Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

NN 84/2020 (21.7.2020.), Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

HRVATSKA NARODNA BANKA

1569

Na temelju članka 25., članka 27., članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 86. stavaka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se:

1. obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke o podacima poslovanja s gotovim novcem u statističke i nadzorne svrhe

2. vrste izvješća koja se prikupljaju u statističke i nadzorne svrhe

3. izvještajna razdoblja i

4. rokovi dostave izvješća.

(2) Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa) pobliže se propisuju sadržaj pojedinih izvješća i vrste podataka koji se dostavljaju te način i pravila dostave izvješća. Navedena Uputa nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

Hrvatska narodna banka prikuplja i rabi podatke prikupljene na temelju ove Odluke u statističke i nadzorne svrhe.

Članak 3.

(1) Obveznici izvješćivanja na osnovi ove Odluke (u nastavku teksta: obveznici) jesu:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad

2. kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice kada rukuje gotovim novcem i obrađuje ga u Republici Hrvatskoj

3. kreditna institucija iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje kada rukuje gotovim novcem i obrađuje ga u Republici Hrvatskoj i

4. ostali rukovatelji gotovim novcem.

(2) U smislu ove Odluke ostalim rukovateljima gotovim novcem smatraju se Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d. i druge pravne osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost obrade gotovog novca ili pružanja usluga podizanja gotovog novca na uređajima za isplatu.

Članak 4.

(1) Svi obveznici dužni su dostavljati sva izvješća.

(2) Dnevna izvješća jesu:

1. Promet gotovog novca poslovne jedinice

2. Promet gotovog novca uređaja

3. Stanje gotovog novca

4. Količina obrađenih novčanica i kovanog novca

5. Promet samoposlužnog uređaja.

(3) Mjesečna izvješća jesu:

1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica

2. Kupoprodaja gotovog novca na međubankovnom tržištu − kune/euri

3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

4. Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja.

(4) Obveznici su dužni izvješćivati Hrvatsku narodnu banku na način i prema pravilima uređenima Uputom.

(5) Smatra se da su obveznici uredno dostavili podatke koji su predmet ove Odluke:

1. ako su podaci zaprimljeni u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima i na način propisan člankom 5. stavcima 3. i 4. ove Odluke i

2. ako su podaci točni i potpuni te su zadovoljili provjere i pravila propisana Uputom.

Članak 5.

(1) Izvještajno je razdoblje za dostavu podataka dnevno i mjesečno.

(2) Dnevno izvješće obuhvaća podatke koji se odnose na određeni dan. Mjesečno izvješće obuhvaća podatke koji se odnose na razdoblje od prvoga do posljednjeg dana određenoga kalendarskog mjeseca.

(3) Dnevna izvješća dostavljaju se počevši od prvoga sljedećega radnog dana od dana na koji se izvješće odnosi, a najkasnije do kraja 15. odnosno 25. dana u tekućem ili 5. dana u sljedećem mjesecu nakon isteka desetodnevnog razdoblja na koje se podaci odnose. Ako je riječ o neradnom danu, krajnji rok za dostavljanje tih podataka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

(4) Mjesečna izvješća dostavljaju se najkasnije do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Ako je definirani datum dostave mjesečnog izvješća neradni dan, rok za dostavu redovitih datoteka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

Članak 6.

Podaci prikupljeni na temelju ove Odluke čuvaju se u skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci kojima se uređuje tajnost podataka.

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2021.

O. br. 216-020/07-20/BV

Zagreb, 7. srpnja 2020.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA O NAČINU PRIKUPLJANJA I SASTAVLJANJA TE OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM
(sastavni dio Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem)

1. Opće odredbe

Ovom Uputom, u svrhu provedbe Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Odluka), uređuje se sadržaj statističkih i nadzornih izvješća, vrste podataka te način njihova dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB).

2. Objašnjenje pojmova

Za potrebe ove Upute pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

• Radni dan – jest svaki dan od ponedjeljka do petka, osim ako zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj nije naveden kao blagdan.

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (NN, br. 66/2018.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Ostali rukovatelji gotovim novcem – jesu pravne osobe u skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke.

Nezavisni bankomati – jesu bankomati obveznika koji nije kreditna institucija i čiji se bankomati ne vode u sustavu kreditne institucije.

Ugovorna institucija – jest druga institucija koja ugovorno obavlja poslove uplate, isplate i obrade gotovog novca u ime obveznika.

Samoposlužni uređaji – jesu uređaji za obradu gotovog novca kojima rukuju klijenti, a koji omogućuju uplate/isplate gotovog novca.

Izvor podataka – jest obveznik ili ugovorna institucija.

Udaljene poslovne jedinice – jesu one poslovne jedinice koje je obveznik primjene odluke kojom se uređuju uvjeti redistribuiranja gotovog novca prijavio HNB-u.

Redistribuiranje (recikliranje) novčanica i kovanog novca – jest ponovno distribuiranje zaprimljenih novčanica i kovanog novca od strane obveznika obavljanjem poslovne djelatnosti.

Prikladan gotov novac – jesu novčanice i kovani novac kakvoće prikladne za daljnji optjecaj, u skladu s odlukom kojom se propisuju minimalni standardi za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet.

Skraćeni nazivi vrsta izvješća s dinamikom dostave i kategorija uređaja koji se rabe u ovoj Uputi, npr. (uN), (PR_GN_CP), označuju vrijednosti kojima se koristi u xml datoteci za navedenu stavku i opisane su u Prilogu 1. ove Upute. Vrijednosti su osjetljive na velika i mala slova (engl. case-sensitive).

3. Dostava izvješća

Ovisno o vrsti izvješća, obveznici dostavljaju dnevna i mjesečna izvješća. Izvještajno je razdoblje od jednog dana za dnevna izvješća, odnosno razdoblje od prvoga do posljednjeg dana u jednom kalendarskom mjesecu za mjesečna izvješća.

