Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

NN 78/2020 (8.7.2020.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1484

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SLOVAČKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL C)

I.

Ovom odlukom donosi se kurikulum za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C).

II.

Sastavni dio ove odluke je kurikulum nastavnoga predmeta Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C).

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za učenike 1., 2., 3., 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola te 1., 2. i 3. razreda srednjih škola od školske godine 2020./2021., a za učenike 4. i 8. razreda osnovnih škola i 4. razreda srednjih škola od školske godine 2021./2022.

Klasa: 016-01/19-01/00201

Urbroj: 533-09-20-0014

Zagreb, 18. lipnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

KURIKULUM ZA NASTAVNI PREDMET
SLOVAČKI JEZIK I KULTURA
U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(MODEL C)

A. SVRHA I OPIS PREDMETA

Slovački jezik i kultura spada u obrazovno područje: Jezično-komunikacijsko područje.

To je jezik slovačke nacionalne manjine u RH. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj živi 4.753 deklariranih Slovaka, od kojih najviše u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji te gradu Zagrebu. Administrativno je i kulturno središte Slovaka u Republici Hrvatskoj u Našicama.

Predmet Slovački jezik i kultura namijenjen je pripadnicima slovačke nacionalne manjine i svima koji ga žele učiti. Učenjem Slovačkog jezika i kulture kod učenika se potiče potreba za prepoznavanjem svog identiteta kao pripadnika slovačke nacionalne manjine u RH, kao i naklonost prema slovačkoj kulturnoj baštini, također potiče se djecu na osobni razvoj i izražavanje te sudjelovanje u različitim aktivnostima (društveno-kulturne aktivnosti).

Svrha je učenja i poučavanja predmeta Slovački jezik i kultura osposobljavanje učenika za jasno, prikladno sporazumijevanje na slovačkom jeziku kao i oblikovanje zrele, odgovorne i cjelovite osobe s pozitivnim odnosom prema društvu, kulturi, svojoj okolini i upotpunjavanje cjelokupnog razvoja osobnosti učenika na području komunikacije, estetike i etike.

Predmet je kompleksnog karaktera jer se u njemu isprepliću elementi govora, čitanja, pisanja, književnosti i kulture. Osnovna znanja o navedenim elementima, koja se steknu u prvom razredu osnovnoškolskog obrazovanja, nadograđuju se i produbljuju u sljedećim razredima.

Osim jezičnih elemenata predmet uključuje i stjecanje znanja o obilježjima Republike Slovačke i slovačke kulture u širem smislu (geografske, kulturne, povijesne značajke) što doprinosi boljem razumijevanju svoga identiteta i pogledu na svijet.

U jeziku i s jezikom razvija se duh naroda. (Ľudovít Štúr)

Nastavom slovačkog jezika i kulture po Modelu C od prvoga se razreda usmjerava učenike i razvija svijest o slovačkom jeziku, nacionalnom identitetu, slovačkoj kulturi, običajima i tradiciji, razvijaju se osjećaji poštivanja osnovnih ljudskih, duhovnih i životnih vrijednosti. Sukladno tome učitelji preferiraju metode i strategije koje potiču prirodan način stjecanja jezičnih vještina. Otvoren je i fleksibilan metodički pristup temeljen na suvremenim metodama i didaktičkim spoznajama uzimajući u obzir individualne čimbenike u učenju jezika.

Mjesto nastavnog predmeta u cjelokupnom kurikulumu

Slovački jezik i kultura slovačke nacionalne manjine u RH uči se kao redovni predmet u osnovnoj školi od prvoga do osmoga razreda i kao fakultativni predmet u srednjoj školi od prvoga do četvrtoga razreda. Broj nastavnih sati ovisi o razredima i o vrsti programa.

Slika 1: Mjesto nastavnoga predmeta Slovački jezik i kultura u cjelokupnom kurikulumu.

Kratka oznaka nastavnoga predmeta Slovački jezik i kultura jest SJIK.

Uz oznaku predmeta dodaje se oznaka OŠ ako je riječ o odgojno-obrazovnim ishodima za razrede u osnovnoj školi, odnosno SŠ ako je riječ o odgojno-obrazovnim ishodima za razrede u srednjim školama.

B. ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI UČENJA I POUČAVANJA PREDMETA

1. Razvoj komunikacijske kompetencije:

– usvajanje govornih vještina, znanja o jeziku, navika

– razvijanje jezične kulture

– savladavanje tehnike pisanja i vještine pismenog izražavanja

– savladavanje tehnike glasnog i tihog čitanja te čitanja s razumijevanjem

– poznavanje osnovnih gramatičkih pojava i njihova primjena u govornom izražavanju

– formuliranje pitanja

– obogaćivanje leksika

– izražavanje osjećaja i doživljaja iz pročitanog teksta

– interpretiranje umjetničkog teksta

– usmeno i pismeno sastavljanje tekstova.

2. Upoznavanje kultura:

– stjecanje svijesti o sličnostima i razlikama hrvatske i slovačke kulture i jezika

– razvijanje razumijevanja, zanimanja i poštovanja kultura svih jezika sredine u kojoj žive, pa tako i u Hrvatskoj i Europi

– poticanje na kritičko razmišljanje i iznošenje svojih stajališta

– poticanje na međunarodnu suradnju i rad na međunarodnim projektima.

3. Razvoj medijske pismenosti:

– pretraživanje različitih izvora informacija i njihovo učinkovito korištenje u učenju i komunikaciji

– osposobljavanje učenika za procjenjivanje pouzdanosti informacija u učenju na zadanu temu.

4. Poticanje cjeloživotnog učenja:

– pripremanje učenike za život u višejezičnom i višekulturnom okruženju

– poticanje učenike za nastavak učenja slovačkog jezika i sudjelovanje u aktivnostima koje provode slovačke udruge na području RH

– poticanje samostalnog rada učenika

– osposobljavanje učenika za preuzimanje odgovornosti za vlastiti napredak.

C. STRUKTURA – ORGANIZACIJSKA PODRUČJA PREDMETNOG KURIKULUMA

Jezik je sredstvo izražavanja, komuniciranja i interakcije sa svijetom koje omogućava osobni i društveni razvoj pojedinca. Učenjem i poučavanjem unutar jezično-komunikacijskog područja učenici razvijaju jezične i komunikacijske kompetencije, čitalačke interese, sposobnosti kritičkoga pristupa medijima i njihovim sadržajima što im omogućava razumijevanje različitih tekstova s kojima se susreću. Također, učeći o svom podrijetlu, učenici uče cijeniti svoj jezik i narod uz poznavanje i poštivanje drugih naroda.

Unutar ovog područja razvijaju se komunikacijske i socijalne vještine, kritičko mišljenje i kreativnost. Odgojno-obrazovni ciklus uvažava razvojne faze učenika.

Kurikulum Slovačkog jezika i kulture strukturiran je oko tri domene:

A. Komunikacija i jezik

B. Književnost i stvaralaštvo

C. Kultura i mediji.

Slika 2: Grafički prikaz organizacije kurikuluma nastavnoga predmeta Slovački jezik i kultura u svim godinama učenja.

Prema naznačenim domenama učenici u osnovnoj školi stječu osnove i temeljna znanja, vještine, sposobnosti i stavove koje će moći nadograđivati. Kod učenika se razvija čitalačka kultura, znanje o književnosti i medijska kultura čime se potiče njegova kreativnost.

Usvajajući ove domene, osvješćuje se važnost znanja slovačkog jezika kao kulturnog dobra i razvija pozitivan odnos prema jeziku slovačkog naroda, njegove književnosti i kulture. One zahtijevaju poznavanje vlastite kulture, preispitivanje uvjerenja i pogleda na svijet i razvijaju sposobnost gledanja iz perspektive drugih i drukčijih kao priprema za život u multikulturalnoj Europi.

U svim domenama razvija se jezično-komunikacijska kompetencija te vještine slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, obogaćivanja rječnika i prevođenja. Novim metodama povećava se interes i motivacija učenika, ostvaruje kvalitetnija nastava u kojoj učenici i učitelj stvaraju interaktivan i suradnički odnos zasnovan na konstruktivizmu jer učenici sami stječu vlastito znanje na temelju prijašnjih iskustava i vlastitih mogućnosti.

Predloženi odnos zastupljenosti domena za pojedine razrede podložan je promjenama. Učitelj može tijekom nastavne godine nekoj od domena dati veću ili manju važnost procijenivši interese učenika određenog razrednog odjeljenja i specifičnosti školskog kurikuluma.

A. Komunikacija i jezik

Komunikacija i jezik usmjereni su na razvijanje komunikacijskih vještina učenika na materinskom jeziku, usvajanje pravilnog pravopisa i gramatike u usmenom i pisanom obliku te stjecanje vještine čitanja. Dobro savladavanje jezika i komunikativnih kompetencija stvara preduvjet za razvoj sposobnosti za uspjeh u životu.

U okviru ove domene razvijaju se:

– jezične i sociolingvističke kompetencije

– kompetencije stvaralaštva i kreativnosti – stvaranje tekstova različitih vrsta

– socijalizacijske sposobnosti učenika – razmjenom ideja, mišljenja, iskustava

– izražavanje mišljenja, emocija, mašte

– navike slušanja i uvažavanja drugih.

Razvojem komunikacijske jezične sposobnosti, kao procesa izražavanja svojega identiteta i razumijevanja identiteta svojega sugovornika, potiče se socijalizacija i cjelokupan razvoj osobnosti učenika.

B. Književnost i stvaralaštvo

Književna sastavnica jezika vrlo je važna. Njome učenici upoznaju književna djela i njihove autore te razvijaju pozitivan odnos prema književnosti. Nastava na temu književnosti usredotočena je na pozitivnu motivaciju učenika i razvijanje sposobnosti razumijevanja estetske slike svijeta. Naglasak je na razumijevanju čitanja i razvoju jezičnih vještina, nastava se odvija u učionici, na književnim ekskurzijama ili posjetom kazališnim i filmskim predstavama.

U književnosti učitelj odabire djela koja karakteriziraju specifičnost, jasnoću, senzualnost, slikovnost, razigranost i fantastičnost. Time se želi pobuditi učenikovu radoznalost, poboljšati učenikovu sposobnost i tehniku čitanja, proširiti fond riječi, razviti izražavanje, kreativnost, inovativnost te ih upoznati sa značajnim slovačkim književnicima.

C. Kultura i mediji

Zadaće su domene Kultura i mediji osposobljavanje za komunikaciju s medijima – kazalištem, filmom, radijem, tiskom, stripom, računalom, tj. pripremanje kazališne predstave, filma, radijske i televizijske emisije kao i osposobljavanje za njihovo vrednovanje. U predmetu Slovački jezik i kultura zadaća je ove domene upoznavanje učenika s kazališnim predstavama, filmovima, radijskim emisijama, časopisima, tiskom, slovačkim udrugama i korisnim web-stranicama te poticanje učenika za uključivanjem u javni život slovačke nacionalne manjine. Praćenjem medija postiže se osuvremenjivanje nastave te informatička pismenosti mladih.

Medijsko obrazovanje proizlazi iz potreba društva i potreba pojedinca, zato treba omogućiti da djeca i mladi u svojoj interakciji s medijima svih vrsta zadovolje i intelektualne potrebe i potrebe za zabavom. U okviru ovoga predmetnog područja učenici usvajaju znanje o sebi i drugima, o odgovornom ponašanju prema pripadnicima drugih jezika i kultura, uvažavaju različite vrijednosti, uvjerenja, ponašanja, razvijaju i svijest o sebi kao osobi koja izgrađuje, poštuje i izražava vlastiti (jezični) identitet te poštuje identitet drugih.

Slika 3: Grafički prikaz domena u kurikulumu nastavnoga predmeta.

D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI, SADRŽAJI I RAZINE USVOJENOSTI PO RAZREDIMA I ORGANIZACIJSKIM PODRUČJIMA

Odgojno-obrazovni ishodi razvijaju se od prvog do osmog razreda osnovne škole i od prvog do četvrtog razreda srednje škole.

Odgojno-obrazovne ishode čine tri sastavnice: odgojno-obrazovni ishod, razrada ishoda i razine usvojenosti ishoda.

Učenici se postupno domenama Komunikacija i jezik, Književnost i stvaralaštvo te Kultura i mediji upoznaju s različitim strategijama učenja i pristupima učenju te ih svrhovito primjenjuju. Domene se neprestano isprepliću i međusobno su blisko povezane. Jezični sadržaji ciklički se ponavljaju (leksik i gramatika) i nadograđuju po razredima, a viši razredi uključuju strukture iz prethodnih razreda.

Tablični prikaz odgojno-obrazovnih ishoda olakšava okomito i vodoravno čitanje dokumenta. Okomitim čitanjem uočavaju se svi odgojno-obrazovni ishodi u tri domene, a vodoravnim čitanjem razvoj svakoga pojedinog ishoda od prvog do osmog razreda OŠ te prvog i četvrtog razreda SŠ. Važan dio tablice čine oznake odgojno-obrazovnih ishoda koje olakšavaju snalaženje prilikom čitanja ishoda.

Razine usvojenosti odgojno-obrazovnoga ishoda opisno određuju širinu znanja, dubinu razumijevanja i stupanj razvijenosti vještina i usvojenosti stavova u četirima kategorijama (zadovoljavajuća, dobra, vrlo dobra i iznimna). U ovom dokumentu nalazi se samo razina usvojenosti »dobar«. Ova razina ne predstavlja školsku ocjenu dobar, nego služi kao okvir za procjenu ostvarenosti i razumijevanja dubine i širine ishoda na kraju razreda.

Od učenika se očekuje ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda, ali na različitoj razini usvojenosti.

U tablicama su odgojno-obrazovni ishodi označeni kratkom oznakom – SJIK. Uz oznaku predmeta dodana je oznaka OŠ ako je riječ o ishodima u osnovnoj školi, odnosno SŠ ako je riječ o ishodima u srednjoj školi. Nakon toga slijedi oznaka domene, na primjer A, zatim brojčana oznaka razreda i na kraju redni broj ishoda unutar domene.

Pojašnjenje:

SJIK OŠ A.1.1. – Slovački jezik i kultura, Osnovna škola, Domena A (Komunikacija i jezik), prvi razred, prvi ishod

SJIK SŠ A.2.1. – Slovački jezik i kultura, Srednja škola, Domena A (Komunikacija i jezik), drugi razred, prvi ishod

POJMOVNIK KURIKULUMA PREDMETA SLOVAČKI JEZIK I KULTURA PO MODELU C

U drugom odgojno-obrazovnom ishodu u domeni Kultura i mediji pojam kreativno izražavanje podrazumijeva elemente umjetničkog područja i umjetničkog izražavanja: uvježbavanje i izvođenje slovačkih narodnih plesova, recitacija, pjesama i dramskih tekstova na slovačkom jeziku. Tehnike i sadržaji za ostvarivanje ovog ishoda odabiru se prema interesu učenika i mogućnostima učitelja. Jednako tako ostvarivanje ovog ishoda moguće je ostvariti u suradnji s vanjskim suradnicima – stručnjacima u određenom umjetničkom području i/ili članovima slovačkih organizacija i drugih hrvatskih institucija kao i s Republikom Slovačkom.

Pojam slovačka kultura u domeni Kultura i mediji podrazumijeva sadržaje i teme o slovačkoj općoj povijesti, geografiji, povijesti slovačke glazbene i likovne umjetnosti te sadržaje o kulturnoj i prirodnoj baštini Republike Slovačke. Odabir je usklađen sa željama i potrebama učenika.

Pojam multimodalni izvor znanja u domeni Kultura i mediji podrazumijeva kombinaciju više različitih izvora znanja.

Definicija teksta:

Vrlo kratak tekstKratak tekstSrednje dugi tekstDugi tekst
Slušanje i čitanjedo 100 riječi

100 – 300 riječi (ovisno o godini učenja)

5. r. = 100 – 200

6. r. = 200 – 300

300 – 600 riječi (ovisno o godini učenja)

7. r. = 300 – 500

8. r. = 500 – 600

više od 600 riječi
Pisanjedo 40 riječi

40 – 80 riječi (ovisno o tekst­noj vrsti)

5. r. = 40 – 60

6. r. = 60 – 70

7. r. = 70 – 80

80 – 200 riječi (ovisno o tekst­noj vrsti)

8. r. = 80 – 100

više od 200 riječi
Govorenjeoko 1 minutu1 – 2 minute3 – 5 minuta5 – 10 minuta


PRVI RAZRED SJIK OŠ: 70 sati/105 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ A.1.1.

Učenik razumije učestale riječi i vrlo kratke jednostavne rečenice u učestalom govoru.

– prepoznaje pojedine riječi ili fraze izgovorene sporijim tempom, jasno i razgovjetno

– povezuje izgovorene riječi sa slikovnim prikazima ili predmetima

– imenuje predmete i osobe u razredu ili na vizualnim predlošcima

– reagira pokretom na učestale riječi i vrlo jednostavne rečenice

Učenik uglavnom razumije dio učestalih riječi i vrlo kratkih te vrlo jednostavnih rečenica ako se govori polako, jasno, razgovijetno i uz dosta ponavljanja.

SJIK OŠ A.1.2.

Učenik prepoznaje grafijske slike učestalih riječi te vrlo kratkih i jednostavnih rečenica.

– pokazuje razumijevanje napisane riječi povezujući je sa slikom

– povezuje grafijsku sliku riječi s njezinim izgovorom

Učenik uz povremenu pomoć prepoznaje veći dio grafijskih slika učestalih riječi te vrlo kratkih i vrlo jednostavnih rečenica.

SJIK OŠ A.1.3.

Učenik govori učestale riječi i vrlo kratke rečenice.

– ponavlja riječi i vrlo kratke i vrlo jednostavne rečenice

– imenuje i pokazuje predmete iz svog okruženja

Učenik uz povremenu pomoć govori učestale riječi i vrlo jednostavne rečenice.

SJIK OŠ A.1.4.

Učenik sudjeluje u vrlo kratkom razgovoru te razmjenjuje naučene vrlo kratke i vrlo jednostavne rečenice.

– upotrebljava osnovne komunikacijske obrasce (pozdravlja, predstavlja se i sl.)

– oblikuje i izgovara vrlo kratke i vrlo jednostavne, uvježbane rečenice

– sudjeluje u vrlo kratkom i jednostavnom vođenom razgovoru

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u vrlo kratkom i vrlo jednostavnom razgovoru.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: Predstavljanje sebe i drugih; Pozdravi; Moja obitelj; Boje; Igračke; Brojevi do 10; U školi; Voće i povrće; Životinje; Odjeća; Blagdani; Čestitke; Zahvala; Brojenje do 10. Učitelj samostalno odlučuje o odabiru i njihovu redoslijedu te rasporedu navedenih tema

Preporučeni jezični sadržaji:

Uljudno ophođenje; Pozdravljanje i oslovljavanje; Predstavljanje; Čestitanje; Imenovanje; Brojenje.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija.

Navedene su teme i sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda preporuka, a učitelj samostalno odlučuje o njihovu broju, odabiru i rasporedu u jednoj nastavnoj godini.

Povezanost s ostalim predmetima: učenici uče slovački jezik oslanjajući se na znanja koja stječu u drugim nastavnim predmetima:

Hrvatski jezik (svijet priča, recitacije, brojalice), Likovna kultura (crtanje, bojenje i oblikovanje), Tjelesna i zdravstvena kultura (igra i ples), Glazbena kultura (slušanje, pjevanje i ples), Matematika (svijet brojeva i brojenje), Vjeronauk (blagdani), Priroda (higijena).

Učenici uče slovački jezik i tijekom izvanučioničke nastave, a različitim aktivnostima ako za to postoje uvjeti: šetnja i obilazak škole; obilježavanje rođendana i praznika.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Nastavne aktivnosti raznolike su, zanimljive, zabavne i vrlo se dinamično izmjenjuju. To mogu biti igre, pjesme, dramatizacije i ostale aktivnosti u kojima je naglasak na govornoj komunikaciji i kojima se potiče učenička maštovitost i kreativnost.

Leksički sadržaji odabiru se primjereno razvojnoj dobi učenika, od poznatog prema nepoznatom i od lakšeg prema težem, vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima, osobito materinskim jezikom i međupredmetnim temama.

Leksički sadržaji uvode se uz mimiku, vizualna i multimodalna sredstva mehaničkim ponavljanjem.

S čitanjem se započinje vrlo postupno tek nakon što su učenici na materinskome jeziku usvojili osnove čitanja.

Pisanje započinje krajem prvog polugodišta i pristupa mu se izrazito postupno.DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ B.1.1.

Učenik izražava verbalno/neverbalno misli, osjećaje, zapažanja nakon čitanja/slušanja književnoga/neknjiževnoga teksta.

– izražava opisane situacije i doživljeno u književnom tekstu riječima i crtežom

– iskazuje mišljenje o postupcima likova

– uspoređuje postupke likova s vlastitim postupcima

– izdvaja iz teksta što mu se sviđa i što mu se ne sviđa

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje te opisuje situacije iz svakodnevnog života slične onima u tekstu.

SJIK OŠ B.1.2.

Učenik sluša/čita s

razumijevanjem

književni tekst, kazuje

o čemu tekst govori.

– pažljivo sluša dok učitelj čita književni tekst

– iznosi svojim riječima doživljaj i zapažanja o pročitanome književnom tekstu

– usmeno odgovara na pitanja o pročitanome književnom tekstu

– čita vrlo kratak književni tekst nekoliko puta radi potpunijeg razumijevanja teksta primjerenoga početnom svladavanju vještine čitanja te pazi na pravilan izgovor karakterističnih slovačkih glasova

Učenik sluša/čita s razumijevanjem vrlo kratak književni tekst.

Učenik usmeno odgovara na pitanja o sadržaju teksta.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: Predstavljanje sebe i drugih; Pozdravi; Moja obitelj; Boje; Igračke; Brojevi do 10; U školi; Voće i povrće; Životinje; Odjeća; Blagdani; Čestitke; Zahvala; Brojenje do 10. Učitelj samostalno odlučuje o odabiru i njihovu redoslijedu te rasporedu navedenih tema.

Preporučeni jezični sadržaji:

Uljudno ophođenje; Pozdravljanje i oslovljavanje; Predstavljanje; Čestitanje; Imenovanje; Brojenje.

Leksičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika vodeći računa o povezanosti s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama.

Gramatičke se strukture biraju primjereno razvojnoj dobi učenika i proizlaze iz preporučenih funkcija.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Nastavne aktivnosti dinamično se izmjenjuju: igre, kratke narodne pjesme, kratke pjesmice, brojalice, dramatizacija (Djed i repa), pri čemu je naglasak na govornoj komunikaciji, rješavanje radnih listova.

Gramatika jezika izgovara se oponašanjem učitelja. Poučavanje jezičnih sadržaja (leksičkih i gramatičkih struktura) temelji se na govornoj komunikaciji i učenju iz situacije posredstvom mimike, gesta, pokreta, likovnoga izraza, igre, pjesme i dramatizacije pomoću zornih sredstava.

S pisanjem se počinje krajem prvog polugodišta i to vrlo postupno.

Narodna, Červené jabĺčko; Brojalica: Jeden, dva, tri, štyri, päť; Zo Zlatej brány; Naša mačka.


DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-obrazovni ishodirazrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ C.1.1.

Učenik uočava i
prepoznaje osnovna obilježja slovačke kulture i uočava sličnosti s hrvatskom kulturom.

– imenuje i prepoznaje posebnosti te načine obilježavanja slovačkih blagdana

– sluša dječje i tradicionalne slovačke pjesme

– prepoznaje i razlikuje barem dva lika slovačkih animiranih filmova te ih s užitkom gleda, razvija početni pozitivan stav za učenje slovačkog jezika i kulture

Učenik uz povremenu pomoć uočava i prepoznaje osnovna obilježja slovačke kulture i uočava sličnosti s hrvatskom kulturom.

SJIK OŠ C.1.2.

Učenik primjenjuje najosnovnije tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku i pokazuje zanimanje za slovačku kulturu.

– rado sudjeluje u aktivnostima vezanim uz slovačko recitiranje, pjevanje, plesanje, glumu

– slušno prepoznaje slovačke dječje pjesmice, pjesme, brojalice

– izrađuje slikovni rječnik

– izrezuje, slaže i boji crteže/slike

Učenik se uz učiteljev poticaj uključuje i sudjeluje u aktivnostima.

Učenik uz poticanje pokazuje zanimanje za slovačku kulturu.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Odgojno-obrazovni ishodi domene C ostvaruju se na temelju istih tema i jezičnih sadržaja kojima se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi domene B.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporuka sadržaja iz medija: slovački crtani filmovi (YouTube), edukativni sadržaji primjereni dobi na predložene teme iz domene Komunikacija i jezik, dječji kutak časopisa Prameň.

Kako bi učenici osvijestili važnost i uporabnu vrijednost strategija za uporabu jezika, na strategije ih se upućuje kontinuirano i sustavno.

Učitelј planira školske ili izvanškolske kulturne sadržaje i aktivnosti prema interesima učenika, mogućnostima škole i lokalne zajednice. Ishodom se potiče uklјučivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice te se stoga ne vrednuje sumativno.

Vrednovanje:

praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika kontinuiran je i stalan proces u nastavi slovačkog jezika i treba biti u funkciji motivacije i ohrabrivanja učenika na daljnji rad i razvijanje naklonosti, ljubavi i ambicije za učenje jezika. Na početnom nivou ono treba biti provedeno veoma pažljivo i nenametljivo, konkretno te pozitivno. Uvježbavanje treba raditi kroz igru i pjesmu. Nastavnici prate učeničku aktivnost i potiču ju. Usmene provjere znanja vrše se izgovorom jednostavnih riječi i pjevanjem pjesmica, razumijevanjem kratkih uputa, primjenom različitih igara odgovarajućih njihovu uzrastu.


DRUGI RAZRED SJIK OŠ: 70 sati/105 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ A.2.1.

Učenik razumije napisane riječi te vrlo kratke i jednostavne rečenice u slovačkome govornom području.

– povezuje izgovorene riječi sa slikovnim prikazima ili predmetima

– imenuje predmete i osobe u razredu ili na vizualnim predlošcima razumije jednostavan sadržaj koji povezuje sa slikama i napisanim riječima

Učenik razumije dio napisanih riječi i vrlo kratke rečenice u slovačkomu govornom području.

SJIK OŠ A.2.2.

Učenik razumije i prepisuje napisane riječi te vrlo kratke i jednostavne rečenice u pisanom dijelu slovačkoga govornog područja.

– prepisuje slova slovačke abecede, riječi i kratke rečenice

– povezuje pisani oblik riječi sa slikovnim predloškom

Učenik razumije dio napisanih riječi te vrlo kratke i jednostavne rečenice u pisanom dijelu slovačkoga govornog područja.

SJIK OŠ A.2.3.

Učenik govori kratke riječi i vrlo kratke rečenice.

– ponavlja vrlo kratke i vrlo jednostavne rečenice

– imenuje i pokazuje predmete iz svog okruženja

– izgovara rečenice, brojalice i pjesmice

Učenik djelomično samostalno govori kratke riječi i vrlo kratke rečenice.

SJIK OŠ A.2.4.

Učenik sudjeluje u kratkom razgovoru te koristi naučene kratke i jednostavne rečenice.

– upotrebljava osnovne komunikacijske obrasce

– postavlja vrlo jednostavna, uvježbana pitanja i odgovara na njih

– oblikuje i izgovara vrlo kratke, uvježbane rečenice

Učenik sudjeluje u kratkom razgovoru te uz povremenu pomoć koristi naučene kratke i jednostavne rečenice.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme:

proširivanje i produbljivanje tema postupno.

Predstavljanje sebe i drugih; Pozdravi; Moja obitelj; Boje; Igračke; Brojevi do 10; U školi; Voće i povrće; Životinje; Odjeća; Blagdani; Čestitke; Zahvala.

Preporučeni gramatički sadržaji:

Razlikovanje ch i h, dz i dž; Dvoglasi; Jednostavna rečenica; Umanjenice; Narodna pjesma (kao pojam).

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Nastavne su aktivnosti raznolike, zanimljive, zabavne i dinamično se izmjenjuju. To mogu biti igre, pjesme, dramatizacije, radionice i ostale aktivnosti u kojima je naglasak na razvijanju pozitivnog stava prema slovačkom jeziku i kojima se potiče učenikova kreativnost koja će doprinijeti uspjehu svakog učenika.

Brojalice i pjesmice imaju osobito važnu ulogu u usvajanju pravilnog izgovora, naglaska, ritma i intonacije čemu u nižim razredima osnovne škole treba pridati osobitu važnost.

Preporuka aktivnosti:

skupljanje starih slovačkih recepata karakterističnih za Kysuce i Oravu (kysucki polesnjak i sl.).

Povezanost s drugim predmetima:

slovački jezik je, uz ostale strane jezike, zbog svoje predmetne posebnosti, tj. činjenice da je jezik istovremeno i sadržaj i sredstvo učenja i podučavanja, ovisno o ciklusu, povezan sa svim odgojno-obrazovnim područjima, međupredmetnim temama te gotovo svim nastavnim predmetima.

Vrednovanje:

praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika kontinuiran je i stalan proces u nastavi slovačkog jezika i treba biti u funkciji motivacije i ohrabrivanja učenika na daljnji rad i razvijanje naklonosti, ljubavi i ambicije za učenje jezika.

U početnim razredima ono treba biti provedeno veoma pažljivo i nenametljivo, konkretno i pozitivno. Učenici ne uče o jeziku, već uče samo jezik. Uvježbavanje treba raditi kroz igru i pjesmu. Nastavnici prate učeničku aktivnost i potiču ju. Usmene provjere znanja vrše se izgovorom jednostavnih riječi i pjevanjem pjesmica, razumijevanjem kratkih uputa, primjenom različitih igara odgovarajućih njihovu uzrastu.

Učitelj cijeni učenikovu samostalnost i samoinicijativnost te poštuje njegove individualne mogućnosti.

Učitelj ima pravo kreativno i fleksibilno kreirati svoj rad u okvirima planiranoga i primjereno uvjetima.DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ B.2.1.

Učenik izražava misli, osjećaje, zapažanja nakon čitanja/slušanja književnoga teksta te opisuje.

– izražava misli i osjećaje nakon čitanja književnoga teksta

– opisuje situacije, događaje i likove u književnim tekstovima s obzirom na vlastiti doživljaj

– povezuje postupke likova iz književnoga teksta s vlastitim postupcima i postupcima osoba koje ga okružuju

– pripovijeda o događajima iz svakodnevnoga života koji su slični onima u književnom tekstu

– izdvaja iz teksta što mu se sviđa i što mu se ne sviđa

– objašnjava razloge zbog kojih mu se tekst sviđa ili ne sviđa

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje te opisuje situacije iz svakodnevnog života slične onima u tekstu.

SJIK OŠ B.2.2.

Učenik sluša/čita s razumijevanjem književni tekst i razlikuje termine za književne vrste na slovačkom jeziku prema obliku i sadržaju.

– prepoznaje priču, pjesmu, zagonetku, igrokaz na slovačkom jeziku po obliku i sadržaju

– prepoznaje glavne i sporedne likove

– odgovara na pitanja o pročitanome književnom tekstu, čita kratki književni tekst nekoliko puta radi potpunijeg razumijevanja teksta

Učenik sluša/čita s razumijevanjem književni tekst, uz povremenu pomoć učitelja usmeno odgovara na pitanja o sadržaju teksta i prepoznaje književne vrste prema obliku.

SJIK OŠ B.2.3.

Učenik se stvaralački izražava prema vlastitom interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima tijekom nastavnoga procesa.

– stvara različite individualne uratke na slovačkom jeziku

– uređuje zidni pano, dramatizira tekstove i priprema se za izvedbu, osmišljava scenografiju, izrađuje kostime, izražava se pokretom, crta slikovnicu i dr.

Učenik se uz povremeni poticaj i povremenu učiteljevu pomoć stvaralački izražava.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Proširivanje i produbljivanje tema postupno.

Književni tekstovi iz udžbenika na temu: Predstavljanje sebe i drugih; Pozdravi; Moja obitelj; Boje; Igračke; Brojevi do 10; U školi; Voće i povrće; Životinje; Odjeća; Blagdani; Čestitke; Zahvala. Elena Čepčeková, Ježkova komôrka; Daniel Hevier, Veselý Valentín.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Nastavne su aktivnosti raznolike, zanimljive, zabavne i dinamično se izmjenjuju. To mogu biti igre, pjesme, dramatizacije, radionice i ostale aktivnosti u kojima je naglasak na razvijanju pozitivnog stava prema slovačkom jeziku i kojima se potiče učenikova kreativnost koja će doprinijeti uspjehu svakog učenika.

Brojalice i pjesmice imaju osobito važnu ulogu u usvajanju pravilnog izgovora, naglaska, ritma i intonacije čemu u nižim razredima osnovne škole treba pridati osobitu važnost.

Zajedničko čitanje planiranih tekstova na satu u svrhu razvijanja trajne čitateljske navike, aktivan razgovor u kojem sudjeluju svi učenici pri čemu se ističe važnost svakog pojedinačnog mišljenja.DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ C.2.1.

Učenik prepoznaje najosnovnije činjenice i obilježja slovačke kulture i tradicije.

– prepoznaje i razlikuje najosnovnije činjenice slovačke kulture

– imenuje slovačke blagdane i prepoznaje običaje vezane uz njih, razvija pozitivan stav i interes za učenje slovačkog jezika i kulture

Učenik uz povremenu pomoć nabraja najosnovnije činjenice i obilježja slovačke kulture i tradicije.

SJIK OŠ C.2.2.

Učenik primjenjuje najosnovnije tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

– sudjeluje u aktivnostima koje povećavaju zadovoljstvo učenja slovačkog jezika i kulture u vrlo kratkim predstavama

– izvodi slovačke dječje i narodne pjesme, brojalice, slovačke dječje igre s pjevanjem uz slušanje glazbe i prati pokretom pjesme te skladbe crta i boja, izrađuje čestitke

Učenik se uz učiteljev poticaj uključuje i sudjeluje u aktivnostima te uz učiteljevu pomoć primjenjuje najosnovnije tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Odgojno-obrazovni ishodi domene C ostvaruju se na temelju istih tema i jezičnih sadržaja kojima se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi domene B.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Nastavne su aktivnosti raznolike, zanimljive, zabavne i dinamično se izmjenjuju. To mogu biti igre, pjesme, dramatizacije, radionice i ostale aktivnosti u kojima je naglasak na razvijanju pozitivnog stava prema slovačkom jeziku i kojima se potiče učenikova kreativnost koja će doprinijeti uspjehu svakog učenika.

Brojalice i pjesmice imaju osobito važnu ulogu u usvajanju pravilnog izgovora, naglaska, ritma i intonacije čemu u nižim razredima osnovne škole treba pridati osobitu važnost.

Preporuka aktivnosti:

skupljanje starih slovačkih recepata karakterističnih za Kysuce i Oravu (kysucki polesnjak i sl.).

Povezanost s drugim predmetima:

slovački jezik je, uz ostale strane jezike, zbog svoje predmetne posebnosti, tj. činjenice da je jezik istovremeno i sadržaj i sredstvo učenja i podučavanja, ovisno o ciklusu, povezan sa svim odgojno-obrazovnim područjima, međupredmetnim temama te gotovo svim nastavnim predmetima.

Vrednovanje:

praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika kontinuiran je i stalan proces u nastavi slovačkog jezika i treba biti u funkciji motivacije i ohrabrivanja učenika na daljnji rad i razvijanje naklonosti, ljubavi i ambicije za učenje jezika.

U početnim razredima ono treba biti provedeno veoma pažljivo i nenametljivo, konkretno i pozitivno. Učenici ne uče o jeziku, već uče samo jezik. Uvježbavanje treba raditi kroz igru i pjesmu. Nastavnici prate učeničku aktivnost i potiču ju. Usmene provjere znanja vrše se izgovorom jednostavnih riječi i pjevanjem pjesmica, razumijevanjem kratkih uputa, primjenom različitih igara odgovarajućih njihovu uzrastu.


TREĆI RAZRED SJIK OŠ: 70 sati/105 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ A.3.1.

Učenik razumije vrlo kratke i jednostavne rečenice u govornome i pisanome obliku.

– učenik pokazuje razumijevanje kratkih i jednostavnih rečenica, pokazuje razumijevanje za konkretne, vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove zadane tematikeUčenik uz povremenu pomoć razumije vrlo kratke i jednostavne rečenice u govornome i pisanome obliku.

SJIK OŠ A.3.2.

Učenik govori riječi i vrlo kratke rečenice, razlikuje početni dio, glavni dio i završni dio zadanog teksta.

– oblikuje i pravilno izgovara vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove od nekoliko rečenica

– imenuje osobe, predmete, životinje i jednostavne radnje s nizom od nekoliko kratkih i vrlo jednostavnih rečenica

– upotrebljava vrlo jednostavna jezična sredstva

– točno izgovara riječi: de, te, ne, le, di, ti, ni, li

– proširuje leksik slovačkih riječi

– zna pronaći imenice, pridjeve, glagole u zadanom tekstu

Učenik uz povremenu pomoć i djelomično točno pravilno govori poznate riječi i kratke rečenice.

SJIK OŠ A.3.3.

Učenik sudjeluje u razgovoru na nastavnom satu koristeći se kratkim i jednostavnim rečenicama.

– odgovara na pitanja o pročitanom tekstu

– postavlja jednostavna pitanja iz teksta i odgovara na njih

– sudjeluje u dramatizaciji teksta u smislu verbalne i neverbalne komunikacije

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u vrlo kratkom i jednostavnom razgovoru.

SJIK OŠ A.3.4.

Učenik piše vrlo kratak i vrlo jednostavan tekst poznate tematike.

– piše vrlo kratak i jednostavan tekst

– na temelju predloška sastavlja i piše čestitke

– sudjeluje u razgovoru o svojim radovima s ostalim učenicima i učiteljem

– vrednuje vlastiti uradak i uratke drugih učenika s naglaskom na samovrednovanju

Učenik uz povremenu pomoć piše vrlo kratak i vrlo jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška uz manje pogreške.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme:

Škola; Moj dom; Kalendar; Vrijeme; Jesen; Zima; Proljeće; Ljeto; Domaće životinje; Praznici i blagdani; Slovački korijeni; U prometu.

