Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 81/2020 (15.7.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

1519

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15, 90/16, 60/18 i 72/18) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000.) kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom direktivom Komisije (EU) 2020/363 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima u pogledu određenih izuzeća za olovo i spojeve olova u komponentama (Tekst značajan za EGP) (SL L 67/119, 5. 3. 2020.), (u daljnjem tekstu: Direktiva 2000/53/EZ).«

Članak 2.

U članku 4. točki 2. podtočka 1. briše se.

Članak 3.

U članku 18. stavku 6. iza riječi: »obvezan« dodaju se riječi: »na svom skladištu«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Sakupljač je obvezan skladištiti sakupljena otpadna vozila, dijelove i materijale vozila u građevinama za skladištenje otpada koje ispunjavaju uvjete sukladno posebnom propisu kojim se propisuje gospodarenje otpadom i na način da se izbjegne oštećenje dijelova otpadnih vozila te dijelova i materijala vozila koji sadrže tekućine i kako bi se mogli izdvojiti sastavni dijelovi za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu te sukladno Zakonom propisanoj dozvoli i ugovoru s obrađivačem, iz otpadnog vozila izdvojiti tekućine koje bi prilikom prijevoza mogle predstavljati opasnost za okoliš.«

Članak 4.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sakupljač ima pravo na naknadu troškova od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom, za obavljenu uslugu sakupljanja otpadnih vozila, kao i za pokrivanje troškova preuzimanja i privremenog skladištenja otpadnih dijelova i materijala vozila koji nastaju pri održavanju vozila, predanih obrađivaču, a koja jesu ili su bila registrirana u Republici Hrvatskoj ili za koja posjednik dokaže da je plaćena naknada gospodarenja.«

Članak 5.

U članku 22. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Obrađivač mora imati građevinu za skladištenje i obradu otpadnih vozila u skladu sa Zakonom i posebnim propisom, koja mora udovoljavati i zahtjevima iz Priloga V. ovoga Pravilnika, i dužan je sva otpadna vozila skladištiti (čak i ona koja skladišti privremeno) i obrađivati u skladu s ovim Pravilnikom te hijerarhijom otpada i općim zahtjevima za sprječavanje nastanka otpada i gospodarenje otpadom propisanima Zakonom, ne dovodeći u pitanje ostale nacionalne propise o zaštiti zdravlja i okoliša.«

Članak 6.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Izvješće o provedbi članka 7(2) Direktive 2000/53/EZ odnosno stopama ponovne uporabe i oporabe/recikliranja u Republici Hrvatskoj izrađuje Ministarstvo u suradnji s Fondom, u skladu s provedbenim aktom Europske komisije kojim se utvrđuje format za izvješćivanje.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izrađuje za svaku kalendarsku godinu te ga elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se podaci prikupljaju dostavlja Europskoj komisiji, zajedno s izvješćem o provjeri kvalitete.«

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Prilog I. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15, 90/16, 60/18 i 72/18) zamjenjuju se Prilogom I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

U cijelom tekstu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15, 90/16, 60/18 i 72/18) riječ »Agencija« u određenom rodu i padežu zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/19-04/17
Urbroj: 517-03-2-2-20-23
Zagreb, 24. lipnja 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

Najveća dopuštena vrijednost koncentracije olova, šesterovalentnog kroma i žive iznosi 0,1% masenog udjela u homogenom materijalu, a kadmija 0,01% masenog udjela u homogenom materijalu.

Rezervni dijelovi stavljeni na tržište nakon 1. srpnja 2003. koji se upotrebljavaju za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2003., osim protuutega kotača, grafitnih četkica za elektromotore i kočionih obloga, izuzimaju se iz odredbi članka 8. ovoga Pravilnika.