Izvještajno razdoblje obuhvaća svaki dan u mjesecu. Svi obveznici dostavljaju sva izvješća. Obveznik popunjava podatke u onim izvješćima koja se odnose na područje djelatnosti koje obveznik obavlja. Ako obveznik nema podataka za određeno izvještajno razdoblje, obvezan je poslati elemente zaglavlja i elemente oznaka izvješća bez podataka za to izvješće.

Obveznici će prije početka slanja izvješća HNB-u dostaviti osnovne podatke o odgovornim osobama za dostavu izvješća (ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona) koji će se rabiti za komunikaciju povezanu s dostavom izvješća. Sve naknadne promjene podataka o odgovornim osobama za dostavu izvješća obveznici će dostaviti odmah po nastanku promjene.

Obveznici će prije početka slanja izvješća usuglasiti s HNB-om šifarnike poslovnih jedinica i uređaja te dostaviti OIB obveznika i OIB ugovornih institucija koji su im izvor podataka i za koje će slati izvješća.

3.1. Dnevna izvješća

Sva dnevna izvješća koja obveznik dostavlja za određeni datum dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih može dostaviti svaki dan ili sve datoteke na kraju isteka desetodnevnog razdoblja. Dnevna izvješća dostavljaju se počevši od prvoga sljedećega radnog dana od dana na koji se izvješće odnosi, a najkasnije do kraja 15. odnosno 25. dana u tekućem ili 5. dana u sljedećem mjesecu nakon isteka desetodnevnog razdoblja na koje se podaci odnose. Ako je riječ o neradnom danu (subota, nedjelja ili blagdan), krajnji rok za dostavljanje tih podataka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

Desetodnevna razdoblja jesu:

• 1. desetodnevno razdoblje: 1. – 10. dan u mjesecu

• 2. desetodnevno razdoblje: 11. – 20. dan u mjesecu

• 3. desetodnevno razdoblje: 21. – posljednji dan u mjesecu.

3.2. Mjesečna izvješća

Sva mjesečna izvješća koja obveznik dostavlja za određeno razdoblje dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih dostavlja najkasnije do kraja 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Ako je definirani datum dostave mjesečnog izvješća neradni dan (subota, nedjelja ili blagdan), krajnji rok za dostavljanje tih podataka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

4. Obilježja i sadržaj datoteke

Izvješća se u HNB dostavljaju na dva načina: putem SWIFT komunikacije ili na web-adresu. Dostava na web-adresu: https://www.hnb.hr, u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavu i preuzimanje datoteka s podacima o poslovanju s gotovim novcem putem datoteke u XML formatu (prema XSD shemi za dnevna izvješća i XSD shemi za mjesečna izvješća), koja se nalazi na adresi: https://www.hnb.hr.

Kodna stranica: UTF-8

Lista elemenata i pripadajućih atributa XML datoteka za dnevna i mjesečna izvješća dan je u Prilogu 2. ove Upute.

4.1. Opis naziva datoteke

Naziv datoteke: TSGN_<OIB>_<YYYYMMDD>_(HRK/EUR)_(D/M)_<RBR>.xml

• TSGN − oznaka grupe izvješća

• <OIB> − OIB obveznika

• <YYYYMMDD> − datum izvješća

• (HRK/EUR) – oznaka domicilne valute

• (D/M) − označuje vrstu izvješća koje se dostavlja, dopuštena jedna vrijednost

– D – dnevni izvještaj – svaki datum dekade u jednoj datoteci

– M – mjesečni izvještaj − datum je posljednji datum u mjesecu

• <RBR> − označuje redni broj slanja na razini obveznika, datuma, domicilne valute i dinamike (D/M), broj (01-99)

4.2. Zaprimanje i provjera ispravnosti xml datoteke

Dnevna i mjesečna izvješća dostavljaju se u odvojenim datotekama. Jedna dnevna datoteka sadržava sva dnevna izvješća za obveznika i datum. Jedna mjesečna datoteka sadržava sva mjesečna izvješća za obveznika na posljednji dan u mjesecu. Datoteka s najvećim RBR za određenog obveznika unutar jednoga izvještajnog razdoblja smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

Prije slanja izvješća obveznici će obaviti validaciju datoteke sa zadanom XSD shemom koja se nalazi na adresi: https://www.hnb.hr.

Podaci se dostavljaju elektroničkim putem (SWIFT, WEB).

Datoteka može biti u izvornom formatu ili komprimirana (ZIP). U komprimiranoj datoteci može biti samo jedna datoteka, strukture naziva prema točki 4.1. ove Upute te s ekstenzijom .zip.

Datoteka neće biti prihvaćena ako:

• format datoteke ili format naziva datoteke nije ispravan

• OIB nije ispravan

• datum u nazivu datoteke nije jednak datumu u izvješćima u datoteci

• šifra poslovne jedinice/uređaja u pojedinom izvješću nije jedinstvena na razini obveznika

• oznaka izvješća ne postoji u šifarniku

• datum ne odgovara vrsti izvješća (dnevno, mjesečno)

• nisu poslana sva izvješća u datoteci koja obveznik dostavlja

• u jednoj datoteci obveznik pošalje dva ili više istih zaglavlja izvješća

• u jednoj datoteci obveznik pošalje dva ili više istovrsnih izvješća.

Pri učitavanju mjesečnog izvješća Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja (UR), obavlja se provjera jesu li u tom izvješću podaci za svaki od uređaja za koji su prethodno poslani podaci u dnevnim izvješćima: Promet gotovog novca uređaja (PR_GN_UR), Stanje gotovog novca (ST_GN), Količina obrađenih novčanica i kovanog novca (OB) i Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR).

Ako se u dnevnim izvješćima dostave podaci za određeni uređaj a nema ga u mjesečnom izvješću, obveznik će na predefinirane adrese elektroničke pošte zaprimiti upozorenje i obavijest o daljnjem postupanju.

