organizacije u inozemstvu.

(2) Odluku o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika donosi Predsjedništvo.

(3) Ako se ne osnuju ustrojstveni oblici, Predsjedništvo može imenovati povjerenike za pojedine ustrojstveni oblike i odrediti ovlasti i dužnosti.

Ogranak

Članak 38.

(1) Temeljni ustrojstveni oblik je ogranak.

(2) Ogranci se osnivaju za područje općine, grada ili osnovnih jedinica lokalne samouprave (mjesni odbori, gradski kotari ili četvrti).

(3) Ogranak se može osnovati ako na području općine ili grada ima najmanje tri člana potrebna za rad tijela ogranka. Ako se zbog bilo kojeg razloga broj članova u nekom ogranku smanji na manje od tri, ogranak se smatra raspuštenim.

(4) Tijela ogranka su predsjedništvo ogranka i predsjednik ogranka.

Podružnica

Članak 39.

(1) Podružnica se osniva za područje pojedine županije i Grada Zagreba.

(2) Podružnica se može osnovati ako na području županije i Grada Zagreba djeluju najmanje tri ogranka.

(3) Tijela podružnice su predsjedništvo podružnice i predsjednik podružnice.

Izbor članova tijela ustrojstvenih oblika

Članak 40.

(1) Članove predsjedništva podružnice i predsjednika podružnice bira Predsjedništvo.

(2) Članove predsjedništva ogranka i predsjednika ogranka bira predsjedništvo podružnice, odnosno Predsjedništvo ako podružnica nije osnovana.

Način djelovanja ustrojstvenih oblika

Članak 41.

(1) Svaki ustrojstveni oblik djeluje kao dio Stranke i provodi samostalno na svojem području politiku Stranke.

(2) Svaki ustrojstveni oblik ima slobodu djelovanja ako je djelovanje u skladu s temeljnim vrijednostima Stranke.

(3) Organizacija i način rada ustrojstvenih oblika koji nisu uređeni Statutom uredit će se Pravilnikom o ustrojstvu ustrojstvenih oblika.

Posebni ustrojstveni oblici u inozemstvu

Članak 42.

(1) Članovi Stranke u inozemstvu mogu osnivati ogranke.

(2) Više ogranaka može se udružiti u organizaciju na državnoj razini države u kojoj se organiziraju.

(3) Na ogranke iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Statuta o ograncima, a na organizacije iz stavka 2. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Statuta o podružnicama.

(4) Oblik organiziranja, način rada i tijela moraju biti u skladu sa Statutom i propisima države u kojima se osniva ogranak, odnosno organizacija.

(5) Članovi Stranke, ogranci i organizacije u inozemstvu imaju prava i obveze kao i članovi Stranke u Republici Hrvatskoj, ako to nije u suprotnosti s propisima Republike Hrvatske i države u kojoj se organiziraju.

IV. UNUTARSTRANAČKI IZBORI

Pravo glasa i način izbora

Članak 43.

Svaki član Stranke ima pravo sudjelovati, birati i biti biran na unutarstranačkim izborima sukladno Statutu i Pravilniku o postupku provedbe izbora.

Trajanje mandata

Članak 44.

(1) Članovi tijela i dužnosnici Stranke biraju se na vrijeme (mandat) od četiri godine, ako Statutom nije drugačije određeno.

(2) Mandat članova tijela i dužnosnika Stranke prestaje istekom vremena na koji je biran, prestankom članstva u Stranci, podnošenjem ostavke i opozivom.

(3) Tijelo koje je izabralo člana Stranke za člana tijela ili dužnosnika Stranke može ga opozvati prije isteka mandata samo ako teško krši Statut i to dvotrećinskom većinom.

(4) U slučaju prestanka članstva u Stranci, podnošenja ostavke ili opoziva člana koji je bio na čelu tijela Stranke tijelo kojem je bio na čelu bira vršitelja dužnosti između svojih članova te će u roku od šest mjeseci provesti prijevremene izbore za tu dužnost.

(5) U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog člana tijela ili dužnosnika Stranke ubraja se i vrijeme mandata člana umjesto kojeg je izabran.

Vrijeme izbora

Članak 45.

Izbori za članove tijela i dužnosnike Stranke, osim neovisnih i nadzornih, održat će se najkasnije mjesec dana prije isteka njihovog mandata.

V. NAČIN RADA STRANKE

Donošenje odluka i način glasanja

Članak 46.

(1) Ako Statutom nije drugačije određeno, tijela Stranke odlučuju većinom glasova nazočnih, ako je na sjednici nazočna većina članova toga tijela Stranke.

(2) Glasanje na sjednicama tijela Stranke je, u pravilu, javno.

(3) Članovi tijela Stranke mogu odlučiti da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

(4) Način rada i odlučivanja tijela Stranke uređuje se poslovnikom kojeg donosi svako tijelo na svojoj sjednici većinom glasova svih članova, ako Statutom nije drugačije određeno.

Prestanak Stranke

Članak 47.

(1) Stranka može prestati postojati svojom odlukom ili aktom tijela javne vlasti sukladno zakonu.

(2) Odluku o prestanku Stranke donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.

(3) Odluka o prestanku Stranke sadrži i odluku o imovini Stranke.

Sredstva za rad

Članak 48.

(1) Sredstva za rad Stranka ostvaruje prihodima od članarine i članskih doprinosa, dobrovoljnih priloga (donacija), imovine u svojem vlasništvu, organizacije stranačkih događanja, prihodima ostvarenim iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

(2) Stranka ostvarena sredstva koristi za političko djelovanje i ostvarenje svojih političkih ciljeva financiranjem redovnih političkih aktivnosti i troškova izborne promidžbe.

Stupanje na snagu

Članak 49.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj
Miroslav Škoro, v. r.