Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu

NN 79/2020 (10.7.2020.), Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

1492

Na temelju članka 29. stavka 10. i članka 48. stavka 6. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/2019) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZRADE I PROVOĐENJA PLANA UPRAVLJANJA, REVIZIJE I DODATKA PLANA UPRAVLJANJA TE PROGRAMA PRAĆENJA STANJA RIBLJEG FONDA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– način izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja

– program praćenja stanja ribljeg fonda.

Subjekti izrade plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda

Članak 2.

(1) Plan upravljanja, reviziju plana upravljanja i dodatak plana upravljanja izrađuju ustanove iz članka 9. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/2019 – u daljnjem tekstu: Zakona) dinamikom propisanom Zakonom, a na temelju podataka dobivenih provođenjem programa praćenja stanja ribljeg fonda kao i na temelju podataka dobivenih istraživanjima na temelju zahtjeva i ugovora potpisanog s ovlaštenikom ribolovnog prava, literaturnim i ostalim izvorima podataka.

(2) Program praćenja stanja ribljeg fonda izrađuju ustanove iz članka 9. Zakona tijekom kalendarske godine temeljem ugovora s Ministarstvom poljoprivrede.

PLAN UPRAVLJANJA, REVIZIJA I DODATAK PLANA UPRAVLJANJA

Sadržaj plana upravljanja

Članak 3.

Plan upravljanja mora sadržavati:

1. Podatke o ovlašteniku ribolovnog prava:

– naziv i sjedište fizičke osobe-obrta ili pravne osobe

– ime, prezime, OIB i prebivalište fizičke osobe-građana

– dokaz o statusu fizičke osobe-obrta ili pravne osobe

– broj telefona i e-mail adresu fizičke osobe-građana, fizičke osobe-obrta ili pravne osobe.

2. Podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni:

– naziv ribolovnog područja i/ili ribolovne zone za koju je ovlaštenik ribolovnog prava dobio ribolovno pravo

– popis ribolovnih voda s njihovim nazivima i priloženom hrvatskom osnovnom kartom u mjerilu 1:5000 na kojoj su iste označene

– mjesta uz pojedine ribolovne vode na kojima je ovlaštenik ribolovnog prava obvezan označiti ribolovnu zonu propisanim oznakama.

3. Osnovna fiziografska obilježja ribolovnih voda:

– dužina, širina i površina ribolovnih voda (za tekućice)

– maksimalna dubina i površina ribolovnih voda (za stajaćice)

– osnovna obilježja klime ribolovnog područja i/ili ribolovne zone.

4. Osnovna fizikalno-kemijska obilježja ribolovnih voda kao što su: boja, miris, temperatura (°C), prozirnost (m), pH vrijednost, provodljivost, ukupne otopljene tvari, kisik (% i mgL-1), slobodni CO2, alkalinitet, ukupni dušik i fosfati.

5. Osnovna biološka obilježja ribolovnih voda s posebnim osvrtom na:

– sastav i zastupljenost pojedinih vrsta makrofita kao postotak (%) pokrovnosti istraživane vode

– osnovne indikatorske vrste i gustoću populacije fitoplanktona

– osnovne indikatorske vrste i gustoću populacije zooplanktona

– biomasu, sastav i zastupljenost pojedinih vrsta makrozoobentosa

– ostale važnije životinjske vrste istraživanih voda koje imaju utjecaj na riblji fond (rakovi, vodozemci, gmazovi, ptice, sisavci).

6. Osnovna obilježja ihtiofaune ribolovnih voda:

– kvalitativno-kvantitativni sastav ihtiopopulacija (sistematizirano prema redovima, porodicama itd.), s postotnim udjelom zastupljenosti pojedinih vrsta riba u porodicama/rodovima, odnosno masenim udjelom pojedine vrste u ukupnoj ihtiomasi

– procjenu godišnjeg prirasta pojedinih vrsta riba u ribolov¬nim vodama, izražen u kg/ha.

7. Ihtiosanitarne uvjete i ocjenu zdravstvenog stanja ihtiofaune ribolovnih voda.

8. Model upravljanja ribljim fondom:

– popis svih ribolovnih voda s pripadajućim modelom upravljanja

– modeli upravljanja ribljim fondom mogu biti: model maksimalnog održivog ulova, model trofejne ribe, model »ulovi i pusti« i model »ulovi i plati«

– modelima upravljanja ribljim fondom određuje se način obavljanja sportskog ribolova, način postupanja s ribom, maksimalna ukupna količina dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova (zadržani ulov) po pojedinim vrstama ribe i po ribiču temeljenog na godišnjem prirastu za sve ribolovne vode, kao i za pojedine ribolovne vode

– obavljanje sportskog ribolova i vrijeme lovostaja, najmanja veličina i količina ulova pojedinih vrsta riba (zadržani ulov) na pojedinim stajaćicama nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina (umjetnim jezerima) ili za potrebe vodnoga gospodarenja (akumulacijama) protivno odredbama propisa kojima se regulira lovostaj, najmanja veličina i količina ulova pojedinih vrsta riba sukladno odredbi članka 5. stavka 4. Zakona.