U mjesečnom izvješću Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja (UR) dopušteno je slanje podataka o uređajima za koje nije bilo podataka u dnevnim izvješćima.

5. Ispravci datoteke

Obveznik može dostaviti ispravak datoteke do rokova dostave izvješća iz točke 3. ove Upute, pri čemu se ispravlja cijela datoteka. Datoteka s najvećim rednim brojem za određeni datum, domicilnu valutu i vrstu izvješća zaprimljena u terminu za dostavu smatra se važećom.

U slučajevima slanja dnevne ili mjesečne datoteke nakon proteka roka za dostavu iz točke 3. ove Upute potrebno je dostaviti »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke« (Prilog 3.) na e-mail adresu: gotovina-statistika@hnb.hr.

HNB će nakon zaprimanja navedene obavijesti omogućiti učitavanje datoteke ili obavijestiti obveznika o daljnjem postupanju.

Navedene datoteke bit će obrađene s autorizacijom zaposlenika HNB-a.

Omogućavanjem učitavanja datoteke HNB nije opravdao nepravodobno ili nepravilno dostavljanje izvješća, već isključivo tehnički omogućuje obvezniku da dostavi datoteku s izvješćima nakon što je rok za dostavu istekao ili da ispravi pogrešno dostavljena izvješća.

5.1. Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke

Elementi »Obavijesti za naknadnu dostavu datoteke« jesu:

• Naziv Obavijesti − »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

• Datum slanja − upisuje se datum kada se obavijest za naknadnu dostavu datoteke dostavlja u HNB

• Podaci o pošiljatelju:

– Naziv obveznika: upisuje se puni naziv obveznika koji dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

– Sjedište obveznika: upisuje se sjedište obveznika koji dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

– Odgovorna osoba i tel.: upisuje se ime i prezime odgovorne osobe i direktan broj telefona s predbrojem.

• Podaci o datoteci:

– Upisuju se podaci o vrsti datoteke, izvještajnom razdoblju, oznaci datoteke i razlozima slanja.

– Izvješće: upisuje se sadržaj datoteke: dnevna izvješća ili mjesečna izvješća.

– Izvještajno razdoblje: upisuje se izvještajno razdoblje iz prošlosti uključujući i godinu.

– Oznaka datoteke: R – ako datoteka nije dostavljena u rokovima dostave ili I – ako se ispravlja već dostavljena datoteka.

• Opis razloga slanja:

– Pri slanju redovnih datoteka ili datoteka ispravaka obvezno je pojašnjenje razloga slanja tih datoteka nakon proteka redovnoga izvještajnog razdoblja.

– Ako postoje dodatna pojašnjenja razloga ispravaka, obveznik ih također upisuje u ovo polje.

– Ako obveznik nije upisao dodatne razloge ispravka, a HNB procijeni da je potrebno imati i taj element za odobrenje zahtjeva za ispravak, obveznik će morati dopuniti zahtjev.

• Potpis odgovorne osobe.

6. Kategorizacija uređaja za obradu novčanica i kovanog novca

Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca u smislu ove Upute svrstavaju se u dvije kategorije:

• uređaji kojima rukuju klijenti i

• uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika.

6.1. Uređaji za obradu novčanica

Kategoriji uređaja za obradu novčanica kojima rukuju klijenti pripadaju sljedeći uređaji:

• Uplatni uređaji (uN) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu uplate novčanica na svoje račune, s mogućnošću brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih novčanica, ali bez mogućnosti isplate uplaćenih novčanica. Uređaj zadržava novčanice klasificirane kao sumnjive i omogućuje sljedivost vlasnika računa. Može postojati opcija provjere prikladnosti novčanica.

• Uređaji za recikliranje novčanica (rNk) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu uplate i isplate novčanica na svoje račune ili sa svojih računa, s mogućnošću brojenja, provjere autentičnosti i prikladnosti novčanica za daljnji optjecaj, s tim da isplaćuju novčanice klasificirane kao originalne i prikladne za daljnji optjecaj koje mogu biti zaprimljene u prethodnim transakcijama, dok zadržavaju novčanice klasificirane kao sumnjive i neprikladne za daljnji optjecaj. Uređaj omogućuje sljedivost vlasnika računa.

• Kombinirani uplatni uređaji (kuN) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu uplate i isplate novčanica na svoje račune ili sa svojih računa, s mogućnošću brojenja i provjere autentičnosti novčanica, s tim da isplaćuju novčanice koje nisu zaprimljene u prethodnim transakcijama, dok zadržavaju novčanice klasificirane kao sumnjive. Uređaj omogućuje sljedivost vlasnika računa. Može postojati opcija provjere prikladnosti novčanica.

• Isplatni uređaji (iN) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu isplate novčanica sa svojih računa, s mogućnošću brojenja, provjere autentičnosti i prikladnosti novčanica prije isplate klijentu. Uređaj je napunjen novčanicama od strane osoba koje rukuju gotovinom ili ostalih automatiziranih sustava (npr. automati za prodaju).

• Bankomati (iB) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu isplate novčanica sa svojih računa, punjen novcem sortiranom na uređaju. Uređaj ne provjerava prikladnost novčanica prije isplate.

• Uređaji za isplatu kovanica (iK) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu isplate kovanica, nakon što su u uređaj položili novčanice. Prije isplate kovanica uređaj broji i provjerava autentičnost uplaćenih novčanica, bez mogućnosti isplate uplaćenih novčanica. Uređaj zadržava novčanice klasificirane kao sumnjive i omogućuje sljedivost vlasnika računa. Može postojati opcija provjere prikladnosti novčanica.

Kategoriji uređaja za obradu novčanica kojima rukuju zaposlenici obveznika pripadaju sljedeći uređaji:

• Uređaj za obradu novčanica (oN) – različite vrste uređaja kojima rukuju zaposlenici, s mogućnošću brojenja, provjere autentičnosti, prikladnosti i fizičkog razdvajanja sumnjivih i neprikladnih od originalnih i prikladnih novčanica, čiji je kapacitet ulaznog pretinca veći od jedne novčanice.

• Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz) – različite vrste uređaja kojima rukuju zaposlenici, s mogućnošću brojenja, provjere autentičnosti i prikladnosti novčanica za daljnji optjecaj, koje mogu izdavati novčanice zaprimljene u prethodnim transakcijama koje su klasificirane kao originalne i prikladne za daljnji optjecaj, dok zadržavaju novčanice klasificirane kao neprikladne za daljnji optjecaj i čiji je kapacitet ulaznog pretinca veći od jedne novčanice. Uređaji sigurno pohranjuju novčanice i omogućuju osobama koje rukuju gotovinom da obave knjiženja u korist ili na teret bankovnih računa klijenata.

• Uređaj za provjeru autentičnosti novčanica (aN) – različite vrste uređaja kojima rukuju zaposlenici, koji broje novčanice i provjeravaju autentičnost i čiji je kapacitet ulaznog pretinca veći od jedne novčanice.

• Uplatno-isplatne blagajne (uiN) – različite vrste uređaja kojima rukuju zaposlenici, s mogućnošću brojenja i provjere autentičnosti novčanica, s tim da isplaćuju novčanice koje nisu zaprimljene u prethodnim transakcijama i čiji je kapacitet ulaznog pretinca veći od jedne novčanice. Može postojati opcija provjere prikladnosti novčanica. Uređaji sigurno pohranjuju novčanice i omogućuju osobama koje rukuju gotovinom da obave knjiženja u korist ili na teret bankovnih računa klijenata.

6.2. Uređaji za obradu kovanog novca

Kategoriji uređaja za obradu kovanog novca kojima rukuju klijenti pripadaju sljedeći uređaji:

• Uređaj za uplatu kovanog novca tip 1 − odbija sumnjiv kovani novac (uKo) – različite vrste uređaja koji omogućuju klijentima uplatu kovanog novca na njihove račune, ali ne posjeduju funkciju isplate kovanog novca. Uređaj ima mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenoga kovanog novca, ali ne i zadržavanja sumnjivih primjeraka kovanog novca.

• Uređaj za uplatu kovanog novca tip 2 − zadržava sumnjiv kovani novac (uKz) – različite vrste uređaja koji omogućuju klijentima uplatu kovanog novca na njihove račune, ali ne posjeduju funkciju isplate kovanog novca. Uređaj ima mogućnost brojenja, provjere autentičnosti uplaćenoga kovanog novca te zadržavanja sumnjivih primjeraka kovanog novca.

• Uređaji za redistribuciju kovanog novca tip 1 − odbija sumnjiv kovani novac (rKo) – različite vrste uređaja koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu kovanog novca na njihove račune ili s njihovih računa. Uređaj ima mogućnost brojenja i provjere autentičnosti, ali ne i zadržavanja sumnjivih primjeraka kovanog novca. Isplaćuje kovani novac koji je prethodno sortiran na uređaju kojim rukuju zaposlenici i klasificiran kao originalan te koji nije zaprimljen u prethodnim transakcijama. Uređaj ima dva spremnika kovanog novca, jedan iz kojeg se klijentu isplaćuje kovani novac i drugi u koji klijenti uplaćuju kovani novac. Primjerke kovanog novca koje klijent uloži u uređaj, a uređaj ih ne prihvati kao originalne, uređaj vraća klijentu.

• Uređaji za redistribuciju kovanog novca tip 2 − zadržava sumnjiv kovani novac (rKz) – različite vrste uređaja koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu kovanog novca na njihove račune ili s njihovih računa. Uređaj ima mogućnost brojenja, provjere autentičnosti te zadržavanja sumnjivih primjeraka kovanog novca. Isplaćuje kovani novac koji je prethodno sortiran na uređaju kojim rukuju zaposlenici i klasificiran kao originalan te koji nije zaprimljen u prethodnim transakcijama. Uređaj ima dva spremnika kovanog novca, jedan iz kojeg se klijentu isplaćuje kovani novac i drugi u koji klijenti uplaćuju kovani novac. Primjerke kovanog novca koje klijent uloži u uređaj, a uređaj ih ne prihvati kao originalne, uređaj zadržava u posebnom spremniku.

• Uređaj za redistribuciju kovanog novca tip 3 − zadržava sumnjiv kovani novac i provjerava autentičnost (rKza) – različite vrste uređaja koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu kovanog novca na njihove račune ili s njihovih računa. Uređaj ima mogućnost brojenja i provjere autentičnosti, s tim da isplaćuju kovani novac klasificiran kao originalan koji može biti zaprimljen u prethodnim transakcijama. Primjerke kovanog novca koje uređaj ne prihvati kao originalne uređaj zadržava u posebnom spremniku i provjerava njihovu autentičnost. Može postojati funkcija provjere prikladnosti kovanog novca.

• Isplatni uređaji za kovani novac punjeni novcem obrađenim na uređaju (isoK) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu isplate kovanog novca sa svojih računa, punjen novcem obrađenim na uređaju.

Kategoriji uređaja za obradu kovanog novca kojima rukuju zaposlenici obveznika pripadaju sljedeći uređaji:

• Uređaji za sortiranje kovanog novca (sK) – različite vrste uređaja kojima rukuju zaposlenici, a imaju mogućnost brojenja, sortiranja kovanog novca po denominaciji i provjere autentičnosti kovanog novca. Uređaji odvajaju sumnjive primjerke od originalnih i razvrstavaju kovani novac po apoenima. Može postojati funkcija provjere prikladnosti kovanog novca.

• Uređaji za brojenje kovanog novca (bK) – različite vrste uređaja kojima rukuju zaposlenici, a imaju mogućnost brojenja kovanog novca i provjere autentičnosti kovanog novca. Uređaj razdvaja sumnjive primjerke od originalnih primjeraka.

