Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN 81/2020 (15.7.2020.), Pravilnik o gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1517

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) ministar zaštite okoliša i energetike donio je

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADOM

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, način rada reciklažnog dvorišta

2. sadržaj, način vođenja, te sadržaj rješenja o upisu u Očevidnik prijevoznika otpada, Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, Očevidnik trgovaca otpadom, Očevidnik reciklažnih dvorišta, Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Očevidnik nusproizvoda, Očevidnik ukidanja statusa otpada te izgled i način dostave obrasca o statusu obavljanja djelatnosti

3. postupci oporabe, način izvođenja oporabe te vrste i količine otpada za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom i

4. pojedinosti financijskog jamstva i način postupanja Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i nadležnog upravnog tijela u vezi financijskog jamstva.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom, oblik i sadržaj obrasca dozvole za gospodarenje otpadom, način izračuna iznosa osiguranja ili jamstva banke za pošiljku otpada koja podliježe notifikacijskom postupku, sadržaj Elaborata gospodarenja otpadom, uvjeti za sustav upravljačkog nadzora metoda, te izgled i sadržaj oznake s osnovnim podacima o otpadu i djelatnosti iz dozvole

2. sadržaj i izgled obrasca za dostavu podataka o masi biorazgradivog komunalnog otpada odloženog na odlagalište te rokove za dostavu podataka i

3. obrazac pratećeg lista, oblik, izgled i način vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, način vođenja i dostave podataka u taj očevidnik, oblik, struktura, sadržaj, način vođenja, rada i dostave podataka u mrežnu aplikaciju za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, način obračuna troškova koji nastaju radom te mrežne aplikacije i dostupnost podataka sadržanih u toj mrežnoj aplikaciji.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom prenosi se u pravni poredak Republike Hrvatske Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i ukidanju određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.), kako je zadnje izmijenjena Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.), u dijelu koji se odnosi na iznimku od obveze ishođenja dozvole za oporabu otpada i način vođenja obveznih podataka o otpadu.

Pojmovi i definicije

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. elektronički Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (u daljnjem tekstu: e-ONTO) je mrežna aplikacija informacijskog sustava gospodarenja otpadom za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada kojom se objedinjavaju podaci o tokovima otpada u sustavu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

2. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

3. građevina za obradu otpada je građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada

4. lokacija gospodarenja otpadom je katastarska općina i čestica ili više katastarskih čestica:

– određenih dozvolom za gospodarenje otpadom, uključujući prostor reciklažnog dvorišta za građevni otpad i lokaciju na kojoj se postavlja mobilni uređaj za obradu otpada

– određenih rješenjem o upisu u Očevidnik oporabe otpada za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom

– na kojima se nalazi reciklažno dvorište

5. lokacija korištenja mulja je katastarska čestica ili više katastarskih čestica, koje se međusobno dodiruju odnosno graniče jedna s drugom i na kojima se mulj koristi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi

6. lokacija otkupa otpada je prostor u kojem trgovac otpadom preuzima otkupljeni otpad u postupku trgovanja otpadom na malo i vozilo kojim se obavlja otkup otpada

7. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

8. mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a koja služi odvojenom prikupljanju propisanih vrsta otpada

9. prateći list je dokument koji prati pošiljku otpada prilikom prijevoza otpada kad su polazište i odredište u Republici Hrvatskoj te potvrđuje primopredaju pošiljke otpada između određenih osoba sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom

10. pošiljatelj je osoba koja predaje pošiljku otpada primatelju

11. primatelj je osoba koja je ovlaštena preuzeti određeni otpad u posjed i koja preuzima odgovarajuću pošiljku otpada u posjed od pošiljatelja

12. prodavatelj otpada (u daljnjem tekstu: prodavatelj) je fizička osoba koja prodaje otpad u postupku trgovanja otpadom na malo

13. primarni spremnik je posuda, kanister, kontejner, bačva, kutija, vreća, spremnik koji je dio građevine (»boks«) i drugi odgovarajući spremnik koji sprječava rasipanje, razlijevanje i/ili ispuštanje otpada u okoliš

14. sekundarni spremnik je spremnik, prihvatni bazen ili sabirna posuda odgovarajućeg volumena i konstrukcije koji sprječava istjecanje tekućeg otpada iz primarnog spremnika u okoliš

15. skladište je građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada za potrebe obavljanja djelatnosti sakupljanja, oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada, te prostor u sklopu reciklažnog dvorišta i poslovnog prostora proizvođača i/ili posjednika otpada

16. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom

17. Zavod je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva.

(2) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
UVJETI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 4.

(1) Uvjeti za gospodarenje otpadom su uvjeti za obavljanje postupka i tehnoloških procesa gospodarenja otpadom.

(2) Dozvola za gospodarenje otpadom izdaje se za djelatnost:

– sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada

– druge obrade otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja

– oporabe postupkom:

1. R 1 korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije

2. R 2 obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala

3. R 3 recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge procese biološke pretvorbe) (ovo obuhvaća plinofikaciju i pirolizu u kojima se sastojci upotrebljavaju kao kemikalije)

4. R 4 recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala

5. R 5 recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala (ovo obuhvaća čišćenje tla koje rezultira oporabom tla i recikliranjem anorganskih građevinskih materijala

6. R 6 regeneracija otpadnih kiselina ili lužina

7. R 7 oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja

8. R 8 oporaba otpadnih sastojaka iz katalizatora

9. R 9 ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe ulja

10. R 10 tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednoga ili ekološkoga poboljšanja

11. R 11 upotreba otpada nastalog bilo kojim postupkom navedenim pod R 1 – R 10

12. R 12 Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe, uključujući prethodnu preradu kao što su, među ostalim, rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11)

13. R 13 skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 12 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja) i

14. PU priprema za ponovnu uporabu

– zbrinjavanja postupkom:

1. D 1 odlaganje otpada u ili na tlo (na primjer odlagalište itd.)

2. D 2 obrada otpada na ili u tlu (na primjer biološka razgradnja tekućeg ili muljevitog otpada u tlu itd.)

3. D 3 duboko utiskivanje otpada (na primjer utiskivanje otpada crpkama u bušotine, iscrpljena ležišta soli, prirodne šupljine itd.)

4. D 4 odlaganje otpada u površinske bazene (na primjer odlaganje tekućeg ili muljevitog otpada u jame, bazene, lagune itd.)

5. D 5 odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (odlaganje u povezane komore koje su zatvorene i izolirane jedna od druge i od okoliša itd.)

6. D 6 ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/oceane,

7. D 7 ispuštanje otpada u mora/oceane uključujući i ukapanje u morsko dno

8. D 8 biološka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod
D 1 – D 12

9. D 9 fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D 1 – D 12 (na primjer isparavanje, sušenje, kalciniranje itd.)

10. D 10 spaljivanje otpada na kopnu

11. D 12 trajno skladištenje otpada (na primjer smještaj spremnika u rudnike itd.)

12. D 13 spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod D 1 – D 12 (ako nijedna druga oznaka D nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije odlaganja, uključujući prethodnu preradu, primjerice, među ostalim, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje ili odvajanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D 1 – D 12)

13. D 14 ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D 1 – D 13 i

14. D 15 skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja navedenim pod D 1 – D 14 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja).

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 3. točke 1. ovoga članka, dozvola za gospodarenje otpadom se ne izdaje za postupak R1 korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije ako je taj postupak energetske oporabe određenog neopasnog otpada u svrhu proizvodnje toplinske energije koji se obavlja temeljem upisa u Očevidnik oporabe otpada za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom.

(4) Iznimno od stavka 2. podstavka 3. točke 3. ovoga članka, dozvola za gospodarenje otpadom se ne izdaje za postupak R3 recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala ako je taj postupak biološka aerobna oporaba biootpada u svrhu proizvodnje komposta, ili biološka anaerobna oporaba biootpada u svrhu proizvodnje bioplina i digestata, ili oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva, ili oporaba drvnog otpada u svrhu proizvodnje proizvoda od drva koji se obavlja temeljem upisa u Očevidnik oporabe otpada za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom.

(5) Iznimno od stavka 2. podstavka 3. točke 5. ovoga članka, dozvola za gospodarenje otpadom se ne izdaje za postupak R5 recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala ako je taj postupak oporaba anorganskog otpada u svrhu gradnje ili oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi ili nasipavanje otpada koji se obavljaju temeljem upisa u Očevidnik oporabe otpada za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom.

(6) Iznimno od stavka 2. podstavka 3. točke 14. ovoga članka, dozvola za gospodarenje otpadom se ne izdaje za postupak PU priprema za ponovnu uporabu ako je taj postupak popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja u svrhu ponovnog korištenja koji se obavlja temeljem upisa u Očevidnik oporabe otpada za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom.

Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

Članak 5.

(1) Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom su opći uvjeti gospodarenja otpadom i posebni uvjeti gospodarenja otpadom propisani ovim Pravilnikom te posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

(2) Opći uvjeti gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) su uvjeti koje mora ispuniti svaka pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kada obavlja djelatnost, postupak ili tehnološki proces gospodarenja otpadom.

(3) Posebni uvjeti gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti) su uvjeti za obavljanje pojedinih postupaka i tehnoloških procesa, propisani ovim Pravilnikom i propisima koji uređuju gospodarenje posebnom kategorijom otpada, koje mora ispuniti pravna osoba i fizička osoba – obrtnik koja obavlja postupak gospodarenja otpadom.

Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Članak 6.

(1) Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su:

1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more

2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš

3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada

4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu

5. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad

6. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom

7. da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno članku 29. ovoga Pravilnika

8. da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu i

9. da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

(2) Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima:

1. da je građevina natkrivena i

2. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ako se u Elaboratu gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Elaborat), ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazlože razlozi zbog kojih građevina ili dio građevine ne može biti natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ako se postupak gospodarenja otpadom obavlja mobilnim uređajem za obradu otpada obvezno je ispuniti uvjete propisane stavkom 1. točkama 2. i 4. do 9. ovoga članka te lokacija na kojoj je postavljen mobilni uređaj za obradu otpada mora biti ograđena.

(5) Ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5 ili D12 ne primjenjuju se uvjeti propisani stavkom 1. točkama 3. i 6. i stavkom 2. ovoga članka, već se primjenjuju samo uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.

(6) Ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D7 ne primjenjuju se uvjeti propisani stavcima 2. i 3. ovoga članka već se primjenjuju samo uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.

Posebni uvjeti gospodarenja otpadom

Članak 7.

(1) Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada je upis u Očevidnik prijevoznika otpada ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očevidnik prijevoznika otpada.

(2) Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada, oporabe otpada, zbrinjavanja otpada i druge obrade otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem je raspolaganje skladištem otpada.

(3) Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada.

(4) Posebni uvjeti za termičku obradu otpada postupcima R1 i D10 propisani su posebnim propisom kojim se uređuje termička obrada otpada.

(5) Posebni uvjeti za odlaganje otpada postupcima D1, D2, D3, D4, D5, D7 i D12 propisani su posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.

(6) Posebni uvjeti za postupak koji uključuju gospodarenje otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(7) Posebni uvjet za obradu otpada mobilnim uređajem je da lokacija gospodarenja otpadom na kojoj se namjerava obavljati obrada otpada mobilnim uređajem mora biti mjesto nastanka otpada koji se namjerava obrađivati mobilnim uređajem za obradu otpada ili mora biti mjesto na kojem se otpad, koji nastaje obradom mobilnim uređajem za obradu otpada, ugrađuje u materijale.

Tehnološki proces prikupljanja otpada

Članak 8.

(1) Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.

(2) Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti i označavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji opasnih tvari sukladno propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari, tada se pri prijevozu na odgovarajući način primjenjuju i odredbe propisa kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari.

Tehnološki proces prihvata otpada

Članak 9.

(1) Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, pregled otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu.

(2) Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima.

(3) Osoba koja preuzima otpad dužna je, u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada, vizualnim pregledom otpada utvrditi odgovara li pošiljka otpada koju preuzima dokumentaciji koja prati tu pošiljku.

(4) Tehnološki proces prihvata otpada koji se obavlja u okviru postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada mora biti u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom i posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.

Tehnološki proces skladištenja otpada u sklopu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom

Članak 10.

(1) Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.

(2) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.

(3) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti:

1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada

2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i

3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

(4) Podna površina skladišta:

1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti

2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine (betonska ili asfaltna podloga za kruti otpad, te za tekući otpad betonska s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu) i

3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17 Katalogom otpada iz posebnog propisa koji uređuje Katalog otpada može se skladištiti na zemljanoj podlozi.

(6) Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.

(7) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom iznesu i obrazlože razlozi iz kojih se taj proces ne može obavljati u spremniku.