9. Mjere zaštite i održivog upravljanja ribljim fondom i način provođenja tih mjera:

– organizacija ribočuvarske službe (broj ribočuvara s osnovnim planom rada, područje djelovanja ribočuvarske služ¬be i plan edukacije ribočuvara)

– namjena, vrste i količine dozvoljenih ribolovnih alata i opreme u sportskom ribolovu na ribolovnoj zoni ovlaštenika ribolovnog prava, vrste, stanje i maksimalna dopuštena količina mamaca kojima je dopušteno loviti ribu, korištenje plovila, plutajućih objekata ili plutajućih tijela u sportskom ribolovu

– praćenje incidentalnog onečišćenja voda, oboljenja, ponašanja i ugibanja ribe, kao i osnovne upute o načinu uzorkovanja vode, mjerenju kisika, te načinu uzimanja uzoraka ribe i slanja na pretrage (transport)

– planiranje i organizaciju premještanja ribe nakon poplava ili nakon promjene hidroloških uvjeta ribolovne vode (pražnjenje akumulacije i sl.), kao i mjere premještanja ribe sukladno članku 39. Zakona

– planiranje selektivnog izlova sukladno članku 38. Zakona

– postupanje sa stranim i invazivnim vrstama riba.

10. Mjere obnove ribljeg fonda:

– plan poribljavanja okvirnim količinama (količinom koja može biti u rasponu između minimalne i maksimalne) i vrstama riba po uzrastnim kategorijama te vremenom poribljavanja za pojedine ribolovne vode određene na temelju biološkog potencijala

– plan vlastite proizvodnje ako ovlaštenik posjeduje dozvolu za akvakulturu sukladno propisima o akvakulturi i/ili plan nabave ribe kod uzgajivača riba.

– upute ovlašteniku ribolovnog prava o načinu transporta ribe, koje moraju biti u skladu s posebnim propisom iz područja veterinarstva, kao i poribljavanja.

11. Mjere zaštite posebnih staništa:

– popis ribolovnih voda ili njihovih dijelova koje se proglašavaju posebnim staništem

– funkcija posebnog staništa (mrjestilište, rastilište, hranilište, migratorni put)

– mjere zaštite posebnog staništa.

12. Bioraznolikost:

– zakonska osnova, zaštićena područja, strogo zaštićene vrste i ugroženi i rijetki stanišni tipovi, ekološka mreža i opis područja ekološke mreže, strane i invazivne vrste riba, zahvati i aktivnosti planirani planom upravljanja, analiza utjecaja planiranih zahvata i aktivnosti na ekološku mrežu.

13. Ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja i/ili ribolovne zone temeljenu na:

– predviđenom broju ribiča na ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni

– predviđenom ukupnom prihodu ovlaštenika ribolovnog prava

– predviđenom ukupnom rashodu ovlaštenika ribolovnog prava.

14. Prilozi:

– dokaz o statusu fizičke osobe-obrta ili pravne osobe

– dokaz da nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak

– izvod iz sudskog, obrtnog registra ili registra udruga na dan zaključenja ugovora o izradi planova upravljanja

– preslika rješenja i ugovora o dodjeli ribolovnog prava

– preslika rješenja o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno propisima o zaštiti prirode i okoliša, izdanog od tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša

– preslika ocjene usklađenosti s planovima vodnoga gospodarstva odnosno mjera zaštite voda radi postizanja optimalnih uvjeta za život ribljeg fonda sukladno propisima o vodama i planovima vodnoga gospodarstva, izdanog od tijela državne uprave nadležnog za vodno gospodarstvo

– drugi dokumenti od značaja za upravljanje ribljim fondom ribolovne zone koje uključuju, između ostalog prostorno-vremensku zonaciju sportskog ribolova i drugih aktivnosti dogovorenu s fizičkim ili pravnim osobama koje na temelju posebnih propisa obavljaju druge aktivnosti na ribolovnoj zoni ovlaštenika ribolovnog prava sukladno članku 52. stavku 2. Zakona.

