Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći

NN 80/2020 (14.7.2020.), Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći

Ministarstvo pravosuđa

1504

Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 143/13. i 98/19.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći (Obrazac ZOSPP), obrasca izričite pisane suglasnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (Obrazac ZOSPP-S) i obrasca rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći (Obrazac ROSPP).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Obrasci iz članka 1. ovoga Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Obrasci iz članka 1. ovoga Pravilnika ugradit će se u informacijski sustav besplatne pravne pomoći.

II. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI

Članak 3.

Zahtjev za odobravanje sekundarne pravne pomoći (Obrazac ZOSPP) podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na pružanje pravne pomoći (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).

Članak 4.

Obrazac zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći (Obrazac ZOSPP) sadrži podatke o:

1. podnositelju zahtjeva

2. zakonskom zastupniku ili skrbniku podnositelja zahtjeva

3. pravnoj stvari za koju se podnosi zahtjev

4. vrsti postupka za koji se podnosi zahtjev

5. obliku sekundarne pravne pomoći koji se zahtijeva

6. postojanju razloga za odobravanje sekundarne pravne pomoći bez utvrđivanja imovnog stanja

7. članovima kućanstva podnositelja zahtjeva

8. imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva.

Članak 5.

(1) Sastavni dio zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći je i izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (Obrazac ZOSPP-S) koju podnositelj zahtjeva prilaže za sebe i za svakog člana kućanstva.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka sadrži izričito dopuštenje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dozvoli uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini.

Članak 6.

(1) Sva upravna tijela dužna su strankama učiniti dostupnim obrasce iz članka 4. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka, u elektroničkom obliku dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa.

III. RJEŠENJE O ODOBRAVANJU SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI

Članak 7.

Rješenje o odobravanju sekundarne pravne pomoći donosi se na obrascu (ROSPP).

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (»Narodne novine«, br. 64/14. i 20/16.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/29

Urbroj: 514-05-01-01-02/2-20-09

Zagreb, 25. lipnja 2020.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

OBRAZAC: ZOSPP

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI

Upute

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva i sve članove kućanstva. Obrazac zahtjeva molimo ispuniti čitko velikim tiskanim slovima. Nepotpuni i nejasni podaci mogu izazvati odugovlačenje u postupku odlučivanja o zahtjevu.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva. Za podnošenje zahtjeva ne plaćaju se upravne pristojbe.

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

A. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
IME
Muški ☐ Ženski ☐
PREZIME
IME OCA/MAJKE
DATUM ROĐENJA
MJESTO ROĐENJA/DRŽAVA
DRŽAVLJANSTVO

VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA

(osobna iskaznica ili putovnica)


MJESTO I TIJELO IZDAVANJA
OIB
OSOBA S INVALIDITETOM
DANE
PREBIVALIŠTE
ULICA I KUĆNI BROJ
MJESTO I POŠTANSKI BROJ
ŽUPANIJA/DRŽAVA
TELEFON


A.1. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI SKRBNIKU

U slučaju da je pravna pomoć potrebna maloljetniku ili osobi koja je lišena poslovne sposobnosti zahtjev u njezino ime podnosi zakonski zastupnik ili skrbnik

IME I PREZIME
DRŽAVLJANSTVO

VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA

(osobna iskaznica ili putovnica)


OIB
NAZIV I OZNAKA AKTA KOJIM JE POSTAVLJEN ZAKONSKI ZASTUPNIK/SKRBNIK I TIJELO KOJE JE AKT DONIJELO
PREBIVALIŠTE
ULICA I KUĆNI BROJ
MJESTO I POŠTANSKI BROJ
ŽUPANIJA/DRŽAVA
TELEFON


B. PRAVNA STVAR ZA KOJU TRAŽITE PRAVNU POMOĆ

(opisno):


C. VRSTA POSTUPKA ZA KOJI TRAŽITE PRAVNU POMOĆ

Napomena: U tablici C. 1. moguće je odabrati samo jednu od ponuđenih mogućnosti.

