Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 81/2020 (15.7.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1525

Na osnovi članka 24. stavka 3. i članka 87. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2020. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 62/19. i 40/20.) iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

(1) Zavod ne odgovara za zakonitost i sigurnost obrade osobnih podataka osigurane osobe, koja se izvan informacijskog sustava Zavoda provodi pomoću pomagala i naprava koje podržavaju rad pomagala iz članka 2. stavka 1. i 5. ovoga Pravilnika.

(2) Pomagalo iz stavka 1. ovoga članka služi osiguranoj osobi za osobnu uporabu, a propisuje se osiguranoj osobi samo uz njezin pristanak te nakon što je upoznata s okolnostima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Isporučitelj pomagala odnosno predstavnik i/ili distributer za Republiku Hrvatsku ili proizvođač u Republici Hrvatskoj pomagala iz stavka 1. ovoga članka dužan je prije isporuke pomagala, s osiguranom osobom sklopiti Sporazum o uvjetima i načinu korištenja pomagala i naprava iz stavka 1. ovoga članka, a kojim će biti definiran pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka koju isporučitelj pomagala odnosno predstavnik i/ili distributer za Republiku Hrvatsku ili proizvođač u Republici Hrvatskoj odnosno proizvođač, provodi pomoću navedenog pomagala i naprava.«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaju se članci 5.a, 5.b, i 5.c koji glase:

»Članak 5.a

(1) Pomagala stavljena pod istim generičkim ili zaštićenim nazivom na osnovnu i dodatnu listu pomagala moraju imati različitu ISO 9999 šifru.

(2) Ako je propisano i odobreno pomagalo s osnovne liste pomagala, isporučitelj pomagala obvezan je isporučiti pomagalo s osnovne liste pomagala.

(3) Ako je propisano i odobreno pomagalo s dodatne liste pomagala, isporučitelj pomagala obvezan je isporučiti pomagalo s dodatne liste pomagala.

Članak 5.b

(1) Pomagalo na dodatnoj listi pomagala stavljeno samo prema generičkom nazivu, mora imati na osnovnoj listi pomagala pomagalo istog generičkog naziva stavljeno prema zaštićenom nazivu.

(2) Pomagala iz stavka 1. ovoga članka su istoga proizvođača.

Članak 5.c

Ako je propisano pomagalo iz članka 5.b ovoga Pravilnika, isporučitelj pomagala uz pristanak osigurane osobe može isporučiti drugo pomagalo unutar iste generičke skupine (razina III podudarnosti ISO šifre pomagala) s dodatne liste pomagala.«.

Članak 3.

U članku 29. stavku 2. riječ: »neposredno« zamjenjuje riječima: »putem Direkcije Zavoda«.

Članak 4.

Naslov poglavlja iznad članka 31. mijenja se i glasi: »III. POSEBNI DIO«.

Članak 5.

Članci od 31. do 37. s naslovima iznad njih brišu se.

Članak 6.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vrsta invalidskih kolica propisuje se ovisno o funkcionalnom statusu i razini svakodnevne fizičke aktivnosti osigurane osobe, u skladu s indikacijama iz lista pomagala.«.

Članak 7.

Članci od 40. do 43. brišu se.

Članak 8.

Naslov iznad članka 44. i članak 44. brišu se.

Članak 9.

Naslov iznad članka 45. briše se.

Članak 10.

U članku 45. stavci 1., 3., 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 11.

Naslov iznad članka 46. briše se.

Članak 12.

U članku 46. stavci 1. i 3. brišu se.

Članak 13.

Naslovi iznad članaka 47. i 51. brišu se.

Članak 14.

U članku 51. stavak 1. briše se.

Članak 15.

Naslovi iznad članaka 52. i 53. brišu se.

Članak 16.

U članku 53. stavak 3. briše se.

Članak 17.

Članci 54., 55. i 57. s naslovom iznad njih brišu se.

Članak 18.

Naslov iznad članka 58. briše se.

Članak 19.

U članku 58. stavci 1., 2. i 7. brišu se.

Članak 20.

Članci 59. i 60. brišu se.

Članak 21.

Članci 61. i 62., s naslovima iznad njih brišu se.

Članak 22.

U članku 76. stavku 1. riječ: »isključivo« briše se.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/170

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 29. lipnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.