Preporučeni gramatički sadržaji:

Meki suglasnici; Meki izgovor: de, te, le, ne, di, ti, ni, li; Osnovna obilježja u vrstama riječi: imenice, pridjevi, glagoli, zamjenice, brojevi.

Navedene su teme i sadržaji za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda preporuka, a učitelj samostalno odlučuje o njihovu broju, odabiru i rasporedu u jednoj nastavnoj godini.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Nastavne su aktivnosti raznolike, zanimljive, zabavne i dinamično se izmjenjuju. To mogu biti igre, pjesme, dramatizacije, radionice i ostale aktivnosti u kojima je naglasak na razvijanju pozitivnog stava prema slovačkom jeziku i kojima se potiče učenikova kreativnost koja će doprinijeti uspjehu svakog učenika.

Brojalice i pjesmice imaju osobito važnu ulogu u usvajanju pravilnog izgovora, naglaska, ritma i intonacije čemu u nižim razredima osnovne škole treba pridati osobitu važnost.

Primjenjivati frontalni i individualni pristup, kao i rad u manjim i većim grupama te rad u parovima u stilu simulirane konverzacije. Igranje po ulogama, pjevanje (grupno i pojedinačno), pantomima, pogađanje, maskiranje, igre riječima, rješavanje jezičke zagonetke i križaljke, igre pogađanja neki su od oblika koji su se pokazali efikasnim i koje treba primjenjivati.

Leksički sadržaji odabiru se primjereno razvojnoj dobi učenika, od poznatog prema nepoznatom i od lakšeg prema težem, vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Uz mimiku se mehaničkim ponavljanjem uvode i vizualna te multimedijalna sredstva. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Iako je težište na govornoj komunikaciji, od trećeg razreda sve se češće primjenjuju aktivnosti pisanog izražavanja.

Nastava na satu odvija se na slovačkom jeziku, a hrvatski jezik koristi se za usporedbu i lakši prijenos znanja.

Učitelj ima pravo kreativno i fleksibilno kreirati svoj rad u okvirima planiranoga i primjereno uvjetima.DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ B.3.1.

Učenik izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon slušanja/čitanja književnoga teksta i povezuje ih sa stvarnim životom.

– izražava misli i osjećaje nakon čitanja književnoga teksta

– opisuje situacije, događaje i likove u književnim tekstovima s obzirom na vlastiti doživljaj

– pripovijeda o događajima iz svakodnevnoga života koji su slični onima u književnome tekstu

– iskazuje mišljenje o događajima i postupcima likova u priči

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje i prepoznaje situacije iz teksta u svakodnevnom životu.

SJIK OŠ B.3.2.

Učenik sluša/čita s razumijevanjem književni tekst i zadane dijelove teksta.

– razlikuje dijelove pjesme: stih, strofa

– prepoznaje i izdvaja riječi koje se rimuju u pjesmama i igrokazima za djecu

– prepoznaje elemente fantazije u pjesmama za djecu i pričama

– odgovara na pitanja o pročitanome književnom tekstu

– prepričava književni tekst svojim riječima

– čita kratki književni tekst nekoliko puta radi potpunijeg razumijevanja teksta i pazi na pravilan izgovor i intonaciju

Učenik sluša/čita s razumijevanjem književni tekst, uz povremenu pomoć usmeno odgovara na pitanja o sadržaju teksta.

SJIK OŠ B.3.3.

Učenik pronalazi podatke u obavijesnom tekstu iz različitih izvora.

– razlikuje obavijesne tekstove od književnih

– pronalazi podatke u jednom od izvora informacija, izdvaja ključne podatke

Učenik uz povremenu pomoć pronalazi podatke u obavijesnom tekstu iz različitih izvora.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Proširivanje i produbljivanje tema postupno.

Predstavljanje sebe i drugih; Pozdravi; Moja obitelj; Boje; Igračke; Brojevi do 10; U školi; Voće i povrće; Životinje; Odjeća; Blagdani; Čestitke; Zahvala.

Milan Rúfus, Modlitba na dobrú noc; Krista Bendová, O dobrej rodinke; Ľudmila Podjavorinská, Do školy; Daniel Hevier, Cisár a pisár.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Nastavne su aktivnosti raznolike, zanimljive, zabavne i dinamično se izmjenjuju. To mogu biti igre, pjesme, dramatizacije, radionice i ostale aktivnosti u kojima je naglasak na razvijanju pozitivnog stava prema slovačkom jeziku i kojima se potiče učenikova kreativnost koja će doprinijeti uspjehu svakog učenika.

Zajedničko čitanje planiranih tekstova na satu u svrhu razvijanja trajne čitateljske navike; aktivan razgovor u kojem sudjeluju svi učenici, pri čemu se ističe važnost svakog pojedinačnog mišljenja.DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ C.3.1.

Učenik razlikuje osnovne obrasce uljudnoga ophođenja karakteristične za slovačku kulturu.

– uočava i uspoređuje načine formalnoga i neformalnoga obraćanja i pozdravljanja u hrvatskoj i slovačkoj kulturi

– uočava tipična slovačka imena i prezimena

– uočava i uspoređuje načine čestitanja i zahvaljivanja u hrvatskoj i slovačkoj kulturi

– imenuje i razlikuje slovačke blagdane i običaje vezane uz njih

– stječe pozitivan stav prema učenju slovačkog jezika i kulture radeći na izvornim materijalima (slovačke dječje i tradicionalne pjesme, animirani filmovi, filmska bajka, lutkarsko stvaralaštvo itd.)

Učenik uz povremenu pomoć razlikuje osnovne obrasce uljudnoga ophođenja karakteristične za slovačku kulturu.

SJIK OŠ C. 3. 2.

Učenik proširuje raspon najosnovnijih tehnika kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

– sudjeluje u kratkim predstavama

– izvodi slovačke dječje i narodne pjesme, brojalice, slovačke dječje igre s pjevanjem uz slušanje glazbe te uz različite vrste pokreta – mimike, geste, plesa

– crta i boja, uređuje pano i školsku izložbu

Učenik se uz učiteljev poticaj uključuje i sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Odgojno-obrazovni ishodi domene C ostvaruju se na temelju istih tema i jezičnih sadržaja kojima se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi domene B.

Običaji (dječje narodne igre i pjesme vezane za Božić i Uskrs) i sl.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Nastavne su aktivnosti raznolike, zanimljive, zabavne i dinamično se izmjenjuju. To mogu biti igre, pjesme, dramatizacije, radionice i ostale aktivnosti u kojima je naglasak na razvijanju pozitivnog stava prema slovačkom jeziku i kojima se potiče učenikova kreativnost koja će doprinijeti uspjehu svakog učenika.

Učitelј planira školske ili izvanškolske kulturne sadržaje i aktivnosti prema interesima učenika, mogućnostima škole i lokalne zajednice. Ishodom se potiče uklјučivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice te se stoga ne vrednuje sumativno.


ČETVRTI RAZRED SJIK OŠ: 70 sati/105 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ A.4.1.

Učenik razumije i reproducira niz jednostavnih rečenica i kratkih tekstova.

– razumije konkretne, kratke i jednostavne tekstove

– uočava osnovnu poruku u jednostavnim tekstovima

– prepoznaje ključne informacije te ih povezuje s osobnim iskustvom i znanjem

– iskazuje osnovne podatke o sebi i drugima, vlastite osjećaje i zanimanje za osjećaje drugih

– oblikuje vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove od nekoliko rečenica i izgovara ih oponašajući izgovor i intonaciju govornoga modela

Učenik uz povremenu pomoć razumije i reproducira niz jednostavnih rečenica i kratkih tekstova.

SJIK OŠ A.4.2.

Učenik sudjeluje u vrlo kratkom razgovoru i razmjenjuje kratke i jednostavne rečenice.

– postavlja kratka i vrlo jednostavna pitanja u uvježbanim situacijama i odgovara na takva pitanja

– sudjeluje u uvježbanim dijalozima i u igranju uloga

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u vrlo kratkom i jednostavnom razgovoru.

SJIK OŠ A.4.3.

Učenik piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška.

– piše vrlo kratak i jednostavan tekst na temelju predloška

– odgovara na postavljena jednostavna pitanja

Učenik uz povremenu pomoć piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška uz manje pogreške.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Promjenjive vrste riječi i njihove osnovne gramatičke kategorije. Sadržaji se nadovezuju na teme sadržaja prethodnih razreda.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Nastavne su aktivnosti raznolike, zanimljive, zabavne i dinamično se izmjenjuju. To mogu biti igre, pjesme, dramatizacije, radionice i ostale aktivnosti u kojima je naglasak na razvijanju pozitivnog stava prema slovačkom jeziku i kojima se potiče učenikova kreativnost koja će doprinijeti uspjehu svakog učenika. Preporučuje se zadatak dovršavanja nedovršenog kraja priče, korištenje učenikove mašte.

Brojalice i pjesmice imaju osobito važnu ulogu u usvajanju pravilnog izgovora, naglaska, ritma i intonacije čemu u nižim razredima osnovne škole treba pridati osobitu važnost.

Primjenjivati frontalni i individualni pristup kao i rad u manjim i većim grupama te rad u parovima u stilu simulirane konverzacije. Igranje po ulogama, pjevanje (grupno i pojedinačno), pantomima, pogađanje, maskiranje, igre riječima, rješavanje jezičke zagonetke i križaljke, igre pogađanja neki su od oblika koji su se pokazali efikasnim i koje treba primjenjivati.

Leksički sadržaji odabiru se primjereno razvojnoj dobi učenika, od poznatog prema nepoznatom i od lakšeg prema težem, primjereni razvojnoj dobi učenika i koji usmjeravaju učenika na razmišljanje vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Ciklički se ponavljaju i proširuju u odnosu na prethodni razred.

Leksički sadržaji uvode se uz mimiku, vizualna i multimedijalna sredstva, mehaničkim ponavljanjem, a sve se češće primjenjuju aktivnosti pisanog izražavanja.

Nastava na satu odvija se na slovačkom jeziku, a hrvatski jezik koristi se za usporedbu i lakši prijenos znanja.

Učitelj ima pravo kreativno i fleksibilno kreirati svoj rad u okvirima planiranoga i primjereno uvjetima.
DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ B.4.1.

Učenik iskazuje i objašnjava svoja zapažanja i misli nakon slušanja/čitanja književnoga teksta te povezuje sadržaj i temu teksta sa stvarnim životom.

– objašnjava vlastita zapažanja, misli i osjećaje nakon čitanja/slušanja književnoga teksta i uspoređuje ih s ostalim učenicima

– opisuje situacije, događaje i likove u književnim tekstovima s obzirom na vlastiti doživljaj

– povezuje temu i sadržaj teksta sa stvarnim životom i svojim iskustvom

– pripovijeda o događajima iz svakodnevnog života koji su slični onima u književnom tekstu

– preoblikuje pročitani književni tekst: stvara novi svršetak, mijenja postupke likova, uvodi nove likove, sudjeluje u priči

Učenik uz povremenu pomoć iskazuje i objašnjava svoja zapažanja i misli nakon slušanja/čitanja književnoga teksta te povezuje sadržaj i temu teksta sa stvarnim iskustvom.

SJIK OŠ B.4.2.

Učenik sluša/čita s razumijevanjem i prepričava književni tekst.

– odgovara na pitanja o opisanom događaju, liku, pjesmi, situaciji u književnom tekstu

– opisuje situacije, događaje i likove u književnim tekstovima

– prepoznaje glavne i sporedne likove u priči

– razlikuje dijelove pjesme: stih, strofa

– prepoznaje i izdvaja riječi koje se rimuju u pjesmama i igrokazima za djecu

– prepoznaje elemente fantazije u pjesmama za djecu i u bajkama

– prepričava književni tekst svojim riječima

Učenik čita književni tekst i uz povremenu pomoć prepričava tekst.

SJIK OŠ B.4.3.

Učenik pronalazi ključne podatke i poruku teksta iz različitih izvora.

– pronalazi podatke u tekstovima iste tematike na različitim medijima kombinirajući izvore informacija prema svojim interesima i potrebama – časopisi, društvene mreže, internet

– razlikuje medije kao izvore podataka (časopisi, TV, internet, društvene mreže)

Učenik uz povremenu pomoć pronalazi ključne podatke i poruku teksta iz različitih izvora.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Književni tekstovi (lirske pjesme, pripovijetke, basne, kratke narodne poslovice, dječji roman, dramski tekst) u tiskanom i digitalnom udžbeniku, web-stranicama i drugim izvorima.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učitelј kod izbora tekstova treba voditi računa o žanrovskoj i tematskoj raznovrsnosti kao i o recepcijskim mogućnostima učenika.

Književni pojmovi: narodna lirska pjesma, motiv, tema, ideja, pjesnička slika, personifikacija, pripovjedač, pripovijedanje, dijalog, monolog, opis.

Zajedničko čitanje planiranih tekstova na satu u svrhu razvijanja trajne čitateljske navike; aktivan razgovor u kojem sudjeluju svi učenici pri čemu se ističe važnost svakog pojedinačnog mišljenja.

Mária Rázusová-Martáková, Žltá jeseň; Štefan Moravčík, December; Anna Majerová, Skrývačka; Pavel Grňa, Zívačka.DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ C.4.1.

Učenik navodi i imenuje posebnosti slovačke kulture te razlikuje i uspoređuje odabrana obilježja Republike Slovačke slična/istovjetna onima u hrvatskoj kulturi.

– izdvaja odabrana obilježja Republike Slovačke koja su slična ili istovjetna onima u hrvatskoj kulturi (zastava, himna, hrana, instrumenti i sl.)

– prepoznaje, opisuje i poštuje različite kulturne obrasce (slovačke običaje, vjerovanja) na primjerima koje susreće u svojoj neposrednoj okolini ili kraju iz kojeg potječe

– stječe pozitivan stav i razvija zanimanje za učenje slovačkog jezika i kulture radeći s izvornim materijalima (slovačke dječje, tradicionalne i moderne pjesme, animirani, igrani i lutkarski film, dječji časopis itd.)

Učenik uz povremenu pomoć navodi i imenuje posebnosti slovačke kulture te razlikuje i uspoređuje odabrana obilježja Republike Slovačke slična/istovjetna onima u hrvatskoj kulturi.

SJIK OŠ C.4.2.

Učenik uočava i primjenjuje osnovne tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– pjevanjem izvodi autorske i tradicijske slovačke pjesme

– predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega

– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama

Učenik se uz učiteljev poticaj uključuje i sudjeluje u aktivnostima i uz učiteljevu pomoć primjenjuje tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Kulturni događaji i ustanove: susreti s književnicima, vjerske ustanove, kulturni festivali i smotre.

Školske i izvanškolske kulturne manifestacije: Europski dan jezika, Međunarodni dan materinskog jezika, Smotra slovačkog stvaralaštva, Dan znanosti.

Slovački kalendarski običaji (dječje narodne igre i pjesme vezane za Božić i Uskrs) i sl.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učitelј planira školske ili izvanškolske kulturne sadržaje i aktivnosti prema interesima učenika, mogućnostima škole i lokalne zajednice. Ishodom se potiče uklјučivanje učenika u kulturni i društveni život zajednice te se stoga ne vrednuje sumativno.


PETI RAZRED SJIK OŠ: 70 sati/105 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ A.5.1.

Učenik razumije sadržaj kratkog i jednostavnog teksta na zadanu temu.

– pokazuje razumijevanje sadržaja teksta

– prepoznaje glavnu misao i izdvaja ključne informacije u kratkome i jednostavnome tekstu

– postavlja pitanja i odgovara na pitanja

Učenik uz povremenu pomoć razumije kratak tekst na zadanu temu.

SJIK OŠ A.5.2.

Učenik sudjeluje u kratkom i jednostavnom razgovoru na zadanu temu.

– postavlja jednostavna pitanja i odgovara na takva pitanja

– sudjeluje u vrlo kratkom razgovoru na zadanu temu

– sudjeluje u uvježbanim dijalozima i igranju uloga

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u kratkom i jednostavnom razgovoru i uz pomoć govori niz jednostavnih rečenica i kratkih tekstova.

SJIK OŠ A.5.3.

Učenik piše kratak i jednostavan tekst na zadanu temu.

– oblikuje kratke i jednostavne tekstove prema poznatome i uvježbanome predlošku

– odgovora na postavljena pitanja

– pravilno piše poznate i učestale riječi

Učenik uz povremenu pomoć piše kratak i jednostavan tekst na zadanu temu i na osnovu predloška uz manje pogreške.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme:

Škola; Jesen; Cvijeće; Vrt i voćnjak; Odjeća i obuća; More, jezera, rijeke; Šetnja gradom; Vrijeme; Knjiga; Dječje kazalište; Materinski jezik; Običaji vezani za blagdane i praznike; Zdravstvo.

Preporučeni jezični sadržaji:

Pisanje samoglasnika y, ý iza suglasnika b, p, m, v, s, z, r, f u slovačkim riječima; Sinonimi; Antonimi; Homonimi; Kysucko ili oravsko narječje; Tvorenje riječi prefiksom i sufiksom.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Neke preporučene aktivnosti:

dopunjavanje tekstova, pisanje novoga kraja priče ili dijela priče koji nedostaje, pokazivanje i opisivanje predmeta i slika, izrezivanje, lijepljenje, povezivanje verbalnih i neverbalnih sadržaja, pjevanje, recitiranje, gluma, pantomima, razne igre, jednostavni kratki dijalozi s uvježbanim jezičnim sredstvima koji predočavaju stvarne komunikacijske situacije, jednostavni projektni zadatci (izrada čestitke, plakata, brošure, fotografije), kraća dramatizacija, gluma sa samostalno napravljenim lutkama, snimanje kratkoga filma, izrada prezentacija.

Leksički sadržaji izabiru se primjereno razvoju i dobi učenika vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Pri izboru tema učitelj se može ravnati prema potrebama, interesima i mogućnostima učenika.

U slušanju s razumijevanjem moguće je u manjoj mjeri prilagoditi dužinu i složenost tekstova sukladno razini jezičnoga umijeća učenika.

Učenici se sve više potiču na uočavanje strukturnih analogija i zaključivanje na temelju brojnih primjera.

Preporučene nastavne metode i oblici rada:

primjenjivati frontalni i individualni pristup kao i rad u manjim i većim skupinama te rad u parovima u stilu simulirane konverzacije.

Didaktičko-metodičke preporuke:

učitelj treba razvijati komunikacijske sposobnosti, vlastiti sistem praćenja i provjeravanja napredovanja svakog učenika, osposobiti učenika da samostalno radi za vrijeme sata i kod kuće, poticati učenika na poštovanje drugoga tijekom zajedničkog rada.

Učitelj slobodno oblikuje svoj nastavni sat, proširuje materijale prema danoj situaciji, surađuje s kolegama i stručnim savjetnikom. Drži se načela jednostavnosti, primjerenosti i postupnosti.

Učitelj ima pravo kreativno i fleksibilno kreirati svoj rad u okvirima planiranoga i primjereno uvjetima.
DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ B.5.1.

Učenik čita i prepričava s razumijevanjem književni i neknjiževni tekst.

– koristi nazive na slovačkom za pripovijetku, pjesmu, bajku, basnu, zagonetku, igrokaz, dječji roman

– prikazuje tijek događaja i likove u priči govorom, pismom, crtežom i pokretom

– izražajno čita književne tekstove

– razlikuje književni tekst od neknjiževnih tekstova

– povezuje situacije iz teksta sa stvarnim životom

Učenik uz povremenu pomoć učitelja čita i prepričava književni i neknjiževni tekst.

SJIK OŠ B.5.2.

Učenik objašnjava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon čitanja/slušanja književnog teksta i povezuje sadržaj i temu sa stvarnim životom.

– izražava svoj doživljaj književnoga teksta usmeno, pisano, crtežom, pokretom

– iznosi svoja zapažanja o književnom tekstu

– povezuje situacije iz teksta sa stvarnim životom

Učenik uz povremenu pomoć iznosi svoja zapažanja i misli te sudjeluje u razgovoru o zadanom tekstu.

SJIK OŠ B.5.3.

Učenik pronalazi podatke zadane tematike iz književnoga i neknjiževnoga teksta

iz različitih medija

primjerenih dobi

učenika.

– prepoznaje ključni podatak u tekstu

– pronalazi podatke u tekstovima iste tematike na različitim medijima

– kombinirajući izvore informacija prema svojim interesima i potrebama, iznosi svoja zapažanja i misli o pročitanome tekstu

Učenik uz povremenu pomoć pronalazi podatke zadane tematike iz različitih medija primjerenih dobi učenika.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Književni tekstovi (lirske pjesme, pripovijetke, basne, kratke narodne poslovice, dječji roman, dramski tekst) u tiskanom i digitalnom udžbeniku, web-stranicama i drugim izvorima.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učitelј kod izbora tekstova treba voditi računa o žanrovskoj i tematskoj raznovrsnosti kao i o recepcijskim mogućnostima učenika.

Književni pojmovi: narodna lirska pjesma, motiv, tema, ideja, pjesnička slika, personifikacija, pripovjedač, pripovijedanje, dijalog, monolog, opis.

Zajedničko čitanje planiranih tekstova na satu u svrhu razvijanja trajne čitateljske navike; aktivan razgovor u kojem sudjeluju svi učenici pri čemu se ističe važnost svakog pojedinačnog mišljenja.

Zoroslav Jesenský, Kyslá rozprávka so sladkým koncom; Tomáš Čelovský, Rád chodím do školy; Slovenská ľudová rozprávka, Koza odratá a jež; Jozef Pavlovič, Zrodenie tichej noci; Daniel Hevier, Ako Daniela stretla anjela.


DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ C.5.1.

Učenik uočava obrasce ponašanja i ophođenja karakteristične za slovačku kulturu.

– sudjeluje u obilježavanju i objašnjava važnost posebnih datuma, dana i slovačkih blagdana i praznika

– stječe pozitivan stav prema učenju slovačkog jezika i kulture radeći s izvornim materijalima (slovačka glazba, folklor, filmovi, časopisi, slovačka kulturna baština)

Učenik uz povremenu pomoć uočava sve obrasce ponašanja i ophođenja karakteristične za slovačku kulturu.

SJIK OŠ C.5.2.

Učenik odabire i koristi osnovne tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– pjevanjem izvodi autorske i tradicijske slovačke pjesme

– uređuje pano

– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama

– koristi fotoaparate, pametne telefone u svrhu stvaranja fotografije

Učenik se uz učiteljev poticaj uključuje i sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Slovački folklor, dokumentarni film, igrani film, televizijska emisija, edukativni prikazi slovačkog leksika na YouTubeu, kazališne predstave na smotri slovačkog stvaralaštva.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učitelј potiče učenika na iskazivanje svog stava o gledanom filmu ili predstavi za djecu kao i na stvaralačke aktivnosti: raspravlјa o gledanoj predstavi ili filmu, stvara svoj album fotografija, snima vlastiti kraći film kamerom mobilnog telefona (o prirodi, obitelji, prijatelju, kućnom lјubimcu, školi).


ŠESTI RAZRED SJIK OŠ: 70 sati/105 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ A.6.1.

Učenik razumije i reproducira kratke i jednostavne tekstove poznate tematike.

– pokazuje razumijevanje kratkog i jednostavnog teksta poznate tematike i izdvaja glavnu poruku teksta

– izdvaja osnovne informacije

– oblikuje i izgovara kratak i jednostavan tekst u sadašnjem i prošlom vremenu

– opisuje osobe, radnje u neposrednom okruženju

– jednostavnim rečenicama prepričava kratak i jednostavan tekst koristeći se poznatim rječnikom

Učenik uz povremenu pomoć pokazuje razumijevanje kratkog teksta poznate tematike te uz povremenu pomoć govori kratke tekstove.

SJIK OŠ A.6.2.

Učenik sudjeluje u kratkom razgovoru poznate tematike.

– postavlja jednostavna pitanja u uvježbanim situacijama i odgovara na takva pitanja

– sudjeluje u kratkim dijalozima i igranju uloga

– upotrebljava preporučana jezična sredstva u uvježbanim iskazima

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u kratkom razgovoru poznate tematike.

SJIK OŠ A.6.3.

Učenik piše kratak tekst poznate tematike.

– oblikuje vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove prema poznatome i uvježbanome predlošku

– primjenjuje pravila pisanja kratkih čestitki, razglednica i vrlo kratkih osobnih poruka

– dopunjava različite jednostavne obrasce (prenosi informacije) poznatim riječima

– pravilno piše poznate i učestale riječi i odgovora na postavljena pitanja

Učenik uz povremenu pomoć piše kratak tekst poznate tematike na temelju predloška uz manje pogreške.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Usmeno opisivanje prostorije, stana, učionice, škole, mjesta u kojem žive (selo ili grad); Promjenjive vrste riječi i njihove gramatičke kategorije; Glavni i razvijajući rečenični dijelovi.

Uz pomoć Frazeološkog rječnika slovačkog jezika učenici mogu uspoređivati sličnosti slovačkih i hrvatskih frazema i pokušati prevesti neke od učestalijih fraza.

Konverzacija – simulirani razgovor vezan za različite poznate situacije – kod liječnika, u ljekarni, u prodavaonici, na autobusnom kolodvoru i sl.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene vrste tekstova:

pjesme (tradicionalne i suvremene), dijaloški i opisni tekstovi, članci/tekstovi (npr. iz slovačkih časopisa za školarce), priče i basne, prilagođeni tekstovi primjereni uzrastu i jezičnomu razvoju učenika.

Neke preporučene aktivnosti:

dopunjavanje tekstova, pisanje novoga kraja priče ili dijela priče koji nedostaje, pokazivanje i opisivanje predmeta i slika, izrezivanje, lijepljenje, povezivanje verbalnih i neverbalnih sadržaja, pjevanje, recitiranje, gluma, pantomima, razne igre, jednostavni kratki dijalozi s uvježbanim jezičnim sredstvima koji predočavaju stvarne komunikacijske situacije, jednostavni projektni zadatci (izrada čestitke, plakata, brošure, fotografije), kraća dramatizacija, gluma sa samostalno napravljenim lutkama, snimanje kratkoga filma, izrada prezentacija.

Leksički sadržaji izabiru se primjereno razvoju i dobi učenika vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Pri izboru tema učitelj se može ravnati prema potrebama, interesima i mogućnostima učenika.

U slušanju s razumijevanjem moguće je u manjoj mjeri prilagoditi dužinu i složenost tekstova sukladno razini jezičnoga umijeća učenika.

Učenici se sve više potiču na uočavanje strukturnih analogija i na zaključivanje na temelju brojnih primjera.
DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ B.6.1.

Učenik iznosi vlastiti neposredni doživljaj književnog teksta i povezuje ga sa svijetom oko sebe.

– izražava svoje osnovne osjećaje (čuđenje, radost, milosrđe, sažaljenje, napetost iščekivanja, ljutnja, užas, strah) kao reakciju na književni tekst

– uočava da je poetski izraz osoban i subjektivan

– pokazuje zanimanje za likove i događaje koji su povezani s njim i s vlastitim doživljajem

– razvija sposobnost imaginacije koja doživljavanjem fiktivnoga odražava stvarne osjećaje, stavove i vrijednosti (npr. čitajući fiktivnu priču učenik kao da sudjeluje u stvarnome događaju)

– uspoređuje vlastita iskustva s iskustvima nastalim tijekom čitanja

Učenik uz povremenu pomoć iznosi svoja zapažanja i misli te na poticaj sudjeluje u razgovoru o tekstu.

SJIK OŠ B.6.2.

Učenik prosuđuje književni tekst na temelju znanja i iskustva o svijetu oko sebe te objašnjava uočene ideje i problematiku.

– stvara vizualne prezentacije književnoga teksta

– poistovjećuje se sa sudbinom likova i procjenjuje njihove postupke

– komentira glavne događaje i obrazlaže vlastito viđenje događaja

– uspoređuje vlastito mišljenje o tekstu s drukčijim mišljenjima

– prepoznaje glavne ideje književnoga teksta

Učenik uz povremenu pomoć prosuđuje književni tekst te objašnjava uočene ideje i problematiku.

SJIK OŠ B.6.3.

Učenik pronalazi potrebne informacije u skladu sa svojim potrebama i interesima.

– razlikuje izvore informacija: tiskane i digitalne

– pronalazi informacije u različitim izvorima prema svojim interesima i potrebama

– izabire ključne riječi za internetsko pretraživanje

– služi se sadržajem i kazalom pojmova u traženju informacija

– ovladava osnovnim tehnikama pretraživanja interneta

– provjerava točnost informacija, citira izvor informacija

Učenik pronalazi potrebne informacije uz pomoć učitelja.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Kratke priče, pripovijetke, pjesme, legende – Juraj Janošik, slovački Robin Hood,

Hana Suchá, Najlepší dopravný prostriedok; Daniel Hevier, Medardova kvapka; Juraj Tušiak, O štyroch usilovných opiciach;

Ján Navrátil, Maliarove šaty; Ľudmila Podjavorinská, Klásky; Eleonora Gašparová, Ako čerešne oklamali chlapca.

Preporučeni sadržaji:

dramatizacija teksta, Biblija i biblijski motivi.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učitelj upoznaje učenike s različitim strategijama, ovisno o tipu zadatka, ali uvažavajući dob učenika, njegov jezični i kognitivni razvoj te različite stilove učenja, pokazuje primjere uporabe strategija, potiče učenike da ih primjenjuju i na taj način daje model čijom primjenom učenici unapređuju učinke učenja.

Uporaba strategija ima izrazito individualne karakteristike: što odgovara jednomu učeniku, ne mora nužno biti učinkovito drugomu. Strategije su promjenjive: mogu se usvajati nove, odbacivati stare, može ih se kombinirati na različite načine, a konačnu procjenu njihove učinkovitosti donosi svaki učenik za sebe sukladno svojim potrebama, stilu učenja i stupnju jezičnoga i kognitivnoga razvoja. Zbog toga ne postoji popis strategija koje bi trebao usvojiti svaki učenik, nego samo popis primjera učestalih strategija učenja i uporabe jezika.DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ C.6.1.

Učenik istražuje i opisuje dodatne informacije o Republici Slovačkoj radi razumijevanja kulturno uvjetovanih sadržaja (o vlastitoj kulturi i stranim kulturama).

– obilježava i objašnjava važnost posebnih datuma, dana – slovačkih blagdana i praznika te običaja koji nisu uobičajeni za hrvatsku kulturu

– pronalazi i preispituje činjenice povezane s prirodno-geografskim osobinama Republike Slovačke, povijesnim događajima i osobama slovačke srednjovjekovne i rane novovjekovne povijesti, djelima slovačke kulturne baštine (likovna i glazbena umjetnost) te sa slovačkim institucijama i medijima u raznim multimodalnim izvorima

– istražuje i opisuje osnovne činjenice i obilježja slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– razvija samopouzdanje pri korištenju slovačkog jezika i uz detaljne smjernice sudjeluje u simuliranim situacijama stvarnog života te se sa zanimanjem izravno upoznaje sa slovačkom kulturom u autentičnom okruženju

Učenik uz povremenu pomoć navodi i sažeto prepričava usvojene činjenice o slovačkoj kulturi te povezuje činjenice povezane sa slovačkom kulturom i kulturom slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj u cjelovitu sliku i navodi sličnosti s hrvatskom kulturom.

SJIK OŠ C.6.2.

Učenik povezuje i koristi osnovne tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– pjevanjem izvodi autorske i tradicijske slovačke pjesme

– izvodi jednostavnije oblike plesnih struktura slovačkih narodnih i modernih plesova s pjevanjem i oblikuje nove plesne strukture samostalno ili u skupini

– predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega

– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama i/ili novomedijskom tehnologijom (digitalni fotoaparat, pametni telefon i sl. te programi za obradu fotografija i programi za montažu i obradu videa)

Učenik se uz učiteljev poticaj uključuje i sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Kulturne manifestacije slovačkih udruga, praćenje web-stranica s temama kalendarskih običaja.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučeni mediji:

časopis Prameň, televizijske i radijske emisije koje se bave problematikom manjinskih zajednica – Prizma, Manjinski mozaik, emisije na slovačkom jeziku – Radio Osijek, Radio Našice, Radio Ilok, Radio Đakovo.


SEDMI RAZRED SJIK OŠ: 70 sati/105 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ A.7.1.

Učenik razumije jednostavne tekstove iz svog poznatog okruženja i zna oblikovati tekst jednostavnijih pripovjednih i opisnih struktura.

– razumije srednje dugi tekst iz svog okruženja

– umije prepoznati glavnu misao te pronaći informacije u jednostavnijem tekstu iz poznatog okruženja

– umije opisati i prepričati jednostavan događaj

– razumije jednostavne sadržaje u časopisima, na radiju, televiziji ili na internetu

Učenik uz povremenu pomoć razumije srednje dugi tekst iz poznatog okruženja i uz povremenu pomoć govori kraće tekstove.

SJIK OŠ A.7. 2.

Učenik sudjeluje u vrlo kratkoj konverzaciji.

– postavlja pitanja i odgovara na pitanja koristeći se jednostavnim morfosintaktičkim strukturama

– sudjeluje u jednostavnim dijalozima i igrama uloga

sudjeluje u razgovoru s tematikom iz poznatog okruženja

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u kraćoj konverzaciji.

SJIK OŠ A.7.3.

Učenik piše kratak tekst i pritom primjenjuje osnovna pravopisna pravila.

– umije napisati kratak i jednostavan tekst, uglavnom pravilno strukturiran

– piše tekst u sadašnjem, budućem i prošlom vremenu

– uglavnom točno upotrebljava interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše kratak tekst iz svog okruženja na temelju predloška uz manje pogreške.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Rečenica i rečenični dijelovi, transformacija neizravnog u izravan govor i obrnuto, opis krajolika, opis osobe, prepričavanje događaja

Preporučene teme:

Doseljavanje Slovaka na područje današnje Hrvatske (18. i 19. st.); Važne osobnosti u povijesti slovačkoga naroda; Osobnost Ljudevita Štura (kodifikatora slovačkoga književnog jezika i preporoditelja, korelacija s Ljudevitom Gajom), Josip Juraj Strossmayer i Slovaci; Izlet; Utakmica, Hobiji; Kako provodim slobodno vrijeme; Selo – grad; Zdrav život; Važnost sporta; Okoliš.

Preporučeni gramatički sadržaji:

Sklonidba imenica, pridjeva i brojeva; Pravopis osnovnih i rednih brojeva; Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi; Funkcija riječi u rečenici.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Dramatizacija teksta, naglasak je na govornoj komunikaciji, rješavanje radnih listova, individualno i u skupinama.

Neke preporučene aktivnosti:

bojenje, gestikulacija, slaganje slika ili dijelova kratkoga teksta odgovarajućim redoslijedom, dopunjavanje tekstova, pokazivanje i opisivanje predmeta i slika, izrezivanje, lijepljenje, povezivanje verbalnih i neverbalnih sadržaja, pjevanje, recitiranje, pantomima, gluma, razne igre, ples, vrlo jednostavni kratki dijalozi s uvježbanim jezičnim sredstvima koji predočavaju stvarne komunikacijske situacije, projektni zadatci (izrada čestitke, plakata, skeč...).

Leksički sadržaji izabiru se primjereno razvoju i dobi učenika vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Pri izboru tema učitelj se može ravnati prema potrebama, interesima i mogućnostima učenika.

U slušanju s razumijevanjem moguće je u manjoj mjeri prilagoditi dužinu i složenost tekstova sukladno razini jezičnoga umijeća učenika.

Učitelj upoznaje učenike s različitim strategijama, ovisno o tipu zadatka, ali uvažavajući dob učenika, njegov jezični i kognitivni razvoj te različite stilove učenja, pokazuje primjere uporabe strategija, potiče učenike da ih primjenjuju i na taj način daje model čijom primjenom učenici unapređuju učinke učenja.

Uporaba strategija ima izrazito individualne karakteristike: što odgovara jednomu učeniku, ne mora nužno biti učinkovito drugomu. Strategije su promjenjive: mogu se usvajati nove, odbacivati stare, može ih se kombinirati na različite načine, a konačnu procjenu njihove učinkovitosti donosi svaki učenik za sebe, sukladno svojim potrebama, stilu učenja i stupnju jezičnoga i kognitivnoga razvoja. Zbog toga ne postoji popis strategija koje bi trebao usvojiti svaki učenik, nego samo popis primjera učestalih strategija učenja i uporabe jezika.
DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ B.7.1.

Učenik obrazlaže vlastita iskustva i uspoređuje ih s onima u pročitanom tekstu.

– povezuje svoja iskustva i stavove s onima u književnom tekstu

– razvija sposobnosti maštanja i predviđanja, kao i razumijevanja postupaka sebe i drugih

– čita iz užitka

Učenik uz povremenu pomoć obrazlaže svoje stavove i iskustva.

SJIK OŠ B.7.2.

Učenik prosuđuje književni tekst i obrazlaže vlastite stavove u vezi s pročitanim tekstom.

– svojim riječima prepričava pročitani tekst

– uočava kako stavovi i vrijednosti u književnim tekstovima utječu na čitatelje te ih uspoređuje s vlastitim stavovima i vrijednostima

Učenik uz povremenu pomoć interpretira tekst i iznosi stavove.

SJIK OŠ B.7.3.

Učenik samostalno vrši odabir informacija iz različitih izvora, provjerava njihovu korisnost i točnost u skladu s postavljenim zadatkom.

– pronalazi informacije u različitim izvorima prema svojim interesima i potrebama

– pronalazi potpune i provjerene informacije

– provjerava točnost prikupljenih informacija

– pronađene informacije uspoređuje i izabire ih prema korisnosti

Učenik uz povremenu pomoć vrši odabir informacija i izvršava zadatke.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Narodna književnost, poslovice, uzrečice, frazeologija, Velikomoravska kneževina, sv. Ćiril i Metod, glagoljica i staroslavenski jezik, počeci slavenske i slovačke pismenosti.

Romantizam i realizam u slovačkoj književnosti, suvremena književnost.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučana literatura: Ján Smrek, Najčistejšia láska; Martin Kukučín, Z teplého hniezda; Pavel Mučaji, Ráno na rovine; Martin Kukučin (Dom v stráni – radnja romana smještena u autentično mjesto djelovanja pisca – Selce na otoku Braču), Jozef Maliak (prijevod djela Josipa Kozarca, Mrtvi kapitali). S obzirom na to da je roman Martina Kukučina preveden na hrvatski jezik, može se napraviti usporedba. Isto tako, može se uspoređivati roman J. Kozarca Mrtvi kapitali u originalu i njegov prijevod na slovački jezik koji je napravio Jozef Maliak.

