Odluka o dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 84/2020 (21.7.2020.), Odluka o dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1570

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 3. sjednici održanoj 17. srpnja 2020. godine, uz suglasnost ministra zdravstva po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19. i 22/20.) u članku 16. stavku 1. iza rednog broja 15. dodaje se redni broj 16. koji glasi:

»16. zdravstvene ekologije.«.

Članak 2.

U tablici iz članka 17. iza rednog broja 18. dodaje se redni broj 19. sa sljedećim podacima:

»

19.Zdravstvena ekologija1 doktor medicine specijalist epidemiologije s užom specijalizacijom iz zdravstvene ekologije ili 1 doktor medicine specijalist javnog zdravstva s užom specijalizacijom iz zdravstvene ekologije ili 1 doktor medicine specijalist ekologije ili 1 doktor medicine specijalist epidemiologije ili 1 doktor medicine specijalist javnog zdravstva 1 sanitarni inženjer ili 1 prvostupnik sanitarnog inženjerstva.U skladu s Mrežom


«.

Članak 3.

U naslovu iznad članka 41. iza riječi: »ovisnosti« dodaju se riječi: »te zdravstvena ekologija«.

U članku 41. stavku 3. iza riječi: »ovisnosti« dodaju se riječi: »i zdravstvene ekologije«.

Članak 4.

U članku 57. iza riječi: »ovisnosti« dodaju se riječi: »i zdravstvene ekologije«.

Članak 5.

U naslovu iznad članka 94. iza riječi: »ovisnosti« dodaju se riječi: »te zdravstvena ekologija«.

U tablici iz članka 94. stavka 1. iza rednog broja 5. dodaje se redni broj 6. sa sljedećim podacima:

»

6.Zdravstvena ekologija402.532,86


«.

U stavku 3. iza riječi: »ovisnosti« dodaju se riječi: »te zdravstvene ekologije«.

Članak 6.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. iza šifre: »LM389« dodaju se nove šifre: »LM390 i LM391« sa sljedećim podacima:

»

LM390SARS-CoV2 RT-PCR – 2 ciljne sekvenceTestiranje na COVID-19 (RT-PCR), dvije sekvence. Uključuje trošak reagensa za izolaciju, amplifikaciju i detekciju nukleinske kiseline/gena virusa.9,33
LM391SARS-CoV2 RT-PCR – 3 ciljne sekvenceTestiranje na COVID-19 (RT-PCR), tri sekvence. Uključuje trošak reagensa za izolaciju, amplifikaciju i detekciju nukleinske kiseline/gena virusa.12,99


«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/194

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 17. srpnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.