Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta

NN 87/2020 (29.7.2020.), Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1664

Na temelju članka 409. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/2020), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2020. donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNOM OBLIKU I SADRŽAJU INFORMACIJSKOG DOKUMENTA KOD IZNIMKE OD OBVEZE OBJAVE PROSPEKTA

Uvodne odredbe, pojmovi i opseg primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje:

1. minimalni sadržaj i oblik informacijskog dokumenta iz članka 409. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala

2. način objave i ažuriranja informacija sadržanih u tom informacijskom dokumentu.

(2) Pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18 i 17/20)

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

3. Uredba (EU) br. 2017/1129 je Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (Tekst značajan za EGP) (S L 168, 30. 6. 2017.)

4. Informacijski dokument je informacijski dokument koji je izdavatelj i/ili ponuditelj dužan izraditi na hrvatskom jeziku ako ponuda vrijednosnih papira javnosti ispunjava uvjete iz članka 409. stavka 3. Zakona i učiniti ga dostupnim ulagateljima odnosno javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, prije početka ponude, a najkasnije na početku ponude.

(3) Ostali pojmovi imaju značenje kao u Zakonu.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na izdavatelja i/ili ponuditelja koji javno nudi vrijednosne papire, a navedena javna ponuda ispunjava uvjete propisane člankom 409. stavkom 3. Zakona.

Sadržaj i oblik informacijskog dokumenta

Članak 2.

(1) Informacijski dokument najmanje sadrži sve sljedeće informacije:

1. izjavu, koja se navodi odmah ispod naslova na naslovnoj stranici informacijskog dokumenta, sljedećeg sadržaja: »Ovaj informacijski dokument nisu provjerili niti odobrili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, druga nacionalna nadležna tijela ni Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).«

2. upozorenje o rizicima na istaknutom mjestu na početku informacijskog dokumenta (naslovna stranica), sljedećeg sadržaja: »Ovaj dokument sadrži ključne informacije o izdavatelju ili ponuditelju, vrijednosnim papirima i ponudi vrijednosnih papira kako bi vam pomogle u razumijevanju rizika ulaganja povezanih s ponudom. Savjetujemo vam da pročitate dokument kako biste mogli donijeti informiranu odluku o potencijalnom ulaganju.

Ulaganje u ovu ponudu podrazumijeva rizike, uključujući rizik od djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog novca. Moguće je da nećete ostvariti povrat na Vaše ulaganje te da nećete moći prodati vrijednosne papire u koje ste uložili kada to poželite.«

3. sažetak izrađen u skladu sa stavkom 3. ovoga članka

4. informacije utvrđene u Prilogu ovoga Pravilnika, strukturirane na način kako je navedeno u Prilogu

5. izjavu osoba odgovornih za informacijski dokument, na istaknutom mjestu u informacijskom dokumentu, sljedećeg sadržaja: »Prema mojim/našim saznanjima, izjavljujem(o) da informacije sadržane u ovom informacijskom dokumentu odgovaraju činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje su bitne za procjenu ulaganja u vrijednosne papire na koje se ovaj dokument odnosi.«

(2) Informacijski dokument mora biti točan, objektivan, jasan i ne smije dovoditi u zabludu te ne smije sadržavati nikakve bilješke, osim onih s upućivanjima.

(3) Sažetak informacijskog dokumenta mora biti točan, objektivan, jasan i ne smije dovoditi u zabludu, te predstavlja uvod u informacijski dokument. U sažetku se navode ključne informacije potrebne ulagateljima za razumijevanje karakteristika i rizika izdavatelja, jamca i vrijednosnih papira koji su predmet ponude te ključne informacije o javnoj ponudi, a koje moraju biti u skladu s ostalim dijelovima informacijskog dokumenta.

(4) Odgovornost za informacije navedene u informacijskom dokumentu snose barem izdavatelj i/ili ponuditelj odnosno osobe koje su ovlaštene po zakonu zastupati izdavatelja i/ili ponuditelja kao i jamac, ako postoji

(5) Izdavatelj i/ili ponuditelj izrađuje informacijski dokument u skladu s obveznim sadržajem iz Priloga ovisno o vrsti vrijednosnog papira koji se nudi, imajući u vidu informacije koje su potrebne ulagatelju za donošenje informirane odluke o ulaganju te o rizicima povezanim s takvim ulaganjem, te će u odnosu na:

1. vlasničke vrijednosne papire uključiti informacije propisane za Sažetak i informacije iz Dijela A do F i Dijela H uz izuzetak informacija za koje je naznačeno da se odnose na nevlasničke vrijednosne papire,

2. nevlasničke vrijednosne papire uključiti informacije propisane za Sažetak i informacije iz Dijela A do H uz izuzetak informacija za koje je naznačeno da se odnose na vlasničke vrijednosne papire.

Ako neka točka u Prilogu nije primjenjiva na ponudu vrijednosnih papira izdavatelja i/ili ponuditelja, potrebno je staviti naznaku ‘nije primjenjivo’ po mogućnosti uz kratko obrazloženje.

