Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 88/2020 (30.7.2020.), Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1670

Na temelju članka 22. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 54. stavkom 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. donijela

UREDBU

O UREDU POTPREDSJEDNIKA
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) te propisuje djelokrug, okvirni broj potrebnih državnih službenika i druga pitanja od značaja za rad Ureda.

II. DJELOKRUG UREDA

Članak 2.

Ured obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: potpredsjednik Vlade), a osobito poslove:

– sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija

– stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje potpredsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada)

– izrade materijala potrebnih za sudjelovanje potpredsjednika Vlade na sastancima

– stručne pripreme i organizacije posjeta i sastanaka potpredsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu

– druge poslove po nalogu potpredsjednika Vlade.

Opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove te poslove uredskog poslovanja za potrebe Ureda obavlja Glavno tajništvo Vlade, a financijsko-računovodstvene poslove, poslove planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove javne nabave i voznog parka obavlja Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade.

III. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 3.

Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg na temelju provedenog javnog natječaja, na prijedlog potpredsjednika Vlade, imenuje i razrješava Vlada, a koji za svoj rad odgovara potpredsjedniku Vlade.

Predstojnik Ureda je rukovodeći državni službenik.

Predstojnik Ureda sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade kojih je član potpredsjednik Vlade.

Članak 4.

Poslove iz djelokruga Ureda propisane člankom 2. ove Uredbe obavljaju državni službenici koji su za svoj rad odgovorni predstojniku Ureda.

IV. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 5.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika, s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi predstojnik Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 6.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

V. RADNO VRIJEME

Članak 7.

Predstojnik Ureda može iznimno, ovisno o potrebama službe, za pojedine službenike odrediti drukčiji raspored tjednog radnog vremena nego što je to propisano Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Predstojnik Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda iz članka 5. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Predstojnik Ureda donijet će rješenja o rasporedu državnih službenika na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/47
Urbroj: 50301-01/10-20-4
Zagreb, 30. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
U UREDU POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Redni brojNazivi radnih mjestaBroj službenika
1.predstojnik Ureda1
2.državni službenici5
UKUPNO6