C. VRSTE POSTUPAKA:
a)Postupak u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
b)Postupak iz radnih odnosa
c)Postupak iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
d)Ovršni postupak i postupak osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći može odobriti pravna pomoć
e)Mirno rješenje spora
f)Ostali upravni i građanski sudski postupci (iznimno, kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva)
g)Stečaj potrošača


D. ODABERITE PONUĐENI OBLIK PRAVNE POMOĆI

1.Pravni savjet
2.Sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
3.Sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
4.Zastupanje u sudskim postupcima
5.Pravna pomoć u mirnom rješenju spora


Napomena: Ako vam je uz gore odabrani oblik pravne pomoći potrebno i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka iz tablice D.1. i/ili oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi iz tablice D.2. moguće je odabrati i te oblike pravne pomoći.

D.1.Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
D.2.Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi
D.3.Stečaj potrošača – oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem


Napomene: Ako zahtjev podnosite za oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem (članak 15. stavak 3. Zakona o stečaju potrošača – »Narodne novine«, br. 100/15. i 67/18.) odaberite D.3.

Ako zahtjev podnosite za oslobođenje obveze uplate predujma troškova postupka stečaja potrošača (članak 45. stavak 3. Zakona o stečaju potrošača – »Narodne novine«, br. 100/15. i 67/18.) odaberite D.1.

E. ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆI BEZ UTVRĐIVANJA IMOVNOG STANJA
1.Dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje
3.Žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena
3.Korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi
4.Osoba koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata


F. PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Broj članova kućanstva (uključujući i podnositelja zahtjeva) _______

Ime i prezimeDatum rođenjaOIBOdnos prema podnositelju zahtjeva

G. IMOVNO STANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA I ČLANOVA KUĆANSTVA

Napomena uz tablicu G.1 – upisuje se posebno za podnositelja zahtjeva i svakog člana kućanstva podatak o prihodima ostvarenim u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi. Ako ima više članova kućanstva od predviđenih mjesta u tablici ostali se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.1 PODACI O DOHOTKU I PRIMICIMA

Ime i prezime podnositelja zahtjeva i članova kućanstvaPrihodi od nesamostalnog/samostalnog radaNaziv poslodavca
Sjedište/adresa
1.

2.

3.

4.

5.

UKUPAN IZNOS:


Napomena uz tablicu G.2 – u tablici G.2 upisuju se podaci o stanu ili kući u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe, odnosno dio nekretnine nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba za podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva, a posebno se upisuju podaci o ostalim nekretninama u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva, stan, kuća, poslovni prostor, zemljište ili ostale nekretnine. Ako ima više nekretnina od predviđenih mjesta u tablici ostale se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.2 PODACI O NEKRETNINAMA

Vrsta nekretnineVlasnik
(ime i prezime)
Adresa
(ulica, kbr. i mjesto)
Korisna površina u m2Tržišna vrijednost u kunamaNapomena
Nekretnina nužna za ostvarenje osnovnih životnih potreba (stan ili kuća)
Poslovni prostorZemljišteOstale nekretnine
Napomena uz tablicu G.3 – navode se prijevozna sredstva (vozila, plovila i dr.) podnositelja zahtjeva i članova kućanstva. Ako ima više prijevoznih sredstava od predviđenih mjesta u tablici ostala se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.3 PODACI O PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA

Podaci o vozilima/plovilima:
Vlasnik (ime i prezime)
Vrsta, marka i tip, god. proizvodnje
Registarska oznaka
Vrijednost u kunama


Napomena uz tablicu G.4 – unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, poslovni udjeli i ostala imovina u tuzemstvu, mirovina, poslovni udjeli i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Tablica G.4 PODACI O OSTALOJ IMOVINI I PRIMICIMA

Vrsta imovine/primitka
(štednja, vrijednosni papiri, poslovni udjeli i ostala imovina)
Ime i prezime
vlasnika/korisnika
Iznos u kunamaU ___________, ______Potpis podnositelja zahtjeva
______________________


OBRAZAC: ZOSPP-S

IME I PREZIME____________________
ADRESA____________________
MJESTO I DATUM____________________


Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 143/13. i 98/19.) dajem sljedeću

IZRIČITU PISANU SUGLASNOST

Ja

__________________________________________________

(ime i prezime, osobni identifikacijski broj)

__________________________________________________

(adresa)

I. Dajem suglasnost _____________________________________________________________________________________

(upravno tijelo županije/Grada Zagreba)

za obradu osobnih podataka navedenih u zahtjevu za odobravanje sekundarne pravne pomoći, uključujući da izvrši uvid u sve podatke o mojim ukupnim prihodima i imovini, a sve u svrhu odobravanja sekundarne pravne pomoći.

