Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 76/2020 (2.7.2020.), Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1462

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Dopunska lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova) koja, u skladu s člankom 20. stavcima 4. i 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) sadrži popis lijekova s višom razinom cijene u odnosu na cijene lijekova utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ovom Odlukom utvrđuje se i Dopunska lista magistralnih pripravaka.

Članak 2.

Lijekovi utvrđeni Dopunskom listom lijekova iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koja se provodi u djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Dopunska lista lijekova sadržava sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama (bez i sa PDV-om) za definiranu dnevnu dozu, način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om), cijenu u kunama za originalno pakiranje (bez i sa PDV-om), oznaku »R« i »RS«, iznos cijene u kunama za jedinicu oblika koju plaća Zavod (bez i sa PDV-om), iznos cijene u kunama za originalno pakiranje koju plaća Zavod (bez i sa PDV-om), iznos sudjelovanja u cijeni lijeka u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om) i iznos sudjelovanja u cijeni lijeka u kunama za originalno pakiranje (bez i sa PDV-om).

Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

Dopunska lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Dopunska lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om) te oznaku »R« ili »RS«.

Dopunska lista lijekova magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 83/19., 89/19. – ispravak, 97/19., 108/19., 122/19., 125/19. – ispravak, 16/20., 39/20. i 65/20.)

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 13. srpnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/168

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 29. lipnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Dopunska lista lijekova

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka -INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RSIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća ZavodIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća ZavodIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos doplate u kn za jed. oblikIznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om)Iznos doplate u kn za orig. pak.Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
A01AB09 211
mikonazol


LBelupo d.d.BelupoRojazolgel oral. 2%, 1x40 g27,6729,0527,6729,05R20,7521,7920,7521,796,927,276,927,27
A01AB09 231
mikonazol


LKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Daktaringel oral. 2%, 1x40 g27,6729,0527,6729,05R20,7521,7920,7521,796,927,276,927,27
A02BC01 122
omeprazol20 mg1,191,25OSandoz d.o.o.Sandoz-LekOrtanolcaps. 28x20 mg1,191,2533,3234,99Rpa111,011,0628,3129,730,180,195,015,26
A02BC01 133
omeprazol20 mg0,930,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x40 mg1,861,9526,0427,34RRA021,731,8224,2625,470,130,131,781,87
A02BC02 143
pantoprazol40 mg1,211,27OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 14x40 mg1,211,2716,9017,75Rpa111,011,0614,1614,870,200,212,742,88
A02BC02 161
pantoprazol40 mg1,962,06OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 14x40 mg1,962,0627,4428,81Rpa111,011,0614,1614,870,951,0013,2813,94
A02BC02 164
pantoprazol40 mg1,501,58OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x20 mg0,750,7921,0422,09Rpa110,520,5514,6315,360,230,246,416,73
A02BC02 165
pantoprazol40 mg1,501,58OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 56x20 mg0,750,7942,0844,18Rpa110,490,5227,5528,930,260,2714,5315,26
A02BC04 122
rabeprazol20 mg2,382,50OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x10 mg1,191,2533,2634,92Rpa110,520,5514,6315,360,670,7018,6319,56
A02BC04 124
rabeprazol20 mg1,801,89OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x20 mg1,801,8950,4052,92Rpa111,011,0628,3129,730,790,8322,0923,19
A03AA04 111
mebeverin0,3 g2,782,92OBelupo d.d.BelupoRudakolobl. tbl. 50x135 mg1,251,3162,6065,73R0,940,9946,9549,300,310,3315,6516,43
A03AA04 112
mebeverin0,3 g2,382,50OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Rudakolcaps. retard 60x200 mg1,581,6695,0899,83R1,251,3175,0678,810,330,3520,0221,02
A03AA04 161
mebeverin0,3 g2,512,64OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASColospacaps. retard 60x200 mg1,671,75100,08105,08R1,251,3175,0678,810,420,4425,0226,27
A03AB06 161
otilonijev bromid


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, AMMLSSpasmomentbl. film obl. 30x40 mg1,551,6246,4048,72R0,760,8022,8023,940,790,8323,6024,78
A03AX04 161
pinaverij bromid0,15 g1,791,88OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASDiceteltbl. film obl. 30x100 mg1,191,2535,8037,59R1,131,1833,7835,470,070,072,022,12
A06AD11 312
laktuloza6,7 g0,780,82OBelupo d.d.BelupoPortalaksirup 1x500 ml (66,7 g/100 ml)39,0140,9639,0140,96RRA1228,3329,7528,3329,7510,6811,2110,6811,21
A06AD65 361
makrogol


ONorgine B.V.Norgine LimitedMovipreppraš. za oral. otop.82,4986,6182,4986,61RS17,2118,0717,2118,0765,2868,5465,2868,54
A06AX05 161
prukaloprid2 mg23,2224,38OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x1 mg11,6112,19325,08341,33RSpa171,131,1931,6133,1910,4811,01293,47308,14
A06AX05 162
prukaloprid2 mg16,1516,96OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x2 mg16,1516,96452,20474,81RSpa172,262,3763,2266,3813,8914,59388,98408,43
A07DA03 131
loperamid10 mg7,878,26OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Seldiarcaps. 20x2 mg1,571,6531,4733,04R0,610,6512,2912,900,961,0119,1820,14
A07EA06 171
budesonid9 mg18,7319,67OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaBudosancaps. 100x3 mg6,246,56624,33655,55RSpa025,685,97568,26596,670,560,5956,0758,87
A07EA06 172
budesonid9 mg21,5722,65OFerring GmbHCosmo S.p.A.Cortiment MMXtbl. s prod. oslob. 30x9 mg21,5722,65647,00679,35RSpa2517,0517,90511,43537,004,524,74135,57142,35
A07EA06 181
budesonid


ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHJorvezatbl. rasp. za usta 30x1 mg27,6429,02829,20870,66RSpa3224,8826,12746,28783,592,762,9082,9287,07
A07EA06 571
budesonid


RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaBudosanpjena za rektum, limenka 1x14 doza (14 aplik. + 14 vreć. za hig. odlag.)34,9436,68489,11513,57RSpa2433,0534,70462,70485,841,891,9826,4127,73
A07EC02 161
mesalazin1,5 g6,727,06OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 100x500 mg2,242,35224,10235,31RSpa032,022,12201,69211,770,220,2322,4123,53
A07EC02 162
mesalazin1,5 g6,817,15OFerring GmbHFerringPentasagran. s prod. oslob., 60x2000 mg (60 vrećica)9,089,53544,60571,83RSpa038,048,44482,40506,521,041,0962,2065,31
A07EC02 163
mesalazin1,5 g6,727,06OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 60x1000 mg4,484,70268,80282,24RSpa034,024,22241,20253,260,460,4827,6028,98
A07EC02 171
mesalazin1,5 g6,246,55OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalktbl. 100x250 mg1,041,09104,00109,20RSpa030,961,0196,32101,140,080,087,688,06
A07EC02 172
mesalazin1,5 g5,635,91OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalktbl. 100x500 mg1,881,97187,67197,05RSpa031,871,97187,49196,86

0,180,19
A07EC02 173
mesalazin1,5 g7,147,50OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalkgran. žel. otp. s prod. oslob., 100x500 mg (100 vrećica)2,382,50238,00249,90RSpa032,012,11201,00211,050,370,3937,0038,85
A07EC02 174
mesalazin1,5 g7,467,83OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalkgran. žel. otp. s prod. oslob., 100x1000 mg (100 vrećica)4,975,22497,00521,85RSpa034,024,22402,00422,100,951,0095,0099,75
A07EC02 562
mesalazin1,5 g13,1613,82RFerring GmbHFerringPentasasupp. 28x1 g8,779,21245,58257,86RSpa267,898,28221,02232,070,880,9224,5625,79
A07EC02 564
mesalazin1,5 g11,8412,43RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalksupp. 30x1 g7,898,29236,81248,65RSpa267,107,46213,13223,790,790,8323,6824,86
A07EC02 571
mesalazin1,5 g20,8321,87RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalksupp. 30x250 mg3,473,64104,13109,34RSpa033,123,2893,7298,410,350,3710,4110,93
A07EC02 572
mesalazin1,5 g13,4414,11RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalksupp. 30x500 mg4,484,70134,37141,09RSpa034,034,23120,93126,980,450,4713,4414,11
A07EC02 573
mesalazin1,5 g11,5012,08RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalkklizme 7x4 g/60 ml30,6632,19214,61225,34RSpa0327,5928,97193,15202,813,073,2221,4622,53
A07EC02 574
mesalazin1,5 g31,3032,87RFerring GmbHFerring-Lečiva a.s.Pentasasusp. za rektum 7x100 ml (1g/100 ml)20,8721,91146,07153,37RSpa2718,7819,72131,46138,032,092,1914,6115,34
A07XA04 161
racekadotril


OBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x10 mg3,263,4352,2154,82Rpa141,631,7126,1127,421,631,7126,1027,41
A07XA04 162
racekadotril


OBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x30 mg3,193,3550,9953,54Rpa220,820,8613,0513,702,372,4937,9439,84
A08AB01 171
orlistat0,36 g13,5614,24OCheplapharm Arzneimittel GmbHCHEPLAPHARM Arzneimittel GmbHXenicalcaps. 42x120 mg4,524,75189,75199,24RSpa040,450,4718,9819,934,074,27170,77179,31
A09AA02 972
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 100x1 kom.0,760,8075,9379,73RSpa050,570,6056,9559,800,190,2018,9819,93
A09AA02 973
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 100x1 kom.2,022,12202,00212,10RSpa051,521,60151,50159,080,510,5450,5053,03
A09AA02 974
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 40.000caps. 50x1 kom.3,643,82182,00191,10RSpa052,732,87136,50143,330,910,9645,5047,78
A09AA02 975
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.3,463,63172,90181,55RSpa052,592,72129,68136,160,860,9143,2245,38
A10AD05 074
inzulin aspart40 U6,006,30PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)45,0047,25225,00236,25R44,2046,41221,00232,050,800,844,004,20
A10AE04 961
inzulin glargin40 U9,309,76PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 U/ml)69,7473,23348,70366,14Rpa2051,6054,18258,00270,9018,1419,0590,7095,24
A10AE04 962
inzulin glargin40 U9,149,60PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)68,5671,99342,80359,94Rpa2051,6054,18258,00270,9016,9617,8184,8089,04
A10AE04 971
inzulin glargin40 U9,149,59PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)102,77107,91308,32323,74Rpa2077,4081,27232,20243,8125,3726,6476,1279,93
A10AE04 982
inzulin glargin40 U7,908,30PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)59,2862,24296,39311,21Rpa2043,8646,05219,30230,2715,4216,1977,0980,94
A10AE04 991
inzulin glargin40 U7,117,47PMylan S.A.SMcDermott Laboratories t/a Mylan Dublin BiologicsSemgleeotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 ml (100 U/ml)53,3556,02266,75280,09Rpa2039,4741,45197,37207,2413,8814,5769,3872,85
A10AE05 971
inzulin detemir40 U9,9510,44PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)74,6078,33373,00391,65Rpa2056,4659,28282,30296,4218,1419,0590,7095,24
A10AE06 061
degludek inzulin40 U10,4010,92PNovo Nordisk A/SNovo NordiskTresibaotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)78,0081,90390,00409,50Rpa2369,7473,23348,70366,148,268,6741,3043,37
A10AE56 071
inzulin degludek + liraglutid40 U30,3831,90PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SXultophyotop. za inj., brizg. napunj. 3x3 mL (100 U + 3,6 mg/mL)227,85239,25683,56717,74RSpa30206,53216,85619,58650,5621,3322,3963,9867,18
A10BA02 105
metformin2 g1,601,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformin ERtbl. s prod. oslob. 90x500 mg0,400,4236,0037,80R0,180,1916,2017,010,220,2319,8020,79
A10BA02 161
metformin2 g0,930,97OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x850 mg0,390,4111,8012,39R0,300,329,009,450,090,102,802,94
A10BA02 162
metformin2 g0,880,92OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x500 mg0,220,2321,8822,97R0,180,1917,7218,610,040,044,164,37
A10BA02 163
metformin2 g0,760,80OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x1000 mg0,380,4011,4011,97R0,360,3810,8011,340,020,020,600,63
A10BA02 164
metformin2 g0,750,79OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x850 mg0,320,3432,0033,60R0,300,3230,4231,940,020,021,581,66
A10BA02 165
metformin2 g0,730,76OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 120x1000 mg0,360,3843,6045,78R0,340,3540,2542,260,030,033,353,52
A10BA02 168
metformin2 g2,012,11OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x750 mg0,760,7922,6523,78R0,270,288,108,510,490,5114,5515,28
A10BA02 169
metformin2 g1,962,06OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x1000 mg0,981,0329,4030,87R0,360,3810,8011,340,620,6518,6019,53
A10BA02 170
metformin2 g2,492,62OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x500 mg0,620,6518,7019,64R0,160,174,865,100,460,4813,8414,53
A10BA02 184
metformin2 g1,521,60OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x500 mg0,380,4022,7923,93R0,150,169,239,690,230,2413,5614,24
A10BA02 185
metformin2 g1,411,48OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x750 mg0,530,5531,7133,30R0,190,2011,3411,910,340,3620,3721,39
A10BA02 186
metformin2 g1,421,49OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x1000 mg0,710,7442,5644,69R0,250,2615,1215,880,460,4827,4428,81
A10BB08 171
glikvidon60 mg0,961,01OBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimGlurenormtbl. 60x30 mg0,480,5028,7330,17R0,380,4022,9124,060,100,105,826,11
A10BB09 171
gliklazid60 mg1,271,33OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIDiaprel MRtbl. s prilag. osl. 30x60 mg1,271,3338,0039,90R0,620,6518,7019,640,640,6819,3020,27
A10BD06 162
pioglitazon + glimepirid


OTakeda Pharma A/STakedaTandemacttbl. 28x(30 mg + 2 mg)5,495,77153,75161,44R4,284,49119,84125,831,211,2733,9135,61
A10BD07 162
sitagliptin + metformin


OMerck Sharp & Dohme B.V.Frosst IbericaJanumettbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)3,783,97211,57222,15R2,332,45130,57137,101,451,5281,0085,05
A10BD08 161
vildagliptin + metformin


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGEucreastbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)3,553,72212,80223,44R2,332,45139,90146,901,221,2872,9076,55
A10BD09 161
alogliptin + pioglitazon


OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Incresynctbl. film obl. 28x(25 mg + 30 mg)9,6210,10269,45282,92R8,328,74232,96244,611,301,3736,4938,31
A10BD10 161
saksagliptin + metformin


OAstraZeneca ABBristol-Myers Squibb S.r.l.Komboglyzetbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)4,374,59262,44275,56R2,332,45139,90146,902,042,14122,54128,67
A10BD11 171
linagliptin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 850 mg)4,374,59262,44275,56R2,332,45139,90146,902,042,14122,54128,67
A10BD11 172
linagliptin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)4,374,59262,44275,56R2,332,45139,90146,902,042,14122,54128,67
A10BD13 161
alogliptin + metformin


OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 850 mg)3,824,01213,64224,32R2,332,45130,57137,101,481,5683,0787,22
A10BD13 162
alogliptin + metformin


OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 1000 mg)3,824,01213,64224,32R2,332,45130,57137,101,481,5683,0787,22
A10BD15 161
dapagliflozin + metformin


OAstraZeneca ABBristol Myers Squibb S.r.l.Xigduotbl. film obl. 56x(5 mg + 1000 mg)4,474,69250,23262,74R2,612,74146,05153,351,861,95104,18109,39
A10BD20 161
empagliflozin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg + 850 mg)4,624,85277,00290,85R2,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD20 162
empagliflozin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg + 1000 mg)4,624,85277,00290,85R2,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD20 163
empagliflozin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg + 850 mg)4,624,85277,00290,85R2,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD20 164
empagliflozin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg + 1000 mg)4,624,85277,00290,85R2,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD21 161
saksagliptin + dapagliflozin


OAstraZeneca ABAstraZeneca ABQterntbl. film obl. 28x(5 mg + 10 mg)15,2315,99426,39447,71R9,399,86262,90276,055,846,13163,49171,66
A10BD23 171
ertugliflozin + metformin


OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & Dohme B.V.Segluromettbl. film obl. 56x(2,5 mg + 1000 mg)4,394,61245,87258,16R2,112,22118,31124,232,282,39127,56133,94
A10BD23 172
ertugliflozin + metformin


OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & Dohme B.V.Segluromettbl. film obl. 56x(7,5 mg + 1000 mg)4,394,61245,87258,16R2,112,22118,31124,232,282,39127,56133,94
A10BD24 171
ertugliflozin + sitagliptin


OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering-Plough Labo NVSteglujantbl. film obl. 28x(5 mg + 100 mg)15,2315,99426,39447,71R8,458,87236,61248,446,787,12189,78199,27
A10BD24 172
ertugliflozin + sitagliptin


OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering-Plough Labo NVSteglujantbl. film obl. 28x(15 mg + 100 mg)15,2315,99426,39447,71R8,458,87236,61248,446,787,12189,78199,27
A10BF01 141
akarboza0,3 g3,964,16OBayer d.o.o.Bayer AGGlucobaytbl. 30x50 mg0,660,6919,8020,79R0,170,185,245,500,490,5114,5615,29
A10BF01 142
akarboza0,3 g2,632,76OBayer d.o.o.Bayer AGGlucobaytbl. 30x100 mg0,880,9226,3027,62R0,350,3710,4811,000,530,5515,8216,61
A10BH01 161
sitagliptin0,1 g7,567,93OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeJanuviatbl. film obl. 28x100 mg7,567,93211,57222,15R4,664,90130,57137,102,893,0481,0085,05
A10BH01 162
sitagliptin0,1 g27,7629,15OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeJanuviatbl. film obl. 28x25 mg6,947,29194,32204,04R4,664,90130,57137,102,282,3963,7566,94
A10BH01 163
sitagliptin0,1 g13,9314,63OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeJanuviatbl. film obl. 28x50 mg6,977,32195,07204,82R4,664,90130,57137,102,302,4264,5067,73
A10BH02 161
vildagliptin0,1 g7,057,40ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGGalvustbl. 60x50 mg3,523,70211,45222,02R2,332,45139,90146,901,191,2571,5575,13
A10BH03 162
saksagliptin5 mg8,218,62OAstraZeneca ABBristol-Myers SquibbOnglyzatbl. film obl. 30x5 mg8,218,62246,26258,57R4,664,90139,90146,903,553,72106,36111,68
A10BH04 161
alogliptin


OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x12,5 mg6,426,74179,85188,84R4,664,90130,57137,101,761,8549,2851,74
A10BH04 162
alogliptin


OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x25 mg7,317,68204,67214,90R4,664,90130,57137,102,652,7874,1077,81
A10BH05 171
linagliptin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimTrajentatbl. film obl. 30x5 mg8,599,02257,58270,46R4,664,90139,90146,903,924,12117,68123,56
A10BJ01 064
eksenatid0.28623,1724,32PAstraZeneca ABAstraZeneca UK Limited, Swords Laboratories T/A Lawrence LaboratoriesBydureonpraš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., brizg. napunj. 4x2 mg162,16170,26648,62681,05RSRA11124,25130,46496,98521,8337,9139,81151,64159,22
A10BJ02 061
liraglutid1.5 mg24,7525,99PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SVictozaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml)297,00311,85594,00623,70RSRA11266,24279,55532,48559,1030,7632,3061,5264,60
A10BK01 161
dapagliflozin10 mg8,789,22OAstraZeneca ABBristol-Myers Squibb S.r.l.Forxigatbl. film obl. 28x10 mg8,789,22245,87258,16R5,225,48146,05153,353,573,7499,82104,81
A10BK03 161
empagliflozin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x10 mg9,239,70277,00290,85R5,225,48156,48164,304,024,22120,52126,55
A10BK03 162
empagliflozin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x25 mg9,239,70277,00290,85R5,225,48156,48164,304,024,22120,52126,55
A10BK04 171
ertugliflozin10 mg17,5618,44OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering-Plough Labo NVSteglatrotbl. film obl. 28x5 mg8,789,22245,87258,16R4,234,44118,31124,234,564,78127,56133,94
A10BK04 172
ertugliflozin10 mg5,856,15OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering-Plough Labo NVSteglatrotbl. film obl. 28x15 mg8,789,22245,87258,16R4,234,44118,31124,234,564,78127,56133,94
A10BX02 101
repaglinid4 mg1,811,90OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x0,5 mg0,230,2420,4021,42R0,120,1310,8811,420,110,119,5210,00
A10BX02 102
repaglinid4 mg1,401,47OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x1 mg0,350,3731,4333,00R0,240,2521,7522,840,110,119,6810,16
A10BX02 111
repaglinid4 mg1,511,59OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x0,5 mg0,190,2017,0017,85R0,120,1310,8811,420,070,076,126,43
A10BX02 125
repaglinid4 mg1,811,90OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x0,5 mg0,230,2420,4021,42R0,120,1310,8811,420,110,119,5210,00
A10BX02 126
repaglinid4 mg1,391,46OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x1 mg0,350,3731,3432,91R0,240,2521,7522,840,110,119,5910,07
A10BX02 171
repaglinid4 mg5,525,80ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x0,5 mg0,690,7262,1065,21R0,120,1310,8811,420,570,6051,2253,78
A10BX02 172
repaglinid4 mg2,812,95ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x1 mg0,700,7463,3066,47R0,240,2521,7522,840,460,4841,5543,63
A10BX02 173
repaglinid4 mg1,371,44ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x2 mg0,690,7261,8064,89R0,480,5143,5045,680,200,2118,3019,22
A11CC03 101
alfakalcidol1 mcg4,314,52OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x0,25 mcg1,081,1332,3033,92Rpa210,080,092,482,600,991,0429,8231,31
A11CC03 103
alfakalcidol1 mcg2,452,57OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x1 mcg2,452,5773,5077,18Rpa210,330,359,9010,402,122,2363,6066,78
A11CC04 161
kalcitriol1 mcg4,484,70ORoche d.o.o.RocheRocaltrolcaps. 100x0,25 mcg1,121,18112,26117,87RSpa100,840,8884,1988,400,280,2928,0729,47
A11CC04 162
kalcitriol1 mcg4,204,41ORoche d.o.o.RocheRocaltrolcaps. 100x0,50 mcg2,102,21210,00220,50RSpa101,281,34127,80134,190,820,8682,2086,31
B01AC04 161
klopidogrel75 mg3,093,25OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi Winthrop Quetigny, Sanofi-Synthelabo LtdPlavixtbl. film obl. 28x75 mg3,093,2586,5790,90RSRB012,302,4264,4067,620,790,8322,1723,28
B01AC22 901
prasugrel10 mg11,7912,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg11,7912,38330,03346,53RSpb044,694,93131,41137,987,097,45198,62208,55
B01AC24 161
tikagrelor0,18 g16,3417,16OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg8,178,58457,40480,27RSpb042,352,46131,41137,985,826,11325,99342,29
B01AC24 162
tikagrelor0,18 g22,4923,62OAstraZeneca ABAstraZeneca ABBriliquetbl. film obl. 56x60 mg7,507,87419,88440,87RSpb082,352,46131,41137,985,155,41288,47302,89
B01AC30 161
klopidogrel + acetilsalicilna kiselina


OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop IndustrieDuoPlavintbl. film obl. 28x(75 mg + 100 mg)4,314,52120,59126,62RSpb052,302,4264,4067,622,012,1156,1959,00
B01AE07 165
dabigatran eteksilat0,22 g15,1315,89OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x110 mg7,577,94454,00476,70RSpb073,783,97227,07238,423,783,97226,93238,28
B01AE07 166
dabigatran eteksilat0,22 g11,0911,64OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x150 mg7,567,94453,60476,28RSpb073,783,97227,07238,423,783,96226,53237,86
B01AF01 163
rivaroksaban10 mg10,0910,60OBayer AGBayer AGXareltofilm obl. tbl. 28x15 mg15,1415,89423,86445,05RSpb077,577,95211,93222,537,577,95211,93222,53
B01AF01 164
rivaroksaban10 mg10,0910,60OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 42x15 mg15,1415,90635,80667,59RSpb077,577,95317,90333,807,577,95317,90333,80
B01AF01 165
rivaroksaban10 mg7,577,95OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 28x20 mg15,1415,89423,86445,05RSpb077,577,95211,93222,537,577,95211,93222,53
B01AF01 166
rivaroksaban20 mg60,5563,58OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 56x2,5 mg7,577,95423,86445,05RSpb113,783,97211,93222,533,783,97211,93222,53
B01AF01 962
rivaroksaban10 mg16,1516,95OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg16,1516,95484,40508,62RSpb098,388,80251,50264,087,768,15232,90244,55
B01AF02 162
apiksaban5 mg15,1415,89OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x2,5 mg7,577,95454,14476,85RSpb073,783,97227,07238,423,783,97227,07238,42
B01AF02 163
apiksaban5 mg7,577,95OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x5 mg7,577,95454,14476,85RSpb073,783,97227,07238,423,783,97227,07238,42
B01AF03 161
edoksaban60 mg28,5730,00OBerlin Chemie AGDaiichi Sankyo Europe GmbHRoteastbl. film obl. 30x30 mg14,2915,00428,57450,00RSpb077,197,55215,72226,517,107,45212,85223,49
B01AF03 162
edoksaban60 mg14,2915,00OBerlin Chemie AGDaiichi Sankyo Europe GmbHRoteastbl. film obl. 30x60 mg14,2915,00428,57450,00RSpb077,197,55215,72226,517,107,45212,85223,49
B03AB05 121
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg1,201,26OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumtbl. 30x100 mg1,341,4040,0542,05R0,550,5716,3917,210,790,8323,6624,84
B03AB05 222
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg2,222,33OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumboč. 1x100 ml (50 mg/5 ml)24,6325,8624,6325,86R19,7520,7419,7520,744,885,124,885,12
B03AB09 241
željezo III- proteinsukcinilat


OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLegoferotop. oral. 150 ml (40mg/15ml)19,6020,5819,6020,58R7,908,307,908,3011,7012,2911,7012,29
C01BC03 171
propafenon0,3 g1,441,51OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x150 mg0,720,7636,1037,91R0,490,5224,7025,940,230,2411,4011,97
C01BC03 172
propafenon0,3 g1,391,46OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x300 mg1,391,4669,4472,91R1,101,1654,8257,560,290,3014,6215,35
C01BD07 101
dronedaron0,8 g4,324,54OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.Dronedaron Plivatbl. film obl. 60x400 mg2,162,27129,60136,08RSpc090,610,6436,6038,431,551,6393,0097,65
C01BD07 161
dronedaron0,8 g17,3518,22Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.Multaqtbl. film obl. 60x400 mg8,689,11520,60546,63RSpc090,610,6436,6038,438,078,47484,00508,20
C01EB15 171
trimetazidin40 mg0,890,94OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPreductal MRtbl. s prilag. otp. 60x35 mg0,780,8246,8049,14RS0,420,4425,2326,490,360,3821,5722,65
C01EB17 141
ivabradin10 mg6,376,69OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft.Ivabradin Accordtbl. film obl. 56x5 mg3,193,35178,45187,37RSpc020,470,5026,4727,792,712,85151,98159,58
C01EB17 142
ivabradin10 mg4,424,64OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft.Ivabradin Accordtbl. film obl. 56x7,5 mg3,323,48185,73195,02RSpc020,710,7539,7641,752,612,74145,97153,27
C01EB17 171
ivabradin10 mg6,376,69OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x5 mg3,193,35178,45187,37RSpc020,770,8143,3145,482,412,53135,14141,90
C01EB17 172
ivabradin10 mg4,424,64OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x7,5 mg3,323,48185,73195,02RSpc021,161,2264,9668,212,162,26120,77126,81
C01EB18 161
ranolazin1,5 g24,7325,97OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x375 mg6,186,49370,98389,53RSpc010,390,4123,1024,265,806,09347,88365,27
C01EB18 162
ranolazin1,5 g18,5519,48OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x500 mg6,186,49370,98389,53RSpc010,390,4123,1024,265,806,09347,88365,27
C01EB18 163
ranolazin1,5 g12,3712,99OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x750 mg6,186,49370,98389,53RSpc010,390,4123,1024,265,806,09347,88365,27
C02AC05 161
moksonidin0,3 mg1,591,66OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,2 mg1,061,1129,5931,07Rpc030,940,9826,2027,510,120,133,393,56
C02CA04 101
doksazosin4 mg2,012,11OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x2 mg1,001,0520,0721,07R0,750,7915,0015,750,250,275,075,32
C02CA04 102
doksazosin4 mg1,541,62OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x4 mg1,541,6230,8032,34R1,501,5830,0031,500,040,040,800,84
C02CA06 161
urapidil0,12 g4,124,33OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantil retardcaps. 50x30 mg1,031,0851,5054,08R0,620,6531,0032,550,410,4320,5021,53
C02CA06 162
urapidil0,12 g3,223,38OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantil retardcaps. 50x60 mg1,611,6980,4184,43R1,241,3062,0065,100,370,3918,4119,33
C02CA06 163
urapidil0,12 g2,752,89OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantil retardcaps. 50x90 mg2,062,17103,20108,36R1,861,9593,0097,650,200,2110,2010,71
C03CA01 116
furosemid40 mg0,560,59OBelupo d.d.BelupoFursemidtbl. 20x40 mg0,560,5911,2011,76R0,440,468,809,240,120,132,402,52
C03CA04 103
torasemid15 mg1,371,44OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x5 mg0,460,489,169,62R0,170,183,403,570,290,305,766,05
C03CA04 104
torasemid15 mg1,131,19OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x10 mg0,750,7915,0815,83R0,340,366,807,140,410,438,288,69
C03CA04 111
torasemid15 mg1,481,55OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x5 mg0,490,5114,7615,50R0,170,185,105,360,320,349,6610,14
C03CA04 112
torasemid15 mg1,201,26OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x10 mg0,800,8423,9125,11R0,340,3610,2010,710,460,4813,7114,40
C03DA01 161
spironolakton75 mg1,411,48ORiemser Pharma GmbHKern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbHAldactonetbl. obl. 20x50 mg0,940,9918,7219,66R0,700,7414,0014,700,240,254,724,96
C03DA01 162
spironolakton75 mg1,161,22ORiemser Pharma GmbHKern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbHAldactonecaps. 20x100 mg1,541,6230,8932,43R1,401,4728,0029,400,140,152,893,03
C03DA04 101
eplerenon50 mg7,317,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x25 mg3,663,84109,65115,13R2,002,0959,8562,841,661,7449,8052,29
C03DA04 102
eplerenon50 mg5,295,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x50 mg5,295,56158,84166,78R2,652,7879,4283,392,652,7879,4283,39
C03DA04 131
eplerenon50 mg4,234,44OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apleriatbl. film obl. 30x25 mg2,122,2263,4866,65R0,460,4813,7314,421,661,7449,7552,24
C03DA04 132
eplerenon50 mg3,023,17OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apleriatbl. film obl. 30x50 mg3,023,1790,6095,13R0,640,6719,1220,082,382,5071,4875,05
C03DA04 171
eplerenon50 mg7,988,38OPfizer Croatia d.o.o.PfizerInspratbl. film obl. 30x25 mg3,994,19119,70125,69R0,510,5315,2516,013,483,66104,45109,67
C03DA04 172
eplerenon50 mg5,295,56OPfizer Croatia d.o.o.PfizerInspratbl. film obl. 30x50 mg5,295,56158,84166,78R0,710,7421,2422,304,594,82137,60144,48
C07AA07 171
sotalol0,16 g1,191,25OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbHDarob mitetbl. 50x80 mg0,590,6229,6731,15RSRC010,580,6129,0030,450,010,010,670,70
C07AB02 161
metoprolol150 mg4,684,91ORecordati Ireland LtdAstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 14x25 mg0,780,8210,9211,47R0,240,253,313,480,540,577,617,99
C07AB02 162
metoprolol150 mg1,711,80ORecordati Ireland LtdAstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x50 mg0,570,6015,9616,76R0,470,5013,2513,910,100,102,712,85
C07AB03 114
atenolol75 mg1,201,26OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x25 mg0,400,4212,0012,60R0,220,236,476,790,180,195,535,81
C07AB07 160
bisoprolol10 mg1,151,21OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. film obl. 60x5 mg0,580,6134,5836,31R0,410,4324,8426,080,160,179,7410,23
C07AB07 161
bisoprolol10 mg1,301,36OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x5 mg0,650,6819,4420,41R0,410,4312,4213,040,230,257,027,37
C07AB07 162
bisoprolol10 mg1,451,52OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 50x5 mg0,720,7636,1737,98R0,410,4320,7021,740,310,3215,4716,24
C07AB07 164
bisoprolol10 mg3,824,01OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 20x1,25 mg0,480,509,5510,03R0,220,234,404,620,260,275,155,41
C07AB07 165
bisoprolol10 mg2,302,42OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 30x2,5 mg0,580,6017,2718,13R0,380,4011,3311,900,200,215,946,24
C07AB12 161
nebivolol5 mg0,940,99OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGNebilettbl. 28x5 mg0,940,9926,3227,64R0,930,9826,0427,340,010,010,280,29
C07BB07 161
bisoprolol + hidroklorotiazid


OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(2,5 mg + 6,25 mg)1,061,1131,8033,39R0,380,4011,3311,900,680,7220,4721,49
C07BB07 162
bisoprolol + hidroklorotiazid


OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(5 mg + 6,25 mg)1,111,1733,4035,07R0,410,4312,4213,040,700,7320,9822,03
C07BB07 163
bisoprolol + hidroklorotiazid


OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(10 mg + 6,25 mg)1,181,2435,4037,17R0,800,8424,1025,310,380,4011,3011,87
C07BB12 162
nebivolol + hidroklorotiazid


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini - Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg + 25 mg)1,371,4438,4640,38R0,930,9826,0427,340,440,4712,4213,04
C07BB12 161
nebivolol + hidroklorotiazid


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini - Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg + 12,5 mg)1,431,5040,1042,11R0,930,9826,0427,340,500,5314,0614,76
C07FB07 161
bisoprolol + amlodipin


OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg + 5 mg)1,441,5143,1045,26R0,890,9326,7028,040,550,5716,4017,22
C07FB07 162
bisoprolol + amlodipin


OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,821,9154,6057,33R0,991,0429,7031,190,830,8724,9026,15
C08CA02 161
felodipin5 mg0,860,90OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x5 mg0,860,9024,0025,20R0,480,5113,5714,250,370,3910,4310,95
C08CA02 162
felodipin5 mg0,510,54OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x10 mg0,930,9826,0027,30R0,580,6016,1116,920,350,379,8910,38
C08CA09 101
lacidipin4 mg0,910,95OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Monopintbl. film obl. 30x4 mg0,910,9527,2728,63R0,480,5114,5415,270,420,4512,7313,37
C08CA09 111
lacidipin4 mg0,730,77OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x4 mg0,730,7720,5721,60R0,440,4612,2912,900,300,318,288,69
C08CA09 112
lacidipin4 mg0,910,96OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x6 mg1,371,4438,4240,34R0,630,6617,5118,390,750,7820,9121,96
C08CA09 161
lacidipin4 mg1,311,37OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A.Lacipiltbl. 28x6 mg1,962,0654,8857,62R0,630,6617,5118,391,331,4037,3739,24
C08CA09 162
lacidipin4 mg1,501,58OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SALacipiltbl. 28x4 mg1,501,5842,0944,19R0,480,5113,5714,251,021,0728,5229,95
C08CA13 171
lerkanidipin10 mg1,171,23OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 28x10 mg1,171,2332,6734,30R0,480,5113,5714,250,680,7219,1020,06
C08CA13 172
lerkanidipin10 mg0,800,84OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x10 mg0,800,8447,9750,37R0,360,3821,6022,680,440,4626,3727,69
C08CA13 173
lerkanidipin10 mg0,500,53OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x20 mg1,001,0560,0063,00R0,540,5732,4034,020,460,4827,6028,98
C08DA01 102
verapamil0,24 g2,192,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 50x80 mg0,730,7736,5038,33R0,530,5626,5027,830,200,2110,0010,50
C08DA01 105
verapamil0,24 g1,641,72OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGIsoptin RRtbl. s prod. oslob. 30x240 mg1,641,7249,1051,56R1,531,6146,0048,300,100,113,103,26
C08DA51 161
verapamil + trandolapril


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(180 mg + 2 mg)2,362,4866,0069,30R1,501,5842,0044,100,860,9024,0025,20
C08DA51 162
verapamil + trandolapril


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(240 mg + 4 mg)3,053,2085,4089,67R2,162,2760,4863,500,890,9324,9226,17
C08DB01 141
diltiazem0,24 g2,602,73OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x60 mg0,650,6819,5020,48R0,540,5616,1216,930,110,123,383,55
C08DB01 142
diltiazem0,24 g3,663,84OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x90 mg1,371,4441,1843,24R0,810,8524,1825,390,570,6017,0017,85
C08GA02 161
indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 5 mg)1,231,2936,8938,73R0,930,9828,0129,410,300,318,889,32
C08GA02 162
indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 10 mg)1,311,3839,3441,31R1,001,0530,0331,530,310,339,319,78
C09AA02 133
enalapril10 mg0,390,40OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x20 mg0,770,8115,4016,17R0,630,6612,6613,290,140,142,742,88
C09AA03 111
lizinopril10 mg1,081,13OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x2,5 mg0,270,288,058,45R0,120,133,613,790,150,164,444,66
C09AA03 112
lizinopril10 mg1,241,30OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x2,5 mg0,310,3218,5019,43R0,120,137,217,570,190,2011,2911,85
C09AA04 134
perindopril4 mg0,390,40OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x8 mg0,770,8146,2048,51R0,590,6235,4037,170,180,1910,8011,34
C09AA04 172
perindopril4 mg1,491,56OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x5 mg1,861,9555,7058,49R0,600,6318,0418,941,261,3237,6639,54
C09AA04 173
perindopril4 mg0,860,90OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x10 mg2,142,2564,2067,41R1,201,2635,9137,710,940,9928,2929,70
C09AA05 162
ramipril2,5 mg0,480,50OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x2,5 mg0,480,5113,4714,14R0,350,379,8010,290,130,143,673,85
C09AA05 163
ramipril2,5 mg0,940,99OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x1,25 mg0,470,4913,1613,82R0,200,215,605,880,270,287,567,94
C09AA05 171
ramipril2,5 mg0,430,45OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x2,5 mg0,430,4512,9013,55R0,350,3710,5011,030,080,082,402,52
C09AA08 131
cilazapril2,5 mg1,471,55OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x1 mg0,590,6217,7018,59R0,190,205,776,060,400,4211,9312,53
C09AA08 132
cilazapril2,5 mg1,481,55OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 60x1 mg0,590,6235,4037,17R0,190,2011,5412,120,400,4223,8625,05
C09AA08 135
cilazapril2,5 mg0,390,40OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x5 mg0,770,8123,1024,26R0,630,6719,0019,950,140,144,104,31
C09AA08 136
cilazapril2,5 mg0,390,40OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 60x5 mg0,770,8146,2048,51R0,590,6235,4037,170,180,1910,8011,34
C09AA09 115
fosinopril15 mg1,341,40OPharmaSwiss d.o.o.PharmaSwiss d.o.o.Monopriltbl. 28x10 mg0,890,9324,9226,17R0,320,348,989,430,570,6015,9416,74
C09AA09 116
fosinopril15 mg1,021,07OPharmaSwiss d.o.o.PharmaSwiss d.o.o.Monopriltbl. 28x20 mg1,361,4338,0839,98R0,640,6717,9618,860,720,7520,1221,13
C09AA10 123
trandolapril2 mg0,730,77OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Trandolapril JGLcaps. 28x2 mg0,730,7720,4121,43R0,350,379,8010,290,380,4010,6111,14
C09AA10 125
trandolapril2 mg2,502,63OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 56x0,5 mg0,630,6635,0536,80R0,120,136,737,070,510,5328,3229,74
C09AA10 126
trandolapril2 mg0,700,74OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x2 mg1,401,4739,2041,16R0,350,379,8010,291,051,1029,4030,87
C09AA10 127
trandolapril2 mg0,280,29OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x4 mg1,121,1731,2732,83R0,630,6617,7318,620,480,5113,5414,22
C09AA10 161
trandolapril2 mg1,401,47OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 50x0,5 mg0,700,7435,0536,80R0,120,136,016,310,580,6129,0430,49
C09AA10 162
trandolapril2 mg0,560,59OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x2 mg1,121,1731,2932,85R0,350,379,8010,290,770,8121,4922,56
C09AA10 163
trandolapril2 mg0,280,29OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x4 mg1,121,1731,2732,83R0,630,6617,7318,620,480,5113,5414,22
C09AA15 161
zofenopril30 mg3,323,49OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x7,5 mg0,830,8723,2524,41R0,120,133,373,540,710,7519,8820,87
C09AA15 162
zofenopril30 mg1,871,96OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x30 mg1,871,9652,2754,88R0,350,379,8010,291,521,5942,4744,59
C09BA02 131
enalapril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HLtbl. 20x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7113,4714,14R0,650,6813,0013,650,020,020,470,49
C09BA02 133
enalapril + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 20x(20 mg + 12,5 mg)1,091,1521,8322,92R0,930,9718,5319,460,170,173,303,47
C09BA04 173
perindopril + indapamid


OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIPrexanil Combi Atbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)1,841,9355,2758,03R0,830,8724,8126,051,021,0730,4631,98
C09BA04 174
perindopril + indapamid


