Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka

NN 84/2020 (21.7.2020.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1571

Na temelju odredbi članaka 360. stavka 6., 365. stavka 3., 366. stavka 11., 367. stavka 9., 368. stavka 14., 369. stavka 6. i 370. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. srpnja 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD, ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA I NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA PRUŽATELJA USLUGA DOSTAVE PODATAKA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se uređuje:

1. sadržaj i način podnošenja zahtjeva za izdavanja odobrenja za rad za pružatelje usluga dostave podataka

2. podaci i prilozi koji se prilažu zahtjevu za izdavanja odobrenja za rad za pružatelje usluga dostave podataka

3. sadržaj, oblik i način vođenja registra pružatelja usluga dostave podataka

4. obrazac i oblik obavijesti o identitetu članova uprave pružatelja dostave podataka koja se dostavlja Hanfi sukladno članku 366. stavku 5. Zakona o tržištu kapitala

5. organizacijski zahtjevi za pružatelje usluge dostave podataka

6. sadržaj, oblik, način i rokovi dostave nadzornih izvještaja pružatelja usluga dostave podataka i drugih podataka Hanfi vezanih uz pružanje usluga dostave podataka.

Pojmovi i opseg primjene

Članak 2.

(1) Pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18 i 17/20)

3. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/1110 je Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1110 od 22. lipnja 2017. o provedbenim tehničkim standardima za standardne obrasce, predloške i postupke za izdavanje odobrenja za rad pružateljima usluga dostave podataka i povezane obavijesti u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata (Tekst značajan za EGP) (SL L 162, 23. 6. 2017.)

4. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2017/571 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 оd 2. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka (Tekst značajan za EGP.) (SL L 87, 31. 3. 2017.)

5. APA je ovlašteni sustav objavljivanja, kako je definirano točkom 87. članka 3. Zakona

6. ARM je ovlašteni mehanizam izvještavanja kako je definirano točkom 85. članka 3. Zakona

7. CTP je pružatelj konsolidiranih podataka o trgovanju, kako je definirano točkom 98. članka 3. Zakona

8. pružatelj usluge dostave podataka je APA, CTP ili ARM.

(2) Odredbe glava IV. i V. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na kreditnu instituciju, investicijsko društvo i tržišnog operatera koji na temelju odobrenja Hanfe obavljaju usluge dostave podataka.

I. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se na obrascu iz Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1110 zajedno sa svom dokumentacijom i podacima propisanima o Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/571, pisanim ili elektroničkim putem.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1. podatke o organizaciji iz članka 4. ovoga Pravilnika

2. podatke o korporativnom upravljanju i članovima upravljačkog tijela u skladu s člancima 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad.

(4) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja za rad, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju.

(5) U roku od 10 radnih dana od zaprimanja zahtjeva Hanfa će podnositelju poslati potvrdu o primitku zahtjeva, uključujući i podatke za kontakt vezano za odlučivanje o zahtjevu.

Podaci o organizaciji

Članak 4.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti poslovni plan, u skladu s člankom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571 i ovim člankom.

(2) Poslovni plan iz stavka 1. ovoga članka mora biti izrađen za najmanje prve tri poslovne godine te mora sadržavati osim podataka propisanih člankom 360. stavkom 4. Zakona, najmanje sljedeće:

1. detaljne informacije o organizacijskoj strukturi podnositelja zahtjeva, uključujući organizacijsku shemu i opis ljudskih, tehničkih i pravnih resursa za poslovne aktivnosti

2. informacije o politikama i postupcima u području usklađenosti s propisima, uključujući:

a) imena osoba odgovornih za odobravanje i održavanje tih politika

b) mehanizme za praćenje i provedbu politika i postupaka za praćenje usklađenosti

c) mjere koje treba poduzeti u slučaju povrede zbog koje može doći do neispunjavanja uvjeta za početno odobrenje za rad

d) opis postupka za izvješćivanje nadležnog tijela o svakoj povredi zbog koje može doći do neispunjavanja uvjeta za početno odobrenje za rad

3. popis izdvojenih funkcija i resursa dodijeljenih kontroli izdvojenih funkcija

(3) Ako pružatelj usluga podataka osim usluga dostave podataka nudi i druge usluge, način pružanja tih drugih usluga potrebno je opisati u organizacijskoj shemi iz točke 1. stavka 2. ovoga članka.

