Dopuna Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

NN 81/2020 (15.7.2020.), Dopuna Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

1523

Na temelju članka 36. stavka 8., a u svezi s člankom 35. stavkom 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Savjet za nacionalne manjine, na sjednici održanoj 13. srpnja 2020., donio je

DOPUNU KRITERIJA

FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJE PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA

Članak 1.

U Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (»Narodne novine«, broj 105/16), u članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, Savjet za nacionalne manjine će udrugama i ustanovama čiji se programi kulturnog amaterizma i manifestacija sufinanciraju u predmetnom razdoblju, dopustiti korištenje sredstava odobrenih za te programe u visini do 80% za nabavu opreme i stvaranje prostornih i drugih uvjeta za djelovanje, sve do prestanka posebnih okolnosti.«

Članak 2.

Ova Dopuna Kriterija i metodologije stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/20-02/01

Urbroj: 50438-20-02

Zagreb, 13. srpnja 2020.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.