Provođenje plana upravljanja

Članak 4.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je provoditi plan upravljanja od dana primitka suglasnosti na plan upravljanja.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je pravodobno izvještavati ustanovu iz članka 9. Zakona o svim činjenicama od važnosti za provođenje plana upravljanja te se s istom konzultirati oko provedbe plana upravljanja.

Metodologija uzorkovanja i obrade podataka o ihtiofauni

Članak 5.

(1) Plan uzorkovanja uključuje broj i vrstu ribolovnih alata, te vrijeme i izlovnu površinu u odnosu na ukupnu površinu istraživanog područja i/ili zone.

(2) Pri izboru mjesta i vremena uzorkovanja treba posebno uvažavati raznolikost tipova staništa na pojedinom području istraživanja kao i sezonske specifičnosti tijekom cjelogodišnjeg uzorkovanja.

(3) Uzorkovanje riba obavlja se elektroagregatom istosmjerne struje, mrežama i vršama te alatima sportskog ribolova i to iz vode, s obale, kao i iz plovila, ovisno o tipu vodnog tijela.

(4) Uzorkovanje i obrada prikupljenih podataka kao i procjena biomase ihtiofaune na tekućicama i stajaćicama obavlja se prema standardima EU (EN 14962, 14011 i 14757) i EIFAAC metodama u ribarstvu.

(5) Za sve istraživane vode treba navesti Shannonov indeks raznolikosti ihtiofaune, koji je izveden na osnovi brojnosti.

Sadržaj revizije plana upravljanja

Članak 6.

(1) Revizija plana upravljanja mora obuhvatiti sljedeće elemente iz članka 3. ovoga Pravilnika:

– podatke o ovlašteniku ribolovnog prava

– podatke o ribolovnom području i ribolovnoj zoni

– osnovna fiziografska obilježja ribolovnih voda

– bioraznolikost

– osnovna obilježja ihtiofaune ribolovnih voda

– model/i upravljanja ribljim fondom

– mjere zaštite i održivog upravljanja ribljim fondom i način provođenja tih mjera

– mjere obnove ribljeg fonda

– mjere zaštite posebnih staništa

– postupanje sa stranim i invazivnim vrstama riba ulovljenim u sportskom ribolovu

– ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno propisima o zaštiti prirode i okoliša, na temelju suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša

– mjere zaštite voda radi postizanja optimalnih uvjeta za život ribljeg fonda sukladno propisima o vodama i planovima vodnoga gospodarstva, na temelju suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za vodno gospodarstvo.

(2) Obvezni prilozi uz reviziju plana upravljanja su:

– dokaz o statusu fizičke osobe-obrta ili pravne osobe

– dokaz da nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak

– izvod iz sudskog, obrtnog registra ili registra udruga na dan zaključenja ugovora o izradi planova upravljanja

– preslika rješenja i ugovora o dodjeli ribolovnog prava

– preslika rješenja o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno propisima o zaštiti prirode i okoliša, izdanog od tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša

– preslika ocjene usklađenosti s planovima vodnoga gospodarstva odnosno mjera zaštite voda radi postizanja optimalnih uvjeta za život ribljeg fonda sukladno propisima o vodama i planovima vodnoga gospodarstva, izdanog od tijela državne uprave nadležnog za vodno gospodarstvo

– drugi dokumenti od značaja za upravljanje ribljim fondom ribolovne zone koji uključuju, između ostalog, prostorno-vremensku zonaciju sportskog ribolova i drugih aktivnosti dogovorenu s fizičkim ili pravnim osobama koje na temelju posebnih propisa obavljaju druge aktivnosti na ribolovnoj zoni ovlaštenika ribolovnog prava sukladno članku 52. stavku 2. Zakona.

Obveza izrade revizije plana upravljanja

Članak 7.

(1) Ukoliko je tijekom razdoblja važenja plana upravljanja došlo do promjena u elementima plana upravljanja iz članka 3. stavaka 1.-13. ovoga Pravilnika, mora se obaviti revizija plana upravljanja za te elemente.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je, ne dovodeći u pitanje odredbu članka 29. stavka 6. Zakona, najkasnije šest mjeseci prije isteka važenja revizije plana upravljanja potpisati s ustanovom iz članka 9. Zakona ugovor o izradi revizije plana upravljanja.

Sadržaj dodatka plana upravljanja

Članak 8.

