Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

NN 84/2020 (21.7.2020.), Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

1563

Na temelju članka 16. stavka 3., članka 18. stavka 10. i članka 84. stavka 5. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj: 82/15 i 70/19) i članka 19. stavka 2. Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 89/19) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE – SOCIJALNI PEDAGOG U SVRHU POSLOVNOG NASTANA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj.

(2) Na postupak i način provjere ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje područje reguliranih profesija i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Zakon) i zakona kojim se uređuje socijalnopedagoška djelatnost.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno zakonima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na kandidate:

– državljane države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (dalje u tekstu: države ugovornice) i Švicarske Konfederacije koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici i Švicarskoj Konfederaciji

– državljane trećih zemalja koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici i Švicarskoj Konfederaciji

– državljane država ugovornica i Švicarske Konfederacije te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama.

Članak 3.

(1) U postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana, uspoređuju se i ocjenjuju stručne kvalifikacije kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje su potrebne za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u Republici Hrvatskoj.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka pokreće se na zahtjev kandidata koji je inozemnu stručnu kvalifikaciju i stručno iskustvo za obavljanje poslova regulirane profesije – socijalni pedagog stekao prema programima obrazovanja i osposobljavanja u državi ugovornici, Švicarskoj Konfederaciji ili trećoj zemlji (na obrascu – Prilog I.).

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Hrvatskoj komori socijalnih pedagoga (dalje u tekstu: Komora), a uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o završenom formalnom obrazovanju

– dopunsku ispravu o studiju i obrazovnome programu

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona ili potvrdu o kompetentnosti

– potvrdu matične države kojom se potvrđuje da kandidat u trenutku izdavanja potvrde nema zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti

– dokaz o stručnom iskustvu

– potvrdu o uplati upravne pristojbe i naknade za troškove postupka.

(4) Komora je dužna u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka potvrditi njegov primitak.

Članak 4.

(1) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije u svrhu poslovnog nastana provodi Komora.

(2) Usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti provodi Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje daje stručno mišljenje.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje Upravni odbor Komore.

(4) Povjerenstvo se sastoji od najmanje pet, a najviše sedam članova, s time da ukupan broj članova mora uvijek biti neparan.

(5) U Povjerenstvo se imenuju:

– četiri ovlaštena socijalna pedagoga koji imaju najmanje pet godina radnoga staža u socijalnopedagoškoj djelatnosti

– jedan ili više stručnjaka koji u sklopu svoje osnovne djelatnosti obavlja izobrazbu, odnosno osposobljavanje stručnjaka za reguliranu profesiju – socijalni pedagog u Republici Hrvatskoj ili koji je sudjelovao u izradi programa izobrazbe, odnosno osposobljavanja stručnjaka za reguliranu profesiju – socijalni pedagog u Republici Hrvatskoj, a koji ne mora ispunjavati uvjete iz podstavka 1. ovoga stavka.

Članak 5.

(1) Povjerenstvo je u svom radu samostalno.

(2) Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama.

(3) Na prvoj sjednici Povjerenstva imenovani članovi između sebe biraju predsjednika.

(4) Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ako je na sjednici Povjerenstva nazočna većina članova.

(5) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice, vodi ih i potpisuje stručna mišljenja i zaključke koje donosi Povjerenstvo, te određuje zapisničara.

(6) Povjerenstvo donosi Poslovnik o svome radu.

Članak 6.

Povjerenstvo razmatra:

– sustav obrazovanja u državi u kojoj je stečena kvalifikacija

– dopusnicu inozemnog visokog učilišta na kojoj je stručna kvalifikacija stečena i studijskoga programa na osnovi kojega je stečena ili drugi odgovarajući dokument

– uvjete upisa na studijski odnosno obrazovni program

– trajanje obrazovanja

– prava koja proizlaze iz inozemne stručne odnosno obrazovne kvalifikacije u državi u kojoj je stečena

– mišljenje Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o inozemnoj visokoškolskoj obrazovnoj kvalifikaciji, ako je potrebno

– druge okolnosti/činjenice od značaja za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Članak 7.

(1) Komora prilikom provođenja postupka iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika može zatražiti mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove ili Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, koji su dužni dati svoje mišljenje u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva.