7. Vrste izvješća

7.1. Dnevna izvješća

Obveznici u skladu s terminima iz točke 3. ove Upute dostavljaju podatke iz procesa obrade gotovog novca:

• Promet gotovog novca poslovne jedinice (PR_GN_CP) – sadržava vrijednosti i broj transakcija položenoga i izdanoga te neobrađenoga gotovog novca po poslovnoj jedinici

• Promet gotovog novca uređaja (PR_GN_UR) – sadržava vrijednosti i broj transakcija položenoga i izdanoga gotovog novca po uređaju

• Stanje gotovog novca (ST_GN) – sadržava podatke o dnevnom stanju novčanica i kovanog novca po poslovnoj jedinici i uređaju na kraju dana

• Količina obrađenih novčanica i kovanog novca (OB) – sadržava podatke o dnevno obrađenim novčanicama i kovanom novcu po uređaju za obradu

• Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR) – sadržava podatke o dnevno izdanom i položenom gotovom novcu putem uređaja kojima rukuju klijenti.

7.2. Mjesečna izvješća

Obveznici u skladu s terminima iz točke 3. ove Upute dostavljaju podatke o stanju i kupoprodaji gotovog novca kune i strane valute te uređajima za obradu:

• Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB_UD) – sadržava mjesečne podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca u udaljenim poslovnim jedinicama kreditnih institucija redistribuiranom putem uređaja kojima rukuju klijenti

• Kupoprodaja gotovog novca na međubankovnom tržištu − kune/euri (KUP) – sadržava mjesečne podatke o kupljenom/prodanom gotovom novcu kuna odnosno eura drugim obveznicima na međubankovnom tržištu

• Stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL) – sadržava podatke o apoenskoj strukturi stranoga gotovog novca obveznika na posljednji dan izvještajnog razdoblja

• Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja (UR) – sadržava podatke o uređajima za obradu novčanica i kovanog novca kojim obveznik raspolaže te o održavanju uređaja.

8. Obilježja dnevnih izvješća

8.1. Datoteka s dnevnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svakog izvješća:

• »OIB obveznika« – OIB obveznika dostave izvješća, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju (NN, br. 60/2008). Podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi i OIB mora biti dostavljen HNB-u u skladu s točkom 3. ove Upute.

• »Datum izvješća« – datum na koji se izvješće odnosi u obliku

yyyy-mm-dd. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

• »Domicilna valuta« – oznaka valute izvješćivanja – HRK. Valuta u dnevnim izvješćima mora biti domicilna.

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela datoteka s izvješćima će se odbaciti.

Opis polja izvješća:

• »Šifra poslovne jedinice« – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose, a koja je prethodno usuglašena s HNB-om u skladu s točkom 3. ove Upute

• »OIB izvora podataka« – unosi se OIB obveznika, odnosno OIB ugovorne institucije ako se dostavljaju podaci iz poslovne mreže ugovorne institucije u ime obveznika. OIB ugovorne institucije mora biti unaprijed dostavljen HNB-u u skladu s točkom 3. ove Upute i kroz šifarnik povezan s obveznikom.

• »Tip lokacije« – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice kreditne institucije, zatvoreni prostor (ZP) – prostor koji nije u nadležnosti kreditne institucije, npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – uređaj koji nije povezan s nekim prostorom, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu.

• »Šifra uređaja« – šifra uređaja na koji se podaci odnose, a koja je prethodno usuglašena s HNB-om u skladu s točkom 3. ove Upute.

• »Vrsta uređaja« – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute

• »Serijski broj uređaja« – serijski broj uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika

• »Broj transakcija« – ukupan broj transakcija po pojedinoj stavci iz opisa izvješća

• »Iznos transakcija« – ukupan iznos iskazan u valuti izvješćivanja

• »Vrsta novca« – novčanice (N) odnosno kovani novac (K)

• »Komadi« – broj komada pojedine vrste, kakvoće i apoena gotovog novca.

8.1.1. Promet gotovog novca poslovne jedinice (PR_GN_CP)

Izvješće sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca obveznika na kraju radnog dana. Iznimno, ako pojedina poslovna jedinica obveznika radi neradnim danima, dostavit će izvješće i za te dane.

Izvješće popunjava:

• kreditna institucija koja će dostaviti izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu obveznika i izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu ugovorne institucije

Slika 1. Promet gotovog novca poslovne jedinice

Ako je popunjeno polje »Šifra poslovne jedinice«, mora biti popunjeno i polje »OIB izvora podataka« i minimalno jedan od podataka u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako u nekoj poslovnoj jedinici za izvještajni datum nije bilo prometa, nije potrebno za tu poslovnu jedinicu slati podatke.

Ako po nekoj od stavaka uplata, isplata ili neobrađenog novca nije bilo prometa, nije potrebno za te stavke slati podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

8.1.1.1. Podaci u izvješću u slučaju kad je izvor podataka obveznik

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate − primljeno:

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − šalter« (uPOS) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera obveznika.

U polje »Uplata, Gotovinski centri« (uGOC) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od gotovinskih centara HNB-a.

U polje »Uplata Banke« (uBNK) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od drugih kreditnih institucija (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

Grupa »Ukupno primljeno«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − šalter« (iNPS) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem šaltera obveznika.

U polje »Isplata, Potrošači − šalter« (iPOS) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem šaltera obveznika.

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanoga gotovinskim centrima HNB-a.

U polje »Isplata, Banke« (iBNK) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog drugim kreditnim institucijama (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

Grupa »Ukupno izdano«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unosi se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa na lokaciji obveznika za koje je odobren račun, a obrađivat će se nakon dana zaprimanja. Odobrenja računa su izvršena prema jednoj od kategorija navedenima u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unosi se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa za koje nije odobren račun i obrađivat će se i odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dvije lokacije i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

Grupa »Ukupno neobrađeno«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

8.1.1.2. Podaci u izvješću kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno:

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera ugovorne institucije u ime obveznika.

