Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore

NN 84/2020 (21.7.2020.), Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

1562

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 89/19), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Hrvatska psihološka komora (u daljnjem tekstu: Komora) podnosi ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Izvješće do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

(1) Izvješće sadrži naznaku godine za koju se podnosi te podatke o:

1. broju radnika zaposlenih u Komori i broj ugovora o djelu ili ugovora o autorskom djelu

2. radu tijela Komore

– Skupštini Komore

– Nadzornom odboru Komore

– Upravnom odboru Komore

– predsjedniku i zamjeniku predsjednika Komore

– disciplinskim tijelima Komore

– drugim tijelima uređenim Statutom Komore

3. ukupnim brojčanim podacima iz odgovarajućih imenika, upisnika i evidencija koje vodi Komora na temelju javne ovlasti na dan 31. prosinca kalendarske godine za koju se podnosi izvješće:

– Imenika psihologa

– Imenika psihologa vježbenika,

– upisnika članova Komore i

– upisnika samostalne privatne psihološke prakse

– upisnika zajedničke privatne psihološke prakse

4. izvršavanju javne ovlasti Komore u godini za koju se podnosi Izvješće:

– broju donesenih rješenja o upisu psihologa u Komoru

– broju donesenih rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti uz naznaku broja osoba koje su pristupile i koje su položile ispit stručnih znanja i kompetencija pri Komori

– propisanoj razini specijalnosti u pojedinim područjima psihologije u izvještajnom razdoblju, broju zaprimljenih i broju odbijenih zahtjeva, te broju donesenih rješenja o priznavanju specijalnosti za svaku pojedinu specijalnost

– radu Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti,

– broju zaprimljenih zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihologa uz naznaku broja odbijenih zahtjeva, broja i vrste dopunskih mjera, te udio kandidata koji su zadovoljili na provjeri kompetentnosti, broju donesenih rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i broju donesenih rješenja o djelomičnom pristupu reguliranoj profesiji – psiholog

– broju donesenih rješenja o privremenoj zabrani prava na obavljanje psihološke djelatnosti

– broju donesenih rješenja o prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti i broju osoba po pojedinom razlogu prestanka prava na obavljanje psihološke djelatnosti (smrt, trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje psihološke djelatnosti, nastanak okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za upis u Imenik psihologa, ne ispunjavanje obveze stručnog usavršavanja iz članka 14. Zakona, na njegov zahtjev, teška povreda etičkog kodeksa psihološke djelatnosti i ako mu je nakon obavljenog stručnog nadzora ili disciplinskom mjerom trajno oduzeto pravo na obavljanje psihološke djelatnosti)

– broju obavljenih stručnih nadzora nad radom ovlaštenih psihologa, broju obavljenih stručnih nadzora povodom zahtjeva Ministarstva i broju po službenoj dužnosti, te podatke o broju izrečenih pojedinih mjera, odnosnu broju određenih obveza dodatnog stručnog usavršavanja

– broju izdanih potvrda iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom.

5. drugim poslovima Komore u godini za koju se podnosi Izvješće:

– broj provedenih disciplinskih postupaka, broj teških i lakših povreda dužnosti psihologa po povredama te broj izrečenih pojedinih disciplinskih mjera

– broj članova koje Komora zastupa u zaštiti profesionalnih interesa

– broj kategoriziranih i vrednovanih stručnih skupova prijavljenih od strane drugih organizatora

– broj stručnih usavršavanja organiziranih od strane Komore, njihove teme te broj članova sudionika organiziranih stručnih usavršavanja po pojedinoj jedinici područne (regionalne) samouprave

6. ukupnim sredstvima za rad Komore u godini za koju se podnosi Izvješće iz:

– članarine

– drugih prihoda ostvarenih djelatnošću Komore.

7. novim inicijativama i projektima Komore.

(2) Izvješće uz podatke iz stavka 1. ovoga članka sadrži i:

1. prijedloge za unapređenje rada ovlaštenih psihologa u Republici Hrvatskoj

2. datum, potpis predsjednika Komore i pečat Komore.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/35

Urbroj: 519-04-1/1-19-1

Zagreb, 16. ožujka 2020.

Ministrica
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v. r.