Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

NN 77/2020 (3.7.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi

1475

Na temelju članka 20. stavak 2. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«« 115/16, 101/17), članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20), Općinsko vijeće na svojoj 24. sjednici održanoj 3. lipnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (NN 69/17, Službeni glasnik 5/17, 11/17) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 4 % od utvrđene osnovice.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«, a ima se objaviti i u »Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi«.

Klasa: 410-01/20-01/5

Urbroj: 2100/06-01-01/1-20-2

Kneževi Vinogradi, 3. lipnja 2020.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Dragana Božić, v. r.