Statut o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

NN 73/2020 (26.6.2020.), Statut o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta

1430

Na temelju odredbe članka 17. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transport (»Narodne novine«, broj 79/07) Skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, uz prethodnu suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, klasa: 011-04/18-05/1, urbroj: 530-08-2-2-1-19-5, od 19. veljače 2019. godine, na sjednici održanoj 4. srpnja 2019. godine, donijela je

STATUT

O IZMJENI I DOPUNI STATUTA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta (»Narodne novine«, broj 20/10, 32/11 i 22/12) članak 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Skupština Komore odlučuje neposredno na javnoj sjednici, a na temelju odluke Upravnog odbora Komore može odlučivati i posredno putem pisanog ili elektroničkog glasovanja u roku od osam dana od početka glasovanja.«

Članak 2.

U članku 53. stavku 1. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. neispunjenje obveze uplate članarine u roku duljem od 30 dana od dana dospjelosti članarine.«

Članak 3.

Ovaj Statut o izmjeni i dopuni Statuta, donesen uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra nadležnog za promet, stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/20-01/1

Urbroj: 368-20-01-1

Zagreb, 4. srpnja 2019.

Predsjednik
Skupštine Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
prof. dr. sc Hrvoje Baričević, v. r.