U polje »Uplata Potrošači − šalter« (uPOS) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera ugovorne institucije u ime obveznika.

U polje »Uplata, Gotovinski centri« (uGOC) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od gotovinskih centara HNB-a u trezore ugovorne institucije u ime obveznika.

U polje »Uplata, Banke« (uBNK) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog putem šaltera ugovorne institucije od drugih kreditnih institucija u ime obveznika (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

Grupa »Ukupno primljeno«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači – šalter« (iNPS) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem šaltera ugovorne institucije u ime obveznika.

U polje »Isplata, Potrošači − šalter« (iPOS) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem šaltera ugovorne institucije u ime obveznika.

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog gotovinskim centrima HNB-a iz trezora ugovorne institucije u ime obveznika.

U polje »Isplata, Banke« (iBNK) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog putem šaltera ugovorne institucije drugim kreditnim institucijama u ime obveznika (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

Grupa »Ukupno, izdano«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unosi se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa u ime obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje je odobren račun, a obrađivat će se sljedeći radni dan. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenima u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unosi se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa u ime obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje nije odobren račun i obrađivat će se te odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dvije lokacije i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

Grupa »Ukupno neobrađeno«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

8.1.2. Promet gotovog novca uređaja (PR_GN_UR)

Izvješće sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca obveznika putem samoposlužnih uređaja na kraju dana.

Izvješće popunjavaju:

• kreditna institucija koja će dostaviti izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj obveznika i izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj ugovorne institucije te

• pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima.

Slika 2. Promet gotovog novca uređaja

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji (uređaji kojima rukuju klijenti).

Ako je popunjeno polje »Šifra uređaja«, mora biti popunjeno i polje »OIB izvora podataka« i minimalno jedan od podataka u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako neki uređaj na izvještajni datum nije imao prometa, nije potrebno za njega slati podatke.

Ako nije bilo prometa po nekoj stavci iz opisa izvješća, nije potrebno za te stavke slati podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako se transakcije sa samoposlužnog uređaja koji nisu spojeni na sustav kreditne institucije mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni uređaj, onda se za njih popunjavaju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac iz tih uređaja predmet je izvješćivanja poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

8.1.2.1. Podaci unutar izvješća u slučaju kada je izvor podataka obveznik

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za svoje uređaje, u polju »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate − primljeno:

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja.

Grupa »Ukupno primljeno«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iNP) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja.

U polje »Isplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iPO) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja.

Grupa »Ukupno izdano«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

8.1.2.2. Podaci unutar izvješća kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za uređaje ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno:

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije u ime obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije u ime obveznika.

Grupa »Ukupno primljeno«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iNP) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije u ime obveznika.

U polje »Isplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iPO) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije u ime obveznika.

Grupa »Ukupno izdano«, polja »Broj transakcija« i »Iznos transakcija« ne dostavljaju se u izvješćima.

8.1.3. Stanje gotovog novca (ST_GN)

Izvješće sadržava podatke o stanju gotovog novca obveznika na kraju dana, a obuhvaća stanja po trezorima na pojedinim lokacijama obveznika te pojedinom samoposlužnom uređaju. Podaci se evidentiraju po apoenu novčanica i kovanog novca, kakvoći i količini po pojedinom apoenu.

Izvješće popunjavaju:

• kreditna institucija koja će dostaviti izvješća s podacima iz poslovne mreže obveznika te izvješća s podacima iz poslovne mreže za svaku ugovornu instituciju

• pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima

• Financijska agencija i

• Hrvatska pošta.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polju »OIB izvora podataka« je OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

Slika 3. Stanje gotovog novca na dan

Predmet ovog izvješća su trezori obveznika i samoposlužni uređaji (uređaji kojima rukuju klijenti).

Ako se transakcije s uređaja koji nisu spojeni na sustav kreditne institucije mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni uređaj, onda se za njih formiraju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac iz tih uređaja predmet je izvješćivanja poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

U polje »Šifra poslovne jedinice/uređaja« unosi se šifra poslovne jedinice gdje se uređaj nalazi ili šifra samoposlužnog uređaja.

U kategorije »Prikladan« (PRI), »Pohaban« (POH)i »Oštećen« (OST) u polju »Komadi« unosi se količina (broj komada) gotovog novca u trezorima obveznika ili ugovorne institucije na izvještajni dan, prema kakvoći i apoenskoj strukturi gotovog novca određenoj u polju »Apoen«.

Podaci u polju »Iznos« ne dostavljaju se u izvješćima.

U grupama »Ukupno novčanice« i »Ukupno kovani novac«, polja »Komadi« i »Iznos« ne dostavljaju se u izvješćima. Grupa »Ukupno gotov novac« također se ne dostavlja u izvješćima.

Ako je popunjeno polje »Šifra poslovne jedinice/uređaja«, mora biti popunjeno i polje »OIB izvora podataka« i minimalno jedan od podataka u polju »Komadi«.

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj na izvještajni datum nije imao stanje, za njih nije potrebno slati podatke.

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj nemaju na stanju neki od apoena iz izvješća, nije potrebno za ta polja slati podatke.

8.1.4. Količina obrađenih novčanica / kovanog novca (OB)

Izvješće sadržava dnevne podatke o vrsti, kakvoći, količini i apoenskoj strukturi novčanica odnosno kovanog novca, obrađenih na pojedinom uređaju za obradu novčanica / kovanog novca.

Izvješće popunjavaju kreditna institucija i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge obrade gotovog novca.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rN) i Uređaj za sortiranje kovanog novca (sK).