Članak 11.

(1) Skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.

(2) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smiju imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.

(3) U slučaju skladištenja elementarne žive primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada.

(4) Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju (nekontrolirano stvaranje topline, plina i dr.) i time mogu dovesti u opasnost ljudsko zdravlje odnosno uzrokovati štetni utjecaj na okoliš moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a ako je takav opasni otpad tekuć ili sadrži tekućinu mora se držati na razdvojenim sljevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.

(5) Skladištenje otpada koji ima svojstvo HP 1 (eksplozivno), HP 2 (oksidirajuće), HP 3 (zapaljivo) ili HP 12 (oslobađanje akutno toksičnih plinova) mora se obavljati odvojeno od drugog otpada u skladištu koje je zatvoreno sa svih strana te ima krov.

(6) Skladište u kojem se obavlja skladištenje plinovitog otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.

Skladištenje vlastitog proizvodnog otpada

Članak 12.

(1) Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i skladišti vlastiti proizvodni otpad dužna je osigurati da:

1. se otpad skladišti u primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada i na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje

2. je podna površina skladišta nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti i izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti sa podne površine

3. su ispunjeni zahtjevi propisani člankom 11. ovoga Pravilnika, kad skladišti otpad iz toga članka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17. Kataloga otpada propisanog posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada može se na gradilištu na kojem je taj otpad nastao skladištiti na zemljanoj podlozi u rasutom stanju.

(3) Osoba koja skladišti otpad iz stavka 1. ovoga članka dužna je spriječiti rasipanje otpada držanjem otpada u spremniku ili na drugi odgovarajući način kojim se sprječava rasipanje otpada.

Trgovanje otpadom

Članak 13.

(1) Djelatnost trgovanja otpadom uključuje kupnju i prodaju otpada u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka trgovanjem otpadom na veliko i trgovanjem otpadom na malo.

(2) Trgovanje otpadom na veliko je kupnja i prodaja otpada koja se obavlja između pravnih osoba i/ili fizičkih osoba – obrtnika.

(3) Trgovanje otpadom na malo je otkup otpada od prodavatelja kojega obavlja pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik.

(4) Pod obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom ne smatra se:

1. prodaja vlastitog proizvodnog otpada

2. preuzimanje miješanog komunalnog otpada ili biorazgradivog komunalnog otpada od korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i/ili biorazgradivog komunalnog otpada

3. zaprimanje u reciklažnom dvorištu otpada za kojeg je ovim Pravilnikom propisana obveza zaprimanja

4. preuzimanje otpada u okviru javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje komunalnim otpadom.

(5) Trgovac otpadom ne smije od prodavatelja otkupiti otpad ako nije preuzeo Izjavu o vlasništvu otpada koja se daje na obrascu propisanom Dodatkom I ovoga Pravilnika ili na drugom dokumentu koji sadrži sve informacije navedene tim obrascem i koji se smatra Izjavom o vlasništvu otpada.

(6) Za preuzeti otpad trgovac otpadom dužan je na zahtjev prodavatelja izdati pisanu potvrdu da je preuzeo određeni otpad.

(7) Plaćanje za otkup otpada u trgovanju otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa, tekućeg računa ili gotovinom.

(8) Trgovac otpadom koji obavlja trgovanje otpadom na malo dužan je na lokaciji otkupa otpada imati na vidnom mjestu istaknutu obavijest na kojoj se nalazi naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koja obavlja trgovanje otpadom na malo, broj upisa u Očevidnik trgovaca otpadom i natpis: »OTKUP OTPADA«.

(9) Trgovac otpadom koji obavlja trgovanje otpadom na malo dužan je na lokaciji otkupa otpada raspolagati odgovarajućim spremnikom za otpad označenim čitljivom oznakom koja sadrži ključni broj i naziv otpada, naziv tog trgovca otpadom, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada, osim kad se otkup obavlja na lokaciji skladišta otpada kad se primjenjuje obveza iz članka 10. stavka 3. točke 3. ovoga Pravilnika.

Oporaba otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom

Članak 14.

(1) Postupci oporabe za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom su:

1. energetska oporaba određenog neopasnog otpada u svrhu proizvodnje toplinske energije

2. biološka aerobna oporaba biootpada u svrhu proizvodnje komposta

3. biološka anaerobna oporaba biootpada u svrhu proizvodnje bioplina i digestata

4. oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva

5. oporaba drvnog otpada u svrhu proizvodnje proizvoda od drva

6. oporaba otpada u gradnji

7. oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi

8. popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja u svrhu ponovnog korištenja i

9. nasipavanje otpada.

(2) Način izvođenja postupaka iz stavka 1. ovoga članka, vrste i količine otpada koje je dopušteno obrađivati tim postupcima propisani su Dodatkom II ovoga Pravilnika.

Registracije za djelatnosti gospodarenja otpadom

Članak 15.

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom ili za upis u Očevidnik prijevoznika otpada, Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, Očevidnik trgovaca otpadom, Očevidnik reciklažnih dvorišta ili Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom mora biti registrirana u odgovarajućem državnom registru (sudski registar, obrtni registar ili registar udruga).

DIO TREĆI
POSLOVI OSOBE ODGOVORNE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 16.

(1) Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja gospodari otpadom dužna je:

1. provoditi upravljački nadzor obavljanja svih postupaka gospodarenja otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom

2. osigurati vođenje evidencije te praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja

3. primijeniti upute za rad iz Elaborata i pratiti njihovo provođenje

4. provoditi unutarnji nadzor provedbe mjera onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama i čišćenja rasutog ili razlivenog otpada

5. provoditi i nadgledati vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada.

(2) Ako pravna ili fizička osoba-obrtnik obavlja djelatnost gospodarenja otpadom u građevinama ili dijelovima građevina koje se nalaze na različitim lokacijama, ista fizička osoba može biti imenovana za odgovornu osobu za upravljački nadzor na svim lokacijama na kojima ta pravna ili fizička osoba-obrtnik obavlja djelatnost gospodarenja otpadom.

Upravljački nadzor gospodarenja otpadom

Članak 17.

(1) Sustav upravljačkog nadzora sastoji se od kontrole tehnološkog procesa i pisanih uputa za rad za obavljanje tehnološkog procesa.

(2) Kontrola tehnološkog procesa mora osigurati provjeru ispravnosti uređaja i opreme te sukladnost tehnološkog procesa sa Zakonom i podzakonskim aktima donesenim temeljem toga Zakona.

(3) Pisane upute za rad za obavljanje tehnološkog procesa sadrže način obveznog postupanja radnika pri obavljanju tehnološkog procesa (hodogram aktivnosti).

DIO ČETVRTI
RECIKLAŽNO DVORIŠTE I MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Članak 18.

(1) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je i ovlaštena preuzeti samo vrste otpada propisane Dodatkom III ovoga Pravilnika i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(2) U reciklažom dvorištu otpad se mora preuzeti i skladištiti odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima.

(3) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je onemogućiti neovlaštenim osobama pristup otpadu.

(4) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je radniku koji radi u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu osigurati pisane i ovjerene upute o postupanju u vezi:

1. zaprimanja otpada, uključujući i provjeru vrste otpada, vaganje i utvrđivanje prava korisnika na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta

2. provjere funkcionalnih svojstava pojedinih spremnika

3. čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada, odnosno otpada kojeg nije dopušteno zaprimiti u reciklažnom dvorištu

4. razvrstavanja zaprimljenog otpada u odgovarajuće spremnike

5. postupanja u slučaju izvanrednih događaja.

(5) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je sudjelovati u sustavu povratne naknade za otpad obuhvaćen sustavom povratne naknade.

(6) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je preuzeti otpad obuhvaćen sustavom povratne naknade, isplatiti iznos povratne naknade potrošaču te tako preuzeti otpad predati ovlaštenoj osobi u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

(7) Obveze osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem u vezi preuzimanja i predaje otpada iz stavka 5. i 6. ovoga članka, tehnički uvjeti postupanja s otpadom te pravo na naknadu za troškove preuzimanja i predaje toga otpada uređuju se ugovorom s Fondom.

Reciklažno dvorište

Članak 19.

(1) Reciklažno dvorište mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. da se na glavnom ulazu u reciklažno dvorište nalazi ploča s podacima o reciklažnom dvorištu

2. da je opremljeno vagom

3. da je opremljeno primarnim i sekundarnim spremnicima za otpad i

4. da je ograđeno ogradom.

(2) Ploča s podacima o reciklažnom dvorištu iz stavka 1. točke 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. natpis »RECIKLAŽNO DVORIŠTE«

2. naziv osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem

3. natpis »U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU ZAPRIMA SE SLJEDEĆI OTPAD:« iza kojega slijedi popis otpada iz Dodatka III ovoga Pravilnika

4. oznaku reciklažnog dvorišta i

5. radno vrijeme.

(3) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je skladištiti otpad sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. te članku 11. ovoga Pravilnika.

Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica

Članak 20.

(1) Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. mora biti onemogućen dotok oborinskih voda na otpad

2. mora biti postavljeno na način da je omogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu

3. prikupljanje otpada mora se obavljati na način kojim je onemogućeno rasipanje i razlijevanje otpada

4. utjecaj rada mobilnog reciklažnog dvorišta na okolna zemljišta i zgrade mora biti sveden na najmanju moguću mjeru, a osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i mirisi

5. primarni spremnici koji se koriste moraju biti podesni za transport pri čemu ne smije doći do rasipanja ili prolijevanja otpada i

6. mora biti opremljeno vagom.

(2) Na mobilnom reciklažnom dvorištu – mobilnoj jedinici mora biti istaknuta oznaka koja sadrži:

1. natpis »MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE«

2. naziv osobe koja upravlja mobilnim reciklažnim dvorištem

3. oznaku mobilnog reciklažnog dvorišta i

4. radno vrijeme.

DIO PETI
FINANCIJSKO JAMSTVO I OSIGURANJE

Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Članak 21.

(1) Financijsko jamstvo iz članka 99. stavaka 1. i 2. Zakona je bankarska garancija koja:

1. mora sadržavati podatak o:

– lokaciji gospodarenja otpadom za koju se izdaje financijsko jamstvo sukladno navodu u Elaboratu odnosno zahtjevu za upis u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom

– tijelu koje je ovlašteno podnijeti poziv za plaćanjem financijskog jamstva

– vrstama i količinama otpada iz Elaborata

– roku važenja financijskog jamstva kako je ugovoren ugovorom o financijskom jamstvu.

2. mora sadržavati odredbu da će davatelj financijskog jamstva uplatom iznosa financijskog jamstva u državni proračun Republike Hrvatske izvršiti obvezu iz članka 99. stavka 4. Zakona da financira uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom odnosno rješenju o upisu u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom,

3. sredstva iz točke 2. ovoga stavka, koja plaća davatelj financijskog jamstva, moraju biti u skladu sa zahtjevom za plaćanje financijskog jamstva podnesenom tijela ovlaštenoga za podnošenje toga zahtjeva do visine iznosa financijskog jamstva

4. iznos financijskog jamstva mora udovoljavati zahtjevima iz Dodatka IV ovoga Pravilnika.

(2) Obveza posjedovanja financijskog jamstva vrijedi u svim godinama u kojima se obavlja djelatnost gospodarenja otpadom te jednu godinu nakon prestanka obavljanja djelatnosti.

(3) Osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom i osoba koja je upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom dužna je u roku od 60 dana prije isteka postojećeg financijskog jamstva dostaviti novo financijsko jamstvo ili dokaz o produženju postojećeg financijskog jamstva tijelu koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom odnosno tijelu koje je izvršilo upis u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom.

(4) Ako tijela iz stavka 3. ovoga članka ne zaprime novo financijsko jamstvo ili dokaz o produženju postojećeg financijskog jamstva u roku iz stavka 3. ovoga članka obavijestit će inspekciju zaštite okoliša Državnoga inspektorata o roku isteka financijskog jamstva.

(5) Sredstvima iz financijskog jamstva namiruju se troškovi prisilnog izvršenja rješenja inspekcije zaštite okoliša Državnoga inspektorata postupka pokrenutog u svrhu uklanjanja i obrade otpada putem treće osobe.

Članak 22.

Iznimno od članka 21. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika sredstvima financijskog jamstva za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom odlaganja D1, D2, D3, D4, D5 i D12 tijelo koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom financira, zatvaranje odlagališta te održavanje i nadzor odlagališta tijekom najmanje 30 godina.

Polica osiguranja i jamstvo banke za pošiljke otpada koje podliježu notifikacijskom postupku

Članak 23.

