Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala

NN 81/2020 (15.7.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1524

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.), članka 7. stavka 5. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 5/19.) te članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine,« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2020. godine donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU STAVLJANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA I ODREĐIVANJA CIJENA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala (»Narodne novine«, broj 69/19.) u članku 4. stavku 1. iza točke 16. dodaje se točka 17. koja glasi:

»17. Izjava o sukladnosti s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.)«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Detaljan opis sadržaja za izradu izjave iz stavka 1. točke 17. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Zavoda.«.

Članak 2.

U članku 18. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zavod će s podnositeljem prijedloga, u slučaju obrade osobnih podataka osigurane osobe koja se provodi izvan informacijskog sustava Zavoda pomoću pomagala i naprava koje podržavaju rad tih pomagala, sklopiti sporazum kojim se određuje odgovornost podnositelja prijedloga, proizvođača pomagala koji nije obuhvaćen člankom 2. stavkom 1. ovoga Pravilnika odnosno pravne i fizičke osobe koja ima odobrenje za proizvodnju odnosno promet na malo pomagalima sukladno posebnom zakonu te ljekarnama s ugovorenom isporukom pomagala sa Zavodom, za zakonitu i sigurnu obradu osobnih podataka.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/171

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 29. lipnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.