II. Izjavljujem da su svi podaci navedeni u zahtjevu za odobravanje sekundarne pravne pomoći točni i potpuni.

Potpis:
___________________

OBRAZAC: ROSPP

REPUBLIKA HRVATSKA

_____________________ ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA___________ /

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU


KLASA: _______________

URBROJ: _______________

____________, ___________.

______________ županija, Upravni odjel za _______/Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu, na temelju članka 16. stavka 4. i članka 17. stavka 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 143/13. i 98/19.) povodom zahtjeva ___________ (ime i prezime, adresa), OIB___________, kojeg/koju zastupa _____________ (ime, prezime, adresa osobe ovlaštene za zastupanje) u predmetu odobravanja sekundarne pravne pomoći, donosi

RJEŠENJE

I. Podnositelju/ci zahtjeva _____________ (ime i prezime, adresa), OIB ________, odobrava se sekundarna pravna pomoć u postupku _____________ (vrsta postupka).

II. Za postupak iz točke I. odobrava se sekundarna pravna pomoć u obliku ______________ u visini od _____ % iznosa troškova pravne pomoći koja za odobrenu pravnu pomoć iznosi _____ kuna.

III. Određuje se pružatelj pravne pomoći odvjetnik/ca ___________.

IV. Rješenje vrijedi samo za pravnu stvar iz točke I. i ne može se koristiti u druge svrhe.

V. Za postupak iz točke I. odobrava se sekundarna pravna pomoć u obliku oslobođenja od plaćanja troškova sudskog postupka u visini od _____ % iznosa troškova sudskog postupka i vrijedi od ____________.

VI. Za postupak iz točke I. odobrava se sekundarna pravna pomoć u obliku oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi u visini od __ % iznosa pristojbe i vrijedi od ____________.

VII. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja u odobrenom dijelu.

Obrazloženje

Upozorenje:

Od podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć do dana konačnog obračuna troškova pravne pomoći, korisnik pravne pomoći je dužan izvijestiti ovo tijelo o svim promjenama koje bi mogle imati utjecaja na pravo ostvarivanja i opseg pravne pomoći. Korisnik pravne pomoći dužan je izvijestiti o nastalim promjenama u roku od osam dana od dana saznanja za iste u skladu s odredbom članka 22. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suprotnom će se na korisnika primijeniti odredba članka 25. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Uvjeti i postupak povrata troškova pravne pomoći isplaćene prema obračunu u slučaju kada je korisniku pravne pomoći u postupku u kojem mu je pružena pravna pomoć odmjereno pravo na naknadu troškova postupka pred sudom ili mu je sudskom odlukom ili nagodbom povećano imovno stanje u opsegu u kojem ne bi ispunjavao pretpostavke za odobravanje pravne pomoći, propisani su u člancima 23., 24. i 25. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik sekundarne pravne pomoći kojemu pravna pomoć nije odobrena ili nije odobrena u punom opsegu, može protiv ovog rješenja u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu pravosuđa, u odnosu na dio zahtjeva za koji mu pravna pomoć nije odobrena.

Žalba se predaje ovom tijelu u pisanom obliku, neposredno ili preporučeno poštom, a može se izjaviti usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna u skladu s člankom 1. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16.) i Tarifnim brojem 3. stavkom 1. iz Priloga I. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.).

Radno mjesto osobe ovlaštene za donošenje rješenja
Ime i prezime osobe ovlaštene za donošenje rješenja
________________________


DOSTAVITI:

1. Ime i prezime podnositelja zahtjeva /osobe ovlaštene za zastupanje/opunomoćenika za primanje pismena

ADRESA

2. Pismohrana, ovdje