Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

NN 79/2020 (10.7.2020.), Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1497

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 1. podstavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. srpnja 2020. donijela

IZMJENE I DOPUNE METODOLOGIJE

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 48/18) u članku 1. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

» – kriteriji i postupak određivanja naknade za sigurnost opskrbe,«.

Dosadašnji podstavci 7. – 9. postaju podstavci 8. – 10.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Podjela ostvarenih ušteda iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način da operator zadržava 50 % ostvarenih ušteda, i to kroz povećanje dozvoljenog baznog iznosa operativnih troškova poslovanja za godine regulacijskog razdoblja.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 3. riječi »postrojenja i opreme te« brišu se.

Članak 4.

U članku 14. stavku 3. riječi »premija za tržišni rizik« zamjenjuju se riječima »premija na tržišni rizik«.

U stavku 5. iza riječi »mehanizmima« dodaje se riječ »usporedivih«, a iza riječi »zemalja,« dodaje se riječ »provedenom«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Premija na tržišni rizik (rm-rf) odražava dodatni prinos investitora iznad nerizične stope povrata za preuzimanje rizika investiranja na tržištu kapitala, a utvrđuje se usporednom analizom premija na tržišni rizik, primijenjenih u regulatornim mehanizmima usporedivih europskih zemalja, provedenom na temelju javno dostupnih podataka.«

Članak 5.

U članku 26. stavak 2. briše se.

Članak 6.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:

»(1) U slučaju kada je količina UPP-a koja se pretovaruje veća od standardne količine tereta, korisnik terminala za UPP će u dogovoru s operatorom, a u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, ugovoriti potreban kapacitet transportnog sustava za povećanu otpremu prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP, a kako bi postupak pretovara bio završen u dopuštenom vremenu stajanja.

(2) Operator je dužan najkasnije do petog dana u tekućem mjesecu obavijestiti operatora transportnog sustava o količini prirodnog plina koju je za pojedinog korisnika otpremio u transportni sustav za svaki dan prethodnog mjeseca, a pritom jasno naznačiti količinu prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 7.

Iza članka 30. dodaje se novo poglavlje: »VI.a NAKNADA ZA SIGURNOST OPSKRBE« s člankom 30.a koji glasi:

(1) U svrhu realizacije projekta terminala za UPP na otoku Krku koji je identificiran kao glavna mjera diversifikacije putova i izvora opskrbe plinom, Agencija može odlukom odrediti visinu i način prikupljanja naknade za sigurnost opskrbe, u skladu sa Zakonom o terminalu za ukapljeni prirodni plin.

(2) Operator upućuje prijedlog naknade iz stavka 1. ovoga članka operatoru transportnog sustava do 15. studenoga tekuće godine za narednu regulacijsku godinu, na temelju plana poslovanja, u slučaju da je, uslijed nižeg zakupa kapaciteta terminala za UPP od planiranog, očekivani prihod operatora niži od planiranog dozvoljenog prihoda određenog odlukom Agencije o iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a.

(3) Prijedlog naknade za sigurnost opskrbe iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati sljedeće podatke iskazane za narednu regulacijsku godinu:

– ­ plan poslovanja operatora terminala za UPP,

– ­ iznos planiranog dozvoljenog prihoda operatora terminala za UPP,

– planiranu količinu otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP za svaki mjesec regulacijske godine,

– ­ iznos očekivanog prihoda temeljem tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a,

– ­ iznos prihoda operatora terminala za UPP kojeg je potrebno nadoknaditi,

– ­ planiranu količinu plina na izlazima iz transportnog sustava u Hrvatskoj, prema podacima operatora transportnog sustava te

– ­ prijedlog iznosa naknade za sigurnost opskrbe.

(4) Iznos prihoda operatora terminala za UPP kojeg je potrebno nadoknaditi, iz stavka 3. ovoga članka, uključuje korekciju za manje ili više ostvareni iznos prihoda po osnovi naknade za sigurnost opskrbe u tekućoj regulacijskoj godini u odnosu na iznos prihoda na temelju kojeg je Agencija utvrdila iznos naknade za sigurnost opskrbe za tekuću regulacijsku godinu.

(5) U slučaju da za tekuću regulacijsku godinu nije utvrđena naknada za sigurnost opskrbe, korekcija iz stavka 4. ovoga članka odnosi se na zadnju regulacijsku godinu za koju je Agencija utvrdila iznos naknade za sigurnost opskrbe.

(6) Iznosi prihoda iz stavka 3. ovoga članka iskazuju se u kunama, pri čemu se za preračun iz EUR koristi srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je vrijedio na zadnji dan mjeseca koji prethodi mjesecu podnošenja prijedloga iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Iznos naknade za sigurnost opskrbe Agencija utvrđuje odlukom, do 15. prosinca tekuće godine, za narednu regulacijsku godinu.

Članak 8.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Regulatorni račun je model regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP kojim se operatoru, koji planira značajna ulaganja u razvoj terminala za UPP, tijekom razdoblja za koje se uspostavlja regulatorni račun omogućava nadoknada prihoda dinamikom različitom od nadoknade dozvoljenih prihoda koja bi proizašla bez primjene regulatornog računa.«

U stavku 2. iza riječi »dinamikom« dodaje se zarez i riječi »a u svrhu izbjegavanja značajnih promjena u iznosima tarifnih stavki tijekom razdoblja za koje se uspostavlja regulatorni račun«.

Članak 9.

U članku 34. u stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – iznosi tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a bez primjene regulatornog računa u nekom od narednih regulacijskih razdoblja rezultiraju cijenom usluge operatora koja je nekonkurentna u odnosu na cijenu usluge ostalih operatora terminala za UPP u okruženju Republike Hrvatske.«

Članak 10.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbi članka 11. stavka 1. ove Metodologije, izračun planirane amortizacije reguliranih sredstava za izračun planiranih dozvoljenih prihoda za godine regulatornog računa iz članka 35. stavka 1. točke 1. ove Metodologije, sukladno zahtjevu operatora moguće je vršiti linearnom metodom ili drugom metodom, u skladu s računovodstvenim standardima.«

Stavak 2. briše se.

Članak 11.

U članku 40. podstavku 4. slovo »i« zamjenjuje se zarezom.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

» – zbirnu preglednu tablicu prikupljenih naknada za sigurnost opskrbe i«

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Prvo regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja 2021.

(2) U prvom regulacijskom razdoblju koeficijent učinkovitosti (X) iznosi nula (0).

Članak 13.

(1) Iznimno od članka 10. stavka 5. i 9. ove Metodologije, planirani iznos OPEX-a za godine prvoga regulacijskog razdoblja utvrđuje se na temelju detaljno obrazloženih procijenjenih iznosa koje Agencija smatra opravdanima, a prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) Iznimno od članka 13. stavka 1. ove Metodologije, planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T-1 prvog regulacijskog razdoblja može se utvrditi na temelju detaljno obrazloženih procijenjenih iznosa koje Agencija smatra opravdanima, a prema Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Članak 14.

Iznimno od članka 22. ove Metodologije, za utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda za godine prvog regulacijskog razdoblja uzima se u obzir razdoblje koje započinje danom stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a prema odredbama ove Metodologije.

Članak 15.

Iznimno od članka 38. ove Metodologije, zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a, za prvo regulacijsko razdoblje, operator je dužan podnijeti najkasnije do 15. rujna 2020. godine.

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Metodologije objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 310-35/20-01/9
Urbroj: 371-04-20-11
Zagreb, 8. srpnja 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.