Ako Uplatno-isplatna blagajna za recikliranje (rN) nema funkciju razdvajanja novčanica na pohabane i oštećene, sve se novčanice evidentiraju pod kategoriju »Pohaban« (POH).

Slika 4. Količina obrađenih novčanica / kovanog novca

U polje »Vrsta uređaja« unosi se jedan od uređaja iz stavka 3. ove točke.

U polje »Šifra poslovne jedinice« unosi se šifra poslovne jedinice u kojoj se uređaj nalazi.

U kategoriji »Prikladan« (PRI), »Pohaban« (POH) i »Oštećen« (OST) u polju »Komadi« unosi se količina (broj komada) novčanica obrađenih na pojedinom instaliranom uređaju za obradu novčanica ili kovanog novca, prema apoenskoj strukturi novčanica ili kovanog novca određenoj u polju »Apoen«.

Podaci u polju »Iznos« ne dostavljaju se u izvješćima.

Ako pojedini uređaj na izvještajni datum nije radio, za njega nije potrebno popunjavati polja »Serijski broj uređaja«, »Vrsta uređaja«, »Poslovna jedinica« i »Tip lokacije«. Ako je radio, potrebno je popuniti sva navedena polja.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije obrađivao neke od apoena, nije potrebno za te stavke slati podatke.

8.1.5. Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR)

Izvješće sadržava dnevne podatke o količini i apoenskoj strukturi izdanog i zaprimljenog gotovog novca, a vodi se po vrsti i serijskom broju uređaja.

Izvješće popunjavaju kreditna institucija i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge uplate i/ili isplate gotovog novca na uređajima za isplatu i/ili uplatu.

Slika 5. Promet samposlužnog uređaja

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji (uređaji kojima rukuju klijenti), pod uvjetom da su spojeni na sustav obveznika.

Ako po pojedinom uređaju nije bilo prometa, za njega nije potrebno popunjavati polja »Serijski broj uređaja«, »Šifra uređaja«, »Vrsta uređaja« i »Tip lokacije«. Ako je bilo prometa po pojedinom uređaju, obvezno je popuniti sva navedena polja.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije zaprimao/izdavao neke od apoena, nije potrebno za tu stavku slati podatke.

U polje »Vrsta uređaja« unosi se jedan od uređaja kojima rukuju klijenti iz točke 6. ove Upute.

U polju »Komadi« unosi se količina (broj komada) novčanica i kovanog novca izdanog odnosno položenog na pojedinom instaliranom uređaju prema apoenskoj strukturi kovanog novca određenoj u polju »Apoen«.

Podaci u polju »Iznos« ne dostavljaju se u izvješćima.

9. Obilježja mjesečnih izvješća

9.1. Datoteka s mjesečnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svakog izvješća:

• »OIB obveznika« – OIB obveznika dostave izvješća. Podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi i OIB mora biti prethodno dostavljen HNB-u u skladu s točkom 3. ove Upute.

• »Datum izvješća« – posljednji dan u mjesecu na koji se izvješće odnosi u obliku yyyy-mm-dd. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela će se datoteka s izvješćima odbaciti.

Opis polja izvješća:

• »Šifra poslovne jedinice« – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose, koja je usuglašena s HNB-om u skladu s točkom 3. ove Upute

• »OIB Banke« – OIB kreditne institucije s kojom je obavljena kupnja/prodaja valute (HRK/EUR)

• »Šifra uređaja« – šifra uređaja na koji se podaci odnose, koja je usuglašena s HNB-om u skladu s točkom 3. ove Upute

• »Tip lokacije« – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice kreditne institucije, zatvoreni prostor (ZP) – prostor koji nije u nadležnosti kreditne institucije, npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – uređaj koji nije povezan s nekim prostorom, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu

• »Serijski broj uređaja« – serijski broj proizvođača uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika

• »Vrsta uređaja« – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute

• »Volumen redistribucije (kom.)« – ukupna količina (broj komada) gotovog novca koji je pojedina udaljena poslovna jedinica redistribuirala u izvještajnom razdoblju putem pojedinog uređaja kojim rukuju klijenti

• »Apoen« – apoen novčanica odnosno kovanog novca svake pojedine valute koja je predmet izvješćivanja

• »Komadi« – količina (broj komada) pojedine vrste i apoena gotovog novca

• »Kupnja/prodaja« – unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) po određenom apoenu, koji je kupljen (K) od druge kreditne institucije / prodan (P) drugoj kreditnoj instituciji tijekom izvještajnog razdoblja

• »Domicilna valuta« – oznaka valute izvješćivanja – HRK. Valuta mora biti domicilna.

• »Oznaka valute« – troslovna oznaka prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljena na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa

• »Vrsta novca« – novčanice (N) odnosno kovani novac (K)

• »Proizvođač uređaja« – naziv proizvođača pojedinog uređaja

• »Naziv uređaja« – naziv uređaja, u skladu sa specifikacijom proizvođača

• »Model uređaja« – model uređaja, u skladu sa specifikacijom proizvođača

• »Verzija za obradu HRK« – verzija softvera za kune instalirana na pojedinom uređaju

• »Verzija za obradu EUR« – verzija softvera za euro instalirana na pojedinom uređaju

• »Stanje brojača« – podatak sa svakoga pojedinog uređaja o količini izbrojanih novčanica / kovanog novca na posljednji dan promatranog razdoblja

• »Datum zadnjeg održavanja« – datum kad je uređaj posljednji put održavan, bez obzira na to je li riječ o preventivnom ili servisnom održavanju.

9.1.1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB_UD)

Izvješće sadržava podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca u udaljenim poslovnim jedinicama kreditnih institucija, redistribuiranog putem pojedinog uređaja kojima rukuju klijenti tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana. Formira se za svaku udaljenu poslovnu jedinicu zasebno, a jedna udaljena poslovna jedinica može opskrbljivati više uređaja.