(1) Iznos police osiguranja ili jamstva banke iz članka 126. stavka 1. Zakona određuje se prema izrazu:

FJ = N × (TT + TZO + TS) × 1,2

pri čemu oznake korištene navedenom matematičkom izrazu imaju sljedeća značenja:

FJ je financijsko jamstvo (polica osiguranja ili jamstvo banke)

N je ukupna količina otpada u tonama

TT su troškovi transporta za kilometar po toni

TZO su troškovi operacije zbrinjavanja ili oporabe po toni (uključujući sve neophodne među operacije)

TS su troškovi skladištenja za period 90 dana po toni i

1,2 je faktor sigurnosti za povrat otpada, operacije zbrinjavanja ili oporabe i skladištenje.

(2) Iznos police osiguranja ili jamstva banke iz stavka 1. ovoga članka izražava se u eurima.

DIO ŠESTI
DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 24.

Zahtjev za izdavanje ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom podnosi se na obrascu propisanom Dodatkom V ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Dozvola za gospodarenje otpadom izdaje se prema obrascu propisanom Dodatkom VI ovoga Pravilnika.

Elaborat gospodarenja otpadom

Članak 26.

(1) Elaborat sadrži sljedeće:

1. podatke o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom

2. popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada koje je ovlašten zaprimati te koje nastaju obradom otpada

3. način ispunjavanja općih i posebnih uvjeta obavljanja postupaka gospodarenja otpadom

4. uvjete obavljanja tehnoloških procesa sa sigurnosno-preventivnim mjerama gospodarenja otpadom i to: metode obavljanja tehnoloških procesa i obveze praćenja emisija

5. nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

6. sheme tehnoloških procesa

7. mjere nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola

8. izračune i

9. priloge.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, ako u vrijeme izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom nije poznata lokacija gospodarenja otpadom na kojoj će se obrađivati otpad mobilnim uređajem za obradu otpada, lokacija gospodarenja otpadom na kojoj će se obrađivati otpad mobilnim uređajem za obradu otpada može se odrediti naknadno putem suglasnosti iz članka 88. Zakona.

(3) Elaborat u prilogu sadrži u preslici:

1. dokument o članstvu u komori nositelja izrade Elaborata i

2. dokaz o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade Elaborata.

(4) Lokacija gospodarenja otpadom za građevinu i za mobilni uređaj za obradu otpada određuje se adresom te katastarskom česticom i katastarskom općinom.

Članak 27.

(1) Sadržajem Elaborata se utvrđuje i dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom propisanih ovim Pravilnikom i drugim posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, utvrđuje svrha izvođenja pojedinog postupka, opisuju metode izvođenja pripadajućih tehnoloških procesa, prikazuje prostorni razmještaj tehnoloških procesa i materijalni tok pojedine vrste otpada, sve kako bi se osiguralo gospodarenje otpadom sukladno načinu gospodarenja otpadom, te javnim interesom sakupljanja, prijevoza i obrade otpada propisanim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom i zaštita okoliša.

(2) Elaboratom se može odrediti korištenje otpada umjesto primarne sirovine u sklopu proizvodnog procesa, ako je dozvola za gospodarenje otpadom kojom je to određeno izdana u skladu s ovim Pravilnikom te svrha proizvodnog procesa nije gospodarenje otpadom već proizvodnja proizvoda iz primarne sirovine koja nije otpad, a recikliranjem otpad zamjenjuje dio ili u cijelosti primarnu sirovinu.

Članak 28.

(1) Elaborat se izrađuje prema obrascu propisanom Dodatkom VII ovoga Pravilnika u digitalnom obliku i u dva tiskana primjerka.

(2) Uz tiskani primjerak Elaborata prilaže se i njegova digitalna verzija na mediju za pohranu podataka u pdf formatu te tablica iz točke II. obrasca dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, ispunjena sukladno podacima navedenim Elaboratom u tabličnom formatu csv ili xls.

(3) Elaborat se ispisuje iz Registra djelatnosti gospodarenja otpadom u obliku uvezane knjige prošivene jamstvenikom (vrpcom).

(4) Otisak službenog pečata nositelja izrade Elaborata stavlja se na zadnju stranicu Elaborata na način da jednim dijelom prekriva naljepnicu za pečaćenje, a drugi dio otiska pečata se nalazi na zadnjoj stranici Elaborata. Naljepnica za pečaćenje se stavlja na zadnju stranicu Elaborata na način da prekriva oba kraja jamstvenika (vrpce).

(5) Elaborat se ovjerava službenim pečatom tijela koje rješava o zahtjevu za izdavanje ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom radi potvrđivanja da je određeni primjerak Elaborata sastavni dio odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom.

(6) Tijelo koje izdaje dozvolu za gospodarenje otpadom jedan digitalni primjerak elaborata zajedno sa dozvolom za gospodarenje otpadom dostavlja Zavodu.

(7) U slučaju potrebe za izmjenom dozvole za gospodarenje otpadom izrađuje se novi cjeloviti Elaborat, a postojeći Elaborat se stavlja izvan snage.

(8) Elaborat za privremenu dozvolu izrađuje se sukladno dokumentu kojim se odobrava pokusni rad prema posebnim propisima koji uređuju gradnju.

Označavanje građevine za gospodarenje otpadom

Članak 29.

(1) Građevina za gospodarenje otpadom u kojoj se obavlja djelatnost za koju je ishođena dozvola za gospodarenje otpadom ili postupak za koji je osoba upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom i lokacija na kojoj se obavlja obrada otpadom mobilnim uređajem, mora biti označena oznakom koja mora biti postavljena na vidljivom i pristupačnom mjestu na svim ulazima na lokaciju gospodarenja otpadom.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koji je ishodio dozvolu odnosno koji je upisan u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom

– naziv tijela koje je izdalo dozvolu i klasifikacijsku oznaku dozvole

– radno vrijeme

– ovisno o djelatnosti natpis: »SKLADIŠTE OPASNOG OTPADA« ili »SKLADIŠTE NEOPASNOG OTPADA« ili »SKLADIŠTE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA« i/ili »SKLADIŠTE I POGON ZA OBRADU OPASNOG OTPADA« ili »SKLADIŠTE I POGON ZA OBRADU NEOPASNOG OTPADA« ili »SKLADIŠTE I POGON ZA OBRADU OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA« ili u slučaju obrade otpada mobilnim uređajem natpis »OBRADA OTPADA MOBILNIM UREĐAJEM«.

DIO SEDMI
OČEVIDNICI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM

Sadržaj i način vođenja očevidnika za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Članak 30.

(1) Očevidnik prijevoznika otpada, Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, Očevidnik trgovaca otpadom, Očevidnik reciklažnih dvorišta, Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik nusproizvoda i Očevidnik za ukidanje statusa otpada vode se u elektroničkom obliku.

(2) Svakom upisu u očevidnik iz stavka 1. ovoga članka pridružuje se broj upisa koji se sastoji od slijedeće oznake odgovarajućeg očevidniku i rednog broja te je za:

1. Očevidnik prijevoznika otpada: PRV-

2. Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom: POS-

3. Očevidnik trgovaca otpadom: TRG-

4. Očevidnik reciklažnih dvorišta za:

– građevinu: REC-»redni broj osobe«-G-»redni broj građevine kojom upravlja ista osoba«

– mobilno reciklažno dvorište: REC-»redni broj osobe«-M-»redni broj mobilne jedinice kojom upravlja ista osoba«

5. Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku: UVZ-

6. Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku: IZV-

7. Očevidnik nusproizvoda: NUS-

8. Očevidnik ukidanja statusa otpada: USO-

9. Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak:

– energetska oporaba određenog neopasnog otpada: OP1

– biološka aerobna oporaba (kompostiranje) biootpada: OP2

– biološka anaerobna oporaba (proizvodnja bioplina) biootpada: OP3

– oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biodiesela: OP4

– oporaba drvnog otpada radi proizvodnje proizvoda od drva: OP5

– oporaba otpada u gradnji: OP6

– oporaba opadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi: OP7

– popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja: OP8

– nasipavanje otpada: OP9.

(3) Nadležno upravno tijelo koje vodi Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom dužno je na svojoj mrežnoj stranici objaviti poveznicu na aplikaciju Registra djelatnosti gospodarenja otpadom sukladno uputi objavljenoj na mrežnoj stranici Ministarstva.

(4) Sadržaj i izgled obrazaca očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisani su Dodatkom VIII ovoga Pravilnika.

Zahtjev za upis u očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Članak 31.

(1) Zahtjev za upis u Očevidnik prijevoznika otpada, Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, Očevidnik trgovaca otpadom, Očevidnik reciklažnih dvorišta, Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik nusproizvoda i Očevidnik za ukidanje statusa otpada podnosi se na obrascu propisanom Dodatkom IX ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom ili elektroničkom obliku sukladno uputi objavljenoj na mrežnoj stranici Ministarstva.

Sadržaj rješenja o upisu u očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Članak 32.

(1) Rješenjem o upisu u Očevidnik prijevoznika otpada te Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom određuje se upis osobe u taj očevidnik i broj upisa sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Rješenjem o upisu u Očevidnik trgovaca otpadom određuje se upis osobe u taj očevidnik i broj upisa sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Rješenjem o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta određuje se upis osobe u taj očevidnik, broj upisa sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Pravilnika, jedinica lokalne samouprave za koju je uspostavljeno reciklažno dvorište te adresa reciklažnog dvorišta.

(4) Rješenjem o upisu u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom određuje se upis osobe u taj očevidnik, broj upisa sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Pravilnika, lokacija gospodarenja otpadom te postupak oporabe, dopušteni kapacitet postupka oporabe te vrste i količine otpada koju je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom.

(5) Rješenjem o upisu u Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku određuje se upis osobe u taj očevidnik, broj upisa sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(6) Rješenjem o upisu u Očevidnik nusproizvoda određuje se upis osobe u taj očevidnik, broj upisa sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Pravilnika, naziv nusproizvoda, namjena nusproizvoda, proizvođač nusproizvoda i adresa lokacije na kojoj se proizvodi nusproizvod.

(7) Rješenjem o upisu u Očevidnik za ukidanje statusa otpada određuje se upis osobe u taj očevidnik, broj upisa sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Pravilnika, naziv proizvoda koji nastaje ukidanjem statusa otpada, namjena proizvoda, vrste otpada kojima se ukida status otpada te adresa lokacije na kojoj se proizvodi proizvod koji nastaje ukidanjem statusa otpada.

Obrazac o statusu obavljanja djelatnosti

Članak 33.

Sadržaj i izgled obrasca o statusu obavljanja djelatnosti propisan je Dodatkom X ovoga Pravilnika.

DIO OSMI
OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

Članak 34.

(1) Očevidnik o nastanku i tijeku otpada vodi se na način da se u obrascu ONTO evidentira nastanak, predaja, preuzimanje i obrada otpada, a u obrascu ONTO-P evidentira se prikupljanje otpada u sklopu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i prijevoz otpada.

(2) Obrazac ONTO vodi se zasebno za kalendarsku godinu, lokaciju gospodarenja otpadom odnosno organizacijsku jedinicu i vrstu otpada određenu posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada.

(3) Obrazac ONTO-P vodi se kao jedinstveni dokument za pravnu osobu ili fizičku osobu – obrtnika, kalendarsku godinu i vrstu otpada određenu sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada.

(4) Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za prethodnu kalendarsku godinu mora biti zatvoren 15. ožujka tekuće kalendarske godine te se nakon toga datuma ne može više mijenjati.

(5) Mrežnu aplikaciju za kategorizaciju otpada za potrebe vođenja ONTO vodi Zavod na mrežnoj stranici Ministarstva.

(6) Obrazac ONTO i ONTO-P propisani su Dodatkom XI ovoga Pravilnika.

Članak 35.

(1) Osoba čijim obavljanjem djelatnosti nastaje otpad dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada na način da u obrascu ONTO evidentira nastanak i predaju otpada.

(2) Osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada na način da u obrascu ONTO evidentirati nastanak, preuzimanje, predaju i obradu otpada.

(3) Osoba upisana u Očevidnik prijevoznika otpada i osoba koja je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada na način da u ONTO-P obrascu evidentira prijevoz pošiljke otpada koju prevozi.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za otpad koji nastaje gradnjom za lokaciju gradilišta dužan je voditi glavni izvođač radova na tom gradilištu, osim ako je ugovorom glavnog izvođača radova i:

– investitora, investitor određen kao osoba koja je dužna voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada ili

– drugog izvođača radova na tom gradilištu drugi izvođač radova određen kao osoba koje je dužna voditi očevidnik.