Učitelj upoznaje učenike s različitim strategijama, ovisno o tipu zadatka, ali uvažavajući dob učenika, njegov jezični i kognitivni razvoj te različite stilove učenja, pokazuje primjere uporabe strategija, potiče učenike da ih primjenjuju i na taj način daje model čijom primjenom učenici unapređuju učinke učenja.

Uporaba strategija ima izrazito individualne karakteristike: što odgovara jednomu učeniku, ne mora nužno biti učinkovito drugomu. Strategije su promjenjive: mogu se usvajati nove, odbacivati stare, može ih se kombinirati na različite načine, a konačnu procjenu njihove učinkovitosti donosi svaki učenik za sebe, sukladno svojim potrebama, stilu učenja i stupnju jezičnoga i kognitivnoga razvoja. Zbog toga ne postoji popis strategija koje bi trebao usvojiti svaki učenik, nego samo popis primjera učestalih strategija učenja i uporabe jezika.DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ C.7.1.

Učenik uspoređuje i uočava sličnosti i razlike među slovačkom kulturom i kulturom drugih naroda, izdvaja važne činjenice o Republici Slovačkoj, slovačkoj kulturi i kulturi slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj.

– obilježava posebne datume, dane – slovačke blagdane i praznike te ih globalno usvaja kao dio vlastite kulture razvijajući svijest o svom slovačkom podrijetlu

– izvještava o obilježjima slovačkih običaja te ih uspoređuje s hrvatskim običajima i običajima drugih kultura

– iz raznih multimodalnih izvora izdvaja važne činjenice o Republici Slovačkoj, slovačkoj kulturi i slovačkoj kulturnoj baštini, demografskim i gospodarskim posebnostima

– snalazi se na zemljovidu Republike Slovačke i određuje smještaj slovačke države u odnosu na strane svijeta, na zemljovidu pronalazi i pokazuje gradove Bratislavu i Nitru

– opisuje i tumači kulturno-prosvjetnu djelatnost i značaj slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– postupno razvija samopouzdanje i kritičko mišljenje, uz detaljne smjernice sudjeluje u simuliranim situacijama stvarnog života te se sa zanimanjem izravno upoznaje sa slovačkom kulturom u autentičnom okruženju

Učenik uz povremenu pomoć navodi i imenuje sličnosti i razlike među različitim kulturama.

SJIK OŠ C.7.2.

Učenik prilagođava svoje obrazce ponašnja i ophođenja u različitim međukulturnim susretima i koristi se osnovnim tehnikama kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku te pokazuje zanimanje za slovačku kulturu.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– pjevanjem izvodi autorske i tradicijske slovačke pjesme

– izvodi jednostavnije oblike plesnih struktura slovačkih narodnih i modernih plesova s pjevanjem i oblikuje nove plesne strukture samostalno ili u skupini

– predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega

Učenik se uz učiteljev poticaj uključuje i sudjeluje u aktivnostima.
– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama i/ili novomedijskom tehnologijom (digitalni fotoaparat, pametni telefon i sl. te programi za obradu fotografija i programi za montažu i obradu videa)

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Kulturne manifestacije slovačkih udruga, praćenje web-stranica s temama kalendarskih običaja.

Preporučeni mediji:

Časopis Prameň, televizijske i radijske emisije koje se bave problematikom manjinskih zajednica – Prizma, Manjinski mozaik, emisije na slovačkom jeziku – Radio Osijek, Radio Našice, Radio Ilok, Radio Đakovo.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Učitelj upoznaje učenike s različitim strategijama, ovisno o tipu zadatka, ali uvažavajući dob učenika, njegov jezični i kognitivni razvoj te različite stilove učenja, pokazuje primjere uporabe strategija, potiče učenike da ih primjenjuju i na taj način daje model čijom primjenom učenici unapređuju učinke učenja.

Uporaba strategija ima izrazito individualne karakteristike: što odgovara jednomu učeniku, ne mora nužno biti učinkovito drugomu. Strategije su promjenjive: mogu se usvajati nove, odbacivati stare, može ih se kombinirati na različite načine, a konačnu procjenu njihove učinkovitosti donosi svaki učenik za sebe, sukladno svojim potrebama, stilu učenja i stupnju jezičnoga i kognitivnoga razvoja. Zbog toga ne postoji popis strategija koje bi trebao usvojiti svaki učenik, nego samo popis primjera učestalih strategija učenja i uporabe jezika.


OSMI RAZRED SJIK OŠ: 70 sati/105 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ A.8.1.

Učenik razumije i reproducira srednje duge i jednostavne tekstove poznate tematike.

– razumije srednje dug i jednostavan slušani, pisani i audiovizualni tekst poznate tematike

– prepoznaje glavnu misao, izdvaja informacije u srednje dugom i jednostavnome te prilagođenom tekstu

– opisuje poznate situacije, radnje i odnose te prepričava događaje

– opširnije izvještava o poznatim temama

– prepoznaje kronološki tijek događaja

Učenik uz povremenu pomoć razumije srednje dugi tekst poznate tematike te uz povremenu pomoć govori srednje duge tekstove.

SJIK OŠ A.8.2.

Učenik sudjeluje u kratkom neplaniranom i planiranom srednje dugom razgovoru.

– postavlja pitanja i odgovara na pitanja

– sudjeluje u kratkim vođenim i improviziranim dijalozima te igrama uloga

– sudjeluje u srednje dugim vođenim dijalozima i kratkim improviziranim dijalozima

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u srednje dugom razgovoru.

SJIK OŠ A.8.3.

Učenik piše srednje dugi tekst poznate tematike.

– primjenjuje pravila pisanja vrlo jednostavnih tekstnih vrsta: vrlo kratki opisi povezani s osobnim iskustvima, kratke osobne poruke, razglednice i čestitke – povezuje nekoliko rečenica u logičnu cjelinu

– pokušava samostalno produktivno upotrijebiti uvježbana preporučana jezična sredstava za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

– pravilno piše poznate i učestale riječi, djelomično točno upotrebljava interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše srednje dugi tekst poznate tematike.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučeni gramatički sadržaji:

Rečenica i rečenični dijelovi; Jednostavna i složena rečenica; Književni jezik i narječja; Izravan i neizravan govor; Životopis; Molba; Opis sela, grada; Opis zgrade; Monolog; Dijalog.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme:

Osobni identitet; Ljudevit Štur i Ljudevit Gaj (korelacija); J. J. Strossmayer i Slovaci; Slovačko školstvo u Hrvatskoj; Biskup Adam Vereš – biskup Juraj Haulik; Vrijeme; Zanimanja i usluge; Stari zanati; Zemlje; Nacionalnosti i jezici; Blagdani; Sport; Ekologija; Umjetnost; Tehnologija i mediji; Pisanje zapisnika.
DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO
odgojno-obrazovni ishodirazrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ B.8.1.

Učenik tumači književni tekst na temelju čitateljskog iskustva i usporedbe s drugim tekstovima.

– imenuje i opisuje događaje u kronološkome slijedu radi cjelovitog razumijevanja

– uočava strukturu književnoga teksta

– opisuje različite okolnosti, tj. namjeru autora koji usmjerava pažnju čitatelja

– na specifičnosti u književnome tekstu opisuje figurativni jezik pjesništva

Učenik uz povremenu pomoć tumači

književni tekst.

SJIK OŠ B.8.2.

Učenik interpretira književni tekst na temelju vlastitoga čitateljskog iskustva i konteksta te ga kritički vrednuje.

– prosuđuje različite osobine likova kroz govor lika, njegovo razmišljanje, emocionalne i psihičke reakcije, moralne stavove i njihov međusobni odnos

– procjenjuje etičku i estetsku razinu književnoga teksta

– uspoređuje problematiku književnoga teksta s vlastitim iskustvom

– donosi zaključke o književnom tekstu i potkrepljuje ih dokazima

– tumači vlastita stajališta o književnome tekstu

– prosuđuje književne i neknjiževne tekstove

Učenik uz povremenu pomoć interpretira književni tekst.

SJIK OŠ B.8.3.

Učenik prosuđuje utjecaj medijskih tekstova sa svrhom komercijalizacije i oblikovanja stavova.

– objašnjava snagu medijskih poruka kojima je svakodnevno okružen i njihov utjecaj na vlastiti doživljaj stvarnosti i oblikovanje vlastitih stavovaUčenik uz povremenu pomoć objašnjava medijske tekstove i njihove poruke.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Narodna književnost (narodne priče, narodne pjesme, narodne balade), narodne i autorske balade, poslovice, uzrečice, frazeologija (usporedba učestalih fraza u slovačkom i hrvatskom jeziku), prevođenje jednostavnih tekstova sa slovačkog na hrvatski jezik i obrnuto.

Romantizam i realizam u slovačkoj književnosti, suvremena književnost.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene vrste tekstova:

pjesme (tradicionalne i suvremene), obrazac s osobnim podatcima, dijaloški tekst, članak/tekst (iz slovačkih časopisa za mlade), razni oblici prilagođenih ili autentičnih narativnih i ekspozitornih monoloških i dijaloških tekstova primjerenih uzrastu, iskustvu i jezičnomu razvoju učenika te primjerene duljine (npr. informativni tekstovi poput obavijesti, poruka, uputa, upozorenja, članaka, osobnih pisama, sažetaka, sastavaka, intervjua, razgovora i rasprava, izlaganja, predavanja, izvještaja, referata, kratkih literarnih tekstova, biografskih prikaza, reportaža, vijesti), vođeni/slobodni sastavak (na razini jezične produkcije pratiti ishode i razradu ishoda za djelatnosti govorenja i pisanja).

Preporučene vrste tekstova: Janko Kráľ, Jarná pieseň; Andrej Sládkovič, Marína, Miroslav Válek, Jesenná láska;

Ján Botto, Smrť Jánošíkova; Vladimír Hurban Vladimírov, Zem; Vesna Valihorová, Výber z pranostík;

Martin Prebudila, O prvom bozku a o prvom živom škorpióne.

Pripovijetka, anegdota, pjesma, igrokaz, strip.

Učenje i poučavanje o karakterizaciji književnih likova povezuje se s književnim tekstovima. Tijekom njihove interpretacije učenik karakterizira književni lik.

Tijekom interpretacije pjesama učenik uočava konotaciju na povijesne događaje i koristi se određenim povijesnim izvorima.DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti
»dobar« na kraju razreda

SJIK OŠ C.8.1.

Učenik kritički povezuje informacije o slovačkoj kulturi, kulturi slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj i drugim kulturama u novim kontekstima.

– obilježava posebne datume, dane – slovačke blagdane i praznike kao dio vlastite kulture i uspoređuje ih s važnim datumima drugih kultura

– u različitim multimodalnim izvorima pronalazi i obrazlaže informacije o Republici Slovačkoj, slovačkoj kulturi i kulturnoj baštini, prirodno-geografskim i društveno-gospodarskim obilježjima, važnim događajima i osobama slovačke moderne povijesti (20. st.), reprezentativnim djelima i osobama slovačke likovne i glazbene umjetnosti

– izvodi zaključke i prilagođava informacije različitim kontekstima

– opisuje, navodi i razumije uzroke i posljedice doseljavanja Slovaka u Hrvatsku te povezuje te informacije s vlastitom obiteljskom poviješću

– razvija samopouzdanje i kritičko mišljenje te otvoreno prihvaća prilike za korištenje slovačkog jezika izvan nastave i za upoznavanje sa slovačkom kulturom u autentičnom okruženju

Učenik uz povremenu pomoć povezuje nove informacije o Republici Slovačkoj, slovačkoj kulturi, kulturi slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj i drugim kulturama te primjenjuje informacije u poznatome kontekstu.

SJIK OŠ C.8.2.

Učenik razvija i koristi tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

– aktivno sudjeluje u zajedničkoj izvedbi (predstavi, priredbi), usklađuje vlastitu izvedbu s izvedbama drugih, obogaćuje izvođenje i vrednuje izvedbu

– predstavlja vlastitu izvedbu u razredu i/ili izvan njega

– likovno se izražava u različitim likovnim tehnikama i/ili novomedijskom tehnologijom (digitalni fotoaparat, pametni telefon i sl. te programi za obradu fotografija i programi za montažu i obradu videa)

Učenik se uz učiteljev poticaj uključuje i sudjeluje u aktivnostima.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Kulturne manifestacije slovačkih udruga, folklorna tradicija Slovaka u Hrvatskoj, časopis Prameň, praćenje web-stranica s temama kalendarskih običaja.

Preporučeni mediji:

televizijske i radijske emisije koje se bave problematikom manjinskih zajednica – Prizma, Manjinski mozaik, emisije na slovačkom jeziku – Radio Osijek, Radio Našice, Radio Ilok, Radio Đakovo.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme:

Kazališna tradicija iločkih Slovaka; Folklorna tradicija Markovca, Jelisavca, Josipovca, Iloka i drugih mjesta u kojima živi slovačka nacionalna manjina; Gradovi i sela u kojima djeluju Matice slovačke u RH; Institucije koje skrbe o očuvanju nacionalnog identiteta Slovaka: Savez Slovaka, Slovački centar za kulturu Našice, Središnja knjižnica Slovaka u RH, časopis Prameň; Knjige u izdavaštvu Saveza Slovaka; Emisije koje se bave tematikom nacionalnih manjina u Hrvatskoj: Prizma; Manjinski mozaik.


PRVI RAZRED SJIK SŠ: 70 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

SJIK SŠ A.1.1.

Učenik razumije dug, ali jednostavan tekst te ga reproducira.

– analizira glavnu poruku teksta i izdvaja ključne informacije

– razlikuje bitne od nebitnih informacija

– planira, oblikuje i govori tekstove srednje dužine o poznatim temama

– opisuje, prepričava i izvještava o sadržajima povezanima s poznatim temama

– iznosi kratke i uvježbane prezentacije o poznatim temama te jednostavno objašnjava svoje mišljenje

– samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučana jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

Učenik prepoznaje glavnu poruku, ključne informacije i primjenjuje ih uz povremenu pomoć.

Učenik uz povremenu pomoć govori dug i jednostavan tekst uz manje pogreške.

SJIK SŠ A.1.2.

Učenik sudjeluje u dužem planiranom i jednostavnom neplaniranom razgovoru poznate tematike.

– razmjenjuje informacije i sudjeluje u dugim razgovorima o poznatim temama

– samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučana jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

– prilagođava naglasak i intonaciju različitim komunikacijskim situacijama

– razlikuje književni i neknjiževni oblik

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dužeg razgovora uz povremenu pomoć.

SJIK SŠ A.1.3.

Učenik piše dugi tekst koristeći se jezičnim strukturama srednje razine složenosti.

– primjenjuje pravila pisanja jednostavnih tekstnih vrsta: kratki opisi događaja i osobnih iskustava

– prenosi informacije iz poznatih tekstova

– upotrebljava neformalni stil pisanja tekstova

– upotrebljava jednostavna vezna sredstva za povezivanje rečenica unutar teksta

– samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučana jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

– pravilno piše većinu poznatih riječi i djelomično točno upotrebljava interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše dug i srednje složen tekst uz manje pogreške.
DOMENA B: KNJIŽEVNOST I SVARALAŠTVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda
SJIK SŠ B.1.1. Učenik izražava svoje mišljenje i obrazlaže svoj stav o tekstu.

– izražava dojam o književnom tekstu (emocionalni, spoznajni, estetski)

– iskazuje svoje mišljenje o onome o čemu tekst govori

– obrazlaže razumijevanje teksta

– iznosi svoj kritički stav o tekstu na temelju čitateljskog iskustva, znanja o svijetu i književnosti

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoje mišljenje i stav.
SJIK SŠ B.1.2. Učenik interpretira književni tekst te se stvaralački izražava prema vlastitom interesu.

– učenik razgovara o različitim interpretacijama teksta

– objašnjava razliku između fiktivnog i stvarnog svijeta

– primjenjuje osnovne književno-teorijske pojmove relevantne za interpretaciju teksta

– uspoređuje različite interpretacije teksta

– samostalno priprema i oblikuje vlastite radove u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

Literatura:

Pavol Hviezdoslav Országh, Balady;

Soňa Burlasová, Ľudové balady na Horehroní;

Pavol Dobšinský, Slovenské ľudové rozprávky;

Ján Kollár, Národnie spievanky 1-2.

Učenik uz pomoć učitelja interpretira tekst i oblikuje vlastite radove.
SJIK SŠ B.1.3. Učenik čita s razumijevanjem različite tipove tekstova i iz različitih izvora.

– čita opisne i pripovjedne tekstove prema osobnom i profesionalnom interesu

– izdvaja informacije, razlikuje podatke po važnosti, objašnjava značenja, izražajno čita naglas primjenjujući pravilan naglasak i pravogovor

– utvrđuje ključne podatke

Učenik opisuje osnovna obilježja tekstova i izdvaja informacije.

Učenik odabire relevantne informacije iz različitih izvora.

DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda
SJIK SŠ C.1.1. Učenik raspravlja o informacijama o slovačkoj kulturi, kulturi slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj i o drugim kulturama.

– proširuje raspon informacija o Republici Slovačkoj, slovačkoj kulturi i kulturi slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– utvrđuje sličnosti i razlike među hrvatskom kulturom, slovačkom kulturom i kulturom slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– istražuje i opisuje obilježja suvremene Republike Slovačke, informira se o aktualnim događanjima i o važnim pojedincima

Učenik uz povremenu pomoć obrazlaže sličnosti i razlike između slovačke kulture, kulture slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj i hrvatskom kulturom te tumači zaključke o svim ovim kulturama i vlastitoj kulturi.

– opisuje položaj slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj i zanima se o doprinosu pojedinaca Slovaka ili Hrvata slovačkog podrijetla hrvatskoj kulturi i znanosti

– razvija samopouzdanje pri korištenju jezičnih djelatnosti slovačkog jezika te se sa zanimanjem izravno susreće sa slovačkom kulturom u autentičnom okruženju

SJIK SŠ C.1.2.

Učenik izabire različite tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

– ostvaruje različite glazbeno, dramsko-scenske i plesne aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima samostalno ili u skupini

– u skladu s interesima javno nastupa u razredu, školi ili izvan nje

Učenik u skladu s vlastitim interesima i sklonostima te uz učiteljev poticaj izabire različite tehnike kreativnog izražavanja i ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti te samostalno/u skupini javno nastupa u školi ili izvan nje.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: Upoznavanje; Obitelj; Putovanja; Dnevni program; Odjeća i boje; Sati; Kalendar; Stanovanje; Slovački običaji vezani uz blagdane.

Gramatičke teme: Gramatički rod; Zamjenice; Glagol biti; Padeži.

Prepričavanje i opisivanje sebe, svoje obitelji. Opisivanje svoga dnevnog programa i mjesta stanovanja. Uspoređivanje običaja i opisivanje blagdanskih običaja svoje obitelji.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Dramatizacija teksta, naglasak je na govornoj komunikaciji, rješavanje radnih listova, individualno i u skupinama.

Leksički sadržaji izabiru se primjereno razvoju i dobi učenika vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Pri izboru tema učitelj se može ravnati prema potrebama, interesima i mogućnostima učenika.

Jezične strukture poučavaju se integrirano, u odgovarajućim komunikacijskim situacijama, a ne kao izolirani jezični fenomen, prilagođeno dobi, razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika.

Učitelj upoznaje učenike s različitim strategijama, ovisno o tipu zadatka, ali uvažavajući dob učenika, njegov jezični i kognitivni razvoj te različite stilove učenja, pokazuje primjere uporabe strategija, potiče učenike da ih primjenjuju i na taj način daje model čijom primjenom učenici unapređuju učinke učenja.

DRUGI RAZRED SJIK SŠ: 70 sati
DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

SJIK SŠ A.2.1.

Učenik razumije dug i srednje složen tekst te govori dug tekst srednje razine složenosti.

– iznosi mišljenje ili stav i objašnjava ih na jednostavan, organiziran i smislen način

– prezentira jednostavnu, poznatu temu

– razumljivo izgovara riječi i ispravno intonira rečenice

– samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučana jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

– razlikuje književni i neknjiževni oblik

Učenik prepoznaje glavnu poruku, analizira neke ključne informacije i primjenjuje ih uz povremenu pomoć.

Učenik uz povremenu pomoć govori dug i srednje složen tekst uz manje pogreške.

SJIK SŠ A.2.2.

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dugog i srednje složenog razgovora.

– razmjenjuje informacije u srednje dugim i srednje složenim razgovorima

– sporazumijeva se u spontanim svakodnevnim govornim situacijama

– odgovara na pitanja i postavlja pitanja

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dugog i srednje složenog razgovora uz povremenu pomoć.

SJIK SŠ A.2.3.

Učenik piše srednje dug i srednje složen tekst.

– planira sadržaj teksta, uređuje i organizira tekst

– samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučena jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

– pravilno piše poznate riječi, uglavnom točno piše interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše dug i srednje složen tekst uz manje pogreške.
DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda
SJIK SŠ B.2.1. Učenik izražava svoje mišljenje i obrazlaže svoj stav o tekstu.

– izražava dojam o književnom tekstu (emocionalni, spoznajni, estetski)

– iskazuje svoje mišljenje o onome o čemu tekst govori

– obrazlaže razumijevanje teksta

– argumentira svoj kritički stav o tekstu na temelju čitateljskog iskustva, znanja o svijetu i o književnosti

Učenik uz povremenu pomoć iznosi svoj stav i obrazlaže ga.

SJIK SŠ B.2.2. Učenik interpretira književni tekst te se stvaralački izražava

prema vlastitom interesu.

– razgovara o različitim interpretacijama teksta

– objašnjava razliku između fiktivnog i stvarnog svijeta

– primjenjuje osnovne književno-teorijske pojmove relevantne za interpretaciju teksta

– uspoređuje različite interpretacije teksta

– samostalno priprema i oblikuje vlastite radove u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

Učenik uz pomoć interpretira tekst i priprema vlastite radove.
SJIK SŠ B.2.3. Učenik čita s razumijevanjem različite tipove tekstova i iz različitih izvora.

– čita tekstove prema osobnom i profesionalnom interesu

– izdvaja informacije, razlikuje i analizira podatke po važnosti, objašnjava značenja, izražajno čita naglas primjenjujući pravilan naglasak i pravogovor

– utvrđuje ključne podatke

– sažima podatke u tekstu

– povezuje informacije u tekstu s vlastitim iskustvom

– prepoznaje značenje riječi iz konteksta

Literatura:

Andrej Sládkovič, Spisy básnické;

Milan Rúfus, Janko Kráľ vo výbere Milana Rúfusa;

Pavol-Hviezdoslav Országh, Hájnikova žena;

Martin Kukučín, Dom v stráni;

Jana Verešová; Beáta Juráková, Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania.

Učenik opisuje osnovna obilježja tekstova i izdvaja informacije.

Učenik odabire relevantne informacije iz različitih izvora.

DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda
SJIK SŠ C.2.1. Učenik istražuje o slovačkoj kulturi, kulturi slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj i u drugim kulturama.

– otkriva nova saznanja o Republici Slovačkoj, slovačkoj kulturi i kulturi slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj u školskom i izvanškolskom okružju

– analizira sličnosti i razlike među vlastitom kulturom, slovačkom kulturom i kulturom slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj

Učenik uz povremenu pomoć istražuje o slovačkoj kulturi, kulturi slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj u različtim kontekstima te opisuje sličnosti i razlike među tim kulturama i vlastitom kulturom.

– informira se o aktualnostima u slovačkoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj (emisije na televiziji, radioemisije, slovački manjinski tisak i sl.)

– razvija samopouzdanje pri korištenju jezičnih djelatnosti slovačkog jezika argumentirajući vlastite stavove te se sa zanimanjem izravno susreće sa slovačkom kulturom u autentičnom okruženju

SJIK SŠ C.2.2. Učenik povezuje i koristi se različitim tehnikama kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku.

– ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima, samostalno ili u skupini

– u skladu s interesima javno nastupa u razredu, školi ili izvan nje

Učenik u skladu s vlastitim interesima i sklonostima te uz učiteljev poticaj povezuje i koristi različite tehnike kreativnog izražavanja i ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti te samostalno/u skupini javno nastupa u školi ili izvan nje.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: Školski sustav i zanimanja; U restoranu; Hobiji i slobodno vrijeme; U gradu; Kod liječnika; U trgovini; Slovačka tradicionalna kuhinja i usporedba s hrvatskom.

Gramatičke teme: Padeži; Konjugacija glagola; Imperativ.

Prepričavanje i opisivanje svojih doživljaja u restoranu, kod liječnika… Opisivanje bolesti i načina liječenja, opisivanje svoga slobodnog vremena i svojih hobija. Uspoređivanje tradicionalne kuhinje Hrvatske i Slovačke.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Poučavanje jezičnih struktura u srednjoj školi temelji se na kognitivnome pristupu s ciljem osvještavanja i pronalaženja jezičnih zakonitosti. Jezične strukture poučavaju se integrirano, u odgovarajućim komunikacijskim situacijama, a ne kao izolirani jezični fenomen, prilagođeno dobi, razini jezičnoga razvoja i iskustvu učenika.

Napomena »uz pomoć« u opisu razine usvojenosti pojedinih ishoda može označavati pomoć nastavnika (npr. postavljanjem potpitanja), ali i pomoć drugih učenika, rad prema predlošku, uz korištenje udžbenika i sl.

Strategije učenja i uporabe jezika ne poučavaju se zasebno, već integrirano, istim jezičnim sadržajima pomoću kojih se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi domene Komunikacijska jezična kompetencija. Učitelj upoznaje učenike s različitim strategijama, ovisno o tipu zadatka, ali uvažavajući i dob učenika, njegov jezični i kognitivni razvoj te različite stilove učenja, pokazuje primjere uporabe strategija, potiče učenike da ih primjenjuju i na taj način daje model čijom primjenom učenici unapređuju učinke učenja.


TREĆI RAZRED SJIK SŠ: 70 sati

DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

SJIK SŠ A.3.1.

Učenik razumije dug i složen tekst te govori dug tekst srednje razine složenosti.

– pokazuje razumijevanje teksta opće tematike

– pokazuje razumijevanje složenijih leksičkih struktura

– analizira glavnu poruku, ključne i specifične informacije i implicitne poruke u tekstu

– razlikuje bitnu od nebitne informacije – govori duge i složene tekstove

– detaljno opisuje, prepričava, izvještava i uspoređuje sadržaje te iznosi mišljenje ili stav o njima

– jasno prezentira poznatu temu

Učenik prepoznaje glavnu poruku, analizira neke ključne informacije i primjenjuje ih uz povremenu pomoć.

Učenik uz povremenu pomoć govori dug i srednje dug tekst uz manje pogreške.

SJIK SŠ A.3.2.

Učenik sudjeluje u dužem neplaniranom razgovoru i dugom planiranom razgovoru.

– sporazumijeva se u spontanim svakodnevnim govornim situacijama

– započinje, prati, održava i završava razgovor

– prosuđuje stupanj formalnosti i prilagođava ga kontekstu

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dugog i složenog razgovora uz povremenu pomoć.

SJIK SŠ A.3.3.

Učenik piše dug tekst koristeći se složenim jezičnim strukturama.

– primjenjuje pravila pisanja jednostavnih i složenih tekstnih vrsta (sastavak, sažetak jednostavnoga teksta o poznatim temama, osobno pismo)

– prenosi informacije iz njemu bliskih i poznatih izvora

– razvija temu, opisuje stvarne i zamišljene događaje, osobna iskustva, izražava osobna i tuđa mišljenja

– povezuje više odlomaka u tekst, uređuje i organizira tekst

– samostalno produktivno upotrebljava uvježbana preporučana jezična sredstva za produkciju novih, neuvježbanih iskaza

Učenik uz povremenu pomoć piše dug i složen tekst uz manje pogreške.
DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

SJIK SŠ B.3.1.

Učenik izražava svoje mišljenje i obrazlaže svoj stav o tekstu.

– izražava dojam o književnom tekstu (emocionalni, spoznajni, estetski)

– iskazuje svoje mišljenje o onome o čemu tekst govori

– obrazlaže razumijevanje teksta

– argumentira svoj kritički stav o tekstu na temelju čitateljskog iskustva, znanja o svijetu i o književnosti

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoj stav.
SJIK SŠ B.3.2. Učenik interpretira književni tekst te se stvaralački izražava prema vlastitom interesu.

– razgovara i obrazlaže različite interpretacije teksta, objašnjava i argumentira razliku između fiktivnog i stvarnog svijeta

– primjenjuje osnovne književno-teorijske pojmove relevantne za interpretaciju teksta

– uspoređuje različite interpretacije teksta

– samostalno priprema i oblikuje vlastite radove u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

Učenik uz pomoć interpretira tekst i priprema vlastite radove.

SJIK SŠ B.3.3.

Učenik čita s razumijevanjem različite tipove tekstova i iz različitih izvora.

– čita tekstove prema osobnom i profesionalnom interesu

– izdvaja informacije, razlikuje i analizira podatke po važnosti, objašnjava značenja, izražajno čita naglas primjenjujući pravilan naglasak i pravogovor

– utvrđuje ključne podatke

– izdvaja i tumači ideje, razlikuje činjenice od stavova

– sažima podatke u tekstu

– povezuje informacije u tekstu s vlastitim iskustvom

– prepoznaje značenje riječi iz konteksta

Literatura:

Margita Figuli, Tri gaštanové kone;

Dobroslav Chrobák, Drak sa vracia;

Janko Jesenský, Výber z malomestských rozprávok;

Janko Jesenský, Maškarný ples a iné poviedky.

Učenik uz povremenu pomoć odabire relevantne informacije, uspoređuje ih i povezuje s vlastitim iskustvom.
DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

SJIK SŠ C.3.1.

Učenik integrira različite informacije o Republici Slovačkoj i različite elemente slovačke kulture, kulture slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj i stvara cjelovitu sliku vlastite kulture i drugih kultura.

– objašnjava složenost vlastite, slovačke i drugih kultura analizirajući njihove sastavne dijelove

– uopćava vlastite ideje o vlastitoj, slovačkoj i drugim kulturama te ih objašnjava integrirajući različite kulturne elemente

– pronalazi i prezentira informacije o aktualnim događanjima i važnim pojedincima u Republici Slovačkoj i slovačkoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj

– postiže samopouzdanje pri korištenju jezičnih djelatnosti slovačkog jezika te se sa zanimanjem izravno susreće s kulturom u autentičnom okruženju izražavajući svoje stavove, osjećaje i mišljenja

Učenik uz povremenu pomoć integrira različite informacije o Republici Slovačkoj i različite elemente slovačke kulture, kulture slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj u cjelovitu sliku te objašnjava sličnosti i različitosti među njima, vlastitom kulturom i drugim kulturama.
SJIK SŠ C.3.2. Učenik koristi i prilagođava različite tehnike kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku i kritički ih prosuđuje.

– ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima, samostalno ili u skupini

– u skladu s interesima javno nastupa u razredu, školi ili izvan nje

Učenik u skladu s vlastitim interesima i sklonostima te uz učiteljev poticaj koristi i prilagođava različite tehnike kreativnog izražavanja i ostvaraje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti te samostalno/u skupini javno nastupa u školi ili izvan nje.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: Međuljudski odnosi; Godišnji odmor i izleti; Sport, zdravlje i prevencija; Zanimanja, računala i internet; Školski sustav u Slovačkoj.

Gramatičke teme: Glagol mať; Glagolske imenice; Kondicional; Buduće vrijeme; Stupnjevanje pridjeva...

Prepričavanje nekog događaja s izleta, utakmice, obrazlaganje zbog čega je važno voditi zdrav život i baviti se sportom. Usporedba školskog sustava u Hrvatskoj i Slovačkoj.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Leksički sadržaji izabiru se primjereno razvoju i dobi učenika vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Pri izboru tema učitelj se može ravnati prema potrebama, interesima i mogućnostima učenika.

Dopunjavanje tekstova, pokazivanje i opisivanje predmeta i slika, izrezivanje, lijepljenje, povezivanje verbalnih i neverbalnih sadržaja, pjevanje, recitiranje, pantomima, gluma, razne igre, ples, vrlo jednostavni kratki dijalozi s uvježbanim jezičnim sredstvima koji predočavaju stvarne komunikacijske situacije, projektni zadatci (izrada čestitke, plakata, skeč...).

Na receptivnoj razini učenici se izlažu i širem rasponu jezičnih struktura od navedenih.

Kulturni sadržaji trebaju biti bliski iskustvu učenika te omogućiti usporedbu s odgovarajućim sadržajima u vlastitoj kulturi, a prema potrebi mogu se pojasniti na materinskome jeziku.

ČETVRTI RAZRED SJIK SŠ: 70 sati
DOMENA A: KOMUNIKACIJA I JEZIK
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

SJIK SŠ A.4.1.

Učenik razumije i reproducira duge i složene govorne tekstove.

– planira, oblikuje i govori duge i složene tekstove

– opisuje, objašnjava, prepričava i iznosi zaključke na strukturiran i jasan način

– izražava osobno mišljenje i kritički razmatra sadržaj iz različitih izvora

– jasno i strukturirano prezentira poznatu temu

– razumljivo izgovara riječi i ispravno intonira rečenice

– razlikuje književni i govorni oblik te situacije u kojima se koristi

Učenik prepoznaje glavnu poruku, analizira neke ključne informacije i primjenjuje ih uz povremenu pomoć.

Učenik uz povremenu pomoć govori dug i srednje dug tekst uz manje pogreške.

SJIK SŠ A.4.2.

Učenik sudjeluje u dugoj i složenoj govornoj interakciji.

– razmjenjuje, provjerava i potvrđuje informacije u dugim i srednje složenim razgovorima

– sudjeluje u spontanim razgovorima

– započinje i potiče razgovor u raznim situacijama

– prilagođava svoj govor književnom obliku jezika

– razumljivo izgovara riječi i ispravno intonira rečenice

Učenik sudjeluje u različitim oblicima dugog i složenog razgovora uz povremenu pomoć.

SJIK SŠ A.4.3.

Učenik piše duge i složene tekstove.

– primjenjuje pravila pisanja jednostavnih i složenih tekstnih vrsta: sastavak, osvrt na knjigu ili film, upute za provođenje određene svakodnevne aktivnosti, jednostavan članak o temi iz osobnoga života, službeno pismo ili elektronička pošta (prijava na posao, prijava za fakultet i sl.)

– opisuje stvarne i zamišljene događaje, obrazlaže svoje stavove

– samostalno primjenjuje neformalni oblik pisanja tekstova, formalni oblik uz predložak

– povezuje više odlomaka u tekst, uređuje i organizira tekst

– pravilno piše nepoznate riječi, točno upotrebljava interpunkcijske znakove

Učenik uz povremenu pomoć piše dug i složen tekst uz manje pogreške.
DOMENA B: KNJIŽEVNOST I STVARALAŠTVO
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

SJIK SŠ B.4.1.

Učenik izražava svoje mišljenje i obrazlaže svoj stav o tekstu.

– izražava dojam o književnom tekstu (emocionalni, spoznajni, estetski)

– iskazuje svoje mišljenje o onome o čemu tekst govori

– obrazlaže razumijevanje teksta

– argumentira svoj kritički stav o tekstu na temelju čitateljskog iskustva, znanja o svijetu i književnosti

Učenik uz povremenu pomoć izražava svoj stav.
SJIK SŠ B.4.2. Učenik interpretira književni tekst te se stvaralački izražava prema vlastitom interesu.

– obrazlaže različite interpretacije teksta

– objašnjava razloge i posljedice različitih interpretacija teksta

– primjenjuje osnovne književno-teorijske pojmove relevantne za interpretaciju teksta

– uspoređuje različite interpretacije teksta

– samostalno priprema i oblikuje vlastite radove u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

Učenik uz pomoć interpretira tekst i priprema vlastite radove.

SJIK SŠ B.4.3.

Učenik čita s razumijevanjem različite tipove tekstova i iz različitih izvora.

– čita tekstove prema osobnom i profesionalnom interesu

– izdvaja informacije, razlikuje i analizira podatke po važnosti, objašnjava značenja, izražajno čita naglas primjenjujući pravilan naglasak i pravogovor

– utvrđuje ključne podatke

– izdvaja i tumači ideje, razlikuje činjenice od stavova

– sažima podatke u tekstu

– povezuje informacije u tekstu s vlastitim iskustvom

– prepoznaje značenje riječi iz konteksta

Učenik uz povremenu pomoć analizira relevantne informacije, uspoređuje ih i kritički vrednuje.

– kritički vrednuje tekst

– kritički se odnosi i vrednuje informacije iz stručne literature, interneta i tiska

Literatura:

Milan Rúfus, Stôl chudobných;

Milan Rúfus, Studnička;

Milan Rúfus, Dotyky;

František Hečko, Červené víno.

DOMENA C: KULTURA I MEDIJI
odgojno-
-obrazovni ishodi
razrada ishodaodgojno-obrazovni ishodi na razini usvojenosti »dobar« na kraju razreda

SJIK SŠ C.4.1.

Učenik raspravlja o različitim informacijama o Republici Slovačkoj i o složenim elementima slovačke kulture, kulture slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj te argumentira važnost i značaj višejezičnosti i multikulturalnosti.

– iznosi argumentirane stavove o elementima slovačke kulture i kulture slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj

– objašnjava međuovisnost različitih elemenata koji definiraju kulturu i njihovu promjenjivost

– analizira i raspravlja o različitim informacijama, o aktualnim događanjima i važnim pojedincima u Republici Slovačkoj i u slovačkoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj te o hrvatsko-slovačkim vezama kroz povijest

– izražava se sa samopouzdanjem na slovačkom jeziku u stvarnim situacijama te se sa zanimanjem izravno susreće sa slovačkom kulturom u autentičnom okruženju i kritički prosuđuje različite stavove, ideje i vrijednosti

Učenik uz povremenu pomoć analizira vlastite stavove o elementima slovačke kulture i kulture slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj te povezuje elemente koji definiraju kulturu i objašnjava njihovu promjenjivost.

SJIK SŠ C.4.2.

Učenik se koristi širokim spektrom tehnika kreativnog izražavanja na slovačkom jeziku i kritički ih prosuđuje.

– ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti u skladu s vlastitim interesima i sklonostima

– u skladu s interesima javno nastupa u razredu, školi ili izvan nje samostalno ili u skupini

– razvija i pokazuje sposobnost estetske prosudbe i kritičkog mišljenja

Učenik se u skladu s vlastitim interesima i sklonostima te uz učiteljev poticaj koristi širokim spektrom tehnika kreativnog izražavanja i ostvaruje različite glazbene, dramsko-scenske i plesne aktivnosti te samostalno/u skupini javno nastupa u školi ili izvan nje.

Sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Preporučene teme: U knjižnici; Dvorci i utvrde; Slovačka; Priroda; Obitelj; Putovanja; Kod liječnika; Slobodno vrijeme.

Gramatičke teme: Množina padeža; Glagolski vid; Poredak riječi.

Prepričavanje nekog događaja s izleta, iz stvarnog života. Opis životnih situacija i odnosa. Obrazlaganje zbog čega je važno putovati i upoznavati nove kulture. Usporedba povijesti Slovačke i Hrvatske. Slovaci u Hrvatskoj.

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda

Leksički sadržaji izabiru se primjereno razvoju i dobi učenika vodeći računa o korelaciji s drugim nastavnim predmetima i međupredmetnim temama. Pri izboru tema učitelj se može ravnati prema potrebama, interesima i mogućnostima učenika.

Kazališna tradicija iločkih Slovaka; Folklorna tradicija Markovca, Jelisavca, Josipovca, Iloka i drugih mjesta u kojima živi slovačka nacionalna manjina; Gradovi i sela u kojima djeluju Matice slovačke u RH; Institucije koje skrbe o očuvanju nacionalnog identiteta Slovaka: Savez Slovaka, Slovački centar za kulturu Našice, Središnja knjižnica Slovaka u RH, časopis Prameň; Knjige u izdavaštvu Saveza Slovaka; Emisije koje se bave tematikom nacionalnih manjina u Hrvatskoj: Prizma; Manjinski mozaik.

Ishodi u domeni Međukulturna komunikacijska kompetencija ostvaruju se u svim tematskim područjima, pritom aktivnosti i zadatci trebaju učenicima omogućavati usvajanje spoznaja o drugim kulturama, uočavanje različitih kulturnih fenomena i promišljanje o vlastitome referentnom okviru.

Međukulturni susreti koji se tematiziraju u učenju i poučavanju trebaju biti bliski mogućim stvarnim situacijama te poticati učenika na stvaranje pretpostavki o mogućim nesporazumima, na osvještavanje osobnoga načina razmišljanja te osmišljavanje načina prevladavanja nesporazuma.

Upoznavanjem učenika sa sve većim brojem različitih strategija, među kojima on bira i koristi se onima koje su primjerene zadatku i osobnomu stilu učenja, stvaraju se temelji samoreguliranoga učenja.


Domene slovačkog jezika i kulture u srednjoj školi jednako su zastupljene.

E. POVEZANOST S DRUGIM PREDMETIMA I MEĐUPREDMETNIM TEMAMA

Pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju kroz tri osnovna modela (A, B i/ili C model) i kroz posebne oblike školovanja.

Kurikulum predmeta Slovački jezik i kultura po Modelu C proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske i navedenih Zakona Republike Hrvatske te iz Okvira nacionalnoga kurikuluma i sastavni je dio Jezično-komunikacijskog područja kao jezik slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj u sklopu kojega se razvija jezično-komunikacijska kompetencija kao jedna od ključnih kompetencija za prijenos i stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, stavova i vrijednosti.

Zbog činjenice da je u poučavanju i učenju slovačkog jezika jezik ujedno i sadržaj i sredstvo poučavanja i učenja, kurikulum nastavnoga predmeta Slovački jezik i kultura po Modelu C ovisno o ciklusu, povezan je sa svim odgojno-obrazovnim područjima, međupredmetnim temama te gotovo svim nastavnim predmetima.

S obzirom na to da je kurikulum Slovačkog jezika i kulture po Modelu C izrazito kompleksan jer učenje i poučavanje slovačkog jezika podrazumijeva i istovremeno učenje i poučavanje o slovačkoj kulturi u najširem smislu, kurikulum je izravno povezan s predmetima društveno-humanističkog i umjetničkog područja, osobito s predmetima Priroda i društvo, Povijest, Geografija, Likovna te Glazbena kultura i umjetnost.

U predmet Slovački jezik i kultura integrirane su međupredmetne teme: Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i društvenii razvoj, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

Razvijanjem odgovornosti, društvenoga i vlastitog identiteta, tolerancije, uvažavanjem različitosti, usvajanjem znanja o ljudskim pravima, dužnostima i odgovornostima, predmet je povezan s međupredmetno temom Građanski odgoj i obrazovanje. Međupredmetna tema Osobni i društveni razvoj ostvaruje se prihvaćenjem odgovornosti, sudjelovanjem u javnim nastupima, suradnjom s drugima, razvijanjem empatije, uvažavanjem i prihvaćanjem različitosti. U svrhu traženja informacija, dijeljenja i objavljivanja sadržaja te zadovoljavanja kulturnih potreba komunikacijska tehnologija omogućava različita iskustva učenja i pridonosi razvijanju odgovornosti i vlastitog integriteta. Kako bi se postigli opisani ciljevi nastavnog predmeta Slovački jezik i kultura, bitno je osmisliti sadržajno primjerene i učeniku zanimljive metodičke scenarije učenja i poučavanja s različitim aktivnostima koje potiču interes, koje daju konkretan smisao onomu što se uči i omogućavaju učeniku primjenu u stvarnim životnim situacijama. Ispravno osmišljen metodički scenarij učenja i poučavanja uključuje različite aktivnosti poput otkrivanja igrom, igranja uloga, rješavanja problema, izrade projekata, pričanje priča, igranja didaktičkih igara, posjet raznim kulturnim i obrazovnim institucijama i sl. Učenik je aktivno uključen u proces učenja u učionici ili izvan nje, traži odgovore na različita pitanja, razmjenjuje informacije te tako razvija istraživačke komunikacijske i socijalne vještine, ali i stavove i vrijednosti važne za cjelovit razvoj osobnog identiteta. Iz svega navedenoga proizlazi kako je u kurikulumu nastavnoga predmeta SJIK posebna pažnja posvećena iskustvenom učenju i istraživačkom pristupu integriranome u proces poučavanja.

Druge međupredmetne teme: Učiti kako učiti, Zdravlje, Poduzetništvo te Održivi razvoj realiziraju se izborom sadržaja na slovačkom jeziku.

Slovački jezik i kultura po Modelu C kao materinski jezik sadržajno je i metodološki blisko povezan s hrvatskim jezikom te sa stranim jezicima, a integriranim poučavanjem jezika i sadržaja učenju jezika dodaje se element svrhovitosti. U kasnijim ciklusima takav način rada usklađuje se sa željama i potrebama učenika.

S obzirom na to da je slovački jezik materinski jezik slovačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, moguće je i preporučuje se ostvarivati različite projekte, programe i suradnju s udrugama – slovačkim KUD-ovima i Maticama, što će između ostaloga doprinijeti razvoju potrebe cjeloživotnog obrazovanja. Zbog bliske povijesne, ali i suvremene povezanosti Republike Hrvatske i Republike Slovačke, slovački je jezik sredstvo kojim omogućujemo ekonomsku i obrazovnu mobilnost mladih kao i drugih građana Republike Hrvatske.

F. UČENJE I POUČAVANJE PREDMETA

Iskustva učenja i poučavanja

Usmjerenost na učenika osnovno je načelo suvremenoga pristupa poučavanju slovačkog jezika. Takav pristup nastavi uzima u obzir individualne osobine učenika, njegove potrebe i interese te potiče učenikov kognitivni i etički razvoj što ga osposobljava za samostalno cjeloživotno učenje.

U nižim razredima osnovne škole težište je na aktivnostima slušanja i govorenja, a učenje i poučavanje temelji se na učenju svim osjetilima i na igri. U razredima koji slijede poučavanje i učenje temelji se na kognitivnom pristupu te na većoj samostalnosti učenika.

Suradničko, istraživačko, kreativno i inovativno učenje poput učenja usmjerenoga na rješavanje problema, učenja u izvanškolskom okruženju zauzima važno mjesto u svim razredima.

Takvi oblici učenja usmjereni su prema smislenom povezivanju znanja, vještina i stavova i prema razvoju sposobnosti njihove primjene u različitim problemskim situacijama čime učenika osposobljavaju za učinkovitu komunikaciju s govornicima slovačkog jezika.

Uloga učitelja

Tijekom učenja i poučavanja Slovačkog jezika i kulture usmjerenoga na učenika iznimno je važna uloga učitelja. Poticanje učenikova interesa za slovački jezik i održavanje motivacije za nastavak učenja jedan je od ključnih preduvjeta za uspješno učenje i poučavanje, osobito u ranome učenju jezika.

Učitelj je voditelj i animator koji organizira iskustva učenja i usmjerava učenje i učenike te osigurava ugodno i poticajno razredno ozračje, odabire primjerene aktivnosti i vodi računa o stilovima učenja i drugim individualnim razlikama učenika te prati i daje povratnu informaciju o napretku učenja i postignuću učenika.

Učitelj slovačkog jezika stručnjak je koji ima visoku jezičnu i komunikacijsku kompetenciju u slovačkome jeziku, metodičku stručnost, a uz to vlada općim pedagoškim, psihološkim i didaktičkim kompetencijama.

Učitelj jezične pogreške učenika prihvaća kao sastavni dio procesa učenja slovačkog jezika u kojemu učenik bez stresa i straha pred učiteljem i vršnjacima sudjeluje u razmjeni ideja i komunikaciji što mu omogućava doživljaj uspjeha te ga potiče na samopouzdano i odvažno služenje jezikom.

S ciljem osiguravanja kvalitete učenja i poučavanja te napretka učenika učitelj treba dobro poznavati cijelu kurikularnu vertikalu predmeta Slovački jezik i kultura kako bi se izbjegli nagli skokovi u prijelazu iz jednoga ciklusa u drugi. Učitelj treba biti osposobljen za samostalno donošenje odluka o primjeni kurikuluma s obzirom na različitu dob učenika i različito predznanje jezika u obrazovnoj skupini, izboru sadržaja i materijala te izboru metoda poučavanja.

Učitelj promišlja o vlastitim postupcima, metodama i rezultatima te ih kontinuirano prilagođava (ima mogućnost prilagoditi razine i broj ishoda). Također, učitelj ima aktivnu ulogu u suradnji s roditeljima, svojim kolegama stručnjacima, drugim učiteljima u školi i izvan nje, raznim manjinskim organizacijama te mjerodavnim obrazovnim institucijama kako bi učeniku omogućio što bolje i učinkovitije napredovanje u usvajanju znanja, vještina i stavova.

Od učitelja se očekuje profesionalni pristup koji podrazumijeva etičnost, pravednost, dosljednost i sustavnost. Učitelj treba kontinuirano pratiti suvremene pristupe u području metodike i glotodidaktike te se redovito neformalno, dakle samostalno, ali i formalno usavršavati za što mu uvjete trebaju ostvariti mjerodavne institucije.

Učitelj planira, kombinira i izmjenjuje znanstveno utemeljene strategije i pristupe poučavanja primjerene učenikovim razvojnim mogućnostima i potrebama radi ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda. Učitelj se koristi strategijama i pristupima poučavanju koji se razlikuju od tradicionalnih u kojima je učitelj bio prenositelj znanja. U suvremenoj nastavi učitelj usmjerava učenje stavljajući naglasak na zajedničko sudjelovanje učenika i učitelja u procesu učenja.

Učitelj se koristi strategijama poučavanja koje potiču učenike na razmišljanje o vlastitome učenju, o tome što trebaju znati i moći, na povezivanje s usvojenim znanjima i vještinama (vertikalno usklađivanje) i na primjenjivanje novostečenih znanja i vještina u drugim predmetima i područjima (horizontalno usklađivanje).

Učitelj stvara uvjete koji potiču proces učenja, prepoznaje osobne predispozicije svakoga učenika, njegove prednosti i slabosti te prilagođava svoje poučavanje birajući metode i aktivnosti koje učeniku najbolje odgovaraju i koje dovode do učinkovitoga usvajanja vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja u procesu učenja i poučavanja Slovačkog jezika i kulture.

Jedan od preduvjeta za uspješno ovladavanje jezikom jest izloženost i njegova uporaba, a s obzirom na to da je većinom nedovoljna zastupljenost slovačkog jezika u neposrednome okruženju učenika, učitelj jezika uključuje različite sadržaje u nastavu slovačkog jezika, organizira izvanučioničku nastavu, ugošćuje izvorne govornike i vanjske suradnike te učenicima omogućuje digitalno povezivanje s drugim učenicima govornicima slovačkog jezika u Republici Hrvatskoj i Republici Slovačkoj te u svijetu, a sve kako bi učenicima osigurao mogućnost za međukulturne susrete i autentičnu komunikaciju s govornicima slovačkog jezika.

Učitelj u svom radu koristi moderne metode i oblike rada:

– razni oblici aktivnih igara, dopunjavanje, križaljke, kviz, lančane riječi, tvorba riječi

– prenosi informacije: reprodukcija, parafraza, nadopunjavanje

– razni oblici dijaloga

– rad s internetom, traženje informacija

– ponavljanje i utvrđivanje gradiva pomoću radnih listova, pismenih vježbi

– grupni rad

– pitanja i odgovori, slobodni i spontani odgovori učenika

– dramatizacija teksta, glasno čitanje.

Materijali i izvori

Učitelj odabire i izrađuje nastavne materijale i koristi se nastavnim materijalima iz različitih izvora u skladu s planiranim aktivnostima koje su usmjerene na ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, vodeći računa o razvojnoj dobi, razini ovladanosti jezikom te interesima i potrebama učenika. To uključuje i materijale za integrirano učenje jezika i sadržaja čime se sadržaji predmeta Slovački jezik i kultura povezuju sa sadržajima drugih područja i predmeta te se na taj način potiče multidisciplinarnost.

Osim odobrenih udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava učitelj se koristi prilagođenim i autentičnim materijalima, uključujući digitalne, interaktivne i multimedijske sadržaje.

Učitelj se može koristiti autorskim udžbenicima koji su izdani u Republici Hrvatskoj, ali i originalnim udžbenicima koji su uvezeni iz Republike Slovačke. Potrebno je naglasiti važnost izlaganja jezičnim i kulturološkim sadržajima izvan učionice, npr. televizijskim programima na slovačkom jeziku ili programima predviđenim za učenje slovačkog jezika kao i općenito svim vrstama multimedijskih sadržaja na slovačkom jeziku. U skladu sa svojom aktivnom ulogom u procesu učenja i poučavanja učenici sudjeluju u pronalasku, odabiru i izradi vlastitih materijala i izvora učenja. Nastavni materijali učenicima su smisleni i razumljivi, potiču na istraživanje i propitivanje znanja, pretpostavki, ideja i ponašanja čime pozitivno utječu na razvoj kritičkoga i kreativnoga mišljenja.

Okruženje za učenje

Uspjeh u učenju i poučavanju slovačkog jezika i kulture u velikoj mjeri ovisi i o okružju u kojemu učenik stječe nova znanja i vještine jer poticajno i raznoliko okružje pridonosi bržem i lakšem usvajanju. U takvom okružju učenje i poučavanje usmjereno je na učenika, učenik se ne boji pogrešaka, spremno surađuje s drugim učenicima i uvažava ih, a znanja i vještine koje usvaja u bliskoj su vezi s njegovim svakodnevnim iskustvom i aktivnostima. To je okružje u kojem se njeguje kultura zajedništva i međusobnoga poštovanja, a u takvu se okruženju razvija humanost, prihvaćaju se različitosti, prepoznaje se važnost pozitivnih emocija i motivacije za učenje te se potiče kritičko mišljenje, istraživanje i kreativnost.

Učenje slovačkog jezika odvija se u školskome i izvanškolskome okružju. Kako bi se omogućila raznovrsnost okružja u kojemu se uči i poučava te pogodovalo učinkovitomu učenju, poželjno je učenje i poučavanje nadograditi planiranim aktivnostima kao što su npr. kontakt s govornicima slovačkog jezika u stvarnome i digitalnome okružju, posjeti kulturnim institucijama i centrima, projekcijama, izložbama, muzejima, manjinskim udrugama, posjeti i školske ekskurzije u Republiku Slovačku, posjeti i suradnja učenika slovačkog jezika po Modelu C.

Upotreba suvremenih tehnologija tijekom učenja i poučavanja također je jedan od čimbenika koji pridonose stvaranju poticajnoga i produktivnoga okružja.

Učitelj osigurava razredne uvjete u kojima se potiče slobodna i konstruktivna komunikacija, pri čemu se pogreške smatraju prilikama za učenje i sastavnim dijelom ovladavanja slovačkim jezikom. Na taj se način njeguje i razvija učenikovo samopouzdanje i pozitivna slika o sebi kao pojedincu i kao međukulturno kompetentnome govorniku slovačkog jezika.

Određeno vrijeme poučavanja i učenja

Predmet Slovački jezik i kultura u hrvatskom se odgojno-obrazovnom sustavu uči kao jezik slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj i to od 1. razreda, ali isto tako postoji mogućnost uključivanja učenika u nastavu u bilo kojem razredu i bez obzira na razinu njegova predznanja. Ovisno o godini početka, učenje u pravilu traje raznoliko. Vrlo je važno što ranije započeti s učenjem slovačkog jezika i kulture te time stvoriti temelje za postizanje visoke razine jezičnoga umijeća. Uspjeh u učenju tim je bolji što su učenici više izloženi slovačkom jeziku te im to treba omogućiti u što većoj mjeri na što više načina.

Budući da odgojno-obrazovni ishodi svih triju domena čine jednu integriranu cjelinu, učitelj im posvećuje podjednaku pozornost.

Ostvarivanju pojedinoga odgojno-obrazovnog ishoda učitelj posvećuje onoliko vremena koliko procijeni da je potrebno kako bi svi učenici postigli najvišu razinu usvojenosti u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima.

Osim važnosti formalnoga obrazovanja, učitelj upozorava i na važnost i potrebu neformalnoga i formalnog učenja kao sastavnoga dijela cjeloživotnoga učenja.

Grupiranje učenika

Jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetni proces učenja i poučavanja Slovačkog jezika i kulture jest rad u skupinama s manjim brojem učenika približno jednake dobi, sličnih razvojnih obilježja i iste razine ovladanosti komunikacijskom kompetencijom.

Kako bi svaki pojedinac imao mogućnost aktivnoga sudjelovanja i izražavanja, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije, ne preporučuje se da u skupini bude više od 15 učenika. Stoga je, s obzirom na specifičnosti slovačkog (manjinskog) jezika u osnovnim i srednjim školama, prilikom oblikovanja razrednih odjeljenja ili odgojno-obrazovnih skupina, potrebno voditi računa o razini poznavanja jezika, kao i o dobi i razvojnim obilježjima učenika koji čine jedno odjeljenje ili skupinu.

G. VREDNOVANJE USVOJENOSTI
ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda u nastavnome predmetu Slovački jezik i kultura u skladu je s načelima postavljenima Okvirom za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnim i srednjim školama. U sklopu kurikuluma predmeta opisuju se elementi i pristupi vrednovanju te načini davanja povratnih informacija i izvješćivanja o usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda.

Elementi vrednovanja u Slovačkom jeziku i kulturi znanja su i vještine definirane odgojno-obrazovnim ishodima unutar domena Komunikacija i jezik, Književnost i stvaralaštvo te Kultura i mediji. Ostvarenost ishoda iz domene Komunikacija i jezik te dio ishoda iz domene Književnost i stvaralaštvo i Kultura i mediji, koje se odnose na usvajanje znanja, iskazuje se opisno u prvom razredu prvog polugodišta, odnosno opisno i brojčano od prvog razreda u drugom polugodištu dok se usvojenost ishoda iz Kulture i medija, koji se odnose na ovladavanje vještinama i razvoj stavova, odnosno ishodi vezani uz kreativno izražavanje, iskazuju u svim odgojno-obrazovnim ciklusima isključivo opisno, što jednako vrijedi i za osnovne i za srednje škole.

Vrednuje se opisno i brojčano. Opisno vrednovanje uključuje praćenje razvoja učenikovih sposobnosti i vještina te njegov odnos prema radu i evidentira se u imenik u prostor za opisno praćenje. Brojčano vrednovanje uključuje praćenje učenikove razine usvojenosti znanja i upisuje se u imenik brojkom (ocjenom) od 1 do 5.

Elementi su ocjenjivanja za osnovnu školu:

1. Razumijevanje slušanjem

2. Usmeno izražavanje i stvaranje

3. Pisano izražavanje i stvaranje

4. Kulturni sadržaji i aktivnost.

Elementi su ocjenjivanja za srednju školu:

1. Komunikacijsko jezična razina

2. Samostalnost u ovladavanju jezikom

3. Međukulturalna komunikacijska kompetencija.

Učenička se izvedba procjenjuje temeljem unaprijed izrađenih kriterija za jezičnu vještinu koja se vrednuje u skladu s unaprijed određenim znanjima o jeziku i vještinama za upotrebu jezičnoga znanja u komunikacijskome činu.

Funkcionalni aspekt jezika ima prednost pred formalnim aspektom te su zbog toga kriteriji razumljivosti poruke i ostvarenja jezične interakcije nadređeni kriteriju točnosti.

Pri vrednovanju vodi se računa o tome da ovladavanje jezičnim zakonitostima nije samo sebi svrha, već je sredstvo za ostvarivanje uspješne komunikacije te da su pogreške u jezičnome izričaju prihvatljiva i očekivana sastavnica ovladavanja jezikom.

Vrednovanje za učenje

Učinkovito vrednovanje za učenje uključuje učiteljevo kontinuirano i sustavno prikupljanje i bilježenje informacija o ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda tijekom odgojno-obrazovnoga procesa. Ono je sastavni dio procesa učenja i poučavanja koji ne rezultira ocjenama. Usmjereno je na poticanje refleksije o učenju, na razumijevanje procesa i rezultata učenja te na povećanje učinkovitosti učenja i poučavanja.

Vrednovanje za učenje uključuje različite formalne i neformalne metode te raznolike formate poput postavljanja pitanja, provjere domaćih zadaća, kraćih pisanih provjera znanja, anegdotskih zabilješki, opažanja itd.

Vrednovanje kao učenje

Vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja uz stalnu podršku učitelja, a odvija se putem sustavne samorefleksije, samovrednovanja i vršnjačkoga vrednovanja radi poticanja učenikove autonomije i samoreguliranog učenja, tj. razvoja svijesti o vlastitome učenju. U ovom se procesu vrednovanja koriste dnevnik učenja, rubrike za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje, upitnici, razredna rasprava i sl. Učenici su uključeni u izradu kriterija za vrednovanje i samovrednovanje što pridonosi njihovu razumijevanju razine usvojenosti znanja i razvijenosti vještina i stavova potrebne za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda. Kao ni vrednovanje za učenje, ni ovaj proces ne rezultira ocjenama, već kvalitativnim povratnim informacijama.

Vrednovanje naučenoga

Vrednovanje naučenoga prvenstveno je sumativno, a može služiti i u formativne i dijagnostičke svrhe za planiranje daljnjega učenja i poučavanja. Svrha je utvrđivanje razine usvojenosti odgojno-obrazovnog ishoda definiranih kurikulumom predmeta Slovački jezik i kultura tijekom godine ili na kraju školske godine, kao i upozoravanje na dijelove komunikacijske kompetencije koji zahtijevaju poboljšanje. Ostvarenost odgojno-obrazovnih ishoda vrednuje se s obzirom na definirane razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Učitelj prilikom vrednovanja za svaki element vrednovanja prema tim razinama razrađuje deskriptore koji određuju opseg znanja, dubinu razumijevanja i stupanj razvijenosti vještina potreban za određenu ocjenu.

Koriste se usmene i pisane provjere znanja, učenički projekti, rasprave, eseji, simulacije itd. Ocjena se temelji na jednome ili na više oblika vrednovanja. Oblici i sadržaji provjere odgovaraju zahtjevima jezične uporabe u stvarnim jezičnim, situacijskim i kulturnim uvjetima u kojima se traži uporaba različitih znanja, vještina i sposobnosti.

Način i kriteriji vrednovanja i rezultati unaprijed su definirani i jasni učitelju, učeniku i roditelju.

Izvješćivanje

Sustavnim i redovitim izvješćivanjem o učenikovu napredovanju u svim domenama daje se povratna informacija o razini ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda te se predlažu načini i postupci potrebni za njihovo poboljšanje.

Formiranje zaključne ocjene

Prilikom određivanja završne ocjene učitelj uzima u obzir ostvarenost ishoda provjerenu različitim oblicima vrednovanja u više vremenskih točaka. Tijekom svih odgojno-obrazovnih ciklusa završna (pr)ocjena proizlazi iz razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz svih triju domena.

Ocjena ne mora proizlaziti nužno iz aritmetičke sredine.

Budući da je pohađanje nastave Slovačkog jezika i kulture otvoreno učenicima s različitim razinama predznanja ili bez predznanja, kao i da se mogu uključiti u nastavni proces u bilo kojem ciklusu, učitelj može individualnim pristupom prilagoditi očekivane ishode te u skladu s tim izvršava i vrednovanje.

PRIJEDLOG TEKSTOVA IZ KNJIŽEVNOSTI
ZA OSNOVNU ŠKOLU

PRVI RAZRED OŠ
Ján Domasta, Koho mám rád
Ľudová, Červené jabĺčko
Vyčítanka, Jeden, dva, tri, štyri, päť
Zo Zlatej brány, Naša mačka
Ľudová, Kukulienka
Ján Domasta, Môj poklad
Krista Bendová, Bola raz jedna trieda
Ľudová, Nerobotná tanečnica
Riekanky pre najmenších, Varila myšička kašičku
M. Metlová; E. Slobodová, Riekanky, pesničky …
Elena Čepčeková, Mamičke
Izbor iz časopisa za djecu (Včielka i dr. )


DRUGI RAZRED OŠ
Ľ. Fulla, Slovenský kroj
Ján Navrátil, Vítanie hostí
Mária Topoľská, Orechovci
Viktor Hujík, Čo čím vonia?
Juraj Tušiak, Po lete
Elena Čepčeková, Ježkova komôrka
Elena Čepčeková, Ovocie
Jozef Čertík, Jesenná pošta
Mária Haštová, Rozhovor
Ch. Morgenstern (prel. Ľ. Feldek), Tri vrabce
Ľudové zimné hádanky
Marta Benčaťová, Jar
Pavel Mučaji, V záhrade
Jozef Breza, Hádanka
Ján Turan, Leto
Daniel Hevier, Veselý Valentín
Krista Bendová, Ako Jožko Pletko pozašíval všetko
Jozef Pavlovič, Koľko má mačka mačiatokTREĆI RAZRED OŠ
Hana Zelinová, Čo je rodina
Milan Rúfus, Modlitba na dobrú noc
Krista Bendová, O dobrej rodinke
Daniel Hevier, Učiteľ smiechu
Ľudmila Podjavorinská, Do školy
Viktor Hujík, Kto ma uhádne?
Krista Bendová, Koza na predaj
Ľudmila Podjavorinská, Prvý sneh
Libuša Friedová, O polnočnom nákladnom aute
Krista Bendová, Snehový Hektor
Iveta Bognárová, Posledný deň školského roka
Pavel Mučaji, Výlet
Jozef Pavlovič, Semafor
Daniel Hevier, Cisár a pisár
Slovenská ľudová rozprávka, Kubov zajac
Jozef Pavlovič, Zvonček
Ľudmila Podjavorinská, Hudie svrček
Ján Turan, Ela, ktorá mlela
Izbor iz časopisa za djecu (Včielka i dr. )


ČETVRTI RAZRED OŠ
Rudolf Dobiáš, Domov
Mária Rázusová-Martáková, Žltá jeseň
Daniel Hevier, Madam Jeseň
Milan Rúfus, Chlieb náš každodenný
Štefan Moravčík, December
Juraj Tušiak, Zimná krajinka
Anna Majerová, Skrývačka
Ján Navrátil, Jar
Libuša Friedova, Vianočná tržnica
Alojz Čobej, Pomôžte im dobré deti
Vesna Baksa, O spôsobe života a zvykov Slovákov prisťahovaných do Markovca Našického
Tomáš Janovic, Mňaumyš
Juraj Tušiak, Máj
Michal Babinka, Na pláži
Miroslav Demák, Hostina
Pavel Grňa, Zívačka
Libuša Friedova, Vianočna tržnica
Izbor iz časopisa za djecu (Včielka i dr. )


PETI RAZRED OŠ
Alojz Čobej, Čo deťom k šťastiu treba?
Ján Vetva, Cigarety
Milan Rúfus, Modlitba za rodičov
Juraj Tušiak, Keď moja mama nie je...
Zoroslav Jesenský, Kyslá rozprávka so sladkým koncom
Alojz Čobej, Každý sa vráti rád
Tomáš Čelovský, Rád chodím do školy
Jozef Pavlovič, December
Jozef Pavlovič, Zrodenie tichej noci
Daniel Hevier, Ako Daniela stretla anjela
Vincent Šikula, Ani sa človek nenazdá a už je tu jar
Daniel Hevier, Obyvateľ zemegule
Ján Uličiansky, Prvý letný deň
Ján Andel, Čo rastie v záhrade
Mária Ďuríčková, Nedokončená rozprávka
Krista Bendová, Čapica
František Rojček, Mená nášho Zdena
Jozef Pavlovič, O svinke Špinke
Slovenská ľudová rozprávka, Koza odratá a jež
František Rojček, Torta z piesku


ŠESTI RAZRED OŠ
Božena Sajáková, Vukovar
Andrej Kuric, Domovina
Božena Dasovičová, Dobre je mať babku
Klára Jarunková, O škole, do ktorej sa nedalo prísť načas
Klára Jarunková, Fujavica
Hana Suchá, Najlepší dopravný prostriedok
Daniel Hevier, Medardova kvapka
Juraj Tušiak, O štyroch usilovných opiciach
Ján Navrátil, Maliarove šaty
Ľudmila Podjavorinská, Klásky
Hana Suchá, Najlepší dopravný prostriedok
Lenka Dedinská, Farebná rozprávka
M.R. Martáková, Ranená breza
Klára Jarunková, Stromček
Pavol Štefánik, Vianočný počítač
Eleonora Gašparová, Ako čerešne oklamali chlapca
Daniel Hevier, Stromotrasenie


SEDMI RAZRED OŠ
Vesna Valihorová, SEPTEMBER Z POĽA BER
Ján Smrek, Najčistejšia láska
Martin Kukučín, Z teplého hniezda
Pavel Mučaji, Ráno na rovine
Slovenská ľudová balada, Išli hudci horou
Kamil Peteraj, Školská lavica
Ján Lacko, Veľká noc
Daniel Hevier, Môj kôň
Anna Papugová, Lena v texaskách
Juraj Tušiak, Jednoduché slová
Daniel Hevier, Náušnica v uchu
Tomáš Čelovský, Vojenská fazuľa po domácky
Štefan Moravčík, Ako sa tvorí svet
Milan Hude, Pastieri v Betleheme
M. R. Martáková, Vlasť
Maša Haľamová, Bazulienka
Pavol Štefanik, Kde a čo som kúpil


OSMI RAZRED OŠ
Ľudovít Štúr, Maj sa dobre dom i ty
Janko Kráľ, Jarná pieseň
Andrej Sládkovič, Marína
Miroslav Válek, Jesenná láska
Ján Botto, Smrť Jánošíkova
Vladimír Hurban Vladimírov, Zem
Vesna Valihorová, Výber z pranostík
Martin Prebudila, O prvom bozku a o prvom živom škorpióne
Samo Chalupka, Mor ho
Eugen Čerňan, Zem je čarovná
Pavol Braxatoris, Rodná zem
Pavol Braxatoris, Modrá ruža
K. Kučerová, Slováci v Chorvátsku
V. Ušák, Slováci v Chorvátsku
Matúš Kučera, Prečo si Slovienom utvoril písmo
Janko Matúška, Nad Tatrou
Významní Slováci v chorvátskej vede a kultúre


PRIJEDLOG TEKSTOVA IZ KNJIŽEVNOSTI
ZA SREDNJU ŠKOLU

Pavol Hviezdoslav Országh, Balady
Soňa Burlasová, Ľudové balady na Horehroní
Pavol Dobšinský, Slovenské ľudové rozprávky
Ján Kollár, Národnie spievanky 1-2
Andrej Sládkovič, Spisy básnické
Milan Rúfus, Janko Kráľ vo výbere Milana Rúfusa
Pavol-Hviezdoslav Országh, Hájnikova žena
Martin Kukučín, Dom v stráni
Jana Verešová; Beáta Juráková, Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania
Margita Figuli, Tri gaštanové kone
Dobroslav Chrobák, Drak sa vracia
Janko Jesenský, Výber z malomestských rozprávok
Janko Jesenský, Maškarný ples a iné poviedky
Milan Rúfus, Stôl chudobných
Milan Rúfus, Studnička
Milan Rúfus, Dotyky, František Hečko, Červene vínoKURIKULUM VYUČOVACIEHO PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH V CHORVÁTSKEJ REPUBLIKE (MODEL C)

A. ÚČEL A OPIS PREDMETU

Slovenský jazyk a kultúra patria do oblasti vzdelávania: Lingvisticko-komunikačná oblasť.

Je to jazyk slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskej republike. Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011 žije v Chorvátskej republike 4 753 deklarovaných Slovákov, z ktorých najviac v Osiecko-baranskej a Vukovarsko-sriemskej župe a v meste Záhreb. Administratívne a kultúrne centrum Slovákov v Chorvátskej republike je v Našiciach.

Predmet Slovenský jazyk a kultúra je určený príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny a všetkým, ktorí sa ho chcú naučiť. Štúdiom slovenského jazyka a kultúry sa u žiakov podporuje potreba poznania vlastnej identity ako príslušníka slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskej republike, ako aj náklonnosť k slovenskému kultúrnemu dedičstvu. Deti sa tiež povzbudzujú k osobnému rozvoju a prejavu a účasti na rôznych aktivitách (spoločensko-kultúrne aktivity).

Účelom výučby a výučby predmetu Slovenský jazyk a kultúra je príprava žiakov pre jasnú a primeranú komunikáciu v slovenskom jazyku, ako aj formovanie zrelej, zodpovednej a celistvej osoby s pozitívnym prístupom k spoločnosti, kultúre, svojmu prostrediu a doplňovanie celkového rozvoja osobnosti žiaka v oblasti komunikácie, estetiky a etiky.

Predmet je komplexnej povahy, lebo sa v ňom spájajú prvky reči, čítania, písania, literatúry a kultúry. Základné znalosti o vyššie uvedených prvkoch, získané v prvom ročníku základného vzdelávania, sa v nasledujúcich ročníkoch obnovujú a prehlbujú.

Predmet okrem jazykových prvkov zahŕňa aj získavanie poznatkov o charakteristikách Slovenskej republiky a slovenskej kultúry v širšom zmysle (geografické, kultúrne, historické znaky), čo prispieva k lepšiemu porozumeniu svojej identity a svetonázoru.

V jazyku a s jazykom rozvíja sa duch národa. (Ľudovít Štúr)

Výučbou slovenského jazyka a kultúry podľa Modelu C sa od prvého ročníka rozvíja povedomie žiakov o slovenskom jazyku, národnej identite, slovenskej kultúre, obyčajoch a tradíciách. Rozvíjajú sa pocity úcty k základným ľudským, duchovným a životným hodnotám. Učitelia preto uprednostňujú metódy a stratégie, ktoré podporujú prirodzený spôsob získavania jazykových zručností. Otvorený je tiež flexibilný metodický prístup založený na moderných metódach a didaktických znalostiach, ktorý zohľadňuje jednotlivé faktory v učení sa jazykov.

Miesto vyučovacieho predmetu v celkovom kurikule

Slovenský jazyk a kultúra slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskej republike sa vyučujú ako riadny predmet na základnej škole od prvého po ôsmy ročník a ako voliteľný predmet na strednej škole od prvého po štvrtý ročník. Počet vyučovacích hodín závisí od triedy a typu programu.

Obrázok 1. Miesto vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a kultúra v celkovom kurikule.

Skrátený názov vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a kultúra je SJAK.

K názvu predmetu sa pridáva názov ZŠ, ak ide o výchovno-vzdelávacie výstupy pre triedy na základnej škole alebo SŠ, ak ide o výchovno-vzdelávacie výstupy pre triedy na stredných školách.

B. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE PREDMETU

1. Rozvoj komunikačnej kompetencie:

– získavanie jazykových zručností, znalosti o jazyku, návyky

– rozvíjanie jazykovej kultúry

– zvládnutie techniky písania a zručnosti písomného prejavu

– ovládanie techniky hlasného a tichého čítania a čítania s porozumením

– poznanie základných gramatických javov a ich aplikácia v hovorovom prejave

– formulovanie otázok – obohacovanie slovnej zásoby

– interpretovanie umeleckého textu

– ústne a písomné tvorenie textov

2. Spoznávanie kultúr:

– získavanie povedomia o podobnostiach a rozdieloch medzi chorvátskou a slovenskou kultúrou a jazykom

– rozvíjanie porozumenia, rešpektovanie kultúr všetkých jazykov v prostredí, v ktorom žijú, a to aj v Chorvátsku a Európe

– povzbudzovanie kritického myslenia a vyjadrovanie vlastných názorov

– podpora medzinárodnej spolupráce a práce na medzinárodných projektoch.

3. Rozvoj mediálnej gramotnosti:

– hľadanie rôznych zdrojov informácií a ich efektívne využitie pri učení a komunikácii

– príprava žiakov na posudzovanie pravdivých informácií pri učení sa na danú tému

4. Povzbudzovanie celoživotného vzdelávania:

– pripraviť žiakov na život vo viacjazyčnom a multikultúrnom prostredí

– povzbudzovať žiakov, aby pokračovali v štúdiu slovenského jazyka a podieľali sa na činnostiach, ktoré vykonávajú slovenské združenia v Chorvátskej republike

– viesť žiakov k samostatnej činnosti

– pripraviť žiakov k zodpovednosti za vlastný pokrok.