(2) U postupku priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama, Komora je dužna zatražiti mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj o stečenom obrazovanju i ishodima učenja kandidata, pri čemu će odgovarajuća obrazovna ustanova izvršiti usporedbu programa obrazovanja ustanove na kojoj je kandidat stekao svoje obrazovne kvalifikacije u trećoj zemlji i programa obrazovanja koje se pohađa za istu profesiju na istoj razini obrazovanja u Republici Hrvatskoj koja je dužna dati svoje mišljenje u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva.

(3) Komora je dužna prije traženja mišljenja iz stavka 2. ovoga članka zatražiti od Nacionalnog ENIC/NARIC ureda iz članka 75. Zakona provjeru akreditacije studijskog programa, odnosno akreditacije visokog učilišta na kojem je kandidat stekao obrazovnu kvalifikaciju u trećoj zemlji.

(4) Kada je kandidat studijski program završio na više visokih učilišta u trećoj zemlji, akreditacija se provjerava za svako visoko učilište, i to za svaku godinu provedenog obrazovanja.

(5) Ako studijski program, odnosno visoko učilište nije akreditirano, Komora će odbiti zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Članak 8.

(1) Ako Povjerenstvo prilikom provođenja usporedbe iz članka 7. ovoga Pravilnika, utvrdi bitno različit sadržaj osposobljavanja, odnosno stečene kompetencije odlučujuće za obavljanje profesije, a osposobljavanje kandidata pokazuje značajne sadržajne razlike od osposobljavanja koja su propisana u Republici Hrvatskoj, o istom će donijeti stručno mišljenje.

(2) Na temelju stručnog mišljenja Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka, Komora će u roku od najviše 30 dana donijeti zaključak kojim će kandidata pozvati na odabir odgovarajuće dopunske mjere.

(3) Kandidat može izabrati jednu od sljedećih dopunskih mjera:

1. provjeru kompetentnosti

2. razdoblje prilagodbe do tri godine.

(4) Kandidat je dužan u roku od 30 dana od dana primitka zaključka iz stavka 2. ovoga članka, pisano se očitovati o izboru jedne od dopunskih mjera.

(5) Ukoliko se kandidat ne očituje o dopunskoj mjeri u roku iz stavka 4., smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(6) U slučaju iz stavka 5. Komora donosi rješenje o obustavi postupka.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 9.

(1) U slučaju odabira dopunske mjere iz članka 8. stavka 3. točke 1., Komora će na temelju stručnog mišljenja Povjerenstva privremenim rješenjem odrediti obrazovne sadržaje, naknadu troškova te utvrditi rok za polaganje (praktičnog i/ili teorijskog dijela) ispita provjere kompetentnosti.

(2) Kandidat će zadovoljiti na provjeri kompetentnosti ako točno riješi najmanje 70% svake predmetne cjeline.

(3) U slučaju odabira dopunske mjere iz članka 8. stavka 3. točke 2. Komora će na temelju stručnog mišljenja Povjerenstva privremenim rješenjem odrediti uvjete za njegovo obavljanje s mogućim dodatnim obrazovanjem ili stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem, imenovati kvalificiranog stručnjaka za nadzor te odrediti kriterije za ocjenu uspješnosti obavljanja razdoblja prilagodbe.

(4) Za kvalificiranog stručnjaka iz stavka 3. ovoga članka imenovat će se ovlašteni socijalni pedagog koji ima najmanje 5 godina radnog staža u socijalnopedagoškoj djelatnosti.

(5) Ako je kandidatu privremenim rješenjem određena dopunska mjera iz članka 8. stavka 3. točke 2., kandidat će istu provoditi u odgovarajućoj obrazovnoj ustanovi u Republici Hrvatskoj.

(6) Protiv rješenja iz stavka 1. i 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 10.

(1) Visinu naknade za troškove postupka iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i visinu naknade troškova provedbe dopunske mjere iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika, kao i način plaćanja te raspodjelu naknade, uključujući troškove dodatnog obrazovanja ili stručnog usavršavanja i osposobljavanja u razdoblju prilagodbe i troškove provedbe provjere kompetentnosti utvrđuje Komora odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(2) Naknadu troškova postupka plaća kandidat prije podnošenja zahtjeva a troškove provedbe dopunske mjere plaća kandidat prije početka obavljanja dopunske mjere, a naknada ne smije biti viša od naknade koja se za istu namjenu obavljanja profesije utvrđuje za državljane Republike Hrvatske te ne smije prelaziti stvarne troškove postupka.

Članak 11.