(5) U slučaju kad proizvođač proizvoda preuzima otpad sukladno obvezi propisanoj člankom 42. stavkom 7. Zakona i posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, za taj otpad proizvođač proizvoda nije dužan voditi obrazac Očevidnika o nastanku i tijeku otpada već je za odgovarajuću lokaciju to obvezna obavljati osoba koja preuzima taj otpad od proizvođača proizvoda.

(6) Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za otpad koji preuzima u posjed trgovac otpadom, a pravo preuzimanja otpada u posjed trgovac otpadom je ostvario temeljem ugovora o usluzi skladištenja, vodi osoba koja upravlja skladištem.

Prateći list

Članak 36.

(1) Prateći list izrađuje se ispunjavanjem obrasca Pratećeg lista (obrazac PL-O) sukladno uputi za popunjavanje pratećeg lista za otpad.

(2) Pošiljka i tijek otpada određuju se u ugovornom odnosu pošiljatelja i primatelja.

(3) Primatelj, i kad je primjenjivo posrednik u gospodarenju otpadom, dužan je pošiljatelju dati sve informacije nužne za ispunjavanje pratećeg lista.

(4) Kad se obavlja prijenos pošiljke otpada između dvije lokacija kojima upravlja ista osoba ta osoba navodi se u pratećem listu kao »pošiljatelj« i »primatelj«.

(5) Kad se obavlja povrat pošiljke otpada, ispunjava se novi prateći list te se u napomenu stavlja navod o povratu pošiljke, a takvo preuzimanje pošiljke od strane prvobitnog pošiljatelja ne smatra se neovlaštenim preuzimanjem otpada.

(6) Prateći list koji, zajedno s odgovarajućim prilogom, sadrži podatke propisane posebnim propisom koji uređuje prijevoz u cestovnom prometu može se smatrati teretnim listom za prijevoz tereta ako je teret koji se prevozi cestom otpad.

(7) Obrazac Pratećeg lista PL-O propisan je Dodatkom XII ovoga Pravilnika.

Članak 37.

(1) Pošiljatelj je dužan uz pošiljku predati ovjeren prateći list sa sljedećim podacima:

1. broj pratećeg lista

2. ključni broj otpada te očitovanje da li se radi o pošiljci opasnog odnosno neopasnog otpada te proizvodnog odnosno komunalnog otpada

3. fizikalno svojstvo, način pakiranja i opis otpada koji čini pošiljku, te ako je pošiljatelj davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada i podatak o porijeklu komunalnog otpada

4. podatke o pošiljatelju, primatelju, prijevozniku i posredniku: tvrtka, OIB, kontakt podaci i podaci o njihovim ovlastima za preuzimanje otpada

5. naziv vlasnika otpada, način određivanja količine otpada i količina otpada koju osoba koja ne gospodari otpadom može odrediti kao procjenu zapremnine, a osoba koja gospodari otpadom mora odrediti količinu kao masu otpada dobivenu vaganjem

6. namjena pošiljke te očitovanje o obvezi dostave izvješća o obradi otpada

7. lokacija polazišta, vrijeme predaje i ime osobe koja je predala pošiljku otpada.

(2) Prijevoznik je dužan, pri preuzimanju pošiljke otpada od pošiljatelja, upisati podatke o načinu prijevoza, registarskoj oznaci vozila, potvrditi preuzimanje pošiljke ovjerom pratećeg lista, te predati pošiljatelju prateći list.

(3) Prijevoznik je dužan, pri predaji pošiljke otpada primatelju, u prateći list upisati vrijeme predaje, ovjeriti prateći list i predati primatelju prateći list.

(4) Primatelj je dužan, pri preuzimanju pošiljke otpada potvrditi preuzimanje pošiljke ovjerom pratećeg lista, te predati prijevozniku prateći list.

(5) Primatelj je dužan, u roku od najduže 72 sata od preuzimanja pošiljke, pošiljatelju dostaviti informaciju o vremenu vaganja i masi pošiljke otpada.

(6) Obveza dostave izvješća o obradi otpada nastaje primateljevim preuzimanjem pošiljke otpada za koju se takvo izvješće traži.

(7) Osoba koja obradi pošiljku otpada za koju je traženo izvješće o obradi otpada dužna je odmah po završetku obrade dostaviti informaciju o tome osobi od koje je preuzela obrađenu pošiljku otpada.

Članak 38.

(1) Prateći list se ne ispunjava:

1. kad korisnik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koji je fizička osoba (građanin), predaje pošiljku toga otpada davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

2. kad korisnik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, koji je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik, predaje pošiljku toga otpada davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

3. kad fizička osoba (građanin) predaje otpad u sklopu usluge povezane s javnom uslugom, propisanom posebnim propisom koji uređuje gospodarenje komunalnim otpadom

4. kad se pošiljka otpada ne predaje u posjed drugoj osobi

5. kad osoba predaje pošiljku određenog otpada proizvođaču proizvoda sukladno obvezi propisanoj člankom 42. stavkom 7. Zakona i posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada

6. kad se predaje pošiljka otpada koju otkupljuje trgovac otpadom u sklopu trgovanja otpadom na malo kada se koristi Izjava o vlasništvu otpada

7. kad se pošiljka otpada nalazi u prekograničnom prometu otpadom ako se koristi obrazac propisan posebnim propisom koji uređuje pošiljke otpada

8. kad se obavlja predaja brodskog otpada u odgovarajući prihvatni uređaj u luci sukladno posebnom propisu koji uređuje Pomorski zakonik

9. kad se obavlja predaja nusproizvoda životinjskog porijekla koju prati komercijalni dokument sukladno posebnom propisu koji uređuje nusproizvode životinjskog porijekla.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 4. ovoga članka i članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika, prateći list se ispunjava kad se otpad ne predaje drugoj osobi ali se pošiljka otpada prevozi između dvije lokacije kojima upravlja ista osoba.

Dokumentacija o pošiljci otpada koja se prevozi

Članak 39.

(1) U vozilu kojim se prevozi otpad mora se nalaziti ispunjeni i ovjereni prateći list.

(2) U vozilu kojim se prevozi pošiljka otpada u prekograničnom prometu otpadom mora se nalaziti Dokument o prometu iz Priloga IB Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada ili obrazac iz Priloga VII Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada.

(3) U vozilu kojim se prevozi otpad koji se u luci pretovaruje na brod radi iznosa ili izvoza iz Republike Hrvatske, mora se nalaziti Dokument o prometu iz Priloga IB Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada ili obrazac iz Priloga VII Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada.

(4) Smatra se da se određeni Prateći list nalazi u vozilu i prati pošiljku otpada ako:

1. se u vozilu nalazi na papiru otisnut obrazac PL-O ispunjen s podacima sukladno članku 37. stavku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili

2. je na odgovarajući način ispunjen obrazac ePL-O u e-ONTO-u koji je potvrdila osoba koja predaje otpad i osoba koja prevozi otpad.

DIO DEVETI
INFORMACIJSKI SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM

Elektronički Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Članak 40.

(1) e-ONTO se sastoji od relacijske baze podataka i pripadajuće mrežne aplikacije.

(2) e-ONTO sadrži podatke o korisnicima, podatke propisane obrascima ONTO i ONTO-P iz Dodatka XI ovoga Pravilnika i podatke propisane obrascem PL-O iz Dodatka XII ovoga Pravilnika.

(3) Podaci se u e-ONTO dostavljaju korištenjem mrežnog preglednika kojim se pristupa sučelju dostupnom na mrežnim stranicama e-ONTO-a i putem mrežnih servisa.

(4) Prije korištenja e-ONTO-a potrebno se registrirati za korištenje aplikacije pri Zavodu.

(5) e-ONTO se vodi na način:

1. da se podaci vode u elektroničkom obliku

2. da je telekomunikacijskom vezom osigurana dostupnost e-ONTO-a 24 sata dnevno svakog dana u godini izuzevši vrijeme predviđeno za održavanje e-ONTO-a

3. da obrazac ePL-O koji se ispisuje iz e-ONTO-a sadrži podatke propisane obrascem PL-O iz Dodatka XII ovoga Pravilnika, osim u dijelu za ovjeru, te podatke o vremenu ispisa, digitalnoj preslici ili verziji dokumenata, identifikacijskoj oznaci korisnika te lokaciji i

4. da su podaci sadržani u e-ONTO-u zaštićeni od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba.

(6) Iz podataka unesenih u e-ONTO izrađuju se odgovarajuća izvješća za Fond i Registar onečišćavanja okoliša.

Članak 41.

(1) Osoba koja je ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom dužna je voditi e-ONTO za svaku lokaciju gospodarenja otpadom na kojoj obavlja djelatnost određenu dozvolom za gospodarenje otpadom i za sve vrste otpada kojima gospodari na tim lokacijama.

(2) Trgovac otpadom koji je ovlašten preuzeti otpad u posjed dužan je voditi e-ONTO za svaku lokaciju gospodarenja otpadom na kojoj skladišti otpad preuzet u posjed, osim ako na toj lokaciji koristi uslugu skladištenja.

(3) Osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta koja upravlja:

– reciklažnim dvorištem koje je građevina dužna je voditi e-ONTO za svaku lokaciju gospodarenja otpadom na kojoj se nalazi reciklažno dvorište kojim upravlja i za sve vrste otpada kojima gospodari na tim lokacijama

– mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je voditi e-ONTO za svako mobilno reciklažno dvorište, za jedinicu lokalne samouprave i za sve vrste otpada kojima gospodari u mobilnom reciklažnom dvorištu.

(4) Osoba upisana u očevidnik prijevoznika otpada dužna je voditi e-ONTO za svaki prijevoz otpada koji obavlja.

(5) Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužna je voditi e-ONTO
za područje pružanja javne usluge i za sav otpad kojeg prikuplja u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje komunalnim otpadom.

(6) Osoba upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom dužna je voditi e-ONTO za lokaciju na kojoj obavlja oporabu otpada i za sve vrste otpada koje ulaze i izlaze iz tog postupka oporabe.

(7) Proizvođač otpadnog mulja koji nastaje radom uređaja za pročišćavanje otpadne vode nije dužan voditi e-ONTO, osim proizvođača otpadnog mulja koji nastaje radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava javne odvodnje koji je dužan voditi e-ONTO za otpadni mulj koji stvara pročišćavanjem otpadne vode.

(8) Korisnik mulja u poljoprivredi koji nastaje radom uređaja za pročišćavanje otpadne vode sukladno posebnom propisu koji uređuje korištenje mulja u poljoprivredi dužan je voditi e-ONTO za svaku lokaciju korištenja mulja.

(9) Obveznik korištenja e-ONTO-a dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO-a za otpad koji spada u posebnu kategoriju otpada i nalazi se na lokaciji prodavatelja proizvoda kojem je posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada propisana obveza preuzimanja takvog otpada.

Članak 42.

(1) Obvezniku korištenja e-ONTO-a dostupni su svi podaci koje je taj obveznik unio u e-ONTO i izvješća koja se odnose na toga obveznika.

(2) Svi podaci uneseni u e-ONTO dostupni su samo osobama koje obavljaju nadzor nad primjenom Zakona te administratoru e-ONTO-a u Zavodu.

(3) Fondu su dostupna izvješća iz e-ONTO osoba s kojima Fond ima sklopljen ugovor o uslugama gospodarenja otpadom u sustavu posebnih kategorija otpada.

(4) Troškovi koji nastaju radom e-ONTO-a, a koje su dužni snositi korisnici te aplikacije obračunavaju se na način da iznose nula kuna.

Članak 43.

(1) Potvrda preuzimanja pošiljke otpada putem e-ONTO-a (zaključenje) smatra se ovjerom pratećeg lista.

(2) Pošiljka otpada koju iz postojećeg otpada izradi osoba koja gospodari otpadom i koja sadrži otpad iz pošiljke otpada za koju je tražena dostava izvješća o obradi pošiljke otpada, mora u e-ONTO-u kao takva biti označena.

(3) Kad se iz jedne pošiljke otpada za koju je tražena dostava izvješća o obradi pošiljke otpada, izrade dvije ili više pošiljki otpada, sve tako stvorene pošiljke otpada za koje je tražena dostava izvješća o obradi pošiljke otpada moraju u e-ONTO-u kao takve biti označene.

(4) Primatelj koji obradi pošiljku otpada, za koju je tražena dostava izvješća o obradi pošiljke otpada, postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, PU, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 ili D12, dužan je izvješće o obradi pošiljke otpada dostaviti pošiljatelju u roku od mjesec dana od dana završetka obrade te pošiljke.

(5) Primatelj koji obradi pošiljku otpada, za koju je tražena dostava izvješća o obradi pošiljke otpada postupkom R12, R13, D13, D14 ili D15 ili je skladišti te je preda trećoj osobi, dužan je to izvješće izraditi putem e-ONTO-a temeljem izvješća iz stavka 2. ovoga članka i dostaviti ga pošiljatelju u roku od mjesec dana od dana dostave izvješća u e-ONTO-u.