Podaci o korporativnom upravljanju i članovima upravljačkog tijela

Članak 5.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti podatke iz članka 3. i 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571.

(2) Podaci o korporativnom upravljanju najmanje uključuju sljedeće:

1. opis postupaka za odabir, imenovanje, ocjenu uspješnosti i opoziv viših rukovoditelja i članova upravljačkog tijela

2. opis linija izvješćivanja i učestalosti podnošenja izvješća višim rukovoditeljima i upravljačkom tijelu

3. opis politika i postupaka koji se odnose na pristup dokumentima za članove upravljačkog tijela

(3) Podaci o svakom članu upravljačkog tijela najmanje uključuju sljedeće:

1. osobne podatke koji obuhvaćaju ime osobe, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu i podatke za kontakt

2. podatak o funkciji na koju je osoba imenovana ili će biti imenovana

3. životopis u kojem je navedeno relevantno obrazovanje i stručno osposobljavanje.

4. podatak o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela

5. vlastita izjava o dobrom ugledu i ovlaštenje Hanfi da istraži sve podatke iz članka 4. stavka 1. točke e) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571 o kaznenim istragama i postupcima, relevantnim građanskim i upravnim predmetima i disciplinskim mjerama koje su protiv njih pokrenute (uključujući smjenjivanje s mjesta direktora društva, stečaj, postupak u slučaju insolventnosti ili slične postupke)

6. informacije o minimalnom vremenu koje osoba treba posvetiti izvršavanju funkcija unutar pružatelja usluge dostave podataka i

7. izjavu o mogućem sukobu interesa koji može postojati ili nastati u izvršavanju dužnosti te način na koji se ti sukobi rješavaju.

Proširenje odobrenja za rad

Članak 6.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika o sadržaju i podnošenju zahtjeva za izdavanja odobrenja za rad na odgovarajući način odnose se na sadržaj i podnošenje zahtjeva za proširenje odobrenja za rad u smislu članka 359. Zakona, primjereno opsegu novih usluga.

(2) Zahtjevu za proširenje odobrenja za rad prilažu se oni podaci odnosno promjene podataka iz članaka 4. do 10. ovoga Pravilnika koji se odnose na obavljanje usluge ili aktivnosti za koju se proširenje traži, uz jasnu naznaku izmjena ili dopuna dokumentacije kojom Hanfa već raspolaže.

(3) Zahtjevu za proširenje odobrenja za rad nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom kojima Hanfa raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

II. REGISTAR PRUŽATELJA USLUGA DOSTAVE PODATAKA

Članak 7.

(1) Hanfa vodi registar svih osoba kojima je izdala odobrenje za obavljanje usluga dostave podataka, i to:

1. APA

2. CTP

3. ARM.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku, a pojedini podaci iz registra dostupni su na službenoj internetskoj stranici Hanfe.

(3) Upis i izmjena podataka u registru provodi se na temelju primljenih podataka i obavijesti pružatelja usluga dostave podatka po službenoj dužnosti.

(4) Hanfa će kronološkim redoslijedom izdavanja odobrenja odnosno upisa u registar svakom subjektu upisa prilikom upisa u odgovarajući registar dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv registarski broj subjekta upisa (dalje u tekstu: RBS).

Registar pružatelja usluga dostave podataka

Članak 8.