Informacije se mogu uključiti u informacijski dokument upućivanjem korištenjem poveznica na internetske stranice na kojima su prethodno ili istodobno objavljene elektroničkim putem i ako su dostupne na hrvatskom jeziku.

Objava i ažuriranje informacijskog dokumenta

Članak 3.

(1) Informacijski dokument smatra se dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 ako je prije početka ponude, a najkasnije na početku ponude, objavljen u elektroničkom obliku na bilo kojoj od sljedećih internetskih stranica:

1. internetskoj stranici izdavatelja i/ili ponuditelja ili

2. internetskoj stranici financijskih posrednika koji obavljaju poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira, uključujući platne agente.

(2) Izdavatelj i/ili ponuditelj mora osigurati da je informacijski dokument ažuran u svakom trenutku tijekom trajanja ponude.

(3) Izdavatelj i/ili ponuditelj bez odgode obavješćuje ulagatelje koji su dali ponudu za ulaganje ili iskazali interes za ponudu za ulaganje o svim bitnim promjenama informacija iz informacijskog dokumenta, na isti način na koji je učinio informacijski dokument javnosti.

(4) Informacijski dokument se objavljuje na posebnom dijelu internetske stranice koji je lako dostupan nakon što se pristupi internetskoj stranici i mora se jasno razlikovati od promidžbene komunikacije ponuditelja i/ili izdavatelja odnosno financijskog posrednika.

Dostava informacijskog dokumenta na zahtjev Hanfe

Članak 4.

(1) Izdavatelj i/ili ponuditelj koji je sukladno odredbama ovoga Pravilnika dužan izraditi i objaviti informacijski dokument dužan je Hanfu obavijestiti o korištenju iznimke od objave prospekta u skladu s primjenjivim odredbama članka 427. Zakona, uključujući naznaku na koji način će informacijski dokument biti dostupan ulagateljima odnosno javnosti.

(2) Hanfa može, u skladu sa stavkom 5. članka 427. Zakona, tražiti dostavu informacijskog dokumenta izrađenog u skladu s odredbama ovoga Pravilnika radi procjene opravdanosti korištenja iznimke od prospekta, u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-6

Zagreb, 23. srpnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG

OBVEZAN SADRŽAJ INFORMACIJSKOG DOKUMENTA

Naslovna stranica

Naslovna strana sadrži:

(a)     naslov ‘Informacijski dokument’

(b)         naziv izdavatelja i/ili ponuditelja

(c)     izjavu i upozorenje iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika

(d)     datum informacijskog dokumenta.

Sažetak

Sažetak mora biti:

(a)     predstavljen i strukturiran tako da je jednostavan za čitanje, napisan slovima lako čitljive veličine;

(b)     napisan jasno i sažeto, ne koristeći pritom tehničke pojmove, tako da se ulagateljima olakša razumijevanje informacija.

Sažetak sadržava sljedeća četiri odjeljka:

(a)     uvod, s upozorenjima;

(b)     ključne informacije o izdavatelju;

(c)     ključne informacije o vrijednosnim papirima;

(d)     ključne informacije o javnoj ponudi vrijednosnih papira.

Dio A: Informacije o izdavatelju i/ili ponuditelju

(a)     naziv, mjesto registracije izdavatelja/, njegov osobni identifikacijski broj (OIB)i identifikacijska oznaka pravnog subjekta (»LEI«), ako postoji, pravni oblik, vlasništvo, rukovodstvo izdavatelja i/ili ponuditelja i podatci za kontakt;

(b)     sve fizičke i pravne osobe odgovorne za informacije navedene u informacijskom dokumentu. Kada je riječ o fizičkim osobama, što uključuje članove administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela izdavatelja i/ili ponuditelja, moraju se navesti ime i funkcija fizičke osobe; kada je riječ o pravnim osobama, moraju se navesti naziv i registrirano sjedište. Izjava osoba odgovornih za informacijski dokument sljedećeg sadržaja: »Prema mojim/našim saznanjima, izjavljujem(o) da informacije sadržane u ovom informacijskom dokumentu odgovarajučinjenicama te da nisu izostavljene informacije koje su bitne za procjenu ulaganja u vrijednosne papire na koje se ovaj dokument odnosi.«;

(c)     glavne djelatnosti izdavatelja; proizvode koje nudi i/ili usluge koje izdavatelj pruža, a ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i izdavateljeva položaja u grupi;

(d)     poveznica na najnoviji, revidirani ako je dostupan, financijski izvještaj izdavatelja;

(e)     ključne godišnje financijske informacije i pokazatelji za izdavatelja za posljednje tri godine, ako su dostupni;

(f)     opis izdanja/ponude, uključujući njegovu svrhu odnosno namjenu korištenja prikupljenih sredstava i glavna obilježja;

(g)     izjava o obrtnom kapitalu da je prema mišljenju izdavatelja/ponuditelja obrtni kapital dovoljan za ispunjenje njegovih postojećih potreba ili, u protivnome, objašnjenje načina na koji namjerava osigurati potrebni dodatni obrtni kapital;

(h)     osnovne informacije o jamcu, ako postoji, i to informacije iz prethodnih točaka (a), (b), (d)     i (e)     ovog Dijela.