(6) Izvješće o obradi pošiljke otpada sadrži podatak o tvrtki obrađivača, njegovoj ovlasti za obradu otpada, datumu završetka obrade, postupku obrade otpada koji je primijenjen te se izrađuje ispunjavanjem pratećeg lista odnosno putem e-ONTO-a.

(7) Na ostala pitanja u vezi e-ONTO koja nisu propisana člancima 41., 42., i ovim člankom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje su propisane za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada i Pratećih listova za otpad.

Članak 44.

(1) Na mrežnim stranicama Zavoda, temeljem podataka u e-ONTO-u i Registru djelatnosti gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: REDGO), periodično se objavljuje mjesečni, kvartalni i godišnji pregled gospodarenja otpadom u sklopu javne usluge te kvartalni i godišnji pregled ostalog gospodarenja otpadom.

(2) Pregled gospodarenja otpadom u sklopu javne usluge sadrži podatke o količinama otpada preuzetog u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom po jedinicama lokalne samouprave i zbirno na razini Republike Hrvatske.

(3) Pregled ostalog gospodarenja otpadom sadrži podatke o količinama otpada u prekograničnom i domaćem prometu, obrađenom otpadu te malootkupu otpada na razini Republike Hrvatske.

(4) Pregled iz stavka 2. i 3. ovoga članka sadrži odgovarajuće podatke za razdoblje koje je neposredno prethodilo razdoblju za koje se daje pregled, podatak iz odgovarajućeg razdoblja prethodne godine te podatak o postotnom povećanju ili smanjenju pojedine vrijednosti.

(5) Način izrade pregleda iz stavka 2. i 3. ovoga članka objavljuje Zavod na svojim mrežnim stranicama.

Registar djelatnosti gospodarenja otpadom

Članak 45.

(1) Aplikacija REDGO sastoji se od relacijske baze podataka i mrežne aplikacije te je povezan s e-ONTO-m i drugim državnim informacijskim sustavima.

(2) Putem REDGO-a omogućava se javna dostupnost podataka o dozvolama za gospodarenje otpadom te podataka o Očevidnicima iz članka 14., 15, 109. i 121. Zakona.

(3) REDGO omogućava:

1. podnošenje zahtjeva za upis, vođenje postupka upisa te vođenje očevidnika iz članka 14., 15, 109. i 121. Zakona

2. podnošenje zahtjeva za ishođenje te izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom, vođenje postupka rješavanja o tome zahtjevu te izradu dozvole s Elaboratom

3. pohranu i omogućavanje naknadnog korištenja dokumentacije iz postupaka zahtjeva za upis u očevidnik te izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom

4. izrada popisa osoba ovlaštenih za zaprimanje određene vrste otpada

5. popis lokacija gospodarenja otpadom, uključujući izdane suglasnosti i popis mobilnih postrojenja

6. pregled dodijeljenih prava po osobi uključujući i prekide tih prava temeljem inspekcijskih rješenja i drugih rješenja i sudskih presuda

7. pregled podataka o financijskim jamstvima.

(4) Dozvola za gospodarenje otpadom izdana putem REDGO smatra se dostavljenom Ministarstvu, nadležnom tijelu u županiji i inspekciji zaštite okoliša.

Evidencija lokacija odbačenog otpada

Članak 46.

(1) Aplikacija evidencije lokacija odbačenog otpada (u daljnjem tekstu: ELOO) sastoji se od relacijske baze podataka i pripadajuće mrežne aplikacije.

(2) ELOO omogućuje prijavu lokacije odbačenog otpada koja se prosljeđuje službi komunalnog redarstva nadležne jedinice lokalne samouprave.

(3) ELOO sadrži podatke o prijavljenim lokacijama odbačenog otpada po jedinicama lokalne samouprave te podatke o rješenjima iz članka 36. stavka 3. Zakona.

(4) Komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave dužno je ispitati svaku prijavu zaprimljenu putem ELOO u primjerenom roku ne duljem od 8 dana od dana podnošenja prijave u ELOO te u roku od 8 dana od dana postupnja po prijavi upisati u aplikaciju status postupanja.

(5) Zavod objavljuje na svojim mrežnim stranicama godišnje izvješće o prijavama, lokacijama i postupanju komunalnih redara po prijavama iz ELOO sustava.

DIO DESETI
ODREĐIVANJA OTPADA

Udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu

Članak 47.

(1) Udio biorazgradivog komunalnog otpada u komunalnom otpadu određuje se:

1. analizom komunalnog otpada ili

2. kad analiza iz točke 1. ovoga stavka nije dostupna primjenom udjela propisanih Dodatkom XIII ovoga Pravilnika.

(2) Masa biorazgradivog komunalnog otpada određuje se putem izraza iz Dodatka XIII ovoga Pravilnika.

Masa biorazgradivog otpada odloženog na odlagalište

Članak 48.

(1) Sadržaj i izgled obrasca za dostavu podataka o masi biorazgradivog otpada odloženog na odlagalište propisan je Dodatkom XIV ovoga Pravilnika.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se do 30. srpnja i 30. siječnja za prethodno polugodište.

Neugoda uzrokovana mirisom otpada

Članak 49.

Postojanje neugode uzrokovane mirisom zbog otpada utvrđuje se ispitivanjem koje obavlja akreditirana osoba prema normi HRN EN 13725, a kad je potrebno mogu se dodatno koristiti i norme HRN EN 16841-1:2016 i HRN EN 16841-2:2016.

DIO JEDANAESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Podaci iz Očevidnika energetskih oporabitelja određenog otpada prenose se u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

(2) Osoba koja je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika bila upisana u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada smatra se upisanom u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

Članak 51.

Komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave dužno se registrirati u aplikaciju ELOO iz članka 46. ovoga Pravilnika te početi zaprimati i postupati po prijavama iz navedene aplikacije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 52.

Ministarstvo će danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika u Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku upisati datum stupanja na snagu ovoga Pravilnika kao datum zadnjeg produženja upisa.

Članak 53.

(1) Ministarstvo će objaviti obrasce iz ovoga Pravilnika u digitalnom obliku na svojim mrežnim stranicama danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Registar djelatnosti gospodarenja otpadom uspostaviti će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Do uspostave Registra djelatnosti gospodarenja otpadom ne primjenjuje se odredba iz članka 28. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Do uspostave Registra djelatnosti gospodarenja otpadom Ministarstvo će na svojim mrežnim stranicama objavljivati podatke iz očevidnika propisane Dodatkom XV ovoga Pravilnika.

Članak 54.

(1) Obrazac PL-O propisan ovim pravilnikom primjenjuje se od 1. studenoga 2021. godine.

(2) Ministarstvo će uskladiti e-ONTO s ovim Pravilnikom do 1. studenoga 2021. godine.

(3) Ministarstvo će uspostaviti mrežnu aplikaciju za kategorizaciju otpada iz članka 34. stavka 5. ovoga Pravilnika u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 55.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 117/17).

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 14. Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine«, broj: 27/96).

(3) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 18. stavak 1. i 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13).

Članak 56.

Dodaci I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV i XV tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-09/18-01/75

Urbroj: 517-03-2-2-20-53

Zagreb, 2. srpnja 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

DODATAK I

DODATAK II

POSTUPCI OPORABE KOJI SE OBAVLJAJU TEMELJEM UPISA U OČEVIDNIK OPORABE OTPADA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

1. Energetska oporaba određenog neopasnog otpada

Postupak oporabe je: R1.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe i dodatni uvjeti:

Ključni brojNaziv otpadaDodatni uvjeti
02 01 03otpadna biljna tkiva
02 01 07otpad iz šumarstva
02 03 04materijali neprikladni za potrošnju ili preraduproizvedena toplinska energija koristi se u korisnu svrhu
02 07 01otpad od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina
03 01 01otpadna kora i pluto
03 03 01otpadna kora i otpaci drvetaproizvedena toplinska energija koristi se u korisnu svrhu na lokaciji proizvodnje tog otpada
03 03 07mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona
03 03 10otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separacijiotpad sadrži samo biljna vlakna
03 03 11muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10
03 01 05piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*otpad ne sadrži halogene organske spojeve ni teške metale zbog obrade sredstvom za zaštitu drveta, premazivanjem ili lijepljenjem
15 01 03drvena ambalaža
19 12 07drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
17 02 01drvootpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale
20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*
20 02 01biorazgradivi otpadotpad čini samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva živice i sl.


Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 3 tone po satu.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 250 tona otpada.

2. Biološka aerobna oporaba (kompostiranje) biootpada

Postupak oporabe je: R3.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe i dodatni uvjeti:

Ključni brojNazivDodatni uvjeti i primjeri
– nije dopuštena obrada životinjskih ostataka
02 01 03otpadna biljna tkiva – npr. žetveni ostaci, otpadno sjeme koje nije tretirano pesticidima, podvodno bilje (npr. alge), otpad od stočne hrane, biljni otpad od biofilterskog materijala
02 01 06životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) i efluenti, koji se posebno skupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastanka – nisu dopušteni nusproizvodi životinjskog podrijetla
02 01 07otpad iz šumarstva – dopuštena su samo otpadna biljna tkiva
02 01 99otpad koji nije specificiran na drugi način – dopušten je samo biološki razgradivi otpad npr. istrošena podloga za uzgoj prehrambenih gljiva i sl.
02 02 02otpadno životinjsko tkivo – dopušteni su životinjski rogovi, dlaka, može uključivati krv zdravih životinja i sadržaj probavnog trakta
02 03 01muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije – dopušten je mulj iz procesa prerade hrane i pića koji ne sadrži onečišćujuće tvari i isključivo sadrži tvari biljnog podrijetla (npr. komina od masline)
02 03 02otpad od sredstava za konzerviranje – dopušten je samo rasol od kiseljenja povrća
02 03 04materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

– dopušteno ukoliko otpad ne sadrži aditive ili ostatke toksičnih/onečišćujućih tvari,

– uključuje ostatke od proizvodnje kave, čaja, duhana, žitarica, otpadni kvasac i ostatak sličan kvascu, kukuruzni škrob

02 03 99otpad koji nije specificiran na drugi način
02 07 01otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina
02 07 02otpad od destilacije alkohola – dopuštene su žitarice, pulpa od voća i krumpira, muljevi koji nastaju pri proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića
02 07 04materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 07 99otpad koji nije specificiran na drugi način – dopušten je samo biološki razgradivi otpad npr. komina od grožđa
03 01 01otpadna kora i pluto – dopušteno samo netretirano drvo koje ne sadrži aditive i ostatke toksičnih/onečišćujućih tvari
03 01 05piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04* – dopušteno samo netretirano drvo koje ne sadrži aditive i ostatke toksičnih/onečišćujućih tvari
03 03 01otpadna kora i otpaci drveta – dopušteno samo netretirano drvo koje ne sadrži aditive i ostatke toksičnih/onečišćujućih tvari
04 02 21otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana – dopušten je samo biološki razgradivi otpad npr. otpadna celulozna vlakna, vlaknasti biljni otpad koji nastaje u proizvodnji tekstila i sl.
15 01 01ambalaža od papira i kartona – dopušten je biološki razgradivi papir od pakiranja prehrambenih proizvoda ili koji je korišten za odvojeno sakupljanje biootpada, a koji ne sadrži plastične laminate
15 01 03ambalaža od drveta – dopušteno je samo netretirano drvo koje ne sadrži premaze, sredstva za zaštitu i druge ostatke toksičnih/onečišćujućih tvari
15 01 09tekstilna ambalaža – dopušten je biološki razgradivi tekstil koji je u cijelosti izrađen od prirodnih vlakana
19 06 06proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

– otpad iz MBO postrojenja nije dopušten

– dopušten je samo anaerobni digestat koji je nastao obradom otpada navedenog u ovoj tablici

20 01 01papir i karton – dopušten je biološki razgradivi papir od pakiranja prehrambenih proizvoda ili koji je korišten za odvojeno sakupljanje biootpada koji ne sadrži plastične laminate
20 01 08biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina

– dopušteno je otpadno voće i povrće, žitarice, ostaci od pripreme kave i čaja, i sl.,

– nisu dopušteni nusproizvodi životinjskog podrijetla, osim ljuski od jaja

20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*

– dopušteno je samo netretirano drvo koje ne sadrži aditive premaze, sredstva za zaštitu i druge ostatke toksičnih/onečišćujućih tvari,

– glomazni otpad nije dopušten

20 02 01biorazgradivi otpad – dopušten je otpad iz vrtova, zeleni otpad, otpad iz vrtlarstva, otpaci od orezivanje živica i drveća, trava, biološki razgradivi otpad sa groblja
20 03 02otpad s tržnica

– dopušten je samo odvojeno sakupljeni biološki razgradivi otpad npr. otpadno voće i povrće, cvijeće,

– nije dopuštena izdvojena frakcija otpada koja nije odvojeno sakupljena
Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 75 tona otpada po danu.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 250 tona otpada.

