Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

NN 80/2020 (14.7.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1512

Na temelju članka 115. stavka 2., članka 118. stavka 6., članka 120., članka 123. stavka 2., članka 141. stavka 2. točke f), članka 141. stavka 3. i članka 143. stavka 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018, 115/2018 i 58/2020) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. srpnja 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROMIDŽBI, INFORMATIVNOM PROSPEKTU I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ČLANOVE OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U članku 8. stavku 2. točki 7. Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova ((»Narodne novine« broj 2/2020) iza riječi »za vrijednosne papire« dodaju se riječi »iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. Zakona,«.

U istoj točki mijenja se tablica i glasi:

Naziv izdavateljaOznaka vrijednosnog papiraUdio u izdavateljuVrijednostTehnika procjene/tržišna cijena% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanjaUdio u mirovinskom fondu


Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. Zakona u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%X%


Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. za sve vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. izdane od strane jednog izdavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, naziv izdavatelja, ukupnu vrijednost i udio svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskom fondu te prinos izražen relativno kao ostvarena realizirana i nerealizirana dobit (gubitak) u odnosu na ukupan trošak stjecanja, u sljedećem tabličnom formatu,

IzdavateljVrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskom fonduUdio u neto imovini mirovinskog fonda% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja

«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.

U stavku 7. mijenja se tablica i glasi:

Naziv izdavateljaOznaka vrijednosnog papiraKorištena tehnika procjeneDatum zadnje procjeneTrenutna procijenjena vrijednost% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanjaUdio u mirovinskom fondu
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fondaX%


Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-3

Zagreb, 10. srpnja 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.