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd.Prexanil Combi Atbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)2,712,8481,2085,26R1,912,0157,3960,260,790,8323,8125,00
C09BA05 162
ramipril + hidroklorotiazid


OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Aventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(5 mg + 25 mg)1,601,6844,8447,08R0,930,9725,9527,250,670,7118,8919,83
C09BA09 121
fosinopril + hidroklorotiazid


OPharmaSwiss d.o.o.PharmaSwiss d.o.o.Monopril plustbl. 28x(20 mg + 12,5 mg)1,381,4538,7340,67R0,900,9425,1626,420,480,5113,5714,25
C09BA15 161
zofenopril + hidroklorotiazid


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecard Plustbl. film obl. 28x(30 mg + 12,5 mg)2,132,2359,5262,50R0,650,6818,2019,111,481,5541,3243,39
C09BB04 161
perindopril + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg + 5 mg)1,751,8352,4055,02R1,081,1332,4034,020,670,7020,0021,00
C09BB04 162
perindopril + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,851,9455,4058,17R1,181,2435,4037,170,670,7020,0021,00
C09BB04 163
perindopril + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg + 5 mg)2,352,4670,4073,92R1,681,7650,4052,920,670,7020,0021,00
C09BB04 164
perindopril + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,452,5773,4077,07R1,781,8753,4056,070,670,7020,0021,00
C09BB05 161
ramipril + felodipin


OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(2,5 mg + 2,5 mg)1,321,3836,9238,77R0,590,6216,5217,350,730,7720,4021,42
C09BB05 162
ramipril + felodipin


OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(5 mg + 5 mg)2,432,5568,0471,44R1,111,1731,0832,631,321,3936,9638,81
C09BX01 161
perindopril + indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg + 5 mg)1,821,9154,5057,23R1,181,2435,5037,280,630,6719,0019,95
C09BX01 162
perindopril + indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg + 10 mg)1,901,9956,8659,70R1,261,3337,8639,750,630,6719,0019,95
C09BX01 163
perindopril + indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg + 5 mg)2,943,0988,3092,72R2,352,4770,5674,090,590,6217,7418,63
C09BX01 164
perindopril + indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg + 10 mg)3,063,2291,9396,53R2,432,5572,9376,580,630,6719,0019,95
C09BX02 161
bisoprolol + perindopril


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg + 5 mg)1,551,6246,4148,73R0,910,9627,4128,780,630,6719,0019,95
C09BX02 162
bisoprolol + perindopril


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)1,721,8051,5054,08R1,451,5243,5045,680,270,288,008,40
C09CA01 161
losartan50 mg1,221,28OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeCozaartbl. film obl. 28x50 mg1,221,2834,1635,87Rpc040,550,5815,4016,170,670,7018,7619,70
C09CA01 162
losartan50 mg0,750,79OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeCozaartbl. film obl. 28x100 mg1,501,5741,9144,01Rpc041,191,2533,2334,890,310,338,689,11
C09CA03 161
valsartan80 mg1,191,25ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaDiovantbl. film obl. 28x80 mg1,191,2533,4135,08Rpc040,550,5815,4016,170,640,6818,0118,91
C09CA04 161
irbesartan0,15 g1,211,27OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazAproveltbl. film obl. 28x150 mg1,211,2733,9735,67Rpc040,550,5815,4016,170,660,7018,5719,50
C09CA04 162
irbesartan0,15 g0,770,81OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazAproveltbl. film obl. 28x300 mg1,551,6243,3145,48Rpc041,191,2533,2334,890,360,3810,0810,58
C09CA04 163
irbesartan0,15 g0,971,02Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Industrie, Sanofi-Aventis, S.A.Aproveltbl. film obl. 30x150 mg0,971,0229,1030,56Rpc040,550,5816,5017,330,420,4412,6013,23
C09CA04 164
irbesartan0,15 g0,660,69Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Industrie, Sanofi-Aventis, S.A.Aproveltbl. film obl. 30x300 mg1,311,3839,4041,37Rpc041,191,2535,7037,490,120,133,703,89
C09CA06 121
kandesartan8 mg0,981,03OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x8 mg0,981,0327,3528,72Rpc040,550,5815,4016,170,430,4511,9512,55
C09CA08 171
olmesartan medoksomil20 mg2,112,22OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x10 mg1,061,1131,7033,29Rpc040,280,298,258,660,780,8223,4524,62
C09CA08 172
olmesartan medoksomil20 mg1,611,69OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x20 mg1,611,6948,4050,82Rpc040,550,5816,5017,331,061,1231,9033,50
C09CA08 173
olmesartan medoksomil20 mg1,291,35OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x40 mg2,582,7177,3081,17Rpc041,101,1633,0034,651,481,5544,3046,52
C09DA03 140
valsartan + hidroklorotiazid


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 56x(320 mg + 25 mg)2,863,01160,35168,37RRC022,722,86152,50160,130,140,157,858,24
C09DA03 161
valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)1,251,3135,0036,75Rpc040,951,0026,6027,930,300,328,408,82
C09DA03 162
valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,962,0554,7957,53RRC021,361,4338,0839,980,600,6316,7117,55
C09DA03 163
valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg + 25 mg)1,621,7045,4547,72RRC021,361,4338,0839,980,260,287,377,74
C09DA03 165
valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg + 25 mg)3,884,07108,64114,07RRC022,722,8676,2580,061,161,2132,3934,01
C09DA04 161
irbesartan + hidroklorotiazid


OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazCoAproveltbl. film obl. 28x(150 mg + 12,5 mg)1,181,2433,1334,79Rpc040,951,0026,6027,930,230,246,536,86
C09DA04 162
irbesartan + hidroklorotiazid


OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazCoAproveltbl. film obl. 28x(300 mg + 12,5 mg)1,441,5140,2342,24Rpc041,361,4338,0839,980,080,082,152,26
C09DA07 101
telmisartan + hidroklorotiazid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oOsan Plustbl. 28x(80 mg + 12,5 mg)2,092,2058,6161,54RRC021,361,4338,0839,980,730,7720,5321,56
C09DA07 182
telmisartan + hidroklorotiazid


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMicardis plustbl. 28x(80 mg + 12,5 mg)2,102,2158,8061,74Rpc041,361,4338,0839,980,740,7820,7221,76
C09DA08 171
olmesartan + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(20 mg + 12,5 mg)1,711,7951,1553,71Rpc040,550,5816,5017,331,161,2134,6536,38
C09DA08 172
olmesartan + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(20 mg + 25 mg)1,701,7951,0053,55Rpc040,550,5816,5017,331,151,2134,5036,23
C09DA08 173
olmesartan + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(40 mg + 12,5 mg)2,602,7277,8581,74Rpc041,101,1633,0034,651,501,5744,8547,09
C09DA08 174
olmesartan + hidroklorotiazid


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(40 mg + 25 mg)2,602,7277,8581,74Rpc041,101,1633,0034,651,501,5744,8547,09
C09DB01 171
amlodipin + valsartan


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis PharmaExforgetbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)2,042,1457,1259,98Rpc040,610,6417,1518,011,431,5039,9741,97
C09DB01 172
amlodipin + valsartan


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis PharmaExforgetbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)2,732,8676,3580,17Rpc041,071,1229,9231,421,661,7446,4348,75
C09DB01 173
amlodipin + valsartan


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis PharmaExforgetbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)2,792,9378,2182,12Rpc041,071,1229,9231,421,721,8148,2950,70
C09DX01 121
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,891,9953,0355,68RRC021,671,7546,7649,100,220,246,276,58
C09DX01 122
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,891,9953,0355,68RRC021,671,7546,7649,100,220,246,276,58
C09DX01 123
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)2,162,2760,5663,59RRC021,771,8649,5652,040,390,4111,0011,55
C09DX01 161
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGExforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)2,712,8475,7679,55RRC021,671,7546,7649,101,041,0929,0030,45
C09DX01 162
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGExforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 25 mg)2,712,8475,7679,55RRC021,671,7546,7649,101,041,0929,0030,45
C09DX01 163
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma Stein AGExforge HCTtbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)3,093,2586,5690,89RRC021,771,8649,5652,041,321,3937,0038,85
C09DX04 161
sakubitril + valsartan


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 28x(24 mg + 26 mg)18,0718,97505,96531,26RSpc1116,7317,56468,30491,721,351,4137,6639,54
C09DX04 162
sakubitril + valsartan


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(49 mg + 51 mg)17,9518,851.005,391055,66RSpc1116,7617,60938,60985,531,191,2566,7970,13
C09DX04 163
sakubitril + valsartan


ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(97 mg + 103 mg)17,8718,771.000,911050,96RSpc1116,7617,60938,60985,531,111,1762,3165,43
C10AA01 118
simvastatin30 mg1,431,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg0,480,5013,3013,97RRC030,380,4010,6411,170,100,102,662,79
C10AA04 162
fluvastatin60 mg1,761,85ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLescol XL 80tbl. s prod. djel. 28x80 mg2,352,4765,7169,00Rpc051,391,4638,9240,870,961,0026,7928,13
C10AA05 194
atorvastatin20 mg0,810,85OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x60 mg2,442,56146,40153,72RRC032,202,31131,76138,350,240,2614,6415,37
C10AB05 161
fenofibrat200 mg1,932,03OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x160 mg1,551,6246,4048,72Rpc061,181,2435,4837,250,360,3810,9211,47
C10AB05 162
fenofibrat200 mg2,112,21OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x215 mg2,272,3867,9771,37Rpc061,771,8552,9755,620,500,5315,0015,75
C10AX06 101
etilni esteri omega-3 kiselina


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Corprotectcaps. meka 30x1000 mg2,172,2865,0768,32Rpc060,490,5114,7015,441,681,7650,3752,89
C10AX06 161
etilni esteri omega-3 kiselina


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottOmacorcaps. 28x1000 mg2,492,6169,7273,21Rpc060,530,5514,7015,441,972,0655,0257,77
C10AX06 162
etilni esteri omega-3 kiselina


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDualtiscaps. meka 28x1000 mg2,172,2860,7363,77Rpc060,530,5514,7015,441,641,7346,0348,33
C10AX09 161
ezetimib10 mg4,474,69OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeEzetroltbl. 28x10 mg4,474,69125,16131,42RSpc103,984,17111,31116,880,490,5213,8514,54
C10BA02 161
ezetimib + simvastatin


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeInegytbl. 28x(10 mg + 10 mg)6,436,75180,04189,04RSpc085,685,96159,01166,960,750,7921,0322,08
C10BA02 162
ezetimib + simvastatin


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeInegytbl. 28x(10 mg + 20 mg)6,847,18191,52201,10RSpc085,685,96159,01166,961,161,2232,5134,14
C10BA02 163
ezetimib + simvastatin


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeInegytbl. 28x(10 mg + 40 mg)7,467,83208,88219,32RSpc085,685,96159,01166,961,781,8749,8752,36
C10BA04 161
fenofibrat + simvastatin


OMylan IRE Healthcare LtdMylan LaboratoriesCholibtbl. film obl. 30x(145 mg + 20 mg)1,932,0357,9060,80RRC061,751,8452,5055,130,180,195,405,67
C10BA04 162
fenofibrat + simvastatin


OMylan IRE Healthcare LtdMylan LaboratoriesCholibtbl. film obl. 30x(145 mg + 40 mg)2,762,9082,8086,94RRC062,452,5773,5077,180,310,339,309,77
C10BA05 161
ezetimib + atorvastatin


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)9,059,50271,50285,08RSpc084,064,27121,94128,044,995,23149,56157,04
C10BA05 162
ezetimib + atorvastatin


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 20 mg)9,209,66275,90289,70RSpc084,594,82137,70144,594,614,84138,20145,11
C10BA05 163
ezetimib + atorvastatin


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 40 mg)9,329,78279,52293,50RSpc085,255,51157,41165,284,074,27122,11128,22
C10BX03 161
amlodipin + atorvastatin


OPfizer Croatia d.o.o.PfizerCaduettbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)1,431,5042,7544,89RRC030,540,5616,0916,890,890,9326,6627,99
C10BX03 162
amlodipin + atorvastatin


OPfizer Croatia d.o.o.PfizerCaduettbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)1,431,5042,7544,89RRC030,540,5616,0916,890,890,9326,6627,99
C10BX11 161
atorvastatin + perindopril + amlodipinServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg + 5 mg + 5 mg)2,572,7077,2181,07RRC031,942,0458,2161,120,630,6719,0019,95
C10BX11 162
atorvastatin + perindopril + amlodipinServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg + 10 mg + 5 mg)3,113,2793,3097,97RRC032,482,6074,3078,020,630,6719,0019,95
C10BX11 163
atorvastatin + perindopril + amlodipinServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg + 10 mg + 10 mg)3,183,3495,32100,09RRC032,542,6776,3280,140,630,6719,0019,95
C10BX11 164
atorvastatin + perindopril + amlodipinServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(40 mg + 10 mg + 10 mg)3,844,03115,07120,82RRC033,203,3696,07100,870,630,6719,0019,95
D01AA01 402
nistatin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Nistatinmast 1x20 g (100.000 i.j./g)19,9020,9019,9020,90R9,5510,039,5510,0310,3510,8710,3510,87
D01AC01 405
klotrimazol


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klotrimazol Plivakrema 1x20 g (10 mg/g)17,1017,9617,1017,96R9,5510,039,5510,037,557,937,557,93
D01AC01 761
klotrimazol


LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffCanifugotop. za kožu, sprej 1%, 1x30 ml (0,01 g/ml)29,0030,4529,0030,45R10,8011,3410,8011,3418,2019,1118,2019,11
D01AC02 411
mikonazol


LBelupo d.d.BelupoRojazolkrema 2%, 1x30 g18,4519,3718,4519,37R14,3215,0414,3215,044,134,344,134,34
D01AC02 431
mikonazol


LKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Daktarinkrema 2%, 1x30 g18,4519,3718,4519,37R14,3215,0414,3215,044,134,344,134,34
D01AC20 471
izokonazol, diflukortolon


LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Travocortkrema 1x15 g (10 mg/g + 1mg/g)35,0036,7535,0036,75R15,2215,9815,2215,9819,7820,7719,7820,77
D01AE14 471
ciklopiroksolamin


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelOxolamotop. za kožu, boč. 1x20 ml (10 mg/ml)21,2022,2621,2022,26R7,207,567,207,5614,0014,7014,0014,70
D01AE14 472
ciklopiroksolamin


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelOxolamljekoviti lak za nokte, boč. 1x3 g (80 mg/g) + 10 pl. špatula70,3773,8970,3773,89R6,987,336,987,3363,3966,5663,3966,56
D01AE15 441
terbinafin


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAterekrema 15 g (10 mg/g)17,0017,8517,0017,85R8,619,048,619,048,398,818,398,81
D01AE15 461
terbinafin


LGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Lamisilkrema 1%, 1x15 g17,0017,8517,0017,85R8,619,048,619,048,398,818,398,81
D01AE15 462
terbinafin


LGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Lamisil DermGelgel 1%, 1x15 g26,1527,4626,1527,46R8,619,048,619,0417,5418,4217,5418,42
D01AE16 421
amorolfin


LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fungilacljekoviti lak za nokte, boč. 1x2,5 ml (50 mg/ml) + 10 pl. špatula75,0078,7575,0078,75R6,987,336,987,3368,0271,4268,0271,42
D01AE22 721
naftifinklorid


LJadran - Galenski Laboratorij d.d.Jadran Galenski laboratorij d.d.Naftifinklorid JGLotop. za kožu, boč. 1x20 ml (10 mg/ml)40,0042,0040,0042,00R6,486,806,486,8033,5235,2033,5235,20
D05AX52 441
kalcipotriol + betametazon


LLEO Pharma A/SLEO Pharma A/S, LEO Laboratories Ltd.Daivobetgel 30 g (50 mcg/g + 0,5 mg/g)134,80141,54134,80141,54R76,4480,2676,4480,2658,3661,2858,3661,28
D05AX52 442
kalcipotriol + betametazon


LLEO Pharma A/SColep Laupheim GmbH & Co. KG, LEO Laboratories Ltd.Enstilarpjena za kožu 60 g (50 mcg/g + 0,5 mg/g)305,40320,67305,40320,67R152,88160,52152,88160,52152,52160,15152,52160,15
D06BA01 421
sulfadiazin-srebro


LSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDermazinkrema 1%, 1x50 g40,1742,1840,1742,18R15,2215,9815,2215,9824,9526,2024,9526,20
D06BB03 413
aciklovir


LBelupo d.d.BelupoHerpleximkrema 5%, 1x5 g33,1634,8233,1634,82R23,5324,7123,5324,719,6310,119,6310,11
D06BB03 414
aciklovir


LBelupo d.d.BelupoHerpleximkrema 5%, 1x10 g62,7465,8862,7465,88R47,0549,4047,0549,4015,6916,4715,6916,47
D06BB10 461
imikvimod


LMeda AB3M Health Care LimitedAldarakrema 5%, vreć. 12x250 mg30,1531,66361,84379,93Rpd057,607,9891,1795,7322,5623,68270,67284,20
D06BX01 411
metronidazol


LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Rozametkrema 1%, 1x25 g27,8029,1927,8029,19Rpd0420,8521,8920,8521,896,957,306,957,30
D06BX01 461
metronidazol


LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolfMetrosagel 0,75%, 1x25 g25,5026,7825,5026,78Rpd0420,8521,8920,8521,894,654,884,654,88
D07AC01 411
betametazon


LBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x15 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R8,869,308,869,305,916,215,916,21
D07AC01 413
betametazon


LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x15 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R8,869,308,869,305,916,215,916,21
D07AC01 416
betametazon


LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x100 g (0,5 mg/g)67,5770,9567,5770,95R59,0862,0359,0862,038,498,918,498,91
D07AC01 433
betametazon


LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x100 g (0,5 mg/g)67,5770,9567,5770,95R59,0862,0359,0862,038,498,918,498,91
D07AC13 464
mometazon


LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocomkrema 0,1%, 1x30 g32,5034,1332,5034,13R17,7218,6117,7218,6114,7815,5214,7815,52
D07AC13 465
mometazon


LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocommast 0,1%, 1x30 g35,1036,8635,1036,86R17,7218,6117,7218,6117,3818,2517,3818,25
D07AC13 471
mometazon


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutankrema 1x30 g (1 mg/g)26,9928,3426,9928,34R12,4013,0212,4013,0214,5915,3214,5915,32
D07AC13 472
mometazon


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutanmast 1x30 g (1 mg/g)25,2026,4625,2026,46R12,4013,0212,4013,0212,8013,4412,8013,44
D07AC13 766
mometazon


LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocomlosion 0,1%, 1x30 ml33,2134,8733,2134,87R19,9320,9319,9320,9313,2813,9413,2813,94
D07AC13 771
mometazon


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutanotop. za kožu 1x30 ml (1 mg/g)23,2524,4123,2524,41R13,9514,6513,9514,659,309,779,309,77
D07AC14 461
metilprednizolon aceponat


LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Advantankrema, 1x15 g (1 mg/g)20,6021,6320,6021,63R7,978,377,978,3712,6313,2612,6313,26
D07AC14 462
metilprednizolon aceponat


LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Advantanmast, 1x15 g (1 mg/g)20,6521,6820,6521,68R7,978,377,978,3712,6813,3112,6813,31
D07CC01 471
fusidatna kiselina + betametazon


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutan Pluskrema 1x15 g (20 mg/g + 1 mg/g)37,5839,4637,5839,46R14,3915,1114,3915,1123,1924,3523,1924,35
D07XA02 761
estradiolbenzoat + prednizolon + salicilna kiselina


LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffAlpicort Fotop. za kožu vlasišta, 1x100 ml (0,005 g + 0,2 g + 0,4 g)76,0079,8076,0079,80R35,0036,7535,0036,7541,0043,0541,0043,05
D07XA02 762
prednizolon + salicilna kiselina


LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffAlpicortotop. za kožu vlasišta, 1x100 ml (0,2 g + 0,4 g)56,0358,8356,0358,83R49,0051,4549,0051,457,037,387,037,38
D07XC01 711
betametazon + salicilna kiselina


LBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x50 ml (0,5 mg/g + 20 mg/g)48,7551,1948,7551,19R43,8846,0743,8846,074,875,114,875,11
D08AG02 441
povidon-jod


LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadinemast 1x20 g (100 mg/1g)28,6230,0528,6230,05R24,0925,2924,0925,294,534,764,534,76
D10AD03 411
adapalen


LBelupo d.d.BelupoSonakrema 0,1%, 1x30 g50,3552,8750,3552,87R25,1826,4425,1826,4425,1726,4325,1726,43
D10AD03 412
adapalen


LBelupo d.d.BelupoSonagel 0,1%, 1x30 g50,3552,8750,3552,87R25,1826,4425,1826,4425,1726,4325,1726,43
D10AE01 461
benzoil peroksid


LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffDercome Cleartuba. plast., susp. 4%, 1x100 g57,5860,4657,5860,46R26,3727,6926,3727,6931,2132,7731,2132,77
D10AF51 463
klindamicin + benzoilperoksid


LGlaxoSmithKline d.o.o.Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Glaxo Operations UK Ltd.Duacgel 30 g (10 mg/g + 50 mg/g)139,00145,95139,00145,95R20,4021,4220,4021,42118,60124,53118,60124,53
D10AX03 471
azelatna kiselina


LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Skinorenkrema 1x30 g (200 mg/g)60,0063,0060,0063,00R25,1826,4425,1826,4434,8236,5634,8236,56
D10BA01 161
izotretinoin30 mg7,177,53ORoche d.o.o.RocheRoaccutanecaps. 30x10 mg2,392,5171,6075,18RSpd031,791,8853,7056,390,600,6317,9018,80
D11AH01 461
takrolimus hidrat


LLEO Pharma A/SAstellas Ireland Co. Ltd.Protopic 0,1%mast, 1x30 g187,20196,56187,20196,56R31,8933,4831,8933,48155,31163,08155,31163,08
D11AH01 462
takrolimus hidrat


LLEO Pharma A/SAstellas Ireland Co. Ltd.Protopic 0,03%mast, 1x30 g177,30186,17177,30186,17R31,8933,4831,8933,48145,41152,68145,41152,68
D11AX15 461
pimekrolimus


LMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, MEDA Manufacturing MerignacElidelkrema 1x30 g (10 mg/g)165,03173,28165,03173,28R17,7218,6117,7218,61147,31154,68147,31154,68
G01AA10 661
klindamicin0,1 g

VPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnDalacinkrema za rodnicu 20 mg/g, 1x40 g62,0065,1062,0065,10R31,3932,9631,3932,9630,6132,1430,6132,14
G01AA51 602
nistatin + oksitetraciklin


VPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Geonistinvag. tbl. 6x(100 mg + 100.000 i.j.)5,255,5131,4933,06R2,482,6014,8815,622,772,9116,6117,44
G01AA51 631
neomicin + polimiksin B + nistatin


VLaboratorie INNOTECH INTERNATIONALInnothera ChouzyPolygynaxvag. caps, meka 12x(35000 IU + 35000 IU + 100 000 IU)3,814,0045,7248,01Rpg071,241,3014,8815,622,572,7030,8432,38
G01AA51 661
nifuratel + nistatin


VAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.Doppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. caps, meka 12x(500 mg + 200 000 IU)5,685,9668,1071,51Rpg071,241,3014,8815,624,444,6653,2255,88
G01AA51 662
nifuratel + nistatin


VAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.Doppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. krema 1x30 g (100 mg/g + 40 000 IU/g)61,4364,5061,4364,50Rpg0731,3932,9631,3932,9630,0431,5430,0431,54
G01AF01 611
metronidazol0,5 g1,661,74VBelupo d.d.BelupoMedazolvag. tbl. 10x500 mg1,661,7416,5917,42R0,760,807,597,970,900,959,009,45
G01AF01 661
metronidazol0,5 g8,008,40VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffArilin rapidvag. 2x1000 mg16,0016,8032,0033,60R3,803,987,597,9712,2112,8224,4125,63
G01AF02 604
klotrimazol0,1 g7,137,48VPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klotrimazol Plivavag. tbl. 3x200 mg7,137,4821,3822,45R2,532,667,597,974,604,8313,7914,48
G01AF02 662
klotrimazol


VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffVagisan Myko Kombivag. 1x500 mg + krema 20 g (10 mg/g)42,4444,5642,4444,56R16,7417,5816,7417,5825,7026,9925,7026,99
G01AF04 611
mikonazol0,1 g2,532,66VBelupo d.d.BelupoRojazolvag. tbl. 7x200 mg5,065,3135,4237,19R3,793,9826,5627,891,271,338,869,30
G01AF04 631
mikonazol0,1 g5,065,31VKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Gyno-Daktarinvag. tbl. 7x200 mg5,065,3135,4237,19R3,793,9826,5627,891,271,338,869,30
G01AX11 641
povidon-jod0,2 g2,502,62VAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadinevag. 14x200 mg2,502,6234,9436,69R1,241,3117,4218,291,251,3117,5218,40
G02CB01 121
bromokriptin5 mg1,972,07OSandoz d.o.o.Sandoz-LekBromergontbl. 30x2,5 mg0,981,0329,5030,98R0,951,0028,5629,990,030,030,940,99
G03AA07 141
etinilestradiol + levonorgestrel


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAdexatbl. film obl. 21x(0,03 mg + 0,15 mg)1,191,2525,0326,28R0,110,122,352,471,081,1322,6823,81
G03AA07 142
etinilestradiol + levonorgestrel


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAdexatbl. film obl. 63x(0,03 mg + 0,15 mg)1,191,2574,9778,72R0,110,126,937,281,081,1368,0471,44
G03AA07 161
etinilestradiol + levonorgestrel


OAlvogen Pharma Trading Europe EOODTeva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceutical Europe BVSeasoniquetbl. film obl. 84x0,03 mg/0,15 mg + 7x0,01 mg1,701,78154,56162,29R0,130,1311,4712,041,571,65143,09150,24
G03AA10 101
gestoden + etinilestradiol


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Naeliatbl. film obl. 24x(0,06 mg + 0.015 mg) + 4xplacebo1,091,1426,1227,43R0,180,194,244,450,910,9621,8822,97
G03AA10 161
gestoden + etinilestradiol


OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Lindynette 20tbl. obl. 21x(75 mcg + 20 mcg)1,381,4529,0330,48R0,200,214,244,451,181,2424,7926,03
G03AA10 162
gestoden + etinilestradiol


OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Lindynette 30tbl. obl. 21x(75 mcg + 30 mcg)1,691,7735,4937,26R0,200,214,244,451,491,5631,2532,81
G03AA10 165
gestoden + etinilestradiol


OBayer d.o.o.Delpharm Lille S.A.S., Bayer AGLogesttbl. obl. 21x(0,075 mg gestoden + 0,02 mg etinilestradiol)1,431,5030,0331,53R0,200,214,244,451,231,2925,7927,08
G03AA12 101
etinilestradiol + drospirenon


OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPliva Hrvatska d.o.o.Softinetbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg)2,842,9959,7262,71R0,200,214,244,452,642,7755,4858,25
G03AA12 102
etinilestradiol + drospirenon


OAlvogen Pharma Trading Europe EOODPliva Hrvatska d.o.o.Softinelle Ptbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo2,492,6159,7262,71R0,180,194,244,452,312,4355,4858,25
G03AA12 121
etinilestradiol + drospirenon


OSandoz d.o.o.Sandoz-Leon FarmaRosannetbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg)3,153,3066,0869,38R0,200,214,244,452,943,0961,8464,93
G03AA12 122
etinilestradiol + drospirenon


OSandoz d.o.o.Sandoz-Leon FarmaRosanelletbl. film obl. 21x(0,02 mg + 3 mg) + 7xplacebo2,873,0260,3463,36R0,200,214,244,452,672,8156,1058,91
G03AA12 131
etinilestradiol + drospirenon


OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Laboratorios Leon Farma S.A.Adriennetbl. film obl. 72x(0,02 mg + 3 mg) + 12xplacebo2,242,35161,24169,30R0,180,1912,7213,362,062,17148,52155,95
G03AA12 166
etinilestradiol + drospirenon


OBayer d.o.o.Bayer AGYaztbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo2,522,6560,5663,59R0,180,194,244,452,352,4656,3259,14
G03AA12 167
etinilestradiol + drospirenon


OBayer d.o.o.Bayer AGYasmintbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg)3,153,3066,0869,38R0,200,214,244,452,943,0961,8464,93
G03AA12 171
etinilestradiol + drospirenon


OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Dayllatbl. film obl. 21x(0,02 mg + 3 mg) + 7xplacebo2,552,6853,5056,18R0,200,214,244,452,352,4649,2651,72
G03AA12 172
etinilestradiol + drospirenon


OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Midianatbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg) + 7xplacebo2,552,6853,5056,18R0,200,214,244,452,352,4649,2651,72
G03AA12 181
etinilestradiol + drospirenon


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDrospifem Mtbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo2,012,1148,1550,56R0,160,173,824,011,851,9444,3346,55
G03AA12 191
etinilestradiol + drospirenon


OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Daylettetbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo1,912,0045,7448,03R0,160,173,824,011,751,8341,9244,02
G03AA14 101
nomegestrolacetat + estradiol


OTeva B.V.Teva Operations PolandZoelytbl. film obl. 24x(2,5 mg + 1,5 mg) + 4xplacebo3,303,4679,0883,03R0,080,091,992,093,213,3777,0980,94
G03AA15 161
etinilestradiol + klormadinon


OGedeon Richter Plc.Grünenthal GmbH, Gedeon Richter Plc.Belaratbl. obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)3,053,2064,0067,20R0,200,214,244,452,852,9959,7662,75
G03AA15 171
etinilestradiol + klormadinon


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelEstaltbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)2,132,2444,8047,04R0,140,152,973,121,992,0941,8343,92
G03AA16 101
etinilestradiol + dienogest


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Claxitbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)2,362,4749,4651,93R0,110,112,212,322,252,3647,2549,61
G03AA16 201
etinilestradiol + dienogest


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDonellatbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)1,651,7334,6236,35R0,070,081,551,631,571,6533,0734,72
G03AB08 161
estradiol + dienogest


OBayer d.o.o.Bayer AGQlairatbl. film obl. 1x282,632,7673,7377,42R0,150,164,244,452,482,6169,4972,96
G03CA03 662
estradiol25 mcg0,470,49VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffLinoladiolkrema za rodnicu 25 g (0,01 g/100 g)46,5048,8346,5048,83R34,5036,2334,5036,2312,0012,6012,0012,60
G03CA03 673
estradiol25 mcg17,4918,37VNovo Nordisk A/SNovo NordiskVagifemvag. tbl. 18x10 mcg7,007,35125,94132,24R2,752,8849,4151,884,254,4676,5380,36
G03DB01 161
didrogesteron10 mg2,202,31OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphastontbl. film obl. 42x10 mg2,202,3192,5497,17R1,621,7067,9471,340,590,6224,6025,83
G03DB01 162
didrogesteron10 mg2,202,31OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphastontbl. film obl. 20x10 mg2,202,3144,0746,27R1,621,7032,3533,970,590,6211,7212,31
G03DB08 161
dienogest2 mg8,989,43OBayer d.o.o.Schering GmbH & Co. Produktions KGVisannetbl. 28x2 mg8,989,43251,35263,92RSpg051,541,6243,0945,247,447,81208,26218,67
G03FA01 184
estradiol + noretisteron


ONovo Nordisk A/SNovo NordiskActivelletbl. 1x28 (1 mg + 0,5 mg)1,541,6143,0345,18R0,880,9224,6425,870,660,6918,3919,31
G03FA17 161
drospirenon + estradiol


OBayer d.o.o.Bayer AGAngeliqtbl. film obl. 28x(2 mg + 1 mg)3,213,3789,9794,47R0,880,9224,6425,872,332,4565,3368,60
G03FB05 183
estradiol + noretisteron


ONovo Nordisk A/SNovo NordiskTrisequenstbl. 1x281,491,5641,7243,81R0,880,9224,6425,870,610,6417,0817,93
G03FB05 184
estradiol + noretisteron


ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovofemtbl. film obl. 1x281,451,5240,5142,54R0,880,9224,6425,870,570,6015,8716,66
G03FB08 161
estradiol + didrogesteron


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston 2/10tbl. 1x281,451,5240,4742,49R0,880,9224,6425,870,570,6015,8316,62
G03FB08 162
estradiol + didrogesteron


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston 1/10tbl. 1x281,361,4338,1040,01R0,880,9224,6425,870,480,5013,4614,13
G03FB08 163
estradiol + didrogesteron


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston conti 1/5tbl. 1x281,461,5340,8842,92R0,880,9224,6425,870,580,6116,2417,05
G03FB08 164
estradiol + didrogesteron


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston conti mini 0,5/2,5tbl. film obl. 1x281,461,5340,7542,79R0,790,8322,1823,290,660,7018,5719,50
G03HB01 164
ciproteron-acetat + etinilestradiol


OBayer d.o.o.Bayer AGDiane-35drag. 3x211,311,3882,7486,88RSRG021,061,1166,7170,050,250,2716,0316,83
G03XB02 161
ulipristal acetat5 mg35,0136,76OGedeon Richter Plc.Cenexi, Gedeon Richter Plc.Esmyatbl. 28x5 mg35,0136,76980,281029,29RSpg0818,1719,08508,72534,1616,8417,68471,56495,14
G03XC01 961
raloksifen60 mg3,623,80ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg3,623,80101,36106,43RSpg012,752,8977,0080,850,870,9124,3625,58
G04BD06 161
propiverin klorid30 mg5,846,13OApogepha Arzneimittel GmbHApogephaDetrunormdrag. 30x15 mg2,923,0787,6091,98Rpg061,922,0257,6060,481,001,0530,0031,50
G04BD06 162
propiverin klorid30 mg6,276,58OApogepha Arzneimittel GmbHApogephaDetrunorm XRcaps. s prilag. oslob. 28x30 mg6,276,58175,55184,33Rpg063,553,7399,44104,412,722,8576,1179,92
G04BD08 161
solifenacin5 mg4,805,04OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x5 mg4,805,04144,10151,31Rpg063,553,73106,54111,871,251,3137,5639,44
G04BD08 162
solifenacin5 mg3,133,29OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x10 mg6,276,58188,09197,49RRG045,235,49156,77164,611,041,1031,3232,89
G04BD09 122
trospij40 mg13,0713,72OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmextbl. 30x5 mg1,631,7249,0051,45R0,480,5014,4015,121,151,2134,6036,33
G04CA02 162
tamsulozin0,4 mg1,481,55OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omnic Ocastbl. film obl. s prod. oslob. 30x0,4 mg1,481,5544,3046,52RSRG051,051,1031,4933,060,430,4512,8113,45
G04CA04 161
silodosin8 mg2,432,55ORecordati Ireland LtdRecordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Uroreccaps. tvrda 30x4 mg1,211,2736,4038,22RSpg020,720,7621,6022,680,490,5114,8015,54
G04CA04 162
silodosin8 mg2,432,55ORecordati Ireland LtdRecordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Uroreccaps. tvrda 30x8 mg2,432,5572,8176,45RSpg021,051,1031,4933,061,381,4541,3243,39
G04CA52 111
dutasterid + tamsulozin


OBelupo d.d.BelupoKllotascaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)3,844,03115,11120,87RSpg031,932,0357,9060,801,912,0057,2160,07
G04CA52 121
dutasterid + tamsulozin


OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Laboratorios Leon Farma S.A.Dulmodcaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)4,044,24121,17127,23RSpg031,932,0357,9060,802,112,2163,2766,43
G04CA52 161
dutasterid + tamsulozin


OGlaxoSmithKline d.o.o.Catalent Germany Schorndorf GmbHDuodartcaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)5,435,70162,80170,94RSpg031,932,0357,9060,803,503,67104,90110,15
G04CA52 163
dutasterid + tamsulozin


OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Laboratorios Leon Farma S.A.Duitamcaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)3,653,83109,35114,82RSpg031,932,0357,9060,801,721,8051,4554,02
G04CB01 101
finasterid5 mg1,351,42OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Mostrafintbl. film obl. 28x5 mg1,351,4237,8039,69RSRG060,880,9324,7425,980,470,4913,0613,71
G04CB01 131
finasterid5 mg1,351,42OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Finprostbl. film obl. 28x5 mg1,351,4237,8039,69RSRG060,880,9324,7425,980,470,4913,0613,71
G04CB02 102
dutasterid0,5 mg2,272,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Laboratorios Alcala Farma S.L., Cyndea Pharma S.L., Galenicum Health S.L., Pharmadox Healthcare Ltd.Dustercaps. meka 30x0,5 mg2,272,3868,0471,44RSpg040,880,9326,5127,841,381,4541,5343,61
G04CB02 131
dutasterid0,5 mg2,032,13OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Laboratorios Leon Farma S.A.Dutryscaps. meka 30x0,5 mg2,032,1360,9063,95RSpg040,790,8323,7024,891,241,3037,2039,06
G04CB02 141
dutasterid0,5 mg1,481,55OAlkaloid-INT d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Lestedoncaps. meka 30x0,5 mg1,481,5544,4046,62RSpg040,580,6017,2818,140,900,9527,1228,48
G04CB02 161
dutasterid0,5 mg2,422,54OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Avodartcaps. meka 30x0,5 mg2,422,5472,7076,34RSpg040,880,9326,5127,841,541,6246,1948,50
G04CB02 162
dutasterid0,5 mg2,422,54OPharmaS d.o.o.Cipla(EU) LimitedDutacipcaps. meka 30x0,5 mg2,422,5472,7076,34RSpg040,880,9326,5127,841,541,6246,1948,50
G04CB02 171
dutasterid0,5 mg1,641,73OSTADA d.o.o.Stada Arzneimittel AG, Galenicum Health S.L.Dutasterid Stadacaps. meka 30x0,5 mg1,641,7349,3351,80RSpg040,640,6719,2020,161,001,0530,1331,64
G04CB02 181
dutasterid0,5 mg1,411,48OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Laboratorios Leon Farma S.A.Dutasterid Genericoncaps. meka 30x0,5 mg1,411,4842,1844,29RSpg040,580,6017,2818,140,830,8724,9026,15
G04CB02 191
dutasterid0,5 mg1,411,48OAlvogen Pharma Trading Europe EOODLaboratorios Leon Farma S.A.Duprocaps. meka 30x0,5 mg1,411,4842,1844,29RSpg040,580,6017,2818,140,830,8724,9026,15
H01BA02 165
dezmopresin0,4 mg89,2893,74OFerring GmbHFerring GmbHNocdurnaliofilizat oral., 30x25 mcg5,585,86167,40175,77RSph023,553,73106,64111,972,032,1360,7663,80
H01BA02 166
dezmopresin0,4 mg46,1248,43OFerring GmbHFerring GmbHNocdurnaliofilizat oral., 30x50 mcg5,776,05172,95181,60RSph033,553,73106,64111,972,212,3266,3169,63
H02AB04 160
metilprednizolon-acetat7,5 mg1,181,24OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 30x4 mg0,630,6618,9619,91R0,370,3911,1111,670,260,277,858,24
H02AB04 162
metilprednizolon-acetat7,5 mg0,830,87OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 20x32 mg3,563,7371,1074,66R2,963,1159,2762,230,590,6211,8312,42
H02AB07 171
prednizon10 mg1,001,05OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 20x5 mg0,500,5310,0710,57R0,320,336,336,650,190,203,743,93
H02AB07 173
prednizon10 mg0,940,99OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 100x5 mg0,470,4947,0049,35R0,290,3029,0030,450,180,1918,0018,90
H03AA01 141
levotiroksin0,15 mg1,021,07OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 25tbl. 50x25 mcg0,170,188,508,93R0,070,073,503,680,100,115,005,25
H03AA01 142
levotiroksin0,15 mg0,630,66OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 50tbl. 50x50 mcg0,210,2210,5011,03R0,120,136,006,300,090,094,504,73
H03AA01 143
levotiroksin0,15 mg0,410,43OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 75tbl. 50x75 mcg0,210,2210,3310,85R0,150,167,507,880,060,062,832,97
H03AA01 144
levotiroksin0,15 mg0,450,47OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 88tbl. 50x88 mcg0,270,2813,2513,91R0,180,199,009,450,090,094,254,46
H03AA01 145
levotiroksin0,15 mg0,440,46OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 100tbl. 50x100 mcg0,290,3014,5015,23R0,190,209,509,980,100,115,005,25
H03AA01 146
levotiroksin0,15 mg0,420,44OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 112tbl. 50x112 mcg0,320,3315,7516,54R0,190,209,509,980,130,136,256,56
H03AA01 147
levotiroksin0,15 mg0,300,32OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 125tbl. 50x125 mcg0,250,2612,5013,13R0,220,2311,0011,550,030,031,501,58
H03AA01 148
levotiroksin0,15 mg0,350,37OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 150tbl. 50x150 mcg0,350,3717,6718,55R0,230,2411,5012,080,120,136,176,48
J01CR02 121
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g7,227,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin DTtbl. rasp. za oral. susp. 14x1 g (875 mg + 125 mg)4,214,4258,9561,90Rpj071,801,8925,2026,462,412,5333,7535,44
J01DC02 102
cefuroksim0,5 g5,836,13OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Novoceftbl. 10x250 mg2,923,0629,1730,63Rpj012,092,1920,8821,920,830,878,298,70
J01DC02 103
cefuroksim0,5 g3,803,99OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Novoceftbl. 10x500 mg3,803,9938,0039,90Rpj012,973,1229,7031,190,830,878,308,72
J01DC02 161
cefuroksim0,5 g7,497,86OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnattbl. film obl. 10x125 mg1,871,9718,7219,66Rpj011,171,2311,7012,290,700,747,027,37
J01DD13 141
cefpodoksim0,4 g13,5314,21OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 10x100 mg2,983,1329,7731,26Rpj021,001,0510,0010,501,982,0819,7720,76
J01DD13 142
cefpodoksim0,4 g12,9213,57OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 20x100 mg2,983,1359,5462,52Rpj021,001,0520,0021,001,982,0839,5441,52
J01DD13 143
cefpodoksim0,4 g13,2113,87OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 10x200 mg5,956,2559,5462,52Rpj022,002,1020,0021,003,954,1539,5441,52
J01DD13 144
cefpodoksim0,4 g12,3312,95OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 20x200 mg5,956,25119,07125,02Rpj022,002,1040,0042,003,954,1579,0783,02
J01FA10 102
azitromicin0,3 g8,669,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedcaps. 6x250 mg7,227,5843,3045,47RRJ122,232,3413,3914,064,995,2329,9131,41
J01FA10 103
azitromicin0,3 g5,806,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. 3x500 mg9,6610,1528,9930,44RRJ124,464,6913,3914,065,205,4615,6016,38
J01FA10 104
azitromicin0,3 g6,056,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. za oral. susp. 3x500 mg10,0810,5830,2331,74RRJ124,464,6913,3914,065,615,8916,8417,68
J01FA10 105
azitromicin0,3 g6,056,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. za oral. susp. 1x1000 mg20,1621,1720,1621,17RRJ128,929,378,929,3711,2411,8011,2411,80
J01FF01 165
klindamicin1.2 g8,318,72OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPtbl. film obl. 16x600 mg4,154,3666,4469,76R3,093,2549,5051,981,061,1116,9417,79
J01FF01 166
klindamicin1.2 g8,098,49OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPtbl. film obl. 32x600 mg4,044,24129,36135,83R2,923,0693,2897,941,131,1836,0837,88
J01MA12 122
levofloksacin0,5 g7,688,07OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFlexidtbl. film obl. 10x500 mg7,688,0776,8380,67RSRJ156,166,4661,5564,631,531,6015,2816,04
L01BC06 162
kapecitabin


