Uredba o snimanju iz zraka

NN 77/2020 (3.7.2020.), Uredba o snimanju iz zraka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1464

Na temelju članka 100. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela

UREDBU

O SNIMANJU IZ ZRAKA

POGLAVLJE I.
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Ova Uredba ne primjenjuje se na snimanja iz zraka koja provode Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova prilikom obavljanja redovitih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prilikom obavljanja poslova sigurnosti plovidbe, Ministarstvo hrvatskih branitelja prilikom obavljanja poslova traganja za nestalim osobama te druga tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom obavljanja poslova u cilju prevencije i za vrijeme kriza, katastrofa i velikih nesreća.

(2) Operacije snimanja iz zraka iz stavka 1. ovoga članka moraju se obavljati u skladu s propisima koji uređuju zračni promet.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. bespilotni zrakoplov je zrakoplov namijenjen izvođenju leta bez pilota u zrakoplovu, koji je daljinski upravljan ili programiran i autonoman

2. ciljano snimanje iz zraka je snimanje izdvojenih lokacija i građevina

3. državno područje Republike Hrvatske obuhvaća kopneni dio, rijeke, jezera, morske prostore, zračni prostor, podzemlje i podmorje, nad kojima Republika Hrvatska obnaša svoju suverenost

4. mjerilo snimanja (MS) osnovni je faktor kojim je definirana točnost snimanja iz zraka analognom kamerom

5. naručitelj snimanja je pravna ili fizička osoba za koju snimatelj obavlja snimanje iz zraka

6. oblik zapisa zračnih snimaka može biti analogni ili digitalni (prihvatljivi oblik zapisa zračnih snimaka koji se dostavlja na pregled nakon snimanja je digitalni zapis u čitljivom slikovnom formatu)

7. operator snimanja je fizička osoba koja upravlja uređajem za snimanje

8. operator zrakoplova je pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za upravljanje zrakoplovom

9. područje razgraničenja sa susjednim državama je područje u neposrednoj blizini državne granice Republike Hrvatske i crta državne granice

10. prostorna veličina slikovnog elementa na terenu (GSD) osnovni je faktor kojim je definirana točnost snimanja iz zraka digitalnom kamerom

11. snimatelj je pravna ili fizička osoba registrirana za djelatnost snimanja iz zraka

12. uređaj za snimanje je kamera ili senzor koji se nalazi na ili u zrakoplovu

13. vodene površine su sve vodene površine na kontinentalnom i morskom području Republike Hrvatske

14. zaštićeni dijelovi prirode su zaštićena područja od državnog značaja u kategoriji nacionalni park i park prirode, strogi i posebni rezervat

15. zračni snimak je zapis podataka o elektromagnetskom zračenju zemljine površine i objekata na njoj, u analognom ili digitalnom obliku, dobiven različitim tehnikama snimanja iz zraka (fotografiranjem, skeniranjem i sl.) i

16. zrakoplov za snimanje iz zraka (u daljnjem tekstu: zrakoplov) je svaka letjelica koja se može koristiti u operacijama snimanja iz zraka u skladu s propisima o zračnom prometu u Republici Hrvatskoj.

(2) Pojedine kratice koje se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. GSD (Ground Sampling Distance) – prostorna veličina slikovnog elementa na terenu

2. MS mjerilo snimanja i

3. OIB osobni identifikacijski broj.

POGLAVLJE II.
SNIMANJE IZ ZRAKA

Članak 4.

(1) Snimanje iz zraka je posebna operacija radova iz zraka, kod koje se uređaj za snimanje nalazi na ili u zrakoplovu.

(2) Snimati iz zraka državno područje Republike Hrvatske mogu pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka pri nadležnim tijelima država u kojima imaju poslovni nastan, nakon pribavljenog odobrenja za snimanje iz zraka.

(3) Operator snimanja koji upravlja uređajem za snimanje postavljenim na bespilotnom zrakoplovu dužan je prilikom obavljanja snimanja pridržavati se i odredaba propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

(4) Operator zrakoplova koji sudjeluje u operacijama snimanja iz zraka mora prije snimanja iz zraka najaviti i usuglasiti operacije snimanja iz zraka s nadležnom kontrolom zračnog prometa, u skladu s propisima koji uređuju zračni promet.

ODJELJAK 1.
CILJANO SNIMANJE

Članak 5.

(1) Ciljano snimanje iz zraka izdvojenih lokacija i građevina koje se obavlja isključivo za potrebe vlasnika, odnosno korisnika može se obaviti sustavima bespilotnih zrakoplova bez odobrenja za snimanje iz zraka.