C. ŠTRUKTÚRA – ORGANIZAČNÉ OBLASTI PREDMETOVÉHO KURIKULA

Jazyk je prostriedok vyjadrovania, komunikácie a interakcie so svetom, ktorý umožňuje osobný a spoločenský rozvoj jednotlivca. Učením sa a výučbou v rámci jazykovo-komunikačnej oblasti žiaci rozvíjajú jazykové a komunikačné schopnosti, záujem o čítanie, schopnosť kriticky pristupovať k médiám a ich obsahu, čo im umožňuje porozumenie rozličných textov, s ktorými sa stretávajú. Žiaci sa učením o svojom pôvode taktiež učia vážiť si svoj jazyk a ľudí, a to poznaním a rešpektovaním ostatných národov.

V rámci tejto oblasti sa rozvíjajú komunikačné a spoločenské zručnosti, kritické myslenie a kreativita. Výchovno-vzdelávací cyklus rešpektuje vývojové fázy žiakov.

Kurikulum Slovenského jazyka a kultúry je štruktúrované v troch doménach:

A. Komunikácia a jazyk

B. Literatúra a tvorivosť

C. Kultúra a médiá

Obrázok 2. Grafické znázornenie organizácie kurikula vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a kultúra vo všetkých ročníkoch štúdia.

Podľa uvedených domén žiaci základnej školy získavajú základy a základné vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje, ktoré budú môcť ďalej prehlbovať. U žiakov sa rozvíja kultúra čítania, znalosť o literatúre a mediálna kultúra, čím sa stimuluje ich tvorivosť.

Prijatím týchto domén sa uznáva dôležitosť znalosti slovenského jazyka ako kultúrneho bohatstva a rozvíja pozitívny vzťah k jazyku slovenského národa, k jeho literatúre a kultúre. Vyžadujú si znalosť vlastnej kultúry, prehodnotenie presvedčenia a svetonázoru, Rozvíjajú schopnosť pozerať sa z perspektívy iných a odlišných uhlov ako príprava na život v multikultúrnej Európe.

Vo všetkých doménach sa rozvíjajú jazykové a komunikačné zručnosti a schopnosti počúvania, hovorenia, čítania, písania, obohacovania slovnej zásoby a prekladu. Novými metódami sa zvyšuje záujem a motivácia žiakov, dosahuje sa lepšia výučba, v ktorej žiaci a učitelia vytvárajú interaktívny vzťah a spoluprácu založenú na konštruktivite, pretože samotní žiaci získavajú svoje vlastné vedomosti na základe predchádzajúcich skúseností a vlastných schopností.

Navrhovaný pomer zastúpenia domén pre jednotlivé ročníky sa môže zmeniť. Počas školského roka môže učiteľ dať väčší alebo menší dôraz na jednu z domén, a to hodnotením záujmov žiakov v konkrétnej triede a špecifikami školského kurikula.

A. Komunikácia a jazyk

Komunikácia a jazyk sú určené na rozvoj komunikačných schopností žiakov v materinskej reči, osvojenie si správneho pravopisu a gramatiky v ústnej a písomnej forme, ako aj získanie zručností v čítaní. Dobré zvládnutie jazykových a komunikačných schopností vytvára predpoklad na rozvoj schopnosti uspieť v živote.

V rámci tejto domény sa rozvíjajú:

– jazykové a sociolingvistické kompetencie

– kompetencie tvorivosti a kreativity – tvorba textov rozličných druhov

– socializačné zručnosti žiakov – výmenou myšlienok, názorov, skúseností

– vyjadrovanie názorov, emócií, fantázie

– návyky na počúvanie a rešpektovanie iných

Rozvíjaním komunikačných jazykových zručností ako procesu vyjadrovania vlastnej identity a porozumenia identity svojho účastníka v dialógu sa podporuje socializácia a celkový rozvoj osobnosti žiaka.

B. Literatúra a tvorivosť

Literárna zložka jazyka je dôležitá. Prostredníctvom nej žiaci spoznávajú literárne diela a ich autorov a rozvíjajú pozitívny prístup k literatúre. Vyučovanie literatúry sa zameriava na pozitívnu motiváciu žiakov a rozvíjanie schopnosti chápania estetického obrazu sveta. Dôraz sa kladie na porozumenie čítania a rozvoj jazykových zručností. Výučba sa koná v triede, na literárnych exkurziách alebo návštevou divadelných, či filmových predstavení.

V literatúre si učiteľ vyberá diela, ktoré charakterizujú špecifickosť, jasnosť, zmyslovosť, obraznosť, hravosť a fantastickosť. Tým sa snaží vzbudiť zvedavosť u žiakov, zlepšiť čitateľské schopnosti a techniky rozšíriť slovnú zásobu, rozvíjať vyjadrovanie, tvorivosť, inovatívnosť a oboznámiť ich o významných slovenských autoroch.

C. Kultúra a médiá

Úlohami domény Kultúra a médiá sú odborná príprava na komunikovanie s médiami – divadlom, filmom, rozhlasom, tlačou, komiksom, počítačom, t. j. príprava divadelných predstavení, filmov, rozhlasových a televíznych programov a príprava na ich hodnotenie. V predmete Slovenský jazyk a kultúra je úlohou tejto domény zoznámiť žiakov s divadelnými predstaveniami, filmami, rozhlasovým programom, časopismi, tlačou, slovenskými združeniami a užitočnými webovými stránkami a povzbudiť žiakov, aby sa zapájali do verejného života slovenskej národnostnej menšiny. Sledovaním médií sa dosahuje modernizácia výučby a počítačovej gramotnosti mladých.

Mediálne vzdelávanie vychádza z potrieb spoločnosti a potrieb jednotlivca, a preto je potrebné umožniť, aby deti a mladí v svojej interakcii s médiami všetkých druhov uspokojili nielen intelektuálne potreby, ale aj potreby na zábavu. V rámci tejto predmetovej oblasti si žiaci osvojujú vedomosti o sebe a iných, o zodpovednom správaní sa voči členom iných jazykov a kultúr, rešpektujú rôzne hodnoty, presvedčenia, správanie, rozvíjajú aj povedomie o sebe ako o osobe, ktorá buduje, rešpektuje a vyjadruje svoju (lingvistickú) identitu a rešpektuje identitu iných.

Obrázok 3.: Grafické znázornenie domén v kurikule vyučovacieho predmetu.

D. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY, OBSAHY A ÚROVNE ADOPCIE PO ROČNÍKOCH A ORGANIZAČNÝCH OBLASTIACH

Výchovno-vzdelávacie výsledky sa rozvíjajú od prvého po ôsmy ročník základnej školy a od prvého po štvrtý ročník strednej školy. Výchovno-vzdelávacie výsledky sa skladajú z troch zložiek: výchovno-vzdelávací výsledok, vypracovanie výsledkov a úrovne osvojenia si výsledkov.

Žiaci sa doménami Komunikácia a jazyk, Literatúra a tvorivosť a Kultúra a médiá postupne zoznámia s rôznymi učebnými stratégiami a prístupmi k vzdelávaniu a cieľavedome ich používajú. Domény sa neustále vzájomne prepájajú a sú úzko prepojené. Jazykové obsahy sa cyklicky opakujú (slovná zásoba a gramatika) a rozvíjajú po ročníkoch, vyššie ročníky zahŕňajú štruktúry z predchádzajúcich ročníkov.

Tabuľková prezentácia výchovno-vzdelávacích výsledkov uľahčuje vertikálne a horizontálne čítanie dokumentu. Vertikálne čítanie identifikuje všetky výchovno-vzdelávacie výsledky v troch doménach a horizontálne čítanie vývoj každého jednotlivého výsledku od prvého po ôsmy ročník ZŠ a od prvého po štvrtý ročník SŠ. Dôležitou súčasťou tabuľky sú označenia výchovno-vzdelávacích výsledkov, ktoré uľahčujú vyhľadávanie pri čítaní výsledkov.

Úrovne osvojenia si výchovno-vzdelávacieho výsledku opisne určujú šírku vedomostí, hĺbku porozumenia a stupeň rozvoja zručností a osvojenia si postojov v štyroch kategóriách (uspokojivá, dobrá, veľmi dobrá a výnimočná). V tomto dokumente je iba úroveň osvojenia si »dobrá«. Táto úroveň nepredstavuje školskú známku dobrý, ale slúži ako rámec na hodnotenie dosiahnutých výsledkov a porozumenie hĺbky a šírky výsledkov na konci ročníka.

Od žiakov sa očakáva dosiahnutie všetkých výchovno-vzdelávacích výsledkov, ale na rozličnej úrovni osvojenia.

V tabuľkách sú výchovno-vzdelávacie výsledky označené skratkou – SJAK. Okrem označenia predmetu je pridané označenie ZŠ, ak ide o výsledky na základnej škole alebo SŠ, ak ide o výsledky na strednej škole. Potom nasleduje označenie domény napríklad A, potom číselné označenie ročníka a nakoniec poradové číslo výsledku v doméne.

Vysvetlenie:

SJAK ZŠ A.1.1. – Slovenský jazyk a kultúra, Základná škola, Doména A (Komunikácia a jazyk), prvý ročník, prvý výsledok

SJAK SŠ A.2.1. – Slovenský jazyk a kultúra, Stredná škola, Doména A (Komunikácia a jazyk), druhý ročník, prvý výsledok

GLOSÁR KURIKULA PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA PODĽA MODELU C

V druhom výchovno-vzdelávacom výsledku v doméne Kultúr a médiá termín kreatívne vyjadrenie zahŕňa prvky umeleckej oblasti a umeleckého vyjadrenia: nácvik a predstavovanie slovenských ľudových tancov, básní, piesní a divadelných textov v slovenskom jazyku. Techniky a obsahy na dosiahnutie tohto výsledku sa volia podľa záujmu žiaka a možností učiteľa. Rovnako je možné dosiahnuť tento výsledok v spolupráci s externými spolupracovníkmi – odborníkmi v určitej umeleckej oblasti /alebo členmi slovenských organizácií a iných chorvátskych inštitúcií aj so Slovenskou republikou.

Termín slovenská kultúra v doméne Kultúra a médiá zahŕňa obsahy a témy týkajúce sa slovenskej všeobecnej histórie, geografie, dejín slovenskej hudby a výtvarného umenia a obsahu o kultúrnom a prírodnom dedičstve Slovenskej republiky. Výber je zosúladený so želaniami a potrebami žiakov.

Termín multimodálny zdroj vedomostí v doméne Kultúra a médiá zahŕňa kombináciu niekoľkých rozličných zdrojov vedomostí.

Definícia textu :

Veľmi krátky textKrátky textStredne dlhý textDlhý text
Počúvanie a čítaniedo 100 slov

100 – 300 slov (v závislosti od ročníka štúdia)

5. r. = 100 – 200

6. r. = 200 – 300

300 – 600 slov

(v závislosti od ročníka štúdia)

7. r. = 300 – 500

8. r. = 500 – 600

viac ako 600 slov
Písaniedo 40 slov

40 – 80 slov (v závislosti od druhu textu)

5. r. = 40 – 60

6. r. = 60 – 70

7. r. = 70 – 80

80 – 200 slov

(v závislosti od druhu textu)

8. r. = 80 – 100

viac ako 200 slov
Rozprávanieokolo 1 minúty1 – 2 minúty3 – 5 minút5 – 10 minút


PRVÝ ROČNÍK SJAK ZŠ: 70 HODÍN/105 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ A.1.1.

Žiak rozumie častým slovám a veľmi krátkym jednoduchým vetám v známom prejave.

– rozpoznáva jednotlivé slová alebo frázy vyslovené pomalším tempom, jasne a zreteľne

– spája vyslovené slová s obrázkami alebo vecami

– pomenúva veci a osoby v triede alebo na vizuálnych šablónach

– reaguje pohybom na časté slová a veľmi jednoduché vety

Žiak prevažne rozumie častým slovám a veľmi krátkym a jednoduchým vetám, ak sa hovorí pomaly, zreteľne, jasne a s častými opakovaniami.

SJAK ZŠ A.1.2.

Žiak rozpoznáva grafickú podobu bežných slov a veľmi krátkych a jednoduchých viet.

– vyjadruje porozumenie napísaného slova jeho priradením k obrazu

– spája grafickú podobu slova s jeho výslovnosťou

Žiak s občasnou pomocou rozpoznáva väčšiu časť grafických podôb známych slov a veľmi krátkych a jednoduchých viet.

SJAK ZŠ A.1.3.

Žiak hovorí časté slová a veľmi krátke vety.

– opakuje slová a veľmi krátke a jednoduché vety,

pomenúva a ukazuje veci zo svojho prostredia

Žiak s občasnou pomocou hovorí časté slová a veľmi jednoduché vety.

SJAK ZŠ A.1.4.

Žiak sa zúčastňuje na veľmi krátkom rozhovore a vymieňa si osvojené krátke a jednoduché vety.

– používa základné komunikačné vzory (pozdravuje, predstavuje sa atď.)

– formuluje a vyslovuje veľmi krátke a jednoduché nacvičené vety

– zúčastňuje sa na veľmi krátkej a ľahkej konverzácii

Žiak sa s občasnou pomocou zúčastňuje na veľmi krátkom a jednoduchom rozhovore.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacieho výsledku

Odporúčané témy: Predstavovanie seba a iných; Pozdravy; Moja rodina; Farby; Hračky; Čísla do 10; V škole; Ovocie a zelenina; Zvieratá; Odev; Sviatky; Blahoželania; Poďakovanie; Počítanie do 10. Učiteľ samostatne rozhoduje o výbere a ich poradí, a o usporiadaní uvedených tém.

Odporúčané jazykové obsahy:

Zdvorilé správanie; Pozdravy a oslovovanie; Predstavovanie; Blahoželanie; Menovanie; Počítanie.

Gramatické štruktúry sa vyberajú podľa vývojového veku žiaka a sú odvodené z odporúčaných funkcií.

Uvedené sú témy a obsahy na realizáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov odporúčaní a učiteľ nezávisle rozhoduje o ich počte, výbere a rozvrhu v jednom školskom roku.

Korelácia s inými predmetmi: žiaci sa učia slovenský jazyk na základe znalostí, ktoré získajú v iných vyučovacích predmetoch:

Chorvátsky jazyk (svet príbehov, recitácie, rečňovanky), Výtvarná výchova (kresba, farbenie a tvarovanie), Telesná a zdravotná výchova (hra a tanec), Hudobná výchova (počúvanie, spev a tanec), Matematika (svet čísel a počítania), Náboženská výchova (sviatky), Prírodopis (hygiena).

Žiaci sa učia slovenský jazyk aj počas mimoškolských aktivít a rozličnými aktivitami, ak na to existujú podmienky: prechádzka a prehliadka školy; oslava narodenín a sviatkov.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vyučovacie aktivity sú rozličné, zaujímavé, zábavné a veľmi dynamicky sa obmieňajú. Môžu to byť hry, piesne, dramatizácia a ostatné aktivity, v ktorých je dôraz na ústnej komunikácii a ktorými sa povzbudzuje predstavivosť a kreativita žiakov.

Lexikálne obsahy sa vyberajú podľa vývojového veku žiaka, od známeho po neznáme a od ľahšieho po ťažšie, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými vyučovacími predmetmi, najmä s materinským jazykom a interdisciplinárnymi témami.

Lexikálne obsahy sa uvádzajú napodobňovaním, vizuálnymi a multimodálnymi prostriedkami mechanickým opakovaním.

Čítanie sa začína veľmi postupne až potom, keď žiaci ovládajú základy čítania v svojom materinskom jazyku.

Písanie sa začína postupne na konci prvého polroka.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ B.1.1.

Žiak vyjadruje verbálne/neverbálne myšlienky, pocity, postrehy po prečítaní/počúvaní literárneho/neliterárneho textu.

– vyjadruje opísané situácie a vnímané v literárnom texte slovami a kresbou

– vyjadruje názor na konanie postáv

– porovnáva konanie postáv s vlastným konaním

– vyčleňuje z textu, čo sa mu páči a čo nie

Žiak s občasnou pomocou vyjadruje svoje postrehy, myšlienky a pocity, a opisuje situácie z každodenného života podobné tým v texte.

SJAK ZŠ B.1.2.

Žiak počúva/číta s porozumením literárny text, hovorí, o čom je celý text.

– pozorne počúva, kým učiteľ číta literárny text

– vlastnými slovami vyjadruje vnímanie a pozorovanie o prečítanom literárnom texte

– ústne odpovedá na otázky o prečítanom literárnom texte

– číta veľmi krátky literárny text niekoľkokrát pre lepšie porozumenie textu vhodného na počiatočné zvládnutie čitateľských zručností a dáva pozor na správnu výslovnosť charakteristických slovenských hlások

Žiak počúva/číta s porozumením veľmi krátky literárny text.

Žiak ústne odpovedá na otázky o obsahu textu.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy: Predstavovanie seba a iných; Pozdravy; Moja rodina; Farby; Hračky; Čísla do 10; V škole; Ovocie a zelenina; Zvieratá; Odev; Sviatky; Blahoželania; Poďakovanie; Počítanie do 10. Učiteľ samostatne rozhoduje o výbere a ich poradí a o usporiadaní uvedených tém.

Odporúčané jazykové obsahy:

Zdvorilé správanie; Pozdravy a oslovovanie; Predstavovanie; Blahoželanie; Menovanie; Počítanie.

Lexikálne obsahy sa vyberajú podľa vývojového veku žiaka, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými vyučovacími predmetmi a interdisciplinárnymi témami.

Gramatické štruktúry sa vyberajú podľa vývojového veku žiaka a sú odvodené z odporúčaných funkcií.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vyučovacie aktivity sa dynamicky obmieňajú: hry, krátke ľudové piesne, krátke básničky, rečňovanky, dramatizácia (Dedko a repa), pričom je dôraz na ústnej komunikácii a riešení pracovných listov.

Gramatika jazyka sa dodržiava napodobňovaním učiteľa. Vyučovanie jazykového obsahu (lexikálnych a gramatických štruktúr) je založené na verbálnej komunikácii a učení sa zo situácie prostredníctvom mimiky, gestikulácie, pohybov, výtvarného vyjadrenia, hry, piesne a dramatizácii pomocou vizuálnych prostriedkov.

Písanie sa začína postupne na konci prvého polroka .

Ľudová:, Červené jabĺčko; Vyčítanka: Jeden, dva, tri, štyri, päť; Zo Zlatej brány:; Naša mačka.DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ C.1.1.

Žiak si všíma a rozpoznáva základné črty slovenskej kultúry a podobnosti s chorvátskou kultúrou.

– vymenúva a rozpoznáva zvláštnosti a spôsoby osláv slovenských sviatkov

– počúva detské a tradičné slovenské piesne

– rozpoznáva a rozlišuje najmenej dve postavy zo slovenských animovaných filmov a s pôžitkom ich sleduje, rozvíja počiatočný pozitívny prístup k výučbe slovenského jazyka a kultúry

Žiak si s občasnou pomocou všíma a rozoznáva základné črty slovenskej kultúry a podobnosť s chorvátskou kultúrou.

SJAK ZŠ C.1.2.

Žiak aplikuje najzákladnejšie techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku a prejavuje záujem o slovenskú kultúru.

– rád sa podieľa na aktivitách týkajúcich sa slovenskej recitácie, spevu, tanca, herectva

– počúvaním rozoznáva slovenské detské pesničky, básničky, rečňovanky

– vytvára obrázkový slovník

– vyrezáva, skladá a farbí výkresy/obrázky

Žiak sa s povzbudením učiteľa zapája a zúčastňuje sa na aktivitách.

Žiak s povzbudením prejavuje záujem o slovenskú kultúru.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Výchovno-vzdelávacie výsledky v doméne C sa realizujú na základe rovnakých tém a jazykových obsahov, ktorými sa dosahujú výchovno-vzdelávacie výsledky domény B.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčanie obsahov z médií: slovenské kreslené filmy (YouTube), vzdelávacie obsahy primerané veku na navrhované témy z domény Komunikácia a jazyk, detský kútik časopisu Prameň.

Aby si žiaci uvedomili dôležitosť a úžitkovú hodnotu stratégií na používanie jazyka, sú neustále a systematicky usmerňovaní.

Učiteľ plánuje školské alebo mimoškolské kultúrne obsahy a aktivity podľa záujmov žiakov, možností školy a miestnej komunity.

Výsledkom sa povzbudzuje zapojenie žiakov do kultúrneho a spoločenského života komunity, a preto sa nehodnotí súhrnne.

Hodnotenie:

sledovanie, hodnotenie a známkovanie žiaka je nepretržitý a stály proces vo výučbe slovenského jazyka a má byť formou motivácie a povzbudenia žiaka k ďalšej činnosti, rozvíjania priazne, lásky a ambície pre jazykové vzdelávanie. Na vstupnej úrovni má to byť vykonané veľmi opatrne a nenápadne, konkrétne a kladne. Cvičenie by sa malo robiť prostredníctvom hier a piesní. Učitelia sledujú žiacku aktivitu a povzbudzujú ju. Ústne previerky vedomostí sa vykonávajú výslovnosťou jednoduchých slov a spievaním pesničiek, porozumením krátkych pokynov, používaním rozličných hier primeraným ich veku.


DRUHÝ ROČNÍK SJAK ZŠ: 70 HODÍN/105 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ A.2.1.

Žiak rozumie napísaným slovám a veľmi krátkym a jednoduchým vetám v slovenskom prostredí.

– spája vyslovené slová s obrázkovými zobrazeniami alebo vecami

– pomenúva veci a osoby v triede alebo na vizuálnych šablónach, chápe jednoduchý obsah, ktorý pripája k obrázkom a napísaným slovám

Žiak rozumie časti napísaných slov a veľmi krátkym vetám v prostredí hovoriacom po slovensky.

SJAK ZŠ A.2.2.

Žiak rozumie a prepisuje napísané slová a veľmi krátke a jednoduché vety v písomnej časti slovenského prostredia.

– prepisuje písmená slovenskej abecedy, slová a krátke vety

– spája písanú formu slova so šablónou obrázka

Žiak rozumie časti napísaných slov a veľmi krátkym a jednoduchým vetám v písomnej podobe v prostredí hovoriacom po slovensky..

SJAK ZŠ A.2.3.

Žiak hovorí krátke slová a veľmi krátke vety.

– opakuje veľmi krátke a jednoduché vety

– pomenúva a ukazuje veci zo svojho prostredia

– vyslovuje vety, rečňovanky a básničky

Žiak čiastočne samostatne hovorí krátke slová a veľmi krátke vety.

SJAK ZŠ A.2.4.

Žiak sa zúčastňuje na krátkej konverzácii a používa naučené krátke a jednoduché vety.

– používa základné komunikačné vzory

– kladie veľmi jednoduché, nacvičené otázky a na ne odpovedá

– formuluje a vyslovuje veľmi krátke, nacvičené vety

Žiak sa zúčastňuje na krátkej konverzácii a s občasnou pomocou používa naučené krátke a jednoduché vety.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy:

rozširovanie a prehlbovanie tém postupne.

Predstavovanie seba a iných; Pozdravy; Moja rodina; Farby; Hračky; Čísla do 10; V škole; Ovocie a zelenina; Zvieratá; Odev; Sviatky; Blahoželania; Poďakovanie.

Odporúčané gramatické obsahy:

Rozlišovanie ch a h, dz a dž; Dvojhlásky; Jednoduchá veta; Zdrobneniny (Deminutíva); Ľudová pieseň (ako termín).

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vyučovacie aktivity sú rozmanité, zaujímavé, zábavné a dynamicky sa menia .Môžu to byť hry, piesne, dramatizácie, dielne (workshopy) a ďalšie aktivity, ktoré zdôrazňujú kladný postoj k slovenskému jazyku a podporujú kreativitu žiakov, čo prispeje k úspechu každého žiaka.

Rečňovanky a básničky zohrávajú osobitne dôležitú úlohu pri osvojení si správnej výslovnosti, prízvuku, rytmu a intonácie, ktorým je treba v nižších ročníkoch základnej školy prikladať mimoriadny význam

Odporúčané aktivity:

zbieranie starých slovenských receptov charakteristických pre Kysuce a Oravu (kysucký polesník, a pod.).

Korelácia s ostatnými predmetmi:

slovenský jazyk je spolu s ďalšími cudzími jazykmi vďaka svojej špecifickosti predmetu t. j. skutočnosti, že jazyk je zároveň obsahom a prostriedkom učenia sa a výučby v závislosti od cyklu, spojený so všetkými výchovno-vzdelávacími oblasťami, interdisciplinárnymi témami a takmer so všetkými vyučovacími predmetmi.

Hodnotenie:

sledovanie, hodnotenie a známkovanie žiaka je nepretržitý a stály proces vo výučbe slovenského jazyka a má byť formou motivácie a povzbudenia žiaka k ďalšej činnosti a rozvíjania priazne, lásky a ambície pre jazykové vzdelávanie.

V začiatočných ročníkoch má byť hodnotenie vykonané veľmi opatrne a nenápadne, konkrétne a kladne. Žiaci sa neučia o jazyku, ale sa učia iba jazyk. Cvičenie treba robiť prostredníctvom hier a piesní. Učitelia sledujú žiacku aktivitu a povzbudzujú ju. Ústne previerky vedomostí sa vykonávajú prostredníctvom výslovnosti jednoduchých slov a spievaním pesničiek, porozumením krátkych pokynov, používaním rozličných hier primeraným ich veku.

Učiteľ si cení samostatnosť a iniciatívu žiaka a rešpektuje jeho individuálne schopnosti.

Učiteľ má právo tvorivo a pružne tvoriť svoju činnosť v rámci plánovania a primerane k podmienkam.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ B.2.1.

Žiak vyjadruje myšlienky, pocity, postrehy po prečítaní/počúvaní literárneho textu a opisuje.

– vyjadruje myšlienky a pocity po prečítaní literárneho textu

– opisuje situácie, udalosti a postavy v literárnych textoch s ohľadom na vlastné vnímanie

– porovnáva konanie postáv z literárneho textu s vlastnými činmi a činmi osôb v okolí

– rozpráva o udalostiach z každodenného života, ktoré sú podobné udalostiam v literárnom texte

– vyčleňuje z textu, čo sa mu páči, a čo sa mu nepáči

vysvetľuje dôvody, prečo sa mu text páči, alebo nie

Žiak s občasnou pomocou vyjadruje svoje postrehy, myšlienky a pocity a opisuje situácie z každodenného života podobné tým v texte.

SJAK ZŠ B.2.2.

Žiak počúva/číta literárny text s porozumením a rozlišuje termíny literárnych druhov v slovenskom jazyku podľa formy a obsahu.

– rozpoznáva rozprávku, pieseň, hádanku, divadelnú hru v slovenskom jazyku podľa formy a obsahu

– rozlišuje hlavné a vedľajšie postavy

– odpovede na otázky o prečítanom literárnom texte

– číta krátky literárny text niekoľkokrát pre úplnejšie porozumenie textu

Žiak počúva/číta s porozumením literárny text, s občasnou pomocou učiteľa ústne odpovedá na otázky týkajúce sa obsahu textu a rozpoznáva literárne druhy podľa formy.

SJAK ZŠ B.2.3.

Žiak sa kreatívne vyjadruje podľa vlastného záujmu, podnietený rôznymi skúsenosťami a zážitkami počas vyučovacieho procesu.

– vytvára rôzne individuálne práce v slovenskom jazyku

– upravuje nástenný panel, dramatizuje texty a pripravuje sa na predstavenie, vymýšľa scénografiu, vytvára kostýmy, prejavuje sa pohybom, kreslí obrázkovú knihu a iné

Žiak sa s občasným povzbudením a pomocou učiteľa kreatívne vyjadruje.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Rozširovanie a prehlbovanie tém postupne.

Literárne texty z učebnice na tému: Predstavovanie seba a iných; Pozdravy; Moja rodina; Farby; Hračky; Čísla do 10; V škole; Ovocie a zelenina; Zvieratá; Odev; Sviatky; Blahoželania; Poďakovanie. Elena Čepčeková:, Ježkova komôrka; Daniel Hevier:, Veselý Valentín.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vyučovacie aktivity sú rozmanité, zaujímavé, zábavné a dynamicky sa menia. Môžu to byť hry, piesne, dramatizácie, dielne (workshopy) a ďalšie aktivity, ktoré zdôrazňujú kladný postoj k slovenskému jazyku a podporujú kreativitu žiakov, čo prispeje k úspechu každého žiaka.

Rečňovanky a básničky zohrávajú osobitne dôležitú úlohu pri osvojení si správnej výslovnosti, prízvuku, rytmu a intonácie, ktorým je treba v nižších ročníkoch základnej školy prikladať mimoriadny význam.

Spoločné čítanie plánovaných textov na hodine s cieľom rozvíjania trvalého čitateľského návyku, aktívny rozhovor, na ktorom sa zúčastňujú všetci žiaci, pričom sa zdôrazňuje dôležitosť každého individuálneho názoru.DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ C.2.1.

Žiak rozpoznáva najzákladnejšie fakty a charakteristiky slovenskej kultúry a tradície.

– rozpoznáva a rozlišuje najzákladnejšie fakty slovenskej kultúry

– pomenúva slovenské sviatky a rozpoznáva obyčaje, ktoré sú s nimi spojené, rozvíja kladný postoj a záujem o štúdium slovenského jazyka a kultúry

Žiak s občasnou pomocou vymenúva najzákladnejšie fakty a charakteristiky slovenskej kultúry a tradície.

SJAK ZŠ C.2.2.

Žiak aplikuje najzákladnejšie techniky tvorivého prejavu v slovenskom jazyku.

– zúčastňuje sa na činnostiach, ktoré zvyšujú potešenie z učenia sa slovenského jazyka a kultúry vo veľmi krátkych divadelných predstaveniach

– spieva slovenské detské a ľudové piesne, hovorí rečňovanky účinkuje v slovenských detských hrách so spevom pri počúvaní hudby a pohybom sprevádza piesne a skladby, kreslí a farbí, vytvára gratulačné pohľadnice

Žiak sa s podporou učiteľa zapája a zúčastňuje sa na aktivitách a s pomocou učiteľa aplikuje najzákladnejšie techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Výchovno-vzdelávacie výsledky domény C sa realizujú na základe rovnakých tém a jazykových obsahov, ktorými sa dosahujú výchovno-vzdelávacie výsledky domény B.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vyučovacie aktivity sú rozmanité, zaujímavé, zábavné a dynamicky sa menia. Môžu to byť hry, piesne, dramatizácie, dielne (workshopy) a ďalšie aktivity, ktoré zdôrazňujú kladný postoj k slovenskému jazyku a podporujú kreativitu žiakov, čo prispeje k úspechu každého žiaka.

Rečňovanky a básničky zohrávajú osobitne dôležitú úlohu pri osvojení si správnej výslovnosti, prízvuku, rytmu a intonácie, čomu je treba v nižších ročníkoch základnej školy prikladať mimoriadny význam.

Odporúčané aktivity:

zbieranie starých slovenských receptov charakteristických pre Kysuce a Oravu (kysucký polesník a pod.).

Korelácia s ostatnými predmetmi:

slovenský jazyk je spolu s ďalšími cudzími jazykmi vďaka svojej špecifickosti predmetu t. j. skutočnosti, že jazyk je zároveň obsahom a prostriedkom učenia sa a výučby v závislosti od cyklu, prepojený so všetkými výchovno-vzdelávacími oblasťami, interdisciplinárnymi témami a takmer so všetkými vyučovacími predmetmi.

Hodnotenie:

sledovanie, hodnotenie a známkovanie žiaka je nepretržitý a stály proces vo výučbe slovenského jazyka a má byť formou motivácie a povzbudenia žiaka k ďalšej činnosti a rozvíjania priazne, lásky a ambície pre jazykové vzdelávanie.

V začiatočných ročníkoch má to byť vykonané veľmi opatrne a nenápadne, konkrétne a kladne. Žiaci sa neučia o jazyku, ale sa učia iba jazyk. Cvičenie treba robiť prostredníctvom hier a piesní. Učitelia sledujú žiacku aktivitu a povzbudzujú ju. Ústne previerky vedomostí sa vykonávajú prostredníctvom výslovnosti jednoduchých slov a spievaním pesničiek, porozumením krátkych pokynov, používaním rozličných hier primeraným ich veku.


TRETÍ ROČNÍK SJAK ZŠ: 70 HODÍN/105 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ A.3.1.

Žiak rozumie veľmi krátkym a jednoduchým vetám v ústnej a písomnej podobe.

– žiak rozumie krátkym a jednoduchým vetám konkrétnym, veľmi krátkym a jednoduchým textom danej témyŽiak s občasnou pomocou rozumie veľmi krátkym a jednoduchým vetám v ústnej a písomnej podobe.

SJAK ZŠ A.3.2.

Žiak hovorí slová a veľmi krátke vety, rozlišuje začiatočnú, hlavnú a koncovú časť daného textu.

– formuluje a správne vyslovuje veľmi krátke a jednoduché texty niekoľkými vetami

– pomenúva osoby, veci, zvieratá a jednoduché činnosti sériou niekoľkých krátkych a veľmi jednoduchých viet

– používa veľmi jednoduché jazykové prostriedky

– správne vyslovuje slová: de, te, ne, le, di, ti, ni, li

– rozširuje slovnú zásobu slovenských slov

– vie v danom texte nájsť podstatné mená, prídavné mená, slovesá

Žiak s občasnou pomocou a čiastočne správne hovorí známe slová a krátke vety.

SJAK ZŠ A.3.3.

Žiak sa zúčastňuje na konverzácii na vyučovacej hodine s používaním krátkych a jednoduchých viet.

– odpovede na otázky týkajúce sa prečítaného textu

– kladie jednoduché otázky z textu a odpovedá na ne

– podieľa sa na dramatizácii textu v zmysle verbálnej a neverbálnej komunikácie

Žiak sa s občasnou pomocou zúčastňuje na veľmi krátkom a ľahkom rozhovore.

SJAK ZŠ A.3.4.

Žiak píše veľmi krátky a jednoduchý text na známu tému.

– píše veľmi krátky a jednoduchý text

– na základe šablóny zostavuje a píše gratulačné pohľadnice

– zúčastňuje sa na diskusii o svojej práci s ostatnými žiakmi a učiteľom

– hodnotí vlastnú prácu a práce ostatných žiakov s dôrazom na sebahodnotenie

Žiak s občasnou pomocou píše veľmi krátky a jednoduchý text známej témy podľa šablóny s drobnými chybami.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy:

Škola; Môj domov; Kalendár; Počasie; Jeseň; Zima; Jar; Leto; Domáce zvieratá; Prázdniny a sviatky; Slovenské korene; V premávke.

Odporúčané gramatické obsahy:

Mäkké spoluhlásky; Mäkké vyslovovanie de, te, le, ne, di, ti, ni, li; Základné charakteristiky slovných druhov: podstatné mená, prídavné mená, slovesá, zámená, číslovky.

Uvedené témy a obsahy na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov sú odporúčaním a učiteľ samostatne rozhoduje o ich počte, výbere a harmonograme v jednom školskom roku.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vyučovacie aktivity sú rozmanité, zaujímavé, zábavné a dynamicky sa menia .Môžu to byť hry, piesne, dramatizácie, dielne (workshopy) a ďalšie aktivity, v ktorých sa zdôrazňuje kladný postoj k slovenskému jazyku a ktorými sa podporuje kreativita žiaka a prispeje k úspechu každého žiaka.

Rečňovanky a básničky majú osobitne dôležitú úlohu pri osvojovaní si správnej výslovnosti, prízvuku, rytmu a intonácie, čomu treba v nižších ročníkoch základnej školy venovať osobitnú pozornosť

Uplatňovať frontálny a individuálny prístup, ako aj činnosť v menších a väčších skupinách a tiež aj činnosť vo dvojiciach štýlom simulovanej konverzácie. dramatizácia, spev (skupinovo a jednotlivo), pantomíma, hádanie, maskovanie, slovné hry, riešenie jazykových hádaniek a krížoviek, hry hádania sú niektoré z foriem, ktoré sa ukázali ako účinné, a ktoré je treba uplatňovať.

Lexikálne obsahy sa volia primerane vývojovému veku žiaka, od známeho k neznámemu a od ľahšieho k ťažšiemu, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými vyučovacími predmetmi a interdisciplinárnymi témami. Prostredníctvom mimiky sa mechanickým opakovaním uvádzajú aj vizuálne a multimediálne prostriedky. Cyklicky sa opakujú a rozširujú vo vzťahu s predchádzajúcim ročníkom.

Aj keď sa dôraz kladie na ústnu komunikáciu, od tretej triedy sa čoraz častejšie uplatňuje písomný prejav.

Vyučovanie na hodine sa koná v slovenskom jazyku a chorvátsky jazyk sa používa na porovnávanie a ľahšie získavanie vedomostí.

Učiteľ má právo tvorivo a pružne tvoriť svoju činnosť v plánovaných a primeraných podmienkach.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ B.3.1.

Žiak vyjadruje svoje postrehy, myšlienky a pocity po vypočutí/prečítaní literárneho textu a porovnáva ich so skutočným životom.

– vyjadruje myšlienky a pocity po prečítaní literárneho textu

– opisuje situácie, udalosti a postavy v literárnych textoch s ohľadom na vlastné skúsenosti

– rozpráva udalosti z každodenného života, ktoré sú podobné tým v literárnom texte

– vyjadruje názor na udalosti a konanie postáv v príbehu

Žiak s občasnou pomocou vyjadruje svoje postrehy, myšlienky a pocity a rozpoznáva situácie z textu v každodennom živote.

SJAK ZŠ B.3.2.

Žiak počúva/číta s porozumením literárny text.

– rozlišuje časti básne: verš, strofa

– rozpoznáva a vyčleňuje slová, ktoré sa rýmujú v piesňach a divadelných hrách pre deti

– rozpoznáva prvky fantázie v detských piesňach a rozprávkach

Žiak počúva/číta s porozumením literárny text, s občasnou pomocou ústne odpovedá na otázky týkajúce sa obsahu textu.

– odpovedá na otázky o prečítanom literárnom texte

– hovorí o literárnom texte vlastnými slovami

– číta krátky literárny text niekoľkokrát pre úplnejšie porozumenie a dáva pozor na správnu výslovnosť a intonáciu

SJAK ZŠ B.3.3.

Žiak nachádza údaje v informačnom texte z rozličných zdrojov.