ORoche Registration GmbHRocheXelodatbl. 120x500 mg8,518,931.020,651071,68RSRL025,605,88671,65705,232,913,05349,00366,45
L02BG04 131
letrozol2,5 mg6,006,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhLortandatbl. film obl. 30x2,5 mg6,006,30180,00189,00RSRL255,235,49156,96164,810,770,8123,0424,19
L02BG04 132
letrozol2,5 mg5,405,67OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHLortandatbl. film obl. 90x2,5 mg5,405,67486,00510,30RSRL255,235,49470,89494,430,170,1815,1115,87
L02BG06 131
eksemestan25 mg6,006,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Etadrontbl. film obl. 30x25 mg6,006,30179,94188,94RSRL265,966,26178,94187,890,030,041,001,05
L02BG06 181
eksemestan25 mg10,0510,55OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAromasintbl. 30x25 mg10,0510,55301,38316,45RSRL265,966,26178,94187,894,084,29122,44128,56
M01AB05 101
diklofenak0,1 g1,061,11ONovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltaren fortetbl. 20x50 mg0,530,5610,5111,04R0,430,458,589,010,100,111,932,03
M01AB05 102
diklofenak0,1 g0,840,88ONovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltaren retardtbl. 20x100 mg0,840,8816,7317,57R0,780,8215,5316,310,060,061,201,26
M01AB05 103
diklofenak0,1 g1,831,92ONovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltaren rapiddrag. 10x50 mg0,910,969,139,59R0,430,454,294,500,480,514,845,08
M01AB05 161
diklofenak0,1 g1,191,25OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSwiss Caps GmbH, PharmaSwiss d.o.o.Diclorapidcaps. žel. otp. tvrda 10x75 mg0,890,938,909,35R0,600,636,006,300,290,302,903,05
M01AB05 162
diklofenak0,1 g1,091,14OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSwiss Caps GmbH, PharmaSwiss d.o.o.Diclorapidcaps. žel. otp. tvrda 20x75 mg0,820,8616,4517,27R0,600,6312,0012,600,220,234,454,67
M01AB05 163
diklofenak0,1 g0,971,02OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSwiss Caps GmbH, PharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Diclo Duocaps. s prilag. oslob. tvrda 20x75 mg0,730,7714,5415,27R0,600,6312,0012,600,130,142,542,67
M01AB05 507
diklofenak0,1 g15,3416,11RNovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltarensupp. 10x50 mg7,678,0676,7280,56R0,720,757,197,556,957,3069,5373,01
M01AB11 161
acemetacin120 mg2,482,60OMylan Hrvatska d.o.o.Meda Manufacturing GmbHRantudil fortecaps. tvrda 20x60 mg1,241,3024,8026,04R0,520,5410,3310,850,720,7614,4715,19
M01AC01 111
piroksikam20 mg0,860,90OBelupo d.d.BelupoLuborcaps. tvrda 20x10 mg0,430,458,589,01R0,360,377,107,460,070,081,481,55
M01AC01 112
piroksikam20 mg0,800,84OBelupo d.d.BelupoLuborcaps. tvrda 20x20 mg0,800,8416,0016,80R0,780,8215,5316,310,020,020,470,49
M01AC06 162
meloksikam15 mg1,141,19OBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimMovalistbl. 20x15 mg1,141,1922,7523,89R0,780,8215,5316,310,360,387,227,58
M01AE01 101
ibuprofen1,2 g1,391,46OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Ibuprofen Plivatbl. film obl. 30x400 mg0,460,4913,8914,58R0,270,298,178,580,190,205,726,01
M01AE01 112
ibuprofen1,2 g1,541,62OBelupo d.d.BelupoIbuprofen Belupotbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,270,298,178,580,240,257,267,62
M01AE01 113
ibuprofen1,2 g1,051,10OBelupo d.d.BelupoIbuprofen Belupotbl. film obl. 30x600 mg0,530,5515,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M01AE01 115
ibuprofen1,2 g2,282,39OFarmal d.d.Farmal d.d.Ibuprofen Farmaltbl. film obl. 30x200 mg0,380,4011,4512,02R0,150,164,544,770,230,246,917,26
M01AE01 116
ibuprofen1,2 g1,541,62OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHIbuprofen Farmal/Ibuprofen Mibetbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,270,298,178,580,240,257,267,62
M01AE01 119
ibuprofen1,2 g1,051,10OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHIbuprofen Farmal/Ibuprofen Mibetbl. 30x600 mg0,530,5615,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M01AE01 171
ibuprofen1,2 g1,541,62OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufentbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,270,298,178,580,240,257,267,62
M01AE01 172
ibuprofen1,2 g1,061,11OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufentbl. film obl. 30x600 mg0,530,5615,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M01AE01 175
ibuprofen1,2 g0,981,03OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufen SRtbl. film obl. 30x800 mg0,650,6819,6320,61R0,530,5616,0016,800,120,133,633,81
M01AE01 376
ibuprofen1,2 g1,962,06OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie S.r.l.Brufenvreć. 30x600 mg (šum. granule)0,981,0329,4330,90R0,430,4512,8713,510,550,5816,5617,39
M01AE01 377
ibuprofen1,2 g2,392,51OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie S.r.l.Brufenvreć. 30x400 mg (šum. granule)0,800,8423,9125,11R0,250,267,357,720,550,5816,5617,39
M01AE02 131
naproksen0,5 g0,981,03OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 10x550 mg1,081,1310,8011,34R0,800,848,008,400,280,292,802,94
M01AE02 132
naproksen0,5 g0,930,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 20x550 mg1,021,0720,4721,49R0,720,7514,3615,080,310,326,116,42
M01AE02 133
naproksen0,5 g0,900,94OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 30x550 mg0,991,0429,6031,08R0,690,7320,7221,760,300,318,889,32
M01AE03 123
ketoprofen0,15 g0,800,84OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonaltbl. retard 20x150 mg0,800,8416,0016,80R0,780,8215,5316,310,020,020,470,49
M01AE03 125
ketoprofen0,15 g0,910,95OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonalcaps. 30x50 mg0,300,329,089,53R0,270,298,178,580,030,030,910,96
M01AE03 126
ketoprofen0,15 g0,900,95OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonal fortetbl. film obl. 30x100 mg0,600,6318,0018,90R0,530,5616,0016,800,070,072,002,10
M01AE03 127
ketoprofen0,15 g0,800,84OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonaltbl. retard 30x150 mg0,800,8424,0025,20R0,780,8223,3024,470,020,020,700,73
M01AE03 129
ketoprofen0,15 g3,513,69OSandoz d.o.o.Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., Lek Pharmaceuticals d.d.Ketonal Rapidgran. za oral. otop., vreć. 30x50 mg1,171,2335,1036,86R0,270,298,178,580,900,9426,9328,28
M01AE03 513
ketoprofen0,15 g2,362,48RBelupo d.d.BelupoKnavonsupp. 12x100 mg1,581,6518,9019,85R0,961,0111,5012,080,620,657,407,77
M01AE03 524
ketoprofen0,15 g2,632,76RSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonalsupp. 12x100 mg1,751,8421,0322,08R0,961,0111,5012,080,790,839,5310,01
M01AE17 121
deksketoprofen75 mg3,763,95OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Kern Pharma S.L., Toll Manufacturing Services S.L.Deksketoprofen JGLtbl. film obl. 10x25 mg1,251,3212,5313,16R0,190,201,891,981,061,1210,6411,17
M01AE17 122
deksketoprofen75 mg3,763,95OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Kern Pharma S.L., Toll Manufacturing Services S.L.Deksketoprofen JGLtbl. film obl. 20x25 mg1,251,3225,0626,31R0,180,193,643,821,071,1221,4222,49
M01AE17 161
deksketoprofen75 mg5,125,37OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Dexomentbl. film obl. 10x25 mg1,711,7917,0517,90R0,270,292,722,861,431,5014,3315,05
M01AE17 162
deksketoprofen75 mg5,125,37OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.Dexomentbl. film obl. 20x25 mg1,711,7934,1035,81R0,260,275,205,461,441,5228,9030,35
M01AE17 361
deksketoprofen75 mg5,375,64OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A.Dexomengran. za oral. otop., vreć. 10x25 mg1,791,8817,9118,81R0,270,292,722,861,521,5915,1915,95
M01AE17 362
deksketoprofen75 mg5,375,64OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A.Dexomengran. za oral. otop., vreć. 20x25 mg1,791,8835,8237,61R0,260,275,205,461,531,6130,6232,15
M01AH01 101
celekoksib0,2 g2,552,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Celixibcaps, tvrda 20x100 mg1,281,3425,5326,81R0,350,377,027,370,930,9718,5119,44
M01AH01 102
celekoksib0,2 g3,113,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Celixibcaps, tvrda 10x200 mg3,113,2731,1332,69R0,740,777,387,752,382,4923,7524,94
M01AH01 141
celekoksib0,2 g2,552,68OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps. tvrda 20x100 mg1,281,3425,5326,81R0,320,336,326,640,961,0119,2120,17
M01AH01 142
celekoksib0,2 g2,632,76OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps, tvrda 30x100 mg1,311,3839,4041,37R0,320,339,489,951,001,0529,9231,42
M01AH01 143
celekoksib0,2 g3,113,27OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps. tvrda 10x200 mg3,113,2731,1332,69R0,660,706,646,972,452,5724,4925,71
M01AH01 144
celekoksib0,2 g2,262,37OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps, tvrda 30x200 mg2,262,3767,8071,19R0,660,7019,9220,921,601,6847,8850,27
M01AH05 121
etorikoksib60 mg2,923,07OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Pharmacare Premium Ltd.Kostaroxtbl. film obl. 14x60 mg2,923,0740,8842,92R0,500,537,067,412,422,5433,8235,51
M01AH05 122
etorikoksib60 mg2,332,44OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Pharmacare Premium Ltd.Kostaroxtbl. film obl. 14x90 mg3,493,6648,8651,30R0,770,8110,8411,382,722,8538,0239,92
M01AH05 123
etorikoksib60 mg2,632,76OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Chanelle MedicalEtorikoksib JGLtbl. film obl. 14x60 mg2,632,7636,7938,63R0,450,476,306,622,182,2930,4932,01
M01AH05 124
etorikoksib60 mg2,092,20OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Chanelle MedicalEtorikoksib JGLtbl. film obl. 14x90 mg3,143,3043,9646,16R0,690,739,7010,192,452,5734,2635,97
M01AH05 161
etorikoksib60 mg6,156,46OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 28x30 mg3,083,2386,1590,46R0,390,4110,8411,382,692,8275,3179,08
M01AH05 162
etorikoksib60 mg3,283,45OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 14x60 mg3,283,4545,9748,27R0,780,8210,8711,412,512,6335,1036,86
M01AH05 163
etorikoksib60 mg3,273,43OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 14x90 mg4,905,1568,6572,08R1,231,2917,2118,073,673,8651,4454,01
M01AH05 164
etorikoksib60 mg3,053,20OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 7x120 mg6,096,4042,6544,78R1,641,7211,4712,044,454,6831,1832,74
M03BX01 161
baklofen50 mg4,414,63ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLioresaltbl. 50x10 mg0,880,9344,1046,31RSpm010,760,8038,0039,900,120,136,106,41
M03BX01 162
baklofen50 mg3,523,69ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLioresaltbl. 50x25 mg1,761,8587,8892,27RSpm011,171,2258,3361,250,590,6229,5531,03
M04AA03 101
febuksostat80 mg3,423,59OTeva B.V.Teva Gyogyszergyar Zrt.Febuksostat Tevatbl. film obl. 28x80 mg3,423,5995,75100,54Rpm020,810,8522,7523,892,612,7473,0076,65
M04AA03 102
febuksostat80 mg2,282,39OTeva B.V.Teva Gyogyszergyar Zrt.Febuksostat Tevatbl. film obl. 28x120 mg3,423,5995,75100,54Rpm020,810,8522,7523,892,612,7473,0076,65
M04AA03 111
febuksostat80 mg3,543,71OBelupo d.d.Belupo d.d.Abuxartbl. film obl. 28x80 mg3,543,7199,00103,95Rpm020,730,7720,4821,502,802,9478,5282,45
M04AA03 112
febuksostat80 mg2,362,48OBelupo d.d.Belupo d.d.Abuxartbl. film obl. 28x120 mg3,543,7199,00103,95Rpm020,730,7720,4821,502,802,9478,5282,45
M04AA03 121
febuksostat80 mg3,363,53OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDrunilertbl. film obl. 28x80 mg3,363,5394,0598,75Rpm020,730,7720,4821,502,632,7673,5777,25
M04AA03 122
febuksostat80 mg2,242,35OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDrunilertbl. film obl. 28x120 mg3,363,5394,0598,75Rpm020,730,7720,4821,502,632,7673,5777,25
M04AA03 161
febuksostat80 mg4,204,41OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Patheon France, Menarini-Von HeydenAdenurictbl. film obl. 28x80 mg4,204,41117,56123,44Rpm021,291,3536,1237,932,913,0581,4485,51
M04AA03 162
febuksostat80 mg2,762,90OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Patheon France, Menarini-Von HeydenAdenurictbl. film obl. 28x120 mg4,154,35116,07121,87Rpm021,291,3536,1237,932,863,0079,9583,95
M04AA03 171
febuksostat80 mg3,633,81OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGFebuksostat STADAtbl. film obl. 28x80 mg3,633,81101,72106,81Rpm020,900,9525,2826,542,732,8776,4480,26
M04AA03 172
febuksostat80 mg2,392,51OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGFebuksostat STADAtbl. film obl. 28x120 mg3,583,76100,23105,24Rpm020,900,9525,2826,542,682,8174,9578,70
M05BA06 101
ibandronatna kiselina5 mg2,272,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Bonnedratbl. film obl. 1x150 mg68,0471,4468,0471,44RSRM0244,8647,1044,8647,1023,1824,3423,1824,34
M05BA06 161
ibandronatna kiselina5 mg2,272,38OAtnahs Pharma Netherlands B.V.RocheBonvivatbl. film obl. 1x150 mg68,0471,4468,0471,44RSpm0344,8647,1044,8647,1023,1824,3423,1824,34
M05BA07 161
risedronat natrij5 mg2,612,74OAlvogen Pharma Trading Europe EOODWarner Chilchott GmbHActoneltbl. film obl. 4x35 mg18,2619,1773,0376,68RSpm0315,5916,3762,3765,492,672,8010,6611,19
M05BB02 161
risedronat natrij + kalcij + kolekalciferol


OAlvogen Pharma Trading Europe EOODWarner Chilchott GmbHActonel Combi Dtbl. film obl. + gran. šum. 4x1 tbl. /35 mg + 6 vreć. gran. 1000 mg kalcija i 880 IU (22 mcg) kolekalciferola-vit. D3/29,3830,84117,50123,38RSpm0315,5916,3762,3765,4913,7814,4755,1357,89
M05BB03 161
alendronat natrij + kolekalciferol


OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeFosavancetbl. 4x(70 mg + 2.800 i.j.)24,4025,6297,61102,49RSpm0315,5916,3762,3765,498,819,2535,2437,00
M05BB03 162
alendronat natrij + kolekalciferol


OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeFosavancetbl. 4x(70 mg + 5.600 IU)20,3321,3581,3385,40RSpm0315,5916,3762,3765,494,744,9818,9619,91
M05BX04 061
denosumab0,33 mg7,597,97PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Proliaotop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg1.379,841.448,831.379,841448,83RSpm03374,22392,93374,22392,931.005,621.055,901.005,621.055,90
N02AA01 161
morfin0,1 g16,2017,01OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaSevredoltbl. film obl. 60x10 mg1,621,7097,20102,06Rpn161,581,6694,8599,590,040,042,352,47
N02AA01 171
morfin0,1 g16,0516,85OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaMST Continustbl. obl. s post. oslob. 60x10 mg1,611,6996,30101,12R0,880,9252,5155,140,730,7743,7945,98
N02AA01 172
morfin0,1 g9,9410,44OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaMST Continustbl. obl. s post. oslob. 60x30 mg2,983,13179,00187,95R2,632,76157,52165,400,360,3821,4822,55
N02AA05 981
oksikodon75 mg11,7612,35OALPHA-MEDICAL d.o.o.G.L. Pharma GmbHOxygerolantbl. s prod. oslob. 60x10 mg1,571,6594,0898,78R1,331,4079,9783,970,240,2514,1114,82
N02AA05 982
oksikodon75 mg11,0211,57OALPHA-MEDICAL d.o.o.G.L. Pharma GmbHOxygerolantbl. s prod. oslob. 60x20 mg2,943,08176,26185,07R2,792,93167,45175,820,150,158,819,25
N02AA05 983
oksikodon75 mg11,0211,57OALPHA-MEDICAL d.o.o.G.L. Pharma GmbHOxygerolantbl. s prod. oslob. 30x40 mg5,886,17176,26185,07R5,585,86167,45175,820,290,318,819,25
N02AA05 973
oksikodon75 mg16,3317,14OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaOxyContintbl. s prod. oslob. 60x10 mg2,182,29130,60137,13R1,902,00114,24119,950,270,2916,3617,18
N02AA05 974
oksikodon75 mg15,4916,26OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaOxyContintbl. s prod. oslob. 60x20 mg4,134,34247,80260,19R3,994,19239,21251,170,140,158,599,02
N02AA55 131
oksikodon + nalokson75 mg27,2928,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(10 mg + 5 mg)3,643,82109,16114,62R2,702,8481,0085,050,940,9928,1629,57
N02AA55 132
oksikodon + nalokson75 mg24,6025,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(20 mg + 10 mg)6,566,89196,83206,67R5,415,68162,16170,271,161,2134,6736,40
N02AA55 133
oksikodon + nalokson75 mg23,0724,22OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(40 mg + 20 mg)12,3012,92369,09387,54R10,8111,35324,27340,481,491,5744,8247,06
N02AA55 161
oksikodon + nalokson75 mg43,1545,31OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(5 mg + 2,5 mg)2,883,0286,3090,61R2,152,2564,3567,570,730,7721,9523,05
N02AA55 162
oksikodon + nalokson75 mg39,6341,61OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(10 mg + 5 mg)5,285,55158,50166,43R4,294,50128,70135,140,991,0429,8031,29
N02AA55 163
oksikodon + nalokson75 mg36,3838,19OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(20 mg + 10 mg)9,7010,19291,00305,55R8,589,01257,40270,271,121,1833,6035,28
N02AA55 164
oksikodon + nalokson75 mg32,4534,07OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(40 mg + 20 mg)17,3118,17519,20545,16R17,1618,02514,80540,540,150,154,404,62
N02AB03 801
fentanil1,2 mg3,253,41TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 4,125 mg (25 mcg/h)11,1611,7255,8058,59R8,378,7941,8543,942,792,9313,9514,65
N02AB03 802
fentanil1,2 mg3,253,41TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 8,25 mg (50 mcg/h)22,3223,44111,60117,18R16,7417,5883,7087,895,585,8627,9029,30
N02AB03 803
fentanil1,2 mg3,253,41TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 16,50 mg (100 mcg/h)44,6446,87223,20234,36R38,1740,08190,84200,386,476,8032,3633,98
N02AB03 804
fentanil1,2 mg4,564,79TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 12,375 mg (75 mcg/h)47,0049,35235,00246,75R33,4835,15167,40175,7713,5214,2067,6070,98
N02AB03 861
fentanil1,2 mg7,447,81TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)11,1611,7255,8058,59R8,378,7941,8543,942,792,9313,9514,65
N02AB03 862
fentanil1,2 mg7,447,81TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)22,3223,44111,60117,18R16,7417,5883,7087,895,585,8627,9029,30
N02AB03 863
fentanil1,2 mg7,447,81TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)44,6446,87223,20234,36R38,1740,08190,84200,386,476,8032,3633,98
N02AB03 865
fentanil1,2 mg68,7572,19TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x12,6 mg (75 µg/h)49,4851,96247,40259,77R33,4835,15167,40175,7716,0016,8080,0084,00
N02AB03 871
fentanil1,2 mg16,6117,44TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x1,38 mg (12 µg/h)11,9612,5659,8162,80R5,365,6226,7828,126,616,9433,0334,68
N02AB03 872
fentanil1,2 mg9,8710,36TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x2,75 mg (25 µg/h)14,8015,5474,0077,70R8,378,7941,8543,946,436,7532,1533,76
N02AB03 873
fentanil1,2 mg9,8710,36TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x5,50 mg (50 µg/h)29,6031,08148,00155,40R16,7417,5883,7087,8912,8613,5064,3067,52
N02AB03 874
fentanil1,2 mg11,0011,55TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x8,25 mg (75 µg/h)49,4851,96247,41259,78R33,4835,15167,40175,7716,0016,8080,0184,01
N02AB03 875
fentanil1,2 mg8,278,68TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x11 mg (100 µg/h)49,6052,08248,00260,40R38,1740,08190,84200,3811,4312,0057,1660,02
N02AE01 801
buprenorfin1,2 mg1,661,74TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h)27,6429,02110,57116,10R26,2027,51104,81110,051,441,515,766,05
N02AE01 802
buprenorfin1,2 mg1,611,69TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h)40,2442,25160,97169,02R39,3141,27157,22165,080,940,983,753,94
N02AE01 803
buprenorfin1,2 mg1,521,60TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h)50,6953,23202,77212,91R45,6247,90182,49191,615,075,3220,2821,29
N02AE01 841
buprenorfin1,2 mg2,092,19TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h)34,7936,53139,15146,11R34,2635,97137,03143,880,530,562,122,23
N02AE01 842
buprenorfin1,2 mg2,142,24TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 8x20 mg (35 mcg/h)35,6237,40284,93299,18R33,7635,44270,04283,541,861,9514,8915,63
N02AE01 843
buprenorfin1,2 mg1,992,09TDGrünenthal GmbHGrünenthalTranstecflaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h)49,7352,22198,92208,87R48,9851,43195,92205,720,750,793,003,15
N02AE01 844
buprenorfin1,2 mg2,042,14TDGrünenthal GmbHGrünenthalTranstecflaster transd. 8x30 mg (52,50 mcg/h)50,9453,49407,52427,90R49,8752,36398,95418,901,071,128,579,00
N02AE01 845
buprenorfin1,2 mg1,861,95TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h)62,0665,17248,25260,66R59,2762,23237,06248,912,802,9411,1911,75
N02AE01 846
buprenorfin1,2 mg1,912,01TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 8x40 mg (70 mcg/h)63,7366,91509,81535,30R62,7665,90502,08527,180,971,017,738,12
N02AJ13 131
tramadol + paracetamol


OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Doretatbl. film obl. 10x(37,5 mg + 325 mg)0,490,514,905,15R0,400,413,954,150,100,100,951,00
N02AJ13 144
tramadol + paracetamol


OSTADA d.o.o.Grünenthal GmbHZaldiartbl. šum. 30x(37,5 mg + 325 mg)1,431,5042,9045,05R0,400,4211,8612,451,031,0931,0432,59
N02AJ14 171
tramadol + deksketoprofen


OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbHSkudexatbl. film obl. 20x(75 mg + 25 mg)1,902,0038,0039,90R0,961,0119,1720,130,940,9918,8319,77
N02AJ14 172
tramadol + deksketoprofen


OMenarini International Operations Luxembourg S.A.E-Pharma Trento S.p.A.Skudexagran. za oral. otop. 20x(75 mg + 25 mg)1,902,0038,0039,90R0,860,9117,2518,111,041,0920,7521,79
N02AX06 961
tapentadol0,4 g36,0337,83OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x50 mg4,504,73135,10141,86R4,154,36124,56130,790,350,3710,5411,07
N02AX06 962
tapentadol0,4 g35,3137,07OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x100 mg8,839,27264,80278,04R8,148,54244,08256,280,690,7320,7221,76
N02AX06 963
tapentadol0,4 g33,5635,23OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x150 mg12,5813,21377,50396,38R11,6012,18348,03365,430,981,0329,4730,94
N02AX06 964
tapentadol0,4 g32,4234,05OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiatbl. film obl. 30x50 mg4,054,26121,59127,67R3,743,92112,10117,710,320,339,499,96
N02AX06 965
tapentadol0,4 g29,8731,36OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiatbl. film obl. 30x75 mg5,605,88168,00176,40R5,165,42154,90162,650,440,4613,1013,76
N02AX06 966
tapentadol0,4 g28,6730,10OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiatbl. film obl. 30x100 mg7,177,53215,00225,75R6,616,94198,20208,110,560,5916,8017,64
N02AX06 967
tapentadol0,4 g29,8831,37OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiaoralna otop., boč. 1x100 ml (20 mg/ml)149,40156,87149,40156,87R137,60144,48137,60144,4811,8012,3911,8012,39
N02BB02 103
metamizol3 g6,697,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Analgintbl. 10x500 mg1,121,1711,1511,71Rpn250,230,242,312,430,880,938,849,28
N02CC01 763
sumatriptan20 mg35,2637,02NGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.Imigranrasprš. za nos 2x20 mg/0,1 ml (2 monodoze)35,2637,0270,5274,05RSpn0210,0010,5020,0021,0025,2626,5250,5253,05
N02CC03 161
zolmitriptan2,5 mg12,1912,80OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaZomigtbl. 3x2,5 mg12,1912,8036,5638,39RSRN0310,0010,5030,0031,502,192,306,566,89
N02CC03 162
zolmitriptan2,5 mg12,3212,94OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaZomig Rapimelttbl. rasp. za usta 6x2,5 mg12,3212,9473,9477,64RSRN0310,0010,5060,0063,002,322,4413,9414,64
N02CC04 162
rizatriptan10 mg15,7116,50OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeMaxalt RPDliofilizat oral. 6x10 mg15,7116,5094,2898,99RSRN0310,0010,5060,0063,005,716,0034,2835,99
N02CC06 171
eletriptan40 mg18,1719,08OPfizer Croatia d.o.o.R-Pharma Germany GmbHRelpaxtbl. film obl. 6x40 mg18,1719,08109,00114,45RSpn2410,0010,5060,0063,008,178,5849,0051,45
N02CD01 061
erenumab2.5 mg113,57119,25PNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHAimovigotop. za inj., brizg. napunj. 1x70 mg3.180,003.339,003.180,003339RSpr113.021,003.172,053.021,003.172,05159,00166,95159,00166,95
N02CD01 062
erenumab2.5 mg56,7959,63PNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHAimovigotop. za inj., brizg. napunj. 1x140 mg3.180,003.339,003.180,003339RSpr113.021,003.172,053.021,003.172,05159,00166,95159,00166,95
N02CD02 061
galkanezumab4 mg100,70105,74PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Emgalityotop. za inj., brizg. napunj. 1x120 mg3.021,003.172,053.021,003172,05RSpr112.869,953.013,452.869,953.013,45151,05158,60151,05158,60
N02CD03 001
fremanezumab7.5 mg109,09114,55PTeva GmbHMerckle GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.VAjovyotop. za inj., štrc. napunj. 1x225 mg3.272,753.436,393.272,753436,39RSpr113.109,113.264,573.109,113.264,57163,64171,82163,64171,82
N03AF02 162
okskarbazepin1g4,684,91ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaTrileptaltbl. film obl. 50x300 mg1,401,4770,1773,68R1,181,2459,1262,080,220,2311,0511,60
N03AX09 161
lamotrigin0,3 g7,688,06OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Specifar S.A.Lamotrigin Genericontbl. za žvak./oral. susp. 30x25 mg0,640,6719,2020,16RSRN220,570,6017,1017,960,070,072,102,21
N03AX09 179
lamotrigin0,3 g98,25103,16OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Lamictaltbl. za žvak./tbl. za oral. susp. 30x2 mg0,660,6919,6520,63RSRN220,330,359,9010,400,330,349,7510,24
N03AX14 161
levetiracetam1,5 g12,6013,23OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x250 mg2,102,21126,00132,30RSRN150,770,8146,3048,621,331,3979,7083,69
N03AX14 162
levetiracetam1,5 g10,4911,01OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x500 mg3,503,67209,80220,29RSRN151,521,6091,4996,061,972,07118,31124,23
N03AX14 163
levetiracetam1,5 g9,149,60OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x1000 mg6,096,40365,60383,88RSRN153,393,56203,61213,792,702,83161,99170,09
N03AX14 164
levetiracetam1,5 g15,7816,56OUCB Pharma S.A.NextPharmaKeppraotop. oral. 300 ml (100 mg/ml)315,52331,30315,52331,30RSRN15265,33278,60265,33278,6050,1952,7050,1952,70
N03AX16 131
pregabalin0,3 g6,006,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d., TAD Pharma GmbHPragiolacaps. tvrda 56x25 mg0,500,5328,0029,40RSpn210,360,3820,1121,120,140,157,898,28
N03AX16 161
pregabalin0,3 g6,997,34OPfizer Europe MA EEIGPfizerLyricacaps. 56x25 mg0,580,6132,6234,25RSpn210,360,3820,1121,120,220,2312,5113,14
N03AX16 162
pregabalin0,3 g5,055,30OPfizer Europe MA EEIGPfizerLyricacaps. 56x75 mg1,261,3270,6574,18RSpn211,041,0958,0260,920,230,2412,6313,26
N03AX16 171
pregabalin0,3 g7,087,44OAdamed Sp. z.o.o.Adamed Sp. z.o.o., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Egzystacaps. tvrda 56x25 mg0,590,6233,0534,70RSpn210,290,3116,3217,140,300,3116,7317,57
N03AX16 181
pregabalin0,3 g6,056,35OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A.Pregabalin Genericoncaps. tvrda 60x25 mg0,500,5330,2431,75RSpn210,260,2715,6616,440,240,2614,5815,31
N03AX16 182
pregabalin0,3 g5,045,29OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A.Pregabalin Genericoncaps. tvrda 60x75 mg1,261,3275,6079,38RSpn210,860,9051,3053,870,410,4324,3025,52
N03AX18 161
lakozamid0,3 g26,1027,41OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x50 mg4,354,57243,60255,78RSpn222,042,14114,13119,842,312,43129,47135,94
N03AX18 162
lakozamid0,3 g24,6525,88OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x100 mg8,228,63460,13483,14RSpn224,084,28228,27239,684,144,35231,86243,45
N03AX18 163
lakozamid0,3 g24,4425,66OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x150 mg12,2212,83684,32718,54RSpn226,116,42342,40359,526,116,41341,92359,02
N03AX18 164
lakozamid0,3 g24,3425,55OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x200 mg16,2217,03908,51953,94RSpn228,158,56456,53479,368,078,47451,98474,58
N04BA02 191
levodopa + benzerazid0,6 g4,504,73ORoche d.o.o.RocheMadopar 125tbl. 100x(100 mg + 25 mg)0,750,7975,0078,75RSpn040,360,3835,9437,740,390,4139,0641,01
N04BC05 181
pramipeksol2,5 mg15,1015,85OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., TAD Pharma GmbHOprymeatbl. s prod. oslob. 30x0,26 mg1,571,6547,1049,46RRN051,421,4942,4544,570,160,164,654,88
N04BC05 182
pramipeksol2,5 mg15,1215,88OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., TAD Pharma GmbHOprymeatbl. s prod. oslob. 30x0,52 mg3,153,3094,3599,07RRN052,832,9784,9289,170,310,339,439,90
N04BC05 183
pramipeksol2,5 mg14,9815,72OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., TAD Pharma GmbHOprymeatbl. s prod. oslob. 30x1,05 mg6,296,60188,69198,12RRN055,665,94169,82178,310,630,6618,8719,81
N04BC05 185
pramipeksol2,5 mg14,9815,72OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., TAD Pharma GmbHOprymeatbl. s prod. oslob. 30x2,1 mg12,5813,21377,37396,24RRN0511,3211,89339,63356,611,261,3237,7439,63
N04BC09 961
rotigotin6 mg42,8645,00TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x2 mg/24 h14,2915,00400,03420,03Rpn202,062,1657,7160,6012,2312,84342,32359,44
N04BC09 962
rotigotin6 mg26,6627,99TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x4 mg/24 h17,7718,66497,65522,53Rpn204,034,23112,78118,4213,7514,43384,87404,11
N04BC09 963
rotigotin6 mg22,8524,00TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x6 mg/24 h22,8524,00639,89671,88Rpn206,096,39170,49179,0116,7617,60469,40492,87
N04BC09 964
rotigotin6 mg21,0222,08TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x8 mg/24 h28,0329,43784,93824,18Rpn207,668,04214,45225,1720,3721,39570,48599,00
N04BD02 161
razagilin1 mg12,0112,61OTeva B.V.Teva PharmaceuticalsAzilecttbl. 28x1 mg12,0112,61336,19353,00Rpn067,017,36196,32206,145,005,25139,87146,86
N05AD01 138
haloperidol8 mg4,744,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Haloperidol Krkatbl. 25x2 mg1,191,2429,6331,11R0,840,8821,0022,050,350,368,639,06
N05AH04 166
kvetiapin0,4 g12,2612,88OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroquel XRtbl. film obl. s prod. oslob. 60x150 mg4,604,83275,90289,70RSRN063,713,90222,60233,730,890,9353,3055,97
N05AL01 113
sulpirid0,8 g7,958,35OBelupo d.d.BelupoSulpirid Belupocaps. tvrda 30x50 mg0,500,5214,9115,66R0,350,3710,6411,170,140,154,274,48
N05AL01 140
sulpirid0,8 g7,958,35OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Eglonylcaps. tvrda 30x50 mg0,500,5214,9115,66R0,350,3710,6411,170,140,154,274,48
N05AX08 135
risperidon5 mg4,935,18OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Torendotbl. film obl. 30x3 mg2,963,1188,8093,24RSRN062,953,1088,5092,930,010,010,300,31
N05AX08 136
risperidon5 mg4,935,18OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Torendotbl. film obl. 60x3 mg2,963,11177,60186,48RSRN062,953,10177,00185,850,010,010,600,63
N05BA01 112
diazepam10 mg0,690,73OBelupo d.d.BelupoNormabeltbl. 30x5 mg0,350,3610,4010,92R0,280,298,408,820,070,072,002,10
N05BA01 131
diazepam10 mg0,510,54OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apaurintbl. 30x10 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA04 101
oksazepam50 mg2,172,28OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Praxiten 15tbl. 30x15 mg0,650,6819,5320,51R0,230,246,907,250,420,4412,6313,26
N05BA04 115
oksazepam50 mg1,531,61OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 30x10 mg0,310,329,209,66R0,150,154,394,610,160,174,815,05
N05BA04 116
oksazepam50 mg1,451,52OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 20x30 mg0,870,9117,4018,27R0,250,275,065,310,620,6512,3412,96
N05BA04 117
oksazepam50 mg1,891,98OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 30x15 mg0,570,5916,9717,82R0,230,246,907,250,340,3510,0710,57
N05BA06 116
lorazepam2,5 mg1,231,29OBelupo d.d.BelupoLorsilantbl. 30x1 mg0,490,5214,7715,51R0,280,298,408,820,210,226,376,69
N05BA06 117
lorazepam2,5 mg0,820,86OBelupo d.d.BelupoLorsilantbl. 20x2,5 mg0,820,8616,4717,29R0,480,509,5410,020,350,366,937,28
N05BA08 121
bromazepam10 mg2,262,37OSandoz d.o.o.Sandoz-LekLekotamtbl. 30x1.5 mg0,340,3610,1510,66R0,040,051,331,400,290,318,829,26
N05BA08 122
bromazepam10 mg1,341,40OSandoz d.o.o.Sandoz-LekLekotamtbl. 30x3 mg0,400,4212,0412,64R0,090,092,652,780,310,339,399,86
N05BA08 131
bromazepam10 mg3,133,29OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x1.5 mg0,470,4914,1014,81R0,040,051,331,400,430,4512,7713,41
N05BA08 132
bromazepam10 mg1,891,98OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x3 mg0,570,6017,0017,85R0,130,133,793,980,440,4613,2113,87
N05BA08 133
bromazepam10 mg1,811,90OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x6 mg1,091,1432,6034,23R0,250,277,597,970,830,8825,0126,26
N05BA12 112
alprazolam1 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoMisartbl. 30x0,5 mg0,330,359,9910,49R0,280,298,408,820,050,051,591,67
N05BA12 113
alprazolam1 mg0,510,54OBelupo d.d.BelupoMisartbl. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 114
alprazolam1 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoMisar SRtbl. 30x0,5 mg0,330,359,9910,49R0,280,298,408,820,050,051,591,67
N05BA12 115
alprazolam1 mg0,510,54OBelupo d.d.BelupoMisar SRtbl. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 133
alprazolam1 mg0,660,69OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Helextbl. 30x0,5 mg0,330,359,9910,49R0,280,298,408,820,050,051,591,67
N05BA12 134
alprazolam1 mg0,510,54OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Helextbl. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 143
alprazolam1 mg0,600,63OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Maprazaxtbl. 30x0,5 mg0,300,318,999,44R0,250,267,567,940,050,051,431,50
N05BA12 144
alprazolam1 mg0,540,57OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Maprazaxtbl. 90x0,5 mg0,270,2824,2725,48R0,230,2420,4121,430,040,053,864,05
N05BA12 145
alprazolam1 mg0,460,48OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Maprazaxtbl. 30x1 mg0,460,4813,7714,46R0,430,4512,8713,510,030,030,900,95
N05BA12 161
alprazolam1 mg1,131,19OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanaxtbl. 30x0,25 mg0,280,308,458,87R0,190,205,705,990,090,102,752,89
N05BA12 162
alprazolam1 mg0,880,92OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanaxtbl. 30x0,5 mg0,440,4613,2713,93R0,280,298,408,820,160,174,875,11
N05BA12 164
alprazolam1 mg0,510,54OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanax SRtbl. s prod. oslob. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 165
alprazolam1 mg0,880,92OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanax SRtbl. s prod. oslob. 30x0,5 mg0,440,4613,2713,93R0,280,298,408,820,160,174,875,11
N05CF02 121
zolpidem10 mg1,011,06OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 20x5 mg0,500,5310,0510,55R0,310,336,256,560,190,203,803,99
N05CF02 122
zolpidem10 mg0,850,89OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 20x10 mg0,850,8916,9317,78R0,560,5911,2111,770,290,305,726,01
N05CF02 123
zolpidem10 mg0,850,89OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 30x5 mg0,430,4512,7613,40R0,270,288,108,510,160,164,664,89
N05CF02 124
zolpidem10 mg0,820,86OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 30x10 mg0,820,8624,5325,76R0,500,5315,0015,750,320,339,5310,01
N06AA09 121
amitriptilin75 mg2,422,55OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmyzoltbl. 100x10 mg0,320,3432,3333,95R0,080,098,218,620,240,2524,1225,33
N06AA09 122
amitriptilin75 mg1,321,39OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmyzoltbl. 30x25 mg0,440,4613,2013,86R0,210,226,166,470,230,257,047,39
N06AB03 122
fluoksetin20 mg1,281,34OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPortalcaps. 28x20 mg1,281,3435,8337,62R0,640,6718,0018,900,640,6717,8318,72
N06AB04 123
citalopram20 mg1,691,77OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCitalontbl. film obl. 28x20 mg1,691,7847,3849,75R0,640,6718,0018,901,051,1029,3830,85
N06AB05 112
paroksetin20 mg1,982,08OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Seroxattbl. 30x30 mg2,973,1289,2093,66R1,922,0257,6360,511,051,1031,5733,15
N06AB08 161
fluvoksamin100 mg2,142,24OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASFevarintbl. 15x100 mg2,142,2432,0533,65R0,640,679,6410,121,491,5722,4123,53
N06AB08 162
fluvoksamin100 mg2,142,24OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASFevarintbl. film obl. 30x100 mg2,142,2464,1067,31R0,640,6819,2920,251,491,5744,8147,05
N06AB10 131
escitalopram10 mg1,081,13OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Eliceatbl. film obl. 28x5 mg0,540,5715,1215,88R0,490,5113,6114,290,050,061,511,59
N06AB10 161
escitalopram10 mg1,601,68OLundbeck Croatia d.o.o.H. Lundbeck A/SCipralextbl. film obl. 28x10 mg1,601,6844,8047,04R0,640,6818,0018,900,961,0126,8028,14
N06AG02 161
moklobemid0,3 g2,792,93OMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, Cenexi SASAurorixtbl. 30x150 mg1,401,4741,9244,02R0,930,9827,9029,300,470,4914,0214,72
N06AX05 161
trazodon0,3 g4,214,42OAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 30x75 mg1,051,1131,6033,18R0,680,7120,2921,300,380,4011,3111,88
N06AX05 162
trazodon0,3 g3,954,15OAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 20x150 mg1,982,0839,5341,51R0,991,0419,7620,750,991,0419,7720,76
N06AX12 161
bupropion300 mg5,375,64OGlaxoSmithKline d.o.o.Aspen Bad Oldesloe GmbHWellbutrin XR150 mgtbl. s prilag. oslob. 30x150 mg2,682,8280,5084,53R1,101,1532,9134,561,591,6747,5949,97
N06AX12 162
bupropion300 mg6,546,86OGlaxoSmithKline d.o.o.Aspen Bad Oldesloe GmbHWellbutrin XR300 mgtbl. s prilag. oslob. 30x300 mg6,546,86196,11205,92R3,433,60102,90108,053,113,2693,2197,87
N06AX12 171
bupropion300 mg3,763,94OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Balkanpharma - Dupnitsa ADBupropion Genericontbl. s prilag. oslob. 30x150 mg1,881,9756,3559,17R1,101,1532,9134,560,780,8223,4424,61
N06AX14 141
tianeptin37,5 mg2,392,51OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Neptikatbl. film obl. 90x12,5 mg0,800,8471,7575,34R0,430,4639,0641,010,360,3832,6934,32
N06AX14 163
tianeptin37,5 mg2,893,03OServier Pharma d.o.o.LLSCoaxiltbl. 90x12,5 mg0,961,0186,6891,01R0,430,4639,0641,010,530,5647,6250,00
N06AX18 161
reboksetin8 mg4,584,80OPfizer Croatia d.o.o.PfizerEdronaxtbl. 60x4 mg2,292,40137,26144,12R0,680,7140,8242,861,611,6996,44101,26
N06AX22 161
agomelatin25 mg8,548,97OLes Laboratoires ServierLLSIValdoxantbl. film obl. 28x25 mg8,548,97239,00250,95Rpn105,005,25140,00147,003,543,7299,00103,95
N06AX26 161
vortioksetin10 mg6,687,01OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SBrintellixtbl. film obl. 28x5 mg3,343,5193,5298,20R3,203,3689,6794,150,140,143,854,04
N06AX26 162
vortioksetin10 mg7,077,42OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SBrintellixtbl. film obl. 28x10 mg7,077,42197,87207,76R6,416,73179,34188,310,660,6918,5319,46
N06DA02 101
donepezil7,5 mg5,726,01OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Donepezil Plivatbl. film obl. 28x5 mg3,814,00106,77112,11RSpn110,840,8923,6324,812,973,1283,1487,30
N06DA02 102
donepezil7,5 mg4,344,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Donepezil Plivatbl. film obl. 28x10 mg5,796,08162,21170,32RSpn111,181,2433,1734,834,614,84129,04135,49
N06DA02 131
donepezil7,5 mg6,296,60OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnaltbl. film obl. 28x5 mg4,194,40117,32123,19RSpn110,840,8923,6324,813,353,5193,6998,37
N06DA02 132
donepezil7,5 mg4,344,56OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnaltbl. film obl. 28x10 mg5,796,08162,21170,32RSpn111,181,2433,1734,834,614,84129,04135,49
N06DA02 133
donepezil7,5 mg8,468,88OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnal Q-Tabtbl. rasp. za usta 28x5 mg5,645,92157,83165,72RSpn110,840,8923,6324,814,795,03134,20140,91
N06DA02 134
donepezil7,5 mg4,654,88OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnal Q-Tabtbl. rasp. za usta 28x10 mg6,206,51173,60182,28RSpn111,181,2433,1734,835,025,27140,43147,45
N06DA02 161
donepezil7.5 mg5,726,01OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAricepttbl. film obl. 28x5 mg3,814,00106,77112,11RSpn110,840,8923,6324,812,973,1283,1487,30
N06DA02 162
donepezil7.5 mg4,344,56OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAricepttbl. film obl. 28x10 mg5,796,08162,21170,32RSpn111,181,2433,1734,834,614,84129,04135,49
N06DX01 101
memantin20 mg5,946,24OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oMemantin Plivatbl. film obl. 30x10 mg2,973,1289,1093,56RSpn120,630,6618,8619,802,342,4670,2473,75
N06DX01 131
memantin20 mg7,007,35OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMemandotbl. film obl. 28x10 mg3,503,6898,00102,90RSpn120,630,6617,6018,482,873,0280,4084,42
N06DX01 132
memantin20 mg7,507,87OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMemandotbl. film obl. 28x20 mg7,507,87209,91220,41RSpn121,501,5741,9844,086,006,30167,93176,33
N06DX01 144
memantin20 mg7,978,37OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Memantin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg3,994,19111,63117,21RSpn120,630,6617,6018,483,363,5394,0398,73
N06DX01 145
memantin20 mg7,778,16OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Memantin PharmaStbl. film obl. 56x10 mg3,884,08217,47228,34RSpn120,630,6635,2036,963,253,42182,27191,38
N06DX01 146
memantin20 mg6,296,60OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Ymanatbl. film obl. 28x10 mg3,143,3088,0092,40RSpn120,630,6617,6018,482,512,6470,4073,92
N06DX01 147
memantin20 mg6,296,60OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Ymanatbl. film obl. 28x20 mg6,296,60176,00184,80RSpn121,501,5741,9844,084,795,03134,02140,72
N06DX01 161
memantin20 mg7,978,37OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SEbixatbl. film obl. 28x10 mg3,994,19111,63117,21RSpn120,630,6617,6018,483,363,5394,0398,73
N06DX01 171
memantin20 mg7,207,56OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Mantomedtbl. film obl. 30x10 mg3,603,78108,00113,40RSpn120,630,6618,8619,802,973,1289,1493,60
N06DX01 181
memantin20 mg6,306,62OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft, Generics [UK] LimitedMemantin Mylantbl. film obl. 28x10 mg3,153,3188,2092,61RSpn120,630,6617,6018,482,522,6570,6074,13
N06DX01 191
memantin20 mg5,665,94OMylan S.A.SMcDermott, Labaratories Ltd., Generics LimitedMemantin Mylantbl. film obl. 28x20 mg5,665,94158,40166,32RSpn121,351,4237,7839,674,314,52120,62126,65
N07CA01 114
betahistin24 mg1,021,07OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 20x24 mg1,021,0720,3421,36RSpn170,250,275,095,340,760,8015,2516,01
N07CA01 115
betahistin24 mg1,021,07OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 50x24 mg1,021,0750,8553,39RSpn170,250,2712,7113,350,760,8038,1440,05
N07CA01 116
betahistin24 mg1,011,06OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 60x16 mg0,670,7140,4842,50RSpn170,170,1810,1210,630,510,5330,3631,88
N07CA01 117
betahistin24 mg1,011,06OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 100x8 mg0,340,3533,7135,40RSpn170,080,098,438,850,250,2725,2826,54
N07CA01 162
betahistin24 mg1,611,69OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 20x24 mg1,611,6932,1333,74RSpn170,250,275,095,341,351,4227,0428,39
N07CA01 163
betahistin24 mg1,611,69OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 50x24 mg1,611,6980,3384,35RSpn170,250,2712,7113,351,351,4267,6271,00
N07CA01 164
betahistin24 mg1,611,69OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 60x16 mg1,071,1264,2667,47RSpn170,170,1810,1210,630,900,9554,1456,85
N07XX06 161
tetrabenazin0,1 g37,3739,24OAOP Orphan Pharmaceuticals AGTrommsdorff GmbH & Co KG ArzneimittelTetmodistbl. 112x25 mg9,349,811.046,451098,77RSpn192,412,53269,92283,426,937,28776,53815,36
R01AB06 722
ksilometazolin + ipratropij bromid


NJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Nasoryl Msprej za nos, otop., boč. 1x10 ml (0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml)31,0632,6131,0632,61R8,919,368,919,3622,1523,2622,1523,26
R01AD05 721
budesonid0,2 mg0,640,67NSandoz d.o.o.Sandoz-LekTafen nasalaerosol za nos 1x200 doza (50 mcg po dozi)32,0033,6032,0033,60R15,7116,5015,7116,5016,2917,1016,2917,10
R01AD08 701
flutikazon0,2 mg1,711,80NPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rinocosprej za nos, boč. stakl. 1x120 doza (50 mcg/100 mcl)51,4153,9851,4153,98R9,439,909,439,9041,9844,0841,9844,08
R01AD08 775
flutikazon0,2 mg1,671,76NGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Glaxo Operations UK Ltd.Flixonasekapi za nos, susp. 28x400 mcg (1 mg/ml) u (4x7) spremnika3,353,5193,7398,42R0,580,6116,2417,052,772,9177,4981,36
R01AD08 776
flutikazon0,2 mg2,282,39NGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A.Flixonaserasprš. za nos 1x120 inhal. (50 mcg/inhal)68,2571,6668,2571,66R9,439,909,439,9058,8261,7658,8261,76
R01AD08 777
flutikazon0,2 mg4,754,99NGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Glaxo Wellcome S.A.Avamyssprej za nos, boč. 1x120 doza (27,5 mcg/doza), susp.78,3582,2778,3582,27R8,258,668,258,6670,1073,6170,1073,61
R01AD09 721
mometazon0,2 mg1,331,40NSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Momanosesprej za nos, susp. boč. 1x140 doza(50 mcg/doza)46,6048,9346,6048,93R10,0010,5010,0010,5036,6038,4336,6038,43
R01AD09 762
mometazon0,2 mg1,711,80NMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughNasonex sprayboč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza)60,0063,0060,0063,00R11,0011,5511,0011,5549,0051,4549,0051,45
R01AD09 763
mometazon0,2 mg1,401,47NCipla Europe NVCipla (EU) LimitedMometazonfuroat Ciplasprej za nos, susp. boč. 1x140 doza(50 mcg/doza)49,0551,5049,0551,50R10,0010,5010,0010,5039,0541,0039,0541,00
R01AD09 771
mometazon0,2 mg1,421,49NACTAVIS GROUP PTC ehf.FarmeaBloctimoboč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza)49,5552,0349,5552,03R10,5011,0310,5011,0339,0541,0039,0541,00
R01AD58 778
azelastin hidroklorid + flutikazon propionat


NMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, Haupt Pharma Amareg GmbHDymistasprej za nos, susp. boč. 1x120 doza (137 mcg + 50 mcg)100,27105,28100,27105,28R25,7727,0625,7727,0674,5078,2374,5078,23
R03AC12 361
salmeterol0,1 mg5,185,44IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome ProductionSerevent Diskuspraš. za inhal. 60x50 mcg2,592,72155,34163,11R2,332,45139,86146,850,260,2715,4816,25
R03AK06 361
salmeterol + flutikazon


IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Seretide 100 Diskuspraš. za inhal. 60x(50 + 100 mcg)/doza2,572,70154,40162,12RRR021,861,96111,72117,310,710,7542,6844,81
R03AK06 362
salmeterol + flutikazon


IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Seretide 250 Diskuspraš. za inhal. 60x(50 + 250 mcg)/doza3,113,26186,51195,84RRR022,422,54144,90152,150,690,7341,6143,69
R03AK06 363
salmeterol + flutikazon


IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Seretide 500 Diskuspraš. za inhal. 60x(50 + 500 mcg)/doza4,094,29245,16257,42RRR033,183,34190,68200,210,910,9554,4857,20
R03AK06 364
salmeterol + flutikazon


IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome Production, GlaxoWellcome S.A.Seretide inhalerinhalat stlač., susp. 120x(25 mcg + 50 mcg)1,291,35154,80162,54Rpr010,930,98111,72117,310,360,3843,0845,23
R03AK06 366
salmeterol + flutikazon


IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome Production, GlaxoWellcome S.A.Seretide inhalerinhalat stlač., susp. 120x(25 mcg + 250 mcg)1,901,99227,60238,98RRR021,591,67190,68200,210,310,3236,9238,77
R03AK10 361
flutikazonfuorat + vilanterol


IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Relvar Elliptaprašak inhalata 30x(92 + 22 mcg)/doza8,629,05258,70271,64Rpr056,907,25207,00217,351,721,8151,7054,29
R03AK10 362
flutikazonfuorat + vilanterol


IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Relvar Elliptaprašak inhalata 30x(184 + 22 mcg)/doza9,509,98285,00299,25Rpr068,178,58245,16257,421,331,3939,8441,83
R03AL03 361
umeklidinij + vilanterol


IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Anoro Elliptaprašak inhalata 30x(55 + 22 mcg)/doza10,6111,14318,38334,30Rpr087,517,88225,18236,443,113,2693,2097,86
R03AL04 361
indakaterol + glikopironij


INovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHUltibro Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x(85 mcg + 43 mcg)9,6710,16290,18304,69Rpr087,517,88225,18236,442,172,2865,0068,25
R03AL05 361
aklidinij + formoterol


IAstraZeneca ABIndustrias Farmaceuticas Almirall, S.A.Brimica Genuairprašak inhalata, 60x340 mcg/12 mcg4,634,86277,69291,57Rpr083,753,94225,18236,440,880,9252,5155,14
R03AL06 761
tiotropij bromid + olodaterol klorid


IBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSpiolto Respimatotop. za inhal., 2,5 µg/2,5 µg, inhalator + 1 uložak5,335,59319,68335,66Rpr083,753,94225,18236,441,581,6594,5099,23
R03AL06 762
tiotropij bromid + olodaterol klorid


IBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSpiolto Respimatotop. za inhal. 2,5 µg/2,5 µg, 1 uložak5,065,31303,70318,89Rpr083,753,94225,18236,441,311,3778,5282,45
R03AL08 761
flutikazonfuroat + umeklidinij + vilanterol


IGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Glaxo Wellcome ProductionTrelegy Elliptaprašak inhalata 30x(92 + 55 + 22 mcg)/doza13,5414,22406,30426,62RRR1111,0311,59331,00347,552,512,6475,3079,07
R03BA05 369
flutikazon0,6 mg4,274,48IGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome ProductionFlixotide Diskuspraš. za inhal. 60x100 mcg0,710,7542,6644,79R0,450,4726,8828,220,260,2815,7816,57
R03BA05 370
flutikazon0,6 mg4,765,00IGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome ProductionFlixotide Diskuspraš. za inhal. 60x250 mcg1,982,08118,98124,93R1,121,1867,2070,560,860,9151,7854,37
R03BA05 774
flutikazon0,6 mg4,294,51IGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A., Glaxo Wellcome ProductionFlixotide 125 inhalerstlač. inhalat, susp. 60x125 mcg0,890,9453,6456,32R0,560,5933,6035,280,330,3520,0421,04
R03BA05 775
flutikazon0,6 mg44,2846,49IGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A., Glaxo Wellcome ProductionFlixotide 250 inhalerstlač. inhalat, susp. 60x250 mcg110,70116,24110,70116,24R67,2070,5667,2070,5643,5045,6843,5045,68
R03BB04 761
tiotropij bromid10 mcg4,034,23IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpirivaprašak za inhal. u caps. tvrdoj, 30x18 mcg + uređaj za inhal.7,257,61217,50228,38Rpr036,306,62189,00198,450,951,0028,5029,93
R03BB04 762
tiotropij bromid5 mcg7,477,84IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpiriva Respimatotop. za inhal., 2,5 mcg, inhalator + 1 uložak3,743,92224,10235,31Rpr093,153,31189,00198,450,590,6135,1036,86
R03BB04 763
tiotropij bromid5 mcg7,107,45IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpiriva Respimatotop. za inhal., 2,5 mcg, 1 uložak3,553,73212,90223,55Rpr093,153,31189,00198,450,400,4223,9025,10
R03BB04 771
tiotropij bromid10 mcg3,283,44IMylan S.A.SFerrer Internacional S.A.Acopairprašak za inhal. u caps. tvrdoj, 30x18 mcg + uređaj za inhal. (NeumoHaler)5,906,19176,94185,79Rpr035,105,36153,09160,740,800,8323,8525,04
R03BB05 361
aklidinij (aklidinijev bromid)0,644 mg7,037,39IAstraZeneca ABIndustrias Farmaceuticas Almirall, S.L.Bretaris Genuairprašak inhalata, 60x322 mcg3,523,69211,00221,55Rpr032,552,68153,09160,740,971,0157,9160,81
R03BB06 361
glikopironij44 mcg6,436,75INovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHSeebri Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x44 mcg6,436,75192,80202,44Rpr034,594,82137,78144,671,831,9355,0257,77
R03BB07 361
umeklidinij bromid


IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Incruse Elliptaprašak inhalata, dozirani 30x55 mcg7,658,04229,60241,08Rpr034,134,34124,00130,203,523,70105,60110,88
R03DA04 121
teofilin0,4 g1,031,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTeolintbl. 40x125 mg0,320,3412,9213,57R0,220,238,849,280,100,114,084,28
R03DA04 122
teofilin0,4 g1,001,05OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTeolin retardtbl. 40x300 mg0,750,7930,0031,50R0,340,3613,6014,280,410,4316,4017,22
R03DA04 131
teofilin0,4 g0,961,01OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x200 mg0,480,5019,2020,16R0,230,249,079,520,250,2710,1310,64
R03DA04 132
teofilin0,4 g0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x350 mg0,740,7829,6031,08R0,400,4215,8716,660,340,3613,7314,42
R03DC03 181
montelukast10 mg6,026,32OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeSingulair juniortbl. za žvak. 28x5 mg3,013,1684,3488,56RRR081,711,8048,0050,401,301,3636,3438,16
R03DC03 182
montelukast10 mg2,792,93OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeSingulairtbl. film obl. 28x10 mg2,792,9378,0381,93RRR081,781,8749,9452,441,001,0528,0929,49
R03DX07 161
roflumilast0,5 mg10,3910,91OAstraZeneca ABTakedaDaxastbl. film obl. 30×500 mcg10,3910,91311,70327,29RSpr045,675,95170,10178,614,724,96141,60148,68
R05DA08 142
folkodin50 mg8,508,93OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPholcodincaps. 20x10 mg1,701,7934,0035,70R1,101,1622,0923,190,600,6311,9112,51
R05DB13 131
butamirat25 mg2,492,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatustbl. 10x20 mg2,002,0919,9520,95R1,501,5815,0015,750,500,524,955,20
R05DB13 132
butamirat25 mg1,191,25OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatus fortetbl. 10x50 mg2,392,5023,8525,04R1,791,8817,9218,820,590,625,936,23
R05DB13 171
butamirat25 mg1,191,25OGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Sinecodtbl. film obl. 10x50 mg2,392,5023,8525,04R1,791,8817,9218,820,590,625,936,23
R05DB13 333
butamirat25 mg4,835,07OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatus sirupsirup 1x200 ml (4 mg/5 ml)30,9232,4730,9232,47R12,4013,0212,4013,0218,5219,4518,5219,45
R05DB13 372
butamirat25 mg2,392,51OGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Sinecod sirupsirup 1x200 ml (1,5 mg/ml)28,7330,1728,7330,17R23,2524,4123,2524,415,485,755,485,75
R06AE09 161
levocetirizin5 mg0,991,04OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzaltbl. film obl. 30x5 mg0,991,0429,8031,29R0,680,7120,3821,400,310,339,429,89
R06AE09 262
levocetirizin5 mg3,043,20OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzalboč. stakl. 200 ml (0,5 mg/ml)60,8663,9060,8663,90R27,7029,0927,7029,0933,1634,8233,1634,82
R06AX13 123
loratadin10 mg0,991,04OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFlonidantbl. 30x10 mg0,991,0429,5831,06R0,680,7120,3821,400,310,329,209,66
R06AX13 162
loratadin10 mg1,151,21OBayer d.o.o.Schering- PloughClaritinetbl. 30x10 mg1,151,2134,4636,18R0,680,7120,3821,400,470,4914,0814,78
R06AX26 182
feksofenadin0,12 g1,381,45OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-synthelabo Ltd, Patheon UK, Sanofi Winthrop ToursTelfasttbl. 30x120 mg1,381,4541,3043,37R0,680,7120,3821,400,700,7320,9221,97
R06AX26 184
feksofenadin0,12 g1,121,17OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-synthelabo Ltd, Patheon UK, Sanofi Winthrop ToursTelfasttbl. 30x180 mg1,681,7650,3052,82R1,481,5544,3746,590,200,215,936,23
R06AX27 112
desloratadin5 mg1,721,81OBelupo d.d.BelupoAlerdintbl. rasp. za usta 10x5 mg1,721,8017,1818,04R0,680,716,797,131,041,0910,3910,91
R06AX27 161
desloratadin5 mg2,382,50OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughAeriustbl. film obl. 10x5 mg2,382,5023,7724,96R0,680,716,797,131,701,7816,9817,83
R06AX27 162
desloratadin5 mg1,171,23OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughAeriustbl. film obl. 30x5 mg1,171,2335,0036,75R0,680,7120,3821,400,490,5114,6215,35
R06AX27 311
desloratadin5 mg2,842,98OBelupo d.d.BelupoAlerdinotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)17,0117,8617,0117,86R7,497,867,497,869,5210,009,5210,00
R06AX27 321
desloratadin5 mg2,842,98OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Escontralotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)17,0117,8617,0117,86R5,505,785,505,7811,5112,0911,5112,09
R06AX27 322
desloratadin5 mg2,842,98OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Escontralotop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)34,0235,7234,0235,72R11,0011,5511,0011,5523,0224,1723,0224,17
R06AX27 363
desloratadin5 mg4,504,73OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughAeriusotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)27,0028,3527,0028,35R8,318,738,318,7318,6919,6218,6919,62
R06AX27 364
desloratadin5 mg4,474,69OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering- PloughAeriusotop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)53,6056,2853,6056,28R16,6217,4516,6217,4536,9838,8336,9838,83
R06AX29 161
bilastin20 mg1,511,59OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH, Faes Farma S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Nixartbl. 10x20 mg1,511,5915,1015,86R0,680,716,797,130,830,878,318,73
R06AX29 162
bilastin20 mg1,511,59OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH, Faes Farma S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Nixartbl. 20x20 mg1,511,5930,2031,71R0,680,7113,5914,270,830,8716,6117,44
S01AA12 472
tobramicin


LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconTobrexmast za oči 3,5 g (3 mg/1 g masti)15,8416,6315,8416,63R9,6710,159,6710,156,176,486,176,48
S01AA12 771
tobramicin


LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconTobrexkapi za oči 1x5 ml (3 mg/ml)14,8215,5614,8215,56R10,1910,7010,1910,704,634,864,634,86
S01AA26 761
azitromicin


LLaboratoires THEALaboratoires Thea, Laboratoire UnitherAzyterkapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 6x15 mg/g7,838,2246,9849,33R1,381,448,258,666,466,7838,7340,67
S01AE01 761
ofloksacin


LUNIMED PHARMA spol s.r.o.Unimed Pharma spol s.r.o.Unifloxkapi za oči 1x10 ml (3 mg/ml)30,4331,9530,4331,95R8,258,668,258,6622,1823,2922,1823,29
S01AX22 721
moksifloksacin


LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Moksacinkapi za oči, otop. 1x5 ml37,5039,3837,5039,38R9,179,639,179,6328,3329,7528,3329,75
S01BA01 461
deksametazon


LPharmaSwiss Česka republika s.r.oDr. Gerhard Mann, chem.-pharm. Fabrik GmbHDexagelgel za oko, 1x5 g (0,985 mg/g)10,1910,7010,1910,70R8,709,148,709,141,491,561,491,56
S01BA01 462
deksametazon


LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxidexmast za oči 0,1% 3,5 g19,1620,1219,1620,12R9,6710,159,6710,159,499,969,499,96
S01BA01 761
deksametazon


LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxidexkapi za oči 0,1%, 1x5 ml11,6012,1811,6012,18R10,1910,7010,1910,701,411,481,411,48
S01BC03 761
diklofenak natrij


LNovartis Hrvatska d.o.o.ExcelvisionNaclofkapi za oči 1x5 ml34,0935,7934,0935,79R9,179,639,179,6324,9226,1724,9226,17
S01BC11 762
bromfenak


LPharmaSwiss Česka republika s.r.oDr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbHYelloxkapi za oči, 1x5 ml (0,9 mg/ml)53,6756,3553,6756,35R9,179,639,179,6344,5046,7344,5046,73
S01CA01 461
tobramicin + deksametazon


LNovartis Hrvatska d.o.o.Alcon-Couvreur, Alcon CusiTobradexmast za oči 3,5 g26,5527,8826,5527,88R9,6710,159,6710,1516,8817,7216,8817,72
S01CA01 462
deksametazon + neomicin + polimiksin B


LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxitrolmast za oči 3,5 g (1 mg + 3.500 i.j. + 6.000 i.j./ml)10,9811,5310,9811,53R9,6410,129,6410,121,341,411,341,41
S01CA01 761
deksametazon + neomicin + polimiksin B


LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxitrolkapi za oči 1x5 ml (1 mg + 3.500 i.j. + 6.000 i.j./ml)14,9415,6914,9415,69R10,1910,7010,1910,704,754,994,754,99
S01CA01 771
tobramicin + deksametazon


LNovartis Hrvatska d.o.o.S.A. Alcon-Couvreur N.V., Alcon Cusi S.A.Tobradexkapi za oči, 5 ml (3 mg/ml + 1 mg/ml)26,6728,0026,6728,00R9,179,639,179,6317,5018,3817,5018,38
S01EC01 162
acetazolamid0,75 g3,323,49OAmdipharm LimitedCustoms Pharmaceuticals Limited, Millmount Healthcare Ltd.Diamoxtbl. 30x250 mg1,111,1633,2034,86R0,640,6719,3120,280,460,4913,8914,58
S01EC04 761
brinzolamid


LNovartis Europharm Limited IrskaAlconAzoptkapi za oči 1x5 ml50,3552,8750,3552,87RSRS0337,2539,1137,2539,1113,1013,7613,1013,76
S01EC54 761
brinzolamid + brimonidin tartarat


LNovartis Europharm Limited IrskaAlcon-Couvreur N.V.Simbrinzakapi za oči 1x5 ml (10 mg/ml + 2 mg/ml)85,0089,2585,0089,25RSRS0340,2742,2840,2742,2844,7346,9744,7346,97
S01ED01 713
timolol


LPharmaSwiss Česka republika s.r.oExcelvision, Pharmathen S.A.Vizioblokkapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)23,1824,3423,1824,34R14,3115,0314,3115,038,879,318,879,31
S01ED02 761
betaksolol


LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconBetoptickapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)19,7220,7119,7220,71R14,3115,0314,3115,035,415,685,415,68
S01ED51 761
timolol + dorzolamid


LSanten OyMerck Sharp & Dohme B.V., Laboratories Merck Sharp & Dohme - ChibretCosoptkapi za oči 1x5 ml (5 mg + 20 mg/ml)46,0048,3046,0048,30RSRS0340,2742,2840,2742,285,736,025,736,02
S01ED51 762
brinzolamid + timolol


LNovartis Europharm Limited IrskaAlconAzargakapi za oči, 1x5 ml (10 mg/ml + 5 mg/ml), susp.84,5188,7484,5188,74RSRS0340,2742,2840,2742,2844,2446,4544,2446,45
S01ED51 763
timolol + dorzolamid


LSanten OySanten Oy, Tubilux Pharma S.p.A.Cosopt iMultikapi za oči 1x10 ml (5 mg + 20 mg/ml) (dvomjesečna terapija)157,83165,72157,83165,72RSRS0380,5484,5780,5484,5777,2981,1577,2981,15
S01ED51 773
timolol + dorzolamid


LPharmaSwiss Česka republika s.r.oExcelvision, Pharmathen S.A., Bausch Health Poland sp. z o.o.Oftidorix PFkapi za oči, 1x5 ml (5 mg + 20 mg/ml)67,9371,3367,9371,33RSRS0332,5834,2132,5834,2135,3537,1235,3537,12
S01ED51 774
tafluprost + timolol


LSanten OySANTEN Oy, Laboratoire UnitherTaptiqomkapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (15 µg/ml + 5 mg/ml)4,374,59131,04137,59RSRS031,341,4140,2742,283,033,1890,7795,31
S01ED51 775
timolol + dorzolamid


LLaboratoires THEADelpharm Tours, Laboratoires TheaDuokoptkapi za oči 1x10 ml (5 mg + 20 mg/ml)130,17136,68130,17136,68RSRS0361,9065,0061,9065,0068,2771,6868,2771,68
S01ED51 776
travoprost + timolol


LNovartis Europharm Limited IrskaAlconDuotravboč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml + 5 mg/ml)108,89114,33108,89114,33RSRS0340,2742,2840,2742,2868,6272,0568,6272,05
S01ED51 777
bimatoprost + timolol


LAllergan Pharm. IrelandAllerganGanfortkapi za oči 1x3 ml (0,3 mg + 5 mg)99,66104,6499,66104,64RSRS0340,2742,2840,2742,2859,3962,3659,3962,36
S01ED51 791
latanoprost + timolol


LLaboratoires THEAExcelvision, Laboratoires TheaFixalpostkapi za oči, 30 x 0,2 ml (50 µg/ml + 5 mg/ml), 5 vrećica sa po 6 jednodoznih spremnika3,984,18119,36125,33RSRS031,151,2134,4336,152,832,9784,9389,18
S01ED51 793
timolol + brimonidin


LAllergan Pharm. IrelandAllerganCombigankapi za oči boč. 1x5 ml (5 mg + 2 mg)75,9879,7875,9879,78RSRS0340,2742,2840,2742,2835,7137,5035,7137,50
S01EE01 773
latanoprost


LPharmaSwiss Česka republika s.r.oPharmaten S.A., Lomapharm GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.oVizilatankapi za oči, boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml)51,1053,6651,1053,66RSRS0332,8334,4732,8334,4718,2719,1818,2719,18
S01EE03 762
bimatoprost


LAllergan Pharm. IrelandAllerganLumigankapi za oči 1x3 ml (0,1 mg/ml)62,6865,8162,6865,81RSRS0340,2742,2840,2742,2822,4123,5322,4123,53
S01EE03 763
bimatoprost


LAllergan Pharm. IrelandAllerganLumigankapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,4 ml (0,3 mg/ml)3,834,03115,00120,75RSRS031,341,4140,2742,282,492,6274,7378,47
S01EE04 761
travoprost


LNovartis Europharm Limited IrskaAlconTravatankapi za oči 1x2,5 ml (40 mcg/ml)67,8171,2067,8171,20RSRS0340,2742,2840,2742,2827,5428,9227,5428,92
S01EE04 762
travoprost


LAlvogen Pharma Trading Europe EOODRafarm S.A.Protraviskapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml)61,1064,1661,1064,16RSRS0325,3126,5825,3126,5835,7937,5835,7937,58
S01EE05 771
tafluprost


LSanten OyMerck Sharp & Dohme B.V., Laboratoire UnitherSaflutankapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (15 mcg/ml)3,493,66104,55109,78RSRS031,341,4140,2742,282,142,2564,2867,49
S01EE05 772
tafluprost


LSanten OySanten Oy, Tampere, Tubilux Pharma S.p.A.Saflutankapi za oči, 1x3 ml (15 mcg/ml)97,58102,4697,58102,46RSRS0340,2742,2840,2742,2857,3160,1857,3160,18
S01GX07 761
azelastin


LMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHAllergodilkapi za oči 1x6 ml (0,5 mg/ml)28,1929,6028,1929,60R9,179,639,179,6319,0219,9719,0219,97
S01GX09 761
olopatadin


LNovartis Europharm Limited IrskaAlconOpatanolkapi za oči 1x5 ml (1 mg/ml)39,9541,9539,9541,95R9,179,639,179,6330,7832,3230,7832,32
S01XA18 771
ciklosporin


LSanten OySANTEN Oy, EXCELVISIONIkerviskapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (1 mg/ml)22,6723,80680,00714,00RSps0218,5919,52557,60585,484,084,28122,40128,52
V06DX01 369
dijetetski preparat


OOktal Pharma d.o.o.NestleAlfarelimenka 1x400 g88,0892,4888,0892,48RSpv0152,1954,8052,1954,8035,8937,6835,8937,68
V06DX01 371
dijetetski preparatmv601


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHMješavina brašna s malo proteina i malo fenilalaninaprašak 10x1 kg23,8925,08238,90250,85RSpv0121,5022,58215,01225,762,392,5123,8925,08
V06DX01 373
dijetetski preparat mv602


OPharmacia laboratorij d.o.o.Nutricia Cuijk B.V.Aptamil Pregomin Allergy Digestive Careprašak limenka 1x400 g87,9092,3087,9092,30RSpv0154,4157,1354,4157,1333,4935,1633,4935,16
V06DX01 374
dijetetski preparat


OOktal Pharma d.o.o.NestleAlthera prašaklimenka 1x450 g99,09104,0499,09104,04RSpv0160,1563,1660,1563,1638,9440,8938,9440,89
V06DX01 390
dijetetski preparat


OMedis Adria d.o.o.UP Medi-Europa SAAllernova ARlimenka/kutija 1x400 g88,0892,4888,0892,48RSpv0152,3054,9252,3054,9235,7837,5735,7837,57
V06DX01 467
dijetetski preparat


OAbbott Laboratories d.o.o.AbbottSimilac Alimentumlimenka 1x400 g83,4187,5883,4187,58RSpv0149,9252,4249,9252,4233,4935,1633,4935,16
V06DX02 366
namirnice bez glutenamv604


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHBrašno mix svijetloprašak 1x1 kg20,7521,7920,7521,79R15,4416,2115,4416,215,315,585,315,58
V06DX02 367
namirnice bez glutenamv604


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Mantler MuhleBezglutensko brašnoprašak 1x1 kg19,0620,0119,0620,01R15,4416,2115,4416,213,623,803,623,80
V06DX02 368
namirnice bez glutena NV602


OSalvia d.o.o.Dr. SchaerMix B prašakpraš. 1x1 kg19,0019,9519,0019,95R15,4416,2115,4416,213,563,743,563,74
V06DX02 369
namirnice bez glutena mv604


OSanum grupa d.o.o.NutrifreeNutrifree mix bezglutensko brašnopraš. 1x1 kg17,1017,9617,1017,96R15,4416,2115,4416,211,661,741,661,74
V06DX02 370
namirnice bez glutena mv604


OA1 d.o.o.Rue Flambee Italy srlBakin Mix bread & pizzapraš. 1x1 kg16,2417,0516,2417,05R15,4416,2115,4416,210,800,840,800,84
V06DX03 374
namirnice za enteralnu primjenumv607


OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiReconvanvreć. plast. 1x500 ml42,3644,4842,3644,48RSpv0238,1240,0338,1240,034,244,454,244,45
V06DX03 377
namirnice za enteralnu primjenumv608


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaNutrisonvreć. plast./kolapsibilna boca 1X500 ml19,6520,6319,6520,63RSpv0215,9416,7415,9416,743,713,903,713,90
V06DX03 419
namirnice za enteralnu primjenu


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Milupa GmbH, NutriciaNutilisprašak 1x300 g44,3046,5244,3046,52RSpv0323,3024,4723,3024,4721,0022,0521,0022,05
V06DX03 447
namirnice za enteralnu primjenumv606


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaDiasipboca plast. 4x200 ml8,408,8233,6035,28RSpv027,567,9430,2431,750,840,883,363,53
V06DX03 449
namirnice za enteralnu primjenu


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaInfatriniboč. plast. 1x125 ml10,7511,2910,7511,29RSpv048,759,198,759,192,002,102,002,10
V06DX03 468
namirnice za enteralnu primjenu


OFresenius Kabi d.o.o.Diamond Crystal Brands, IncThick & Easyprašak 1x225 g41,9444,0441,9444,04RSpv0317,4818,3517,4818,3524,4625,6824,4625,68
V06DX03 482
namirnice za enteralnu primjenuNV604


OAbbott Laboratories d.o.o.AbbottGlucerna 1,5 kcalboca 4x220 ml8,669,0934,6336,36RSRV037,868,2531,4333,000,800,843,203,36
V20AC03 966RZzavoj elastični


LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care Lolalast1x (12 cm x 4 m)2,923,072,923,07RRZ011,731,821,731,821,191,251,191,25
V20AC03 976RZzavoj elastični


LLola Ribar d.d.Lola RibarKrep zavoj1 x (8 cm x 4,5 m)2,422,542,422,54RRZ011,421,491,421,491,001,051,001,05
V20AC03 986RZzavoj elastični


LLola Ribar d.d.Lola RibarKrep zavoj1 x (12 cm x 4,5 m)3,003,153,003,15RRZ011,731,821,731,821,271,331,271,33
V20AD04 914RZmikropore


LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (1,25 cm x 9,2 m)3,303,473,303,47RRZ011,651,731,651,731,651,731,651,73
V20AD04 924RZmikropore


LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (2,5 cm x 9,2m)4,004,204,004,20RRZ013,303,473,303,470,700,740,700,74
V20AE05 915RZstaničevina


LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherZellstoff1 x 1 kg22,4023,5222,4023,52RRZ0117,8518,7417,8518,744,554,784,554,78
V20AE05 914RZstaničevina


LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGPehazell1 x 1 kg45,0047,2545,0047,25RRZ0117,8518,7417,8518,7427,1528,5127,1528,51
Oznake skraćenica:
ggram
mgmiligram
mcgmikrogram
UI (i.j.)internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.)tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.)milijun internacionalnih jedinica
mmolmilimol
mlmililitar
llitra
  
Oznaka ograničenja primjene lijeka:
KLLijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
KSLijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
DSLijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
PRLijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
POLijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
RLIzdaje se isključivo na ruke liječnika.
XXIzdaje se na ruke liječnika ovisno o indikaciji.
RZIsključivo za zavojni materijal koji se može propisati na recept Zavoda za potrebe kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe.
DSPOLijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama, a koji se mogu upotrebljavati i na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
DSPRLijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama, a koji se mogu upotrebljavati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
  
Oznaka načina primjene lijeka:
Ooralno
Pparenteralno
Rrektalno
Nnazalno
Llokalno
SLsublingvalno
TDtransdermalno
Vvaginalno
Iinhalacija
  
Oznaka izdavanja lijeka:
Rizdavanje na recept
RSizdavanje na recept po preporuci specijalista
RSfizdavanje pripravaka za potrebe liječenja fenilketonurije, po preporuci bolničkog specijalista


