Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

NN 79/2020 (10.7.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

Ministarstvo kulture

1491

Na temelju članka 49. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. i 62/20.) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJIMA GDJE SE NALAZE KULTURNA DOBRA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (»Narodne novine«, broj 49/19. i 55/19. – Ispravak) u članku 3. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Plaćanje minimalne godišnje naknade iz stavka 2. ovoga članka može se privremeno obustaviti kada nastupe posebne okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

(6) Odluku kojom utvrđuje obustavu plaćanja minimalne godišnje naknade iz stavka 2. ovoga članka u određenom razdoblju donosi ministar kulture.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/20-01/1270

Urbroj: 532-06-01-01/1-20-1

Zagreb, 2. srpnja 2020.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.