– rozlišuje informačné texty od literárnych

– nachádza údaje v jednom zo zdrojov informácií, vyčleňuje kľúčové údaje

Žiak s občasnou pomocou nachádza údaje v informačnom texte z rozličných zdrojov.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Rozširovanie a prehlbovanie tém postupne.

Predstavovanie seba a iných; Pozdravy; Moja rodina; Farby; Hračky; Čísla do 10; V škole; Ovocie a zelenina; Zvieratá; Odev; Sviatky; Blahoželania; Poďakovanie.

Milan Rúfus:, Modlitba na dobrú noc; Krista Bendová:, O dobrej rodinke; Ľudmila Podjavorinská:, Do školy; Daniel Hevier:, Cisár a pisár.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vyučovacie aktivity sú rozmanité, zaujímavé, zábavné a dynamicky sa menia. Môžu to byť hry, piesne, dramatizácie, dielne (workshopy) a ďalšie aktivity, ktoré zdôrazňujú kladný postoj k slovenskému jazyku a podporujú kreativitu žiakov, čo prispeje k úspechu každého žiaka.

Spoločné čítanie plánovaných textov na hodine s cieľom rozvíjania trvalého čitateľského návyku, aktívny rozhovor, na ktorom sa zúčastňujú všetci žiaci, pričom sa zdôrazňuje dôležitosť každého individuálneho názoru.DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ C.3.1.

Žiak rozlišuje základné vzory slušného správania charakteristické pre slovenskú kultúru.

– všíma si a porovnáva spôsoby formálneho a neformálneho oslovenia a pozdravov v chorvátskej a slovenskej kultúre

– všíma si typické slovenské mená a priezviská

– všíma si a porovnáva spôsoby gratulovania a poďakovania v chorvátskej a slovenskej kultúre

– pomenúva a rozlišuje slovenské sviatky a s nimi späté obyčaje

– získava kladný postoj k výučbe slovenského jazyka a kultúry v práci s pôvodnými materiálmi (slovenské detské a tradičné piesne, animované filmy, filmové rozprávky, bábkarská tvorivosť, atď.)

Žiak s občasnou pomocou rozlišuje základné vzory slušného správania charakteristické pre slovenskú kultúru.

SJAK ZŠ C.3.2.

Žiak rozširuje škálu najzákladnejších techník tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku.

– zúčastňuje sa na krátkych predstaveniach

– spieva slovenské detské a ľudové piesne, hovorí rečňovanky, hrá sa slovenské detské hry so spevom pri počúvaní hudby v spojení s rôznymi druhmi pohybov – mimika, gestikulácia, tanec

– kreslí a farbí, pripráva nástenky a školskú výstavu

Žiak sa s podporou učiteľa zapája a zúčastňuje sa na aktivitách.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Výchovno-vzdelávacie výsledky domény C sa realizujú na základe rovnakých tém a jazykových obsahov, ktorými sa realizujú výchovno-vzdelávacie výsledky domény B.

Obyčaje (detské ľudové hry a piesne súvisiace s Vianocami a Veľkou nocou) atď.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vyučovacie aktivity sú rozmanité, zaujímavé, zábavné a dynamicky sa menia. To môžu byť hry, piesne, dramatizácie, dielne (workshopy) a ďalšie aktivity, ktoré zdôrazňujú kladný postoj k slovenskému jazyku a podporujú kreativitu žiakov, čo prispeje k úspechu každého žiaka.

Učiteľ plánuje školské alebo mimoškolské kultúrne obsahy a aktivity podľa záujmov žiakov, možností školy a miestnej komunity.

Výsledkom sa povzbudzuje zapojenie žiakov do kultúrneho a spoločenského života komunity, a preto sa nehodnotí súhrnne.ŠTVRTÝ ROČNÍK SJAK ZŠ: 70 HODÍN/105 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ A.4.1.

Žiak rozumie jednoduchým vetám a reprodukuje ich.

– rozumie konkrétnym, krátkym a jednoduchým textom

– všíma si základné posolstvo v jednoduchých textoch

– rozpoznáva kľúčové informácie a prepája ich s osobnými skúsenosťami a vedomosťami

– vyjadruje základné údaje o sebe a o iných, vlastné pocity a záujem o pocity iných

– tvorí veľmi krátke a jednoduché texty z niekoľkých viet a vyslovuje ich napodobňovaním výslovnosti a intonácie hovoreného modelu

Žiak s občasnou pomocou rozumie jednoduchým vetám a reprodukuje ich.

SJAK ZŠ A.4.2.

Žiak sa zúčastňuje na veľmi krátkom rozhovore a vymieňa si krátke a jednoduché vety.

– kladie krátke a veľmi jednoduché otázky v nacvičených situáciách a odpovedá na ne

– účinkuje v nacvičených dialógoch a v hraných rolách

Žiak sa s občasnou pomocou zúčastňuje na veľmi krátkom a ľahkom rozhovore

SJAK ZŠ A.4.3.

Žiak píše veľmi krátky a jednoduchý text známej témy podľa šablóny.

– píše veľmi krátky a jednoduchý text podľa šablóny

– odpovedá na položené jednoduché otázky

Žiak s občasnou pomocou píše veľmi krátky a jednoduchý text na známu tému podľa šablóny s drobnými chybami.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Ohybné slovné druhy a ich základné gramatické kategórie. Obsahy nadväzujú na témy obsahov predchádzajúcich ročníkov.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vyučovacie aktivity sú rozmanité, zaujímavé, zábavné a dynamicky sa menia .Môžu to byť hry, piesne, dramatizácie, dielne (workshopy) a ďalšie aktivity, v ktorých sa zdôrazňuje kladný postoj k slovenskému jazyku a ktorými sa podporuje kreativita žiaka a prispeje k jeho úspechu.. Odporúča sa úloha dotvorenia nedokončeného príbehu podľa fantázie žiaka.

Rečňovanky a básničky majú osobitne dôležitú úlohu pri osvojovaní si správnej výslovnosti, prízvuku, rytmu a intonácie, čomu treba v nižších ročníkoch základnej školy venovať osobitnú pozornosť.

Uplatňovať frontálny a individuálny prístup, ako aj činnosť v menších a väčších skupinách a tiež aj činnosť vo dvojiciach štýlom simulovanej konverzácie. Dramatizácia textu, spev (skupinovo a jednotlivo), pantomíma, hádanie, maskovanie, slovné hry, riešenie jazykových hádaniek a krížoviek, hry hádania sú niektoré z foriem, ktoré sa ukázali ako účinné a ktoré je treba uplatňovať.

Lexikálne obsahy sa volia primerane vývojovému veku žiaka, od známeho k neznámemu a od ľahšieho k ťažšiemu, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými vyučovacími predmetmi a interdisciplinárnymi témami. Cyklicky sa opakujú a rozširujú vo vzťahu s predchádzajúcim ročníkom.

Lexikálne obsahy sa vyjadrujú prostredníctvom mimiky, vizuálnych a multimediálnych prostriedkov mechanickým opakovaním a čoraz častejšie sa uplatňuje činnosť písomného prejavu.

Vyučovanie na hodine sa koná v slovenskom jazyku a chorvátsky jazyk sa používa na porovnávanie a ľahšie získavanie vedomostí.

Učiteľ má právo tvorivo a pružne tvoriť svoju činnosť v plánovaných a primeraných podmienkach.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ B.4.1.

Žiak vyjadruje a vysvetľuje svoje postrehy a myšlienky po vypočutí/prečítaní literárneho textu a porovnáva obsah a tému textu so skutočným životom.

– vysvetľuje vlastné postrehy, myšlienky a pocity po prečítaní/počúvaní literárneho textu a porovnáva ich s ostatnými žiakmi

– opisuje situácie, udalosti a postavy v literárnych textoch s ohľadom na vlastné vnímanie

– porovnáva tému a obsah textu so skutočným životom a svojimi skúsenosťami

– rozpráva o udalostiach z každodenného života, ktoré sú podobné tým v literárnom texte

– pretvára prečítaný literárny text: vytvára nový koniec, mení konanie postáv, uvádza nové postavy, zúčastňuje sa na príbehu

Žiak s občasnou pomocou vyjadruje a vysvetľuje svoje postrehy a myšlienky po vypočutí/prečítaní literárneho textu a porovnáva obsah a tému textu so skutočnou skúsenosťou.

SJAK ZŠ B.4.2.

Žiak počúva/číta s porozumením a hovorí o literárnom texte.

– odpovedá na otázky týkajúce sa opisovanej udalosti, postavy, piesne, situácie v literárnom texte

– opisuje situácie, udalosti a postavy v literárnych textoch

– rozpoznáva hlavné a vedľajšie postavy v príbehu

– rozlišuje časti básne: verš, strofa

– rozpoznáva a vyčleňuje slová, ktoré sa rýmujú v piesňach a divadelných hrách pre deti

– rozpoznáva prvky fantázie v detských piesňach a rozprávkach

– rozpráva literárny text vlastnými slovami

Žiak číta literárny text a s občasnou pomocou rozpráva o texte.

SJAK ZŠ B.4.3.

Žiak nachádza kľúčové údaje a posolstvo textu v rozličných zdrojoch.

– nachádza údaje v textoch tej istej tematiky v rôznych médiách kombinovaním zdrojov informácií podľa vlastných záujmov a potrieb – časopisy, spoločenské siete, internet

– rozlišuje médiá ako zdroje údajov

(časopisy, televízia, internet, spoločenské siete)

Žiak s občasnou pomocou nachádza kľúčové údaje a posolstvo textu v rozličných zdrojoch.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Literárne texty (lyrické básne, poviedky, bájky, krátke ľudové príslovia, detský román, dramatický text) v tlačených a digitálnych učebniciach, webových stránkach a iných zdrojoch.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Pri výbere textov by mal učiteľ zohľadniť žánrovú a tematickú rozmanitosť, ako aj možnosti prijímania žiakov.

Literárne termíny: ľudová lyrická báseň, motív, téma, nápad, poetický obraz, zosobnenie, rozprávač, rozprávanie, dialóg, monológ, opis.

Spoločné čítanie plánovaných textov na hodine s cieľom rozvíjania trvalého čitateľského návyku, aktívny rozhovor, na ktorom sa zúčastňujú všetci žiaci, pričom sa zdôrazňuje dôležitosť každého individuálneho názoru.

Mária Rázusová-Martáková:, Žltá jeseň; Štefan Moravčík:, December; Anna Majerová:, Skrývačka; Pavel Grňa:, Zívačka.
DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ C.4.1.

Žiak uvádza a pomenúva špecifiká slovenskej kultúry, odlišuje a porovnáva vybrané charakteristiky Slovenskej republiky podobné/identické s tými v chorvátskej kultúre.

– vyčleňuje vybrané charakteristiky Slovenskej republiky, ktoré sú podobné alebo identické s tými v chorvátskej kultúre (vlajka, hymna, strava, hudobné nástroje atď.)

– rozpoznáva, opisuje a rešpektuje odlišné kultúrne vzory (slovenské obyčaje, povery) na základe príkladov, s ktorými sa stretáva vo svojom bezprostrednom okolí alebo z oblasti, odkiaľ pochádza

– získava kladný postoj a rozvíja záujem o výučbu slovenského jazyka a kultúry v práci s pôvodnými materiálmi (slovenské detské, tradičné a moderné piesne, animovaný, hraný a bábkový film, detský časopis atď.)

Žiak s občasnou pomocou uvádza a pomenúva špecifiká slovenskej kultúry, rozlišuje a porovnáva vybrané charakteristiky Slovenskej republiky podobné/identické s tými v chorvátskej kultúre.

SJAK ZŠ C.4.2.

Žiak si všíma a uplatňuje základné techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku.

– aktívne sa podieľa na spoločnom vystúpení (divadelnej hre, predstavení), zlaďuje vlastné vystúpenie s vystúpeniami iných, obohacuje vystúpenie a hodnotí vystúpenie

– spieva a tradičné slovenské piesne

– vystupuje v triede /alebo mimo nej

– výtvarne sa prejavuje rozličnými umeleckými technikami

Žiak sa s pomocou učiteľa zapája a zúčastňuje na aktivitách a uplatňuje techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Kultúrne podujatia a inštitúcie: stretnutia so spisovateľmi, náboženské inštitúcie, kultúrne festivaly a prehliadky.

Školské a mimoškolské kultúrne podujatia: Európsky deň jazykov, Medzinárodný deň materského jazyka, Prehliadka slovenskej tvorivosti, Deň vedy.

Slovenské kalendárne zvyky (detské ľudové hry a piesne súvisiace s Vianocami a Veľkou nocou) a pod.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Učiteľ plánuje školské alebo mimoškolské kultúrne obsahy a aktivity podľa záujmov žiakov, možností školy a miestnej komunity.

Výsledkom sa povzbudzuje zapojiť žiakov do kultúrneho a spoločenského života komunity, a preto sa nehodnotí súhrnne.


PIATY ROČNÍK SJAK ZŠ: 70 HODÍN/105 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ A.5.1.

Žiak rozumie obsahu krátkeho a jednoduchého textu na danú tému.

– rozumie obsahu textu

– rozpoznáva hlavnú myšlienku a vyčleňuje kľúčové informácie v krátkom a jednoduchom texte

– kladie otázky a odpovedá na ne

Žiak s občasnou pomocou rozumie krátkemu textu na danú tému.

SJAK ZŠ A.5.2.

Žiak sa zúčastňuje na krátkej a ľahkej konverzácii na danú tému.

– kladie jednoduché otázky a odpovedá na nezúčastňuje sa na veľmi krátkej konverzácii na danú tému

– zúčastňuje sa na nacvičených dialógoch a hraných rolách

Žiak sa s občasnou pomocou zúčastňuje na krátkom a ľahkom rozhovore, a s pomocou hovorí jednoduché vety.

SJAK ZŠ A.5.3.

Žiak píše krátky a jednoduchý text na danú tému.

– vytvára krátke a jednoduché texty podľa známej a nacvičenej šablóny

– odpovedá na položené otázky

– správne píše známe a časté slová

Žiak s občasnou pomocou píše krátky a jednoduchý text na danú tému podľa šablóny s drobnými chybami.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy:

Škola; Jeseň; Kvetiny; Záhrada a ovocný sad; Odev a obuv; More, jazerá, rieky; Prechádzka mestom; Počasie; Kniha; Detské divadlo; Materinský jazyk; Zvyky súvisiace so sviatkami a oslavami; Zdravotná starostlivosť.

Odporúčaný jazykový obsah:

Písanie samohlások y, ý po spoluhláskach b, p, m, v, s, z, r, f v slovenských slovách; Synonymá; Antonymá; Homonymá; Kysucké alebo oravské nárečie; Tvorba slov predponou a príponou.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Niektoré odporúčané činnosti:

doplnenie textov, písanie nového konca príbehu alebo časti príbehu, ktorý chýba, ukazovanie a opisovanie vecí a obrázkov, vystrihovanie, lepenie, spájanie verbálneho a neverbálneho obsahu, spev, recitovanie, herectvo, pantomíma, rôzne hry, jednoduché krátke dialógy s nacvičenými jazykovými prostriedkami, ktoré predstavujú reálne komunikačné situácie, jednoduché projektové úlohy (výroba pohľadníc, plagátov, brožúr, fotografií), kratšia dramatizácia, herectvo s vlastne vyrobenými bábkami, natáčanie krátkeho filmu, príprava prezentácií.

Lexikálne obsahy sa vyberajú primerane vývoju a veku žiakov, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými predmetmi a interdisciplinárnymi témami. Pri výbere tém sa môže učiteľ riadiť potrebami, záujmami a schopnosťami žiaka.

Pri počúvaní s porozumením je možné v menšej miere prispôsobiť dĺžku a zložitosť textov podľa úrovne jazykových zručností žiaka.

Žiaci sú čoraz viac povzbudzovaní, aby pozorovali štrukturálne analógie a vyvodzovali závery na základe mnohých príkladov.

Odporúčané vyučovacie metódy a formy práce:

uplatňovať frontálny a individuálny prístup, ako aj činnosť v menších a väčších skupinách a tiež aj činnosť vo dvojiciach štýlom simulovanej konverzácie.

Didakticko-metodické odporúčania:

učiteľ by mal rozvíjať komunikačné zručnosti, svoj vlastný systém sledovania a kontroly pokroku každého žiaka, povzbudzovať žiakov, aby pracovali samostatne počas hodiny a doma a tiež na vzájomné rešpektovanie sa pri spoločnej práci.

Učiteľ voľne tvorí svoju vyučovaciu hodinu, rozširuje materiály podľa danej situácie, spolupracuje s kolegami a odborným poradcom. Dodržiava zásady jednoduchosti, primeranosti a postupnosti.

Učiteľ má právo tvorivo a pružne tvoriť svoju činnosť v plánovaných a primeraných podmienkach.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ B.5.1.

Žiak číta a rozpráva s porozumením literárny a neliterárny text.

– vyberá názvy v slovenčine na poviedku, pieseň, rozprávku, bájku, hádanku, divadelnú hru, detský román,

– zobrazuje priebeh udalostí a postavy v príbehu rečou, písmom, kresbou a pohybom

– výrazne číta literárne texty

– rozlišuje literárny text od neliterárnych textov

– porovnáva situácie z textu s reálnym životom.

Žiak s občasnou pomocou učiteľa číta a rozpráva literárny a neliterárny text.

SJAK ZŠ B.5.2.

Žiak vysvetľuje svoje postrehy, myšlienky a pocity po prečítaní/počúvaní literárneho textu a porovnáva obsah a tému so skutočným životom.

– vyjadruje svoje vnímanie literárneho textu ústne, písomne, kresbou, pohybom

– predkladá svoje pripomienky k literárnemu textu

– porovnáva situácie z textu so skutočným životom

Žiak s občasnou pomocou uvádza svoje postrehy a myšlienky a zúčastňuje sa na rozhovore o danom texte.

SJAK ZŠ B.5.3.

Žiak získava údaje danej témy z literárneho a neliterárneho textu z rôznych médií primeraným veku žiaka.

– rozpoznáva kľúčové údaje v texte

– nachádza údaje v textoch tej istej témy v rôznych médiách

– kombinuje zdroje informácií podľa svojich záujmov a potrieb, vyjadruje svoje postrehy a myšlienky o prečítanom texte

Žiak s občasnou pomocou nachádza údaje danej témy v rôznych médiách primeraným veku žiaka.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Literárne texty (lyrické básne, poviedky, bájky, krátke ľudové príslovia, detský román, dramatický text) v tlačených a digitálnych učebniciach, webových stránkach a iných zdrojoch.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Pri výbere textov by mal učiteľ zohľadniť žánrovú a tematickú rozmanitosť, ako aj možnosti prijímania žiaka.

Literárne termíny: ľudová lyrická báseň, motív, téma, nápad, poetický obraz, zosobnenie, rozprávač, rozprávanie, dialóg, monológ, opis.

Spoločné čítanie plánovaných textov na hodine s cieľom rozvíjania trvalého čitateľského návyku, aktívny rozhovor, na ktorom sa zúčastňujú všetci žiaci, pričom sa zdôrazňuje dôležitosť každého individuálneho názoru.

Zoroslav Jesenský:, Kyslá rozprávka so sladkým koncom; Tomáš Čelovský:, Rád chodím do školy; Slovenská ľudová rozprávka:, Koza odratá a jež; Jozef Pavlovič:, Zrodenie tichej noci; Daniel Hevier:, Ako Daniela stretla anjela.


DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ C.5.1.

Žiak si všíma vzory správania a zaobchádzania charakteristické pre slovenskú kultúru.

– zúčastňuje sa na zaznamenávaní a vysvetľuje dôležitosť osobitných dátumov, dní a slovenských štátnych a cirkevných sviatkov

– získava kladný postoj k výučbe slovenského jazyka a kultúry v práci s pôvodnými materiálmi (slovenská hudba, folklór, filmy, časopisy, slovenské kultúrne dedičstvo)

Žiak si s občasnou pomocou všíma všetky vzory správania a zaobchádzania charakteristické pre slovenskú kultúru.

SJAK ZŠ C.5.2.

Žiak volí a používa základné techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku.

– aktívne sa podieľa na spoločnom vystúpení (divadelnej hre, predstavení), zosúlaďuje vlastné vystúpenie s vystúpením iných, obohacuje vystúpenie a hodnotí ho

– spieva autorské a slovenské ľudové piesne

– pripravuje nástenku

– výtvarne sa prejavuje rozličnými umeleckými technikami

– používa fotoaparáty, smartfóny na účely vytvorenia fotografie

Žiak sa s podporou učiteľa zapája a zúčastňuje na aktivitách.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Slovenský folklór, dokumentárny film, hraný film, televízna relácia, vzdelávacie prezentácie slovenského slovníka na YouTube, divadelné predstavenia na prehliadke slovenskej tvorivosti.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Učiteľ podnecuje žiaka, aby vyjadril svoj názor na sledovaný film alebo divadelnú hru pre deti, ako aj na tvorivé činnosti: diskutuje o sledovanom predstavení alebo filme, vytvára si vlastný fotoalbum, natáča vlastný krátky film pomocou kamery mobilného telefónu (o prírode, rodine, kamarátovi, domácemu zvieratku -miláčikovi, škole).


ŠIESTY ROČNÍK SJAK ZŠ: 70 HODÍN/105 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ A.6.1.

Žiak rozumie a reprodukuje krátke a jednoduché texty známej témy.

– vyjadruje porozumenie krátkeho a jednoduchého textu známej témy a vyčleňuje hlavné posolstvo textu

– vyčleňuje základné informácie

– formuluje a hovorí krátky a jednoduchý text v prítomnom a v minulom čase

– opisuje osoby, konania v bezprostrednom prostredí

– jednoduchými vetami rozpráva krátky a jednoduchý text pomocou známeho slovníka

Žiak s občasnou pomocou vyjadruje porozumenie krátkeho textu známej témy a hovorí krátke texty.


SJAK ZŠ A.6.2.

Žiak sa zúčastňuje na krátkej konverzácii na známu tému.

– kladie jednoduché otázky v nacvičených situáciách a odpovedá na ne

– zúčastňuje sa na krátkych dialógoch a hraných rolách

– používa odporúčané jazykové prostriedky v nacvičených výrokoch

Žiak sa s občasnou pomocou zúčastňuje na krátkej konverzácii známej témy.

SJAK ZŠ A.6.3.

Žiak píše krátky text na známu tému.

– formuluje veľmi krátke a jednoduché texty podľa známej a nacvičenej šablóny

– uplatňuje pravidlá písania krátkych gratulácií, pohľadníc a veľmi krátkych osobných správ

– dopĺňa rôzne jednoduché modely (prenáša informácie) známymi slovami

– správne píše známe a časté slová a odpovedá na položené otázky

Žiak s občasnou pomocou píše krátky text známej témy podľa šablóny s drobnými chybami.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Ústny opis miestnosti, bytu, triedy, školy, bydliska (obce alebo mesta); Ohybné slovné druhy a ich gramatické kategórie; Základné a rozvíjajúce vetné členy.

Pomocou Frazeologického slovníka slovenského jazyka môžu žiaci porovnávať podobnosti slovenských a chorvátskych frazém a pokúsiť sa preložiť niektoré z najbežnejších fráz.

Konverzácia – simulovaný rozhovor súvisiaci s rôznymi známymi situáciami – u lekára, v lekárni, v obchode, na autobusovej stanici atď.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané druhy textov:

básne klasické a súčasné), dialógové a opisné texty, články/texty (napr. zo slovenských časopisov pre žiakov), rozprávky a bájky, upravené texty prispôsobené veku a jazykovému vývoju žiakov.

Niektoré odporúčané činnosti:

doplnenie textov, tvorenie nového konca príbehu alebo časti príbehu, ktorý chýba, ukazovanie a opisovanie vecí a obrázkov, vystrihovanie, lepenie, spájanie verbálneho a neverbálneho obsahu, spev, recitovanie, herectvo, pantomíma, rôzne hry, jednoduché krátke dialógy s nacvičenými jazykovými prostriedkami, ktoré predstavujú reálne komunikačné situácie, jednoduché projektové úlohy (výroba pohľadníc, plagátov, brožúr, fotografií), kratšia dramatizácia, herectvo s vlastne vyrobenými bábkami, natáčanie krátkeho filmu, príprava prezentácií.

Lexikálne obsahy sa vyberajú primerane vývoju a veku žiakov, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými predmetmi a interdisciplinárnymi témami. Pri výbere tém sa môže učiteľ riadiť potrebami, záujmami a schopnosťami žiaka.

Pri počúvaní s porozumením je možné v menšej miere prispôsobiť dĺžku a zložitosť textov podľa úrovne jazykových zručností žiaka.

Žiaci sú čoraz viac povzbudzovaní, aby pozorovali štrukturálne analógie a vyvodzovali závery na základe mnohých príkladov.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkov

SJAK ZŠ B.6.1.

Žiak vyjadruje vlastný priamy vnem literárneho textu a porovnáva ho so svetom okolo seba.

– vyjadruje svoje základné pocity (údiv, radosť, milosrdenstvo, ľútosť, napätie očakávania, hnev, hrôza, strach) ako reakciu na literárny text

– všíma si, že je poetický výraz osobný a subjektívny

– prejavuje záujem o postavy a udalosti, ktoré súvisia s nim a jeho vlastným vnemom

– rozvíja schopnosť obrazotvornosti, ktorá prežívaním fiktívneho odráža skutočné pocity, postoje a hodnoty (napr. čítaním fiktívneho príbehu sa žiak, akoby zúčastňuje na skutočnej udalosti)

– porovnáva vlastné skúsenosti so skúsenosťami, ktoré vznikli v priebehu čítania

Žiak s občasnou pomocou vyjadruje svoje postrehy a myšlienky a na podnet sa zúčastňuje na rozhovore o texte.

SJAK ZŠ B.6.2.

Žiak posudzuje literárny text na základe vedomostí a skúseností o svete okolo seba a vysvetľuje problematiku.

– vytvára vizuálne prezentácie literárneho textu

– stotožňuje sa s osudom postáv a hodnotí ich konanie

– komentuje hlavné udalosti a vysvetľuje vlastný pohľad na udalosti

– porovnáva vlastné stanovisko v texte s inými stanoviskami

– rozpoznáva hlavné myšlienky literárneho textu

Žiak s občasnou pomocou posudzuje literárny text a vysvetľuje problémy.

SJAK ZŠ B.6.3.

Žiak nachádza potrebné informácie v súlade so svojimi potrebami a záujmami.

– rozlišuje zdroje informácií: tlačené a digitálne

– nachádza informácie v rozličných zdrojoch podľa svojich záujmov a potrieb

– vyberá kľúčové slová na vyhľadávanie na internete

– používa obsah a zoznam termínov pri vyhľadávaní informácií

– ovláda základné techniky internetového vyhľadávania

– kontroluje presnosť informácií, cituje zdroj informácií

Žiak nachádza potrebné informácie s pomocou učiteľa.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Krátke rozprávky, poviedky, básne, legendy – Juraj Jánošík, slovenský Robin Hood,

Hana Suchá:, Najlepší dopravný prostriedok; Daniel Hevier:, Medardova kvapka; Juraj Tušiak:, O štyroch usilovných opiciach;

Ján Navrátil:, Maliarove šaty; Ľudmila Podjavorinská:, Klásky; Eleonora Gašparová:, Ako čerešne oklamali chlapca.

Odporúčané obsahy:

dramatizácia textu, Biblia a biblické motívy.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Učiteľ oboznamuje žiakov s rôznymi stratégiami v závislosti od typu úlohy, ale s ohľadom na vek žiaka, jeho jazykový a kognitívny rozvoj a rôzne štýly učenia. Ukazuje príklady použitia stratégií, povzbudzuje žiakov, aby ich uplatňovali, a tak poskytuje model, použitím ktorého žiaci zlepšujú výsledky vzdelávania.

Použitie stratégií má výrazne individuálne vlastnosti: to, čo vyhovuje jednému žiakovi, nemusí byť nevyhnutne účinné pre druhého. Stratégie sú menné: môžu byť prijaté nové, zamietnuť staré, môžu sa kombinovať rôznymi spôsobmi a konečné hodnotenie ich efektívnosti robí každý žiak sám pre seba podľa svojich potrieb, štýlu učenia a úrovne jazykového a kognitívneho rozvoja. Neexistuje preto zoznam stratégií, ktoré by mal prijať každý žiak, ale iba zoznam príkladov častých stratégií vzdelávania a používania jazyka.DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ C.6.1.

Žiak skúma a opisuje doplňujúce informácie o Slovenskej republike pre chápanie kultúrne podmienených obsahov (o vlastnej kultúre a cudzích kultúrach).

– pripomína si a vysvetľuje význam osobitných dátumov, dní – slovenských cirkevných a štátnych sviatkov a obyčajov, ktoré nie sú bežné v chorvátskej kultúre

– nachádza a prehodnocuje fakty týkajúce sa prírodných a geografických charakteristík Slovenskej republiky, historických udalostí a osôb slovenskej stredovekej a ranej novodobej histórie, diel slovenského kultúrneho dedičstva (výtvarné a hudobné umenie ) a slovenských inštitúcií a médií v rozličných multimodálnych zdrojoch

– skúma a opisuje základné fakty a charakteristiky slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku

– rozvíja sebadôveru v používaní slovenského jazyka a s podrobnými pokynmi sa podieľa na simulovaných situáciách skutočného života a so záujmom sa priamo oboznamuje so slovenskou kultúrou v autentickom prostredí

Žiak s občasnou pomocou uvádza a stručne rozpráva vlastnými slovami osvojené fakty o slovenskej kultúre a porovnáva fakty týkajúce sa slovenskej kultúry a s kultúrou slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

SJAK ZŠ C.6.2.

Žiak porovnáva a používa základné techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku.

– aktívne sa podieľa na spoločnom vystúpení (divadelnej hre, predstavení), zosúlaďuje vlastné vystúpenie s vystúpením iných, obohacuje vystúpenie a hodnotí ho

– spieva autorské a slovenské ľudové piesne, predvádza jednoduchšie formy tanečných štruktúr slovenských ľudových a moderných tancov so spevom a vytvára nové tanečné štruktúry samostatne alebo v skupine

– vystupuje v triede a/alebo mimo nej

– výtvarne sa prejavuje rozličnými umeleckými technikami a/alebo novou mediálnou technológiou (digitálny fotoaparát, smartfón a pod., ako aj programy na úpravu fotografií a programy na montáž a úpravu videí)

Žiak sa s podporou učiteľa zapája a zúčastňuje na aktivitách.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Kultúrne podujatia slovenských združení, sledovanie webových stránok s témami kalendárnych zvykov.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané médiá:

časopis Prameň, televízne a rozhlasové relácie zaoberajúce sa otázkami menšinových komunít – Prizma, Menšinová mozaika, rozhlasové vysielania v slovenčine – Rádio Osiek, Rádio Našice, Rádio Ilok, Rádio Ďakovo.


SIEDMY ROČNÍK SJAK ZŠ: 70 HODÍN/105 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ A.7.1.

Žiak rozumie jednoduchým textom zo svojho známeho prostredia a vie formulovať text jednoduchších naratívnych a opisných štruktúr.

– rozumie stredne dlhému textu zo svojho prostredia

– je schopný rozoznať hlavnú myšlienku a nájsť informácie v jednoduchšom texte zo známeho prostredia

– vie opísať a vyrozprávať jednoduchú udalosť

– rozumie jednoduchému obsahu v časopisoch, rozhlase, televízii alebo na internete

Žiak s občasnou pomocou rozumie stredne dlhému textu zo známeho prostredia a s občasnou pomocou hovorí kratšie texty.

SJAK ZŠ A.7.2.

Žiak sa zúčastňuje na veľmi krátkej konverzácii.

– kladie otázky a odpovedá na ne s

– používaním jednoduchých morfosyntaktických štruktúr

– zúčastňuje sa na jednoduchých dialógoch a hraných rolách, zúčastňuje sa na rozhovoroch s témami zo známeho prostredia

Žiak sa s občasnou pomocou zúčastňuje na kratšej konverzácii.

SJAK ZŠ A.7.3.

Žiak píše krátky text a pritom uplatňuje základné pravidlá pravopisu.

– vie napísať krátky a jednoduchý text, zväčša správne štruktúrovaný

– píše text v prítomnom, budúcom a minulom čase

– väčšinou správne používa interpunkčné znamienka

Žiak s občasnou pomocou píše krátky text zo svojho prostredia podľa šablóny s drobnými chybami.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Vety a vetné členy, zmena nepriamej na priamu reč a naopak, opis krajiny, opis osoby, rozprávanie o udalosti

Odporúčané témy:

Prisťahovanie Slovákov na územie dnešného Chorvátska (18. a 19. storočie); Významné osobnosti v dejinách slovenského národa; Osobnosť Ľudovíta Štúra (kodifikátora slovenského spisovného jazyka a buditeľa, korelácia s Ljudevitom Gajom), Josip Juraj Strossmayer a Slováci; Výlet; Zápas, Hobby (Koníčky); Ako trávim voľný čas; Dedina – mesto; Zdravý život; Dôležitosť športu; Životné prostredie.

Odporúčané gramatické obsahy:

Skloňovanie podstatných mien, prídavných mien a čísel; Pravopis základných a radových čísel; Ohybné a neohybné slovné druhy; Funkcia slov vo vete.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Dramatizácia textu, dôraz je na verbálnej komunikácii, riešenie pracovných listov, jednotlivo aj v skupinách.

Niektoré odporúčané činnosti:

farbenie, gestikulácia, aranžovanie obrázkov alebo častí krátkeho textu v príslušnom poradí, doplňovanie textov, ukazovanie a opisovanie vecí a obrázkov, vystrihovanie, lepenie, spájanie verbálneho a neverbálneho obsahu, spev, recitovanie, pantomíma, herectvo, rôzne hry, tanec, veľmi jednoduché krátke dialógy s nacvičenými jazykovými prostriedkami, ktoré predstavujú reálne komunikačné situácie, projektové úlohy (výroba pohľadníc, plagátov, skíc...),

Lexikálne obsahy sa vyberajú primerane vývoju a veku žiakov, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými predmetmi a interdisciplinárnymi témami. Pri výbere tém sa môže učiteľ riadiť potrebami, záujmami a schopnosťami žiaka.

Pri počúvaní s porozumením je možné v menšej miere prispôsobiť dĺžku a zložitosť textov podľa úrovne jazykových zručností žiaka.

Učiteľ oboznamuje žiakov s rôznymi stratégiami v závislosti od typu úlohy, ale s ohľadom na vek žiaka, jeho jazykový a kognitívny rozvoj a rôzne štýly učenia, ukazuje príklady použitia stratégií, povzbudzuje žiakov, aby ich uplatňovali, a tak poskytuje model, použitím ktorého žiaci zlepšujú výsledky vzdelávania.

Použitie stratégií má výrazne individuálne vlastnosti: to, čo vyhovuje jednému žiakovi, nemusí byť nevyhnutne účinné pre druhého. Stratégie sú menné: môžu byť prijaté nové, zamietnuť staré, môžu sa kombinovať rôznymi spôsobmi a konečné hodnotenie ich efektívnosti robí každý žiak sám pre seba podľa svojich potrieb, štýlu učenia a úrovne jazykového a kognitívneho rozvoja. Neexistuje preto zoznam stratégií, ktoré by mal prijať každý žiak, ale iba zoznam príkladov častých stratégií vzdelávania a používania jazyka.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkov

SJAK ZŠ B.7.1.

Žiak zdôvodňuje vlastné skúsenosti a porovnáva ich s tými v prečítanom texte.

– porovnáva svoje skúsenosti a postoje s tými v literárnom texte

– rozvíja schopnosť predstavivosti a predvídavosti, ako aj porozumenie svojho konania a konania iných

– číta s pôžitkom

Žiak s občasnou pomocou zdôvodňuje svoje postoje a skúsenosti.

SJAK ZŠ B.7.2.

Žiak posudzuje literárny text a zdôvodňuje vlastné názory na prečítaný text.

– vlastnými slovami rozpráva o prečítanom texte

– všíma si, ako postoje a hodnoty v literárnych textoch vplývajú na čitateľa a porovnáva ich s vlastnými postojmi a hodnotami

Žiak s občasnou pomocou interpretuje text a vynáša názory.

SJAK ZŠ B.7.3.

Žiak samostatne vyberá informácie z rozličných zdrojov, overuje si ich užitočnosť a správnosť v súlade so zadanou úlohou.

– nachádza informácie v rozličných zdrojoch podľa svojich záujmov a potrieb

– nachádza úplné a overené informácie

– overuje si správnosť zozbieraných informácií

– zistené informácie porovnáva a vyberá podľa ich užitočnosti

Žiak s občasnou pomocou vyberá informácie a plní úlohy.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Ľudová literatúra, porekadlo, príslovie, frazeológia, Veľkomoravské kniežatstvo, sv.. Cyril a Metod, hlaholika a staroslovanský jazyk, počiatky slovanskej a slovenskej gramotnosti.

Romantizmus a realizmus v slovenskej literatúre, súčasná literatúra.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčaná literatúra: Ján Smrek:, Najčistejšia láska; Martin Kukučín:, Z teplého hniezda; Pavel Mučaji:, Ráno na rovine; Martin Kukučín: (Dom v stráni – dej románu sa nachádza na autentickom mieste pracoviska spisovateľovho – Selce na ostrove Brač), Jozef Maliak (preklad diela Josipa Kozarca:, Mŕtve kapitále). Vzhľadom na to, že román Martina Kukučína je preložený do chorvátčiny, je možné urobiť porovnanie. Taktiež je možné porovnať román J. Kozarca v origináli a jeho preklad do slovenčiny Jozefom Maliakom.

Učiteľ oboznamuje žiakov s rôznymi stratégiami v závislosti od typu úlohy, ale s ohľadom na vek žiaka, jeho jazykový a kognitívny rozvoj a rôzne štýly učenia, ukazuje príklady použitia stratégií, povzbudzuje žiakov, aby ich uplatňovali, a tak poskytuje model, použitím ktorého žiaci zlepšujú výsledky vzdelávania.

Použitie stratégií má výrazne individuálne vlastnosti: to, čo vyhovuje jednému žiakovi, nemusí byť nevyhnutne účinné pre druhého. Stratégie sú menné: môžu byť prijaté nové, zamietnuť staré, môžu sa kombinovať rôznymi spôsobmi a konečné hodnotenie ich efektívnosti robí každý žiak sám pre seba podľa svojich potrieb, štýlu učenia a úrovne jazykového a kognitívneho rozvoja. Neexistuje preto zoznam stratégií, ktoré by mal prijať každý žiak, ale iba zoznam príkladov častých stratégií vzdelávania a používania jazyka.DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ C.7.1.