(1) Dodatak plana upravljanja izrađuje se u slučaju:

– promjene statusa i/ili podataka o ovlašteniku ribolovnog prava (fizičke osobe, fizičke osobe-obrta ili pravne osobe) uz popratnu dokumentaciju

– upisa novonastalih ribolovnih voda unutar granica ribolovne zone za koju je ovlaštenik prethodno dobio ribolovno pravo, ako na njima postoje uvjeti za provođenje ribolovnog prava i ako ovlaštenik iskaže interes za njih

– upisa novonastale ribolovne vode iz prethodnog podstavka, svi elementi navedeni u članku 3. stavku 1. podstavcima 1. – 14.

– opravdane izmjene elemenata plana upravljanja od važnosti za racionalno i održivo upravljanje ribljim fondom

– nastanka drugih dokumenata od značaja za upravljanje ribljim fondom ribolovne zone koje uključuju, između ostalog, presliku ugovora o prostorno-vremenskoj zonaciji sportskog ribolova i drugih aktivnosti dogovorenu s fizičkim ili pravnim osobama koje na temelju posebnih propisa obavljaju druge aktivnosti na ribolovnoj zoni ovlaštenika ribolovnog prava sukladno članku 52. stavku 2. Zakona.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava može jednom godišnje, a najkasnije do 1. studenog tekuće godine Ministarstvu poljoprivrede elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti na izrađeni dodatak plana upravljanja za ribolovnu zonu, koji nakon izdavanja suglasnosti stupa na snagu 1. siječnja sljedeće kalendarske godine, zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Članak 9.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je ribičima u svojem sjedištu omogućiti uvid u plan upravljanja, njegovu reviziju i dodatak kao i pružiti sve potrebne informacije o sportskom ribolovu na ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo u pisanom obliku ili na svom web-portalu.

(2) Ribič je obvezan obavljati sportski ribolov sukladno odredbama plana upravljanja za ribolovnu zonu na kojoj obavlja sportski ribolov.

PROGRAM PRAĆENJA STANJA RIBLJEG FONDA

Područje provedbe programa praćenja stanja ribljeg fonda

Članak 10.

(1) Program praćenja stanja ribljeg fonda obuhvaća sljedeća ribolovna područja:

1. Ribolovno područje Drava – Dunav

2. Ribolovno područje Sava

3. Ribolovno područje Kupa

4. Ribolovno područje Lika

5. Ribolovno područje Jadran.

(2) Istraživanja u okviru provođenja programa iz stavka 1. ovoga članka moraju obuhvatiti reprezentativan uzorak ribolovnih voda unutar pojedinih ribolovnih zona u ribolovnim područjima navedenim u stavku 1. ovoga članka, relevantan za racionalno i održivo upravljanje ribljim fondom na ribolovnim zonama ovlaštenika ribolovnog prava.

Sadržaj programa praćenja stanja ribljeg fonda

Članak 11.

Program mora obuhvatiti sljedeće parametre istraživanja:

– kvantitativni i kvalitativni sastav ihtiofaune (sistematizirano prema redovima, porodicama, rodovima), s postotnim udjelom pojedinih vrsta riba u porodicama/rodovima, odnosno masenim udjelom pojedine vrste u ukupnoj ihtiomasi

– procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta riba za sportski i gospodarski ribolov u ribolovnim vodama, izražen u kg/ha

– zastupljenost u gustoći populacije i biomasi stranih i invazivnih vrsta na lokalitetima uzorkovanja

– Shannonov indeks bioraznolikosti ihtiofaune na lokalitetima uzorkovanja

– zastupljenost vrsta prema trofičkim, reproduktivnim i ekološkim grupama na lokalitetima uzorkovanja

– ulov po jedinici napora (CPUE) na lokalitetima uzorkovanja

– prisutnost ugroženih i strogo zaštićenih vrsta riba na lokalitetima uzorkovanja

– mjere zaštite posebnih staništa na tekućicama

– ihtiosanitarne uvjete i ocjenu zdravstvenog stanja ihtiofaune.

Administrativna provedba programa praćenja stanja ribljeg fonda

Članak 12.

Na temelju odredbi članka 44. stavka 2. podstavka 1. Zakona, Ministarstvo poljoprivrede priprema i obavlja administrativne radnje za potrebe provedbe programa praćenja stanja ribljeg fonda prema Odluci o financiranju a sukladno visini ukupnog iznosa financijskih sredstava prikupljenih na ime naknade od ribičkih dozvola u tekućoj godini za sljedeću kalendarsku godinu.

Završne odredbe

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 4. – 7. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15, 34/15, 50/16, 91/2016 i 3/18).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/86
Urbroj: 525-13/0732-20-1
Zagreb, 29. lipnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.