Materijali i sastavni dijeloviPodručje primjene i datum isteka izuzećaObveza označavanja ili drugačijeg isticanja
Olovo kao element u slitinama
1.(a) Čelik za strojnu namjenu i komponente od vruće pocinčanog čelika s masenim udjelom olova do 0,35 %

1.(b) Vruće pocinčani čelični limovi s masenim udjelom olova do 0,35 %Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila
2.(a) Aluminij za strojnu namjenu s masenim udjelom olova do 2 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005.
2.(b) Aluminij s masenim udjelom olova do 1,5 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008.
2.(c)i. Aluminij za strojnu namjenu s masenim udjelom olova do 0,4 %(1)
2.(c)ii. Slitine aluminija koje nisu uključene u unos 2.(c) i. s masenim udjelom olova do 0,4 %(1)(2)
3. Slitine bakra s masenim udjelom olova do 4 %(1)
4.(a) Blazinice i košuljice ležajevaKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008.
4.(b) Blazinice i košuljice ležajeva u motorima, sustavima prijenosa i klimatizacijskim kompresorimaKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2011.
Olovo i spojevi olova u komponentama
5.(a) Olovo u visokonaponskim sustavima(2) koji se upotrebljavaju samo u pogonskim jedinicama vozila tipa M1 i N1Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2019. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
5.(b) Olovo u baterijama za namjene koje nisu obuhvaćene unosom 5.(a)(1)X
6. AmortizeriTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
7.(a) Vulkanizacijska sredstva i stabilizatori elastomera u crijevima kočionih sustava, crijevima za gorivo, ventilacijskim crijevima, elastomernim/metalnim dijelovima na šasiji i nosačima motoraKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005.
7.(b) Vulkanizacijska sredstva i stabilizatori elastomera u crijevima kočionih sustava, crijevima za gorivo, crijevima za ventilaciju zraka, elastomernim/metalnim dijelovima na šasiji i nosača motora s masenim udjelom olova do 0,5 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2006.
7.(c) Vezivna sredstva za elastomere u pogonskom sustavu vozila s masenim udjelom olova do 0,5 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2009.
8.(a) Olovo u lemu kojim se električne i elektroničke komponente pričvršćuju na elektroničke tiskane pločice i olovo u završnim premazima priključaka komponenti osim elektrolitskih aluminijskih kondenzatora, na izvodima komponenata i elektronskim tiskanim pločicamaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozilaX(4)
8.(b) Olovo u lemu u električnim primjenama osim lemova na elektroničkim tiskanim pločicama ili na stakluTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2011. i rezervni dijelovi za ta vozilaX(4)
8.(c) Olovo u završnim premazima priključaka elektrolitskih aluminijskih kondenzatoraTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2013. i rezervni dijelovi za ta vozilaX(4)
8.(d) Olovo u lemu na staklu u senzorima masenog protoka zrakaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2015. i rezervni dijelovi za ta vozilaX(4)
8.(e) Olovo u lemu s visokim talištem (tj. legure na bazi olova s masenim udjelom olova od 85 % ili više)(2)X
8.(f)(a) Olovo koje se upotrebljava u sustavima igličnih konektora bez lemljenjaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2017. i rezervni dijelovi za ta vozilaX(4)
8.(f)(b) Olovo u sustavima igličnih konektora osim spojnog dijela konektora ožičenja vozilaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2024. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
8.(g)(i) Olovo u lemu za stvaranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu flipchip sklopovaTip vozila homologiran prije 1. listopada 2022. i rezervni dijelovi za ta vozilaX

8.(g)(ii) Olovo u lemu za stvaranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu flipchip sklopova ako električni kontakt uključuje bilo koju od sljedećih komponenti:

i. poluvodički tehnološki čvor veličine 90 nm ili veći,

ii. jednu pločicu od 300 mm² ili veću u bilo kojem poluvodičkom tehnološkom čvoru,

iii. paketirane sklopove pločica s pločicama od 300 mm² ili većima ili sa silicijskim umecima od 300 mm² ili većima

(2)

Vrijedi za tip vozila homologiran od 1. listopada 2022. i rezervne dijelove za ta vozila