Dio B: Glavna obilježja postupka izdanja i ponude

(a)     minimalni ciljni iznos koji treba prikupiti u ponudi;

(b)     rok za postizanje ciljnog iznosa koji treba prikupiti odnosno rok trajanja ponude;

(c)     informacije o posljedicama ako se u predviđenom roku ne prikupi ciljni iznos;

(d)     maksimalni iznos ponude ako je različit od ciljnog iznosa iz točke (a);

(e)     promjena u strukturi kapitala izdavatelja povezanih s ponudom;

(f)     postojanje i uvjeti predugovornog razdoblja razmatranja za nekvalificirane ulagatelje.

Dio C: Čimbenici rizika

Prikaz glavnih rizika povezanih s ponudom, sektorom, izdavateljem i/ili ponuditeljem i jamcem, ako postoji, većinskim vlasnicima izdavatelja i prenosivim vrijednosnim papirima, uključujući, prema potrebi, geografske rizike.

Dio D: Informacije o vrijednosnim papirima

(a)     ukupan iznos i vrsta vrijednosnih papira koji će se ponuditi;

(b)     cijena i valuta upisa;

(c)     prihvaćaju li se upisi iznad vrijednosti ponude i kako se raspoređuju;

(d)     uvjeti upisa i plaćanja;

(e)     skrbništvo i isporuka vrijednosnih papira;

(f)     ako je ulaganje osigurano jamstvom ili kolateralom:

i. je li jamac ili pružatelj kolaterala pravna osoba;

ii. identitet, pravni status i podatci za kontakt jamca ili pružatelja kolaterala;

iii. informacije o prirodi i uvjetima jamstva ili kolaterala;

(g)     kada je to primjenjivo, čvrsta obveza otkupa vrijednosnih papira (pokroviteljstvo)     te rok za takav otkup;

(h)     kada je riječ o nevlasničkim vrijednosnim papirima: nominalna kamatna stopa, datum od kojeg se kamate plaćaju, rokovi plaćanja kamata, datum dospijeća i primjenjivi prinos;

(i)     informacije o temeljnoj imovini kada je to primjenjivo

(j)     opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su bitni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene i prirodi njihovog interesa.

Dio E: Prava ulagatelja

(a)     ključna prava povezana s vrijednosnim papirima;

(b)     ograničenja kojima podliježu vrijednosni papiri, uključujući aranžmane kojima se sprječava njihova prenosivost;

(c)     opis svih ograničenja za prijenos prenosivih vrijednosnih papira;

(d)     mogućnosti za ulagatelja da napusti ulaganje;

(e)     kada je riječ o vlasničkim vrijednosnim papirima: raspodjela kapitala i prava glasa prije i nakon povećanja kapitala koje proizlazi iz ponude (pod pretpostavkom da će svi prenosivi vrijednosni papiri biti upisani).

Dio F: Informacije povezane s dužničkim vrijednosnim papirima

(a)     o prirodi, trajanju i uvjetima postojanja i izvršenja obveze koja proizlazi iz vrijednosnih papira;

(b)     o primjenjivima kamatnim stopama ili, kada je to primjenjivo, drugim oblicima naknade ulagatelju;

(c)     o mjerama za smanjenje rizika, među ostalim postojanju pružateljâ kolaterala ili jamaca ili drugih oblika jamstava;

(d)     o rasporedu za otplatu glavnice i plaćanje kamata;

(e)     o svakom neispunjavanju obveza izdavatelja po ugovorima o zajmu, kreditnim obvezama i izdanim dužničkim vrijednosnim papirima u posljednjih pet godina;

(f)     o servisiranju duga, među ostalim u situacijama u kojima izdavatelj ne ispunjava svoje obveze.

Dio G: Naknade, informacije i pravna zaštita

(a)     naknade koje se naplaćuju ulagatelju i troškovi koje on snosi u vezi s ulaganjem, među ostalim administrativni troškovi koji proizlaze iz prodaje vrijednosnih papira;

(b)     gdje se, na koji način i u kojem razdoblju mogu besplatno dobiti dodatne informacije o izdavatelju i/ili ponuditelju, uključujući, ako je primjenjivo, i poveznicu na internetsku stranicu na kojoj su takve informacije dostupne;

(c)     na koji način i kome ulagatelj može uputiti pritužbu u pogledu ulaganja ili izdavatelja i/ili ponuditelja.

Dio H: Informacije o subjektima posebne namjene

(a)     postoji li između izdavatelja i/ili ponuditelja i ulagatelja subjekt posebne namjene;

(b)     podatci za kontakt subjekta posebne namjene.

__________________________________________

Vlastoručni potpis zakonskog predstavnika izdavatelja i/ili ponuditelja

__________________________________________

Mjesto i datum