Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

NN 77/2020 (3.7.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1472

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18 i 42/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE I SEKTORU STOČARSTVA U 2020. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini (»Narodne novine«, broj 53/20) (u daljnjem tekstu: Program) članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Iznos potpore iz Programa utvrđuje se razmjerno površinama pod vrstama voća i povrća, vrstama cvijeća evidentiranima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2019. godini.

(2) Potpora za poljoprivredni reprodukcijski materijal dodjeljuje se za sjeme, lozne cjepove i sadnice voćaka.

(3) Iznos potpore iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se razmjerno površinama upisanima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2019. godini i podataka iz registra o potvrdama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu da je za sjemenski usjev izdano uvjerenje o priznavanju usjeva sjemenskim ili uvjerenje izdano po OECD shemi o sortnosti sjemena za promet na tržištu trećih zemalja.

(4) Pri izračunu iznosa potpore iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju one površine na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev i ostvarena potpora za 2019. godinu.«

Članak 2.

U članku 13. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Po primitku Odluke iz stavka 3. ovoga članka korisnik se najkasnije do 20. srpnja 2020. godine treba očitovati o prihvaćanju prava i obveza navedenih u istoj.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odluke donesene na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva (»Narodne novine« br. 53/20) uskladit će se s odredbom članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/20-01/31

Urbroj: 525-07/0140-20-14

Zagreb, 1. srpnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.