Pravilnik o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 84/2020 (21.7.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

1565

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2019/2236 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM
PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 18/19, 101/19, 115/19, 16/20 i 28/20) u članku 4. stavku 3. iza točke b. dodaju se točke od c. do h. koje glase:

»c. od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati

d. od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati

e. od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati

f. od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati

g. od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

h. od 30. studenoga u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/22

Urbroj: 525-13/0737-20-11

Zagreb, 15. srpnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.