Indikacije i smjernice

Oznaka indikacijeIndikacija
mv601Za bolesnike s fenilketonurijom.
mv602Za dijetalnu prehranu dojenčadi sa teškim poremećajem probavnog sustava koji se očituje protrahiranim/tvrdokornim proljevom te s alergijom na bjelančevine kravljeg mlijeka.
mv603Za dojenčad sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
mv604Za bolesnike s celijakijom.
mv605Za djecu stariju od 1 godine sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
mv606Za bolesnike s dijabetesom.
mv607Kod bolesnika s teškim formama malapsorpcijskog sindroma, tj. u bolesnika sa teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva (samo prvi tjedni), teškom insuficijencijom gušterače, enteropatijama i bolestima jetre u kojih je poželjno unošenje masnoća u formi MCT-a.
mv608Isključivo za primjenu putem enteralne sonde kod odraslih i djece starije od 12 godina.
mv610Za dijetalnu prehranu dojenčadi i male djece s teškom alergijom na hranu od rođenja nadalje u slučaju kada se na drugi način ne mogu zadovoljiti nutritivne potrebe.
mv611Za dojenčad i djecu stariju od 1 godine sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
NA101Stomatitis stupnja III i IV uzrokovan sistemnom ili lokalnom onkološkom terapijom.
NA201Samo u jedinicama intenzivnog liječenja te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sustava, u uvjetima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg probavnog sustava kada nije moguća oralna primjena.
NA401Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog emetogenim lijekovima (citostaticima).
NA402Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog visokoemetogenom kemoterapijom.
NA700Kod rekurirajućeg kolitisa uzrokovanog Clostridium difficile (više od 2 recidiva) kod kojeg je prethodno provedena terapija peroralnim metronidazolom i/ili peroralnim vankomicinom. Propisuje se kao rezervni antibiotik.
NA901Samo za kongenitalnu kolestazu u djece.
NA903Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza Gaucherove bolesti. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA904Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza Fabry-eve bolesti. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA905Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza nasljedne tirozinemije tip I. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA906Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza mukopolisaharidoze tipa I. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA907Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza Pompeove bolesti. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA908Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza mukopolisaharidoze tipa VI (Maroteaux-Lamy sindrom). Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA909Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza mukopolisaharidoze tipa II (Hunterov sindrom). Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA910Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza Gaucherove bolesti tipa 1 koji su spori metabolizatori (SM), intermedijarni metabolizatori (IM) ili ekstenzivni metabolizatori (EM) CYP2D6, Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA911Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika, odraslih i adolescenata u dobi od 16 godina i starijih kojima je potvrđena dijagnoza Fabryeve bolesti (nedostatak alfa-galaktozidaze A) koji imaju određene genske mutacije koje omogućuju odgovor na liječenje. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA912Za liječenje šećerne bolesti u odraslih, adolescenata i djece u dobi od jedne i više godina.
NA913Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza mukopolisaharidoze tip IV (Morquio A sindrom). Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.
NA9141. Za liječenje djece sa sindromom kratkog crijeva od navršene 1 godine po preporuci specijalista pedijatra. Procjena učinka liječenja i prekidanje liječenja: preporučuje se liječenje u trajanju od 12 tjedana, a nakon toga je potrebno procijeniti učinak liječenja. Ukoliko klinički učinak u smislu povišenja enteralnog unosa i/ili smanjenja parenteralnog izostane, potrebno je razmotriti primjenu daljnje terapije. Započinjanje liječenja moguće je samo u Klinici za dječje bolesti Zagreb – u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju gastroenterologiju i poremećaje prehrane. 2. Za liječenje odraslih sa sindromom kratkog crijeva koji su stabilni nakon razdoblja adaptacije crijeva poslije operacije, po poreporuci specijalista gastroenterologa. Procjena učinka terapije treba biti učinjena nakon 6 mjeseci te ponovno nakon 12 mjeseci od započinjanja liječenja. Nastavak liječenja nakon 12 mjeseci moguć je isključivo ukoliko je postignuta poboljšana adaptacija crijevne sluznice na način da je smanjena potreba za parenteralnom prehranom (PP redukcija volumena ≥ 20% bazalnog PP* volumena) ili je ona potpuno ukinuta. Započinjanje terapije moguće je samo u Klinici za unutarnje bolesti KBC Zagreb, Zavodu za gastroenterologiju, Jedinica za liječenje kroničnog intestinalnog zatajenja. *PP= parenteralna prehrana.
NA915Za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom neuronalne ceroidne lipofuscinoze tipa 2 (CLN2), bolesti poznate i kao nedostatak tripeptidil-peptidaze 1 (TPP1) – Battenova bolest. Kriteriji za početak primjene lijeka: a) Prije početka liječenja, bolesnik mora imati potvrđenu dijagnozu CLN2 na temelju kliničkih pokazatelja i snižene enzimatske aktivnosti enzima tripeptidil-peptidaze 1 (TPP1), a dijagnozu je tijekom liječenja potrebno dodatno potvrditi genskim testiranjem, odnosno mutacijom CLN2 gena. b) Bolesnik ne smije bolovati od drugih progresivno životno ugrožavajućih bolesti. c) Prije početka liječenja, bolesnik mora imati klinički stupanj bolesti veći ili jednak 2 boda prema CLN2 ljestvici kliničke procjene motoričke (M) i govorne (G) domene-M/G. Početak i nastavak liječenja odobrava svakih 6 mjeseci Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC Rijeka, gdje se liječenje i provodi, temeljem preporuke Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi, Klinike za pedijatriju, KBC Rijeka. Prva reevaluacija primjene se provodi nakon prvih 18 mjeseci primjene lijeka, a potom se svaka sljedeća reevaluacija provodi nakon završene 12-mjesečne primjene lijeka. Svaka procjena progresije odnosno zaustavljanja progresije bolesti provodi se bodovanjem prema CLN2 ljestvici kliničke procjene motoričke (M) i govorne (G) domene-M/G u odnosu na početne vrijednosti prije i nakon započinjanja terapije. Kriteriji za prekid liječenja: a) Bolesnik ne surađuje u svezi potrebe primjene kontinuirane terapije (nesuradljivost se definira kao najviše dva izostanka za primjenu i/ili procjenu u bilo kojem 12 mjesečnom razdoblju, isključujući medicinske razloge za propuštene doze). b) Bolesnik ne podnosi intracerebroventrikularne infuzije zbog nuspojava (ozbiljnih štetnih događaja povezanih s infuzijom) ili drugih kliničkih problema koji se ne mogu otkloniti. c) Bolesniku se tijekom liječenja i primjene ovog lijeka dijagnosticira dodatna progresivna bolest ili stanje koje mu ograničava život. d) Liječenje se prekida zbog neučinkovitosti kod bolesnika koji su započeli liječenje u dobi od 3 ili više godina ako je utvrđen gubitak za više od dva boda (tj. 3 ili više bodova) prema CNL2 kliničkoj M/G ljestvici u odnosu na početne vrijednosti tijekom prvih 18 mjeseci liječenja, a koje perzistira tijekom minimalno 3 infuzije (tj. i nakon 6 tjedana). (U slučaju privremene bolesti, bolesnike treba ponovno testirati 2x u roku od 12 tjedana kako bi se osiguralo da gubitak na ljestvici nije posljedica privremene i prolazne bolesti). e) Kod bolesnika koji se već liječe (i oni koji se liječe duže od 18 mjeseci), liječenje se prekida zbog neučinkovitosti ako je utvrđen gubitak za više od jednog boda (tj. 2 ili više bodova) prema CNL2 kliničkoj M/G ljestvici u odnosu na procjenu u prethodnom dvanaestomjesečnom razdoblju liječenja, a koje perzistira tijekom minimalno 3 infuzije (tj. i nakon 6 tjedana). f) Liječenje se prekida ukoliko se utvrdi napredovanje bolesti do ireverzibilne procjene 0 prema CLN2 kliničkoj M/G ljestvici. Pacijenti s ocjenom 0 trebaju se ponovno procijeniti 2x u roku od 12 tjedana kako bi se osiguralo da pad nije posljedica privremene bolesti.
NB101Samo kod izmjerenog manjka (manje od 70% antitrombina III), po preporuci specijalista hematologa ili transfuziologa.
NB1021. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj kirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini); 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tijekom hemodijalize (nadroparin, dalteparin i enoksaparin); 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin i nadroparin); 4. PO Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova.
NB103Za bolesnike poslije ugradnje premosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista.
NB104Za postavljanje dijagnoze koronarne bolesti.
NB105Za liječenje bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju, koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala i sildenafil. Obavezno se primjenjuje u kombinaciji sa sildenafilom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NB106Za bolesnike nakon dilatacije i uvođenja stenta.
NB107Za liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara ako su zadovoljeni propisani kriteriji (indikacije i kontraindikacije prema preporukama) i ukoliko se liječenje započne unutar tri sata od nastupa simptoma moždanog udara i nakon prethodnog isključivanja intrakranijalnog krvarenja odgovarajućim dijagnostičkim tehnikama.
NB108Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji.
NB1091. Liječenje nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda bez elevacije ST-segmenta (UA/NSTEMI) u bolesnika u kojih nije indicirano hitno (<120 minuta) invazivno liječenje perkutanom koronarnom intervencijom; 2. Liječenje infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta (STEMI) u bolesnika koji se liječe tromboliticima ili u onih koji u početku neće primati nijedan drugi oblik reperfuzijskog liječenja; 3. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji te kod abdominalnih kirurških zahvata.
NB201Za liječenje bolesnika s hemofilijom A i B, s von Willenbrandovom bolesti i bolesnika s drugim nasljednim koagulopatijama.
NB202Samo kirurška indikacija kao antifibrinolitik, ne za akutni pankreatitis.
NB203Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa.
NB2041. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB205Hemofilija HBV i HCV negativna; 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB2061. Za bolničko liječenje oboljelih od von Willebrandove bolesti po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB207Liječenje i profilaksa krvarenja u bolesnika s hemofilijom A koji imaju 12 i više godina. Hemofilija HBV i HCV negativna; 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB3011. Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza za bubrežnu anemiju s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L; 2. Oznaka PO samo za bolesnike na peritonejskoj dijalizi.
NB400Za parenteralnu prehranu odraslih i djece starije od 2 godine kod kojih oralna ili enteralna prehrana nije moguća, nije dovoljna ili je kontraindicirana, tijekom kataboličke faze kritičnog stanja (od 2. do 5. dana u jedinicama intenzivnog liječenja).
NB501Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primjena artificijelnih koloida kontraindicirana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide);opekline; hiperbilirubinemija u neonatusa i terapijska izmjena plazme.
NB502Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.
NB504Za liječenje odraslih splenektomiranih bolesnika s kroničnom imunom (idiopatskom) trombocitopeničnom purpurom (ITP), koji ne reagiraju na uobičajenu terapiju (primjerice: kortikosteroide, imunoglobuline), kao i u drugoj liniji liječenja odraslih nesplenektomiranih bolesnika kod kojih je splenektomija kontraindicirana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa.
NB505Za liječenje akutnih napada angioedema u odraslih bolesnika s nasljednim angioedemom (HAE) zbog nedostatka inhibitora C1 esteraze, po preporuci specijalista. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NB5061. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj kirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini); 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tijekom hemodijalize (nadroparin, dalteparin i enoksaparin); 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin i nadroparin); 4. Za profilaksu venske tromboembolijske bolesti u trajanju do 4 tjedna kod umjerenorizičnih i visokorizičnih bolesnika koji se podvrgavaju onkološkom kirurškom zahvatu gastrointestinalnih i genitourinarnih tumora; 5. PO Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova.
NB507Za kućno liječenje kroničnih bolesnika s hemofilijom A i inhibitorima faktora VIII. Liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NC101Za hipotenziju tijekom epiduralne i subduralne anestezije.
NC102Samo za bolesnike s akutnim srčanim zatajenjem koji nisu hipotenzivni (sistolički arterijski tlak >= 100 mm Hg), u kojih se ne može postići dovoljan terapijski učinak primjenom adekvatnih doza diuretika i vazodilatatora i za bolesnike s kontraindikacijom za primjenu beta-1 agonista, a uz to imaju hemodinamske kriterije LOS-a (CI<1,7 L/min/m2; PCWP>20 mmHg), u jedinicama intenzivnog liječenja. Trajanje liječenja najviše do 24 sata.
NC103Samo za održavanje prohodnosti Ductus Botalli u novorođenčadi s urođenom srčanom greškom prije operacije.
NC201Za liječenje bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala i sildenafil. Liječenje se provodi u bolnici na temelju odobrenja Bolničkog Povjerenstva za lijekove.
NC801Samo za liječenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
NC991Samo za izrazito refrakternu hipertenziju, po preporuci specijalista internista.
ND991Za bolesnike na PUVA terapiji.
NG201Za odgađanje prijetećeg prijevremenog poroda u rizičnih skupina trudnica koje boluju od šećerne bolesti, kardiovaskularnih bolesti i bolesti štitnjače.
NG301Terapija menoragije, preobilna menstrualna krvarenja u više uzastopnih ciklusa u žena starijih od 35 godina. Odobrava se 1 puta u 5 godina.
NG302Samo za bolesnike s kliničkim simptomima muškog hipogonadizma kod kojih je izmjeren manjak testosterona u krvi (koncentracija ukupnog testosterona manja od 12 nmol/L), po preporuci specijalista endokrinologa ili pedijatra.
NG303Po preporuci specijalista ginekologa ili endokrinologa.
NG304Do šest pokušaja stimulacije, a nakon svakog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja.
NG305Stimuliranje razvoja folikula u odraslih žena s teškim nedostatkom LH i FSH (u kliničkim ispitivanjima, ove pacijentice definirane su razinom endogenog LH i FSH (u kliničkim ispitivanjima, ove pacijentice definirane su razinom endogenog LH u serumu < 1,2 i.j./L). Do šest pokušaja stimulacije, a nakon svakog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja.
NG306Poticanje zrenja cerviksa u trudnica koje su iznijele trudnoću do termina (nakon 37. tjedna trudnoće).
NG401Za liječenje bolesnika s uznapredovalom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala, po preporuci specijalista pulmologa.
NH1011. U bolesnika kod kojih se endogenom stimulacijom ne može postići zadovoljavajući nivo TSH čiji je porast potreban za dijagnostiku i terapiju pomoću J-131, te određivanje tumorskog biljega tireoglobulina u serumu- 2. U bolesnika kod kojih ukidanje hormonske supresijske terapije tiroksinom može izazvati teže komplikacije i na taj način ugroziti život bolesnika- 3. U bolesnika kod kojih ukidanje hormonske supresijske terapije tiroksinom može uzrokovati kompresiju zbog pritiska metastaza tumora na vitalne strukture. Liječenje indicira specijalist nuklearne medicine, a provodi se u kliničkim zavodima ili klinikama za nuklearnu medicinu.
NH104Karcinoid i endokrini tumori ili za krvarenja iz gornjeg dijela probavnog trakta, koja ne reagiraju na endoskopsku hemostazu.
NH1051. Za neuroendokrine tumore, po preporuci bolničkog specijalista; 2. Za akromegaliju, po preporuci bolničkog specijalista internista endokrinologa.
NH106Za krvarenja iz gornjeg dijela probavnog trakta, koja nisu adekvatno kontrolirana dostupnim endoskopskim tehnikama hemostaze.
NH502Liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega na intermitentnoj dijalizi. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH503Samo za liječenje sekundarog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi.
NH504Za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma (SHPT) u odraslih bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti na terapiji hemodijalizom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci bolničkog specijalista nefrologa bolničke zdravstvene ustanove koja provodi hemodijalizu. Liječenje se može provoditi i u dijaliznim središtima.
NH5051. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa; 2. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. i 2. odobrava se iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH506Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa; Liječenje se odobrava iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH507Liječenje bolesnika s akromegalijom kod kojih nije postignuta remisija bolesti nakon primjene kirurškog liječenja i/ili radioterapije i/ili drugih oblika farmakoterapije ili ako je neki od navedenih oblika liječenja bio kontraindiciran ili izazvao nuspojave koje su zahtijevale prekid liječenja.
NJ101Samo kao rezervni antibiotik.
NJ102Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).
NJ103Atipična pneumonija i urogenitalne infekcije s Chlamydia trachomatis ili N. gonorrhoeae u bolesnika koji zahtijevaju inicijalno parenteralno liječenje.
NJ104Kronična plućna infekcija uzrokovana s Pseudomonas aeruginosa u bolesnika s cističnom fibrozom u dobi od 6 godina i starijih, po preporuci specijalista pedijatra ili pulmologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ105Isključivo kod bolesnika koji ne mogu uzimati lijek na usta i dokazane infekcije osjetljivim uzročnicima.
NJ106Samo kao rezervni antibiotik u slučaju nepodnošenja ili rezistencije na glikopeptide.
NJ107Samo kao rezervni antibiotik, za liječenje bolesnika s dokazanim multiplorezistentnim uzročnicima kada primjena drugih antibiotika nije moguća niti opravdana.
NJ108Rezervni antibiotik kao terapija spašavanja u liječenju teških infekcija uzrokovanih rezistentnim gram-pozitivnim bakterijama (MRSA, penicilin rezistentni pneumokoki), nakon neuspjeha liječenja vankomicinom, teikoplaninom i/ili linezolidom.
NJ110Samo kao rezervni antibiotik. PO jednokratna profilaksa kod meningokokne sepse prema Provedbenom Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince.
NJ201Za sustavne gljivične infekcije u imunokompromitiranih bolesnika u stacionarnim ustanovama. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ202Za liječenje refraktornih invazivnih gljivičnih infekcija te profilaksu invazivnih gljivičnih infekcija u bolesnika s AML/MDS i u bolesnika s GVHD nakon transplantacije alogenih matičnih stanica. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ401Za rezistentnu TBC.
NJ501Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ503Indikacije za primjenu: 1. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz slijedeće kriterije: HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja - uz dokaz histološke aktivnosti fibroza >= od F2 ( po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze (F >= od 4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa). Terapija uključuje i bolesnike s dekompenziranom cirozom i transplantiranom jetrom. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno, do nastanka konverzije HBsAg u anti HBs ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo uz reevaluaciju 1x godišnje. 2. Akutni fulminantni hepatitis B. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno još tri mjeseca nakon postignute HBsAg serokonverzije. 3. Prevencija vertikalne transmisije. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno u zadnjem trimestru trudnoće ako je viremija veća od 106 kopija/ml, te 3 mjeseca nakon poroda, a tada slijedi evaluacija kronične bolesti trudnice. 4. Prevencija reaktivacije bolesti u HBsAg pozitivnih bolesnika na imunosupresivnoj ili antitumorskoj terapiji. Terapija se započinje 2 tjedna prije planiranog liječenja osnovne bolesti u dozi od 100 mg dnevno, te nastavlja najmanje 12 mjeseci po prekidu, ili duže ako je riječ o aktivnosti hepatitisa B. Kod HBsAg negativnih, a anti HBc pozitivnih bolesnika terapije se započinje ako imaju mjerljivu HBV DNA u serumu.
NJ504Indikacije za primjenu: 1. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja te dokaz histološke aktivnosti - fibroza >= od F2 ( po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze po Ishak Knodellu >= od F4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa). Liječenje se provodi u bolesnika starijih od 12 godina. Uključuje i bolesnike s dekompenziranom cirozom i transplantiranom jetrom. Terapija se provodi do nastanka konverzije HBsAg u anti HBs ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo uz reevaluaciju 1x godišnje. Tenofovir je lijek izbora za liječenje bolesnika s kroničnim hepatitisom B koji nisu prikladni za liječenje pegiliranim interferonom alfa-2a, kao i bolesnika koji su prethodno liječeni drugim analozima nukleozida uz razvoj rezistencije. 2. Akutni fulminantni hepatitis B. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno još tri mjeseca nakon postignute HBsAg serokonverzije. 3. Prevencija vertikalne transmisije. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno u zadnjem trimestru trudnoće ako je viremija veća od (10)6 kopija/ml te 3 mjeseca nakon poroda, a tada slijedi evaluacija kronične bolesti trudnice. 4. Prevencija reaktivacije bolesti u HBsAg pozitivnih bolesnika na imunosupresivnoj ili antitumorskoj terapiji može se provoditi tenofovirom u slučaju razvoja ili postojanja rezistencije na lamivudin. Terapija se započinje 2 tjedna prije planiranog liječenja osnovne bolesti u dozi od 100 mg dnevno te nastaviti najmanje 12 mj po prekidu ili duže ako je riječ o aktivnosti hepatitisa B. Kod HBsAg negativnih, a anti HBc pozitivnih bolesnika terapija se započinje ako imaju mjerljivu HBV DNA u serumu.
NJ5051. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), u bolesnika koji su razvili rezistenciju ili nuspojave na terapiju lijekom tenofovir, ili istovremeno uzimaju neki drugi nefrotoksični lijek. Kriteriji, HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja, te histološki dokaz nekroinflamatorne aktivnosti i/ili fibroze jednake ili veće od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (Fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovala fibroze po Ishak Knodellu >= od F4, odnosno Fibroscan veći od 14 kPa, ili kliničke znakove dekompenzirane ciroze. Terapija se provodi u bolesnika starijih od 16 godina. Terapija se provodi u dozi od 600 mg dnevno, do minimalno 3 mjeseca nakon serokonverzije HBsAg u anti HBs, ili 12 mjeseci po serokonverziji HBeAg u anti-HBe (uz nedetektabilnu HBV DNA) ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove uz reevaluaciju 1x godišnje.
NJ506Koristi se u slučaju pandemije gripe, ako je ista proglašena po odluci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
NJ507Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija koji su rezistentni ili razvijaju nuspojave na standardnu antivirusnu terapiju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ509Za liječenje odraslih osoba i adolescenata (u dobi od 12 godina i starijih, s tjelesnom težinom od najmanje 35 kg) zaraženih virusom HIV-a tipa 1 bez ijedne poznate mutacije povezane s rezistencijom na skupinu integraze, emtricitabin ili tenofovir.
NJ5101. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja te dokaz histološke aktivnosti - fibroza >= od F2 po Ishak Knodellovom indexu, (što odgovara F1 stadiju po Metaviru) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) adekvatan tom stadiju fibroze. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze po Ishak Knodellu >= od F4 (ili po Metavir skali F3 stadij fibroze) ili nalaz elastografije adekvatan tom stadiju fibroze. Liječenje se provodi u bolesnika starijih od 2 godina. Uključuje i bolesnike s dekompenziranom cirozom i transplantiranom jetrom. Terapija se provodi do nastanka konverzije HBsAg u anti HBs ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo. 2. Entekavir je preporučena terapija za bolesnike s kroničnim hepatitisom B koji su stariji od 60 godina, bolesnike s osteoporozom, patološkim frakturama ili one na kroničnoj terapiji kortikosteroidima, za bolesnike s glomerularnom filtracijom <60 ml/min/1.73 m2, albuminurijom >30 mg, bolesnike na dijalizi ili nakon transplantacije bubrega, za bolesnike s konkomitantnom nefrotoksičnom kroničnom terapijom te nekontroloranim dijabetesom i hipertenzijom kao potencijalnim čimbenicima razvoja bubrežne bolesti. 3. Prevencija reaktivacije bolesti u HBsAg pozitivnih bolesnika na imunosupresivnoj ili antitumorskoj terapiji može se provoditi entekavirom, osim u slučaju razvoja ili postojanja rezistencije na lamivudin.
NJ511Za bolesnike s kroničnim hepatitisom B, koji ispunjavaju jedan ili više slijedećih kriterija, a kod kojih je kontraindicirana upotreba entekavira; 1) osobe starije od 60 godina; 2) osobe koje imaju bolesti kostiju a. Kronična uporaba steroida ili drugih lijekova koji smanjuju gustoću kostiju, b. Povijest fraktura zbog slabosti koštane strukture, c. Osteoporoza; 3) osobe s oštećenom bubrežnom funkcijom: a. eGFR<60 ml/min/1.73 m2, b. Albuminurija >30 mg/24 h ili umjerenom dipstick proteinurijom, c. Smanjeni fosfati (<2.5 mg/dl), d. Kod dijaliziranih pacijenata (hemodijaliza). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ601Primarna imunodeficijencija, sekundarna imunodeficijencija u bolesnika s kroničnom limfatičnom leukemijom i rekurentnim bakterijskim infekcijama, imunotrombocitopenija refrakterna na kortikosteroide, Kawasaki sindrom, HIV infekcija u djece s rekurentnim bakterijskim infekcijama.
NJ602Sepsa uz sniženu koncentraciju imunoglobulina.
NJ603Prevencija Rh(D) imunizacije u Rh(D) negativnih trudnica, u kojih nisu dokazana anti-Rh(D) protutijela nakon poroda, nakon prekida trudnoće i tijekom trudnoće nakon medicinskog zahvata koji može uzrokovati krvarenje.
NJ604Samo na odjelima s imunokompromitiranim bolesnicima (ako postoji zaraza s dokazanom infekcijom varicellom-zoster).
NJ605Prevencija teške bolesti donjeg dišnog sustava koja zahtijeva hospitalizaciju, a prouzrokovana je infekcijom respiracijskim sincicijskim virusom (RSV) u nedonoščadi u dobi manjoj od 32 tjedna, ako su mlađa od 6 mjeseci na početku RSV sezone, odnosno u djece mlađe od 2 godine s kroničnom plućnom bolešću, koja su liječena u bolničkoj ustanovi kisikom/lijekovima tijekom 6 mjeseci prije početka RSV sezone.
NJ606Samo za reinfekcije virusom hepatitisa B nakon transplantacije jetre zbog zatajenja jetre uzrokovanog virusom hepatitisa B.
NJ707Prema važećem Provedbenom programu obveznog cijepljenja i Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
NJ708Za liječenje primarne kongenitalne agamaglobulinemije i teške kombinirane imunodeficijencije, kod bolesnika s ranije klinički značajnom preosjetljivosti pri primjeni IVIG-a, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove koje se može izdati za razdoblje primjene lijeka u trajanju od najviše 12 mjeseci, nakon čega Bolničko povjerenstvo za lijekove mora donijeti svoju novu odluku.
NJ711Za liječenje kroničnog hepatitisa C kod bolesnika u dobi >=18 godina, kojima je potvrđena dijagnoza kroničnog hepatitisa C i koji imaju pozitivan nalaz HCV RNA. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 6 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 6 mjeseci, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, bolesnicima koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa smjernicama Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Na teret sredstava namijenjenih za financiranje posebno skupih lijekova mogu se odobriti lijekovi za liječenje kroničnog C hepatitisa za potrebe liječenja bolesnika koji do sada nisu liječeni ili je prethodno liječenje bilo neuspješno 1) za G1 i G4- ledipasvir + sofosbuvir, elbasvir + grazoprevir, glekaprevir + pibrentasvir 2) za G2 i G3- sofosbuvir + velpatasvir, glekaprevir + pibrentasvir 3) za HCV s dekompenziranom cirozom- sofosbuvir + velpatasvir.
NJ712Za liječenje komplicirane intraabdominalne infekcije i komplicirane infekcije mokraćnog sustava (uključujući pijelonefritis) uzrokovane osjetljivim gram negativnim uzročnicima koji prema antibiogramu ne reagiraju na druge antibiotike. Samo kao rezervni antibiotik.
NJ713Za liječenje HIV-infekcija u osoba koje imaju procjenjenu glomerularnu filtraciju <60 ml/min/1.73 m2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ714Za liječenje kroničnog hepatitisa C kod bolesnika u dobi >=18 godina bez ciroze ili s kompenziranom cirozom koji su prethodno bili liječeni direktno djelujućim antivirusnim lijekovima. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 6 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 6 mjeseci, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, bolesnicima koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa smjernicama Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda.
NJ715Kod sindroma primarnih imunodeficijencija s nedovoljnom proizvodnjom antitijela.
NJ716Primarna imunodeficijencija, sekundarna imunodeficijencija u bolesnika s kroničnom limfatičnom leukemijom i rekurentnim bakterijskim infekcijama, imunotrombocitopenija refrakterna na kortikosteroide, Kawasaki sindrom, HIV infekcija u djece s rekurentnim bakterijskim infekcijama, Guillian-Barre sindrom, kronična upalna demijelinizirajuća neuropatija.
NJ717Za liječenje odraslih osoba zaraženih virusom humane imunodeficijencije tipa 1 (HIV-1) bez dokaza o sadašnjoj ili prošloj rezistenciji virusa na skupinu inhibitora integraze, emtricitabin ili tenofovir. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ718Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija u kojih je postignuta virološka supresija (HIV 1 RNK <50 kopija/ml). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ719Invazivna aspergiloza u odraslih bolesnika. Mukormikoza u odraslih bolesnika koji ne mogu uzimati amfotericin B. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ720Za profilaksu reaktivacije citomegalovirusa (CMV) i CMV bolesti u odraslih CMV-seropozitivnih primatelja [R+] alogenih transplantata hematopoetskih matičnih stanica. Liječenje treba početi unutar 28 dana od dana transplantacije. Primjena lijeka se odobrava za razdoblje od 100 dana od dana transplantacije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima specijaliziranog za transplantacije krvotvornih matičnih stanica. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim centrima ili kliničkim bolnicama u kojima se provode transplantacije alogenih krvotvornih matičnih stanica.
NL101Novo dijagnosticirani glioblastoma multiforme u prvoj liniji liječenja - konkomitantna primjena sa zračenjem. Nastavak liječenja u monoterapiji moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Po preporuci interniste onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL1021. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim IIIB ili IV stadijem neskvamoznog karcinoma pluća nemalih stanica, kao monoterapija u drugoj kemoterapijskoj liniji, do pojave neprihvatljive toksičnosti ili progresije bolesti. 2. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim zloćudnim pleuralnim mezoteliomom u kombinaciji sa cisplatinom, a koji prethodno nisu primali drugu kemoterapiju, do pojave neprihvatljive toksičnosti ili progresije bolesti. Liječenje lijekom pemetreksed dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: a. opće stanje ECOG 0-2, b. razina bilirubina, AST, ALT < 5x gornja granica uredne vrijednosti, kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, razina neutrofila > 1.5x(10)9/L, razina trombocita >100x(10)9/L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja lijekom pemetreksed , nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest).
NL103Samo za leukemiju vlasastih stanica.
NL104Za B-kroničnu limfocitnu leukemiju rezistentnu na prvu liniju terapije (klorambucil).
NL106Za liječenje odraslih bolesnika kod kojih nije moguće transplantirati hematopoetsku matičnu stanicu, a koji boluju od: 1. mijelodisplastičnog sindroma (MDS); srednjeg 2 ili visokog rizika prema međunarodnome prognostičkom numeričkom sustavu rangiranja (IPSS); 2. kronične mijelomonocitne leukemije (CMML) s 10-29% blasta u koštanoj srži bez mijeloproliferativnog poremećaja; 3. akutne mijeloidne leukemije (AML) s 20-30% blasta i displazije više loza, prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL110Rak debelog crijeva; metastatski rak kolorektuma FOLFOX x 4, svaka 2 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije šestog ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest), do progresije. Po preporuci internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL1111. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma, koji su prema nalazu imunohistokemije, imunocitokemije ili protočne citometrije CD20 pozitivni, u kliničkom stadiju II-IV ili stadiju I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja u kombinaciji s kemoterapijom u dozi od 375 mg/(m)2 po ciklusu. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije. 2. Prva linija liječenja bolesnika s neliječenim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena osam ciklusa liječenja u dozi od 375 mg/(m)2 po ciklusu. 3. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-staničnim non-Hodgkinovim limfomom u relapsu odnosno u bolesnika sa kemorezistentnim tipom B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma niskog stupnja malignosti u kojih je imunohistokemijski i/ili protočnom citometrijom dokazano da stanice na sebi imaju CD20 biljeg. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još tri ciklusa terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. 4. Za liječenje reumatoidnog artritisa 4.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >= 5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status: HAQ 0,5-2,5. 4.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno i jedan TNF blokator ili lijek tocilizumab kroz 12 tjedana. 4.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 4.d. Zadani učinak liječenja nakon 16 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >= 1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 4.e. Trajanje liječenja; reekspozicija lijeku rituksimab nakon dvije infuzije dolazi u obzir nakon 24 tjedna ukoliko je prisutna rezidualna upalna aktivnost DAS28 >= 3,2 ili je došlo do egzacerbacije RA s porastom DAS28 za >= 0.6. 4.f. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci reumatologa, za prve dvije infuzije, a kasnije najranije 24 tjedna od prve aplikacije s dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.d. Liječenje pod 1., 2. i 4. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. iz sredstava bolničkog proračuna.
NL112I. Za liječenje HER2-pozitivnog raka dojke (IHC 3+ ili CISH/FISH+) u slijedećim indikacijama 1. adjuvantno liječenje- 1.1 rani stadij raka dojke nakon provedenog primarnog liječenja (operacija). Liječenje se provodi sekvencijski ili konkomitantno s primjenom taksana i/ili zračenja, ukupno do godinu dana. 1.2 neoadjuvantno liječenje, prije operativnog zahvata, ukoliko je indicirana neoadjuvantna sistemska terapija, s adjuvantnim liječenjem do ukupno godinu dana. Način primjene- a) i.v. primjena- početna doza je 8 mg/kg tjelesne težine, a zatim 6 mg/kg tjelesne težine za trotjedni ciklus. b) s.c. primjena- 600 mg za trotjedni ciklus. Adjuvantno liječenje se može provoditi i sa hormonskom terapijom. Kriteriji za primjenu- ECOG 0-1, EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) >50%, uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti). 2. metastatski rak dojke- 2.1. prva linija kemoterapije- 2.1.1. u kombinaciji s taksanima, 2.1.2. u kombinaciji s hormonskom terapijom kod istovremeno HER2+ i hormonski pozitivnih tumora (HER2+++, ER+). Liječenje se provodi do progresije bolesti. 2.2. u monoterapiji kao treća linija nakon prethodno provedene najmanje dvije linije kemoterapije za metastatsku bolesti, koja je sadržavala antracikline i taksane. Kriteriji za primjenu- ECOG 0-1, nepostojanje presadnica u CNS-u (ili postojanje stabilnih/kontroliranih moždanih presadnica, uz očekivano trajanje života više od godine dana), uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu prvu reevaluaciju učinka nakon četiri ciklusa liječenja. Svaka slijedeća evaluacija učinka liječenja se radi nakon provedenih šest ciklusa liječenja. II. U kombinaciji s kemoterapijom za liječenje odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim metastatskim adenokarcinomom želuca ili gastroezofagealnog spoja, koji nisu prethodno primali kemoterapiju za metastatsku bolest. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Liječenje pod 1., 2.1. i II. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 2.2. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL1131. Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva kod kojih je potvrđeno nepostojanje RAS mutacija ('divlji tip' RAS statusa 2, 3 i 4 ekson KRAS-a, odnosno NRAS-a) što se određuje u laboratorijjima sa validiranom metodom određivanja. Primjenjuje se u kombinaciji sa kemoterapijom na bazi irinotekana ili u prvoj liniji u kemoterapiji sa FOLFOX kemoterapijskim protokolom, kao monoterapija nakon neuspjeha terapije na bazi irinotekana i oksaliplatine i kod onih koji ne podnose irinotekan. Kriteriji za primjenu: 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina <1,5 x gornja granica normalne vrijednosti, 4. razina AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, 5. razina kreatinina <1.25x gornja granica normalne vrijednosti, 6. razina granulocita > 1.5x(10)9/L, 7. razina trombocita >100x(10)9/L. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa (specijalista radioterapije i onkologije, specijalista radioterapije ili subspecijalista internističke onkologije). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). 2. Za liječenje bolesnika s karcinomom pločastih stanica glave i vrata (osim karcinoma epifarinksa) u kombinaciji sa zračenjem za lokalno uznapredovalu bolest koji ne podnose preporučene visoke doze platine (punu terapijsku dozu) ili je njena primjena kontraindicirana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove u trajanju do najviše 8 tjedana. 3. Za liječenje bolesnika s karcinomom pločastih stanica glave i vrata, u kombinaciji s kemoterapijom na bazi platine za recidivirajuću i/ili metastatsku bolest, koju slijedi terapija održavanja do progresije bolesti ili neprihvatljive toksičnosti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL1141. Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva u kombinaciji s kemoterapijom kod bolesnika općeg tjelesnog statusa ECOG 0-1. Liječenje bevacizumabom se provodi dok traje pozitivni tumorski odgovor (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove. 2. Za liječenje odraslih bolesnica s uznapredovalim (stadiji IIIB, IIIC i IV) epitelnim karcinomom jajnika, karcinomom jajovoda i primarnim peritonealnim karcinomom, koje prethodno nisu bile liječene lijekom bevacizumab drugim VEGF inhibitorima niti lijekovima koji djeluju na VEGF receptore i to: a. Prva linija liječenja visokorizičnih bolesnica (FIGO IIIB i IIIC s rezidualnom bolešću i sve FIGO IV bolesnice) u kombinaciji s karboplatinom i paklitakselom. b. Druga linija liječenja bolesnica s karcinomom osjetljivim na platinu u kombinaciji s karboplatinom i gemcitabinom. c. Druga linija liječenja bolesnica s karcinomom rezistentnim na platinu u kombinaciji s paklitakselom, topotekanom ili pegiliranim liposomalnim doksorubicinom (PLD). Odobrava se primjena 3 ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Početnih 6-8 ciklusa bevacizumabom se provodi u kombinaciji s navedenom kemoterapijom, dok se ostatak liječenja provodi kao monoterapija bevacizumabom. Liječenje bevacizumabom iz točke 2.a ove smjernice se treba prekinuti nakon 15 mjeseci. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje odraslih bolesnica s perzistentnim, recidivirajućim ili metastatskim karcinomom cerviksa, u kombinaciji s paklitakselom i cisplatinom ili, alternativno, paklitakselom i topotekanom u bolesnica koje ne mogu primiti terapiju platinom. Odobrava se primjena 3 ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 4. a. U kombinaciji sa standardnom kemoterapijom, u 2. liniji liječenja metastatskog kolorektalnog karcinoma, a nakon progresije bolesti u 1. liniji liječenja gdje je već primjenjen s odgovarajućom kemoterapijom. b. U kombinaciji sa standardnom kemoterapijom, u 2. liniji liječenja metastatskog kolorektalnog karcinoma, a nakon progresije bolesti u 1. liniji liječenja koje nije sadržavalo bevacizumab. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Liječenje pod točkama 2. i 3. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova.
NL115Kronična mijeloična leukemija s pozitivnim Philadelphia(Ph+) kromosomom i/ili bcr-abl1 prijepisom. Potrebna je citogenetska potvrda postojanja Ph+ kromosoma i/ili nalaz molekularnog bcr-abl1 prijepisa. I. Bolesnici u prvoj kroničnoj fazi bolesti: 1. Kriteriji za prekid liječenja zbog primarne rezistencije: a) nakon 3 mjeseca liječenja: nije postignut kompletan hematološki odgovori/ili Ph+ >95% b) nakon 3 mjeseca liječenja: bcr-abl1 >10% i/ili Ph+ >35% c) nakon 12 mjeseci liječenja: bcr-abl1 >1% i/ili Ph+ >0 2. Kriteriji za prekid liječenja zbog sekundarne rezistencije, zbog jednog ili više od navedenog bilo kada tijekom liječenja: a) gubitak kompletnog hematološkog odgovora b) gubitak kompletnog citogenetskog odgovora c) potvrđen gubitak velikog molekularnog odgovora u dva uzastopna testa, od kojih je u jednom bcr-abl1 >=1% d) pojava mutacije 3. Kriteriji za prekid liječenja zbog nuspojava: a) teške nuspojave gradusa 3 ili 4 b) perzistentne nuspojave gradusa 2, koje nereagiraju na terapiju (citopenija u prva tri mjeseca liječenja ne smatra se razlogom za promjenu terapije). Po preporuci specijalista internista hematologa za početak i nastavak liječenja. II. Bolesnici kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanoj fazi ili blastičnoj transformaciji: a) ubrzana faza se definira prisutnošću bilo kojeg od sljedećih kriterija: blasti >=15%, ali <30% u krvi ili koštanoj srži, blasti plus promijelociti >=30% u krvi ili koštanoj srži (od čega blasta <30%), bazofili u perifernoj krvi >=20%, trombociti <100x(10)9/L (osim ukoliko trombocitopenija nije uzrokovana prethodnom terapijom) b) blastična transformacija se definira kao: blasti >=30% u krvi ili koštanoj srži ili postojanje ekstramedularne bolesti, osim splenomegalije Kriteriji za prekid liječenja: a) nakon 3 mjeseca liječenja nije postignut hematološki odgovor (L>10x(10)12/L ili prisustvo blasta u perifernoj krvi Po preporuci specijalista internista hematologa za početak i nastavak liječenja. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s neoperabilnim i/ili metastazirajućim malignim gastrointestinalnim stromalnim tumorima (GIST). Po preporuci internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije u KBC i KB do najdulje 6 mjeseci (ova indikacija ne odnosi se na lijek Imatinib Sandoz). 3. Za bolesnike s kroničnom mijeloičnom leukemijom kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanoj fazi ili blastičnoj transformaciji.
NL1161. Prva i druga linija liječenja lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka pluća ne-malih stanica s aktivirajućom mutacijom tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK). Kriteriji za primjenu; a. dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća ne-malih stanica, b. dokazana EGFR-TK mutacija u stanicama tumora ili presadnica, c. odobrava se primjena terapije za dva mjeseca nakon koje slijedi provjera rezultata liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti, d. liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Treća linija liječenja raka pluća nemalih stanica (NSLC), lokalno uznapredovali ili metastatski stadij bolesti nakon provedene dvije linije kemoterapijskog liječenja. Kriteriji za primjenu: ECOG status 0-1, 2. nepostojanje presadnica u CNS-u. Odobrava se primjena dva ciklusa, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Nakon ukupno provedenih 6 ciklusa liječenja kliničku i dijagnostičku obradu u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora potrebno je napraviti nakon svaka četiri ciklusa liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL1171. Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, nepostojanje CNS presadnica, AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, klirens kreatinina >= 30 ml/min. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. 2. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim i/ili metastatskim gastrointestinalnim stromalnim tumorom nakon prethodnog liječenja imatinibom u dozi od 800 mg dnevno u slučaju progresije bolesti ili nepodnošenja lijeka. Kriteriji za primjenu: 1. funkcija bubrega - klirens kreatinina >30 ml/min. 2. nepostojanje CNS presadnica 3. AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti 4. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (remisija kompletna ili parcijalna ili stabilna bolest).
NL1181. Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom bubrega u drugoj liniji liječenja. Kriteriji za primjenu: 1. nepostojanje CNS presadnica. 2. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. 2. Za liječenje uznapredovalog hepatocelularnog karcinoma jetre. Kriteriji za primjenu: 1. Child-Pugh stadij jetrene bolesti A. 2. Uredna bubrežna funkcija (kreatinin klirens > 50 ml/min). 3. Uredna funkcija hematopoetskog sustava (trombociti > 1000 000, neutrofili > 1500, hemoglobin > 110 g/l. 4. Nepostojanje CNS presadnica. 5. ECOG 0-1. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 2 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. 3. Za liječenje brzoprogredirajućeg (progresija bolesti prema RECIST-kriterijima u manje od 12 mjeseci) ili agresivnog simptomatskog diferenciranog karcinoma štitnjače refraktornog na radioaktivni jod u bolesnika s metastatskom ili lokalno/lokoregionalno uznapredovalom neresektabilnom bolešću. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC-a, po preporuci specijalista internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Liječenje se odobrava iz sredstava bolničkog proračuna. Oznaka KL samo za liječenje pod 2. i 3.
