Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

NN 80/2020 (14.7.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Ministarstvo financija

1503

Na temelju članka 103. stavka 9. i članka 106. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) ministar financija uz suglasnost ministrice poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (»Narodne novine« br. 1/19) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo« (u daljnjem tekstu: kartica goriva), način korištenja »Poljoprivredne iskaznice« (u daljnjem tekstu: ePI) za kontrolu potrošnje plavog dizela u poljoprivredi, način dodjele, način korištenja i kontrola potrošnje plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te označavanje i bojanje tog dizelskog goriva. U smislu odredbi Zakona o trošarinama kartica goriva i ePI smatraju se karticom goriva.«.

Članak 2.

Naziv glave II. mijenja se i glasi: »II. KARTICA GORIVA i ePI«.

Članak 3.

Iza članka 7. dodaju se članci 7a. i 7b. koji glase:

»ePI

Članak 7a.

ePI se smatra javnom i zaštićenom ispravom i obrascem kao kartica koju Ministarstvo poljoprivrede izdaje nositeljima/odgovornim osobama poljoprivrednika koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i drugim fizičkim osobama koje je ovlaštena osoba poljoprivrednika ovlastila za obavljanje pojedinih poslova vezanih uz ostvarivanje prava i obveza poljoprivrednika.

Izrada i izgled ePI

Članak 7b.

Izgled, sadržaj, oblik, način korištenja, način dodjele i postupak izdavanja ePI propisan je posebnim propisom kojim se uređuje način vođenja Upisnika poljoprivrednika.«.

Članak 4.

U članku 11. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Korisnik prava koji je preuzeo karticu goriva ili ePI dužan je prije kupovine plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, prodavatelju predočiti:

1. za ostvarivanje prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi, propisanu posebnim propisima:

– karticu goriva i identifikacijsku ispravu korisnika koja obuhvaća rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili rješenje u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili

– ePI.

2. identifikacijsku ispravu korisnika prava na potrošnju plavog dizela za namjene u ribolovu i akvakulturi, propisanu posebnim propisima koja obuhvaća:

– povlasticu za ribolov i/ili

– povlasticu za uzgoj i/ili

– povlasticu/dozvolu za akvakulturu.

(2) Prodavatelj plavog dizela mora zadovoljiti tehničke uvjete prihvata kartice goriva i ePI, kao i voditi evidenciju i izvješća o transakcijama. Tehničke uvjete prihvata kartice goriva i ePI donosi FINA i oni se javno objavljuju na internetskim stranicama FINA-e, Ministarstva financija, Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) i Ministarstva poljoprivrede.«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 1. mijenja se glasi:

»(1) Kontrola potrošnje plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi nakon preuzimanja kartice goriva i ePI, provodi se osobito putem:

1. kartice goriva

2. ePI i

3. evidencije o kupcima plavog dizela koji gorivo nabavljaju radi daljnje prodaje.«.

Članak 6.

(1) Do izdavanja, odnosno uručenja ePI korisnicima prava na potrošnju plavog dizela u poljoprivredi, kupovina plavog dizela za namjene u poljoprivredi moguća je uz korištenje kartice goriva.

(2) FINA je dužna u roku od 30 dana od dana izdavanja, odnosno uručenja ePI korisniku, blokirati postojeću karticu goriva, ukoliko ju korisnik posjeduje.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/41

Urbroj: 513-02-1710/1-20-11

Zagreb, 7. srpnja 2020.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.