Pravilnik o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka

NN 75/2020 (1.7.2020.), Pravilnik o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

1452

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o otocima (»Narodne novine«, broj 116/18), ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O METODOLOGIJI USTROJAVANJA I VOĐENJA REGISTRA OTOKA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se metodologija ustrojavanja i vođenja Registra otoka te se utvrđuje način unosa i vrste podataka koje se unose u Registar otoka.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. strukturirani podaci – podaci koji se odnose na standardizirani popis kategorija (entiteta) i njihovih karakteristika (atributa) koji se mogu koristiti za opisivanje sadržaja

2. podatkovni model – formalan način predstavljanja podataka sa definiranim relacijskim i korelacijskim vezama koje omogućuju integriranje strukturiranih podataka koji se koriste ili stvaraju u poslovnom procesu.

Registar otoka

Članak 3.

(1) Registar otoka je jedinstveni registar otoka, otočića i hridi u kojem su oni klasificirani po vanjskim obilježjima i drugim parametrima bitnim za njihovo upravljanje, korištenje i čuvanje.

(2) U smislu ovog Pravilnika poluotok Pelješac ima status otoka.

Članak 4.

Registar otoka sastoji se od Osnovnog registra otoka i Integriranog informacijskog sustava otočnih pokazatelja.

Članak 5.

(1) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ustrojava i vodi Registar otoka.

(2) Registar otoka vodi se u elektroničkom obliku.

(3) Ministarstvo osigurava tehničke i programske osnove za vođenje Registra otoka.

Osnovni registar otoka

Članak 6.

(1) Osnovni registar otoka iz članka 4. ovog Pravilnika sadrži podatke o nazivu otoka, otočića i hridi kao i obavezne podatke koji uključuju:

a. geografske podatke:

– površina otoka, otočića i hridi

– duljina morske obale otoka, otočića i hridi

– geografske koordinate (geografska širina i geografska dužina) otoka, otočića i hridi

– podaci o srednjim visinama i najvišim visinama otoka, otočića i hridi

– podaci o jezerima

– podaci o špiljama

b. podatke o teritorijalnoj nadležnosti:

– općine i gradovi (lokalna) i županijska (regionalna) nadležnost

c. demografske podatke:

– broj stanovnika

– nastanjeni/povremeno nastanjeni/nenastanjeni otoci i otočići

– gustoća naseljenosti stanovništva

d. katastarske i prostorno-planske podatke:

– naziv katastarske općine

– naziv naselja koja prostorno pripadaju otoku ili otočiću

– prostorno-planska dokumentacija (prostorni planovi i ostala planska dokumentacija višeg i nižeg reda)

e. podatke koji se odnose na promet:

– podaci o lukama (kategorije luka otvorenih za javni promet, kategorije luka posebnih namjena, kapacitet putnika)

– povezanost s kopnom (postojanje mosta, trajektne/brzobrodske i/ili brodske linije, broj linija i dr.)

– duljina asfaltiranih prometnica

– podaci o zračnim lukama (broj zračnih luka, duljina poletno-sletne staze, kapacitet putnika, broj prevezenih putnika i dr.)

f. podatke o zaštićenim područjima prirode prema posebnom propisu kojim se uređuje područje zaštite prirode:

– kategorija zaštićenog područja (strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat i slično)

– zaštićene vrste

– zaštićeni minerali i fosili

g. podatke o vrsti kulturnih dobara prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara:

– naziv kulturnog dobra

– stupanj zaštite kulturnog dobra

– vlasnik kulturnog dobra

h. grafičke prikaze

– kartografske prikaze otoka, otočića i hridi

– panoramske slike (i /ili snimke) otoka, otočića i hridi.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka mogu se po potrebi nadopuniti.

(3) Otoci i otočići u skladu sa Zakonom o otocima (u daljnjem tekstu: Zakon) u Osnovnom registru otoka razvrstani su prema:

– udaljenosti od kopna (pučinski, kanalski, priobalni i premošteni) iz članka 9. Zakona

– specifičnom položaju otoka ili otočića iz članka 10. Zakona

(4) U Osnovnom registru otoka na otocima i otočićima evidentiraju se i otočna urbana područja sukladno članku 11. Zakona.

(5) Nastanjeni otoci i otočići u Osnovnom registru otoka razvrstani su prema:

– otočnim razvojnim pokazateljima sukladno odredbama članka 13. Zakona

– otočnom prioritetnom području sukladno odredbama članka 14. Zakona

(6) Otoci, otočići i hridi u Osnovnom registru otoka evidentirani su prema pravu prvokupa Republike Hrvatske u skladu s Državnim programom zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora iz članka 42. stavka 1. Zakona.

(7) Osnovni registar otoka može sadržavati i druge podatke koji se odnose na otoke, otočiće i hridi.

Integrirani informacijski sustav otočnih pokazatelja

Članak 7.

(1) Integrirani informacijski sustav otočnih pokazatelja iz članka 4. ovog Pravilnika obuhvaća nastanjene i povremeno nastanjene otoke i otočiće.

(2) Za svaki nastanjeni otok i otočić u Integriranom informacijskom sustavu otočnih pokazatelja prikazuju se vrijednosti otočnih razvojnih pokazatelja propisanih Pravilnikom o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka koji se donosi na temelju članka 12. stavka 7. Zakona.

(3) Integrirani informacijski sustav otočnih pokazatelja može sadržavati i druge specifične pokazatelje i podatke koji se odnose na nastanjene i povremeno nastanjene otoke i otočiće.

(4) Svrha Integriranog informacijskog sustava otočnih pokazatelja je učinkovito upravljanje, strateško planiranje i usmjeravanje politike razvoja otoka.

(5) Ministarstvo u suradnji sa javnopravnim tijelima iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika uspostavlja podatkovne modele razvoja otoka.

Povezivanje Registra otoka s drugim informacijskim sustavima

Članak 8.

Ministarstvo ustrojava i razvija Registar otoka na način koji će omogućiti povezivanje s registrima koje vode druga javnopravna tijela u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Unos podataka u Registar otoka

Članak 9.

(1) Unos podataka u Registar otoka obavljaju ovlaštene osobe Ministarstva u suradnji s javnopravnim tijelima koja posjeduju baze podataka.

(2) Ministarstvo i javnopravna tijela iz stavka 1. ovog članka sporazumom uređuju međusobna prava i obveze.

(3) Registar otoka podržava strukturirane podatke.

(4) Izmjena podataka iz stavka 1. ovog članka informatički se realizira povezivanjem baza podataka.

Trajnost zapisa i povijesni pregled podataka u Registru otoka

Članak 10.

(1) Svaki unos, izmjena ili brisanje podataka ostaje trajno zapisano u Registru otoka.

(2) Registar otoka omogućava pregled povijesti zabilježenih unosa, izmjena ili brisanja podataka.

(3) Podaci o otocima, otočićima i hridima koji su uneseni u Registar otoka ne mogu se ukloniti, već ostaju u njemu trajno pohranjeni.

Javno dostupni podaci

Članak 11.

(1) Javno dostupnim podacima smatraju se podaci iz članka 6. ovog Pravilnika uneseni u Osnovni registar otoka.

(2) Naziv javnopravnog tijela koje posjeduje i/ili od kojeg se preuzimaju baze podataka iz stavka 1. ovog članka obavezno se navodi u Osnovnom registru otoka.

(3) Javno dostupni podaci iz Registra otoka objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva i na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske.

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 302-03/19-04/10
Urbroj: 538-07-1-1/252-19-12
Zagreb, 24. lipnja 2020.

Ministar regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
mr. sc. Marko Pavić, v. r.