(2) Ciljano snimanje iz zraka koje provode tijela nadležna za obavljanje inspekcijskih poslova u području građenja i rudarstva može se obaviti sustavima bespilotnih zrakoplova bez odobrenja za snimanje iz zraka.

(3) Operacije snimanja iz zraka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju se obavljati u skladu s propisima koji uređuju zračni promet.

Članak 6.

(1) Ciljano snimanje iz zraka izdvojenih lokacija i građevina te zaštićenih dijelova prirode obavlja se na temelju suglasnosti vlasnika, odnosno korisnika lokacije i građevine ili suglasnosti javne ustanove koja je nadležna za upravljanje zaštićenim dijelom prirode i pribavljenog odobrenja za snimanje iz zraka.

(2) Ciljano snimanje iz zraka je i snimanje za potrebe izvještavanja o kulturnim i sportskim priredbama/manifestacijama te izvanrednim događajima kao što su prometne gužve, prometne nesreće, prirodne nepogode (poplave, požari, potresi i sl.) koje mogu obavljati isključivo televizijske kuće s nacionalnom koncesijom, Hrvatska izvještajna novinska agencija te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih, na temelju izdanog odobrenja za snimanje iz zraka u kojem slučaju se iznimno pribavlja jedno odobrenje za snimanje iz zraka.

(3) Zračne snimke iz stavka 2. ovoga članka mogu se iznimno koristiti bez odobrenja za uporabu zračnih snimaka isključivo radi prijenosa uživo i izvještavanja javnosti, a snimljeni materijal dostavlja se u Državnu geodetsku upravu, odmah po obavljenom snimanju, najkasnije u roku od osam dana od završetka snimanja.

(4) Operacije snimanja iz zraka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju se obavljati u skladu s propisima koji uređuju zračni promet.

ODJELJAK 2.
SNIMANJE U PODRUČJU RAZGRANIČENJA SA SUSJEDNIM DRŽAVAMA

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe koje snimaju iz zraka područje Republike Hrvatske u području razgraničenja sa susjednim državama i kojima je zbog snimanja neophodno korištenje zračnog prostora tih susjednih država, dužne su ishoditi diplomatsko odobrenje susjedne države čiji se zračni prostor koristi putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Članak 8.

(1) Pravne i fizičke osobe koje snimaju iz zraka područje susjednih država u području razgraničenja s Republikom Hrvatskom za koje je neophodno korištenje zračnog prostora Republike Hrvatske, dužne su ishoditi diplomatsko odobrenje za prelet hrvatskog zračnog prostora od Ministarstva vanjskih i europskih poslova diplomatskim putem.

(2) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izdaje diplomatsko odobrenje za prelet hrvatskog zračnog prostora iz stavka 1. ovoga članka nakon pribavljenih suglasnosti Ministarstva obrane i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne podnose zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka.

ODJELJAK 3.
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA SNIMANJE IZ ZRAKA I ZAHTJEV ZA UPORABU ZRAČNIH SNIMAKA

Članak 9.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka podnosi se Državnoj geodetskoj upravi i mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o naručitelju snimanja (naziv, adresa sjedišta i OIB)

2. podatke o snimatelju (naziv, adresa sjedišta i OIB)

3. podatke o operatoru snimanja (ime, prezime, adresa sjedišta, zanimanje i OIB)

4. podatke o zrakoplovu (proizvođač, tip/model, registracijska oznaka ako je primjenjivo)

5. podatke o operatoru zrakoplova (naziv, adresa sjedišta, OIB, osoba za kontakt, telefon, fax, e-mail)

6. podatak o planiranom razdoblju snimanja (do tri mjeseca)

7. svrhu snimanja

8. podatak radi li se o ciljanom snimanju (priložiti popis lokacija i građevina)

9. podatke o vrsti snimanja (analogno/digitalno), MS/GSD, kameri/senzoru, žarišnoj daljini objektiva, obliku zapisa (filmu ili formatu digitalnog zapisa zračne snimke)

10. dokaz o registriranoj djelatnosti snimanja iz zraka izdanog od strane nadležnog tijela države u kojoj ima poslovni nastan. Dokaz o registriranoj djelatnosti inozemnog snimatelja prilaže se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik

11. plan snimanja na odgovarajućoj kartografskoj podlozi u prikladnom mjerilu s označenim područjem snimanja i popisom koordinata lomnih točaka područja snimanja.