NL119Za liječenje bolesnika s Philadelphia pozitivnom kroničnom mijeloičnom leukemijom, u kojih se razvila rezistencija ili intolerancija na lijek imatinib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL120Druga linija liječenja bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom dojke, koji pokazuje prekomjernu ekspresiju ErbB2 (HER2) kod progresije bolesti nakon ranijeg liječenja taksanima, antraciklinima i lijekom trastuzumab, a u kombinaciji s lijekom kapecitabin. Kriteriji za primjenu: 1. EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) >50%. 2 Uredna jetrena funkcija (razina AST, ALT < 5 x gornja granica uredne vrijednosti). 3. Uredna bubrežna funkcija (kreatinin klirens >50 ml/min). 4. Uredna funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 000, neutrofili >1500). 5. ECOG status bolesnika 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL121Za terapiju kronične mijeloične leukemije u bolesnika u kojih se razvila rezistencija ili intolerancija na lijek imatinib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL122Za terapiju metastatskog karcinoma bubrega (neovisno o histološkom podtipu). Kriteriji primjene; prva linija liječenja metastatskog karcinoma bubrega ukoliko su prisutna 3 ili više nepovoljna prognostička čimbenika (koji uključuju: 1. vrijeme od dijagnoze raka bubrega manje od 1 godine, 2. Karnoffsky status 60-70%, 3. hemoglobin niži od donje granice, 4. koncentracija kalcija >2.5 mmol/L, 5. LDH >1.5x gornja granica normale, 6. prisutnost 2 ili više sijela metastaza) te ukoliko su laboratorijski parametri: AST i ALT <= 3x gornja granica normale, bilirubin <= 2x gornja granica normale. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 2 mjeseca, nakon čega se provodi provjera učinka terapije.
NL123Indiciran je u monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija/refrakternost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. razina bilirubina, AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, 4. kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, 5. razina neutrofila >1.5 x (10)9/L, razina trombocita >100 x (10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL1241. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija/refrakternost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. razina bilirubina, AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, 4. kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, 5. razina neutrofila >1.5 x (10)9/L, razina trombocita >100 x (10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. 3. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije metastatskog raka jajnika nakon neuspjeha I. linije liječenja. Liječenje lijekom topotekan u indikacijama pod 2. i 3. dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10)9/L, neutrofili >1.5 x (10)9/L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NL125Metastatski rak debelog crijeva: u monoterapiji ili u kombinacijji s 5-fluorouracilom i folnom kiselinom prema FOLFIRI protokolu. Liječenje irinotekanom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. postojanje parenhimnih presadnica (jetra, pluća, peritoneum, itd.), 4. razina bilirubina <3x gornja granica normalne vrijednosti, 5. razina AST i ALT <5 x gornja granica normalne vrijednosti, 6. klirens kreatinina >= 50 ml/min, 7. razina granulocita >1.5x(10)3/mm, 8. razina trombocita>100.000/mm.
NL126Za bolesnike sa diseminiranim multiplim mijelomom. Odobrava se 4 ciklusa liječenja te, u slučaju povoljnog učinka, odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
NL201Karcinom prostate, po preporuci specijalista urologa ili onkologa.
NL202Za liječenje raka dojke u žena s pozitivnim estrogenskim receptorima u postmenopauzi, lokalno uznapredovalog ili s metastazama i to zbog recidiva bolesti tijekom ili nakon adjuvantne antiestrogenske terapije, odnosno zbog napredovanja bolesti tijekom antiestrogenske terapije. Po preporuci internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije, na period od 3 mjeseca, nakon čega slijedi provjera rezultata liječenja.
NL203Za liječenje postmenopauzalnih bolesnica s hormonski ovisnim metastatskim karcinomom dojke, u kojih je došlo do progresije bolesti nakon liječenja antiestrogenom i inhibitorom aromataze, uz dokazanu prisutnost presadnica. Po preporuci specijalista radioterapije i onkologije ili specijalista internista onkologa, na period od 3 mjeseca, nakon kojega slijedi provjera rezultata liječenja.
NL301Za skraćenje trajanja neutropenije i smanjenje učestalosti febrilne neutropenije u bolesnika s malignom bolesti, koji se liječe citiotoksičnom kemoterapijom (izuzev kronične mijeloične leukemije i mijelodisplastičkih sindroma).
NL302I. 1. Kronični HEPATITIS B bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 mjeseci u dobi do 70 godina; a. serološki profil- WILD type (HBeAg poz., HBV DNA poz), precore mutante (HBV DNA poz); b. prisutna viralna replikacija > 6 mjeseci; c. biokemijski perzistentno povišen ALT; d. histološki ili fibroscanom dokaz kronične upale; e. isključiti bolesnike s prisutnim kontraindikacijama za terapiju interferonom; Terapijski protokol HEPATITIS B- lijek se primjenjuje u monoterapiji, pozitivni prediktivni čimbenici liječenja monoterapijom su HBeAg pozitivan KHB, visoka razina ALT-a, niža viremija, genotipovi A i D. Interferon alfa 5 MU svakodnevno ili 10 MU 3x tjedno kroz 16 tjedana, djeca >2g 5 MU/m2 3x tjedno kroz 6 mjeseci. 2. Kronični HEPATITIS C bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 mjeseci u dobi do 70 godina. a) serološki profil- anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan, b) biokemijski- povišen ALT c) histološki ili fibroscanom verifikacija stadija fibroze, d) isključiti bolesnike s kontraindikacijama za terapiju interferonom. Terapijski protokol HEPATITIS C-za bolesnike s viralnim genotipom 2 i 3; kombinirana terapija interferon alfa 3 MU 3x tjedno u kombinaciji s ribavirinom (lijek na teret osigurane osobe) tijekom 48 tjedana, s tim da se nakon 24-tjedne terapije učini HCV RNA (PCR); ako je test negativan, terapiju nastaviti još 24 tjedna, odnosno prekinuti terapiju ako je test pozitivan. II. Kronična mijeloična leukemija; III.Triholeukemija; IV. Održavanje remisije multiplog mijeloma. Liječenje pod I., II, III. i IV. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL303Za prvu liniju liječenja bolesnika s relaps remitentnim oblikom multiple skleroze. Indikacije za početak liječenja: a. 2 relapsa (u relaps se ubraja i anamnestički relaps za kojega se naknadno ustanovi da je posljedica demijelinizacijskih lezija, a zbog kojega se bolesnik javio svom liječniku obiteljske medicine ili neurologu te kod kojega je došlo do spontanog oporavka. Relaps ne mora biti liječen pulsnom kortikosteroidnom terapijom ako dođe do spontanog oporavka simptoma) ili b. 1 relaps uz dokaz diseminacije u prostoru- ≥1 T2 lezije u 2 od 4 tipične regije za multiplu sklerozu unutar središnjeg živčanog sustava (periventrikularna, jukstakortikalna, infratentorijska ili leđna moždina) te diseminacija u vremenu - istovremena prisutnost demijelinizacijske lezije koja se imbibira kontrastom i neimbibirajuće demijelinizacijske lezije ili nova T2 i/ili gadolinijumom imbibirana demijelinizacijska lezija na kontrolnom MR-u bez obzira u kojem vremenskom razmaku se učini ili pozitivne oligoklonske IgG vrpce u likvoru. c. EDSS ≤6 d. Odsutnost trudnoće kod primjene teriflunomida i dimetilfumarata Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci bolničkog specijaliste neurologa. Prvo odobrenje za primjenu lijeka izdaje se za razdoblje od 6 mjeseci, a svako sljedeće odobrenje za nastavak liječenja, u slučaju dokumentiranog pozitivnog odgovora na primjenu lijeka i na preporuku bolničkog specijaliste neurologa, Bolničko povjerenstvo za lijekove može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci. Kriteriji za promjenu lijeka ili prekid 1. linije terapije relapsno-remitirajuće multiple skleroze- a. ≥4 nove T2 lezije na MR-u nakon početka liječenja ili b. ≥2 relapsa nakon početka liječenja c. Trudnoća* d. Ozbiljne nuspojave (dokumentirane i prijavljene).
NL305I. Kronični hepatitis C kod bolesnika u dobi >=18 godina, uz pozitivan nalaz anti-HCV protutijela, te pozitivne HCV RNK u serumu u 2 navrata unutar 3 mjeseca, apstinenciju od iv uzimanja psihoaktivnih droga dulje od 6 mjeseci, apstinenciju od abuzusa alkohola dulje od 6 mjeseci. Za osobe koje u anamnezi imaju ovisnost o psihoaktivnim drogama i/ili alkoholu potrebno je mišljenje psihijatara o podobnosti za liječenje. Liječenje se provodi prema preporuci liječnika specijalista infektologa ili gastroenterologa uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove u skladu s preporukama Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva. II. Kronični HEPATITIS B - peginterferon alfa-2a HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz slijedeće kriterije- HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja, uz dokaz histološke aktivnosti fibroza >= od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze pod Ishak Knodellu F >= od 4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa. Terapija se primjenjuje u bolesnika koji 12 mjeseci apstiniraju od i.v. droga i abuzusa alkohola te nemaju dekompenziranu cirozu i druge poznate kontraindikacije za primjenu pegiliranog interferona. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapija uključuje bolesnike u dobi od 18 do 70 godina. Terapijske smjernice- Liječenje se provodi u dozi 180 mcg 1x tjedno sc. kroz 48 tjedana uz provjeru HBV DNA nakon 24 tjedna (ukoliko se ne postigne redukcija viremije za 100x od početne vrijednosti terapija se prekida). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL306Lijek je indiciran za dugotrajno enzimsko nadomjesno liječenje bolesti povezanih s potvrđenim nedostatkom adenozin deaminaze. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL308Za liječenje odraslih bolesnika s relapsno-remitentnom multiplom sklerozom uz EDSS <=6 i odsutnost trudnoće: I. kod bolesnika kod kojih je bolest aktivna i koji nisu odgovorili na potpuni i odgovarajući režim liječenja barem jednom terapijom koja modificira tijek bolesti (interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid, dimetil fumarat), odnosno kada su ispunjeni kriteriji za prekid navedene terapije prema važećim smjernicama u listi lijekova. Bolest se smatra aktivnom usprkos provedenoj prethodnoj terapiji uz: a) >= 4 nove T2 hiperintenzivne lezije na MR-u ili b) >= 2 relapsa. II. Bolesnici s teškom, visokoaktivnom RRMS - definiranom s 2 ili više onesposobljavajućih relapsa u 1 godini (onesposobljavajući relaps definira se kao porast EDSS-a u relapsu za jednako ili više od 2 boda), Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se ukupno dva ciklusa liječenja: prvi ciklus liječenja sastoji se od 2 tjedna liječenja, jednog na početku prvog mjeseca i jednog na početku drugog mjeseca prve godine liječenja, a drugi ciklus jednako je raspodijeljen 12 mjeseci nakon prvog ciklusa liječenja. Nije potrebno daljnje liječenje lijekom tijekom 3 i 4. godine. Doziranje lijeka sukladno je važećem Sažetku opisa svojstava lijeka.
NL401Za prvu liniju koristi se konjski serum, a za drugu liniju zečji serum.
NL402Samo za liječenje aplastične anemije, po preporuci specijalista internista hematologa.
NL403Profilaksa akutnog odbacivanja srca nakon transplantacije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL404Za bolesnike s transplantiranim organima.
NL405Za bolesnike sa transplantiranim bubregom.
NL406Kao monoterapija u visoko aktivnoj relapsno-remitentnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije uz EDSS <=6 i odsutnost trudnoće (samo bolesnici s negativnim protutijelima na JCV ili niskim titrom JCV protutijela (indeks < 0.9) mogu biti kandidati za terapiju natalizumabom): I. kod bolesnika kod kojih je bolest aktivna i koji nisu odgovorili na potpuni i odgovarajući režim liječenja barem jednom terapijom koja modificira tijek bolesti (interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid, dimetil fumarat), odnosno kada su ispunjeni kriteriji za prekid navedene terapije prema važećim smjernicama u listi lijekova. Bolest se smatra aktivnom usprkos provedenoj prethodnoj terapiji uz: a) >= 4 nove T2 hiperintenzivne lezije na MR-u ili b) >= 2 relapsa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove kroz 6 mjeseci na teret sredstava bolničkog proračuna, a nakon toga iz sredstava posebno skupih lijekova. II. kod bolesnika kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na teret sredstava bolničkog proračuna.
NL408Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: reumatologa/kliničkog imunologa, dermatovenerologa, pedijatra odgovarajuće subspecijalizacije), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda.) 1. Za bolesnike kojima je postavljena dijagnoza juvenilnog idiopatskog artritisa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa; 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest- DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. e. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom
kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa: 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa: 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka- lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 4.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka kao što je navedeno u 4.e. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e. 5. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Preporučena doza je 25 mg s.c. 2x tjedno ili 50 mg 1x tjedno. Liječenje se mora nastaviti dok se ne postigne remisija, najdulje do 24 tjedna. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 12. i 24., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4091. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Cronhove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu, c. Liječenje Crohnove bolesti u djece (6-17 godina) koji nisu reagirali na konvencionalnu terapiju kortikosteroidima i imunomdulatorima odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje reumatoidnog artritisa 3.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest; DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 3.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 3.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 3.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 3.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 4.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 4.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 4.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.d. 5. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 5.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 5.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka; lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi 5.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 5.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 5.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 5.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 5.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 5.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 5.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 5.e. 6. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 5 mg/kg u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 5 mg/kg u tjednu 2 i 6, a nakon toga doza od 5 mg/kg svakih 8 tjedana. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 14., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 14 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL410Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: reumatologa/kliničkog imunologa, gastroenterologa, dermatovenerologa, pedijatra odgovarajuće subspecijalizacije, oftalmologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda.) 1. Za bolesnike kojima je postavljena dijagnoza juvenilnog idiopatskog artritisa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest: DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom
načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 4.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e. 5. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Cronhove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 6. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na knovencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 7. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 80 mg s.c. u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 40 mg u tjednu 1, a nakon toga doza od 40 mg svaka 2 tjedana. Primjena adalimumaba odnosno procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 8. Za liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog gnojnog hidradenitisa (acne inversa) u odraslih bolesnika u kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor na konvencionalno sistemsko liječenje gnojnog hidradenitisa. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebno je zbrojiti apscese, upalne nodule i drenirajuće fistule. Liječenje započinje primjenom početne doze lijeka od 160 mg (ili 4x40 mg u 1 danu ili 2x80 mg u 1 danu ili 80 mg dnevno kroz 2 uzastopna dana). Liječenje se nastavlja 15. dan s dozom od 80 mg (ili 2x40 mg ili 1x80 mg), a 2 tjedna kasnije (29. dan) liječenje se nastavlja s dozom od 40 mg tjedno ili 80 mg svaki drugi tjedan. Primjena adalimumaba odnosno procjena učinka terapije i aktivnosti bolesti treba biti evaluirana nakon 12 tjedana. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog kliničkog odgovora , odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignut HiSCR (engl. Hidradenitis Suppurativa Clinical Response) tj. smanjenje ukupnog broja apscesa i upalnih nodula za 50%, bez povećanja broja apscesa i bez povećanja broja drenirajućih fistula u odnosu na vrijednost prije početka liječenja. Ukoliko je postignut djelomični klinički odgovor (najmanje AN >= 25, odnosno ako je nakon 12 tjedana liječenja zbroj apscesa i upalnih nodula manji za 25% u odnosu na početnu vrijednost prije početka liječenja), liječenje se nastavlja još dodatnih 24. tjedana (ukupno 36 tjedana). Liječenje se nastavlja ukoliko je tada postignut HiSCR u odnosu na početne vrijednosti prije početka liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 9. Za liječenje neifekcijskog intermedijarnog i stražnjeg uveitisa i panuveitisa kod odraslih bolesnika kod kojih nije postignut zadovoljavajući učinak liječenjem konvencionalnom imunosupresijskom terapijom ako: a) nema smanjenja upale unatoč 6 mjeseci liječenjem imunosupresivima (bez aktivnih upalnih lezija na fundusu oka, stanice u prednjoj sobici 0,5+ ili manje, zamućenje staklovine 0,5+ ili manje po kriterijima SUN working group) ili b) kod pogoršanja bolesti koje se po kriterijima SUN working group manifestira povećanjem razine inflamacije (stanice u prednjoj očnoj sobici i zamućenja staklovine) za dva stupnja ili sa stupnja 3+ na 4+, perzistiranje aktivne inflamacije i nastanak novih upalnih lezija na fundusu te smanjenje vidne oštrine za >=15 znakova od najbolje dostignute po ETDRS sustavu ili c) kronična supresija uz imunosupresive zahtijeva dnevnu dozu kortikosteroida više od 10 mg prednisona. Prije uvođenja lijeka potrebno je klasificirati uveitis po klasifikaciji međunarodne skupine za proučavanje uveitisa (IUSG) te radne skupine za uveitis (SUN working group). Procjena učinka terapije i aktivnosti bolesti evaluira se nakon 16 tjedana. Nastavak liječenja je isključivo kod pozitivnog kliničkog odgovora. Liječenje započinje primjenom doze od 80 mg s.c. kao početne doze te dalje 40 mg s.c. svaka 2 tjedna počevši od prvog tjedna nakon inicijalne doze. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL411Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu na prijedlog bolničkog specijaliste pedijatra odgovarajuće subspecijalizacije odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda.) 1. Liječenje aktivnog poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa, u kombinaciji s lijekom metotreksat, kod djece i adolescenata u dobi od 2 do 17 godina u kojih prethodnim liječenjem jednim ili više antireumatika koji modificiraju tijek bolesti nije postignut zadovoljavajući odgovor, te kao monoterapija u slučajevima nepodnošenja lijeka metotreksat ili kada nastavak terapije lijekom metotreksat nije prikladan. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Cronhove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje teške kronične plak psorijaze u djece i adolescenata u dobi od 4 ili više godina u kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor ili koji nisu prikladni kandidati za topikalnu terapiju i fototerapije, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL412Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji- reumatologa/kliničkog imunologa, gastroenterologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). 1. Za liječenje reumatoidnog artritisa; 1.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest; DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 1.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim
ishodom kao što je navedeno u točki 1.d. 2. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa: 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 2.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 2.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa; 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 3.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 3.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 3.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 3.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 3.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 3.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.e. 4. Za liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječenje kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL413Prevencija akutnog odbacivanja organa u de novo alogeničnoj transplantaciji bubrega u odraslih i pedijatrijskih bolesnika. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4141. Za liječenje sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa u dobi od dvije godine i više. Liječenje odobrava Bolničko Povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje juvenilnog idiopatskog poliartritisa. Liječenje odobrava Bolničko Povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje reumatoidnog artritisa 3.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 3.b. Prethodna terapija; najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 3.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 3.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >=5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2; ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 3.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d.
NL4151. Samo za bolesnike nakon transplantacije i isključivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritisom, rezistentne na sve načine liječenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju i Zavoda za kliničku imunologiju KBC i KB te u bolesnika s idiopatskim nefrotskim sindromom nakon započetog bolničkog liječenja. 2. Za liječenje endogenog uveitisa po preporuci specijalista oftalmologa.
NL4161. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre; 2. prva linija imunosupresivnog liječenja nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja; 3. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka srca.
NL417Za liječenje akutne limfoblastične leukemije (ALL) u pedijatrijskih bolesnika kod kojih je bolest u relapsu ili je refraktorna nakon najmanje dva prethodna liječenje i kod kojih nema druge mogućnosti liječenja koje bi dovelo do trajnijeg odgovora. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL418Za liječenje odraslih bolesnika s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva, nakon neuspješnog liječenja antraciklinima i ifosfamidom ili za liječenje bolesnika, koji ne mogu primiti te lijekove. Liječenje uznapredovalog sarkoma mekih tkiva potrebno je provesti u skladu sa podacima navedenim u Sažetku opisa svojstava lijeka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL419Prva i druga linija liječenja lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka pluća ne-malih stanica s aktivirajućom mutacijom tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK). Kriteriji za primjenu, 1. dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća ne-malih stanica, 2. dokazana EGFR-TK mutacija u stanicama tumora ili presadnica, 3. odobrava se primjena terapije za dva mjeseca nakon koje slijedi provjera rezultata liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti, 4. liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4201. Za liječenje bolesnika s uznapredovalim karcinomom bubrežnih stanica u 2. liniji liječenja u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon liječenja lijekovima koji ciljano djeluju protiv čimbenika rasta vaskularnog endotela (VEGF-ciljana terapija). Kriteriji za primjenu: 1. ECOG 0-2; 2. Nepostojanje CNS presadnica; 3. AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti; 4. Klirens kreatinina >= 30 ml/min. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. 2. Za liječenje neresektabilnih ili metastatskih, dobro ili umjereno diferenciranih neuroendokrinih tumora s primarnim sijelom u gušterači, u odraslih bolesnika s progresivnom bolešću. Odobrava se 3 mjeseca liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti po RECIST kriterijima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL4211. Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu: 1. ECOG 0-1; 2. Nepostojanje CNS presadnica; 3. AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti; 4. Klirens kreatinina >= 30 ml/min. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s određenim podtipovima uznapredovalog sarkoma mekih tkiva koji su prethodno primili kemoterapiju za metastatsku bolest ili kod kojih je došlo do progresije bolesti u roku od 12 mjeseci nakon (neo) adjuvantne terapije. Liječenje uznapredovalog sarkoma mekih tkiva potrebno je provesti u skladu sa podacima navedenim u Sažetku opisa svojstava lijeka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Oznaka KL samo za liječenje pod 2.
NL4221. Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom stadija IIIc u kojih je dokazana BRAF V600 mutacija. ECOG 0-2. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Klinička i dijagnostička obrada u cilju procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 2 mjeseca. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se nastavlja liječenje. 2. Trametinib u kombinaciji s dabrafenibom za adjuvantno liječenje odraslih bolesnika s melanomom stadija III u kojih je dokazana BRAF V600 mutacija, nakon potpune resekcije. ECOG 0-1. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene postojanja recidiva bolesti i podnošljivosti liječenja. Liječenje se provodi do znakova recidiva bolesti ili nepodnošenja liječenja a najviše u trajanju od godinu dana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se nastavlja liječenje.
NL423Za mobilizaciju matičnih stanica u bolesnika s limfomima i multiplim mijelomom u kojih se nije uspjelo konvencionalnim načinom mobilizacije sakupiti dovoljan broj matičnih stanica za transplantaciju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL424Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: reumatologa/kliničkog imunologa, dermatovenerologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). 1. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 45 mg u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 45 mg u tjednu 4, a nakon toga doza od 45 mg svakih 12 tjedana. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka, lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi 2.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 2.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 2.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 2.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 2.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 2.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.e.
NL4251. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija/refrakternost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. razina bilirubina, AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, 4. kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, 5. razina neutrofila >1.5 x (10)9/L, razina trombocita >100 x (10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10)9/L, neutrofili >1.5 x (10)9/L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NL427Za liječenje multiplog mijeloma, u 2. i 3. liniji liječenja, u kombinaciji s deksametazonom u odraslih bolesnika koji su prethodno liječeni lijekom bortezomib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL428Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti, odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). 1. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest- DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 1.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje, e. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d. 2. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 2.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 2.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 3.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 3.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 3.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 3.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 3.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 3.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.e.
NL4291. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma, koji su prema nalazu imunohistokemije, imunocitokemije ili protočne citometrije CD20 pozitivni, u kliničkom stadiju II-IV ili stadiju I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja (1 i.v. + 3 s.c.) u kombinaciji s kemoterapijom. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije (s.c.). 2. Prva linija liječenja bolesnika s neliječenim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena 8 ciklusa liječenja (1 i.v. + 7 s.c.). 3. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-staničnim non-Hodgkinovim limfomom u relapsu odnosno u bolesnika sa kemorezistentnim tipom B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma niskog stupnja malignosti u kojih je imunohistokemijski i/ili protočnom citometrijom dokazano da stanice na sebi imaju CD20 biljeg. Odobrava se primjena 3 ciklusa liječenja (1 i.v. + 2 s.c.) uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 3 ciklusa terapije (s.c.). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. Lijek se primjenjuje u fiksnoj dozi od 1400 mg po ciklusu. Prije početka primjene s.c. injekcija, svi bolesnici uvijek moraju najprije intravenskom infuzijom primiti cijelu dozu lijeka rituksimab u formulaciji za intravensku primjenu u 1. ciklusu liječenja. Liječenje pod 1. i 2. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. iz sredstava bolničkog proračuna.
NL430Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom bubrega u drugoj liniji, nakon prethodnog neuspješnog liječenja tirozin kinaznim inhibitorom ili citokinom. Kriteriji za primjenu: 1. funkcija bubrega - klirens kreatinina >30 ml/min, 2. nepostojanje CNS presadnica, 3. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologije i radioterapije ili inetrnističke onkologije. Odobrava se primjena terapije na 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je samo u slučaju postojanja kliničkog odgovora (kompletan odgovor, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
NL431Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva kod kojih je potvrđeno nepostojanje RAS mutacija ('divlji tip' RAS statusa 2, 3 i 4 ekson KRAS-a, odnosno NRAS-a) što se određuje u laboratorijjima sa validiranom metodom određivanja. Primjenjuje se u prvoj liniji liječenja u kombinaciji sa kemoterapijom po FOLFOX ili FOLFIRI-protokolu ili kao monoterapija nakon progresije bolesti, a nakon prethodnog liječenja kemoterapijom irinotekanom, oksaliplatinom i fluoropirimidinima. Kriteriji za primjenu: 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina <1,5 x gornja granica normalne vrijednosti, 4. razina AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, 5. Klirens kreatinina >50 ml/min, 6. razina granulocita > 1.5x(10)9/L, 7. razina trombocita >100x(10)9/L. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa (specijalista radioterapije i onkologije, specijalista radioterapije ili subspecijalista internističke onkologije). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
NL432Za liječenje odraslih bolesnika s relapsno-remitentnom multiplom sklerozom uz EDSS <=6 i odsutnost trudnoće: I. kod bolesnika kod kojih je bolest aktivna i koji nisu odgovorili na potpuni i odgovarajući režim liječenja barem jednom terapijom koja modificira tijek bolesti (interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid, dimetil fumarat), odnosno kada su ispunjeni kriteriji za prekid navedene terapije prema važećim smjernicama u listi lijekova. Bolest se smatra aktivnom usprkos provedenoj prethodnoj terapiji uz: a) >= 4 nove T2 hiperintenzivne lezije na MR-u ili b) >= 2 relapsa. II. Bolesnici s teškom, visokoaktivnom RRMS - definiranom s 2 ili više onesposobljavajućih relapsa u 1 godini (onesposobljavajući relaps definira se kao porast EDSS-a u relapsu za jednako ili više od 2 boda), Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se ukupno dva ciklusa liječenja: prvi ciklus tijekom 5 uzastopnih dana prve godine, a drugi ciklus 3 uzastopna dana 12 mjeseci nakon prvog ciklusa liječenja.
NL4331. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija; najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 1.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >=5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2; ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d.
NL434Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu na prijedlog bolničkog specijaliste pedijatra odgovarajuće subspecijalizacije odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda.) Za liječenje 1. Juvenilnog idiopatskog artritisa. 2. Poliartritisa (s pozitivnim i negativnim reumatoidnim faktorom) i produljenog oligoartritisa u djece i adolescenata starijih od 2 godine u kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili ga dokazano ne podnose. 3. Psorijatičnog artritisa u adolescenata starijih od 12 godina u kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili ga dokazano ne podnose. 4. Artritisa povezanog s entezitisom u adolescenata starijih od 12 godina u kojih postoji neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju ili je dokazano ne podnose. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL436Prva linija liječenja odraslih bolesnika s metastatskim adenokarcinomom gušterače, u kombinaciji s gemcitabinom. Kriteriji za primjenu: 1. ECOG 0-1; 2. razina bilirubina <1,5x gornja granica normalne vrijednosti; 3. AST i ALT <3x gornja granica normalne vrijednosti; 4. Klirens kreatinina >50 ml/min. 5. razina granulocita >1,5 X(10)9/L, razina trombocita >100X (10)9/L. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL4371. Za liječenje odraslih bolesnika s umjereno do izrazito aktivnom Crohnovom bolesti koji nisu postigli odgovarajući odgovor ili su izgubili odgovor ili na standardnu terapiju ili na antagoniste faktora nekroze tumora alfa (TNFα), te u slučaju dokumentiranog nepodnošenja takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s umjereno do izrazito aktivnim ulceroznim kolitisom koji nisu postigli odgovarajući odgovor ili su izgubili odgovor ili na standardnu terapiju ili na antagoniste faktora nekroze tumora alfa (TNFα), te u slučaju dokumentiranog nepodnošenja takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL438Za drugu liniju liječenja bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju (kod bolesnika kod kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu, u kumulativnoj/ukupnoj dozi od barem 225 mg/m2). Lijek se primjenjuje u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom, kod bolesnika koji imaju tjelesni status 0 ili 1 po ECOG. Odobravaju se 3 ciklusa liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA i/ili radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4391. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju koji su asimptomatski ili imaju blage simptome nakon neuspješnog liječenja androgenom deprivacijom te u kojih kemoterapija još nije klinički indicirana. Odobravaju se 3 ciklusa liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA i/ili radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za drugu liniju liječenja bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju, kod kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu u kumulativnoj/ukupnoj dozi od barem 225 mg/m2. Odobravaju se 3 ciklusa liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA i/ili radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4401. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju koji su asimptomatski ili imaju blage simptome nakon neuspješnog liječenja androgenom deprivacijom te u kojih kemoterapija još nije klinički indicirana. Lijek se primjenjuje u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom. Odobravaju se 3 ciklusa liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA i/ili radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za drugu liniju liječenja bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju, kod kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu u kumulativnoj/ukupnoj dozi od barem 225 mg/m2. Lijek se primjenjuje u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom. Odobravaju se 3 ciklusa liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA i/ili radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje odraslih muškaraca s novodijagnosticiranim hormonski osjetljivim metastatskim karcinomom prostate visokog rizika u kombinaciji s terapijom deprivacije androgena, koji nisu kandidati za primjenu kemoterapije ili koji nisu odgovorili ili ne podnose započetu terapiju docetakselom. Odobravaju se 3 ciklusa liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA i/ili radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL441Za liječenje kronične limfocitne leukemije i indolentnih non-Hodgkin limfoma po preporuci specijalista internista hematologa.
NL4421. Za liječenje odraslih bolesnika s relapsom ili refraktornim oblikom CD30+ Hodgkinovog limfoma, nakon transplantacije autolognih matičnih stanica (ASCT). 2. Za liječenje odraslih bolesnika s relapsom ili refraktornim oblikom CD30+ Hodgkinovog limfoma nakon najmanje dvije prethodne linije liječenja, kad transplantacija autolognih matičnih stanica (ASCT) ili kombinirana kemoterapija nisu terapijska opcija. 3. Za liječenje odraslih bolesnika s relapsom ili refraktornim oblikom sistemskog anaplastičnog velikostaničnog limfoma (sALCL). 4. Za liječenje odraslih bolesnika sa CD30+ Hodgkinovim limfomom s povećanim rizikom relapsa ili progresije bolesti nakon ASCT. 5. Za liječenje odraslih bolesnika sa CD30+ kožnim limfomom T-stanica nakon najmanje 1 prethodne sistemske terapije. Odobrava se 4 ciklusa liječenja uz obveznu procjenu učinka nakon četvrtog ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) odobrava se nastavak liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. Liječenje se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova.
NL4431. Za liječenje u kombinaciji s trastuzumabom i kemoterapijom odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim lokalno recidivirajućim, neresektabilnim ili metastatskim rakom dojke koji prethodno za liječenje metastatske bolesti nisu primali anti - HER2 terapiju ni kemoterapiju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu prvu reevaluaciju učinka nakon četiri ciklusa liječenja. Nakon prestanka kemoterapije, a prema odluci nadležnog onkologa, liječenje kombinacijom pertuzumaba i trastuzumaba (s ili bez hormonske terapije) se nastavlja do progresije bolesti ili do pojave neprihvatljive toksičnosti. Svaka slijedeća evaluacija učinka liječenja se radi nakon provedenih šest ciklusa liječenja. 2. Za neoadjuvantno liječenje u kombinaciji s trastuzumabom i kemoterapijom odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim, lokalno uznapredovalim, upalnim ili rakom dojke u ranom stadiju s velikim rizikom od recidiva. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. 3. Za adjuvantno liječenje bolesnica s HER2 pozitivnim rakom dojke s visokim rizikom povrata bolesti, u kombinaciji s lijekom trastuzumab, a koje imaju barem jedno od obilježja: 1. Pozitivni limfni čvorovi, 2. Negativni hormonski receptori (tumori veličine T2 i veći). Lijek pertuzumab treba primjenjivati u kombinaciji s lijekom trastuzumab (supkutano ili intravenski) tijekom ukupno godinu dana, odnosno do recidiva bolesti ili do pojave toksičnosti koja se ne može zbrinuti, kao dio cjelovitog protokola za liječenje ranog raka dojke, neovisno o vremenu kirurškog zahvata. Ukupno trajanje liječenja (neoadjuvantno+adjuvantno) može trajati ukupno do godinu dana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na teret sredstava posebno skupih lijekova na prijedlog multidisciplinarnog tima za tumore dojke.
NL444Za liječenje bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma (ALK) i bolesnika s ROS1-pozitivnim uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica (NSCLC). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja, od kojih 2. ciklus liječenja može teretiti sredstva posebno skupih lijekova. Nastavak liječenja je moguć na teret sredstava posebno skupih lijekova isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.
NL445Monoterapija u terapiji održavanja kod odraslih bolesnica s recidivom na platinu osjetljivog seroznog epitelnog karcinoma jajnika visokog stupnja nediferenciranosti, karcinoma jajovoda ili primarnog peritonealnog karcinoma s mutacijom (germinativnom i/ili somatskom) BRCA gena koje su ostvarile odgovor (potpun ili djelomičan) na kemoterapiju temeljenu na platini. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na period od 3 mjeseca, nakon čega slijedi provjera rezultata liječenja - nastavak liječenja samo u slučaju pozitivnog odgovora na liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim zdravstvenim ustanovama.
NL446Prva linija liječenja metastatskog karcinoma dojke u odraslih žena, u kombinaciji s ciklofosfamidom.
NL449Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: reumatologa/kliničkog imunologa, dermatovenerologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). 1. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa- 1.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 1.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 1.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 1.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 1.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d. 2. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka- lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 2.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 2.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 2.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 2.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 2.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 2.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.e. 3. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr - lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sistemska lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebno je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 300 mg u tjednu 0 (nultom), 1., 2. i 3. tjednu, nakon čega slijedi mjesečna doza održavanja počevši od 4. tjedna u dozi od 300 mg (15 aplikacija u prvoj godini liječenja i 12 aplikacija u drugoj i svakoj slijedećoj godini). Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL450Druga linija liječenja odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim, neoperabilnim lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom dojke, u monoterapiji, koji su prethodno primali trastuzumab i taksan, odvojeno ili u kombinaciji. Bolesnici su trebali ili a. prethodno primati terapiju za lokalno uznapredovalu ili metastatsku bolest, ili b. imati povrat bolesti tijekom ili unutar 6 mjeseci od završetka adjuvantne terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). uz obveznu prvu procjenu terapijskog učinka liječenja nakon 4 ciklusa liječenja. Svaka slijedeća procjena se radi nakon provedenih 6 ciklusa liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL4511. U kombinaciji s klorambucilom za liječenje odraslih bolesnika s prethodno neliječenom kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) i komorbiditetima, zbog kojih kod istih nije prikladno liječenje temeljeno na punoj dozi fludarabina. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista hematologa, ukupno do najviše 6 ciklusa. 2. U kombinaciji s bendamustinom, nakon čega slijedi terapija održavanja lijekom obinutuzumab, za liječenje bolesnika s folikularnim limfomom (FL) koji nisu odgovorili na liječenje rituksimabom ili protokolom koji sadrži rituksimab ili su doživjeli progresiju tijekom ili do 6 mjeseci nakon takvog liječenja. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još tri ciklusa terapije. Nakon 6 ciklusa liječenja potrebno je učiniti reevaluaciju učinka terapije. Ukoliko je postignuta kompletna remisija bolesti slijedi terapija održavanja lijekom obinutuzumab do najviše 24 mjeseca uz obveznu reevaluaciju učinka terapije nakon 12 mjeseci liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. 3. Obintuzumab je u kombinaciji s kemoterapijom ili kao monoterapija indiciran za liječenje bolesnika s prethodno neliječenim uznapredovalim folikularnim limfomom stadija II-IV i jednom od slijedećih karakteristika bolesti: masivna bolest, simptomatska bolest, vrijeme podvostručenja tumorske mase <1 godine, citopenija; uz napomenu za provođenje terapije: a.) Uvodno liječenje obintuzumabom u kombinaciji s bendamustinom (6 ciklusa uz kemoterapiju + 2 ciklusa monoterapija) ili alternativno osobito za FL stadija 3a CHOP-om (6 ciklusa uz kemoterapiju + 2 ciklusa monoterapija). Za bolesnike kod kojih je važno smanjiti toksičnost obintuzumab se kombinira s CVP ili Clb (8 ciklusa). b.) Terapija održavanja obIntuzumabom kao monoterapijom svaka 2 mjeseca, tijekom dvije godine ukoliko je postignut potpun ili djelomičan odgovor nakon provedenog uvodnog liječenje. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa.