(1) U registar pružatelja usluga dostave podataka koji se vodi u elektroničkom obliku nalaze se sljedeći podaci:

1. tvrtka

2. sjedište

3. OIB

4. registarski broj subjekta (RBS)

5. datum izdavanja odobrenja za rad

6. datum ukidanja odobrenja za rad

7. temeljni kapital

8. popis usluga za koje je pružatelj usluga dostave podataka dobio odobrenje za rad

9. datum izdavanja odobrenja rad u odnosu na pojedinu uslugu

10. datum ukidanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu uslugu

11. datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad

12. podaci za kontakt (elektronička pošta, internetska stranica, telefon, faks)

13. uprava ili izvršni direktori (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum izdavanja odobrenja, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum ukidanja odobrenja)

14. prokuristi (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti)

15. nadzorni odbor ili upravni odbor (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti)

16. brisanje društva.

(2) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 8., 10., 12. i 16. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Unos podataka po službenoj dužnosti

Članak 9.

HANFA po službenoj dužnosti u registar iz članka 7. ovoga Pravilnika upisuje:

1. datum izdavanja odobrenja za rad

2. datum ukidanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu uslugu dostave podataka

3. datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad

4. datum ukidanja odobrenja članu uprave ili izvršnom direktoru

5. brisanje društva iz registra

6. datum ukidanja odobrenja za rad.

Dostava podataka u registar

Članak 10.

(1) Pružatelj usluge dostave podataka dužan je u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za rad, Hanfi dostaviti podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika izuzev podataka propisanih čankom 9. ovoga Pravilnka.

(2) Točni i ažurni podaci iz članka 8. ovoga Pravilnika dostavljaju se pisanim ili elektroničkim putem, a posljednja stranica zahtjeva za upis u registar treba biti potpisana od osoba koje su ovlaštene za zastupanje pružatelja.

Promjena podataka u registru

Članak 11.

(1) Podaci koji se upisuju u registar trebaju biti točni i ažurni. Ukoliko dođe do promjene podataka iz članka 8. ovoga Pravilnika, koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti, pružatelj usluga dostave podataka je dužan o tome bez odlaganja obavijestiti Hanfu i uz navedenu obavijest dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(2) Pružatelj usluga dostave podataka dužan je bez odgađanja obavijestiti Hanfu o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u registru i dostaviti točan podatak za upis u registar s dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.

III. OBAVIJEST O PROMJENI ČLANOVA UPRAVE PRUŽATELJA USLUGA DOSTAVE PODATAKA

Članak 12.

(1) Pružatelj usluga dostave podataka dužan je pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti Hanfu o promjeni članova upravljačkog tijela prije nego ta promjena stupi na snagu, osim u opravdanim slučajevima u kojima tu obavijest nije moguće dostaviti prije stupanja na snagu, u kojem slučaju se obavijest dostavlja najkasnije u roku od 10 dana od nastupanja promjene.

(2) Obavijest se Hanfi dostavlja pisanim ili elektroničkim putem na obrascu propisanom Prilogom III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1110.

IV. ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJA USLUGA DOSTAVE PODATAKA

Opći organizacijski zahtjevi za pružatelje usluga dostave podatka

Članak 13.

(1) Pružatelj usluga dostave podataka dužan je provoditi i održavati djelotvorne mehanizme za sprečavanje sukoba interesa u skladu s odredbama članka 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571.

(2) Pružatelj usluga dostave podataka koji izdvaja poslovne procese i aktivnosti na treće osobe, dužan je osigurati da se izdvajanje poslovnih procesa i aktivnosti provodi u skladu s odredbama članka 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571.

(3) Pružatelj usluga dostave podataka dužan je koristiti sustave i mehanizme koji osiguravaju kontinuitet poslovanja u skladu s odredbama članka 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571.

(4) Pružatelj usluga dostave podataka dužan je uspostaviti metodologije razvoja i testiranja u skladu s odredbama članka 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571.

(5) Pružatelj usluga dostave podataka dužan je uspostaviti i održavati postupke i mehanizme za fizičku i elektroničku sigurnost u skladu s odredbama članka 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571.