Žiak porovnáva a všíma si podobnosti a rozdiely medzi slovenskou kultúrou a kultúrou iných národov, identifikuje dôležité fakty o Slovenskej republike, slovenskej kultúre a kultúre slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

– pripomína si osobitné dátumy, dni – slovenské cirkevné a štátne sviatky a globálne ich prijíma ako súčasť vlastnej kultúry, čím rozvíja povedomie o svojom slovenskom pôvode

– informuje o charakteristikách slovenských obyčajov a porovnáva ich s chorvátskymi obyčajmi a obyčajmi iných kultúr

– z rozličných multimodálnych zdrojov vyčleňuje dôležité fakty o Slovenskej republike, slovenskej kultúre a slovenskom kultúrnom dedičstve, o demografických a ekonomických osobitostiach

– orientuje sa na mape Slovenskej republiky a určuje polohu slovenského štátu vo vzťahu k svetovým stranám, na mape lokalizuje a ukazuje mestá Bratislavu a Nitru

– opisuje a interpretuje kultúrne a vzdelávacie aktivity a význam slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku

Žiak s občasnou pomocou uvádza a pomenúva podobnosti a rozdiely medzi rozličnými kultúrami.
– postupne rozvíja sebavedomie a kritické myslenie, s podrobnými pokynmi sa podieľa na simulovaných situáciách skutočného života a so záujmom sa priamo oboznamuje so slovenskou kultúrou v autentickom prostredí

SJAK ZŠ C.7.2.

Žiak prispôsobuje svoje správanie a zaobchádzanie pri rôznych medzikultúrnych stretnutiach a používa základné techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku, prejavuje aj záujem o slovenskú kultúru.

– aktívne sa podieľa na spoločnom vystúpení (divadelnej hre, predstavení), zosúlaďuje vlastné vystúpenie s vystúpením iných, obohacuje vystúpenie a hodnotí ho

– spieva autorské a slovenské ľudové piesne

– predvádza jednoduchšie formy tanečných štruktúr slovenských ľudových a moderných tancov so spevom a formuje nové tanečné štruktúry samostatne alebo v skupine

– vystupuje v triede a/alebo mimo nej

– výtvarne sa prejavuje rozličnými výtvarnými technikami a/alebo novou mediálnou technológiou (digitálny fotoaparát, smartfón a pod., ako aj programy na úpravu fotografií a programy na montáž a úpravu videí)

Žiak sa s podnetom učiteľa zapája a zúčastňuje na aktivitách.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Kultúrne podujatia slovenských združení, sledovanie webových stránok s témami kalendárnych zvykov.

Odporúčané médiá:

časopis Prameň, televízne a rozhlasové relácie zaoberajúce sa otázkami menšinových komunít – Prizma, Menšinová mozaika, rozhlasové vysielania v slovenčine – Rádio Osiek, Rádio Našice, Rádio Ilok, Rádio Ďakovo.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Učiteľ oboznamuje žiakov s rôznymi stratégiami v závislosti od typu úlohy, ale s ohľadom na vek žiaka, jeho jazykový a kognitívny rozvoj a rôzne štýly učenia, ukazuje príklady použitia stratégií, povzbudzuje žiakov, aby ich uplatňovali, a tak poskytuje model, použitím ktorého žiaci zlepšujú výsledky vzdelávania.

Použitie stratégií má výrazne individuálne vlastnosti: to, čo vyhovuje jednému žiakovi, nemusí byť nevyhnutne účinné pre druhého. Stratégie sú menné: môžu byť prijaté nové, zamietnuť staré, môžu sa kombinovať rôznymi spôsobmi a konečné hodnotenie ich efektívnosti robí každý žiak sám pre seba podľa svojich potrieb, štýlu učenia a úrovne jazykového a kognitívneho rozvoja. Neexistuje preto zoznam stratégií, ktoré by mal prijať každý žiak, ale iba zoznam príkladov častých stratégií vzdelávania a používania jazyka.ÔSMY ROČNÍK SJAK ZŠ: 70 HODÍN/105 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ A.8.1.

Žiak rozumie a reprodukuje stredne dlhé a jednoduché texty známej témy.

– rozumie stredne dlhému a jednoduchému počúvanému, písanému a audiovizuálnemu textu známej témy

– identifikuje hlavnú myšlienku, vyčleňuje informácie v stredne dlhom, jednoduchom a prispôsobenom texte

– opisuje známe situácie, konania a vzťahy a vlastnými slovami hovorí o udalostiach

– podrobnejšie informuje o známych témach

– rozpoznáva chronologický priebeh udalosti

Žiak s občasnou pomocou rozumie stredne dlhému textu známej témy a s občasnou pomocou hovorí stredne dlhé texty.

SJAK ZŠ A.8.2.

Žiak sa zúčastňuje na krátkom neplánovanom a plánovanom stredne dlhom rozhovore.

– kladie otázky a odpovedá na ne

– zúčastňuje sa na krátkych vedených a improvizovaných dialógoch a hraných rolách

– zúčastňuje sa na stredne dlhých vedených dialógoch a krátkych improvizovaných dialógoch

Žiak sa s občasnou pomocou zúčastňuje na stredne dlhom rozhovore.

SJAK ZŠ A.8.3.

Žiak píše stredne dlhý text známej témy.

– uplatňuje pravidlá písania veľmi jednoduchých druhov textu: veľmi krátke opisy spojené s osobnými skúsenosťami, krátke osobné správy, pohľadnice a gratulácie – spája niekoľko viet do logického celku

– pokúša sa samostatne produktívne použiť nacvičené, odporúčané jazykové prostriedky na vytváranie nových, nenacvičených výpovedí

– správne píše známe a bežné slová, čiastočne správne používa interpunkčné znamienka.

Žiak s občasnou pomocou píše stredne dlhý text známej témy.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané gramatické obsahy:

Veta a vetné členy; Jednoduchá veta a súvetie; Literárny jazyk a nárečia; Priama a nepriama reč; Životopis; Žiadosť; Opis obce, mesta; Opis budovy; Monológ; Dialóg.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy:

Osobná identita; Ľudovít Štúr a Ljudevit Gaj (korelácia); J. J. Strossmayer a Slováci; Slovenské vzdelávanie v Chorvátsku; Biskup Adam Vereš – biskup Juraj Haulík; Počasie; Povolania a služby; Staré remeslá; Krajiny; Národnosti a jazyky; Sviatky; Šport; Ekológia; Umenie; Technológia a médiá; Písanie zápisnice.DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ B.8.1.

Žiak interpretuje literárny text na základe čitateľskej skúsenosti a v porovnaní s inými textami.

– pomenúva a opisuje udalosti v chronologickom poradí pre úplné porozumenie

– všíma si štruktúru literárneho textu

– opisuje rozličné okolnosti t. j. zámer autora, ktorý usmerňuje pozornosť čitateľa

– na špecifickosť v literárnom texte opisuje obrazný jazyk poézie

Žiak s občasnou pomocou interpretuje text.

SJAK ZŠ B.8.2.

Žiak interpretuje literárny text na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti a kontextu a kriticky ho hodnotí.

– posudzuje rôzne charakterové črty postáv prostredníctvom reči postavy, jej myslenie, emocionálne a psychické reakcie, morálne postoje a ich vzájomný vzťah

– hodnotí etickú a estetickú úroveň literárneho textu

– porovnáva problematiku literárneho textu s vlastnou skúsenosťou,

– vyvodzuje závery o literárnom texte a zdôvodňuje ich dôkazmi

– interpretuje vlastné názory na literárny text

– posudzuje literárne a neliterárne texty

Žiak s občasnou pomocou interpretuje text.

SJAK ZŠ B.8.3.

Žiak posudzuje vplyv mediálnych textov za účelom komercializácie a formovania postojov.

– vysvetľuje silu mediálnych správ, ktorými je každodenne obklopený a ich vplyv na vlastné vnímanie reality a formovanie vlastných názorovŽiak s občasnou pomocou vysvetľuje mediálne texty a ich posolstvá.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Ľudová literatúra (ľudové rozprávky, ľudové piesne, ľudové balady), ľudové a autorské balady, porekadlá, príslovia, frazeológia (porovnanie častých fráz v slovenskom a chorvátskom jazyku), preklad jednoduchých textov zo slovenčiny do chorvátčiny a naopak.

Romantizmus a realizmus v slovenskej literatúre, súčasná literatúra.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané druhy textov:

básne (tradičné a súčasné), tlačivo s osobnými údajmi, dialogizovaný text, článok/text (zo slovenských mládežníckych časopisov), rôzne formy upravených alebo autentických naratívnych a expozičných monologických a dialogických textov zodpovedajúcim veku, skúsenostiam a jazykovému rozvoju žiakov a primeranej dĺžke (napr. informačné texty, ako sú oznámenia, správy, pokyny, varovania, články, osobné listy, abstrakty, kompozície, rozhovory, interview a diskusie, prezentácie, prednášky, referáty, príspevky, krátke literárne texty, biografie, reportáž, správy), riadený/voľný článok (na úrovni jazykovej produkcie sledovať výsledky a spracovanie výsledkov pre hovorené a písané činnosti).

Odporúčané druhy textov: Janko Kráľ:, Jarná pieseň; Andrej Sládkovič:, Marína, Miroslav Válek:, Jesenná láska;

Ján Botto:, Smrť Jánošíkova; Vladimír Hurban Vladimírov:, Zem; Vesna Valihorová:, Výber z pranostík;

Martin Prebudila:, O prvom bozku a o prvom živom škorpióne.

Poviedka, anekdota, báseň, divadelná hra, komiks.

Učenie a vyučovanie o charakterizácii literárnych postáv je spojené s literárnymi textami. Počas ich interpretácie žiak charakterizuje literárny charakter.

Pri interpretácii básní si žiak všimne konotáciu historických udalostí a používa určité historické zdroje.DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK ZŠ C.8.1.

Žiak kriticky hodnotí informácie o slovenskej kultúre, o kultúre slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a iných kultúrach v nových kontextoch.

– pripomína si osobitné dátumy, dni – slovenské cirkevné a štátne sviatky ako súčasť vlastnej kultúry a porovnáva ich s dôležitými dátumami iných kultúr

– v rozličných multimodálnych zdrojoch nachádza a zdôvodňuje informácie o Slovenskej republike, slovenskej kultúre a kultúrnom dedičstve, prírodných, geografických a spoločensko-ekonomických charakteristikách, významných udalostiach a osobnostiach slovenských moderných dejín (20. storočie), reprezentatívnych dielach a osobnostiach slovenského výtvarného a hudobného umenia

Žiak s občasnou pomocou spája nové informácie o Slovenskej republike, slovenskej kultúre, kultúre slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a iných kultúrach a uplatňuje informácie v známom kontexte.

– vyvodzuje závery a prispôsobuje informácie rôznych kontextov

– opisuje, cituje a chápe príčiny a dôsledky migrácie Slovákov do Chorvátska a porovnáva tieto informácie s vlastnou rodinnou históriou

– rozvíja sebavedomie a kritické myslenie a otvorene prijíma príležitosti na používanie slovenského jazyka mimo učebne a na oboznámenie sa so slovenskou kultúrou v autentickom prostredí

SJAK ZŠ C.8.2.

Žiak rozvíja a používa techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku.

– aktívne sa podieľa na spoločnom vystúpení (divadelnej hre, predstavení), zosúlaďuje vlastné vystúpenie s vystúpením iných, obohacuje vystúpenie a hodnotí ho

– vystupuje v triede a/alebo mimo nej

– výtvarne sa prejavuje rozličnými umeleckými technikami a/alebo novou mediálnou technológiou (digitálny fotoaparát, smartfón a pod., ako aj programy na úpravu fotografií a programy na montáž a úpravu videí)

Žiak sa s podporou učiteľa zapája a zúčastňuje na aktivitách.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Kultúrne podujatia slovenských združení, folklórna tradícia Slovákov v Chorvátsku, Časopis Prameň, sledovanie webových stránok s témami kalendárnych zvykov.

Odporúčané médiá:

televízne a rozhlasové relácie zaoberajúce sa otázkami menšinových komunít – Prizma, Menšinová mozaika, rozhlasové vysielania v slovenskom jazyku – Rádio Osiek, Rádio Našice, Rádio Ilok, Rádio Ďakovo.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy:

Divadelná tradícia ilockých Slovákov; Folklórna tradícia Markovca, Jelisavca, Josipovca, Iloka a ďalších miest, kde žije slovenská národnostná menšina; Mestá a obce, v ktorých pôsobia Matice slovenské v Chorvátskej republike; Inštitúcie, ktoré majú na starosti zachovanie národnej identity Slovákov: Zväz Slovákov, Slovenské kultúrne centrum Našice, Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátskej republike, Časopis Prameň; Knihy vydávané Zväzom Slovákov; Vysielania, ktoré sa zaoberajú tematikou národnostných menšín v Chorvátsku: Prizma; Menšinová mozaika.PRVÝ ROČNÍK SJAK SŠ: 70 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ A.1.1.

Žiak rozumie dlhému, ale jednoduchému textu a reprodukuje ho.

– analyzuje hlavné posolstvo textu a vyčleňuje kľúčové informácie

– odlišuje relevantné od irelevantných informácií

– plánuje, formuluje a hovorí stredne dlhé texty na známe témy

– opisuje, rozpráva vlastnými slovami a podáva správy o obsahoch prepojených so známymi témami

– podáva krátke a nacvičené prezentácie o známych témach a jednoduchým spôsobom vysvetľuje svoj názor

– samostatne produktívne používa nacvičené, odporúčané jazykové prostriedky na vytváranie nových, nenacvičených prejavov

Žiak rozpoznáva hlavné posolstvo, kľúčové informácie a aplikuje ich s občasnou pomocou.

Žiak s občasnou pomocou hovorí dlhý a jednoduchý text s drobnými chybami.

SJAK SŠ A.1.2.

Žiak sa podieľa na dlhšej plánovanej a jednoduchej, neplánovanej konverzácii na známu tému.

– vymieňa si informácie a zúčastňuje sa na dlhých rozhovoroch na známe témy

– samostatne produktívne používa nacvičené, odporúčané jazykové prostriedky na vytváranie nových, nenacvičených prejavov

– prispôsobuje prízvuk a intonáciu rozličným komunikačným situáciám

– rozlišuje literárnu a neliterárnu formu

Žiak sa zúčastňuje na rozličných formách dlhšej konverzácie s občasnou pomocou.

SJAK SŠ A.1.3.

Žiak píše dlhý text použitím jazykových štruktúr strednej úrovne zložitosti.

– uplatňuje pravidlá písania jednoduchých typov textu: stručné opisy udalostí a osobných skúseností

– využíva informácie zo známych textov

– používa neformálny štýl písania textov

– používa jednoduché spojovacie prostriedky na spájanie viet v texte

– samostatne produktívne používa nacvičené, odporúčané jazykové prostriedky na vytváranie nových, nenacvičených prejavov

– správne píše väčšinu známych slov a čiastočne správne používa interpunkčné znamienka

Žiak s občasnou pomocou píše dlhý a stredne zložitý text s drobnými chybami.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ B.1.1.

Žiak vyjadruje svoj názor a vysvetľuje svoje stanovisko k textu.

– vyjadruje dojem o literárnom texte (emocionálny, kognitívny, estetický)

– vyjadruje svoj názor na to, o čom je text

– vysvetľuje porozumenie textu

– vyjadruje svoj kritický postoj k textu na základe čitateľskej skúseností, znalosti o svete a literatúre

Žiak s občasnou pomocou vyjadruje svoj názor a postoj.

SJAK SŠ B.1.2.

Žiak interpretuje literárny text a tvorivo sa vyjadruje podľa vlastného záujmu

– žiak hovorí o rôznych interpretáciách textu

– vysvetľuje rozdiel medzi fiktívnym a skutočným svetom

– uplatňuje základné literárno-teoretické termíny relevantné pre interpretáciu textu

– porovnáva rozličné interpretácie textu

– samostatne pripravuje a formuje vlastné práce, v ktorých prevláda kreativita, originalita a tvorivé myslenie

Literatúra:

Pavol Országh-Hviezdoslav:, Balady;

Soňa Burlasová:, Ľudové balady na Horehroní;

Pavol Dobšinský:, Slovenské ľudové rozprávky;

Ján Kollár:, Národnie spievanky 1-2.

Žiak s pomocou učiteľa interpretuje text a formuje vlastné práce.

SJAK SŠ B.1.3.

Žiak číta s porozumením rozličné druhy textov z rôznych zdrojov

– číta opisné a naratívne texty podľa osobného a profesionálneho záujmu

– vyčleňuje informácie, rozlišuje údaje podľa dôležitosti, vysvetľuje významy, výrazne číta nahlas a uplatňuje správny prízvuk a správnu výslovnosť

– určuje kľúčové údaje

Žiak opisuje základné vlastnosti textov a vyčleňuje informácie.

Žiak vyberá relevantné informácie z rozličných zdrojov.

DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ C.1.1.

Žiak diskutuje o informáciách o slovenskej kultúre, kultúre slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a iných kultúrach.

– rozširuje škálu informácií o Slovenskej republike, slovenskej kultúre a kultúre slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku

– identifikuje podobnosti a rozdiely medzi chorvátskou kultúrou, slovenskou kultúrou a kultúrou slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku

– skúma a opisuje vlastnosti modernej Slovenskej republiky, informuje sa o aktuálnych udalostiach a dôležitých osobách

– opisuje postavenie slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a zaujíma sa o prínos Slovákov alebo Chorvátov slovenského pôvodu chorvátskej kultúre a vede

– rozvíja sebavedomie v používaní jazykových znalostí slovenského jazyka a so záujmom sa priamo stretá so slovenskou kultúrou v autentickom prostredí

Žiak s občasnou pomocou vysvetľuje podobnosti a rozdiely medzi slovenskou kultúrou, kultúrou slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a chorvátskou kultúrou, vyvodzuje závery o všetkých týchto kultúrach..

SJAK SŠ C.1.2.

Žiak si vyberá rozličné techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku.

– realizuje rôzne hudobné, dramaticko-scénické a tanečné aktivity v súlade s vlastnými záujmami samostatne alebo v skupine

– v súlade so záujmami vystupuje v triede, v škole alebo mimo nej

Žiak v súlade s vlastnými záujmami, preferenciami a s učiteľovou podporou vyberá rozličné techniky tvorivého prejavu a realizuje rôzne hudobné, dramaticko-scénické a tanečné aktivity, samostatne/v skupine vystupuje v škole alebo mimo nej.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy: Zoznámenie sa; Rodina; Cestovanie; Denný program; Odevy a farby; Hodiny; Kalendár; Bývanie; Slovenské zvyky týkajúce sa cirkevných sviatkov.

Gramatické témy: Gramatický rod; Zámená; Sloveso byť; Pády.

Rozprávanie a opisovanie seba, svojej rodiny. Opisovanie svojho denného programu a miesta pobytu. Porovnanie zvykov a ich opis týkajúcich sa cirkevných sviatkov vašej rodiny.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Dramatizácia textu, dôraz je na verbálnej komunikácii, riešení pracovných listov jednotlivo aj v skupinách.

Lexikálne obsahy sa vyberajú primerane vývoju a veku žiaka, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými vyučovacími predmetmi a interdisciplinárnymi témami. Pri výbere tém sa môže učiteľ riadiť potrebami, záujmami a schopnosťami žiaka.

Jazykové štruktúry sa učia integrovaným spôsobom vo vhodných komunikačných situáciách, a nie ako izolovaný jazykový jav, prispôsobený veku, úrovni jazykového rozvoja a skúsenostiam žiaka.

Učiteľ oboznamuje žiakov s rôznymi stratégiami v závislosti od typu úlohy, ale s ohľadom na vek žiaka, jeho jazykový a kognitívny vývoj a rôzne štýly učenia sa, ukazuje príklady používania stratégií, povzbudzuje žiakov na ich uplatňovanie, a tak poskytuje model, použitím ktorého žiaci zlepšujú výsledky vzdelávania sa..
DRUHÝ ROČNÍK SJAK SŠ: 70 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ A.2.1.

Žiak rozumie dlhému a stredne zložitému textu a hovorí dlhý text strednej úrovne náročnosti.

– vyjadruje názor alebo postoj a vysvetľuje ich jednoduchým, usporiadaným a zmysluplným spôsobom

– prezentuje jednoduchú, známu tému

– zreteľne vyslovuje slová a správne intonuje vety

– samostatne produktívne používa nacvičené, odporúčané jazykové prostriedky na vytváranie nových, nenacvičených prejavov

– rozlišuje literárnu a neliterárnu formu

Žiak rozpoznáva hlavné posolstvo, analyzuje niektoré kľúčové informácie a uplatňuje ich s občasnou pomocou.

Žiak s občasnou pomocou hovorí dlhý a stredne zložitý text s drobnými chybami.

SJAK SŠ A.2.2.

Žiak sa podieľa na rôznych formách dlhých a stredne náročných rozhovoroch.

– vymieňa si informácie v stredne dlhých a stredne náročných rozhovoroch

– dorozumieva sa v spontánnych každodenných verbálnych situáciách

– odpovedá na otázky a kladie otázky

Žiak sa podieľa na rozličných formách dlhého a stredne náročného rozhovoru s občasnou pomocou.

SJAK SŠ A.2.3.

Žiak píše stredne dlhý a stredne zložitý text.

– plánuje obsah textu, upravuje a tvorí text

– samostatne produktívne používa nacvičené, odporúčané jazykové prostriedky na vytváranie nových, nenacvičených prejavov

– správne píše známe slová, zvyčajne presne píše interpunkčné znamienka

Žiak s občasnou pomocou píše dlhý a stredne zložitý text s drobnými chybami.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ B.2.1.

Žiak vyjadruje svoj názor a vysvetľuje svoje stanovisko k textu.

– vyjadruje dojem o literárnom texte (emocionálny, kognitívny, estetický)

– vyjadruje svoj názor na to, o čom je text

– vysvetľuje porozumenie textu

– argumentuje svoj kritický postoj k textu na základe čitateľskej skúsenosti, znalosti o svete a literatúre

Žiak s občasnou pomocou presadzuje svoj postoj a vysvetľuje ho.

SJAK SŠ B.2.2.

Žiak interpretuje literárny text a tvorivo sa vyjadruje podľa vlastného záujmu

– diskutuje o rozličných výkladoch textu

– vysvetľuje rozdiel medzi fiktívnym a skutočným svetom

– používa základné literárno-teoretické termíny relevantné pre interpretáciu textu

– porovnáva rozličné interpretácie textu

– samostatne pripravuje a formuje vlastné práce, v ktorých sa prejavuje kreativita, originalita a tvorivé myslenie

Žiak s pomocou interpretuje text a pripravuje vlastné práce.

SJAK SŠ B.2.3.

Žiak číta s porozumením rozličné druhy textov z rôznych zdrojov

– číta texty podľa osobného a profesionálneho záujmu

– vyčleňuje informácie, rozlišuje a analyzuje údaje podľa dôležitosti, vysvetľuje významy, výrazne nahlas číta a dodržiava správny prízvuk a správnu výslovnosť

– utvrdzuje kľúčové údaje

– sumarizuje údaje v texte

– porovnáva informácie v texte s vlastnými skúsenosťami

– rozpoznáva význam slov v kontexte

Literatúra:

Andrej Sládkovič:, Spisy básnické;

Milan Rúfus:, Janko Kráľ vo výbere Milana Rúfusa;

Pavol Országh -Hviezdoslav : Hájnikova žena;

Martin Kukučín:, Dom v stráni;

Jana Verešová; Beáta Juráková:, Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania.

Žiak opisuje základné vlastnosti textov a vyčleňuje informácie

Žiak vyberá relevantné informácie z rozličných zdrojov.

DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ C.2.1.

Žiak skúma slovenskú kultúru, kultúru slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a iné kultúry.

– objavuje nové poznatky o Slovenskej republike, slovenskej kultúre a kultúre slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku v školskom a mimoškolskom prostredí

– analyzuje podobnosti a rozdiely medzi vlastnou kultúrou, slovenskou kultúrou a kultúrou slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku

Žiak s občasnou pomocou skúma slovenskú kultúru, kultúru slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku v rozličných kontextoch a zdôrazňuje podobnosti a rozdiely medzi týmito kultúrami a vlastnou.

– informuje sa o aktualitách v slovenskej národnostnej menšine v Chorvátsku (televízne relácie, rozhlasové vysielania, tlač slovenskej menšiny atď.)

– rozvíja sebavedomie v používaní jazykových znalosti slovenského jazyka argumentáciou vlastných názorov a so záujmom sa priamo stretá so slovenskou kultúrou v autentickom prostredí

SJAK SŠ C.2.2.

Žiak porovnáva a používa rôzne techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku.

– realizuje rozličné hudobné, dramaticko-scénické a tanečné aktivity v súlade so svojimi vlastnými záujmami samostatne alebo v skupine

– v súlade so záujmami vystupuje v triede, v škole alebo mimo nej

Žiak v súlade s vlastnými záujmami, preferenciami a s podporou učiteľa porovnáva a používa rozličné techniky tvorivého vyjadrovania sa a realizuje rozličné hudobné, dramaticko-scénické a tanečné aktivity, samostatne/v skupine vystupuje v škole alebo mimo nej.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy: Školský systém a povolania; V reštaurácii; Záľuby a voľný čas; V meste; U lekára; V obchode; Slovenská tradičná kuchyňa a porovnanie s chorvátskou.

Gramatické témy: Pády; Časovanie slovies; Rozkazovací spôsob (Imperatív).

Rozprávanie a opisovanie vlastných zážitkov v reštaurácii, u lekára... Opis choroby a spôsobov liečby, opis vlastného voľného času a svojich koníčkov. Porovnávanie tradičnej kuchyne Chorvátska a Slovenska.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Výučba jazykových štruktúr na strednej škole je založená na kognitívnom prístupe s cieľom uvedomovania si a objavovania jazykových zákonitostí.

Jazykové štruktúry sa učia integrovaným spôsobom vo vhodných komunikačných situáciách, a nie ako izolovaný jazykový jav prispôsobený veku, úrovni jazykového rozvoja a skúsenostiam žiaka.

Poznámka »s pomocou« v opise úrovne osvojenia si jednotlivých výsledkov môže znamenať pomoc učiteľa (napr. kladením pomocných otázok), ale aj pomoc ostatných žiakov, práca podľa šablóny, použitie učebníc a podobne.

Stratégie výučby a používania jazyka sa nevyučujú osobitne, ale integrovaným spôsobom s rovnakým jazykovými obsahmi, pomocou ktorých sa dosahujú výchovno-vzdelávacie výsledky domény Komunikačná jazyková kompetencia.

Učiteľ oboznamuje žiakov s rôznymi stratégiami v závislosti od typu úlohy, ale s ohľadom na vek žiaka, jeho jazykový a kognitívny vývoj a rôzne štýly učenia., Ukazuje príklady používania stratégií, povzbudzuje žiakov na ich uplatňovanie, a tak poskytuje model použitím ktorého si žiaci zlepšujú výsledky vzdelávania.
TRETÍ ROČNÍK SJAK SŠ: 70 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ A.3.1.

Žiak rozumie dlhému a komplexnému textu a hovorí dlhý text strednej úrovne.

– rozumie textu všeobecných tém

– a komplexnejších lexikálnych štruktúr

– analyzuje hlavné posolstvo, kľúčové a špecifické informácie a implicitné posolstvá v texte

– odlišuje relevantné od irelevantných informácií – hovorí dlhé a komplexné texty

– podrobne opisuje, rozpráva vlastnými slovami, podáva správy a porovnáva obsahy a vyjadruje názory alebo postoje k nim

– jasne prezentuje známu tému

Žiak rozpoznáva hlavné posolstvo, analyzuje niektoré kľúčové informácie a uplatňuje ich s občasnou pomocou.

Žiak s občasnou pomocou hovorí dlhý a stredne dlhý text s drobnými chybami.

SJAK SŠ A.3.2.

Žiak sa zúčastňuje na dlhšej neplánovanej konverzácii a dlhej plánovanej konverzácii.

– dorozumieva sa v spontánnych každodenných verbálnych situáciách

– začína, sleduje, udržuje a končí konverzáciu

– hodnotí mieru formality a prispôsobuje ju kontextu

Žiak sa s občasnou pomocou zapája do rozličných foriem dlhého a komplexného rozhovoru.

SJAK SŠ A.3.3.

Žiak píše dlhý text použitím zložitých jazykových štruktúr.

– uplatňuje pravidlá písania jednoduchých a zložitých druhov textu (skladba, zhrnutie jednoduchého textu na známe témy, osobný list)

– prináša informácie z jeho blízkych a známych zdrojov

– rozvíja tému, opisuje skutočné a fiktívne udalosti, osobné skúsenosti, vyjadruje osobné a cudzie názory

– sleduje niekoľko odsekov v texte, upravuje a tvorí text

– samostatne produktívne používa nacvičené, odporúčané jazykové prostriedky na vytváranie nových, nenacvičených prejavov

Žiak s občasnou pomocou píše dlhý a komplexný text s drobnými chybami.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ B.3.1.

Žiak vyjadruje svoj názor a vysvetľuje svoje stanovisko k textu.

– vyjadruje dojem o literárnom texte (emocionálny, kognitívny, estetický)

– vyjadruje svoj názor na to, o čom je text

– vysvetľuje porozumenie textu

– argumentuje svoj kritický postoj k textu na základe čitateľskej skúsenosti, znalosti o svete a literatúre

Žiak s občasnou pomocou vyjadruje svoj postoj.

SJAK SŠ B.3.2.

Žiak interpretuje literárny text a tvorivo sa vyjadruje podľa vlastného záujmu.

– hovorí a vysvetľuje rozličné interpretácie textu, vysvetľuje a argumentuje rozdiel medzi fiktívnym a skutočným svetom

– používa základné literárno-teoretické termíny relevantné pre interpretáciu textu

– porovnáva rozličné interpretácie textu

– samostatne pripravuje a formuje vlastné práce, v ktorých sa prejavuje kreativita, originalita a tvorivé myslenie

Žiak s pomocou interpretuje text a pripravuje vlastné práce.

SJAK SŠ B.3.3.

Žiak číta s porozumením rozličné druhy textov z rôznych zdrojov.

– číta texty podľa osobného a profesionálneho záujmu

– vyčleňuje informácie, rozlišuje a analyzuje údaje podľa dôležitosti, vysvetľuje významy, výrazne nahlas číta uplatňujúc správny prízvuk a správnu výslovnosť

– utvrdzuje kľúčové údaje

– vyčleňuje a interpretuje myšlienky, rozlišuje fakty od postojov

– sumarizuje údaje v texte

– porovnáva informácie v texte s vlastnými skúsenosťami

– rozpoznáva význam slov v kontexte

Literatúra:

Margita Figuli:, Tri gaštanové kone;

Dobroslav Chrobák:, Drak sa vracia;

Janko Jesenský:, Výber z malomestských rozprávok;

Janko Jesenský:, Maškarný ples a iné poviedky.

Žiak s občasnou pomocou vyberá relevantné informácie, porovnáva ich s vlastnými skúsenosťami.
DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ C.3.1.

Žiak integruje rozličné informácie o Slovenskej republike a rozličné prvky slovenskej kultúry, kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a vytvára si tak ucelený obraz o týchto kultúrach.

– vysvetľuje komplexnosť vlastnej, slovenskej a iných kultúr analyzovaním ich jednotlivých častí

– zovšeobecňuje vlastné predstavy o vlastnej, slovenskej a iných kultúrach a vysvetľuje ich integrovaním rozličných kultúrnych prvkov

– nachádza a informuje o aktuálnych udalostiach a dôležitých osobách v Slovenskej republike a slovenskej národnostnej menšine v Chorvátsku

– získava sebavedomie v používaní jazykových znalostí slovenského jazyka a so záujmom sa priamo stretáva s kultúrou v autentickom prostredí vyjadrovaním svojich postojov, pocitov a názorov

Žiak s občasnou pomocou integruje rozličné informácie o Slovenskej republike a rozličné prvky slovenskej kultúry, kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku do celkového obrazu a vysvetľuje podobnosti a rozdiely medzi nimi, vlastnou kultúrou a inými kultúrami.

SJAK SŠ C.3.2.

Žiak používa a prispôsobuje rozličné techniky tvorivého vyjadrovania sa v slovenskom jazyku a kriticky ich posudzuje.

– realizuje rôzne hudobné, dramaticko-scénické a tanečné aktivity podľa vlastných záujmov a preferencií samostatne alebo v skupine

– v súlade so záujmami vystupuje samostatne v triede, v škole alebo mimo nej

Žiak v súlade s vlastnými záujmami a preferenciami, s podnetom učiteľa používa a prispôsobuje rôzne techniky tvorivého vyjadrovania sa a realizuje rôzne hudobné, dramaticko-scénické a tanečné aktivity a samostatne/v skupine vystupuje v škole alebo mimo nej.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy: Medziľudské vzťahy; Prázdniny/Ročná dovolenka a výlety; Šport, zdravie a prevencia; Povolania, počítače a internet; Školský systém na Slovensku.

Gramatické témy: Sloveso mať; Slovesné podstatné mená; Podmieňovací spôsob (Kondicionál); Budúci čas; Stupňovanie prídavných mien...

Rozprávanie o nejakej udalosti z výletu, zápasu. Vysvetľovanie, prečo je dôležité viesť zdravý život a športovať. Porovnanie školského systému v Chorvátsku a na Slovensku.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Lexikálne obsahy sa vyberajú primerane vývoju a veku žiaka, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými vyučovacími predmetmi a interdisciplinárnymi témami. Pri výbere tém sa môže učiteľ riadiť potrebami, záujmami a schopnosťami žiaka.

Doplňovanie textov, ukazovanie a opisovanie vecí a obrázkov, vystrihovanie, lepenie, spájanie verbálneho a neverbálneho obsahu, spev, recitovanie, pantomíma, herectvo, rôzne hry, tanec, veľmi jednoduché krátke dialógy s nacvičenými jazykovými prostriedkami, ktoré predstavujú reálne komunikačné situácie, projektové úlohy (výroba pohľadníc, plagátov, skíc...).

Na úrovni vnemu sú žiaci vystavení aj širšiemu okruhu jazykových štruktúr ako sú uvedené.

Kultúrne obsahy majú byť blízke skúsenostiam žiaka a majú umožniť porovnávanie so zodpovedajúcim obsahom vo vlastnej kultúre a v prípade potreby ich možno vysvetliť v materinskom jazyku.
ŠTVRTÝ ROČNÍK SJAK SŠ: 70 HODÍN

DOMÉNA A: KOMUNIKÁCIA A JAZYK
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ A.4.1.

Žiak rozumie a reprodukuje dlhé a zložité hovorené texty.

– plánuje, formuluje a hovorí dlhé a komplexné texty

– opisuje, vysvetľuje, rozpráva vlastnými slovami a vyvodzuje závery štruktúrovaným a jasným spôsobom

– vyjadruje osobný názor a kriticky posudzuje obsah z rozličných zdrojov

– jasne a štruktúrovane prezentuje známu tému

– zreteľne vyslovuje slová a správne intonuje vety

– rozlišuje literárnu a hovorovú formu a situácie, v ktorých sa používajú.

Žiak rozpoznáva hlavné posolstvo, analyzuje niektoré kľúčové informácie a uplatňuje ich s občasnou pomocou.

Žiak s občasnou pomocou hovorí dlhý a stredne dlhý text s drobnými chybami.

SJAK SŠ A.4.2.

Žiak sa zúčastňuje na dlhej a komplexnej verbálnej interakcii.

– vymieňa si, overuje a potvrdzuje informácie v dlhých a stredne náročných rozhovoroch

– zúčastňuje sa na spontánnych rozhovoroch

– začína a podnecuje konverzáciu v rôznych situáciách

– prispôsobuje svoj prejav spisovnej podobe jazyka

– zreteľne vyslovuje slová a správne intonuje vety

Žiak sa s občasnou pomocou zúčastňuje na rozličných formách dlhej a náročnej konverzácie.

SJAK SŠ A.4.3.

Žiak píše dlhé a zložité texty.

– uplatňuje pravidlá písania jednoduchých a zložitých druhov textu: skladba, recenzia knihy alebo filmu, pokyny na vykonávanie určitej každodennej činnosti, jednoduchý článok na tému z osobného života, úradný list alebo e-mail (žiadosť o zamestnanie, žiadosť o štúdium na vysokej škole atď.)

– opisuje skutočné a fiktívne udalosti, vysvetľuje svoje názory,

– samostatne uplatňuje neformálnu podobu písania textov, formálnu podobu so šablónou

– spájanie niekoľko odsekov do textu, upravuje a tvorí text

– správne píše neznáme slová, presne používa interpunkčné znamienka

Žiak s občasnou pomocou píše dlhý a komplexný text s drobnými chybami.
DOMÉNA B: LITERATÚRA A TVORIVOSŤ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ B.4.1.

Žiak vyjadruje svoj názor a vysvetľuje svoje stanovisko k textu.

– vyjadruje dojem o literárnom texte (emocionálny, kognitívny, estetický)

– vyjadruje svoj názor na to, o čom je text

– vysvetľuje porozumenie textu

– argumentuje svoj kritický postoj k textu na základe čitateľskej skúseností, znalosti o svete a literatúre

Žiak s občasnou pomocou vyjadruje svoj postoj.

SJAK SŠ B.4.2.

Žiak interpretuje literárny text a tvorivo sa vyjadruje podľa vlastného záujmu.

– vysvetľuje rozličné interpretácie textu,

– vysvetľuje dôvody a dôsledky rozličných interpretácií textu

– uplatňuje základné literárno-teoretické termíny relevantné pre interpretáciu textu

– porovnáva rozličné interpretácie textu

– samostatne pripravuje a formuje vlastné práce, v ktorých sa prejavuje kreativita, originalita a tvorivé myslenie

Žiak s pomocou interpretuje text a pripravuje vlastné práce.

SJAK SŠ B.4.3.

Žiak číta s porozumením rozličné druhy textov z rôznych zdrojov.