NL4521. Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom stadija IIIc, osim uvealnog melanoma. ECOG status 0-1. Procjena uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do sljedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na progresiju bolesti, 2. nema pogoršanja ECOG statusa, 3. odsutnost brze progresije bolesti ili progresije bolesti na kritičnim anatomskim mjestima koja bi zahtijevala hitnu medicinsku intervenciju. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se nastavlja liječenje. 2.1 Prva linija liječenja metastatskog karcinoma pluća nemalih stanica u odraslih čiji tumori eksprimiraju PD-L1 uz udio tumorskih stanica s ekspresijom >=50% i koji nisu pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK (napomena: mutacije je potrebno isključiti samo u neskvamoznom karcinomu pluća nemalih stanica), a imaju ECOG status 0-1. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 2 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim centrima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima specijaliziranog za tumore torakalnih organa. 2.2. Prva linija liječenja metetastatskog neskvamoznog karcinoma pluća nemalih stanica u kombinaciji s kemoterapijom koja sadrži platinu za liječenje odraslih čiji tumori eksprimiraju PD-L1 uz udio tumorskih stanica s ekspresijom 1-49% i koji nisu pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK, a imaju ECOG status 0-1. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 2 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za tumore torakalnih organa. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se nastavlja liječenje. 3.1. Monoterapija u prvoj liniji liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelnim karcinomom, koji se ne smatraju pogodnima za liječenje cisplatinom (što podrazumijeva: WHO ili ECOG status >=2 ili klirens kreatinina <55 ml/min ili zatajenje srca NYHA III ili perifernu neuropatiju stupnja >=2) i čiji tumor pokazuju razinu ekspresije CPS >=10 potvrđene validiranim testom, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT < 2,5x GGN, odnosno bilirubin do 1,5x GGN, klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci; 3.2. Druga linija liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelnim karcinomom koji su prethodno primali kemoterapiju koja je sadržavala platinu, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT < 2,5x GGN, bilirubin do 1,5x GGN, odnosno klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci. Klinička i dijagnostička obrada radi procjene uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguće je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), a sve do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na neupitnu progresiju bolesti, 2. nema daljnjeg pogoršanja ECOG-statusa, 3. izostanak tumorske progresije na kritičnim anatomskim mjestima koja se ne može jednostavno zbrinuti i stabilizirati medicinskim intervencijama dopuštenima prema protokolu prije ponovljenog doziranja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za urogenitalne tumore. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se nastavlja liječenje.
NL453Za liječenje splenomegalije kod odraslih bolesnika s primarnom mijelofibrozom (koja se naziva i kronična idiopatska mijelofibroza) i sekundarne mijelofibroze nakon policitemije rubre vere ili nakon esencijalne trombocitemije. Kriteriji za primjenu lijeka: Liječe se bolesnici koji imaju bolest srednjeg i visokog rizika (International prognostic scoring system IPSS 2 i viši ) Liječenje se odobrava inicijalno na 3 mjeseca. Reevaluacija liječenja se inicijalno vrši nakon 3 mjeseca kliničkim pregledom i dijagnostičkom obradom s ciljem provjere duljine slezene. Liječenje se prekida: a) ako nakon 3 mjeseca od početka liječenja nije UZV-om dokazano smanjenje slezene ili kliničkim pregledom nije došlo do poboljšanja statusa b) ako nakon 6 mjeseci od početka liječenja mjereno MR-om ili CT-om nije došlo do smanjenja volumena slezene od 25 % u odnosu na početni volumen ili 30 % smanjenja duljine slezene mjereno UZV-om ili CT-om ili MR-om (dovoljno je da je zadovoljen jedan od navedena dva kriterija) te ako nije postignuto daljnje poboljšanje simptoma bolesti uz terapiju (kliničkim pregledom nije došlo do poboljšanja statusa bolesnika od >= 20% po Karnofsky skali u usporedbi s početnom vrijednosti) Daljnje se reevaluacije vrše svakih 6 mjeseci, a liječene se prekida ako je u nekoj od sljedećih reevaluacija utvrđeno povećanje slezene. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijaliste hematologa.
NL4541. Za liječenje odraslih bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) s delecijom kromosoma 17p odnosno mutacijom p53 ili kod prethodno liječenih bolesnika koji su refrakterni na terapiju ili su u ranom relapsu, a koji se definira kao relaps unutar 24 mjeseca od završetka prethodne terapije. Kriteriji za primjenu lijeka: Prije početka terapije obvezno je učiniti citogenetsko testiranje, FISH iz koštane srži/periferne krvi te radiološki procijeniti veličinu limfnih čvorova, jetre i slezene, odnosno infiltraciju organa. Liječe se bolesnici s prisutnim simptomima bolesti koji imaju jedan od kriterija: a) visok rizik- po RAI-u III-IV b) TTM veći ili jednako 15 c) masivnu tumorsku bolest (jedan čvor ili konglomerat > 10 cm ili progresivna ili simptomatska limfadenopetija) d) imaju značajne B simptome koji ometaju kvalitetu života (jedan ili više navedenih simptoma: nenamjerni gubitak tjelesne težine >= 10% u zadnjih 6 mjeseci, temperatura > 38 stupnjeva C u trajanju 2 ili više tjedna bez dokaza infekcije, noćno znojenje duže od mjesec dana bez dokaza infekcije). ECOG 0-2. (Lijek idelalisib se odobrava u kombinaciji s lijekom rituksimab). Procjenu terapijskog učinka prvi puta obvezno je provesti najkasnije 6 mjeseci od početka liječenja, a nastavak liječenja je moguć ako bolesnici zadovoljavaju jedan od kriterija a) ako je došlo do smanjenja tumorske mase >=50% u odnosu na početne vrijednosti mjerenja po TTM-u (u reevaluaciji obavezno učiniti UZV ili CT koji potvrđuje smanjenje >=50%) b) ako je došlo do poboljšanja RAI statusa sa stupnja III-IV na I-II-III (učiniti laboratorijsku obradu koja potvrđuje smanjenje RAI-a III-IV na RAI I-II-III) c) ako je došlo do poboljšanja anemije (ako inicijalno hemoglobin 80-100 g/l porast >100 g/l; ako inicijalno <80 g/l bolesnik je postao neovisan o transfuzijama) ili trombocitopenije (trombociti iznad 100x109/L ili porast za >50% od inicijalne vrijednosti ili neovisnost bolesnika o transfuzijama) d) značajno smanjenje B simptoma. Nakon toga liječenje se prekida u slučaju progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista hematologa.
NL455Lijek se može primijeniti kod bolesnika koji boluju od idiopatske plućne fibroze ukoliko im FVC iznosi između 50% i 80% od očekivane vrijednosti. Terapija lijekom se treba ukinuti ukoliko je pogoršanje FVC >=10% u bilo kojem 12-mjesečnom razdoblju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista pulmologa.
NL456Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: reumatologa/kliničkog imunologa, dermatovenerologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). 1. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Nakon početne titracije lijeka dozom od 160 mg supkutanom injekcijom u 0. tjednu, potom 80 mg u 2., 4., 6., 8., 10. i 12. tjednu, slijedi doza od 80 mg svaka 4 tjedna. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu nakon 12 tjedana izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 2.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 2.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 2.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 2.g. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 2.h. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.e.
NL457Kao monoterapija u visoko aktivnoj relapsno-remitentnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije uz EDSS <=6 i odsutnost trudnoće: I. kod bolesnika kod kojih je bolest aktivna i koji nisu odgovorili na potpuni i odgovarajući režim liječenja barem jednom terapijom koja modificira tijek bolesti (interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid, dimetil fumarat), odnosno kada su ispunjeni kriteriji za prekid navedene terapije prema važećim smjernicama u listi lijekova. Bolest se smatra aktivnom usprkos provedenoj prethodnoj terapiji uz: a) >= 4 nove T2 hiperintenzivne lezije na MR-u ili b) >= 2 relapsa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove kroz 6 mjeseci na teret sredstava bolničkog proračuna, a nakon toga iz sredstava posebno skupih lijekova. II. kod bolesnika kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na teret sredstava bolničkog proračuna.
NL458Kronična mijeloična leukemija s pozitivnim Philadelphia(Ph+) kromosomom i/ili bcr-abl1 prijepisom. Potrebna je citogenetska potvrda postojanja Ph+ kromosoma i/ili nalaz molekularnog bcr-abl1 prijepisa. I. Bolesnici u prvoj kroničnoj fazi bolesti: 1. Kriteriji za prekid liječenja zbog primarne rezistencije: a) nakon 3 mjeseca liječenja: nije postignut kompletan hematološki odgovori/ili Ph+ >95% b) nakon 3 mjeseca liječenja: bcr-abl1 >10% i/ili Ph+ >35% c) nakon 12 mjeseci liječenja: bcr-abl1 >1% i/ili Ph+ >0 2. Kriteriji za prekid liječenja zbog sekundarne rezistencije, zbog jednog ili više od navedenog bilo kada tijekom liječenja: a) gubitak kompletnog hematološkog odgovora b) gubitak kompletnog citogenetskog odgovora c) potvrđen gubitak velikog molekularnog odgovora u dva uzastopna testa, od kojih je u jednom bcr-abl1 >=1% d) pojava mutacije 3. Kriteriji za prekid liječenja zbog nuspojava: a) teške nuspojave gradusa 3 ili 4 b) perzistentne nuspojave gradusa 2, koje nereagiraju na terapiju (citopenija u prva tri mjeseca liječenja ne smatra se razlogom za promjenu terapije). Po preporuci specijalista internista hematologa za početak i nastavak liječenja. II. Bolesnici kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanoj fazi ili blastičnoj transformaciji: a) ubrzana faza se definira prisutnošću bilo kojeg od sljedećih kriterija: blasti >=15%, ali <30% u krvi ili koštanoj srži, blasti plus promijelociti >=30% u krvi ili koštanoj srži (od čega blasta <30%), bazofili u perifernoj krvi >=20%, trombociti <100x(10)9/L (osim ukoliko trombocitopenija nije uzrokovana prethodnom terapijom) b) blastična transformacija se definira kao: blasti >=30% u krvi ili koštanoj srži ili postojanje ekstramedularne bolesti, osim splenomegalije Kriteriji za prekid liječenja: a) nakon 3 mjeseca liječenja nije postignut hematološki odgovor (L>10x(10)12/L ili prisustvo blasta u perifernoj krvi Po preporuci specijalista internista hematologa za početak i nastavak liječenja.
NL459Kod bolesnika sa esencijalnom trombocitemijom u stanjima nepotpunog odgovora na hidroksiureju te kod bolesnika bez simptoma koji su mlađi od 60 godina, a trombociti >1000x(10)9/L. Po preporuci specijalista hematologa.
NL463Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: reumatologa/kliničkog imunologa, gastroenterologa, dermatovenerologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). 1. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 90 mg u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 90 mg u tjednu 4, a nakon toga doza od 90 mg svakih 12 tjedana (kod bolesnika TT > 100 kg). Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka, lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi 2.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 2.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 2.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 2.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 2.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 2.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.e. 3. Za liječenje odraslih bolesnika s umjerenim do teškim oblikom aktivne Crohnove bolesti, koji su imali neadekvatan odgovor ili su izgubili odgovor ili nisu podnosili bilo konvencionalnu terapiju ili terapiju antagonistom TNF-a ili su imali medicinske kontraindikacije za takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 4. Za liječenje odraslih bolesnika s umjerenim do teškim oblikom ulceroznog kolitisa, koji nisu postigli odgovarajući odgovor ili su izgubili odgovor ili nisu podnosili konvencionalnu terapiju ili biološku terapiju ili koji imaju medicinske kontraindikacije za takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4641. Za liječenje odraslih bolesnika s umjerenim do teškim oblikom aktivne Crohnove bolesti, koji su imali neadekvatan odgovor ili su izgubili odgovor ili nisu podnosili bilo konvencionalnu terapiju ili terapiju antagonistom TNF-a ili su imali medicinske kontraindikacije za takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s umjerenim do teškim oblikom ulceroznog kolitisa, koji nisu postigli odgovarajući odgovor ili su izgubili odgovor ili nisu podnosili konvencionalnu terapiju ili biološku terapiju ili koji imaju medicinske kontraindikacije za takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4651. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma, koji su prema nalazu imunohistokemije, imunocitokemije ili protočne citometrije CD20 pozitivni, u kliničkom stadiju II-IV ili stadiju I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja u kombinaciji s kemoterapijom u dozi od 375 mg/(m)2 po ciklusu. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije. 2. Prva linija liječenja bolesnika s neliječenim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena osam ciklusa liječenja u dozi od 375 mg/(m)2 po ciklusu. 3. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-staničnim non-Hodgkinovim limfomom u relapsu odnosno u bolesnika sa kemorezistentnim tipom B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma niskog stupnja malignosti u kojih je imunohistokemijski i/ili protočnom citometrijom dokazano da stanice na sebi imaju CD20 biljeg. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još tri ciklusa terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. Liječenje pod 1. i 2. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. iz sredstava bolničkog proračuna.
NL466Za liječenje bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva nakon neuspjeha prethodne terapije (na bazi fluoropirimidina, s irinotekanom i/oksaliplatinom, te anti-VEGF terapije ili anti-EGFR terapije (ili se ne smatraju kandidatima za liječenje dostupnim terapijama), a koji su još uvijek dobrog stanja (ECOG 0-2). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest).
NL4671. Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom stadija IIIc, osim uvealnog melanoma. ECOG status 0-1. Procjena uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do sljedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na progresiju bolesti, 2. nema pogoršanja ECOG statusa, 3. odsutnost brze progresije bolesti ili progresije bolesti na kritičnim anatomskim mjestima koja bi zahtijevala hitnu medicinsku intervenciju. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se nastavlja liječenje. 2. Druga linija liječenja uznapredovalog karcinoma bubrežnih stanica (RCC), u monoterapiji, u odraslih osoba nakon prethodne terapije. Kriteriji za primjenu: a. ECOG status 0-1; b. nepostojanje stanja koje zahtjeva sistemsko liječenje kortikosteroidima (ekvivalentno dozi prednizona > 10 mg dnevno) ili drugim imunosupresivnim lijekovima unutar 14 dana prije prve doze lijeka. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za urogenitalne tumore. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se nastavlja liječenje. 3. Druga linija liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili
metastatskim urotelnim karcinomom koji su prethodno primali kemoterapiju koja je sadržavala platinu, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT do 5x GGN, bilirubin do 3x GGN, odnosno klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci. Klinička i dijagnostička obrada radi procjene uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguće je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), a sve do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na neupitnu progresiju bolesti, 2. nema daljnjeg pogoršanja ECOG-statusa, 3. izostanak tumorske progresije na kritičnim anatomskim mjestima koja se ne može jednostavno zbrinuti i stabilizirati medicinskim intervencijama dopuštenima prema protokolu prije ponovljenog doziranja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za urogenitalne tumore. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se nastavlja liječenje. 4. U monoterapiji za drugu liniju liječenja odraslih bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom pluća nemalih stanica nakon prethodno provedene kemoterapije. Kriteriji za primjenu: a. histološki ili citološki dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća nemalih stanica (neskvamozni tumori koji nisu pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK) b. ECOG status 0-1 c. nepostojanje stanja koje zahtijeva sistemsko liječenje kortikosteroidima (ekvivalentno dozi prednizona >10mg dnevno) ili drugim imunosupresivnim lijekovima unutar 14 dana prije prve doze lijeka. d) nepostojanje bilo koje aktivne poznate autoimune bolesti ili sumnje na istu. Diabetes mellitus Tip I, rezidualni hipotireoidizam zbog autoimunog stanja koje zahtijeva HNT, psorijaza za koju nije potrebna sistemska terapija, ili stanja za koja se ne očekuje da se ponovno pojavljuju u odsutnosti vanjskoj aktivatora, mogu se uključiti e) Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obavezna je svaka 2 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do radiološke progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji nemaju simptoma koji ukazuju na progresiju bolesti i nemaju daljnjeg pogoršanja ECOG statusa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za tumore torakalnih organa. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se nastavlja liječenje.
NL469Liječenje uznapredovalog raka želuca ili adenokarcinoma gastroezofagealnog spoja u odraslih bolesnika kod kojih je došlo do progresije bolesti nakon prethodne kemoterapije platinom ili fluoropirimidinom. Cyramza se primjenjuje u kombinaciji s paklitakselom. Lijek se primjenjuje kod bolesnika koji imaju ECOG status 0-1. Nastavak liječenja moguć je kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje nakon 3 mjeseca terapije do progresije bolesti ili do klinički neprihvatljive toksičnosti ramucirumaba. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL4701. Za liječenje bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva nakon neuspjeha prethodne terapije (na bazi fluoropirimidina, s irinotekanom i/oksaliplatinom, te anti-VEGF terapije ili anti-EGFR terapije (ili se ne smatraju kandidatima za liječenje dostupnim terapijama). Kriteriji za primjenu: 1. ECOG 0-2, 2. Bez teškog oštećenja funkcije jetre (Child-Pugh C), 3. Klirens kreatinina >30 ml/min/1,73 m2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest). 2. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim ili metastatskim gastrointestinalnim stromalnim tumorima nakon prethodne dvije linije liječenja. Kriteriji za primjenu: 1. tjelesni status 0-2 po ECOG-u, 2. bez teškog oštećenja funkcije jetre (Child-Pugh C), 3. Klirens kreatinina >30 ml/min/1,73m2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). 3. Za liječenje odraslih bolesnika s hepatocelularnim karcinomom (HCC) u drugoj liniji, nakon prethodno neuspješnog liječenja sorafenibom. Kriteriji za primjenu: 1. ECOG 0-2, 2. Child-Pugh stadij jetrene bolesti A, 3. klirens kreatinina > 30 ml/min/1,73 m2. Obvezna procjena učinka nakon 3 mjeseca. Liječenje se provodi dok traje pozitivni tumorski odgovor (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa. Samo liječenje pod točkom 3. se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova
NL471Za bolesnike s limfomom plaštenih stanica (MCL) koji su refraktorni ili u relapsu nakon terapije koja je uključivala bendamustin i monoklonsko protu - CD 20 protutijelo. Kriterij za primjenu lijeka - Prije započinjanja liječenja potrebno je radiološki procijeniti veličinu limfnih čvorova, jetre i slezene, odnosno postojanje infiltracije organa. Procjenu terapijskog učinka prvi puta obvezno je provesti najkasnije 6 mjeseci od početka liječenja. Liječenje se prekida u slučaju progresije bolesti ili pojave neprihvatljive toksičnosti. Nastavak liječenja je moguć ako bolesnici zadovoljavaju jedan od kriterija; a) smanjenje veličine limfnih čvorova ili infiltracije organa u odnosu na nalaz prije početka liječenja, ili b) klinički, radiološki i laboratorijski nema znakova progresije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista hematologa.
NL472U kombinaciji s docetakselom za liječenje odraslih bolesnika s lokalno uznapredovalim, metastatskim ili lokalno rekurentnim karcinomom pluća ne-malih stanica (NSCLC) s histološkim nalazom adenokarcinoma, nakon kemoterapije kao prve linije liječenja. Odobrava se primjena tri ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL473Za liječenje odraslih bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom pluća ne-malih stanica s pozitivnim T790M mutacijom receptora epidermalnog faktora rasta, koji su prethodno liječeni i razvili su progresiju na inhibitore tirozin kinaze (EGFR-TKI: erlotinib, gefitinib, afatinib). Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na period od 3 mjeseca, nakon čega slijedi provjera rezultata liječenja. U slučaju pozitivnog odgovora na liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest), liječenje se, do progresije bolesti, može nastaviti u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.
NL4741. Kao monoterapija za liječenje odraslih bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma, prethodno liječenih krizotinibom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja, od kojih 2. ciklus liječenja može teretiti sredstva posebno skupih lijekova. Nastavak liječenja je moguć na teret sredstava posebno skupih lijekova isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. 2. Kao monoterapija za liječenje odraslih bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma u prvoj liniji liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja, od kojih 2. ciklus liječenja može teretiti sredstva posebno skupih lijekova. Nastavak liječenja je moguć na teret sredstava posebno skupih lijekova isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.
NL475Za liječenje odraslih osoba s metastatskim kolorektalnim karcinomom (MKRK), u kombinaciji s kemoterapijom irinotekanom/5-fluorouracilom/folnom kiselinom (FOLFIRI) kod kojih je bolest rezistentna na ili je napredovala nakon liječenja protokolom koji sadrži oksaliplatin, u bolesnika dobrog općeg stanja (ECOG 0-1), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa.
NL476Venetoklaks je indiciran u kombinaciji s rituksimabom za liječenje odraslih bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom koji su primili najmanje jednu prethodnu terapiju, a koji su refraktorni na terapiju ili su u ranom relapsu. Rani relaps se definira kao relaps unutar 24 mjeseca od završetka prethodne terapije. U kombinaciji s rituksimabom venetoklaks je potrebno uzimati tijekom 24 mjeseca od 1. dana 1. ciklusa primjene rituksimaba. Kao monoterapija: 1. Za liječenje KLL s delecijom 17p ili mutacijom gena TP53 u bolesnika koji nisu pogodni za liječenje inhibitorom signalnog puta B staničnog receptora ili nisu na njega odgovorili. 2. Za liječenje KLL u bolesnika u ranom relapsu ili refraktornih na kemoimunoterapiju i inhibitor signalnog puta B-staničnog receptora. Kriteriji za primjenu lijeka: Prije početka terapije obvezno je učiniti citogenetsko testiranje, FISH iz koštane srži/periferne krvi te radiološki procijeniti veličinu limfnih čvorova, jetre i slezene, odnosno infiltraciju organa. Liječe se bolesnici s prisutnim simptomima bolesti koji imaju jedan od kriterija: a) visok rizik po Rai-u (III-IV) b) TTM veći ili jednako 15 c) masivnu tumorsku bolest (jedan čvor ili konglomerat > 10 cm ili progresivnu ili simptomatsku limfadenopatiju) d) imaju značajne B simptome koji ometaju kvalitetu života (jedan ili više navedenih simptoma- nenamjerni gubitak tjelesne težine ≥10% u zadnjih 6 mjeseci, temperatura > 38 stupnjeva C u trajanju 2 ili više tjedna bez dokaza infekcije, noćno znojenje duže od mjesec dana bez dokaza infekcije). ECOG 0-2. Procjenu terapijskog učinka prvi puta obvezno je provesti najkasnije 6 mjeseci od početka liječenja, a nastavak liječenja je moguć ako bolesnici zadovoljavaju jedan od kriterija. a) ako je došlo do smanjenja tumorske mase ≥50% u odnosu na početne vrijednosti mjerenja po TTM-u (u reevaluaciji obavezno učiniti UZV ili CT koji potvrđuje smanjenje ≥50%). b) ako je došlo do poboljšanja RAI statusa sa stupnja III-IV na I-II-III (učiniti laboratorijsku obradu koja potvrđuje smanjenje RAI-a III-IV na RAI I-II-III) c) ako je došlo do poboljšanja anemije (ako inicijalno hemoglobin 80-100 g/l porast >100 g/l, ako inicijalno <80 g/l bolesnik je postao neovisan o transfuzijama) ili trombocitopenije (trombociti iznad 100x109/L ili porast za >50% od inicijalne vrijednosti ili neovisnost bolesnika o transfuzijama) d) značajno smanjenje B simptoma. Liječenje se prekida u slučaju progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista hematologa.
NL477Za treću liniju liječenja odraslih bolesnika s relapsim ili refraktornim oblikom multiplog mijeloma koji su prije toga primili barem dvije linije liječenja, uključujući i lenalidomid i bortezomib, a kod kojih je bolest uznapredovala tijekom zadnje terapije, u kombinaciji s deksametazonom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL478Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke pozitivnog na hormonski receptor (HR), negativnog na receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2): a. u kombinaciji s inhibitorom aromataze u bolesnica koje prethodno nisu primile sistemsko liječenje za svoju uznapredovalu bolest, b. u kombinaciji s fulvestrantom u žena kod kojih je bolest napredovala tijekom ili unutar 12 mjeseci od završetka adjuvantne endokrine terapije, ili tijekom ili unutar 1 mjesec od prethodne endokrine terapije za uznapredovalu bolest. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu prvu procjenu terapijskog učinka liječenja nakon 3 ciklusa liječenja. Svaka slijedeća procjena se radi nakon provedenih 3 ciklusa liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL479Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke pozitivnog na hormonski receptor (HR), negativnog na receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2)- a. u kombinaciji s inhibitorom aromataze ili fulvestrantom u bolesnika kao početna endokrina terapija za uznapredovalu bolest, b. u kombinaciji s fulvestrantom u bolesnika kod kojih je bolest napredovala tijekom ili unutar 12 mjeseci od završetka adjuvantne endokrine terapije, ili tijekom ili unutar 1 mjesec od prethodne endokrine terapije za uznapredovalu bolest. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu prvu procjenu terapijskog učinka liječenja nakon 3 ciklusa liječenja. Svaka slijedeća procjena se radi nakon provedenih 3 ciklusa liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL480Kao monoterapija za liječenje odraslih bolesnika s histološki potvrđenim višekratno relapsirajućim ili refraktornim agresivnim B-staničnim ne-Hodgkinovim limfomom koji je u relapsu nakon 2 ili više linija kemoterapije, općeg tjelesnog stanja prema ECOG ljestvici od 0 do 2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci specijalista hematologa.
NL481Za liječenje agresivnog i simptomatskog medularnog karcinoma štitnjače u bolesnika (odrasli, djeca i adolescenti u dobi od 5 godina i stariji) s neoperabilnom lokalno uznapredovalom ili metastatskom bolešću. Liječenje mora započeti i nadzirati liječnik specijalist internističke onkologije ili specijalist radioterapije i onkologije ili specijalist nuklearne medicine s iskustvom u liječenju medularnog karcinoma štitnjače i/ili primjeni lijekova protiv raka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Procjenu terapijskog učinka prvi puta obvezno je provesti najkasnije 3 mjeseca od početka liječenja, a nadalje svakih 6 mjeseci. Nastavak liječenja nije moguć ukoliko je došlo do: 1. podvostručenja vrijednosti karcinoembrionskog antigena (CEA) i/ili kalcitonina (CTN) i/ili 2. progresije bolesti po RECIST kriterijima.
NL4821. Za bolesnike s dokazanim aHUS-om ili s opravdanom kliničkom sumnjom na aHUS, a koji su životno ugroženi i/ili im prijeti ili je nastupilo bubrežno zatajenje koje zahtijeva nadomještanje bubrežne funkcije. Za nastavak terapije potrebno je dokazati klinički značajno poboljšanje (hemolize - normalizacija broja trombocita, laktatdehidrogenaze, i ev. poboljšanje bubrežne funkcije) i imati dokazanu bolest (genski). Evaluacija je potrebna nakon prva 2 mjeseca (klinički i genski) liječenja te nakon svaka 3 mjeseca (klinički). Ukoliko se bolest ne dokaže genski, liječenje treba prekinuti, ali i ponovo uvesti u slučaju prethodnog klinički dobrog odgovora, a recidiva nakon ukidanja ekulizumaba. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci bolničkog pedijatra nefrologa ili bolničkog nefrologa. 2. Za bolesnike s dokazanom PNH i intravaskularnom hemolizom, s velikom aktivnošću bolesti (laktatdehidrogenaza više od 1,5 x iznad gornje referentne vrijednosti). Za nastavak terapije potrebno je imati klinički značajno poboljšanje (hemolize, uz smanjenje incidencije ili nestanak trombotičkih događaja), a isto je potrebno evaluirati nakon mjesec dana terapije pa nakon svaka 3 mjeseca. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci bolničkog hematologa ili bolničkog nefrologa.
NL483Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: dermatovenerologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr- lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doza lijeka Tremfya od 100 mg supkutanom injekcijom u 0. i 4. tjednu, nakon čega se primjenjuje doza održavanja svakih 8 tjedana. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 16 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL484I. Kao monoterapija u visoko aktivnoj relapsno-remitentnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije uz EDSS <=6 i odsutnost trudnoće: 1. kod bolesnika kod kojih je bolest aktivna i koji nisu odgovorili na potpuni i odgovarajući režim liječenja barem jednom terapijom koja modificira tijek bolesti (interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid, dimetil fumarat), odnosno kada su ispunjeni kriteriji za prekid navedene terapije prema važećim smjernicama u listi lijekova. Bolest se smatra aktivnom usprkos provedenoj prethodnoj terapiji uz: a) >= 4 nove T2 hiperintenzivne lezije na MR-u ili b) >= 2 relapsa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove kroz 6 mjeseci na teret sredstava bolničkog proračuna, a nakon toga iz sredstava posebno skupih lijekova. 2. kod bolesnika kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na teret sredstava bolničkog proračuna. II. Za liječenje odraslih bolesnika s ranom primarno progresivnom multiplom sklerozom (PPMS). Kriteriji za primjenu: a. progresija onesposobljenosti u trajanju od 1 godine (utvrđena retrospektivno ili prospektivno) neovisno o kliničkim relapsima, ukoliko su zadovoljena još 2 od sljedećih 3 kriterija: b. jedna ili više T2-hiperintenzivnih lezija karakterističnih za MS u jednoj ili više slijedećih struktura: periventrikularno, kortikalno ili jukstakortikalno ili infratentorijalna, c. dvije ili više T2- hiperintenzivne lezije u kralježničnoj moždini, d. prisutnost specifičnih oligoklonalnih traka u cerebrospinalnom likvoru. e. EDSS manje ili jednako 6, f. odsutnost trudnoće. Kriterij za isključivanje iz terapijskog postupka lijekom je porast EDSS za 2 ili više. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava posebno skupih lijekova.
NL485Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji- reumatologa/kliničkog imunologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). 1. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija; najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 1.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >=5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2; ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d. 2. Za liječenje arteritisa divovskih stanica (engl. giant cell arteritis, GCA) u odraslih bolesnika: 2.a. Evidentirane ozbiljne nuspojave na primjenu glukokortikoida. 2.b.
Liječenje bolesnika s refraktornom bolešću kod kojih se nakon 4 – 6 tjedana ne može sniziti inicijalna doza glukokortikoida, u bolesnika kod kojih je nakon 6 mjeseci liječenja potrebna doza prednizona > 0,2 mg/kg/dan, u bolesnika kod kojih je nakon 12 mjeseci liječenja potrebna doza prednizona > 0,1 mg/kg/dan. 2.c. Liječenje bolesnika s pogoršanjem kliničke slike i/ili upalnih parametara nakon postignute remisije sukladno liječnikovoj prosudbi. Preporučena doza iznosi 162 mg supkutano jedanput tjedno u kombinaciji s glukokortikoidom čija se doza postupno smanjuje. RoActemra se nakon prekida primjene glukokortikoida može primjenjivati u monoterapiji, ali se kao monoterapija ne smije primjenjivati za liječenje bolesnika s akutnim relapsima. S obzirom na kroničnu prirodu GCA, liječenje lijekom Roactemra je dugotrajno, a može se prekinuti nakon potpunog prestanka liječenja glukokortikoidima (postignuto postupnim smanjenjem doze glukokortikoida), ali samo ukoliko je postignuta trajna i potpuna remisija koja se prema kliničkoj procjeni liječnika definira kao odsutnost svih simptoma i pogoršanja u posljednjih najmanje tri mjeseca aktivnog liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, a traje do pojave toksičnosti koja se ne može zbrinuti ili do gubitka kliničke koristi. 3. Za liječenje sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa u dobi od 12 godine ili više. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL486Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji- reumatologa/kliničkog imunologa, pedijatra odgovarajuće subspecijalizacije), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). 1. Za liječenje juvenilnog idiopatskog poliartritisa. Liječenje odobrava Bolničko Povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa 2.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija; najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 2.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 2.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >=5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2; ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje arteritisa divovskih stanica (engl. giant cell arteritis, GCA) u odraslih bolesnika: 3.a. Evidentirane ozbiljne nuspojave na primjenu glukokortikoida. 3.b. Liječenje bolesnika s refraktornom bolešću kod kojih se nakon 4 – 6 tjedana ne može sniziti inicijalna doza glukokortikoida, u bolesnika kod kojih je nakon 6 mjeseci liječenja potrebna doza prednizona > 0,2 mg/kg/dan, u bolesnika kod kojih je nakon 12 mjeseci liječenja potrebna doza prednizona > 0,1 mg/kg/dan. 3.c. Liječenje bolesnika s pogoršanjem kliničke slike i/ili upalnih parametara nakon postignute remisije sukladno liječnikovoj prosudbi. Preporučena doza iznosi 162 mg supkutano jedanput tjedno u kombinaciji s glukokortikoidom čija se doza postupno smanjuje. RoActemra se nakon prekida primjene glukokortikoida može primjenjivati u monoterapiji, ali se kao monoterapija ne smije primjenjivati za liječenje bolesnika s akutnim relapsima. S obzirom na kroničnu prirodu GCA, liječenje lijekom Roactemra je dugotrajno, a može se prekinuti nakon potpunog prestanka liječenja glukokortikoidima (postignuto postupnim smanjenjem doze glukokortikoida), ali samo ukoliko je postignuta trajna i potpuna remisija koja se prema kliničkoj procjeni liječnika definira kao odsutnost svih simptoma i pogoršanja u posljednjih najmanje tri mjeseca aktivnog liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci, odnosno u nastavku 12 mjeseci, a traje do pojave toksičnosti koja se ne može zbrinuti ili do gubitka kliničke koristi. 4. Za liječenje sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa u dobi od 1 godine ili više. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL487Za liječenje HER2-pozitivnog raka dojke (IHC 3+ ili CISH/FISH+) u slijedećim indikacijama 1. adjuvantno liječenje- 1.1 rani stadij raka dojke nakon provedenog primarnog liječenja (operacija). Liječenje se provodi sekvencijski ili konkomitantno s primjenom taksana i/ili zračenja, ukupno do godinu dana. 1.2 neoadjuvantno liječenje, prije operativnog zahvata, ukoliko je indicirana neoadjuvantna sistemska terapija, s adjuvantnim liječenjem do ukupno godinu dana. Način primjene s.c. primjena- 600 mg za trotjedni ciklus. Adjuvantno liječenje se može provoditi i sa hormonskom terapijom. Kriteriji za primjenu- ECOG 0-1, EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) >50%, uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti). 2. metastatski rak dojke- 2.1. prva linija kemoterapije- 2.1.1. u kombinaciji s taksanima, 2.1.2. u kombinaciji s hormonskom terapijom kod istovremeno HER2+ i hormonski pozitivnih tumora (HER2+++, ER+). Liječenje se provodi do progresije bolesti. 2.2. u monoterapiji kao treća linija nakon prethodno provedene najmanje dvije linije kemoterapije za metastatsku bolesti, koja je sadržavala antracikline i taksane. Kriteriji za primjenu- ECOG 0-1, nepostojanje presadnica u CNS-u (ili postojanje stabilnih/kontroliranih moždanih presadnica, uz očekivano trajanje života više od godine dana), uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu prvu reevaluaciju učinka nakon četiri ciklusa liječenja. Svaka slijedeća evaluacija učinka liječenja se radi nakon provedenih šest ciklusa liječenja. Liječenje pod 1. i 2.1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 2.2. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4881. Monoterapija u prvoj liniji liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelnim karcinomom, koji se ne smatraju pogodnima za liječenje cisplatinom (što podrazumijeva: WHO ili ECOG status >=2 ili klirens kreatinina <55 ml/min ili zatajenje srca NYHA III ili perifernu neuropatiju stupnja >=2) i čiji tumor pokazuju razinu ekspresije PD-L1 >=5%, potvrđene validiranim testom, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT < 5x GGN, odnosno bilirubin do 3x GGN, klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci; 2. Druga linija liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelnim karcinomom koji su prethodno primali kemoterapiju koja je sadržavala platinu, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT < 5x GGN, bilirubin do 3x GGN, odnosno klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci. Klinička i dijagnostička obrada radi procjene uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguće je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), a sve do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na neupitnu progresiju bolesti, 2. nema daljnjeg pogoršanja ECOG-statusa, 3. izostanak tumorske progresije na kritičnim anatomskim mjestima koja se ne može jednostavno zbrinuti i stabilizirati medicinskim intervencijama dopuštenima prema protokolu prije ponovljenog doziranja. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim centrima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za urogenitalne tumore. 3. U monoterapiji za drugu liniju liječenja odraslih bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom pluća nemalih stanica nakon prethodno provedene kemoterapije. Kriteriji za primjenu: a. histološki ili citološki dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća nemalih stanica (neskvamozni tumori koji nisu pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK) b. ECOG status 0-1 c. nepostojanje stanja koje zahtijeva sistemsko liječenje kortikosteroidima (ekvivalentno dozi prednizona >10mg dnevno) ili drugim imunosupresivnim lijekovima unutar 14 dana prije prve doze lijeka. d) nepostojanje bilo koje aktivne poznate autoimune bolesti ili sumnje na istu. Diabetes mellitus Tip I, rezidualni hipotireoidizam zbog autoimunog stanja koje zahtijeva HNT, psorijaza za koju nije potrebna sistemska terapija, ili stanja za koja se ne očekuje da se ponovno pojavljuju u odsutnosti vanjskoj aktivatora, mogu se uključiti e) Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obavezna je svaka 2 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do radiološke progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji nemaju simptoma koji ukazuju na progresiju bolesti i nemaju daljnjeg pogoršanja ECOG statusa. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim centrima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima specijaliziranog za tumore torakalnih organa.
NL489Za odrasle bolesnike s novodijagnosticiranom akutnom mijeloičnom leukemijom (AML) koji su pozitivni na FLT3 mutaciju, u kombinaciji sa standardnom indukcijskom kemoterapijom daunorubicinom i citarabinom i konsolidacijskom kemoterapijom visokom dozom citarabina te za bolesnike s potpunim terapijskim odgovorom na te kombinacije nakon kojih se midostaurin koristi kao monoterapija održavanja. Za početak liječenja potreban je dokaz o dijagnozi akutne mijeloične leukemije i FLT3 mutacije. Odobrava se kao dodatak citostatskoj terapiji tijekom ciklusa indukcije i konsolidacije te kao monoterapija u terapiji održavanja, uz sljedeće uvjete: Liječenje započinje indukcijskom kemoterapijom uz dodatak midostaurina od 8. do 21. dana cikusa u dozi 2 x 50 mg na dan (jedan do dva ciklusa indukcijske terapije). U slučaju postizanja remisije nastavlja se terapija konsolidacijama (2 do 4 ciklusa kemoterapije u dodatak midostaurina 2 x 50 mg na dan od 8. do 21. dana ciklusa). Ako je terapijski učinak povoljan, nastavlja se terapija održavanja u trajanju od 12 mjeseci u kontinuitetu. Evaluacija odgovora na liječenje provodi se citomorfološkom analizom koštane srži nakon svakog ciklusa intenzivne terapije, a tijekom terapije održavanja svaka 2 mjeseca. Nepovoljni terapijski odgovor podrazumijeva prisustvo >5% blasta u koštanoj srži nakon 2 ciklusa indukcijske terapije, tijekom terapije konsolidacije ili terapije održavanja. Kod nepovoljnog terapijskog odgovora terapiju midostaurinom treba prekinuti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista hematologa.
NL4901. Za liječenje multiplog mijeloma, u 2. i 3. liniji liječenja, u kombinaciji s deksametazonom u odraslih bolesnika koji su prethodno liječeni lijekom bortezomib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje bolesnika s MDS-om (niskog i intermedijarnog rizika) koji imaju sindrom 5q- te koji imaju vrijednost serumskog eritropoetina 500 mU/ml ili više i koji zahtijevaju više od dvije transfuzije na mjesec. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4911. Za bolesnike kojima je postavljena dijagnoza juvenilnog idiopatskog artritisa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa; 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest- DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. e. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa: 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa: 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka- lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 4.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka kao što je navedeno u 4.e. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e. 5. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Preporučena doza je 25 mg s.c. 2x tjedno ili 50 mg 1x tjedno. Liječenje se mora nastaviti dok se ne postigne remisija, najdulje do 24 tjedna. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 12. i 24., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL492U kombinaciji s lenalidomidom i deksametazonom ili bortezomibom i deksametazonom, za liječenje odraslih bolesnika s multiplim mijelomom koji su primili barem jednu prethodnu terapiju. Odobrava se 4 ciklusa liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (potpuni odgovor, vrlo dobar djelomičan odgovor, djelomičan odgovor ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog hematologa.
NL493U kombinaciji s lenalidomidom i deksametazonom ili samo s deksametazonom za liječenje odraslih bolesnika s multiplim mijelomom koji su prethodno primili najmanje jednu liniju liječenja. a) u kombinaciji s deksametazonom u odraslih bolesnika s multiplim mijelomom u kojih je došlo do relapsa nakon prethodne linije liječenja ili nije postignut zadovoljavajući terapijski odgovor. Odobrava se 4 ciklusa liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (potpuni odgovor, vrlo dobar djelomičan odgovor, djelomičan odgovor ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog hematologa. b) u kombinaciji s lenadilomidom i deksametazonom u odraslih osoba koje imaju recidivirajući ili refraktorni oblik bolesti unatoč standardnom liječenju. Odobrava se 4 ciklusa liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (potpuni odgovor, vrlo dobar djelomičan odgovor, djelomičan odgovor ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog hematologa.
NL494U kombinaciji s lenalidomidom i deksametazonom za liječenje odraslih bolesnika s multiplim mijelomom koji su primili barem jednu prethodnu terapiju. Odobrava se četiri ciklusa liječenja. Nastavak liječenja moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (potpuni odgovor, vrlo dobar djelomičan odgovor, djelomičan odgovor ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog hematologa.
NL497Indiciran kao dio antineoplastične kombinirane terapije u akutnoj limfoblastičnoj leukemiji (ALL).