X
8.(h) Olovo u lemu kojim se rashladni elementi spajaju na toplinski ponor u energetskim sklopovima poluvodiča s čipom veličine najmanje 1 cm² projekcijske površine i nazivne gustoće električne struje najmanje 1 A/mm² površine silicijskog čipaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i nakon tog datuma kao rezervni dijelovi za ta vozilaX(4)
8.(i) Olovo u lemu za električne primjene na staklu osim lemljenja na laminiranom stakluTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i nakon tog datuma kao rezervni dijelovi za ta vozilaX(4)
8.(j) Olovo u lemu za lemljenje laminiranog staklaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2020. i nakon tog datuma kao rezervni dijelovi za ta vozilaX(4)
8.(k) Lemljenje grijaćih elemenata sa strujom jakosti od 0,5 A ili više po lemnom spoju na jednostruke ploče laminiranog stakla debljine stijenke od najviše 2,1 mm. Izuzeće ne obuhvaća lemljenje na kontakte ugrađene u intermedijarni polimerTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2024. i rezervni dijelovi za ta vozilaX(4)
9. Ležišta ventilaKao rezervni dijelovi za tipove motora razvijene prije 1. srpnja 2003.

10.(a) Električni i elektronički dijelovi koji sadržavaju olovo u staklu ili keramici, u staklenim ili keramičkim matricama, u stakleno-keramičkim materijalima ili stakleno-keramičkim matricama.

Ovim izuzećem nije obuhvaćena uporaba olova u:

– staklu u žaruljama i keramičkom kućištu svjećica

– dielektričnim keramičkim materijalima dijelova iz točaka 10.(b), 10.(c) i 10.(d).


X(5)

(za komponente osim piezo­električnih elemenata u motorima)

10.(b) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora na bazi olovnog cirkonata-titanata (PZT) koji su dijelovi integriranih krugova ili odvojenih poluvodiča

10.(c) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora s nazivnim naponom nižim od 125 V izmjenične ili 250 V istosmjerne strujeTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila
10.(d) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora koji kompenziraju temperaturna odstupanja senzora u ultrasoničnim akustičnim sustavimaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2017. i nakon tog datuma kao rezervni dijelovi za ta vozila
11. Pirotehnički inicijatoriTip vozila homologiran prije 1. srpnja 2006. i rezervni dijelovi za ta vozila
12. Termoelektrični materijali koji sadržavaju olovo u automobilskim električnim primjenama koje služe za smanjivanje emisija CO2 oporabom ispušne toplineTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2019. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
Šesterovalentni krom
13.(a) Antikorozivni premaziKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2007.
13.(b) Antikorozivni premazi za komplete svornjaka i matica na šasijamaKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008.

14. Šesterovalentni krom kao antikorozivno sredstvo za rashladne uređaje od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima s masenim udjelom u rashladnim otopinama do 0,75 % koji su:

i. osmišljeni tako da rade potpuno ili djelomično s električnim grijačem, uz prosječnu korištenu ulaznu električnu snagu od < 75 W u stalnim uvjetima rada;

ii. osmišljeni tako da rade potpuno ili djelomično s električnim grijačem, uz prosječnu korištenu ulaznu električnu snagu od ≥ 75 W u stalnim uvjetima rada;

iii. osmišljeni tako da u potpunosti rade s neelektričnim grijačem.

Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2020. i rezervni dijelovi za ta vozila Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2026. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
Živa
15.(a) Izbojne svjetiljke za prednja svjetla na vozilimaTip vozila homologiran prije 1. srpnja 2012. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
15.(b) Fluorescentne cijevi u zaslonima na instrumentnoj pločiTip vozila homologiran prije 1. srpnja 2012. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
Kadmij
16. Akumulatori za vozila na električni pogonKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 31. prosinca 2008.


(1) Ovo se izuzeće preispituje 2021.

(1a) Primjenjuje se na slitine aluminija u kojima olovo nije namjerno uneseno nego je prisutno zbog uporabe recikliranog aluminija.

(2) Ovo se izuzeće preispituje 2024.

(2a) Sustavi s istosmjernom električnom strujom napona > 75 V kako su definirani u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica.

(3) Ovo se izuzeće preispituje 2019.

(4) Rastavljanje ako se u vezi s unosom 10.(a) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Elektroničke naprave koje nije ugradio proizvođač na proizvodnoj liniji ne uzimaju se u obzir za primjenu ove točke.

(5) Rastavljanje ako se u vezi s unosima od 8.(a) do 8.(j) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Elektroničke naprave koje nije ugradio proizvođač na proizvodnoj liniji ne uzimaju se u obzir za primjenu ove točke.«