(1) Komora će priznati inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u Republici Hrvatskoj:

a) ako na temelju zahtjeva ocijeni da stručne kvalifikacije kandidata odgovaraju stručnim kvalifikacijama koje su za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog propisane u Republici Hrvatskoj ili

b) kada kandidat Komori podnese dokaz o obavljenoj dopunskoj mjeri iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Rješenjem o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije omogućava se nositelju stručne kvalifikacije pristup i obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u Republici Hrvatskoj za koju je osposobljen u državi članici, pod jednakim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kandidatu se može rješenjem odobriti djelomičan pristup reguliranoj profesiji pod uvjetima iz članaka 71. i 72. Zakona.

(4) U slučaju kada Komora utvrdi da postoje bitne razlike u stručnim kvalifikacijama kandidata koje se ne mogu nadoknaditi ni provedbom dopunskih mjera iz članka 8. ovoga Zakona, a nisu ispunjeni uvjeti za djelomičan pristup profesiji iz članaka 71. i 72. Zakona, odbit će zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(5) Protiv rješenja Komore može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 12.

Za podneske i upravne radnje sukladno ovom Pravilniku kandidat plaća pristojbu sukladno propisima kojima se uređuju upravne pristojbe.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/34

Urbroj: 519-04-1-1/1-19-1

Zagreb, 16. ožujka 2020.

Ministrica
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac

Zahtjev za priznavanje stručne kvalifikacije – socijalni pedagog

Application for the recognition of professional qualifications social pedagogue

1. Osobni podaci/Personal data

Ime

Name

Prezime

Surname

Spol Žensko ☐ Muško ☐

Sex Female Male

Datum rođenja (datum, mjesec, godina)

Date of birth (day, month, year)

Mjesto i država rođenja

Place and Country of birth

OIB

Identification number:

Ulica i kućni broj

Street and house number

Poštanski broj i grad

Postal code and town

Država

Country

Broj telefona

Telephone no.

e-mail

Adresa za kontakt

Contact address

2. Podaci o profesiji/Professional data

2.1. Naziv profesije

Name of profession

2.2. Obrazovna razina

Education level

3. Dokumenti za priznavanje kvalifikacije / Documents for the recognition of qualifications

Dokaz o državljanstvu

Evidence of nationality

Dokaz o završenom formalnom obrazovanju

Evidence of formal education

Dopunska isprava o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

A diploma supplement containing educational program (courses, lessons, exercises, lectures)

Potvrda o kompetentnosti

Evidence of knowledge and skills

Dokaz o priznavanju obrazovne kvalifikacije od strane ERIC /NARIC ureda

Evidence of recognition of educational qualifications by ERIC /NARIC office

Uvjerenje o položenome relevantnom stručnom ispitu

Certificate of completion of state qualifying exam or state license exam

Dokaz o stručnoj kvalifikaciji

Evidence of professional qualification

Dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Evidence of professional training

Dokaz o stručnom iskustvu

Evidence of professional experience

Zadnja radna organizacija u kojoj je bio zaposlen ili jest zaposlen

The last organization in which he or she was employed or employed

EU potvrda

An attestation certifying that the holder is legally established in a Member State for the purpose of pursuing the activities concerned and that he is not prohibited from practicing, even temporarily, at the moment of delivering the attestation (i.e. EU certificate)

Dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije odnosno djelatnosti

Evidence that at the moment of submission of a request there is no prohibition on work in profession

Dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi za troškove postupka

Proof of payment of administrative fee and remuneration for the procedure

Ostali dokumenti (napisati koji):

Other documents (write which):

4. Suglasnost/Agreement

4.1. Suglasan sam da nadležno tijelo može zatražiti informacije o valjanosti priloženih dokumenata o obrazovanju u državi koja ih je izdala

I grant permission to the competent administrative body to make inquiries about my educational documents.

Da/Yes ☐ Ne/No ☐

4.2. Suglasan sam da nadležno tijelo može provjeriti autentičnost priloženih dokumenata u državi koja ih je izdala

I grant permission to the competent administrative body to investigate the authenticity of the documents submitted.

Da/Yes ☐ Ne/No ☐

5. Potpis/Signature

Izjavljujem da su podaci u ovome dokumentu u potpunosti istiniti i da su priloženi dokumenti u kopijama istovjetni izvorniku.

I declare that I completed this document truthfully and that the enclosed copies of the documents are identical to the original.

Datum

Date

Vlastoručni potpis

Applicants signature