Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 74/2020 (30.6.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

1436

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI
OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20), iza članka 71.s dodaje se članak 71.sa koji glasi:

»Članak 71.sa

(1) U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a stavka 1. Zakona iznimno od posebnog propisa kojim se uređuje administrativna suradnja rokovi za dostavu informacija o financijskim računima Ministarstvu financija, Poreznoj upravi produžuju se za tri mjeseca.

(2) Rokovi za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima koji su propisani posebnim propisom kojim se uređuje administrativna suradnja započinju teći od 1. siječnja 2021. za:

1. prekogranične aranžmane stavljene na raspolaganje radi njihove provedbe, ili koji su spremni za provedbu, ili čiji je prvi korak u provedbi napravljen između 1. srpnja 2020. i 31. prosinca 2020.

2. posrednike koji su izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020.

(3) Posrednici i relevantni porezni obveznici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi do 28. veljače 2021. godine informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje čiji je prvi korak proveden u razdoblju između 25. lipnja 2018. i 30. lipnja 2020. godine.

(4) U slučaju tržišnih aranžmana, posrednik će do 30. travnja 2021. sastaviti prvo periodično izvješće u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje administrativna suradnja.

(5) Ministarstvo financija, Porezna uprava će do 30. travnja 2021. nadležnim tijelima država članica i Europskoj komisiji automatskom razmjenom dostaviti informacije propisane posebnim propisom kojim se uređuje administrativna suradnja.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/50
Urbroj: 513-07-21-01/20-1
Zagreb, 26. lipnja 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.