Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

NN 87/2020 (29.7.2020.), Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1663

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (»Narodne novine« br. 57/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZVJEŠTAVANJU PREMA UREDBI (EU) BR. 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI

UVODNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje način dostavljanja informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga prema uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (»Narodne novine«, br. 57/18)

3. Uredba (EU) br. 2016/1011 je Uredba (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014

4. administrator je fizička ili pravna osoba koja ima kontrolu nad pružanjem referentne vrijednosti, a kojemu je Hanfa izdala odobrenje ili odobrila registraciju sukladno članku 4. stavku 5. Zakona

5. nadzirani subjekt znači nadzirani subjekt kako je definiran u članku 3. stavku 17. Uredbe (EU) br. 2016/1011

6. nadzirani doprinositelj znači nadzirani subjekt koji administratoru doprinosi ulazne podatke

7. bez odgode znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu i Uredbi (EU) br. 2016/1011.

DOSTAVLJANJE INFORMACIJA

Način i rokovi dostavljanja informacija Hanfi

Članak 3.

(1) Administrator je dužan Hanfi bez odgode pisanim putem dostaviti sljedeće informacije iz Uredbe (EU) br. 2016/1011:

1. informacije iz članka 14. stavka1.

2. informacije iz članka 14. stavka 2.

3. informacije iz članka 21. stavka 1.

4. informacije iz članka 25. stavka 2.

5. informacije iz članka 26. stavka 2.

(2) Administrator je dužan na zahtjev Hanfe pisanim putem dostavljati sljedeće informacije iz Uredbe (EU) br. 2016/1011:

1. informacije iz članka 4. stavka 5.

2. informacije iz članka 5. stavka 2.

3. informacije iz članka 6. stavka 5.

4. informacije iz članka 7. stavka 4.

5. informacije iz članka 8. stavka 2.

6. informacije iz članka 9. stavka 2.

7. informacije iz članka 10. stavka 3.

8. informacije iz članka 13. stavka 1.

9. informacije iz članka 33. stavka 2.

(3) Administrator je dužan Hanfi bez odgode pisanim putem dostaviti sljedeće informacije iz Uredbe (EU) br. 2016/1011:

1. informacije iz članka 4. stavka 5., ako takav sukob interesa unutar samog administratora nije moguće ukloniti na primjeren način, u smislu članka 4. stavka 3.

2. informacije iz članka 5. stavka 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011 po nastanku propusta doprinositelja ili uočavanju nepravilnih ili sumnjivih podataka.

3. informacije iz članka 6. stavka 5., ako je došlo do značajnih izmjena informacija koje su prethodno dostavljene Hanfi, a takve izmjene bi dovele ili mogu dovesti do ponovnog preispitivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 6.

4. informacije iz članka 9. stavka 2., ako je došlo do značajnih izmjena informacija koje su prethodno dostavljene Hanfi, a takve izmjene bi dovele ili mogu dovesti do ponovnog preispitivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 9.

5. podatak da je izdvojio pružatelju usluga funkcije ili bitne usluge i aktivnosti u okviru pružanja referentne vrijednosti

6. informacije iz članka 13. stavka 1., ako je došlo do značajnih izmjena informacija koje su prethodno dostavljene Hanfi, a takve izmjene bi dovele ili mogu dovesti do ponovnog preispitivanja ispunjavanja uvjeta iz članaka 11. do 13.

(4) Administrator je dužan Hanfi pisanim putem u roku od 15 dana od datuma početka primjene odluke o dodavanju ključne referentne vrijednosti dostaviti informacije sukladno članku 15. stavku 5. Uredbe (EU) br, 2016/1011.

(5) Administrator je dužan Hanfi pisanim putem svake dvije godine dostavljati informacije propisane člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

(6) Administrator je dužan Hanfi bez odgode po padu značajne referentne vrijednosti ispod praga pisanim putem dostaviti informacije propisane člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

(7) Nadzirani doprinositelj dužan je Hanfi na zahtjev pisanim putem dostaviti informacije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

(8) Nadzirani subjekt dužan je na zahtjev Hanfe pisanim putem dostaviti informacije u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

Članak 4.

(1) Administrator koji podnosi zahtjev Hanfi za prihvaćanje referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti uz zahtjev je dužan pisanim putem dostaviti informacije u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/1011 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1645 оd 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za oblik i sadržaj prijave za priznavanje pri nadležnom tijelu referentne države članice i način na koji se prikazuju informacije u obavijesti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (Tekst značajan za EGP.)

(2) Administrator ili drugi nadzirani subjekt koji podnosi prijavu za prihvaćanjem iz članka 33. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/1011 je dužan Hanfi bez odgode pisanim putem dostaviti informacije iz članka 33. stavka 2. ako je došlo do značajne izmjene informacija koje su prethodno dostavljene Hanfi, a takve izmjene bi dovele ili mogu dovesti do ponovnog preispitivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. članka 33. Uredbe (EU) br. 2016/1011.

Članak 5.

(1) Rok za dostavu informacija na zahtjev Hanfe iz članka 3. stavaka 2., 7. i 8. ovoga Pravilnika, odredit će Hanfa prilikom svakog zahtjeva za dostavom informacija, a koji ne može biti kraći od 3 dana od dana dostave zahtjeva.

(2) U iznimnim situacijama, Hanfa može skratiti rok iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

(1) Hanfa će Tehničkom uputom za dostavljanje informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga prema uredbi (EU) br. 2016/1011 (dalje: Tehnička uputa) detaljnije propisati na koji se način informacije iz članaka 3. i 4. ovoga pravilnika dostavljaju Hanfi, a koji mogu biti dostavljani elektronskim putem i/ili pisanim putem poštom.

(2) Administratori, nadzirani doprinositelji i drugi nadzirani subjekti su obvezni dostaviti Hanfi informacije iz ovog pravilnika u skladu s Tehničkom uputom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-5

Zagreb, 23. srpnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.