3. Biološka anaerobna oporaba (proizvodnja bioplina) biootpada

Postupak oporabe je: R3.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su propisane posebnim propisom koji uređuje nusproizvode i ukidanje statusa otpada za koje je dopušteno da ulaze u postupak oporabe prilikom proizvodnje anaerobnog digestata.

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 99 tona otpada po danu.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 500 tona otpada.

4. Oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva

Postupak oporabe je: R3.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su: 19 08 09 mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće i 20 01 25 jestiva ulja i masti.

Biogorivo je propisano posebnim propisom koji uređuje biogoriva za prijevoz

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 10 tona po danu.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 100 tona otpada.

5. Oporaba drvnog otpada radi proizvodnje proizvoda od drva

Postupak oporabe je: R3.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su:

Ključni brojNaziv otpadaDodatni uvjeti
02 01 03otpadna biljna tkivasamo netretirano drvo bez ljepila, punila, boje ili drugog zaštitnog premaza osim zaštitnog premaza lanenim uljem, tungovim uljem, konopljinim uljem ili ribljim uljem i slično
03 01 01otpadna kora i pluto
03 01 05piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*
03 03 01otpadna kora i otpaci drveta
15 01 03drvena ambalaža
17 02 01drvo
19 12 07drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*
20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*


Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 5 tona po danu.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 500 tona otpada.

6. Oporaba otpada u gradnji

Postupak oporabe je: R5.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su:

Ključni brojNaziv otpadaDodatni uvjeti
02 04 01otpad od čišćenja i pranja šećerne repesamo zemlja i kamenje
17 01 01Beton
17 01 02Cigle
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 01 07mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 02 02Staklo
17 03 02mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*samo otpadni asfalt
17 05 04zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 09 04miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*samo anorganski otpad bez metala i biorazgradivih komponenti
19 12 05Staklo
19 12 09minerali (npr. pijesak, kamenje)
20 02 02zemlja i kamenje


Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 100.000 tona za gradnju određene građevine, te do 1.000.000 tona za gradnju i uređenje pojedine javne prometnice.

Količina otpada koja se koristi mora biti opravdana svrsi koja se postiže oporabom. Ako se koristi neopravdano velika količina otpada postupak se ne smatra oporabom već odlaganjem otpada.

7. Oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi

Postupak oporabe je: R5.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu ovoga postupka su: 17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* i 17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*.

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je 100.000 tona otpada godišnje.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 50.000 tona otpada.

8. Popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja

Postupak oporabe je: PU.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su:

16 02 14 odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13* i

16 02 16 komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15*.

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 500 kilograma dnevno.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 5 tona otpada.

9. Nasipavanje otpada

Postupak oporabe je: R5.

Vrste otpada koje je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe su:

Ključni brojNaziv otpada
01 04 08otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*
01 01 02otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina
01 03 06otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04* i 01 03 05*
01 04 08otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*
01 04 09otpadni pijesak i gline
01 04 13otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*
17 01 01Beton
17 01 02Cigle
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 01 07mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 05 04zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 05 06otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*
17 05 08kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
19 03 05stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*
19 12 09minerali (npr. pijesak, kamenje)


Dodatni uvjeti:

Može se koristiti samo:

– kao zamjena za materijal koji nije otpad i

– za:

• nasipavanje iskopane površine ili

• u tehničke svrhe pri krajobraznom uređenju uključujući i prekrivku na odlagalištu

Najveći dopušteni kapacitet oporabe je do 50 tona dnevno.

Najveća dopuštena količina svih vrsta otpada koja se može nalaziti u bilo kojem trenutku na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja postupak oporabe je 1.000 tona otpada, što ne uključuje otpad koji je već oporabljen nasipavanjem.

DODATAK III

POPIS OTPADA KOJI JE OSOBA KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM DUŽNA ZAPRIMATI

Opis otpadaKljučni brojNaziv otpada

problematični otpad


15 01 10*ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 01 11*metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
16 05 04*plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
20 01 13*Otapala
20 01 14*Kiseline
20 01 15*Lužine
20 01 17*fotografske kemikalije
20 01 19*Pesticidi
20 01 21*fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23*odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
20 01 26*ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*
20 01 27*boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
20 01 29*detergenti koji sadrže opasne tvari
20 01 31*citotoksici i citostatici
20 01 33*baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
20 01 35*odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
20 01 37*drvo koje sadrži opasne tvari
otpadni papir15 01 01papirna i kartonska ambalaža
20 01 01papir i karton
otpadni metal15 01 04metalna ambalaža
20 01 40Metali
otpadno staklo15 01 07staklena ambalaža
20 01 02Staklo
otpadna plastika15 01 02plastična ambalaža
20 01 39Plastika
otpadni tekstil20 01 10Odjeća
20 01 11Tekstil
krupni (glomazni) otpad20 03 07glomazni otpad
jestiva ulja i masti20 01 25jestiva ulja i masti
boje20 01 28boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
deterdženti20 01 30deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
lijekovi20 01 32lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
baterije i akumulatori20 01 34baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
električna i elektronička oprema20 01 36odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
građevni otpad iz kućanstva117 01 01Beton
17 01 02Cigle
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 01 07mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 04 11kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 06 01*izolacijski materijali koji sadrže azbest
17 06 03*ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
17 06 04izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 06 05*građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08 01*građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
17 08 02građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
ostalo08 03 17*otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
08 03 18otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
16 01 03otpadne gume
18 01 01oštri predmeti (osim 18 01 03*)1) odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

DODATAK IV

IZNOS FINANCIJSKOG JAMSTVA

1. Iznos financijskog jamstva za odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5, i D12 određuje se na način da se procijene troškovi zatvaranja odlagališta, održavanja i nadzora nakon zatvaranja za period od najmanje 30 godina.

2. Iznos financijskog jamstva za postupak gospodarenja otpadom, osim za odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5 i D12, određuje se na sljedeći način:

A. Određivanje iznosa za pojedini ključni broj i postupak gospodarenja otpadom

1234567
Ključni broj

Količina

(t)

Koeficijent otpada

(kn/t)

Postupak

Kapacitet obrade*

(t/godina)

Kapacitet obrade u 90 dana

(t)

Iznos za KB

(kn)

       
       


Obrazloženje stupaca tablice:

Stupac 1 – upisuje se ključni broj otpada sukladno podacima iz Tablice 3. Elaborata odnosno zahtjeva za upis u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom

Stupac 2 – upisuju se podaci iz Tablice 3. Elaborata odnosno zahtjeva za upis u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom za odgovarajući ključni broj

Stupac 3 – upisuje se odgovarajući dolje navedeni koeficijent otpada (Ko)

Stupac 4 – upisuje se odgovarajući podatak iz Tablice 2. Elaborata gospodarenja otpadom osim za postupke D1, D2, D3, D4, D5 i D12, odnosno zahtjeva za upis u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom

Stupac 5 – upisuje se podatak iz Tablice 2. Elaborata gospodarenja otpadom odnosno zahtjeva za upis u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom

Stupac 6 – kapacitet obrade u 90 dana (Kp90) određen koji za postupak:

– S, IS, PP, R12, R13, D13, D14 i D15 iznosi 0

– R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, PU, D8, D9, D10 se određuje se kao količina otpada koju se može obraditi kapacitetom obrade u 90 dana na način da se godišnji kapacitet obrade iz Tablice 2. Elaborata odnosno zahtjeva za upis u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom svede na 90 dana množenjem s 90/365

Stupac 7 – iznos financijskog jamstva za pojedini ključni broj i postupak (IKB) koji se određuje prema izrazu:

IKB = Ko × (MO – K90)

pri čemu je:

IKB – iznos financijskog jamstva za pojedini ključni broj i postupak u kunama

Ko – koeficijent otpada iz stupca 3. gornje tablice u kunama po toni

MO – količina otpada iz stupca 2. gornje tablice u tonama

K90 – kapacitet obrade u 90 dana iz stupca 6. gornje tablice u tonama

KOEFICIJENT OTPADA (Ko) iznosi:

a) 3.500,00 kuna po toni za opasni otpad, osim za otpad obuhvaćen točkom c) ovoga popisa

b) 0,00 kuna po toni za otpad sljedećih ključnih brojeva:

03 03 08 otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža

15 01 04 metalna ambalaža

16 01 17 željezo i legure koje sadrže željezo

16 01 18 obojeni metali

16 06 01* olovne baterije

16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07*)

16 08 03 istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način

17 04 01 bakar, bronca, mjed

17 04 02 aluminij

17 04 03 olovo

17 04 04 cink

17 04 05 željezo i čelik

17 04 06 kositar

17 04 07 miješani metali

17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*

17 05 08 kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*

19 10 01 otpad od željeza i čelika

19 10 02 otpad od obojenih metala

19 12 01 papir i karton

19 12 02 željezo i legure koje sadrže željezo

19 12 03 obojeni metali

20 01 01 papir i karton

20 01 40 metali

c) 0,00 kuna po toni za vrstu i količinu opasnog i neopasnog otpada kojega je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom radi izvršenja ugovora s Fondom o obavljanju usluge obrade otpada iz članka 72. stavka 9. Zakona ili izvršenja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja određenog otpada iz članku 70. stavku 7. Zakona, pri čemu je Fond izjavom potvrdio te vrste i količine otpada za određenu lokaciju gospodarenja otpadom

d) 70,00 kuna po toni za neopasni otpad sljedećih ključnih brojeva, a nije obuhvaćen točkom c) ovoga popisa:

02 01 07 otpad iz šumarstva

02 03 01 muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije

03 01 01 otpadna kora i pluto

03 01 05 piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04

03 03 01 otpadna kora i otpaci drveta

06 03 14 krute soli i otopine koje nisu navedene u 06 03 11* i 06 03 13*

10 01 01 taložni pepeo, šljaka I prašina iz kotla

10 01 02 lebdeći pepeo od izgaranja ugljena

10 01 03 lebdeći pepeo od izgaranja treseta

10 01 05 kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 15 šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotlovnica od suspaljivanja

10 02 02 neprerađena šljaka

10 09 03 šljaka visoke peći

10 09 03 šljaka iz visoke peći

10 09 08 korištene ljevačke jezgre I kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*

10 10 08 korištene ljevačke jezgre I kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*

10 13 13 kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*

15 01 07 staklena ambalaža

16 01 03 otpadne gume

16 01 20 staklo

17 01 01 beton

17 01 02 cigle

17 01 03 crijep/pločice i keramika

17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*

17 02 01 drvo

17 02 02 staklo

17 02 03 plastika

17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*

17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*

17 05 06 otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*

17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*

19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*

19 12 05 staklo

20 01 38 drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*

e) 1125,00 kuna po toni za neopasni otpad koji nije obuhvaćen točkama c), d) i e) ovoga popisa.

B. Određivanje količine otpada kojega je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom

Ukupna količina svih vrsta opasnog otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom (UKOO) iznosi: ______ tona.1

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom (UKNO) iznosi: ______ tona.2

Obrazloženje tvrdnji:

1 kad se radi o:

– dozvoli za gospodarenje otpadom, koriste se podaci sukladno Tablici 3. Elaborata

– oporabi otpada koja se obavlja temeljem upisa u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola, upisuje se 0.

2 kad se radi o:

– dozvoli za gospodarenje otpadom, koriste se podaci sukladno Tablici 3. Elaborata

– oporabi otpada koja se obavlja temeljem upisa u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola, koriste se podaci sukladno zahtjevu.

C. Određivanje iznosa financijskog jamstva za opasni otpad (FJO)

Ako je ukupna količina svih vrsta opasnog otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom:

1. jednaka najvećoj količini otpada pojedinog ključnog broja kojega je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom (podatak iz stupca 2. gornje tablice), iznos financijskog jamstva za opasni otpad (FJO) je jednak iznosu financijskog jamstva za pojedini ključni broj i postupak (IKB) (podatak iz stupca 7. gornje tablice)

2. veća od najveće količine otpada pojedinog ključnog broja kojega je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom (podatak iz stupca 2. gornje tablice), iznos financijskog jamstva za opasni otpad (FJO) jednak je zbroju najvećih iznosa financijskog jamstva za pojedini ključni broj i postupak (IKB) (podaci iz stupca 7. gornje tablice) čiji zbroj količina tonama je jednak ukupnoj količini svih vrsta opasnog otpada koje je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom (UKOO), pri čemu ako se za neku vrstu otpada ne uzima najveća dopuštena količina iz stupca 2. gornje tablice, iznos financijskog jamstva za taj ključni broj i postupak (IKB) se proporcionalno umanjuje ovisno o korištenoj količini.