(2) Za ciljana snimanja iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe, osim podataka i dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka, zahtjevu se obvezno prilaže suglasnost vlasnika, odnosno korisnika lokacije i građevine ili suglasnost javne ustanove koja je nadležna za upravljanje zaštićenim dijelom prirode.

Članak 10.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu zračnih snimaka podnosi se Državnoj geodetskoj upravi i mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o naručitelju snimanja (naziv, adresa sjedišta i OIB)

2. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum rješenja kojim je odobreno snimanje iz zraka

3. podatak o obavljenom razdoblju snimanja

4. način uporabe zračnih snimaka i

5. cjelokupni snimljeni materijal snimljen sukladno izdanom odobrenju za snimanje iz zraka za kojeg se podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu zračnih snimaka.

ODJELJAK 4.
ODOBRENJE ZA SNIMANJE IZ ZRAKA

Članak 11.

(1) Nakon provedenog postupka propisanog člankom 98. stavcima 3. i 4. Zakona o obrani, primjerak odobrenja za snimanje iz zraka dostavlja se Ministarstvu obrane i Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe.

(2) Kada se snimanje iz zraka odnosi na područje razgraničenja Republike Hrvatske sa susjednim državama, primjerak odobrenja za snimanje iz zraka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i Ministarstvu unutarnjih poslova.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Ministarstvu unutarnjih poslova dostavlja se na zahtjev primjerak odobrenja za snimanje iz zraka i kada ne obuhvaća područje razgraničenja Republike Hrvatske sa susjednim državama.

Članak 12.

U slučaju da snimanje nije obavljeno sukladno odobrenju za snimanje iz zraka, naručitelj snimanja odnosno pravna ili fizička osoba koju ovlasti naručitelj snimanja dužna je o tome izjavom obavijestiti Državnu geodetsku upravu najkasnije u roku od osam dana od isteka roka navedenog u odobrenju za snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske.

ODJELJAK 5.
ODOBRENJE ZA UPORABU ZRAČNIH SNIMAKA

Članak 13.

(1) Državna geodetska uprava i Ministarstvo obrane zajednički osnivaju Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u svrhu pregleda zračnih snimaka područja Republike Hrvatske na kojima se nalaze vojne lokacije i građevine posebno važne za obranu i ostale vojne lokacije i građevine.

(2) Članove Povjerenstva odlukom imenuje glavni ravnatelj Državne geodetske uprave.

(3) Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

Članak 14.

(1) Rješenjem kojim Državna geodetska uprava, nakon izvršenog pregleda zračnih snimaka od strane Povjerenstva, odobrava uporabu zračnih snimaka određuje se koje se snimke mogu rabiti u skladu s podnesenim zahtjevom, odnosno koje se ne mogu javno objavljivati i ustupati drugim korisnicima ili koje je potrebno izuzeti.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i za ponovnu uporabu klasificiranih zračnih snimaka.

(3) Državna geodetska uprava će prije donošenja rješenja o uporabi iz stavka 1. ovoga članka od naručitelja snimanja izuzeti izvorne zračne snimke za koje se odredi izuzimanje zajedno s izjavom naručitelja snimanja da je sve snimke određene za izuzeće predao.

Članak 15.

(1) Naručitelj snimanja dužan je poduzeti sve mjere i postupke za zaštitu klasificiranih zračnih snimaka u skladu s propisima koji uređuju informacijsku sigurnost.

(2) Ako naručitelj snimanja nije u mogućnosti poduzeti mjere i postupke iz stavka 1. ovoga članka dužan je uništiti sve klasificirane zračne snimke te o tome dostaviti izjavu Državnoj geodetskoj upravi.

POGLAVLJE III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka osnovano Odlukom o imenovanju Povjerenstva za pregled zračnih snimaka, klase: 804-07/13-06/02, urbroja: 541-06-01/1-17-109, od 3. veljače 2017., nastavlja s radom do imenovanja Povjerenstva za pregled zračnih snimaka sukladno odredbama ove Uredbe.

(2) Odluku iz članka 13. stavka 2. ove Uredbe glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 17.

(1) Poslovnik iz članka 13. stavka 3. ove Uredbe donijet će Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Do donošenja poslovnika iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Poslovnik o radu Povjerenstva za pregled zračnih snimaka, klase: 011-02/17-01/05, urbroja: 541-02-02-02/1-19-89, od 30. kolovoza 2019.

Članak 18.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama tada važećih propisa.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 28/19).

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/86

Urbroj: 50301-27/25-20-5

Zagreb, 2. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.