– číta texty podľa osobného a profesionálneho záujmu

– vyčleňuje informácie, rozlišuje a analyzuje údaje podľa dôležitosti, vysvetľuje významy, výrazne číta nahlas dodržujúc správny prízvuk a správnu výslovnosť

– utvrdzuje kľúčové údaje

– vyčleňuje a interpretuje nápady, rozlišuje fakty od postojov

– sumarizuje údaje v texte

-porovnáva informácie v texte s vlastnými skúsenosťami

– rozpoznáva význam slov v kontexte

– kriticky hodnotí text

– je kritický a hodnotí informácie z odbornej literatúry, internetu a tlače

Literatúra:

Milan Rúfus:, Stôl chudobných;

Milan Rúfus:, Studnička;

Milan Rúfus:, Dotyky;

František Hečko:, Červené víno.

Žiak s občasnou pomocou analyzuje relevantné informácie, porovnáva ich a kriticky hodnotí.
DOMÉNA C: KULTÚRA A MÉDIÁ
výchovno-
-vzdelávacie výsledky
spracovanie výsledkovvýchovno-vzdelávacie výsledky na úrovni osvojenia si »dobrý« na konci ročníka

SJAK SŠ C.4.1.

Žiak diskutuje o rozličných informáciách o Slovenskej republike a o zložitých prvkoch slovenskej kultúry, kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a argumentuje dôležitosť a význam viacjazyčnosti a multikulturálnosti.

-zdôrazňuje argumenty o prvkoch slovenskej kultúry a kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku

– vysvetľuje vzájomnú závislosť rozličných prvkov, ktoré definujú kultúru a ich variabilitu

– analyzuje a diskutuje o rozličných informáciách, aktuálnych udalostiach a dôležitých osobách v Slovenskej republike a v slovenskej národnostnej menšine v Chorvátsku, ako aj o chorvátsko-slovenských vzťahoch v dejinách

– vyjadruje sa sebavedome v slovenskom jazyku v reálnych situáciách a so záujmom sa priamo stretá so slovenskou kultúrou v autentickom prostredí a kriticky posudzuje rozličné postoje, nápady a hodnoty

Žiak s príležitostnou pomocou analyzuje vlastné názory o prvkoch slovenskej kultúry a kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a poukazuje na prvky, ktoré definujú kultúru a vysvetľuje ich variabilitu.

SJAK SŠ C.4.2.

Žiak používa široké spektrum techník kreatívneho vyjadrovania sa v slovenskom jazyku a kriticky ich posudzuje.

– realizuje rôzne hudobné, dramaticko-scénické a tanečné aktivity v súlade s vlastnými záujmami a preferenciami

– v súlade so záujmami vystupuje v triede, v škole alebo mimo nej samostatne alebo v skupine

– rozvíja a preukazuje schopnosť estetického úsudku a kritického myslenia

Žiak v súlade so svojimi vlastnými záujmami, preferenciami a s podnetom učiteľa používa širokú škálu techník tvorivého vyjadrovania sa a realizuje rozličné hudobné, dramaticko-scénické a tanečné aktivity, samostatne/v skupine vystupuje v škole alebo mimo nej.

Obsah na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Odporúčané témy: V knižnici; Hrady a zámky; Slovensko; Príroda; Rodina; Cestovanie; U lekára; Voľný čas.

Gramatické témy: Plurál substantív – podstatných mien; Slovesný vid; Slovosled.

Rozprávanie o nejakej udalosti z výletu, zo skutočného života. Opis životných situácií a vzťahov. Vysvetľovanie, prečo je dôležité cestovať a spoznávať nové kultúry. Porovnanie dejín Slovenska a Chorvátska. Slováci v Chorvátsku.

Odporúčanie na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov

Lexikálne obsahy sa vyberajú primerane vývoju a veku žiaka, pričom sa berie do úvahy korelácia s inými vyučovacími predmetmi a interdisciplinárnymi témami. Pri výbere tém sa môže učiteľ riadiť potrebami, záujmami a schopnosťami žiaka.

Divadelná tradícia ilockých Slovákov; Folklórna tradícia Markovca, Jelisavca, Josipovca, Iloka a ďalších miest, kde žije slovenská národnostná menšina; Mestá a obce, v ktorých pôsobia Matice slovenské v Chorvátskej republike; Inštitúcie, ktoré majú na starosti zachovanie národnej identity Slovákov: Zväz Slovákov, Slovenské kultúrne centrum Našice, Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátskej republike, Časopis Prameň; Knihy vydávané Zväzom Slovákov; Vysielania, ktoré sa zaoberajú tematikou národnostných menšín v Chorvátsku: Prizma; Menšinová mozaika.

Výsledky v doméne Medzikultúrna komunikačná kompetencia sa dosahujú vo všetkých tematických oblastiach, pričom aktivity a úlohy majú žiakom umožniť získavanie vedomostí o iných kultúrach, všímať si rôzne kultúrne fenomény a premýšľať o vlastnom referenčnom rámci.

Medzikultúrne stretnutia, ktoré sú tematicky zamerané na učenie sa a výučbu, by sa mali priblížiť k možným skutočným situáciám a mali by motivovať žiaka k vytváraniu predpokladov o možných nedorozumeniach a k tomu, ako ich správne a vhodne riešiť

Oboznámením žiaka o čoraz väčšom množstve rozličných stratégií, z ktorých si vyberá a používa tie, ktoré sú vhodné pre úlohu a osobný štýl učenia sa.,Vytvárajú sa tým základy samoregulačného vzdelávania.
Domény slovenského jazyka a kultúry na strednej škole sú rovnako zastúpené.

E. PREPOJENIE S OSTATNÝMI PREDMETMI A INTERDISCIPLINÁRNYMI TÉMAMI

Príslušníci národnostných menšín uplatňujú právo na výchovu a vzdelanie v svojom jazyku a písme v súlade s Ústavou Chorvátskej republiky, Ústavným zákonom o právach národnostných menšín a Zákonom o výchove a vzdelávaní v jazyku a písme národnostných menšín. Príslušníci národnostných menšín uplatňujú svoje ústavné právo na výchovu a vzdelanie prostredníctvom troch základných modelov (model A, B a/alebo C) a prostredníctvom osobitných foriem vzdelávania.

Kurikulum predmetu Slovenský jazyk a kultúra podľa Modelu C je odvodené z Ústavy Chorvátskej republiky a uvedených zákonov Chorvátskej republiky, ako aj z Rámca národného kurikula a je neoddeliteľnou súčasťou Jazykovo-komunikačnej oblasti ako jazyk slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, v rámci ktorej sa rozvíja jazykovo-komunikačná kompetencia ako jedna z kľúčových kompetencií k prenosu a získavaniu vedomostí, zručností, schopností, postojov a hodnôt.

Z dôvodu, že je vo vyučovaní a štúdiu slovenského jazyka jazyk zároveň aj obsahom a prostriedkom výučby a učenia sa, kurikulum vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a kultúra podľa Modelu C je v závislosti od cyklu prepojené so všetkými výchovno-vzdelávacími oblasťami, interdisciplinárnymi témami a takmer všetkými vyučovacími predmetmi.

Vzhľadom na to, že je kurikulum Slovenského jazyka a kultúry podľa Modelu C mimoriadne zložité, lebo vzdelávanie a výučba slovenského jazyka znamená aj súčasné učenie sa a výučbu slovenskej kultúry v najširšom slova zmysle, kurikulum je priamo spojené s predmetmi spoločensko-humanistickej a umeleckej oblasti, najmä s predmetmi Príroda a spoločnosť, Dejepis, Zemepis, Výtvarná a Hudobná kultúra a umenie.

V predmete Slovenský jazyk a kultúra sú integrované interdisciplinárne témy: Občianska výchova a vzdelávanie, Osobný a spoločenský rozvoj, Využívanie informačných a komunikačných technológií.

Rozvíjaním zodpovednosti, spoločenskej a osobnej identity, tolerancie, úcty k rozmanitosti, osvojením si poznatkov o ľudských právach, povinnostiach a zodpovednostiach sa predmet viaže na interdisciplinárnu tému Občianska výchova a vzdelávanie. Interdisciplinárna téma Osobný a spoločenský rozvoj sa dosahuje prijímaním zodpovednosti, účasťou na verejných vystúpeniach, spoluprácou s ostatnými, rozvíjaním empatie, rešpektovaním a prijímaním rozmanitosti. S cieľom vyhľadávania informácií, zdieľania a zverejňovania obsahov a uspokojovania kultúrnych potrieb poskytuje komunikačná technológia rozmanité vzdelávacie skúsenosti a prispieva k rozvíjaniu zodpovednosti a vlastnej integrity. Na dosiahnutie popísaných cieľov predmetu Slovenský jazyk a kultúra je dôležité vytvoriť obsahovo primerané a žiakovi zaujímavé metodologické scenáre učenia sa a vyučovania s rôznymi činnosťami, ktoré stimulujú záujem, ktoré dávajú konkrétny význam tomu, čo sa naučili a umožňujú žiakovi uplatniť sa v reálnych životných situáciách. Správne navrhnutý metodický scenár učenia sa a výučby zahŕňa rôzne aktivity ako objavovanie hrou, hranie dramatických rolí, riešenie problémov, vytváranie projektov, rozprávanie príbehov, hranie didaktických hier, návštevy rôznych kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií atď. Žiak sa aktívne zapája do procesu učenia sa v triede alebo mimo nej, hľadá odpovede na rôzne otázky, vymieňa si informácie, a tak rozvíja výskumné komunikačné a spoločenské zručnosti, ale aj postoje a hodnoty dôležité pre celkový rozvoj osobnej identity. Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa v kurikule vyučovacieho predmetu SJAK osobitná pozornosť venuje zážitkovému učeniu sa a výskumnému prístupu integrovanému do vyučovacieho procesu.

Ďalšie interdisciplinárne témy: Učenie, ako sa učiť, Zdravie, Podnikanie a Udržateľný rozvoj sa realizujú výberom obsahu v slovenskom jazyku.

Slovenský jazyk a kultúra podľa Modelu C ako druhý materinský jazyk obsahovo je a metodicky úzko spätý s chorvátskym jazykom a cudzími jazykmi, a tak k integrovanej výučbe jazyka a obsahu učenia sa jazyka pridáva sa prvok účelnosti. V neskorších cykloch sa tento spôsob práce zosúlaďuje s prianiami a potrebami žiakov.

Vzhľadom na to, že je slovenský jazyk jazykom slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskej republike, je možné a odporúča sa uskutočňovať rozličné projekty, programy a spoluprácu so združeniami – slovenskými kultúrno-umeleckými spolkami a maticami, čo okrem iného prispeje k rozvoju potreby celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na blízke historické, ale aj súčasné súvislosti Chorvátskej republiky a Slovenskej republiky je slovenský jazyk prostriedkom, ktorým umožňujeme ekonomickú a vzdelávaciu mobilitu mladých aj ostatných občanov Chorvátskej republiky.

F. UČENIE SA A VÝUČBA PREDMETU

Skúsenosti učenia sa a výučby

Zameranosť sa na žiaka je základným princípom moderného prístupu výučby slovenského jazyka. Takýto prístup k výučbe zohľadňuje individuálne vlastnosti žiaka, jeho potreby a záujmy a podporuje kognitívny a etický vývoj žiaka, ktorý mu umožňuje samostatné celoživotné vzdelávanie sa..

V nižších ročníkoch základnej školy je dôraz na činnosti počúvania a hovorení Učenie sa a výučba sú založené na učení sa všetkými zmyslami a na hre. V ročníkoch, ktoré nasledujú, sú vyučovanie a učenie sa založené na kognitívnom prístupe a väčšej samostatnosti žiaka.

Kolaboratívne, výskumné, tvorivé a inovatívne učenie sa, ako napríklad učenie sa zamerané na riešenie problémov, učenie sa v mimoškolskom prostredí, zaujíma dôležité miesto vo všetkých ročníkoch.

Takéto formy vzdelávania sú zamerané na zmysluplnú integráciu vedomostí, zručností a postojov a podľa rozvoja schopnosti ich aplikácie v rozličných problémových situáciách, čím žiakovi umožňujú účinnú komunikáciu s osobami hovoriacimi po slovensky.

Úloha učiteľa

Počas učenia sa a výučby Slovenského jazyka a kultúry zameraného na žiaka je úloha učiteľa mimoriadne dôležitá. Povzbudenie záujmu žiaka o slovenský jazyk a udržanie motivácie pokračovať v učení sa je jedným z kľúčových predpokladov úspešného učenia sa a výučby, najmä v ranej výučbe jazyka.

Učiteľ je vodca a animátor, ktorý organizuje vzdelávacie skúsenosti a riadi vzdelávanie a žiakov, zabezpečuje príjemnú a stimulujúcu atmosféru v triede, vyberá vhodné činnosti a zohľadňuje štýly učenia sa a iné individuálne rozdiely žiakov, sleduje a poskytuje spätnú väzbu o pokroku v učení sa a o výsledkoch žiakov.

Učiteľ slovenského jazyka je odborník, ktorý má vysokú jazykovú a komunikačnú kompetenciu v slovenskom jazyku, metodické znalosti a navyše disponuje všeobecnými, pedagogickými, psychologickými a didaktickými kompetenciami.

Učiteľ prijíma jazykové chyby žiaka ako neoddeliteľnú súčasť procesu výučby slovenského jazyka, v ktorom sa žiak bez stresu a strachu z učiteľa a rovesníkov zúčastňuje na výmene myšlienok a komunikácii, čo mu umožňuje zážitok z úspechu a povzbudzuje ho, aby jazyk používal sebavedome a odvážne.

Aby sa zabezpečila kvalita učenia sa, výučby a pokrok žiaka, učiteľ má dobre poznať celú kurikulárnu vertikálu predmetu Slovenský jazyk a kultúra, aby sa predišlo náhlym skokom pri prechode z jedného cyklu do druhého. Učiteľ má byť kvalifikovaný na samostatné vynášanie rozhodnutí o uplatňovaní kurikula vzhľadom na rozdielny vek žiakov a rozdielne zázemie poznania jazyka vo vzdelávacej skupine, výbere obsahu, materiálov a výbere vyučovacích metód.

Učiteľ premýšľa o vlastných postupoch, metódach a výsledkoch a neustále ich upravuje (má možnosť prispôsobiť úrovne a počet výsledkov). Učiteľ tiež zohráva aktívnu úlohu pri spolupráci s rodičmi, svojimi kolegami v odbore, s inými učiteľmi v škole a mimo nej, rôznymi menšinovými organizáciami a príslušnými vzdelávacími inštitúciami, aby žiakovi umožnil čo najlepší a najefektívnejší pokrok v osvojovaní si vedomostí, zručností a postojov.

Od učiteľa sa očakáva profesionálny prístup, ktorý predpokladá etickosť, spravodlivosť, dôslednosť a systematickosť. Učiteľ má neustále sledovať súčasné prístupy v oblasti metodológie a glotodidaktiky a má sa pravidelne neformálne, čiže samostatne, ale aj formálne zdokonaľovať, na čo mu majú podmienky vytvoriť príslušné inštitúcie.

Učiteľ plánuje, kombinuje a modifikuje vedecky založené stratégie a prístupy vyučovania vhodné rozvojovým možnostiam a potrebám žiaka na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov. Učiteľ používa stratégie a prístupy k výučbe, ktoré sa líšia od tradičných, v ktorých bol učiteľ odovzdávateľom vedomostí. V súčasnej výučbe učiteľ riadi vyučovací proces kladením dôrazu na spoločnej účasti žiaka a učiteľa v tomto procese..

Učiteľ využíva vyučovacie stratégie, ktoré povzbudzujú žiakov na premýšľanie o vlastnom učení sa, o tom, čo potrebujú vedieť a môcť na prepojenie k osvojeným vedomostiam a zručnostiam (vertikálne zarovnanie) a na uplatnenie novonadobudnutých vedomostí a zručností v iných predmetoch a oblastiach (horizontálne zarovnanie).

Učiteľ vytvára podmienky, ktoré podnecujú vzdelávací proces, identifikujú osobné predispozície každého žiaka, jeho silné a slabé stránky a prispôsobuje svoje vyučovanie voľbou metód a činností, ktoré žiakovi najlepšie vyhovujú a ktoré vedú k efektívnemu osvojeniu si schopností počúvať, hovoriť, čítať a písať v procese učenia sa a výučby Slovenského jazyka a kultúry.

Jedným z predpokladov pre úspešné zvládnutie jazyka je vystavenie a jeho používanie. S ohľadom na to, že je väčšinou nedostatočná zastúpenosť slovenského jazyka v bezprostrednom prostredí žiaka, učiteľ zahrňuje rôzne obsahy do výučby slovenského jazyka, organizuje mimoškolské vyučovanie, povoláva rodených rozprávačova externých spolupracovníkov a umožňuje žiakom digitálne sa spojiť s inými žiakmi hovoriacimi po slovensky v Chorvátskej republike, v Slovenskej republike a vo svete, a to všetko s cieľom poskytnúť žiakom príležitosť na medzikultúrne stretnutia a autentickú komunikáciu s ľuďmi hovoriacimi po slovensky.

Učiteľ vo svojej práci využíva moderné metódy a formy práce:

– rôzne formy aktívnych hier, doplnkové hry, krížovky, kvízy, reťazové slová, tvorbu slov

– poskytuje informácie: reprodukcia, parafráza, doplnenie

– rôzne formy dialógu

– prácu s internetom, vyhľadávanie informácií

– opakovanie a upevňovanie učiva pomocou pracovných listov, písomných cvičení

– skupinovú prácu

– otázky a odpovede, voľné a spontánne odpovede žiakov

– dramatizáciu textu, hlasné čítanie

Materiály a zdroje

Učiteľ vyberá a vytvára učebné materiály a používa učebné materiály z rozličných zdrojov v súlade s plánovanými aktivitami zameranými na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov Berie do úvahy vývojový vek, úroveň ovládania jazyka, záujmy a potreby žiaka. To zahŕňa aj materiály na integrované učenie sa jazyka a obsahov, ktoré spájajú predmet Slovenský jazyk a kultúra s inými oblasťami a predmetmi, čím sa podporuje multidisciplinarita.

Okrem schválených učebníc a pomocných učebných pomôcok učiteľ používa prispôsobené a autentické materiály vrátane digitálneho, interaktívneho a multimediálneho obsahu.

Učiteľ môže použiť autorské učebnice vydané v Chorvátskej republike aj originálne učebnice privezené zo Slovenskej republiky. Je treba zdôrazniť dôležitosť sledovania lingvistických a kultúrnych obsahov mimo triedy, napríklad televíznych programov v slovenskom jazyku alebo programov určených na výučbu slovenského jazyka aj všeobecne všetkých druhov multimediálneho obsahu v slovenskom jazyku. V súlade so svojou aktívnou úlohou v procese učenia sa a výučby sa žiaci podieľajú na hľadaní, výbere a vytvorení vlastných učebných materiálov a zdrojov učenia sa. Učebné materiály sú žiakom zmysluplné a zrozumiteľné, stimulujú skúmanie a spochybňovanie vedomostí, predpokladov, myšlienok a správania, čo pozitívne ovplyvňuje rozvoj kritického a tvorivého myslenia.

Vyučovacie prostredie

Úspech v učení sa a výučba slovenského jazyka a kultúry vo veľkej miere závisí aj od prostredia, v ktorom žiak získava nové vedomosti a zručnosti, pretože stimulujúce a rozmanité prostredie prispieva k rýchlejšiemu a ľahšiemu osvojeniu. V takomto prostredí je učenie sa a vyučovanie zamerané na žiaka Žiak sa nebojí chýb, pohotovo spolupracuje s ostatnými žiakmi a uznáva ich. Vedomosti a zručnosti, ktoré získava, úzko súvisia s jeho každodennými skúsenosťami a činnosťami. Je to prostredie, v ktorom sa podporuje kultúra spolupatričnosti a vzájomného rešpektu a v takomto prostredí sa rozvíja ľudskosť, akceptuje sa rozmanitosť, uznáva sa dôležitosť pozitívnych emócií a motivácie k učeniu sa. Podporuje sa kritické myslenie, výskum a tvorivosť.

Učenie sa slovenského jazyka sa uskutočňuje v školskom a mimoškolskom prostredí. Aby sa umožnila rozmanitosť prostredia, v ktorom sa učí a vyučuje a aby sa podporilo efektívne učenie sa, je nevyhnutné učenie sa a výučbu rozšíriť o plánovanú činnosť, ako sú napr. kontakty s ľuďmi hovoriacimi po slovensky v reálnom a digitálnom prostredí, návštevy kultúrnych inštitúcií a stredísk, premietania výstavy, múzeá menšinové združenia, návštevy a školské exkurzie do Slovenskej republiky, návštevy a spolupráca žiakov slovenského jazyka podľa Modelu C.

Používanie moderných technológií v priebehu učenia sa a výučby je tiež jedným z faktorov, ktoré prispievajú k vytváraniu stimulačného a produktívneho prostredia.

Učiteľ zabezpečuje podmienky v triedach, v ktorých sa podporuje slobodná a konštruktívna komunikácia, pričom sa chyby považujú za príležitosti na učenie sa a sú neoddeliteľnou súčasťou ovládania slovenského jazyka. Týmto spôsobom sa podporuje a rozvíja žiakova sebadôvera a pozitívny obraz o sebe ako o jednotlivcovi a o medzikultúrnom kompetentnom občanovi hovoriacom po slovensky.

Určenie času na vyučovanie a učenie

Predmet Slovenský jazyk a kultúra sa v chorvátskom výchovno-vzdelávacom systéme vyučuje ako jazyk slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a to od 1. ročníka Existuje však aj možnosť zapojenia žiaka do výučby v ktoromkoľvek ročníku a bez ohľadu na úroveň jeho predchádzajúcich vedomostí. V závislosti od začiatku ročníka vzdelávanie zvyčajne trvá rôznorodo. Je veľmi dôležité začať sa čo najskôr učiť slovenský jazyk a kultúru, a tak vytvoriť základ na dosiahnutie vysokej úrovne jazykových znalostí. Vzdelávací úspech je tým väčší, čím viac žiaci komunikujú v slovenskom jazyku, a preto im to treba umožniť v čo najväčšej miere a poskytnúť čo najviac príležitostí..

Keďže výchovno-vzdelávacie výsledky všetkých troch domén tvoria jeden integrovaný celok, učiteľ im venuje rovnakú pozornosť.

Na dosiahnutie jednotlivého výchovno-vzdelávacieho výsledku učiteľ venuje toľko času, koľko považuje za potrebné, aby všetci žiaci dosiahli najvyššiu mieru osvojenia si poznatkov v súlade so svojimi schopnosťami a možnosťami.

Okrem dôležitosti formálneho vzdelávania sa učiteľ upozorňuje aj na dôležitosť a potrebu neformálneho a formálneho vzdelávania sa ako neoddeliteľnej súčasti celoživotného vzdelávania sa.

Zoskupovanie žiakov

Jedným z objektívnych predpokladov kvalitného procesu učenia sa a výučby Slovenského jazyka a kultúry je práca v skupinách s menším počtom žiakov približne rovnakého veku, s podobnými vývojovými charakteristikami a rovnakou úrovňou zvládnutia komunikačných schopností.

Aby mal každý jednotlivec možnosť aktívne sa zúčastňovať a vyjadrovať sa, čo je základným predpokladom pre rozvoj komunikačných schopností, neodporúča sa, aby v skupine bolo viac ako 15 žiakov. Preto je potrebné vzhľadom na špecifiká slovenského (menšinového) jazyka na základných a stredných školách pri formovaní triednych oddelení alebo výchovno-vzdelávacích skupín brať do úvahy úroveň znalosti jazyka, veku a vývojových charakteristík žiakov, ktorí tvoria jedno oddelenie alebo skupinu.

G. HODNOTENIE OSVOJENIA SI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a kultúra je v súlade so zásadami stanovenými Rámcom pre hodnotenie procesov a výsledkov učenia sa na základných a stredných školách. V rámci kurikula predmetu opisujú sa prvky a prístupy k hodnoteniu, ako aj spôsoby poskytovania spätnej väzby a podávania správ o osvojených výchovno-vzdelávacích výsledkoch.

Hodnotiacimi prvkami v Slovenskom jazyku a kultúre sú vedomosti a zručnosti definované výchovno-vzdelávacími výsledkami v rámci domény Komunikácia a jazyk, Literatúra a tvorivosť a Kultúra a médiá. Dosiahnutie výsledkov z domény Komunikácia a jazyk a časti výsledkov z domény Literatúra a tvorivosť a Kultúra a médiá, ktoré sa vzťahujú na osvojení vedomostí, sa opisne vyjadruje v prvom ročníku prvého polroka, čiže opisne a číselne od prvého ročníka v druhom polroku, čím sú výsledky osvojenia z Kultúry a médií, ktoré sa vzťahujú na ovládanie zručností a rozvoja postojov, teda výsledky súvisiace s tvorivým procesom vyjadrené vo všetkých výchovno-vzdelávacích cykloch výlučne opisne, čo platí rovnako pre základné aj pre stredné školy.

Hodnotí sa opisne a číselne. Opisné hodnotenie zahŕňa sledovanie vývoja schopností a zručností žiaka a jeho postoj k práci a zaznamenáva sa v triednej knihe v priestore opisného sledovania. Číselné hodnotenie zahŕňa sledovanie žiakovej úrovne získavania vedomostí a zapisuje sa do triednej knihy číslom (známkou) od 1 do 5.

Prvky známkovania pre základnú školu sú:

1. pPorozumenie počúvaním

2. ústne vyjadrovanie sa a tvorba

3. písomné vyjadrovanie sa a tvorba

4. kultúrne obsahy a činnosť

Prvky známkovania pre strednú školu sú:

1. úroveň komunikačného jazyka

2. samostatnosť v ovládaní jazyka

3. medzikultúrna komunikačná kompetencia.

Výkon žiaka sa hodnotí na základe vopred vypracovaných kritérií jazykových znalostí, ktoré sa hodnotia v súlade s vopred stanovenými znalosťami o jazyku a zručnosťami na používanie jazykových znalostí v komunikačnom akte.

Funkčný aspekt jazyka má prednosť pred formálnym aspektom, a preto sú kritériá zrozumiteľnosti posolstva a realizácie jazykovej interakcie nadradené kritériu presnosti.

Pri hodnotení sa zohľadňuje skutočnosť, že ovládanie jazykovými zásadami nie je samoúčelné, ale je prostriedkom dosiahnutia úspešnej komunikácie a že sú jazykové chyby prijateľnou a očakávanou súčasťou jazykových znalostí.

Hodnotenie pre učenie

Efektívne hodnotenie učenia zahŕňa nepretržité a systematické zhromažďovanie a zaznamenávanie informácií učiteľom o dosiahnutí výchovno-vzdelávacích výsledkov počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Je neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia sa a výučby, ktorý nemá za následok známky. Usmernené je na stimulovanie úvahy o učení sa, na porozumenie procesom a výsledkom učenia sa a na zvýšenie efektívnosti učenia sa a výučby.

Hodnotenie pre učenie zahŕňa rôzne formálne a neformálne metódy a rozmanité formáty, ako napríklad kladenie otázok, kontrola domácich úloh, kratšie písomné testy vedomostí, bežné poznámky, pozorovania atď.

Hodnotenie ako učenie

Hodnotenie ako učenie zahŕňa aktívne zapojenie sa žiaka do procesu, hodnotenia s nepretržitou podporou učiteľa a vykonáva sa prostredníctvom systematickej sebareflexie, sebahodnotenia a rovesníckeho hodnotenia s cieľom stimulovať autonómiu a samoreguláciu učenia sa žiaka, t. j. rozvoj povedomia o vlastnom učení sa. V tomto procese hodnotenia sa využívajú denník učenia sa, rubriky sebahodnotenia a rovesníckeho hodnotenia, dotazníky, diskusia v triede atď. Žiaci sú zapojení do vypracovania kritérií hodnotenia a sebahodnotenia, čo prispieva k ich porozumeniu úrovne osvojenia vedomostí, rozvoja zručností a postojov potrebných na dosiahnutie. výchovno-vzdelávacie výsledkov. Ani tento proces, podobne ako hodnotenie učenia sa, nevedie k známkam, ale ku kvalitatívnej spätnej väzbe.

Hodnotenie naučeného

Hodnotenie naučeného je predovšetkým sumatívne a môže slúžiť aj na formatívne a diagnostické účely pri plánovaní ďalšieho vzdelávania sa a výučby. Účelom je určiť úrovne osvojenia si výchovno-vzdelávacích výsledkov definovaných kurikulom predmetu Slovenský jazyk a kultúra v priebehu roka alebo na konci školského roka, ako aj upozorňovanie na časti komunikačných kompetencií, ktoré si vyžadujú zlepšenie. Dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov sa hodnotí s ohľadom na definované úrovne osvojenia si výchovno-vzdelávacích výsledkov. Učiteľ v priebehu hodnotenia podľa týchto úrovní rozvíja deskriptory, ktoré určujú rozsah vedomostí, hĺbku porozumenia a stupeň rozvoja zručností potrebných pre konkrétne hodnotenie.

Používajú sa ústne a písomné testy vedomostí, žiacke projekty, diskusie, eseje, simulácie atď. Známka je založená na jednej alebo viacerých formách hodnotenia. Formy a obsahy testu spĺňajú požiadavky na jazykové použitie v skutočných jazykových, situačných a kultúrnych podmienkach, v ktorých sa vyžaduje použitie rozličných znalostí, zručností a schopností.

Spôsob a kritériá bodovania a výsledky sú vopred jasné učiteľovi, žiakovi a rodičovi.

Podávanie správ

Systematickým a pravidelným podávaním správ o pokroku žiaka vo všetkých doménach poskytuje sa spätná väzba o úrovni dosahovania výchovno-vzdelávacích výsledkov a navrhujú sa spôsoby a postupy potrebné na ich zlepšenie.

Formovanie záverečnej známky

Pri určovaní záverečnej známky učiteľ zohľadňuje dosiahnutie výsledku overeného rôznymi formami hodnotenia vo viacerých časových bodoch. V priebehu všetkých výchovno-vzdelávacích cyklov je konečné hodnotenie/známka odvodené z úrovne osvojenia si výchovno-vzdelávacích výsledkov zo všetkých troch domén.

Známka nemusí nevyhnutne vychádzať z aritmetického priemeru.

Keďže je účasť výučby Slovenského jazyka a kultúry otvorená pre žiakov s rozličnými úrovňami predbežných znalostí alebo bez predchádzajúcich znalostí, ako aj možnosť zapojenia sa do vyučovacieho procesu v hociktorom cykle, učiteľ môže individuálnym prístupom upraviť očakávané výsledky a v súlade s tým vykonáva aj hodnotenie.

NÁVRH TEXTOV Z LITERATÚRY
PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU

PRVÝ ROČNÍK ZŠ
Ján Domasta: Koho mám rád
Ľudová: Červené jabĺčko
Vyčítanka: Jeden, dva, tri, štyri, päť
Zo Zlatej brány, Naša mačka
Ľudová: Kukulienka
Ján Domasta: Môj poklad
Krista Bendová: Bola raz jedna trieda
Ľudová: Nerobotná tanečnica
Riekanky pre najmenších: Varila myšička kašičku
M. Metlová; E. Slobodová: Riekanky, pesničky …
Elena Čepčeková: Mamičke
Výber z detského časopisu (Včielka a iné)


DRUHÝ ROČNÍK ZŠ
Ľ. Fulla: Slovenský kroj
Ján Navrátil: Vítanie hostí
Mária Topoľská: Orechovci
Viktor Hujík: Čo čím vonia?
Juraj Tušiak: Po lete
Elena Čepčeková: Ježkova komôrka
Elena Čepčeková: Ovocie
Jozef Čertík: Jesenná pošta
Mária Haštová: Rozhovor
Ch. Morgenstern (prel. Ľ. Feldek): Tri vrabce
Ľudové zimné hádanky
Marta Benčaťová: Jar
Pavel Mučaji: V záhrade
Jozef Breza: Hádanka
Ján Turan: Leto
Daniel Hevier: Veselý Valentín
Krista Bendová: Ako Jožko Pletko pozašíval všetko
Jozef Pavlovič: Koľko má mačka mačiatok


TRETÍ ROČNÍK ZŠ
Hana Zelinová: Čo je rodina
Milan Rúfus: Modlitba na dobrú noc
Krista Bendová: O dobrej rodinke
Daniel Hevier: Učiteľ smiechu
Ľudmila Podjavorinská: Do školy
Viktor Hujík: Kto ma uhádne?
Krista Bendová: Koza na predaj
Ľudmila Podjavorinská: Prvý sneh
Libuša Friedová: O polnočnom nákladnom aute
Krista Bendová: Snehový Hektor
Iveta Bognárová: Posledný deň školského roka
Pavel Mučaji: Výlet
Jozef Pavlovič: Semafor
Daniel Hevier: Cisár a pisár
Slovenská ľudová rozprávka: Kubov zajac
Jozef Pavlovič: Zvonček
Ľudmila Podjavorinská: Hudie svrček
Ján Turan: Ela, ktorá mlela
Výber z detského časopisu (Včielka a iné)ŠTVRTÝ ROČNÍK ZŠ
Rudolf Dobiáš: Domov
Mária Rázusová-Martáková: Žltá jeseň
Daniel Hevier: Madam Jeseň
Milan Rúfus: Chlieb náš každodenný
Štefan Moravčík: December
Juraj Tušiak: Zimná krajinka
Anna Majerová: Skrývačka
Ján Navrátil: Jar
Libuša Friedova: Vianočná tržnica
Alojz Čobej: Pomôžte im dobré deti
Vesna Baksa: O spôsobe života a zvykov Slovákov prisťahovaných do Našického Markovca
Tomáš Janovic: Mňaumyš
Juraj Tušiak: Máj
Michal Babinka: Na pláži
Miroslav Demák: Hostina
Pavel Grňa: Zívačka
Libuša Friedova: Vianočná tržnica
Výber z detského časopisu (Včielka a iné)


PIATY ROČNÍK ZŠ
Alojz Čobej: Čo deťom k šťastiu treba?
Ján Vetva: Cigarety
Milan Rúfus:, Modlitba za rodičov
Juraj Tušiak:, Keď moja mama nie je...
Zoroslav Jesenský: Kyslá rozprávka so sladkým koncom
Alojz Čobej: Každý sa vráti rád
Tomáš Čelovský: Rád chodím do školy
Jozef Pavlovič: December
Jozef Pavlovič: Zrodenie tichej noci
Daniel Hevier: Ako Daniela stretla anjela
Vincent Šikula: Ani sa človek nenazdá a už je tu jar
Daniel Hevier: Obyvateľ zemegule
Ján Uličiansky: Prvý letný deň
Ján Andel: Čo rastie v záhrade
Mária Ďuríčková: Nedokončená rozprávka
Krista Bendová: Čapica
František Rojček: Mená nášho Zdena
Jozef Pavlovič: O svinke Špinke
Slovenská ľudová rozprávka: Koza odratá a jež
František Rojček: Torta z piesku


ŠIESTY ROČNÍK ZŠ
Božena Sajáková: Vukovar
Andrej Kuric: Domovina
Božena Dasovičová: Dobre je mať babku
Klára Jarunková: O škole, do ktorej sa nedalo prísť načas
Klára Jarunková: Fujavica
Hana Suchá: Najlepší dopravný prostriedok
Daniel Hevier: Medardova kvapka
Juraj Tušiak: O štyroch usilovných opiciach
Ján Navrátil: Maliarove šaty
Ľudmila Podjavorinská: Klásky
Hana Suchá: Najlepší dopravný prostriedok
Lenka Dedinská: Farebná rozprávka
M.R. Martáková: Ranená breza
Klára Jarunková: Stromček
Pavol Štefánik: Vianočný počítač
Eleonora Gašparová: Ako čerešne oklamali chlapca
Daniel Hevier: Stromotrasenie


SIEDMY ROČNÍK ZŠ
Vesna Valihorová: SEPTEMBER Z POĽA BER
Ján Smrek: Najčistejšia láska
Martin Kukučín: Z teplého hniezda
Pavel Mučaji: Ráno na rovine
Slovenská ľudová balada: Išli hudci horou
Kamil Peteraj: Školská lavica
Ján Lacko:, Veľká noc
Daniel Hevier: Môj kôň
Anna Papugova: Lena v texaskách
Juraj Tušiak: Jednoduché slová
Daniel Hevier: Náušnica v uchu
Tomáš Čelovský: Vojenská fazuľa po domácky
Štefan Moravčík: Ako sa tvorí svet
Milan Hude: Pastieri v Betleheme
M. R. Martáková: Vlasť
Maša Haľamová: Bazulienka
Pavol Štefanik: Kde a čo som kúpil


ÔSMY ROČNÍK ZŠ
Ľudovít Štúr: Maj sa dobre dom i ty
Janko Kráľ: Jarná pieseň
Andrej Sládkovič: Marína
Miroslav Válek: Jesenná láska
Ján Botto: Smrť Jánošíkova
Vladimír Hurban Vladimírov: Zem
Vesna Valihorová: Výber z pranostík
Martin Prebudila: O prvom bozku a o prvom živom škorpióne
Samo Chalupka: Mor ho
Eugen Čerňan: Zem je čarovná
Pavol Braxatoris: Rodná zem
Pavol Braxatoris: Modrá ruža
K. Kučerová: Slováci v Chorvátsku
V. Ušák: Slováci v Chorvátsku
Matúš Kučera: Prečo si Slovienom utvoril písmo
Janko Matúška: Nad Tatrou
Významní Slováci v chorvátskej vede a kultúre


NÁVRH TEXTOV Z LITERATÚRY PRE STREDNÚ ŠKOLU

Pavol Országh – Hviezdoslav: Balady
Soňa Burlasová: Ľudové balady na Horehroní
Pavol Dobšinský: Slovenské ľudové rozprávky
Ján Kollár: Národnie spievanky 1-2
Andrej Sládkovič: Spisy básnické
Milan Rúfus: Janko Kráľ vo výbere Milana Rúfusa
Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena
Martin Kukučín: Dom v stráni
Jana Verešová; Beáta Juráková: Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania
Margita Figuli: Tri gaštanové kone
Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia
Janko Jesenský: Výber z malomestských rozprávok
Janko Jesenský: Maškarný ples a iné poviedky
Milan Rúfus: Stôl chudobných
Milan Rúfus: Studnička
Milan Rúfus: Dotyky; František Hečko: Červene víno