Iznos financijskog jamstva za opasni otpad (FJO) je _______ kuna, što je određeno kao zbroj iznosa za slijedeće količine vrsta otpada:

KLJUČNI BROJ

KOLIČINA

t

IZNOS

Kn

   
   


D. Određivanje iznosa financijskog jamstva za neopasni otpad (FJN)

Ako je ukupna količina svih vrsta opasnog otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom:

1. jednaka najvećoj količini otpada pojedinog ključnog broja kojega je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom (podatak iz stupca 2. gornje tablice), iznos financijskog jamstva za neopasni otpad (FJN) je jednak iznosu financijskog jamstva za pojedini ključni broj i postupak (IKB) (podatak iz stupca 7. gornje tablice)

2. veća od najveće količine otpada pojedinog ključnog broja kojega je dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom (podatak iz stupca 2. gornje tablice) ), iznos financijskog jamstva za neopasni otpad (FJN) jednak je zbroju najvećih iznosa financijskog jamstva za pojedini ključni broj i postupak (IKB) (podaci iz stupca 7. gornje tablice) čiji zbroj količina je jednak ukupnoj količini svih vrsta neopasnog otpada koje je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom (UKNO), pri čemu ako se za neku vrstu otpada ne uzima najveća dopuštena količina iz stupca 2. gornje tablice, iznos financijskog jamstva za taj ključni broj i postupak (IKB) se proporcionalno umanjuje ovisno o korištenoj količini.

Iznos financijskog jamstva za neopasni otpad (FJN) je _______ kuna, što je određeno kao zbroj iznosa za slijedeće količine vrsta otpada:

KLJUČNI BROJ

KOLIČINA

t

IZNOS

Kn

   
   


E. Određivanje iznosa financijskog jamstva

Iznos financijskog jamstva određuje se prema izrazu:

FJ = FJO + FJN

pri čemu je:

FJ – iznos financijskog jamstva u kunama

FJO – iznos financijskog jamstva za opasni otpad u kunama

FJN – iznos financijskog jamstva za neopasni otpad u kunama.

DODATAK V

Na temelju članka 89. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br._____ ) donosi se:

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ODGOVORNE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

U ________________________________________________

tvrtka, OIB:

na lokaciji gospodarenja otpadom:

ULICA I KUĆNI BROJ: _________________________________

GRAD: ____________________________________________

ŽUPANIJA: _________________________________________

za osobu odgovornu za gospodarenje otpadom imenuje se

IME I PREZIME: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

ZVANJE: ___________________________________________

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom:

– ima tri godine iskustva na poslovima gospodarenje otpadom

– je stekla kvalifikaciju u području prirodoslovlja, biomedicine i zdravstva, biotehničkom, tehničkom ili tehnološkom području

– nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola za gospodarenje otpadom

– u tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za dozvolu nije osuđena za kazneno djelo propisano Kaznenim zakonom glavom koja propisuje: kaznena djela protiv okoliša, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv gospodarstva ili za prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom.

U ___________________,______________.
mjestodatum


IME I PREZIME
ODGOVORNE OSOBE
Potpis odgovorne osobe

DODATAK VI

Obrazac dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

I. Dozvoljava se ____________ (u daljnjem tekstu stranka) na lokaciji gospodarenja otpadom ____________ obavljanje djelatnosti ____________ ____________

II. Djelatnost iz točke I. uključuje sljedeće postupke, vrste i količine otpada:

br.KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAPOSTUPAKKAPACITET POSTUPKA
SISPUPPRD
          


Dopuštena ukupna količina svih vrsta otpada navedenih ovom točkom koje je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom temeljem ove dozvole iznosi:___________

III. Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupka iz točke II. određeni su Elaboratom gospodarenja otpadom koji je sastavni dio ove Dozvole.

IV. Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II. mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

V. Provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih ovom dozvolom obavit će se do________.

VI. Obvezuje se stranka da u roku _________ poduzme mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka/postupaka za koji joj je izdana ova dozvola, koje su određene Elaboratom gospodarenja otpadom koji je sastavni dio ove Dozvole.

DODATAK VII

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

__________________________________________________

za obavljanje djelatnosti _________ postupkom _____________

za _____________________

na lokaciji gospodarenja otpadom __________________________

Nositelj izrade: ________________

Mjesto i datum izrade: ___________

Verzija: ______________________

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:

naziv tijela koje izdaje dozvolu

M.P.

URBROJ:
DATUM:
PRIMJERAK ELABORATA: /


KAZALO

I.Podaci o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom
II.Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada
Tablica 1.
Tablica 2.
Tablica 3.
III.Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom
Opći uvjeti – Tablica 5.1.
Posebni uvjeti – Tablica 5.2.
IV.Tehnološki procesi
Metode obavljanja tehnološkog procesa
i. Tehnološki proces 1 – Tablica 6.1.
ii. Tehnološki proces 2 – Tablica 6.2. itd.
V.Obveze praćenja emisija – Tablica 7.
VI.Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa
VII.Sheme tehnoloških procesa
VIII.Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola
IX.Izračuni
X.Prilozi


I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME
OIB
ZVANJE I STRUČNA SPREMA
NAZIV KOMORE
TELEFONE-POŠTA
MOBITELTELEFAKS


SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME
OIB
ZVANJE I STRUČNA SPREMA
TELEFONE-POŠTA
MOBITELTELEFAKS


PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

TVRTKA
OIBMBO
SJEDIŠTE
MJESTOBROJ POŠTE
ULICA I BROJŽUPANIJA
TELEFONE-POŠTA
MOBITELTELEFAKS


LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTOBROJ POŠTE
ULICA I BROJŽUPANIJA
KATASTARSKI PODACI
K. O.
K. Č. BR.
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI PODACI
K.O.
ZK.UL.BR.
ZK. Č. BR.
VAŽEĆI PROSTORNI PLAN
RJEŠENJA PREMA PROPISIMA KOJI UREĐUJU GRADNJU
KLASAURBROJTIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE
   
   


II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima

br.POSTUPAKOZNAKA PROCESA

NAZIV

TEHNOLOŠKOG PROCESA

DOPUŠTENI KAPACITET
     
     


Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br.KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADAPOSTUPAKKAPACITET POSTUPKA
SISPUPPRD
          
          


Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji

br.KLJUČNI BROJ OTPADANAZIV OTPADADOPUŠTENA KOLIČINA
    
    
    


Ukupna količina svih vrsta opasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: ______ t.

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: ______ t.

Tablica 4. Očitovanje o recikliranju i svrha koja se postiže obavljanjem postupaka gospodarenja otpadom

br.OZNAKA POSTUPKAOČITOVANJE O RECIKLIRANJU
SVRHA POSTUPKA
1.
 
2.
 


III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti

1. Način izbjegavanja rizika onečišćenja mora
 
2. Način izbjegavanja onečišćenja voda
 
3. Način izbjegavanja onečišćenja tla
 
4. Način izbjegavanja onečišćenja zraka
 
5. Način izbjegavanja onečišćenja ugrožavanja biološke raznolikosti
 
6. Način izbjegavanja pojave neugode uzorkovane bukom
 
7. Način izbjegavanja pojave neugode uzorkovane mirisom
 
8. Način izbjegavanja pojave štetnog utjecaja na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa
 
9. Usklađenost s važećim prostornim planom
 
Opći uvjet
Način ispunjavanja


Tablica 5.2. Posebni uvjeti

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa
Način ispunjavanja


IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 6.n.

br.NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESAOZNAKA
   
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES
OTPAD KOJI ULAZI U PROCESOTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA
KLJUČNI BROJNAZIV OTPADAKLJUČNI BROJNAZIV OTPADA
    
    
    
 
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)
 
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU
 


POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA
UREĐAJA/OPREME
NAZIV
PROIZVOĐAČA i TIP

INSTALIRANI KAPACITET

(tona/dan)

NAMJENA
    


OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESAMJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesaUpute za radb) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7.

OBVEZA
ZRAK
VODA
MORE
TLO
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA
OSTALO


VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

VII. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA

VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

IX. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

PREDMET IZRAČUNA

PROSTORNE DIMENZIJE

/ m

IZRAZ ZA IZRAČUN

ZAPREMINA

/ m3

Izračunata zapremnina sekundarnog spremnika (VSS)upisati unutarnje prostorne dimenzije sekundarnog spremnikaupisati matematički izraz koji se koristi za izračun zapremine ovisno o obliku spremnikaVSS =
 
Najveća dopuštena zapremnina najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (VPSmax)-VPSmax = VSS / 1,1VPSmax =
Izračunata zapremnina najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (VPS)upisati unutarnje prostorne dimenzije najvećeg primarnog spremnikaupisati matematički izraz koji se koristi za izračun zapremine ovisno o obliku spremnikaVPS =
 
Najveća dopuštena zapremnina svih primarnih spremnika koje se nalaze na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (VPSmax)-VPSmax = VSS / 0,25VPSmax =
Izračunata zapremnina svih primarnih spremnika koji se nalaze na slijevnoj površini sekundarnog spremnika (VPS)upisati zapremine svih pojedinih spremnika na slijevnoj površini

upisati matematički izraz koji se koristi za izračun ovisno o broju spremnika

(pr. za slučaj dva spremnika: VPS = VPS1 + VPS2)

VPS =
VPSmax > VPS


U najvećem primarnom spremniku na slijevnoj površini određenog sekundarnog spremnika dopušteno je skladištiti najviše VPSmax m3 tekućeg otpada i u svim spremnicima na toj slijevnoj površini zajedno najviše VPSmax m3 tekućeg otpada.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

X. PRILOZI

DODATAK VIII

OČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA OTPADA
 
BROJ UPISAPRV-
DATUM PRVOG UPISA
ZADNJE PRODUŽENJE
 
RJEŠENJE O BRISANJUKLASA:
URBROJ:
DATUM:
DATUM BRISANJA:
 
UPISANA OSOBA
TVRTKA
OIB / MBO
 
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
TELEFAKS
 
PODACI O OTPADU
neopasni otpad
opasni otpad
komunalni otpad
 
EVIDENCIJA PROMJENE PODATAKA
KLASAURBROJDATUMSLUŽBENIK
    
 
BILJEŠKA
 OČEVIDNIK POSREDNIKA U GOSPODARENJU OTPADOM
 
BROJ UPISAPOS-
DATUM PRVOG UPISA
ZADNJE PRODUŽENJE
 
RJEŠENJE O BRISANJUKLASA:
URBROJ:
DATUM:
DATUM BRISANJA:


UPISANA OSOBA
TVRTKA
OIB / MBO
 
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
TELEFAKS
 
EVIDENCIJA PROMJENE PODATAKA
KLASAURBROJDATUMSLUŽBENIK
    
 
BILJEŠKA
 


OČEVIDNIK TRGOVACA OTPADOM
 
BROJ UPISATRG-
DATUM PRVOG UPISA
ZADNJE PRODUŽENJE
 
RJEŠENJE O BRISANJUKLASA:
URBROJ:
DATUM:
DATUM BRISANJA:
 
UPISANA OSOBA
TVRTKA
OIB / MBO
 
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
PODACI O PREUZIMANJU OTPADA U POSJED
preuzimanje otpada u posjed
 
PODACI O LOKACIJI SKLADIŠTENJA OTPADA
br. upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta
adresa reciklažnog dvorišta
osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem
dozvola za gospodarenje otpadom
KLASAURBROJDATUMTIJELODATUM REVIZIJE
     
adresa skladišta
dozvola je izdana osobi
KLASAURBROJDATUMTIJELO
OSOBA ODGOVORNA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
 
LOKACIJE OTKUPA OTPADA
LOKACIJE GRAĐEVINAPODRUČJE RADA VOZILA ZA OTKUP
mjestoulica i brojnaselje
  
 
EVIDENCIJA PROMJENE PODATAKA
KLASAURBROJDATUMSLUŽBENIK
    
 
BILJEŠKA
 


OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA
 
BROJ UPISAREC-
DATUM PRVOG UPISA
ZADNJE PRODUŽENJE
 
RJEŠENJE O BRISANJUKLASA:
URBROJ:
DATUM:
DATUM BRISANJA:
 