Izvješće popunjava kreditna institucija.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju klijenti: Kombinirani uplatni uređaji (kuN) i Bankomat (iB).


Slika 6. Obrada udaljenih poslovnih jedinica

U polje »Domicilna valuta« unosi se oznaka domicilne valute – HRK. Valuta mora biti domicilna.

U polje »Šifra poslovne jedinice« unosi se šifra udaljene poslovne jedinice iz koje se pojedini uređaj opskrbljuje gotovim novcem.

Ako po pojedinom uređaju tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prometa, nije potrebno za njega slati podatke »Vrsta uređaja«, »Šifra uređaja«, »Tip lokacije«, »Serijski broj uređaja« i »Volumen redistribucije (kom.)«. Ako je bilo prometa, obvezno je popuniti sva navedena polja.

Za uređaje koji nisu u izvještajnom razdoblju radili nije potrebno slati podatke.

9.1.2. Kupoprodaja gotovog novca na međubankovnom tržištu – kune/euri (KUP)

Izvješće sadržava podatke o količini prodanoga / kupljenoga gotovog novca kuna/eura na međubankovnom tržištu u Republici Hrvatskoj tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana.

Izvješće popunjava kreditna institucija.

Slika 7. Kupoprodaja gotovog novca na međubankovnom tržištu – kune/euri

Obveznik dostavlja izvješće za kupoprodaju na međubankovnom tržištu kuna i izvješće za kupoprodaju na međubankovnom tržištu eura. U skladu s tim popunjava se i polje »Oznaka valute«.

U polju »OIB banke« unosi se OIB kreditne institucije preko kojega je izvršena kupnja ili prodaja novčanica i/ili kovanog novca u navedenom razdoblju.

Ako je popunjeno polje »OIB banke«, obvezno je popuniti polja »Apoen« te »Kupnja« (K) i/ili »Prodaja« (P).

U polje »Apoeni« unosi se podatak o apoenima novčanica ili kovanog novca koji su u izvještajnom razdoblju bili predmet kupnje ili prodaje. U slučajevima kada je kupoprodaja postojala s više kreditnih institucija, treba navesti sve apoene po pojedinoj kreditnoj instituciji pa nakon toga nastaviti s drugim obveznikom.

U polje »Kupnja« (K) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) određenog apoena novčanica ili kovanog novca za traženo izvještajno razdoblje, koji je kupljen od kreditne institucije navedene u polju »OIB banke«.

U polje »Prodaja« (P) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) navedenog apoena novčanica ili kovanog novca za traženo razdoblje, koji je prodan banci navedenoj u polju »OIB banke«.

Podaci u grupi »Ukupno novčanice i kovani novac« ne dostavljaju se u izvješćima.

9.1.3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL)

Izvješće sadržava podatke o stanju stranoga gotovog novca u trezorima obveznika na posljednji dan izvještajnog razdoblja. Izvještaj obuhvaća i valutu EUR, dokle god je domicilna valuta HRK.

Izvješće popunjava kreditna institucija.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

Slika 8. Stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

Ako je popunjeno polje »Šifra poslovne jedinice«, obvezno je za nju popuniti polja »Apoen«, »Vrsta novca«, »Komadi«. Ako za neku poslovnu jedinicu nije bilo stanja, za nju nije potrebno slati podatke.

U polje »Oznaka valute« unosi se troslovna oznaka valute za koju se dostavljaju podaci, prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Ako neke valute odnosno apoena iz izvješća nema na stanju, nije potrebno za ta polja slati podatke.

U polje »Apoen« unosi se podatak o apoenu novčanica i kovanog novca strane valute za koju se unosi količinsko stanje.

U polje »Komadi« unosi se stanje komada novčanica i kovanog novca na izvještajni datum, prema apoenskoj strukturi navedenoj u rubrici »Apoen«.

Podaci u polju »Vrijednost« ne dostavljaju se u izvješćima.

9.1.4. Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja (UR)

Izvješće sadržava podatke o lokaciji i obilježjima svakoga aktivnog uređaja za obradu novčanica i kovanog novca. Kriterij za obuhvat jest da je uređaj radio najmanje jedan dan u promatranom razdoblju ili da je riječ o novom uređaju koji se u sljedećem razdoblju planira staviti u funkciju.

Izvješće popunjava kreditna institucija i ostali rukovatelji gotovim novcem.

Predmet su ovog izvješća svi uređaji kojima rukuju klijenti i zaposlenici, navedeni tu točki 6. ove Upute.

Slika 9. Uređaji za obradu i održavanje uređaja

U polje »Datum izvješća« unose se podaci na posljednji dan u izvještajnom razdoblju.

Ako neki od uređaja tijekom izvještajnog razdoblja nije radio, za njega nije potrebno slati podatke.

Obvezna su sva polja grupa »Vrsta uređaja i serijski broj«, »Naziv uređaja«, odnosno polja »Tip lokacije«, »Stanje brojača« i »Datum zadnjeg održavanja«. Izuzetak je grupa »Softver«, gdje mora biti popunjeno najmanje jedno od polja »Verzija za obradu HRK« ili »Verzija za obradu EUR«. Za uređaje koji nemaju brojač u polje »Stanje brojača« unosi se nula (0).

Ako je riječ o novom uređaju za koji još nisu dostavljani podaci, u polje »Datum zadnjeg održavanja« upisuje se datum stavljanja uređaja u funkciju.

10. Prilozi

Prilog 1. Skraćeni nazivi izvješća i kategorija uređaja

Prilog 2. Elementi i pripadajući atributi XML datoteka

Prilog 3. Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke

PRILOG 1.

SKRAĆENI NAZIVI IZVJEŠĆA I KATEGORIJE UREĐAJA

PRILOG 2.

ELEMENTI I PRIPADAJUĆI ATRIBUTI XML DATOTEKA

PRILOG 3.

OBAVIJEST O NAKNADNOJ DOSTAVI DATOTEKE