Upravljanje nepotpunim ili potencijalno pogrešnim informacijama

Članak 14.

(1) APA i CTP dužni su uspostaviti i i održavati odgovarajuće mehanizme za točnu objavu izvješća o trgovanju u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571.

(2) ARM je dužan uspostaviti i održavati odgovarajuće mehanizme za otkrivanje nepotpunih ili pogrešnih izvješća o transakcijama u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/571.

V. NADZORNI IZVJEŠTAJI PRUŽATELJA USLUGA DOSTAVE PODATAKA

Sadržaj nadzornih izvještaja

Članak 15.

(1) Nadzorni izvještaji pružatelja usluge dostave podataka su:

(a) Izvještaj o klijentima, objavljenim izvješćima i prihodima APA-e (Obrazac APA)

(b) Izvještaj o klijentima, transakcijama i prihodima ARM-a (Obrazac ARM).

(2) Sadržaj i oblik nadzornih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 1. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Za potrebe istraživanja i razvoja usluga te izvještavanja korisnika usluga i javnosti, Hanfa može koristiti podatke sadržane u propisanim financijskim izvještajima i propisanim nadzornim izvještajima, a u iznimnim situacijama i podatke iz izvješća čiji sadržaj, oblik i rokove Hanfa definira ovisno o potrebi.

Obveznici

Članak 16.

(1) APA je dužna sastavljati nadzorni izvještaj iz članka 15. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika.

(2) ARM je dužan sastavljati nadzorni izvještaj iz članka 15. stavka 1. točke (b)ovoga Pravilnika.

Način dostave

Članak 17.

(1) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 16. ovoga Pravilnika dužni su iste dostavljati Hanfi isključivo elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Smatra se da je obveznik dostave nadzornog izvještaja dostavio izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, obveznik dostave nadzornog izvještaja je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.

(4) Obveznik dostave nadzornog izvještaja je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

Rokovi dostave

Članak 18.

(1) Nadzorne izvještaje iz članka 15. ovoga Pravilnika obveznici sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (kalendarska tromjesečja).

(2) Za potrebe izrade i dostave izvještaja iz stavka 1. ovoga članka poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Izvještaje iz stavka 1. ovog članka obveznici izrade dužni su dostaviti Hanfi u roku od mjesec dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

VI. DOSTAVA ZAHTJEVA I PODATAKA

Članak 19.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani glavama I. do III. ovoga Pravilnika osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za pružatelje usluga dostave podataka.

(2) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

(2) Prvi izvještaj iz članka 15. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika APA je dužna dostaviti Hanfi za treće tromjesečje 2020. i to do kraja listopada 2020. godine.

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-2

Zagreb, 16. srpnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

OBRASCI NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Obrazac APA – Izvještaj o klijentima, objavljenim izvješćima i prihodima APA-e

Opći podaci o APA-i
Tvrtka
LEI
Izvještajno razdoblje
Telefonski broj osobe koja je ispunila izvještaj


Podaci o klijentima za izvještajno razdoblje
1. Ukupan broj klijenata s kojima je sklopljen ugovor za APA usluge0
1.1. Od toga: domaće pravne osobe0
1.1.1. Domaće pravne osobe – kreditne institucije
1.1.2. Domaće pravne osobe – investicijska društva
1.2. Od toga: strane pravne osobe0
1.2.1. Strane pravne osobe – kreditne institucije
1.2.2. Strane pravne osobe – investicijska društva


2. Broj klijenata koji su u izvještajnom razdoblju objavljivali izvješća o trgovanju putem APA-e0
2.1. Od toga: domaće pravne osobe0
2.1.1. Domaće pravne osobe – kreditne institucije
2.1.2. Domaće pravne osobe – investicijska društva
2.2. Od toga: strane pravne osobe0
2.2.1. Strane pravne osobe – kreditne institucije
2.2.2. Strane pravne osobe – investicijska društva


Podaci o objavljenim izvješćima za trgovanje u izvještajnom razdoblju
3. Ukupan broj izvješća o trgovanju instrumentima iz članka 20. Uredbe (EU) br. 600/2014 objavljenih u izvještajnom razdoblju0
3.1. Od toga: broj izvješća o trgovanju domaćih pravnih osoba0
3.1.1. Izvješća o trgovanju domaćih kreditnih institucija
3.1.2. Izvješća o trgovanju domaćih investicijskih društava
3.2. Od toga: broj izvješća o trgovanju stranih pravnih osoba0
3.2.1. Izvješća o trgovanju stranih kreditnih institucija
3.2.2. Izvješća o trgovanju stranih investicijskih društava


4. Ukupan broj izvješća o trgovanju instrumentima iz članka 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 objavljenih u izvještajnom razdoblju0
4.1. Od toga: broj izvješća o trgovanju domaćih pravnih osoba0
4.1.1. Izvješća o trgovanju domaćih kreditnih institucija
4.1.2. Izvješća o trgovanju domaćih investicijskih društava
4.2. Od toga: broj izvješća o trgovanju stranih pravnih osoba0
4.2.1. Izvješća o trgovanju stranih kreditnih institucija
4.2.2. Izvješća o trgovanju stranih investicijskih društava


Podaci o prihodima s osnove pružanja APA usluga u izvještajnom razdoblju
5. Prihodi temeljem pružanja APA usluga0
5.1. Od toga: prihodi od domaćih pravnih osoba0
5.1.1. Prihodi od domaćih kreditnih institucija
5.1.2. Prihodi od domaćih investicijskih društava
5.2. Od toga: prihodi od stranih pravnih osoba0
5.2.1. Prihodi od stranih kreditnih institucija
5.2.2. Prihodi od stranih investicijskih društavaObrazac ARM – Izvještaj o klijentima, transakcijama i prihodima ARM-a

Opći podaci o ARM-u
Tvrtka
LEI
Izvještajno razdoblje
Telefonski broj osobe koja je ispunila izvještaj


Podaci o klijentima za izvještajno razdoblje
1. Ukupan broj klijenata s kojima je sklopljen ugovor za ARM usluge0
1.1. Broj klijenata domaćih pravnih osoba za koje se podaci o transakcijama prijavljuju Hanfi0
1.1.1. Domaće pravne osobe – kreditne institucije
1.1.2. Domaće pravne osobe – investicijska društva
1.2. Broj klijenata stranih pravnih osoba za koje se podaci o transakcijama prijavljuju drugim EU nadležnim tijelima0
1.2.1. Strane pravne osobe – kreditne institucije
1.2.2. Strane pravne osobe – investicijska društva


Podaci o drugim EU nedležnim tijelima
2. Broj drugih EU nadležnih tijela kojima su prijavljivani podaci o transakcijama u izvještajnom razdoblju


Podaci o prijavljenim podacima o transakcijama u izvještajnom razdoblju
3. Ukupan broj transakcija prijavljenih nadležnim tijelima0
3.1. Od toga: broj transakcija prijavljenih Hanfi0
3.1.1. Broj transakcija prijavljenih za domaće kreditne institucije
3.1.2. Broj transakcija prijavljenih za domaća investicijska društva
3.2. Od toga: broj transakcija prijavljenih drugim EU nadležnim tijelima0
3.2.1. Broj transakcija prijavljenih za strane kreditne institucije
3.2.2. Broj transakcija prijavljenih za strana investicijska društva


Podaci o prihodima s osnove pružanja ARM usluga u izvještajnom razdoblju
4. Prihodi temeljem pružanja ARM usluga0
4.1. Od toga: prihodi od domaćih pravnih osoba0
4.1.1. Prihodi od domaćih kreditnih institucija
4.1.2. Prihodi od domaćih investicijskih društava
4.2. Od toga: prihodi od stranih pravnih osoba0
4.2.1. Prihodi od stranih kreditnih institucija
4.2.2. Prihodi od stranih investicijskih društava