UPISANA OSOBA
TVRTKA
OIB/MBO
 
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
TELEFAKS


PODACI O RECIKLAŽNOM DVORIŠTU
OZNAKA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA / MOBILNE JEDINICE
Jedinica lokalne samouprave
obuhvaćena naselja
reciklažno dvorište
ULICA i BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
mobilna jedinica
OSOBA ODGOVORNA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
 
EVIDENCIJA PROMJENE PODATAKA
KLASAURBROJDATUMSLUŽBENIK
    
 
BILJEŠKA
 


OČEVIDNIK OPORABE ZA KOJU SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
 
BROJ UPISA
DATUM PRVOG UPISA
ZADNJE PRODUŽENJE
 
RJEŠENJE O BRISANJUKLASA:
URBROJ:
DATUM:
DATUM BRISANJA:
 
UPISANA OSOBA
TVRTKA
OIB / MBO
 
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
TELEFAKS
 
 
OSOBA ODGOVORNA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
 
POSTUPAK
KAPACITET OPORABE
VRSTE I KOLIČINE OTPADA
LOKACIJA
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU
 
EVIDENCIJA PROMJENE PODATAKA
KLASAURBROJDATUMSLUŽBENIK
    
 
BILJEŠKA
 


OČEVIDNIK IZVOZNIKA OTPADA KOJI NE PODLIJEŽE NOTIFIKACIJSKOM POSTUPKU
 
BROJ UPISAIZV-
DATUM PRVOG UPISA
ZADNJE PRODUŽENJE
 
RJEŠENJE O BRISANJUKLASA:
URBROJ:
DATUM:
DATUM BRISANJA:
 
UPISANA OSOBA
TVRTKA
OIB / MBO
 
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
TELEFAKS
 
OSOBA ODGOVORNA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
 
PODACI O DJELATNOSTI
SAKUPLJAČ
PROIZVOĐAČ
TRGOVAC
POSREDNIK
 
PODACI O OTPADU
 
EVIDENCIJA PROMJENE PODATAKA
KLASAURBROJDATUMSLUŽBENIK
    
 
BILJEŠKA
 


OČEVIDNIK UVOZNIKA OTPADA KOJI NE PODLIJEŽE NOTIFIKACIJSKOM POSTUPKU
 
BROJ UPISAUVZ-
DATUM PRVOG UPISA
ZADNJE PRODUŽENJE
 
RJEŠENJE O BRISANJUKLASA:
URBROJ:
DATUM:
DATUM BRISANJA:
 
UPISANA OSOBA
TVRTKA
OIB / MBO
 
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
ODGOVORNA OSOBA
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
TELEFAKS
 
OSOBA ODGOVORNA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
IME I PREZIME
OIB
TELEFON
MOBITEL
E-POŠTA
 
PODACI O DJELATNOSTI
OPORABITELJ
TRGOVAC
POSREDNIK
 
PODACI O OTPADU
 
EVIDENCIJA PROMJENE PODATAKA
KLASAURBROJDATUMSLUŽBENIK
    
 
BILJEŠKA
 


OČEVIDNIK NUSPROIZVODA
 
BROJ NUSPROIZVODANUS-
DATUM UPISA
 
UPISANA OSOBA
TVRTKA
SKRAĆENA TVRTKA
MBO
OIB
 
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
RADNA JEDNICA GDJE SE PROIZVODI NUSPROIZVOD
NAZIV RADNE JEDINICE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
NUSPROIZVOD
NUSPROIZVOD
PROCES U KOJEM NASTAJE
NAMJENA
Osigurana je daljnja uporaba nusproizvodaOpis:

Priložena dokumentacija:

Korisnici nusproizvoda / datum ugovora

Nusproizvod se može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcimaOpis:
Priložena dokumentacija:
Nusproizvod nastaje kako sastavni dio proizvodnog postupkaOpis:
Priložena dokumentacija:
Daljnja uporaba nusproizvoda je dopuštena, odnosno nusproizvod ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudiOpis:
Priložena dokumentacija:
 
EVIDENCIJA PROMJENE PODATAKA
KLASAURBROJDATUMSLUŽBENIK
    
 
BILJEŠKA
 


OČEVIDNIK UKIDANJA STATUSA OTPADA
 
BROJ PROIZVODAUSO-
DATUM UPISA
 
UPISANA OSOBA
TVRTKA
SKRAĆENA TVRTKA
MBO
OIB
 
SJEDIŠTE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
 
OPORABA OTPADA
NAZIV RADNE JEDINICE
ULICA I BROJ
MJESTO
POŠTANSKI BROJ
KLASA DOZVOLE / RJEŠENJA O UPISU OČEVIDNIK OPORABE
BROJ UPISA U OČEVIDNIK OPORABE
DATUM IZDAVANJA
TIJELO
VRSTE OTPADA KOJE ULAZE U OPORABU
 
TVAR ILI PREDMET
NORMA KOJA VAŽI ZA PROIZVOD
NAZIV TVARI ILI PREDMETA
NAMJENA
ADRESA NASTANKA TVARI I PREDMETA
Tvar ili predmet uobičajeno se koristi u posebne svrheOpis:
Priložena dokumentacija:

Za takvu tvar ili predmet

postoji tržište ili potražnja

Opis:
Priložena dokumentacija:

Tvar ili predmet ispunjava tehničke zahtjeve za posebne

svrhe i zadovoljava postojeće zakonodavstvo i norme koje važe za proizvode

Opis:
Priložena dokumentacija:
Uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudiOpis:
Priložena dokumentacija:
 
EVIDENCIJA PROMJENE PODATAKA
KLASAURBROJDATUMSLUŽBENIK
    
 
BILJEŠKADODATAK IX

DODATAK X

DODATAK XI

Obrazac ONTO

OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA

DODATAK XII

Obrazac PL-O

PRATEĆI LIST ZA OTPAD

DODATAK XIII

BIORAZGRADIVI OTPAD U KOMUNALNOM OTPADU

1. UDIO BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA U KOMUNALNOM OTPADU

Ključni broj otpadaOpis otpadaUdio biorazgradive sastavnice
15 01 01ambalaža od papira i kartona1
15 01 03ambalaža od drveta0,5
15 01 06miješana ambalaža0,5
15 01 09tekstilna ambalaža0,5
20 01 01papir i karton1
20 01 08biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina1
20 01 10Odjeća0,5
20 01 11Tekstil0,5
20 01 37*drvo koje sadrži opasne tvari0,5
20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 370,5
20 01 99ostali sastojci koji nisu specificirani na drugi način0,5
20 02 01biorazgradivi otpad1
20 03 01miješani komunalni otpad0,65
20 03 02otpad s tržnica1
20 03 03ostaci od čišćenja ulica0,65
20 03 07glomazni otpad0,5
20 03 99komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način0,65


2. MASA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Masa biorazgradivog komunalnog otpada određuje se sukladno sljedećem izrazu:

MBKO = mO × UBS

pri čemu je:

mBKO – masa biorazgradivog komunalnog otpada

mO – masa otpada koja sadrži biorazgradivu sastavnicu

UBS – udio biorazgradive sastavnice u biorazgradivom otpadu određen analizom otpada ili iz tablice iz točke 1. ovoga Dodatka

DODATAK XIV

Obrazac OOO

OBRAZAC O ODLAGALIŠTIMA I ODLAGANJU OTPADA

I. OPĆI DIO

Naziv odlagališta:_____________________________________________________________________________________________________

Grad ili općina: ______________________________________________________________________________________________________

Adresa odlagališta ili najbliže naselje: ______________________________________________________________________________________

Naziv operatera: ______________________________________________________________________________________________________

Adresa operatera: _____________________________________________________________________________________________________

Kontakt osoba: ____________________________________________________________ Broj telefona: ________________________________

e-mail: ____________________________________

II. PODACI O ODLAGALIŠTU
Vrsta odlagališta i status operativnosti
Komunalnog ☐ Proizvodnog ☐

Opasnog ☐ Inertnog ☐ Neopasnog ☐ Bioreaktorsko odlagalište ☐

Odlagalište anorganskog neopasnog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari ☐

Odlagalište za odlaganje otpada za stabiliziranu frakciju otpada nakon postupka mehaničko-biološke obrade ☐

Aktivno ☐ Zatvoreno ☐ (datum zatvaranja__________ )
Status sanacije i tehničke opremljenosti
OPISDatum početka sanacijeDatum završetka sanacije
Sanirano, otpad se više ne odlaže (otpad ostaje na lokaciji)
Sanirano (otpad uklonjen s lokacije)
Sanirano (na odlagalište se odlaže otpad)
Postupci sanacije u tijeku
Sanacija u pripremi
Nije primjenjivo

Ulaganje u tehničko opremanje odlagališta tijekom izvještajne godine ☐ _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Kapacitet
Preostali kapacitet (zaključno s 31. prosincem prethodne kalendarske godine): ______________ (t)
Preostali kapacitet kazete za azbest (zaključno s 31. prosincem prethodne kalendarske godine): ______________ (t)
Ukupno odloženo (od otvaranja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine): ______________ (t), ______________ (m3)
Visina tijela odlagališta: (m)
Ukupna površina odlagališta (m2)
Površina tijela odlagališta (m2)
Obrada otpada prije i prilikom odlaganja

Obrada prije odlaganja ☐ Postupak obrade otpada prije odlaganja __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Ravnanje ☐ Zbijanje ☐ Prekrivanje ☐ Propusni materijal prekrivanja ☐ Cjelovita ograda ☐

Sustav odvodnje procijedih voda ☐ Bazen za regulaciju ☐ Sustav otplinjavanja ☐

Ispust u atmosferu ☐ Spaljivanje na baklji ☐ Iskorištavanje u energetske svrhe ☐

Količina iscrpljenog plina spaljena na baklji tijekom izvještajne godine: ________________ (t) ☐ (m3) ☐

Količina iscrpljenog plina iskorištena u energetske svrhe tijekom izvještajne godine: _______ (t) ☐ (m3) ☐

Udio metana u odlagališnom plinu: ___________ (%).

III. ODLAGANJE TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE
Podaci za izvještajnu godinu: _______
Određivanje mase otpada vagom: DA ☐ NE ☐
Ukupna količina odloženog otpada: ___________________ (t)
Vrste i količine odloženog biorazgradivog otpada tijekom izvještajne godine:Količine odloženog biorazgradivog komunalnog otpada
Ključni broj otpadaKoličina (t)KoeficijentKoličina biorazgradive komponente (t)
    
    
    
Ukupna količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada: ___________ (t)


Količine odloženog ostalog biorazgradivog otpada
Ključni broj otpadaKoličina (t)KoeficijentKoličina biorazgradive komponente (t)
    
    
    
Ukupna količina odloženog ostalog biorazgradivog otpada: ___________ (t)


DODATAK XV

1. Podaci upisani u Očevidnik prijevoznika otpada koji se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva:

BROJ UPISATVRTKA, OIB/MBO, sjedišteKONTAKTPRIJEVOZ OTPADAROK ZA PRODUŽENJE
OPASNINEOPASNIKOMUNALNI
       


2. Podaci upisani u Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom koji se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva:

BROJ UPISATVRTKA, OIB/MBO, sjedišteKONTAKTROK ZA PRODUŽENJE
    


3. Podaci upisani u Očevidnik trgovaca otpadom koji se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva:

BROJ UPISATVRTKA, OIB/MBO, sjedištePREUZIMANJE OTPADA U POSJED (da/ne)LOKACIJE OTKUPA OTPADALOKACIJA SKLADIŠTA ILI REC.
DVORIŠTA (adresa)
ROK ZA
PRODUŽENJE

GRAĐEVINA

(adresa)

PODRUČJE RADA VOZILA ZA
OTKUP (naselja)
       


* kad su obuhvaćena sva naselja određene jedinice lokalne samouprave za područje rada vozila za otkup navodi se naziv te jedinice lokalne samouprave

4. Podaci upisani u Očevidnik reciklažnih dvorišta koji se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva:

BROJ UPISATVRTKA, OIB/MBO, sjedišteOZNAKA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ili MOBILNE JEDINICEAdresa ili MPodručje radaKONTAKTROK ZA
PRODUŽENJE
JLSNASELJA
        
      


U Republici Hrvatskoj na datum ______ u Očevidniku reciklažnih dvorišta upisano je ____ reciklažnih dvorišta i ____ mobilnih reciklažnih dvorišta.

JLSNASELJAIspunjavanje zahtjeva iz čl. 35. st. 2. i 3. Zakona

TVRTKA, OIB/MBO,

sjedište

OZNAKA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ili MOBILNE JEDINICE
    


5. Podaci upisani u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom koji se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva:

BROJ UPISATVRTKA, OIB/MBO, sjedišteKBPOSTUPAKKAPACITETLOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM (adresa)ROK ZA PRODUŽENJE