Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 81/2020 (15.7.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

1515

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2020. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus Thynnus)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 7/20) u članku 4. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka ulazna količina divljih tuna po nositelju dozvole za akvakulturu može biti i veća uz obavezu da se količina koja nadilazi dozvoljenu količinu propisanu u stavku 4. ovoga članka naknadno ustupi nositelju dozvole za akvakulturu kod kojeg je utvrđena manja količina divljih tuna od dozvoljene stavkom 4. ovoga članka.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/01

Urbroj: 525-13/0737-20-4

Zagreb, 13. srpnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.