NL498Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke pozitivnog na hormonski receptor (HR), negativnog na receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2): a. u kombinaciji s inhibitorom aromataze u bolesnica koje prethodno nisu primile sistemsko liječenje za svoju uznapredovalu bolest, b. u kombinaciji s fulvestrantom u žena kod kojih je bolest napredovala tijekom neo(adjuvantne) endokrine terapije ili unutar 12 mjeseci od završetka adjuvantne endokrine terapije, ili tijekom prethodne endokrine terapije za uznepredovalu bolest. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu prvu procjenu terapijskog učinka liječenja nakon 3 ciklusa liječenja. Svaka slijedeća procjena se radi nakon provedenih 3 ciklusa liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL499Za liječenje pedijatrijskih i mladih odraslih bolesnika u dobi do 25 godina s akutnom limfoblastičnom leukemijom B stanica (ALL) koja je refraktorna, u recidivu nakon transplantacije ili u drugom ili kasnijem recidivu. Za liječenje odraslih bolesnika s difuznim B-velikostaničnim limfomom koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: • histološki ili citološki dokazan DLBCL, • aktivna bolest nakon najmanje dvije linije sustavnog liječenja standardnim protokolima od kojih je najmanje jedna sadržavala polikemoterapiju i protu-CD20 monoklonsko protutijelo, • opće stanje po ECOG skali 0-2 (ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group), • bez medicinskih kontraindikacija za intenzivno liječenje. Liječenje se provodi u KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno hematolog/pedijatar hematolog, iz sredstava posebno skupih lijekova.
NL500Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: dermatovenerologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda). Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr- lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doza lijeka Skyrizi od 150 mg supkutanom injekcijom (dvije injekcije od 75 mg) u 0. i 4. tjednu, nakon čega se primjenjuje doza održavanja od 150 mg supkutanom injekcijom (dvije injekcije od 75 mg) svakih 12 tjedana. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 16 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL501Kao monoterapija u drugoj liniji liječenja odraslih bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja, od kojih 2. ciklus liječenja može teretiti sredstva posebno skupih lijekova. Nastavak liječenja je moguć na teret sredstava posebno skupih lijekova isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.
NL5021. Za liječenje odraslih bolesnika s kroničnim limfocitnom leukemijom (KLL): a) s delecijom kromosoma 17p odnosno mutacijom p53 b) kod prethodno neliječenih bolesnika dobrog općeg stanja (ECOG 0-2), visokog rizika, a koji se definira prisustvom nemutiranih gena za teški lanac imunoglubulina (uIGHV) ili delecijom kromosoma 11q kao i za liječenje prethodno neliječenih bolesnika kod kojih nije prikladno liječenje temeljeno na punoj dozi fludarabina c) kod prethodno liječenih bolesnika koji su refrakterni na terapiju ili su u ranom relapsu, a koji se definira kao relaps unutar 24 mjeseca od završetka prethodne terapije Kriteriji za primjenu lijeka - Prije početka terapije obvezno je učiniti citogenetsko testiranje, FISH iz koštane srži/periferne krvi te radiološki procijeniti veličinu limfnih čvorova, jetre i slezene, odnosno infiltraciju organa. Liječe se bolesnici s prisutnim simptomima bolesti koji imaju jedan od kriterija- a) visok rizik- po RAI-u III-IV b) TTM veći ili jednako 15 c) masivnu tumorsku bolest (jedan čvor ili konglomerat > 10 cm ili progresivna ili simptomatska limfadenopatija) d) imaju značajne B simptome koji ometaju kvalitetu života (jedan ili više navedenih simptoma- nenamjerni gubitak tjelesne težine >= 10% u zadnjih 6 mjeseci, temperatura > 38 stupnjeva C u trajanju 2 ili više tjedna bez dokaza infekcije, noćno znojenje duže od mjesec dana bez dokaza infekcije). ECOG 0-2. Procjenu terapijskog učinka prvi puta obvezno je provesti najkasnije 6 mjeseci od početka liječenja, a nastavak liječenja je moguć ako bolesnici zadovoljavaju jedan od kriterija a) ako je došlo do smanjenja tumorske mase >=50% u odnosu na početne vrijednosti mjerenja po TTM-u (u reevaluaciji obavezno učiniti UZV ili CT koji potvrđuje smanjenje >=50%) b) ako je došlo do poboljšanja RAI statusa sa stupnja III-IV na I-II-III (učiniti laboratorijsku obradu koja potvrđuje smanjenje RAI-a III-IV na RAI I-II-III) c) ako je došlo do poboljšanja anemije (ako inicijalno hemoglobin 80-100 g/l porast >100 g/l, ako inicijalno <80 g/l bolesnik je postao neovisan o transfuzijama) ili trombocitopenije (trombociti iznad 100x109/L ili porast za >50% od inicijalne vrijednosti ili neovisnost bolesnika o transfuzijama) d) značajno smanjenje B simptoma. Nakon toga liječenje se prekida u slučaju progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista hematologa. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s Waldenströmovom makroglobulinemijom (WM) koji su prethodno primili najmanje jednu terapiju. Kriteriji za primjenu lijeka: Liječe se bolesnici s povišenom koncentracijom imunoglobulina IgM, koji imaju jedan ili više simptoma ili znakova bolesti: hemoglobin ≤ 100g/l; trombociti ≤ 100 x 109 /l; simptomatska limfadenopatija; simptomatska organomegalija; amiloidoza uzrokovana Waldenstromovom makroglobulinemijom; nefropatija uzrokovana Waldenstromovom makroglobulinemijom; simptomatska krioglobulinemija; hiperviskoznost; ponavljajuće povišene temperature; noćno znojenje; gubitak tjelesne težine; umor. Prvu procjenu terapijskog učinka je potrebno provesti najkasnije 6 mjeseci od početka liječenja, a nastavak liječenja je moguć ako je došlo do smanjenja koncentracije IgM u odnosu na nalaz prije početka liječenja i poboljšanja simptoma ili znaka zbog kojeg je liječenje započeto. Nakon toga se liječenje nastavlja do progresije bolesti ili pojave neprihvatljive toksičnosti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista hematologa.
NL503Olumiant je indiciran za liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika koji nisu dovoljno dobro odgovorili na jedan ili više antireumatskih lijekova koji modificiraju tijek bolesti ili koji ne podnose takve lijekove. Olumiant se može primjenjivati u monoterapiji ili u kombinaciji s metotreksatom. 1. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 1.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Olumiant 2 mg smije se primijenjivati isključivo kod bolesnika kod kojih je preporučena dnevna doza maksimalno 2 mg, odnosno za bolesnike u dobi od ≥ 75 godina ili za bolesnike koji u anamnezi imaju kronične ili rekurentne infekcije ili u bolesnika koji su kandidati za postupno smanjivanje doze nakon što su dozom od 4 mg jedanput na dan postigli održanu kontrolu aktivnosti bolesti. 1.g. Procjena učinka lijeka obavezna je nakon 12 tjedana od početka liječenja, a kasnije najmanje jedanput tijekom godine. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka specijalista reumatologa/kliničkog imunologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL504Liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika koji nisu dovoljno dobro odgovorili na jedan ili više antireumatskih lijekova koji modificiraju tijek bolesti ili koji ne podnose takve lijekove. Olumiant se primjenjuje u monoterapiji ili u kombinaciji s metotreksatom. 1. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Procjena učinka lijeka obavezna je nakon 12 tjedana od početka liječenja, a kasnije najmanje jedanput tijekom godine. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka specijalista reumatologa/kliničkog imunologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL5051. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka- lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). Nakon najmanje 16 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda (skala 0-10). Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. Procjena učinka lijeka obavezna je nakon 16 tjedana od početka liječenja, a kasnije najmanje jedanput tijekom godine. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka subspecijalista reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. 2. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Nakon početne titracije lijeka preporučena doza je 30 mg dvaput na dan. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana nakon 16 tjedana izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 16 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Procjena učinka lijeka obavezna je nakon 16 tjedana od početka liječenja, a kasnije najmanje jedanput tijekom godine. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka specijalista dermatovenerologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Početak liječenja pod točkom 1. i pod točkom 2. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL5061. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je
reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka reumatologa ili kliničkog imunologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. 2. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka- lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 2.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 2.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda, a koja respektira- aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je- 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda (skala 0-10). 2.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 2.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 2.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 2.i. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka reumatologa ili kliničkog imunologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. 3. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka gastroenterologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Početak liječenja pod točkom 1. i pod točkom 2. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL507Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka gastroenterologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL508Za liječenje bolesnika s neuroblastomom visokog rizika u dobi od 12 mjeseci i starijih, koji su prethodno primali indukcijsku kemoterapiju i postigli barem djelomični odgovor, nakon čega su slijedile mijeloablacijska terapija i transplantacija matičnih stanica te bolesnika koji imaju povijest recidiva neuroblastoma ili refraktornog neuroblastoma, sa ili bez rezidualne bolesti. Prije liječenja recidiva neuroblastoma svaku bolest koja aktivno napreduje potrebno je stabilizirati primjenom drugih odgovarajućih mjera. Odobrava se liječenje kroz 5 ciklusa. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim centrima te Klinici za dječje bolesti Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima.
NL510Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: reumatologa/kliničkog imunologa, gastroenterologa, dermatovenerologa, pedijatra odgovarajuće subspecijalizacije, oftalmologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna. Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda. U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda.) 1. Za bolesnike kojima je postavljena dijagnoza juvenilnog idiopatskog artritisa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest: DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 4.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e. 5. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Cronhove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 6. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na knovencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 7. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 80 mg s.c. u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 40 mg u tjednu 1, a nakon toga doza od 40 mg svaka 2 tjedana. Primjena adalimumaba odnosno procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 8. Za liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog gnojnog hidradenitisa (acne inversa) u odraslih i adolescenata u dobi od 12 godina i starijih u kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor na konvencionalno sistemsko liječenje gnojnog hidradenitisa. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebno je zbrojiti apscese, upalne nodule i drenirajuće fistule. Liječenje započinje primjenom početne doze lijeka od 160 mg (ili 4x40 mg u 1 danu ili 2x80 mg u 1 danu ili 80 mg dnevno kroz 2 uzastopna dana). Liječenje se nastavlja 15. dan s dozom od 80 mg (ili 2x40 mg ili 1x80 mg), a 2 tjedna kasnije (29. dan) liječenje se nastavlja s dozom od 40 mg tjedno ili 80 mg svaki drugi tjedan. Primjena adalimumaba odnosno procjena učinka terapije i aktivnosti bolesti treba biti evaluirana nakon 12 tjedana. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog kliničkog odgovora , odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignut HiSCR (engl. Hidradenitis Suppurativa Clinical Response) tj. smanjenje ukupnog broja apscesa i upalnih nodula za 50%, bez povećanja broja apscesa i bez povećanja broja drenirajućih fistula u odnosu na vrijednost prije početka liječenja. Ukoliko je postignut djelomični klinički odgovor (najmanje AN >= 25, odnosno ako je nakon 12 tjedana liječenja zbroj apscesa i upalnih nodula manji za 25% u odnosu na početnu vrijednost prije početka liječenja), liječenje se nastavlja još dodatnih 24. tjedana (ukupno 36 tjedana). Liječenje se nastavlja ukoliko je tada postignut HiSCR u odnosu na početne vrijednosti prije početka liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 9. Za liječenje neifekcijskog intermedijarnog i stražnjeg uveitisa i panuveitisa kod odraslih bolesnika kod kojih nije postignut zadovoljavajući učinak liječenjem konvencionalnom imunosupresijskom terapijom ako: a) nema smanjenja upale unatoč 6 mjeseci liječenjem imunosupresivima (bez aktivnih upalnih lezija na fundusu oka, stanice u prednjoj sobici 0,5+ ili manje, zamućenje staklovine 0,5+ ili manje po kriterijima SUN working group) ili b) kod pogoršanja bolesti koje se po kriterijima SUN working group manifestira povećanjem razine inflamacije (stanice u prednjoj očnoj sobici i zamućenja staklovine) za dva stupnja ili sa stupnja 3+ na 4+, perzistiranje aktivne inflamacije i nastanak novih upalnih lezija na fundusu te smanjenje vidne oštrine za >=15 znakova od najbolje dostignute po ETDRS sustavu ili c) kronična supresija uz imunosupresive zahtijeva dnevnu dozu kortikosteroida više od 10 mg prednisona. Prije uvođenja lijeka potrebno je klasificirati uveitis po klasifikaciji međunarodne skupine za proučavanje uveitisa (IUSG) te radne skupine za uveitis (SUN working group). Procjena učinka terapije i aktivnosti bolesti evaluira se nakon 16 tjedana. Nastavak liječenja je isključivo kod pozitivnog kliničkog odgovora. Liječenje započinje primjenom doze od 80 mg s.c. kao početne doze te dalje 40 mg s.c. svaka 2 tjedna počevši od prvog tjedna nakon inicijalne doze. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL511Kao monoterapija u drugoj liniji liječenja odraslih bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja, od kojih 2. ciklus liječenja može teretiti sredstva posebno skupih lijekova. Nastavak liječenja je moguć na teret sredstava posebno skupih lijekova isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.
NL512Liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika koji nisu dovoljno dobro odgovorili na jedan ili više antireumatskih lijekova koji modificiraju tijek bolesti ili koji ne podnose takve lijekove. Primjenjuje se u monoterapiji ili u kombinaciji s metotreksatom. a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. f. Procjena učinka lijeka obavezna je nakon 12 tjedana od početka liječenja, a kasnije najmanje jedanput tijekom godine. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka specijalista reumatologa/kliničkog imunologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NM3011. Samo za blefarospazam, hemifacijalni spazam i cervikalnu distoniju (tortikolis) po preporuci specijalista neurologa uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove te za cerebralnu paralizu u djece s dinamičkim ekvinusom i urednim mentalnim statusom, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove, a na prijedlog stručne skupine koju sačinjavaju specijalista neuropedijatar, ortoped, fizijatar i psiholog. 2. Za liječenje spasticiteta (ako nisu nastale kontrakture) kao posljedica moždanog udara koji je uzrokovao teški invaliditet, sa posljedičnim spasticitetom ručnog zgloba i šake i/ili gležnja kod bolesnika sa MAS (eng. Modified Ashford Scale) rezultatom 3 ili 4. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci specijalista neurologa ili fizijatra, do ukupno 3 puta godišnje.
NM302Samo za malignu hipertermiju i maligni neuroleptički sindrom.
NM501Liječenje koštanih presadnica raka prostate, po preporuci specijalista onkologa ili urologa. Liječenje zoledronatnom kiselinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. koštane presadnice (osteolize) dokazane scintigrafijom, RTG-om ili CT-om, 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje CNS presadnica, 4. očekivano preživljavanje bolesnika duže od 6 mjeseci, 5. terapija traje do pojave progresije koštane bolesti ili pojave komplikacije koštane presadnice. Obvezatna kontrola učinka liječenja komparabilnim radiološkim i kliničkim testovima svakih 6 mjeseci.
NM502Po preporuci specijalista onkologa ili hematologa.
NM5031. Za liječenje odraslih i koštano sazrelih adolescenata s gigantocelularnim tumorom kosti koji je neresektabilan ili gdje kirurška resekcija može rezultirati teškim morbiditetom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Prevencija koštanih događaja (patološke frakture, zračenje kosti, kompresija leđne moždine ili operacija kosti) u odraslih s a) koštanim metastazama solidnih tumora ili b) koštanim lezijama multiplog mijeloma. Liječenje denosumabom je dozvoljeno za bolesnike s: oštećenom bubrežnom funkcijom (klirens kreatinina <=50 ml/min) ili akutnim reakcijama preosjetljivosti na prethodnu primjenu bisfosfonata uz ECOG status 0-2 i očekivano preživljenje duže od 6 mjeseci. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NM5041. Za simptomatsko liječenje blefarospazma i prevladavajuće rotacijskog oblika cervikalne distonije (spazmodični tortikolis) po preporuci specijalista neurologa uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove. 2. Za liječenje spasticiteta (ako nisu nastale kontrakture) kao posljedica moždanog udara koji je uzrokovao teški invaliditet, sa posljedičnim spasticitetom ručnog zgloba i šake kod bolesnika sa MAS (eng. Modified Ashford Scale) rezultatom 3 ili 4. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci specijalista neurologa ili fizijatra, do ukupno 3 puta godišnje.
NM600Za liječenje spinalne mišićne atrofije uzrokovane mutacijom na kromosomu 5q uz minimalno dvije kopije gena, kod bolesnika s potvrđenom dijagnozom SMA tipa 1, 2 ili 3. Liječenje se može započeti samo u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog Povjerenstva Referentnih centara Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti (za djecu - Referentni centar za pedijatrijske neuromuskularne bolesti Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, za odrasle - Referentni centar za neuromuskularne bolesti Klinike za neurologiju KBC Zagreb). Povjerenstvo Referentnih centara postavlja medicinsku indikaciju za početak primjene lijeka te provodi prvu procjenu učinka primijenjenog lijeka obavezno nakon 6 mjeseci liječenja (prije 5. doze) i dalje svaka 4 mjeseca odnosno prije primjene iduće doze lijeka, temeljem čega donosi ocjenu i daje preporuku za nastavak ili prekid primjene lijeka, a sve sukladno smjernicama Nacionalnog povjerenstva za evaluaciju učinka lijeka nusinersen i Referentnih centara. Liječenje se odobrava iz sredstava namijenjenih za posebno skupe lijekove.
NM601Za bolesnike s Duchennovom mišićnom distrofijom (DMD) uzrokovanom besmislenom (nonsense) mutacijom gena za distrofin, u dobi od 2 godine i starija, samostalno pokretna, na terapiji kortikosteroidnom terapijom najmanje 6 mjeseci prije uvođenja terapije atalurenom. Dijagnoza postavljena temeljem rezultata molekularne genetike. Procjena uspjeha liječenja provodi se svakih 12 mjeseci, 6-minutnim testom hoda. Indikacije za prekid liječenja su: 1. prestanak samostalne pokretnosti: nemogućnost samostalnog stajanja i hodanja, uz izuzetak interkurentnih bolesti koje mogu uzrokovati motoričko pogoršanje ili nesretnog slučaja, 2. potpuna ovisnost o invalidskim kolicima 3. liječenje se provodi maksimalno 6 mjeseci nakon potpunog prestanka samostalne pokretljivosti. Po prekidu liječenja bolesnici će biti uključeni u postupak uobičajenih za standarde zbrinjavanja bolesnika sa DMD. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NN101Samo za bolesnike koji ne mogu uzimati peroralnu terapiju, uz uvjet da vrijednosti ALT i AST ne smiju biti > 3x u odnosu na normalne vrijednosti. PR Za bolesnike u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.
NN300Za liječenje genetski dokazane Leberove hereditarne optičke neuropatije (LHON) u adolescenata i odraslih bolesnika. Kriteriji za početak terapije: liječenje započeti za vrijeme subakutne/dinamičke faze u roku do maksimalno 2 godine od početka simptoma. Procjena uspješnosti liječenja provodi se svakih 6 mjeseci, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje (klinički značajan odgovor – poboljšanje vida/stabilna bolest), do maksimalno 2 godine. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim centrima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci specijalista oftalmologa i/ili neurologa.
NN401Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti, kad više nije moguće stabilizirati klinički status dostupnom kombiniranom peroralnom terapijom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NN502Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim olanzapinom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
NN503Samo za akutno psihotične bolesnike.
NN504Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
NN505Za kratkotrajno liječenje akutnog sindroma ustezanja od alkohola u bolničkim uvjetima, po preporuci bolničkog specijalista psihijatra.
NN506Za sedaciju u jedinicama intenzivnog liječenja odraslih bolesnika kojima je potrebna sedacija ne dublja od one za buđenje verbalnom stimulacijom, što odgovara stupnju 0-3 po RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale) skali, za liječenje najduljeg trajanja 14 dana.
NN700Za liječenje narkolepsije s katapleksijom. Lijek se primjenjuje u bolničkim zdravstvenim ustanovama, po preporuci specijalista neurologa iz Klinike, nakon dijagnostičke obrade (polisomnografija, MSLT, HLA tipizacija).
NN991Lijek se primjenjuje u bolničkim zdravstvenim ustanovama, po preporuci specijalista u centrima za poremećaj spavanja (narkolepsija), nakon dijagnostičke obrade (polisomnografija, MSLT, HLA tipizacija).
NN992Za liječenje apneje nedonoščadi.
NN994Za bolesnike s amiotrofičnom lateralnom sklerozom, za produljenje razdoblja bez intubacije za mehaničku ventilaciju i bez traheotomije. Po preporuci specijalista neurologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NR301Za medikamentozno liječenje bradikardije, ne kao bronhodilatator, jer je neselektivan - izaziva tahikardiju!
NR501Samo za cističnu fibrozu s forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40 %.
NR5021. Za liječenje teške perzistentne IgE-om posredovane alergijske astme u bolesnika starijih od 6 godina koji trebaju trajnu ili čestu terapiju peroralnim kortkosteroidima (definirano kao 4 ili više ciklusa tijekom prethodne godine) uz optimalnu standardnu terapiju (visoke doze inhalacijskih kortikosteroida, dugodjelujućih beta-2 agonista, antagonista leukotrijenskih receptora, teofilina. Bolesnici trebaju ispuniti slijedeće uvjete: pozitivan kožni ili laboratorijski test na bar jedan od inhalacijskih alergena, povišena razina IgE, FEV1 <60%, dnevni simptomi unatoč optimalnoj standardnoj terapiji. Obvezna je reevaluacija učinka nakon 12 tjedana liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Dodatna terapija za liječenje teške kronične spontane urtikarije (UAS7>=28) u odraslih bolesnika i adolescenata (12 godina starosti i više), s neodgovarajućim odgovorom na liječenje antagonistima leukotrienskih receptora i antagonistima H1 histaminskih receptora u standardnim i povišenim dozama. Odobrava se 4 ciklusa liječenja (300 mg supkutanom injekcijom svaka četiri) uz 2 dodatna ciklusa liječenja samo u bolesnika koji su postigli terapijski odgovor (UAS7<16). Nakon toga terapija se ukida. Za bolesnike sa odgovorom na omalizumab koji dožive relaps (UAS7>=28) nakon završetka prethodnog ciklusa liječenja, odobrava se dodatnih 6 ciklusa liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NR503Za liječenje teške perzistentne refraktorne eozinofilne astme u bolesnika starijih od 18 godina koji trebaju trajnu ili čestu terapiju kortikosteroidima uz optimalnu standardnu terapiju (visoke doze inhalacijskih kortikosteroida, dugodjelujućih beta-2 agonista, antagonista leukotrijenskih receptora, teofilina). Bolesnici trebaju ispuniti slijedeće uvjete: 1. vrijednost eozinofila u perifernoj krvi je >150 stanica/μl na početku terapije te >300 stanica/μl u zadnjih 12 mjeseci, 2. FEV1<60%, 3. bolesnici su imali >=4 egzacerbacija koje su zahtijevale primjenu sistemskih kortikosteroida ili su tijekom posljednjih 6 mjeseci kontinuirano liječeni oralnim kortikosteroidima u dozi ekvivalentnoj >=5 mg prednizolona. Liječenje se odobrava na 12 mjeseci nakon čega je obvezna procjena terapijskog odgovora, a nastavak terapije moguć je samo uz pozitivan terapijski odgovor koji se definira kao redukcija od najmanje 50% u broju astmatskih napadaja (u bolesnika koji su imali >=4 egzacerbacije u 12 mjeseci prije početka liječenja) ili klinički značajno smanjenje razdoblja uzimanja peroralnih kortikosteroida uz održavanje ili poboljšanje simptoma astme. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NR504Za liječenje teške perzistentne refraktorne eozinofilne astme u djece u dobi 6 i više godina, adolescenata te odraslih bolesnika starijih od 18 godina koji trebaju trajnu ili čestu terapiju kortikosteroidima uz optimalnu standardnu terapiju (visoke doze inhalacijskih kortikosteroida, dugodjelujućih beta-2 agonista, antagonista leukotrijenskih receptora, teofilina – GINA stupanj težine IV i V). Bolesnici trebaju ispuniti slijedeće uvjete: 1. vrijednost eozinofila u perifernoj krvi je >150 stanica/μl na početku terapije te >300 stanica/μl u zadnjih 12 mjeseci, 2. FEV1 <60% (za odrasle) te FEV1 <90% (za djecu i adolescente), 3. bolesnici su imali >=4 pogoršanja koja su zahtijevala primjenu sistemskih kortikosteroida ili su tijekom posljednjih 6 mjeseci kontinuirano liječeni oralnim kortikosteroidima u dozi ekvivalentnoj >=5 mg prednizolona. Liječenje se odobrava na 12 mjeseci nakon čega je obvezna procjena terapijskog odgovora, a nastavak terapije moguć je samo uz pozitivan terapijski odgovor koji se definira kao redukcija od najmanje 50% u broju astmatskih napadaja (u bolesnika koji su imali >=4 pogoršanja u 12 mjeseci prije početka liječenja) ili klinički značajno smanjenje razdoblja uzimanja peroralnih kortikosteroida uz održavanje ili poboljšanje simptoma astme. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NR505Za liječenje teške perzistentne refraktorne eozinofilne astme u bolesnika starijih od 12 godina koji trebaju trajnu ili čestu terapiju kortikosteroidima uz optimalnu standardnu terapiju (visoke doze inhalacijskih kortikosteroida, dugodjelujućih beta-2 agonista, antikolinergika, antagonista leukotrijenskih receptora, teofilina). Bolesnici trebaju ispuniti sljedeće uvjete: 1. vrijednost eozinofila u perifernoj krvi je >150 stanica/μl na početku terapije te >300 stanica/μl u zadnjih 12 mjeseci, 2. FEV1 <90% kod bolesnika starosti >= 12 do 18 godina, te FEV1<60% u bolesnika starosti >= 18 godina, 3. bolesnici su imali >=4 egzacerbacija koje su zahtijevale primjenu sistemskih kortikosteroida ili su tijekom posljednjih 6 mjeseci kontinuirano liječeni oralnim kortikosteroidima u dozi ekvivalentnoj >=5 mg prednizolona. Liječenje se odobrava na 12 mjeseci nakon čega je obvezna procjena terapijskog odgovora, a nastavak terapije moguć je samo uz pozitivan terapijski odgovor koji se definira kao redukcija od najmanje 50% u broju astmatskih napadaja (u bolesnika koji su imali >=4 egzacerbacije u 12 mjeseci prije početka liječenja) ili klinički značajno smanjenje razdoblja uzimanja peroralnih kortikosteroida uz održavanje ili poboljšanje simptoma astme. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NS101Lijek odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci specijaliste oftalmologa.
NS102Za liječenje dijabetičkog makularnog edema potvrđenog fluoresceinskom angiografijom u odraslih bolesnika. Za bolesnike sa centralnom debljinom mrežnice (CDM) >=350 mikrona koji nakon 3 uzastopne mjesečne injekcije anti-VEGF terapije nemaju poboljšanje vidne oštrine za >=5 slova i nemaju smanjenje eksudacije i CDM (centralne debljine mrežnice) za >=10% ili za bolesnike u kojih je kontraindicirana terapija anti-VEGF. Lijek odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci specijaliste oftalmologa.
NS104Za liječenje odraslih i pedijatrijskih bolesnika s gubitkom vida zbog naslijeđene distrofije mrežnice uzrokovane potvrđenim bialelnim RPE65 mutacijama, koji imaju dovoljno vijabilnih stanica mrežnice. Lijek se može primijeniti isključivo u osposobljenom centru KB »Sveti Duh«. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno subspecijalista retinolog oftalmolog ili dječji oftalmolog.
NV101Za dermatophagoides pteronyssinus, peludi trave i stabala te otrov insekata.
NV301U slučaju potrebe broj lijekova se može proširiti.
NV302Samo za liječenje otrovanja s paracetamolom.
NV3031. Neposredna reverzija blokade izazvane lijekom rokuronij. 2. Rutinska reverzija duboke ili umjerene blokade izazvane lijekovima rokuronij ili vekuronij u bolesnika u kojih je kontraindicirana primjena lijekova neostigmin i atropin.
NV601Za bolesnike s fenilketonurijom.
NV602Za bolesnike s celijakijom.
NV604Za bolesnike s dijabetesom.
NV605Za dijetalnu prehranu bolesnika na umjetnoj ventilaciji, kojima je potrebna enteralna prehrana.
NV606Isključivo za primjenu putem enteralne sonde u odraslih i djece starije od 12 godina.
NV607U bolesnika s teškim oblicima malapsorpcijskog sindroma, tj. u bolesnika sa teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva (samo prvi tjedni), teškom insuficijencijom gušterače i u enteropatijama i bolestima jetre u kojih je poželjno unošenje masnoća u formi MCT-a.
NV608Za bolesnike s renalnom insuficijencijom i na dijalizi.
NV609Za bolesnike s teškom kroničnom respiracijskom insuficijencijom, poglavito za bolesnike s cističnom fibrozom.
NV610Za bolesnike s tumorskom kaheksijom, po preporuci bolničkog specijalista.
NV611Za liječenje 1. fenilketonurije, 2. organske acidurije, 3. bolesti iz skupine poremećaja ciklusa ureje, 4. leucinoze, 4. tirozinemije, 5. klasične homocistinurije i ostalih poremećaja metabolizma metionina, 6. sindroma hiperamonijemija/hiperinzulinizam.
NV612Za preoperativnu primjenu.
NV701Prema preporukama za primjenu krvi i krvnih pripravaka u kliničkoj medicini.
NV801Za dijagnostiku perforacije, ileus, poslijeoperativnu kontrolu nakon zahvata na probavnom traktu, CT pretrage.
NV802Za mijelografiju za rizične skupine: a) alergija u anamnezi (posebno na RTG kontraste), b) mala djeca, c) dijabetičari.
NV803Za angiografiju udova i selektivnu angiografiju malih krvnih žila.
NV804Za rizične skupine: a) alergija u anamnezi (posebno na RTG kontraste), b) mala djeca, c) dijabetičari.
NV805Samo za dijagnostiku karcinoma jetre.
NV806Za detekciju gubitka funkcije završetaka dopaminergičkih neurona u striatumu: kao pomoć u diferencijaciji esencijalnog tremora od Parkinsonovih sindroma povezanih s idopatskom Parkinsonovom bolešću, multiplom sistemskom atrofijom i progresivnom supranuklearnom paralizom.
NV808Za liječenje bolesnika s rakom prostate rezistentnim na kastraciju koji imaju dokazane simptomatske koštane metastaze s istodobnim potpunim odsustvom visceralnih metastaza, koji nisu prikladni za primjenu kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu (prva linija liječenja) i kod bolesnika s rakom prostate rezistentnim na kastraciju koji imaju dokazane simptomatske koštane metastaze s istodobnim potpunim odsustvom visceralnih metastaza, ECOG status 0-2, kod kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu (druga linija liječenja). Odobrava se do 6 ciklusa liječenja, na prijedlog specijalista internističke onkologije ili specijalista radioterapije i onkologije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC-a.
Oznaka smjerniceSmjernica
GO01Samo za bolesnike koji su na terapiji inzulina i kućnoj dijalizi.
pa021. Indukcija remisije u bolesnika s blagom do umjerenom Crohnovom bolešću koja zahvaća ileum i/ili uzlazni kolon, po preporuci specijalista internista ili pedijatra. 2. Indukcija remisije u bolesnika s aktivnim kolagenoznim kolitisom, po preporuci specijalista internista ili pedijatra. 3. Za liječenje autoimunog hepatitisa kod ne-cirotičnih bolesnika s novodijagnosticiranom bolešću i/ili u bolesnika kod kojih treba izbjegavati kortikosteroidne nuspojave, po preporuci specijalista gastroenterologa.
pa03Za liječenje ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
pa04Samo za pretile bolesnike sa šećernom bolesti tipa 2, s ITM >35 kg/m2, po preporuci specijalista endokrinologa ili dijabetologa.
pa05Kod dokazane insuficijencije gušterače, po preporuci specijalista internista gastroenterologa te po preporuci specijalista abdominalnog kirurga.
pa10Za bolesnike s hipokalcemijom u kojih terapija kolekalciferolom nema terapijski učinak, po preporuci specijalista internista.
pa11Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.
pa14Dopunsko, simptomatsko liječenje akutnog proljeva u dojenčadi (starije od 3 mjeseca) i djece do 30 mjeseci starosti, zajedno s oralnom rehidracijom i uobičajenim potpornim mjerama kada te mjere same nisu dovoljne za nadzor kliničkog stanja.
pa17Za simptomatsko liječenje kronične konstipacije u odraslih koji su prethodno bili neuspješno liječeni s barem dvije različite vrste laksativa u najvećim preporučenim dozama i u periodu od najmanje 6 mjeseci, po preporuci specijalista gastroenterologa. Nakon 4 tjedna terapije potrebno je napraviti procjenu učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog terapijskog odgovora na započeto liječenje.
pa20U kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima za skupinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemizantnih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 7 %.
pa21Za liječenje osteoporoze u postmenopauzi i osteoporoze povezane s liječenjem glukokortikoidima.
pa22Dopunsko, simptomatsko liječenje akutnog proljeva u djece od 30 mjeseci do 5 godina starosti, zajedno s oralnom rehidracijom i uobičajenim potpornim mjerama kada te mjere same nisu dovoljne za nadzor kliničkog stanja.
pa231. Za bolesnike na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina +3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tijekom posljednjih 6 mjeseci, unatoč promjenama terapijske sheme, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije tjedno, a kod kojih se s ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije. 2. U kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima za skupinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemizantnih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 7 %.
pa24Za liječenje akutnih epizoda ulceroznog kolitisa koji je ograničen na rektum i sigmoidni kolon, po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
pa25Za indukciju remisije u odraslih bolesnika s blagim do umjereno aktivnim ulceroznim kolitisom (UC) u slučajevima kada liječenje 5-aminosalicilatima (5-ASA) nije dovoljno, u trajanju do osam tjedana, po preporuci specijalista internista.
pa26Za liječenje ulceroznog kolitisa po preporuci specijalista internista.
pa27Za liječenje akutnih epizoda ulceroznog kolitisa koji je ograničen na rektum i sigmoidni kolon, po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
PA29Za liječenje šećerne bolesti u odraslih, adolescenata i djece u dobi od jedne i više godina koji koriste inzulinske pumpe.
pa30Za bolesnike sa šećernom bolešću tipa 2 s nereguliranom glikemijom nakon primjene kombinirane terapije s oralnim antidijabeticima i inzulinom ili kombinirane terapije sa oralnim antidijabeticima i agonista GLP-1 receptora, koji ne uspijevaju postići HbA1c<7%, te koji uz to imaju indeks tjelesne mase ≥30 kg/m2. Po preporuci specijalista internista ili endokrinologa. Nakon šestomjesečnog liječenja potrebno je procijeniti učinak liječenja, a nastavak liječenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na liječenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na tjelesnoj težini od 3%.
pa32Za liječenje patohistološki potvrđenog eozinofilnog ezofagitisa u odraslih osoba. Preporučena dnevna doza je 2 mg dnevno u obliku jedne tablete od 1 mg ujutro i jedne tablete od 1 mg navečer u trajanju od 6 tjedana. Kod bolesnika bez odgovarajućeg terapijskog odgovora sa nadalje prisutnim simptomima bolesti tijekom prvih 6 tjedana, liječenje se može produžiti još 6 tjedana do ukupno 12 tjedana. Po preporuci specijaliste gastroenterologa.
pb04Primijenjen istodobno s acetilsalicilnom kiselinom (ASA), za prevenciju aterotrombotičnih događaja, u trajanju do 12 mjeseci: - kod odraslih bolesnika s akutnim koronarnim sindromima (nestabilnom anginom, infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) ili - infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI); uključujući bolesnike koji su medikamentozno tretirani kao i one koji su liječeni perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) ili aortokoronarnom premosnicom (CABG).
pb05Za liječenje bolesnika poslije ugradnje premosnice ili stenta, koji već uzimaju klopidogrel i acetilsalicilnu kiselinu, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.
pb071. Prevencija moždanog udara i sistemske embolije u odraslih osoba s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom s jednim ili više sljedećih čimbenika rizika: 1. prethodni moždani udar, tranzitorna ishemična ataka ili sistemska embolija; 2. ejekcijska frakcija lijevog ventrikula < 40%; 3. simptomatsko zatajenje srca, stupanj ≥ 2 prema klasifikaciji NYHA; 4. dob ≥ 75 godina; 5. dob ≥ 65 godina povezana s jednim od sljedećeg: dijabetes melitus, koronarna bolest srca ili hipertenzija, a koji ne postižu s varfarinom ciljnu vrijednost INR-a (INR 2-3). 2. a. za liječenje duboke venske tromboze najduže do 6 mjeseci i liječenje plućne embolije najduže do 12 mjeseci. b. za prevenciju kod bolesnika nakon ponovljene epizode (nakon druge ili više epizoda) duboke venske tromboze i/ili plućne embolije. c. Za prevenciju kod bolesnika s prvom epizodom duboke venske tromboze i/ili plućne embolije kojima je dijagnosticirana trombofilija.
pb08Za prevenciju aterotrombotičnih događaja kod odraslih bolesnika s infarktom miokarda u anamnezi i visokim rizikom za razvoj aterotrombotskog događaja (dijabetes, višežilna koronarna bolest, dva prethodna infarkta miokarda u anamnezi, kronična bolest bubrega), primijenjen istodobno s acetilsalicilnom kiselinom (ASA) kao nastavak terapije nakon početnog jednogodišnjeg liječenja lijekom Brilique od 90 mg ili drugim inhibitorom receptora adenozin difosfata (ADP), bez prekida ili unutar jedne godine nakon prekida prethodnog liječenja inhibitorom ADP, po preporuci specijalista kardiologa, a u trajanju do najviše 12 mjeseci.
pb09Produljena prevencija nakon završetka liječenja ponovljene epizode (nakon druge ili više epizoda) duboke venske tromboze i/ili plućne embolije u odraslih bolesnika.
pb11Za prevenciju, primijenjen istodobno s acetilsalicilatnom kiselinom (ASK), aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika koji imaju: •simptomatsku bolest perifernih arterija (BPA) ili •bolest koronarnih arterija (BKA) uz 1 ili više sljedećih čimbenika ishemijskog rizika: 1. Ateroskleroza prisutna u dvije ili više koronarnih arterija, 2. Šećerna bolest, 3. Preboljeli srčani udar, 4. Bolest perifernih arterija, 5. Srčano zatajivanje (NYHA 1-2; uz LVEF >30%), 6. Kroničnu bubrežnu bolest s eGFR 15-59 ml/min po tjelesnoj površini.
pc01Za bolesnike s koronarografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguć revaskularizacijski ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci specijalista internista kardiologa.
pc021. Za bolesnike sa stabilnom anginom pektoris nakon revaskularizacije u slučaju nepodnošljivosti ili kontraindikacije za blokatore beta-adrenergičkih receptora i srčane frekvencije više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa. 2. Za liječenje kroničnog zatajenja srca stupnja III do IV NYHA klasifikacije sa sistoličkom disfunkcijom (LVEF<35%), kod bolesnika u sinusnom ritmu sa srčanom fekvencijom >= 75 otkucaja u minuti u mirovanju u kombinaciji sa standardnom terapijom uključujući terapiju s beta-blokatorom ili kada je primjena beta-blokatora kontraindicirana ili se ne podnosi, po preporuci specijalista internista kardiologa.
pc03Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.
pc04Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.
pc051. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.
pc06Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L.
pc08Za liječenje primarne hiperkolesterolemije umjesto statina u bolesnika s vrlo visokim ili visokim kardiovaskularnim rizikom u kojih je, na terapiju statinom, razina LDL-kolesterola >= 2,5 mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa ili endokrinologa.
pc09Za bolesnike s paroksizmalnom ili perzistentnom fibrilacijom atrija koji imaju očuvanu sistoličku funkciju lijevog ventrikula, nemaju akutno ili srčano zatajivanje u povijesti bolesti i imaju barem jedan od navedenih rizičnih faktora: 1. hipertenziju koja zahtijeva barem dva antihipertenzivna lijeka, 2. dijabetes, 3. prethodna TIA, moždani udar ili sistemska embolija, 4. >70 godina starosti bolesnika, nakon nezadovoljavajućeg liječenja (nedovoljna učinkovitost/nepodnošljivost terapije) beta blokatorima i/ili ostalim antiaritmicima, po preporuci specijalista internista kardiologa uz priloženu dokumentaciju.
pc10Za liječenje primarne hiperkolesterolemije uz statine u bolesnika s vrlo visokim ili visokim kardiovaskularnim rizikom u kojih je, na terapiju statinom, razina LDL-kolesterola >= 2,5 mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa ili endokrinologa.
pc11Druga linija liječenja simptomatskog kroničnog zatajenja srca u bolesnika sa smanjenom ejekcijskom frakcijom EF<=35%, NYHA klasa II ili III, koji imaju razine BNP ≥150 pg/ml (ili pro-BNP ≥ 600 pg/ml) odnosno razine BNP >=100 pg/ml (ili pro-BNP >=400 pg/ml) ako su zbog zatajenja srca bili hospitalizirani zadnjih 12 mjeseci. Temeljem preporuke specijaliste kardiologa, lijek se može propisati samo u bolesnika koji su bez simptomatskog poboljšanja liječeni >=3 mjeseca maksimalno podnošljivom dozom ACE inhbitora ili blokatora angiotenzinskih receptora te primaju ostalu standardnu terapiju koja uključuje beta-blokator, diuretik i blokator mineralokortikoidnih receptora. Lijek se propisuje na 6 mjeseci. Nastavak liječenja moguć je samo uz dokumentirano simptomatsko poboljšanje.
pd01Onihomikoze, mikoze vlasišta i dermatomikoze stopala, a što mora biti utvrđeno dokazom uzročnika u nativnom preparatu ili u kulturi na gljive.
pd03Samo po preporuci specijalista dermatologa.
pd04Rozacea, dermatitis rosaceiformis steroidica i tumori s neugodnim mirisom.
pd051. Za topikalno liječenje vanjskih genitalnih i perianalnih bradavica (condylomata acuminata) u odraslih bolesnika.
pg01U bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.
pg02Za liječenje funkcionalnih simtoma donjeg urinaranog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.
pg03Kod pacijenata s kliničkom dijagnozom benigne hiperplazije prostate, IPSS (International Prostate Symptom Score) s kliničkim zbrojem ≥ 12, volumenom prostate ≥ 30 cm(3), PSA (prostatični specifični antigen) vrijednošću 1,5 - 10 ug/L, po preporuci specijaliste urologa.
pg04Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinaranog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa. Ne može se propisivati nakon prostatektomije.
pg05Za liječenje endometrioze po preporuci bolničkog specijalista ginekologa.
pg06Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.
pg07Za liječenje dokazane vulvovaginalne miješane infekcije.
pg081. Za liječenje umjerenih do teških simptoma mioma maternice prije operativnog zahvata u odraslih žena generativne dobi, po preporuci bolničkog specijalista ginekologa iz ugovorne zdravstvene ustanove. Trajanje liječenja ne smije premašiti dva ciklusa liječenja po 3 mjeseca. 2. Za liječenje umjerenih do teških simptoma mioma maternice u odraslih žena generativne dobi po preporuci bolničkog specijalista ginekologa iz ugovorne zdravstvene ustanove. Primjenjuje se u ciklusima u trajanju od 3 mjeseca. Nakon 1. ciklusa se prekida ukoliko izostane smanjenje krvarenja. Nakon 2. ciklusa se prekida ukoliko izostane smanjenje veličine mioma. Može se primijeniti u najviše 4 ciklusa tijekom dvije godine. Između tih ciklusa su pauze u trajanju od po 2 mjeseca. Nakon 4. ciklusa potrebna je pauza od najmanje 6 mjeseci.
pg09Za liječenje simptoma donjeg urinarnog trakta udruženih s benignom hiperplazijom prostate, kod muškaraca koji nemaju adekvatan odgovor na monoterapiju.
ph02Za liječenje idiopatske noćne poliurije u odraslih žena. Najmanje 2 dana prije početka liječenja mora se odrediti odnos učestalosti mokrenja i volumena urina. Količina urina proizvedenog tijekom noći treba iznositi više od 1/3 mokraće proizvedene u razdoblju od 24 sata. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon čega je obvezna klinička ocjena odgovora. Nastavak liječenja moguć je kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje, po preporuci specijalista internista, urologa ili ginekologa.
ph03Za liječenje idiopatske noćne poliurije u odraslih muškaraca. Najmanje 2 dana prije početka liječenja mora se odrediti odnos učestalosti mokrenja i volumena urina. Količina urina proizvedenog tijekom noći treba iznositi više od 1/3 mokraće proizvedene u razdoblju od 24 sata. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon čega je obvezna klinička ocjena odgovora. Nastavak liječenja moguć je kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje, po preporuci specijalista internista ili urologa.
pj01Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne