Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

NN 87/2020 (29.7.2020.), Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1662

Na temelju članka 295. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18 i 17/20 dalje: Zakon o tržištu kapitala) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O TRANSAKCIJAMA I TRGOVANJU S FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZVRŠENIM NA UREĐENOM TRŽIŠTU KOJIM UPRAVLJA BURZA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, rokovi i način dostavljanja izvještaja iz članka 295. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), koji sadrže podatke o transakcijama s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim burza upravlja, uključujući i ponude izložene u sustavu uređenog tržišta kojim upravlja burza, a bez obzira na obveze burze sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 600/2014.

Članak 2.

(1) Burza podatke iz članka 1. ovoga Pravilnika dostavlja Hanfi za razdoblja definirana Tehničkom uputom za izradu i dostavu izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza u elektroničkom obliku (dalje: Tehnička uputa), te ih je obvezna dostaviti Hanfi u elektroničkom obliku u skladu s Tehničkom uputom.

(2) Izvještaje iz stavka 1. ovog članka burza dostavlja Hanfi po završetku razdoblja na koje se izvještaj odnosi.

(3) Burza sastavlja izvještaje koji sadrže podatke o trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim burza upravlja iz stavka 1. ovog članka sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani Tehničkom uputom.

Članak 3.

(1) Smatra se da je burza dostavila izvještaje iz članka 2. ovog Pravilnika u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(2) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave izvještaja na način propisan stavkom 1. ovog članka, burza je dužna u svrhu pravodobnog izvještavanja dostaviti izvještaje neposredno u elektronskom obliku na CD-u ili nekom drugom mediju, potpisane elektroničkim potpisom sukladno Tehničkoj uputi. Kada burza nije u mogućnosti dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka, dužna je o tome bez odgode obavijestiti Hanfu. Burza je dužna dostaviti izvještaje za koje je postojala nemogućnost dostave na način propisan stavkom 1. ovog članka, čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave.

Članak 4.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (»Narodne novine« broj 155/13).

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-4

Zagreb, 23. srpnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.